BENJAMITISCH/SCHANDSTUK GEPLEEGD DOOR OGG-er DS. A. KORT
BENJAMITISCH SCHANDSTUK GEPLEEGD DOOR DS. A. KORT  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier KLIK OP HET PDF-IKOONTJE, OF OP DE KLIK HIER LINK TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-BESTAND VAN HETGEEN OP ONDERSTAANDE BLOKKEN IS GEPUBLICEERD, DAT HANDELT OVER HET BENJAMITISCH SCHANDSTUK GEPLEEGD DOOR DS. A. KORT

BENJAMITISCH SCHANDSTUK GEPLEEGD DOOR DS. A. KORT (1)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Geliefde Piet, ‘k heb het antwoord van ds. Kort een paar dagen geleden naar je opgestuurd. Kort schrijft veel zaken, maar is vergeten waar het eigenlijk om ging, nl. dat hij ten aanzien van de wedergeboorte met het geloof begint en niet met Christus, en dat komt ook duidelijk in zijn antwoord naar voren. Kort verdedigt zichzelf met veel andere mooie vogels. Ze hebben mij een beetje verwond, maar ook in deze ging Christus ons voor. Maar die den Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden, zij zullen lopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet mat worden.
Ook vergeet Kort dat hij met de eerste brief, direct nadat hij deze brief op zondagmorgen ontvangen had, er mee de preekstoel is opgegaan en niet naar God. Drie weken later heeft de Heere me laten zien waarom ik nog geen antwoord van hem teruggekregen had, en zo is de tweede brief in heilige verontwaardiging geboren, waarmee hij in zijn vleselijke wiek geschoten is, en toen plotsklaps wel tijd had om als een opgesprongen kikker een lange PC-brief terug te schrijven.
Kort is met hulp teruggekomen, en heeft getracht om bij mij de geestelijke ruiten in te gooien, het is hem niet gelukt. Christus is het Begin, en als je de Wortel wegneemt, of de juiste melk, dan krijgt je allerlei soorten gedrochten, die kunnen wel mooi lijken naar het oog, maar de ware gestalte niet hebben. Kort gaat te lang met zoete-lieve-gerritjes om, en nou praat hij net als hun en verdedigt hij ze ook.
Ook neemt hij de belijdenissen weer wettisch ter hand, begint Gods kinderen onder de wet te brengen met een zogenaamde twee-mens en een ingebeeld afsterven der zonden. Als dat zo was, was ik afgelopen zondag levend ter helle gevaren. Het was dat de Heere mij de kracht weer gaf, van onder eeuwige armen, want ik moest gewaar worden wie ik ben, niets en ik hoef het ook niet meer te zijn! Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere!
De brief van ds. Kort is voor mij een tafel vol lekkernijen geworden, hij zuigt het maar uit, en werpt maar weg wat hij wil, en maakt mij maar belachelijk, maar ik mag weten dat alles wat ik geschreven heb, dat ik dat geleerd heb van mijn grote Leermeester, Christus, en niet uit de boeken gestolen heb!
Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, schrijft Paulus, en die man wist dat hij gerechtvaardigd was en het geloof ontvangen had, omdat Christus in Hem geopenbaard was tot levendmaking, rechtvaardigmaking en tot geloof. Zo was Christus de Eerste, en Paulus getuigt in de Romeinenbrief: God alleen is Het die rechtvaardigt maakt en de goddeloze rechtvaardigt en dus niet het geloof. Paulus gaat verder en zegt vrede te hebben bij God DOOR onze Heere Jezus Christus, en later getuigt hij van dat geloof: "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden." Paulus wist heel goed dat hij gerechtvaardigd was uit het geloof en door het geloof van Jezus Christus en leefde de tijd die overig was door het geloof des Zoons van God.
Broeder, ik eindig hier, Christus is mijn Alles, zoals ook de uwe, veel aanvallen van binnen, maar ook van buiten, mijn ruit is afgelopen zondag ingegooid, heel de buurt was getuige. ‘k Heb de vijandschap moeten proeven van diegene die in het leven mij het meest lief was, maar Hij gordde mij aan met kracht uit den Hoge, Hem zij alle eer. Een mens doet er alles aan om verloren te gaan, maar als de Heere je zodanig in Christus getrouw maakt om niet in één ding mee te gaan van hetgeen Christus niet is, ja, dan barst de hel los en als Christus mij niet vast hield, was ik al weg!
Ik bid dat het jullie wel gaat, nog een kleine tijd broeder, alles roert zich, een ieder is verdeeld, de goedertierene is vergaan uit het land en er is niemand oprecht onder de mensen; zij loeren altemaal op bloed, zij jagen een iegelijk zijn broeder met jachtgaren. "Gij dan, weidt Uw volk met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land; laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds."
Hij neemt de lasten weg op Zijn tijd, geeft er nieuwe voor terug, God zegene u en de uwen.

Jurie van den Berg


--------------------------------------

Dit artikel openbaart een geestelijk verkrachtingsgeval, een belialsstuk, gepleegd door de oudgereformeerde dominee, ds. A. Kort, waarvan we de stukken door het land zenden, zoals de Levitische man de stukken van zijn verkrachtte bijwijf door het land stuurde, die door de sodomitische Benjamieten werd verkracht ten dode (Richt. 19), waarop Gods verbondswraak volgde en de stam van Benjamin op een handjevol mannen na is uitgeroeid geworden.
We schrijven in het kader van de wet van Christus "draagt elkanders lasten" zowel jegens broeder Jurie als jegens vriend Kort, en wie er wat anders van maakt, staat aanstonds met zijn lastermond voor de rechterstoel van Christus.
Vriend A. Kort is zwaarder te bestraffen dan de veinzende Petrus in Antiochië (Gal. 2), aangezien hij krachtens het getuigenis van een zwaar vervolgd schaap van Christus -Jurie van den Berg- een misselijkmakende strijd tegen vlees en bloed voert, en als een vet geworden Jeschurun achteruit slaat, alleen, omdat Jurie hem de wacht bij God vandaan aanzegt jegens zijn bewezen dwalingen en veinzingen. Vriend Kort houdt zich jegens Jurie's getuigenis geveinsdelijk van de domme, terwijl hij volledig op de hoogte is van de door mij opgesomde feiten omtrent zijn veinzingen en dwalingen, zoals die op de website zijn gepubliceerd (zie laatste drie blokken). De misdaad door Kort begaan, zal hem evenwel zonder bekering en berouw duur komen te staan, aangezien hij Christus opnieuw kruisigt in een kind Gods, hetgeen een refo-trend geworden is binnen het eigengerechtigde refo-gemenebest en door haar gelijknamige voorgangers, die voor zichzelf een diplomatieke onschendbaarheid pretenderen en zich in het geheel niet vanwege hun dwalingen en veinzingen door Gods Woord laten gezeggen, hetgeen een godslasterlijke en kerkverwoestende zonde is, die door God zwaar zal worden bezocht en reeds zwaar bezocht wordt (2 Thess. 2:11). De lasterlijke drogredenen die vriend Kort broeder Jurie ten laste legt, hadden we Jurie reeds vroegtijdig voorzegd, aangezien we zelf honderden van dit soort lasterlijke brieven ontvangen hebben en dagelijks op ons bord krijgen, lasterbrieven die als een repeterende langspeelplaat des duivels het welbekende sesamstraat-refrein "...wat je zegt dat ben je zelluf..." afspelen.
Ik dank God door Jezus Christus dat niets -en ook niet het oudgereformeerde geblaf zoals Kort hier jegens Jurie en ondergetekende bezigt- ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus, hetgeen voor alle vervolgde schapen Christi onder het kruis geldt.
Dit artikel moet in zijn geheel gelezen worden, mede vanwege het feit dat Kort in het verdere van zijn betoog steeds meedogenlozer uithaalt naar broeder Jurie en de vrome lasterpraat als een stroom verwoestende lava uit zijn broekspijpen laat lopen om broeder Jurie met uiterst vrome woorden tot dienstbaarheid te brengen en zijn mond te snoeren. Vriend Kort heeft bijzondere pech dat we dit soort goocheltrucs bij God vandaan doorzien en geroepen zijn om deze geestelijke verkrachting van een getuigend kind Gods met en door Gods Woord te openbaren.
De openbaarmaking van deze domineesmisdaad staat echter niet op zichzelf, aangezien de trend waarmee dit soort misdaden plaatsvinden in Gods Woord is voorzegd. Gods vervolgde schapen die in de voetstappen van Christus gaan, zullen vervolgd en door allen gehaat worden, zoals Christus door refo-dominees, ouderlingen en Schriftgeleerden moest verworpen worden en geslagen is in het huis van Zijn liefhebbers en dat alles als Borg voor Zijn Kerk. Er is wat de vervolging jegens het kuddeke van Christus betreft niets nieuws onder de zon.

GPPB.

--------------------------------------------

Ds. A. Kort: Dag Jurie. Bedankt voor je briefje. Inmiddels is er nu een tweede mail van jou aan mij gestuurd. Dat verklaart ook de toonzetting van je eerste brief. Mijn schrijven kwam voort uit een grote bezorgdheid voor jou. Ze werd zodanig op mijn hart gelegd, dat ik op het laatst begon te vrezen dat je terug in de wereld gevallen was. Op mijn leeftijd heb ik dit al vele malen gezien bij mensen; die altijd konden schreien; in het zwart gingen lopen; zeer ernstig waren; blij getuigden; enthousiast waren; een onovertroffen woordenschat hadden. De taal van engelen spraken; de wetenschap der heiligen bezaten en toch de liefde, Christus en God niet tot hun deel hadden, en afvielen (Hebr. 6:1-8). Zo dan, Die meent te staan, ziet toe dat hij niet valle (1 Kor. 10:12). Gezien de manier waarop je mij schrijft, zal ik mijn reactie hierop, in het zwart, tussen de regels van jouw brief, geven.

GPPB.: Volgens Kort bestond er reden dat broeder Jurie "in de wereld zou zijn teruggevallen", terwijl deze door Kort verzonnen fabel door Kort gestijfd wordt met een zwakzinnige anekdote, aangedikt met een eigenhandige Schriftverwijzing uit Hebr. 6:1-8, die op Jurie in het geheel niet van toepassing is en ook geen enkele reden bestond dat Jurie in de wereld zou zijn teruggevallen, hoewel al Gods kinderen tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed zijn. Daarentegen is ds. A. Kort zelf teruggevallen in de godsdienstige wereld, oudgereformeerde-tuchtloze-wereld genaamd, een Godevijandig kerkhol die oudgereformeerde antichristussen, zoals SGPlayer, Van der Staaij, tuchtloos laat godslasteren en Gods Woord verkrachten, dwars tegen de bijbelse vrijmaakplicht in, zoals o.a. geleerd wordt in Lev. 19:17; Ezech. 3, 7 en 33, 1 Tim. 5:20!
Ook vriend Kort verheft zich ver boven deze door God geboden vrijmaakplicht en verwijst het Goddelijke bevel hieromtrent hoogmoedig van de hand en zelfs naar het museum, als zijnde een naar zijn idee achterhaalde zaak, hetgeen hij duidelijk(er) te kennen geeft in het einde van zijn betoog. Daarom moet dit artikel in zijn geheel gelezen worden om de verraderlijke eigengerechtigde intentie van het huidige domineesleger te onderkennen en die te wederstaan.
Zelfrechtvaardiging en tuchtloosheid is binnen de huidige refokerken aan de orde van de dag, waarbij de kerkelijke leidsleiden hun handen gedurig wassen in het badwater van Pilatus, als het levende kind veroordeeld wordt, zoals dat ook duidelijk in het lasterlijke en zelfrechtvaardigende betoog van vriend Kort het geval is; ergo, Kort is degene die de misdaad pleegt om Christus in Zijn volk te kruisigen en dat is met name onder de refo-dominees een trend geworden, omdat zij hun eigen god prefereren te zijn en van de bediening van de Leeuw uit Juda's stam die door de ijver van Gods huis verteerde, niets, maar dan ook niets willen weten en om die reden de slachtschapen Christi vervolgen en in diskrediet brengen, omdat zij de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben om zelf niet vervolgd te worden.
De dwaal- en de veins-feiten van vriend Kort zijn voor een ieder ter inzage op de 3 laatste blokken. Genoemde feiten bewijzen o.a. dat vriend Kort zijn embryo-ketterse ds-collega's de handen boven het hoofd houdt en geen enkele tuchtmaatregel tegen hen eist, ook niet in zijn boeken, terwijl Gods Woord leert dat de ketterse méns na de eerste en tweede vermaning verworpen moet worden. Kort stelt in zijn boeken alleen sommige overbekende dwalingen aan de kaak, die reeds jarenlang op de website aan de kaak gesteld zijn. Kort houdt zijn OGG-collega's geveinsdelijk de handen boven het hoofd, terwijl geen zaken, maar alleen ketterse personen onder de tucht gesteld kunnen en ook moeten worden. Genoemde ketterse OGG-collega's die persoonlijk al jaren door ondergetekende aangeschreven zijn en weerlegd, met name de uiterst vijandige OGG-dominee Gerritse, dezulken laat Kort geveinsdelijk vrijuit gaan, zeggende in zijn boek: "Met nadruk stel ik dat mijn schrijven niet gericht is tegen predikanten persoonlijk, maar uitsluitend tegen hun leer. We moeten zaken en personen dus geheel van elkaar scheiden."
Het apostolisch bevel luidt exact het tegenovergestelde van hetgeen Kort geveinsdelijk beweert: "Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning; wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld", Tit. 3:10-11.

Jurie: Ja, de Heere is voor al Zijn volk goed, Hij zelf zorgt er voor dat ze veilig thuis komen, ondanks al hun aflatingen, ondankbaarheid, dwalingen, ontrouw, ongeloof, zwakte, in al hun beproevingen, ziekte, ellende, tegenstand, gaat hij ze voor en leidt ze door alles heen!
Hij opent je ogen en leert, Hij is het Begin en het Eind. Hij alleen kan je in alle verwarring leren dat alles een leugen is. (Kort: behalve wat door God zelf; door Christus; door Gods Geest tot stand komt), en dat een ieder is afgeweken, dat heel de wereld en godsdienst een huichelachtige bende straatschenders zijn (Kort: was of ben jij ook één van hen? Correspondeert dit met je eigen, zogenaamde nederigheid? Zo neen, dan is je nederigheid de grootste vorm van hoogmoed).

GPPB.: Vriend Kort suggereert in bovenstaand fragment Jurie's afval, terwijl Kort zichzelf in zijn afvallige veinzingen en dwalingen staande houdt (over afval gesproken), zoals op deze website uitvoerig en met feiten zijn bewezen. Vriend Kort voelt zich echter dusdanig aangesproken door de brieven die Jurie door de Geest van Christus aan hem geschreven heeft betreffende zijn dwalingen en vals-joodse veinzingen, zodat vriend Kort als een vetgeworden Jeschurun achteruit slaat en een persoonlijke strijd tegen vlees en bloed aanbindt tegen Jurie, omdat hij genoemde en bewezen dwalingen en veinzingen niet ontkennen kan. Jurie had wel wat feitelijker mogen schrijven, daarom hebben we de bron-artikelen toegevoegd op de laatste 3 blokken, aangezien niemand met algemeenheden gediend is.
Vriend Kort suggereert zonder enige bewijsvoering dat het getuigenis van Jurie de grootste vorm van hoogmoed is, terwijl Jurie tegen hem getuigt vanonder het kruis van Christus, maar Kort werpt dat alles van zich af en begint Jurie met stenen te gooien zoals de Sanhedristen Stefanus letterlijk hebben doodgestenigd. Het worde hem niet toegerekend.

Jurie: Ik heb moeten leren dat Christus niet meer centraal staat, er is een valse christus in de kerken gekomen, ze noemen Hem nu geloof! (Kort: In mijn brief ging het erom hoe het met jouw was. Hier vroeg ik niet om. Dit wist ik al).

GPPB.: Hetgeen Jurie hierboven schrijft is de volle waarheid en het betreft een heersende afgodisch-afvallige dwaling binnen de refokerken, die ook door ds. A. Kort geleerd wordt, dwalingen waarmee ook de boeken van Kort doordrenkt zijn, aangezien Kort de onbijbelse orde ‘geloof - rechtvaardigmaking' leert, waarmee hij de aanneming des geloofs vóór de Goddelijke schenking van de gerechtigheid van Christus plaatst, zoals ook de remonstranten dat letterlijk leren in hun arminiaans-ketterse confessie.
De bijbelse orde is nog altijd ‘rechtvaardigverklaring - geloof', aangezien de vrijverklaring van de doodschuldige zondaar die geschiedt op de stem van de Zoon van God (Joh. 5:25) aan de aanneming des geloofs voorafgaat, zoals het geïnspireerde getuigenis van Johannes de Doper te kennen geeft: "Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven zij", Joh. 3:27.
Vriend Kort beweert dat het in zijn briefje aan Jurie ging om naar de welstand van Jurie te vragen, aangezien broeder Jurie vriend Kort een jaar eerder gebeld had, terwijl Kort geen enkele blijk van medeleven toonde, maar wel op de kansel in een preek met Jurie afgoderij bedreef door de goe-gemeente te zeggen dat hij nu een man had leren kennen die "zo dicht bij de Heere leefde", terwijl Kort in dit schrijven Christus in broeder Jurie opnieuw kruisigt, en Jurie neerzet als een liefdeloze duivel, omdat Jurie hem de wacht bij God vandaan aanzegde in het kader van de door God geboden vrijmaakplicht, hetgeen geen wettisch moeten betreft, maar een heilig moeten, aangezien ware genade niet zwijgen kan als de leer van Christus in het geding is, zoals dat uit de bestraffing van Paulus jegens de veinzende Petrus (Gal. 2) duidelijk blijkt.
Vriend Kort handelt jegens Jurie geheel overeenkomstig het overbekende refrein van het juichende naamchristendom: "Hosanna, gezegend is hij die komt in de Naam des Heeren", met als slotzang: "Kruis Hem, kruis Hem!" De reactie van Jurie jegens de kansel-afgoderij van Kort is geheel op zijn plaats, en dan moet alles gezegd worden wat volgens de vrijmaakplicht gezegd moet worden, terwijl Kort in zijn brieven aan Jurie zijn kansel-afgoderij doodzwijgt!
Het feit dat vriend Kort broeder Jurie met uiterst vrome woorden wederom tot dienstbaarheid tracht te brengen, was ook Paulus niet onbekend, aangezien hij dat duidelijk omschrijft in Galaten 2:4-6: "En [dat] om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Denwelken wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de Waarheid van het Evangelie bij u zou verblijven. En van degenen, die geacht waren, wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet; God neemt den persoon des mensen niet aan; want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht."
Enige oefening opgedaan in de krijg des Heeren, mag ook Jurie die listen onderkennen en ze zijn ondergetekende ook niet onbekend.

Jurie: En daar plakken ze de wet aanvast en dan bedrijven ze godsdienst en als je niet naar die leer luistert lig je er uit (Kort: Dat geeft toch niet. Volg Christus), zolang je maar niets zegt dan hoor je er nog bij (Kort: wil jij dat dan nog zo graag?), geeft niet welke kerk. De leer van Christus is weg (Kort: Helaas), wel Christus maar geen kruis, wel het Lam, niet de Leeuw, wel schijn niet het zijn. Alles zonder de doorgang door enge poort. Het is echter eerst Christus, Joh. 5 vers 25, Die alleen de doden zalig spreekt. Einde alle discussie!

GPPB.: Vriend Kort ageert op Jurie's schrijven doorlopend als een muggenziftende biblicist, terwijl Jurie nergens beweert hetgeen Kort in het hierboven geplaatste fragment tussen Jurie's regels door in vetgedrukte bewoordingen hem voor de voeten werpt. Vervolgens tracht Kort Jurie's oren te wassen met een stel papegaai-citaten van Ryle en ds. Smits, om zijn veins-betoog kracht bij te zetten, terwijl Gods Woord met oudvader-citaten niet bewezen kan worden, aangezien Gods Woord Zichzelf bewijst. Genoemde ellenlange-citaten die Kort erbij voegt hebben we dan ook weggelaten, om de lezers niet in slaap te sussen met dergelijke en niet ter zake doende afleidings-manoeuvres der godgeleerde dodemanshersenen. Als wij de theologie aan de voeten van Christus geleerd hebben en aan die voeten nog steeds onderwezen worden, hebben we de Institutie van Calvijn en dergelijke paperassen niet nodig om tot de kennis der Waarheid te komen en daarin geoefend te worden, aangezien we een uitnemende Uitlegger hebben, Die ons in al de Waarheid leidt. Of men dat in twijfel trekt, overgeestelijkheid, of hoogmoedswaanzin noemt, laat me Siberisch koud. Ik weet me van Christus Zelf onderwezen in de heilgeheimen van Zijn dierbaar Getuigenis en moet er als een volslagen blinde nietsnut steeds opnieuw geloofszicht ontvangen op het Begin der Schepping Gods om in het Einde te eindigen door de Geest van Christus Die ook de diepten Gods onderzoekt.
De bediening van de Leeuw uit Juda's stam is onder ons zogenaamde gereformeerde volksdeel en haar leidslieden geheel onbekend en om die reden steigert men tot aan de hemel van hart-barstende woede als Juda's Leeuw brult en met Zijn stem dondert (Job 37:4-5), d.m.v. Zijn geroepen getuigen.

Jurie: Gods Woord leert betere dingen, Hem te volgen, wie ons geroepen heeft, is zo lief, niet voor het vlees, maar dat moet geleert worden, door diepe dalen en scherpe klippen, hoe scherper. Hoe meer men leert, want o man, we dwalen elke keer! Ik loop al een paar dagen te zuchten en te piepen, wat moet ik terug schrijven (Kort: Er moet niets hoor! De Wet schrijft voor wat gedaan moet worden en het Evangelie zegt: Het is gedaan. Zij schrijft voor wat geloofd moet worden. Uit jou volgende brief en in dit volgende stukje schrijf je mij de wet voor. Maar ik zeg je alvast: Ik volg geen mensen, maar Christus), vervolg Jurie: maar de Heere heeft deze deur geopend en vanmorgen het antwoord gegeven Exodus 7 vers 1 laatste gedeelte: uw broeder zal uw profeet zijn. Luister naar de preek van mijn broeder in Christus: DE SCHULDBRIEF VAN GODS VOLK KRACHTENS HET HANDSCHRIFT DER WET UITGEWIST DOOR HET ALLESREINIGENDE BLOED VAN CHRISTUS (2) - GPPB. (13-09-2015) Zie Klik hier link on top of the page.

GPPB.: Alweer ageert vriend Kort biblicistisch kinderachtig op Jurie's schrijven om zichzelf een soort "diplomatieke onschendbaarheid" aan te meten, zoals duidelijk uit zijn volgende reactionaire en kleeniaanse smaadredenen jegens Jurie blijkt. De veinzende Kort wenst met Christus op zijn lippen niet door Gods Woord gecorrigeerd te worden, laat staan om vanwege zijn veinzing door de rechtvaardige te worden "geslagen", waarmee hij aangeeft liever boter op zijn hoofd te laten smeren, dan met de olie des Geestes te worden bediend, waarvan de Psalmist getuigt in Psalm 140:5: "De rechtvaardige sla mij, het zal weldadigheid zijn; en hij bestraffe mij, het zal olie des hoofds zijn, het zal mijn hoofd niet breken; want nog zal ook mijn gebed [voor] [hen] zijn in hun tegenspoeden."

Kort: Uit de vroegere contacten kon je weten dat ik wars ben van computer. Inmiddels heb ik van mijn kinderen wel wat uitleg gevraagd en gekregen. Ik wilde op de hoogte blijven met wat er zo allemaal gaande is. Ook met het oog op de jeugd, wilde ik weten waarover ze het hebben. Ik wil wel aannemen dat de PC voor informatie, werk en handel bruikbaar is, en helaas onmisbaar blijkt, maar voor mij is het nog altijd een bron van kwaad en ik weet ook dat dit onding veel kwaad sticht, op welk gebied dan ook. En wat het beluisteren van preken, van wie dan ook (ook al hebben ze mijn preken er opgezet) daar houd ik mij, met verstrekkende redenen verre van). Trouwens, doorgaans, hoe verwachtingsvol ik ook was, het heeft mij alleen maar bedroefd. Dus hou jij het maar met je dominees (van de computer), ik belief op Mijn God en Mijn Christus en dat dierbare Woord te steunen. Voor onderwijs voeg ik mij bij de ouden, n.l. kerkvaders, Reformatoren en Puriteinen. Hun preken betekenen naast mijn Bijbel en hemels onderwijs, heel veel voor mij.

GPPB.: Vriend Kort suggereert alsof hij algemene bekendheid geniet vanwege zijn anti-PC gedrag, terwijl hij hier in ‘t kort zijn eigen biografie schrijft, die enkel uit veinzing bestaat, aangezien hij zelf van de computer en internet intensief gebruik maakt. Daarbij komt dat Kort zijn drs-scriptie digitaal aan zijn achitofeliaanse vriend Kleen geleverd heeft om die op de wassenbeelden-kijkdoos van Kleen gepubliceerd te zien, inclusief zijn preken.
Alle voorgewende PC-anekdotes van Kort ten spijt, Gods volk heeft het bijbelse privilege om van de wereld een wettig gebruik te maken, zoals dat ook geldt voor het gebruik van computer en internet, waarvan vriend Kort overigens ook gebruik maakt, terwijl Kort het wettig gebruik ervan vereenzelvigt met het onwettige PC-misbruik en de PC "als een bron van kwaad" wegzet, waarbij hij de bron van alle kwaad, ‘s mensen verdorven hart, gemakshalve over het hoofd ziet ....!
De argumentatie die Kort bezigt omtrent het gebruik van de PC is niet alleen volstrekt wettisch, maar ook puur huichelachtig, aangezien hij onder een valse vlag zelf dik gebruik maakt van de door hem genoemde PC-bron van het kwaad. Vriend Kort houdt zich geveinsdelijk van de domme en ageert volstrekt wereldvreemd, door Jurie weg te zetten als "een afgodendienaar van PC-dominees", terwijl Jurie -die ik in Christus door en door mag kennen als een broeder onder het kruis van Christus- door vrije genade steunt op Christus alleen en Zijn onfeilbaar Woord, hetgeen vriend Kort valselijk alleen voor zichzelf claimt, met een aanvullend beroep op dodemanshersenen, te weten: oudvaders, kerkvaders, reformatoren en puriteinen, die volgens zijn eigen zeggen NAAST(!!) de Bijbel, heel veel voor hem betekenen. Over afgoderij gesproken! Kort steunt dus niet op Christus en Zijn Woord alleen, aangezien hij spreekt over aanvullend onderwijs NAAST Gods Woord, terwijl nevens God en Zijn Woord geen enkel onderwijs in aanmerking komt als zijnde gezaghebbend. Eventueel oudvader-onderwijs is geheel ondergeschikt aan Gods onfeilbaar Woord en staat zeker niet NAAST Gods Woord, zoals Kort dat afgodisch wel leert, maar is er aan ondergeschikt, waarvan overigens wel geldt dat de beekjes der rivieren de stad Gods zullen verblijden en nog spreken nadat zij gestorven zijn, voorzover ze met Gods Woord in overeenstemming zijn. Immers, middels de dwaasheid van de zuivere prediking die de Heere Zelf ingesteld heeft om daardoor zalig te maken die geloven (1 Kor. 1:21), mag dat vanzelf niet veracht worden, maar zeker niet naast Gods Woord geplaatst, noch boven Gods Woord verheven worden, want degenen die dat doen, plegen afgoderij. Horen we de stem van de Zone Gods door de zuivere prediking in ons hart klinken, is het niet de prediker, maar God Zelf die spreekt door Woord en Geest, alle roem is uitgesloten!

Jurie: In deze preek zijn alle zaken wie ik op het papier wilde zetten, de Heere is zo goed voor deze dwaas, want ik ben niet meer dan een leeg vat (Kort: Daar lijkt het schrijven van vooral jouw tweede brief niet veel meer op), ja waarlijk luister naar deze preek, niet om de prediker, maar om Gods woord, dit is het Woord wat in mijn ziel leeft, terug naar Hem, Die zegt: "Vreest niet, Ik zal zijn Die Ik zijn zal. Mijn oog zal op u zijn, Ik zal u niet verlaten noch begeven, Ik zal onderwijzen hen die dwalen brengen in het rechte spoor."
Ik laat het hierbij voor dit moment, alleenlijk wil ik nog zeggen, God alle eer, niets uit ons, dan alleen stank en drek, nooit naar Hem gevraagd en toch gevonden, een vijand met God verzoend, ja waarlijk we zijn bittere vijanden van God, hoe godsdienstig we ook zijn, we doen er alles aan om verloren te gaan, en we liggen al verloren en toch gaan we door om ons op te knappen, en na ontvangen genade, leer je feitelijk pas goed hoe groot monster je eigenlijk wel bent, een gevleesde duivel meer zijn we niet, zodat we leren stamelen "....ik dank God door Jezus Christus onze Heere" (Kort: amen). Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende (Kort: amen, of jij moet het anders bedoelen dan de Heilige Schrift, want de Heere Jezus weende over Jeruzalem dat de profeten doodde).

GPPB.: Zoals we in de gerelateerde preken van afgelopen zondag (25-10-2015) omtrent het schandstuk van Kort al aangaven, nl. dat het wenen van Christus over Jeruzalem altijd door de hypocrieten eenzijdig wordt misbruikt, met het misselijkmakende doel om Gods getuigen van liefdeloosheid te beschuldigen, zoals ook vriend Kort broeder Jurie valselijk ten laste legt, terwijl Christus bij het wenen over Jeruzalem in 1 adem het verwoestende oordeel over Jeruzalem en de tempel voorzegt, hetgeen door genoemde hypocrieten (ook door Kort) altijd verzwegen wordt, omdat zij in generlei wijze met het door Christus voorzegde vuuroordeel over Jeruzalem en de tempel geconfronteerd wensen te worden, aangezien zij dan ook geen (kerk)been meer hebben om op te staan. Vriend Kort suggereert valselijk kennis te hebben aan het leven met Christus buiten de legerplaats, terwijl hij zich binnen de muren van een kerk bevindt, waarvan Christus zegt, dat alle plant die Zijn hemelse Vader niet geplant heeft, uitgerukt en in het vuur zal geworpen worden, hetgeen ook geldt voor menselijke kerkplantingen, die Gods plantingen niet zijn. Als Jurie in het begin van bovenstaand citaat schrijft dat hij in geestelijk opzicht een leeg vat is, wordt dat door Kort zwakzinnig onder verdenking gesteld, omdat Jurie door de Geest van Christus het zwaard van het Woord hanteert jegens de veinzingen van Kort, hetgeen bij Kort in zijn hoogmoedige domineesvlees valt, terwijl de Psalmist getuigt juist dankbaar te zijn over de wettige slagen des rechtvaardigen (Ps. 141:5).

Kort: Deze brief (2) kwam, omdat jij geen geduld hebt (helaas, want; die gelooft zal niet haasten (Jes. 28:16)). Mijn werk is zoveel, dag en nacht, dat ik dat schrijven van brieven zo haastig niet doen kan. Uit deze brief blijkt dat de zorg voor jou terecht is, arme jongen, want waar ben jij in terecht gekomen? Je begint gelijk ook al met een vooroordeel.

GPPB.: De schijnbare neerbuigende pastorale bewogenheid van Kort jegens Jurie blijkt een wassen neus te zijn (is mij overbekend), aangezien Jurie nergens anders is terechtgekomen dan in de voetstappen van Christus buiten de legerplaats en onder Zijn heiligend kruis, terwijl de vooroordelen van Kort jegens Jurie niet van de lucht zijn en Kort's voorgewende "zorg" omtrent Jurie enkel voorgewend is en voortkomt uit abominabele onkunde. Hoe het ook zij, ook vriend Kort zal uit zijn woorden geoordeeld worden.

Jurie: Nou, ik mag weten dat u mijn email hebt ontvangen, al heb ik geen antwoord terug ontvangen, en een geliefde vriend zoals u, uzelf noemt, (Kort: Nee, zo noem ik jou. Zelf heb ik niet veel vrienden meer en als bij zovelen, blijkt ook nu dat jouw vriendschap niet meer als een wassen neus is. Maar wie mij ook ooit verachtte, God niet) heeft ten alle tijde lief (Kort: daarom dacht ik juist veel aan jouw, was ik bezorgd, verlangde ik juist naar je te horen en zocht ik naar je mailadres), moet ik terugschrijven, u heb mijn mail gelezen, deze mail staat tegenover u prediking. (Kort: Hier zal jij, gelijk anderen, zelf de gevolgen van dragen, in overeenstemming met de woorden die God meerdere malen tot mij sprak (Jes. 54:16-17).

GPPB.: Vriend Kort veinst opnieuw, aangezien hij er een stel vleiende en achitofeliaanse vrienden opna houdt, met name in de persoon van de doperse en lasterbrakende Kleen, die hij allerhande stukken van zijn hand bezorgt om die in de etalage-kijkdoos van Kleen te publiceren. De bestraffende man in de persoon van Jurie dicht Kort allerlei haat en wrevel toe en Kort geeft te kennen dat hij veel liever naar de mond gepraat wil worden door zijn Kleeniaanse vrienden, dan door de rechtvaardige te worden bestraft. Kort speelt een zielige slachtofferrol, terwijl hij zelf de aanleider is van Jurie's getuigenis. Het zal mij niet verbazen dat Kort het mailadres van Jurie van zijn doperse vriend Kleen heeft doorgespeeld gekregen, aangezien dat doperse mannetje overal zijn achitofeliaanse stinkneus tussen steekt en zich ziekelijk kinds met apologeten-medailles decoreert. Het Schriftgedeelte dat Kort Jurie voor de voeten werpt, kan op Jurie niet van toepassing zijn, aangezien Jurie door dezelfde Geest schrijft als de profeet Jesaja, namelijk, door de Geest van Christus.

Jurie: Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen, of in liefde en [in] den geest der zachtmoedigheid?

Kort: Wat een taal. De taal van een klein, nietig en eigengerechtig mannetje, dat boven zichzelf wil uitkomen. Dit mannetje durft in de huid van de grote apostel van Jezus Christus, zichzelf God gelijk makende, te kruipen, waardoor de Heere de gemeente(s) aansprak. Gods kinderen daarentegen zetten zichzelf mishagende laag weg, bijv. Abraham werd nietig stof en as; Johannes moest minder worden en Christus meer. Job verfoeide zich. David vroeg om leven aan zijn ziel. Paulus was de minste van alle apostelen enz. Nee, dit is niet de Jurie, die ‘s nachts belde in de nood van zijn ziel. Van wie heb je dit, van jezelf of van een ander? In ieder geval niet door Gods Geest, gelijk als bij Paulus. Foei, schaam je; keer terug tot je God.

GPPB.: Hier begaat vriend Kort een doodzonde, aangezien hij Jurie ontzegt om door dezelfde Geest als door Welke de apostel Paulus gedreven werd, te getuigen. Gods Woord leert ons dat de grote profeet Elia een man was van gelijke beweging als wij, hetgeen ook geldt voor de apostel Paulus, terwijl vriend Kort zich de pauselijke pretentie aanmeet om de Geest waardoor de profeten en apostelen gesproken hebben, een kind Gods te ontzeggen. Kort schroomt niet om blasfemie te plegen en Jurie neer te zetten als een mannetje die zich God gelijk maakt, omdat hij de woorden van Paulus op Kort toepast, hetgeen geheel bijbels wettig van toepassing is op de misselijkmakende denegerende vriend Kort, terwijl Kort niet in de gaten heeft dat hij spreekt gelijk Kajafas en Jurie alleen medailles bezorgt uit het lijdens-kabinet van Christus.
Toen Jurie vriend Kort voor het eerst belde, heb ik Jurie vermaand dat nooit weer te doen, aangezien de Bruid uit het Hooglied door diezelfde soort wachters, zoals ook Kort zich nu openbaart, geslagen werd (Hoogl. 5:7) en we hebben Jurie aangezegd zich alleen tot Christus te wenden. Het feit dat Jurie zich dagelijks voor God verfoeit, gelijk Job, Paulus, en al de bijbelheiligen, wordt door Kort ontkend, hetgeen hij met duivelse opzet doet, aangezien het Leven met het Leven niet kan twisten, terwijl Kort het wel kan. Daarbij tracht Kort de gemeenschap der heiligen te breken die Jurie in Christus met ondergetekende mag onderhouden door de Geest onzes Gods. De wijze waarop Kort een vervolgd schaap van Christus met een getuigende mond behandelt, is op de beesten af, hetgeen mij overigens met dank aan God dagelijks ten deel valt, omdat wij het eigendom van Christus zijn en ons voorzegd is door allen gehaat en gesmaad te worden om Zijns Naams wil, waarvoor de duivel zelfs refo-dominees inzet om die sadistische praktijk te bezigen. Jes. 54:16-17 mag vriend Kort derhalve gevoeglijk op zichzelf toepassen.

Vervolg zie volgende blok

BENJAMITISCH SCHANDSTUK GEPLEEGD DOOR DS. A. KORT (2)        
Plaats in winkelmandjeMandje
Jurie: Wat is het? Toen ik mocht gaan getuigen dat Christus zich had geopenbaard in een zondaar, dat niemand zich daarvoor interesseert, en ook niemand heeft gevraagd wat er eigenlijk precies was gebeurd, alsof het de normaalste zaak was als God in je leven komt, ja, van alle richtingen, als ze je aanhoren, dan blijven ze weg, eigen broers, zussen, familie, vrienden, (Kort: Snap je dit niet? Deze mensen zijn net als een zwerm spreeuwen, die opschrikken van een voorbijganger als jij langs komt. Een grote mond, een zweep in de hand, de bekeerde jongen die het alleen maar weet. Jongen, je mist je handgerei; het spiegeltje (van de ontdekking van jezelf); het kruikje (der liefde) en het vaatje van de olie der genade; des Geestes. Je bent echt arrogant in plaats van een mededogend christen geworden).

GPPB.: De duivelse vuilspuiterij die Kort hier opnieuw jegens broeder Jurie bezigt, gaat dwars tegen Gods Woord in, want hetgeen Jurie te kennen geeft, is door de Heere Zelf voorzegd: "Want de zoon veracht den vader, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder; eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten. Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen", Micha 7:6-7. - "En de [ene] broeder zal den [anderen] broeder overleveren tot den dood, en de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden. En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden", Matth. 10:21-22.
Vriend Kort geeft met zijn duivelse smaadrede tevens te kennen dat hij zelf geen kennis heeft aan het genadekenmerk om door allen gehaat te worden om Christus' wil, terwijl hij Jurie valselijk afschildert als een geestesgestoorde duivel, terwijl Jurie's familie en vrienden zich absoluut niet zullen herkennen in het duivelse lasterpatroon waarmee Kort broeder Jurie afschildert. Kort liegt hier Gode, aangezien ik Jurie heb leren kennen als een broeder die met de Geest der zachtmoedigheid van Christus bekleed is, maar zich ook in de Geest van de Leeuw uit Juda's stam openbaart als de leer van Christus in het geding is, zoals al de profeten en apostelen openbaar komen, zoals ook dr. Maarten Luther in de Geest van de Leeuw uit Juda's stam openbaar gekomen is, zeggende: "Wanneer het nu de artikelen van het geloof betreft, dan geve God maar geen ootmoed! Want het komt er dan niet op aan, dat men omwille van de liefde of de vrede of de eenheid wil wijken; ook niet omdat anders de kerk verwoest werd of dat men uit liefde tot de keizerlijke majesteit een weinig wijkt. Zo klagen de sekten- en scheurmakers over ons, als ware er bij ons geen ootmoed en liefde. Maar wij antwoorden hen: Verwijder eerst het Woord, de leer en het geloof; want hierin willen wij voor u geen handbreed wijken, al zouden ook de hemel en aarde erdoor uit hun voegen raken."

Citaat van Luther uit: Preek over de voetenwassing, Joh. 13:1-20.
Kort haat dus ook het Juda's Leeuw-getuigenis van Luther en sneert gelijk de duivel die Jozua belasterde voor het aangezicht van Christus, terwijl ook broeder Jurie als een vuurbrand uit het vuur gerukt is. "Doch de HEERE zeide tot den satan: De HEERE schelde u, gij satan! ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?" Zach. 3:2.
God zal de duivelse grafpraat van Kort die hij zonder reden jegens een vervolgd en getuigend schaap van Christus bezigt, zien en zoeken, anders zou God ophouden God te zijn! Ik heb echter nog nooit meegemaakt dat een huidige refo-dominee met de bekende Antiocheense ketterijen en veinzingen publiek in de schuld gekomen is voor God en de mensen. Daarom heeft God hen gezonden een kracht der dwaling, enz.

Jurie: Zal het antwoord geven ZE KENNEN CHRISTUS NIET (Kort: Jij toch eerst ook niet). Het kan niet zo zijn, dat als je het wonder hebt mee mogen maken, dat je niets vraagt of laat horen (Kort: Ja, dat kan, want Gods volk tilt niemand over het paard als ze op hun plek zijn; de godsdienstige mensen steken elkaar in de lucht, maar de Heere brengt ons op de knieën en doet God om Zijn genade danken. Zij zijn in al de ontmoeting stil en geven je zonodig een draai om de oren) ja er over spreken dat kunnen sommigen nog wel, maar er uit spreken is wat anders.

GPPB.: Jurie bedoelt te zeggen dat degenen die hij getuigend aanspreekt en pretenderen Christus te kennen, maar daarvan geen verantwoording kunnen afleggen, laat staan dat dezulken kunnen vertellen hoe zij door recht verlost zijn geworden en hoe Christus aan hen is geopenbaard (Gal. 1:15-16), dat zij Christus in het geheel niet kennen.
Kort reactioneert en sneert dat Jurie in zijn eertijds Christus ook niet kende, maar Jurie heeft in zijn eertijds nooit gepretendeerd Christus te kennen, dus de sneer van Kort is vals!
In zijn tweede reactie hierboven suggereert Kort valselijk dat Jurie niet behoort tot degenen die God op hun knieën danken voor Zijn genade en de door Kort gesuggereerde "draai om de oren", kan Kort zelf in ieder geval niet verdragen.

Jurie: Het is allemaal uitwendige godsdienst, net als toen de verloren zoon thuiskwam, wat was de oudste zoon kwaad, schold zijn jongste broer tegenover zijn vader uit voor hoerenloper, niet wetende dat hij zelf een verschrikkelijke geestelijke hoerenloper was, want hij probeerde volgens de regel der wet te leven en hij kon niet geloven dat God goddelozen rechtvaardigt, want hem werd geleerd dat goddelozen in de hel kwamen, en toen er een monster werd bekeerd, ja, dat kan niet, want hij is een gelovige, hij leest zijn bijbeltje, gaat trouw naar de kerk, geeft zijn offers en dan deze vleselijke duivel in hemzelf (ja, zo voelt de verloren zoon zichzelf) zit daar te genieten van HET LAM en te vertellen hoe HEERLIJK Christus is, zondaren rechtvaardigt om niet (Kort: Wees er mee tevreden, dan is God met jouw tevreden).

GPPB.: Vriend Kort ageert psychotisch, aangezien hij enerzijds met de kohlbrugge-handenoplegging schermt, maar anderzijds schildert hij Jurie af als een duivelse vogelverschrikker. Met dit soort dubbeltongigheid word ik dagelijks geconfronteerd, maar dat is ook voorzegd en ook dat moet medewerken ten goede voor degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

Jurie: Ik ben gevonden van hen, die [naar] [Mij] niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, [hier] ben Ik, ziet, [hier] ben Ik (Jes. 65:1).
Toen de verloren zoon (Jurie) naar al die verschillende verhalen luisterde (die in kerkelijke wandelgangen de ronde doen), kwam er verwarring in zijn leven, en ging hij dwalen, zijn Vader waarschuwde hem wel, zoon, vertrouw op Hem alleen, maar vol goede moed ging de zoon op pad, zijn VADER had ook belooft, dat God recht is, dus zal Hij door, onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Zwarte kraaien kwamen en begonnen het goede weg te pikken, deze dooie aaseters kunnen geen leven verdragen, dus die beginnen direct bij pasgeborenen te pikken (Kort: Wat een taal. Heb je dit van een ander of uit de boeken?), het liefst de ogen, zo wordt het leven verduisterd, ja, ook de vossen kwamen, en deden schandelijke dingen, allemaal om het leven van het pasgeboren te verzuren en te verduisteren (Kort: Daarover hoef je toch niet klagen; murmureer niet tegen Gods gewone weg. Hierin liggen juist de oefeningen voor Gods kinderen. Het zijn hun eretekens. Zij worden waardig geacht om de smaadheden van Christus te dragen), want het goede nieuws mocht niet verkondigd worden, CHRISTUS RECHTVAARDIGT VERLOREN ZONDAREN, deze kraaien en vossen weten niet beter want zij zijn zo gebakerd door de godsdienst, ze denken een goed ding te doen en ze weten het zelf beter dan Gods Woord, wat ze allemaal te samen hebben is GELOOF, ze geloven allemaal, al zegt Christus, zal Ik nog geloof vinden (als Ik wederkom)? Nou, maar "wij geloven", en dat wordt gedreven door de leraren, ook ds. KORT doet dat, het is een grote wettische mix-bende. (Kort: kan ik het helpen dat jij met je verstarde denkwijze, Zondag 44 vr./ antw. 114, 155 van de Heid. Catech. niet meer verstaat?).

GPPB.: Jurie beschrijft hierboven hoe het hem vlak na de wedergeboorte een ogenblik is vergaan, terwijl Kort zijn verslag lastert en suggereert dat Jurie zijn verslag gestolen zou hebben uit de boeken of met andermans kalf geploegd zou hebben, terwijl Kort hier zichzelf met zijn eigen woorden om de oren slaat, aangezien hij pretendeert een dergelijk verslag van zichzelf wel te mogen geven en tegelijk anderen die hetzelfde doen, de mond te snoeren. Kort's wijze van ageren is het toppunt van zieligheid en de praat eigenlijk niet waard. Zonder met andermans kalveren te ploegen kan Kort geen boeken schijven, terwijl hij Jurie valselijk verwijt van hetgeen zijn eigen praktijk is.
Hetgeen Jurie verder schrijft is de volle waarheid, aangezien de belijdende massa en haar refo-voorgangers, inclusief vriend Kort, Christus hebben ingeruild voor hun Geloof en die beweging is inderdaad een grote wettische mix-bende!
Vriend Kort neemt de HC, Zondag 44 vr. en antw. 114-115 op zijn lippen en zegt dat Jurie door zijn "verstarde denkwijze" die dingen niet verstaat, terwijl Kort zelf te kennen geeft deze dingen niet te verstaan, ergo, met voeten te vertrappen, aangezien de minste ware geloofsgehoorzaamheid een tuchtmaatregel eist, met name jegens OGG-ketterse embryo-dominees en oudgereformeerde antichristussen, zoals SGP-crimineel Van der Staaij er een is, die Kort allemaal de geveinsde handen boven het hoofd houdt. Kort neemt dus zelf een OGG-loopje met hetgeen in HC Zondag 44 vr. en antw. 114-115 aan de orde gesteld wordt.

Jurie: De leer van de afsterving van zonde gaat dwars tegen Gods Woord in. Weet je wat levendgemaakt zijn betekent? VRIJ gesproken! Een NIEUW mens! Al het OUDE is voorbij! In CHRISTUS te zijn!

Kort: Lieve jongen, heb jij er nooit van gehoord dat een waar Christen, ook al is hij met Christus gekruist en hij er van getuigt dat niet hij maar Christus in hem leeft, een tweemens is (Rom. 7:14-26, enz.)? Ik zal er niet veel woorden meer aan vuil maken, maar mensen zoals jij, die zogenaamd voor de waarheid strijden en toch verblind zijn door eigen liefde, gaan zelf op een of ander punt dwalen. Ze hebben zo hun eigen waarheid en hun eigen Bijbel, die aan hun verduisterd verstand wordt dienstbaar gemaakt. Gelukkig heb ik nog een goede Onderwijzer in Mijn Heere Jezus Christus. Hij is voor mij, nu ik jou zo zie schrijven, weer de beste Uitlegger. Ik prijs mij gelukkig dat ik van jou en anderen niet afhankelijk ben en Gods Geest mij zo genadig bedient. En ik waardeer de mannen die hij met zoveel licht bedeeld heeft, dat ik mijn gaan en staan; leren en onderwijzen als Zijn geroepen, gezonden en gezalfde dienaar kan toetsen aan hun woorden, predicaties en onderwijs. Dit zijn mannen die de Heere met zulk een kostelijke geest en wijsheid bedeeld heeft. Ik zal iets van dit goede onderwijs meesturen.

GPPB.: Vriend Kort vleit wel met lieve jongens krentebrood, maar ondertussen leert hij hier een volbloed pauselijke ketterij, een wettisch stelsel, waarvan alle refo-kerken zwanger zijn en ermee tot Rome zijn teruggekeerd. Ook vriend Kort beweert dat Gods kind een twee-mens (schizofreen mens) is, terwijl Gods Woord dat nergens leert, ook niet in Rom. 7:14-26. Paulus leert door de inspiratie des Geestes dat de oude mens Saulus van Tarsen door de Wet aan de Wet GESTORVEN IS (Gal. 2:19), niet voor een deel, maar geheel! Heel het refo-gemenebest houdt de oude mens in het leven door die oude vijand een stervensproces aan te meten, om de bedreven zonde op het schizofrene deel van de vrome mens te schuiven en zo aan het doodvonnis der wet te ontkomen. Vanzelf geheel misgerekend natuurlijk, aangezien er geen enkele in de zonde levende oude mens door de enge poort wordt toegelaten, omdat Christus enkel geestelijke lijken zalig spreekt (Joh. 5:25), die der wet gedood zijn. Vriend kort zou zich toch eens moeten verdiepen in het getuigenis van de godzalige Hanna, die door de apostel Paulus in Galaten 2:19 geheel wordt bijgevallen met dezelfde Geest des geloofs. Hanna die het van God geleerd had, draait er niet omheen, maar geeft getuigenis van de doorgang door de enge poort voor alle Sionieten: "De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet [weder] opkomen", 1 Sam. 2:6. Hanna heeft het hier -net als Paulus in Gal. 2:19- over de daadwerkelijke en definitieve geestelijke dood van de oude mens onder de wet en de opstanding van de nieuwe mens in Christus.
Verder leert Gods Woord dat voor Gods kinderen geldt dat de oude mens onder de wet gekruisigd IS (Rom. 6:6). Vriend Kort loochent de definitieve dood van de oude mens en dus moet voor hem de bediening des doods toch niet zo definitief dodelijk zijn, dan Gods Woord en de bevinding ons hieromtrent leert. Zwanger zijnde van de dienstbaarheid liegt hij Jurie voor met een schizofrene twee-mens-hallucinatie, terwijl Gods Woord uitdrukkelijk leert: "Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, en aangedaan hebt den nieuwen [mens], die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft", Kol. 3:9-10.
Degenen die de oude mens onder de wet laten participeren met de nieuwe mens onder de genade, zijn van top tot teen betoverd en zwanger van de wettische dienstbaarheid en nog nooit aan hun vijandschap gedood, aangezien Gods Woord uitdrukkelijk leert dat de oude mens, de mens van nature is die in de zonde leeft en onder de vloek en onder de toorn Gods verkeert (Rom. 3:19). Daarentegen is Gods kind niet meer onder de wet, maar onder de genade (Rom. 6:14), niet als een schizofrene twee-mens, maar als een nieuw schepsel in de nieuwe Mens Christus, waarbij al het oude onder de wet is voorbijgegaan en alles in en door Christus nieuw geworden is (2 Kor. 5:17).
Vriend Kort gaat zelfs zover dat hij Christus voor zijn schizofrene leer-kar spant en Hem laat buikspreken alsof Christus dergelijke pauselijke ketterijen leert, terwijl Kort met andermans kalveren ploegt die dergelijke ketterijen hem voor-leren en indoctrineren.
Ook in Rom. 7:14-26 heeft Paulus het niet over de oude mens, maar over het zielloze lijk van de oude mens, namelijk het lichaam des doods(!), die al Gods volk tot hun lichamelijke dood toe omdragen. Het lichaam des doods is er de oorzaak van dat Paulus en al Gods ware volk zuchten: "...ik ellendig mens...", omdat de wet geestelijk is en zij zich geheel vleselijk bevinden, verkocht onder de zonde. Doch tegelijk is Gods ware volk volmaakt in de Volmaakte (1 Kor. 1:30), en dat is de reden dat Paulus niet in het lichaam des doods eindigt, nee, hij dankt God door Jezus Christus onze Heere, door Welke hij en al Gods ware kinderen als een brandhout uit het vuur gegrepen zijn ten eeuwige leven (Filip. 3:12).
De dodemanshersenen die vriend Kort in stelling brengt om zijn pauselijk-schizofrene twee-mens-leer kracht bij te zetten, laten we ook dit keer voor wat ze zijn, want al die ellenlange en papistische oudvadercitaten vormen een grote afleidings-manouevre en misleidende drogreden om Gods ware volk weer onder de dienstbaarheid van de wet te blazen, terwijl zij geheel vrijgemaakt zijn van de wet, niet om te zondigen, maar omdat zij in de gehoorzaamheid van Christus gerekend zijn (1 Kor. 1:30), hersteld zijn in het Beeld Gods (Christus) en in Zijn voetstappen wandelen door het geloof dat door de liefde is werkende. Tegen dezulken heeft de wet geen enkel bezwaar, noch enige klacht, omdat Christus hen geschonken is tot Wijsheid, Rechtvaardigheid, Heiligmaking en volkomen Verlossing (1 Kor.1:30). Bovendien is de liefde van Christus, waardoor wij -die van Christus zijn- gedreven worden, de band der volmaaktheid, het einde van het gebod en tevens de vervulling ervan. Wie zal er beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? De Wet? Nee, want de Wet is niet naast Christus gegeven om die door pauselijke ingestorte krachten en kwaliteiten te doen uit dankbaarheid, maar is verborgen onder het verzoendeksel met bloed gedrenkt, dus in de Ark Christus gelegd, aangezien het ware geloof slechts 1 Geloofsvoorwerp heeft, namelijk Christus alleen en geheel, gelijk de Vader van Hem getuigt: "Deze is Mijn geliefde Zoon in Welke Ik al Mijn welbehagen heb, hoort Hem!" Amen, ja, Amen!
Laat staan dat Kort met zijn wettisch-schizofrene ‘twee-mens'-religie enige beschuldiging kan inbrengen tegen de vrijgekochten des Heeren. Kort bewijst met zijn wettische schizofrene twee-mens-leer dat hij Christus niet erkent als een volkomen Zaligmaker, aangezien hij de dood van Christus niet genoegzaam acht voor de absolute dood van de oude mens en daaruit volgt dat hij de bediening des doods, die van de wet, zoals Paulus er o.a. van getuigt in Galaten 2:19 totaal niet verstaat. Zijt gij een leraar Israels en weet gij deze dingen niet? Dat niet-verstaan omtrent de wet als de bediening des doods, is algemeen binnen de volbloed roomse refo-kerken, want het zijn alleen de enkelingen buiten de legerplaats die het verstaan wat Gods Geest ons o.a. leert in Gal. 2:19 en dat is ook bevindelijke geloofskennis en zeker geen dogmatisch conclusiegeloof. Paulus spreekt dan ook enkel en alleen tot degenen die de Wet verstaan (Rom. 7:1), zoals hij er ook van spreekt in Galaten 2:19. Vriend Kort verkeert in het kwadraat in de Antiocheense veinzing van Petrus, terwijl Petrus wist dat hij veinsde, en zich door Paulus liet bestraffen, omdat het een door de Heilige Geest ingegeven en opgelegde genade-bestraffing was, terwijl vriend Kort zulke genade-bestraffingen van zich aftrapt met Christus op de lippen. Over godslastering gesproken!


Jurie: Eerst levend gesproken(!), dan kan de mens pas horen en geloven, een dood mens kan Gods Woord niet horen en geloven (Kort: nee, dat is waar en toch wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid (Jes. 26:10). God eist hun bekering en biedt hen Zijn genade onvoorwaardelijk aan, opdat ze niet te verontschuldigen zijn. Man, je keert je niet tegen mij, maar tegen God), u leert dat wel, en wat u doet is een onbekeerde zich op laten knappen, Bijbel lezen, kerk gaan, kruipen naar God terug, zonde laten, de verdoemenis preken, hemel beloven, en je hoort het zelf niet, want je bent betoverd door al je gelees, je grijpt terug, en maar in het oude wroeten om van jezelf zeker te zijn, en maar achter de rug kijken, het is allemaal wet! (Kort: Dit heb je tegen God gesproken die mij gedurig helpt en tegen Gods Geest die mij steeds, heel veel op een bijzondere wijze bedient. Maar ik moet toegeven dat ik bij de aansluiting in de afgescheiden kerk veel in het duister en onder verlating kwam. Maar God was mij genadig in Jezus bloed. Helaas je bent zelf betoverd, door wie dan ook. Vandaar je vijandschap tegen God en het ware werk van God dat je met de schijn van waarheid bedekt).

GPPB.: Jurie spreekt in het kader van Johannes 5:25, waarin Christus leert dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. In Johannes 5:25 leert Christus ons de geestelijke opwekking van DE doden en de rechtvaardiging van DE goddeloze, terwijl Kort dat scheidt van genoemde kerntekst en het vereenzelvigt met Jes. 26:10, terwijl het in Jesaja 26:10 absoluut niet gaat over de rechtvaardiging van de goddeloze, maar over algemene genade jegens de goddeloze, die evenwel dezelfde eronder blijft en zich niet bekeert. Kort doet aan valsheid in de Heilige Schriftuur en blaft tegen Jurie dat hij zich tegen God keert, terwijl Kort het is die zich aan Gods Woord vergrijpt.
Vriend Kort neemt op het bijbelse getuigenis van Jurie een zielige slachtofferrol aan, zoals de wijze der farizeeërs altijd is, met name als zij zich door het vleesgeworden Woord ontmaskerd weten, zeggende: "Zijn wij dan ook blind?" waarop Christus hen antwoordt: "Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde", Joh. 9:41. Kort speelt hier een godslasterlijk hoog spel, met nietszeggende en niet ter zake doende argumenten, maar vriend Kort, you are finished! Of kom voor God in de schuld en maak je publiek vrij van jezelf, van je dwalingen en veinzerijen, van dat OGG-kerkhol en van al die dodemanshersenen, want ik zie wel dat je geweten zo hard als een spijker geworden is.

Jurie: Gods volk leert hun verdoemenis aanvaarden, Gods recht verheerlijken, Gods volk dwaalt steeds van God af, maar God maakt Zijn Woord waar, Hij is gekomen om te dienen, Gods volk stop met beloven, want ze verzondigen zich elke keer weer, Gods volk leert, dat het enkel de goedertieren des Heeren zijn die hen op het smalle pad houdt.
Wat u doet, is rijke jongelingen kweken (Kort: Je liegt, als zovelen met je uit alle kringen en standen van de godsdienst, tegen je eigen geweten, je eerdere belijdenis en het ernstige getuigenis van Gods Geest), kerk vol, blij met dooie mussen, opgeknapte vogels, beetje zwart en wit, de meest bedrieglijke vogels, ze hebben meest alles mee, omdat ze gemixt zijn, ze vallen je ook onverwacht aan, ze verspieden je vrijheid en slaan hun slag, brengen een wond toe, en met het geroofde gaan ze pronken! (Kort: Volgens mij ben jij de papegaai of kauw, want dit heb jijzelf nooit kunnen bedenken. Je doet hetzelfde waarvan je anderen beschuldigd).

GPPB.: U ziet de verkrachtingen waarmee de Benjamieten de gehele nacht bezig zijn geweest jegens het bijwijf van de Levitische man, is in geestelijke zin de praktijk van vriend Kort en hij blijft ermee doorgaan om zijn lusten te botvieren op een vervolgd schaap van Christus die enkel getuigenis geeft van de Waarheid. Wat Jurie schrijft is de volle waarheid. Kort kweekt niet alleen rijke jongelingen, hij is het zelf, tenminste hier wel, aangezien hij vijandig bedroefd van zich afslaat, nog ergere vijandschap ten toon spreidt als de rijke jongeling, want die hield wijselijk zijn mond tegen het ontmaskerende getuigenis van Christus en ging met een gesloten mond vijandig bedroefd heen, terwijl vriend Kort vijandig en met vrome woorden van zich aftrapt.
U moet er altijd op letten, welwillende lezers, dat als een mens zich door Gods Woord ontmaskerd weet, dat hij met vrome woorden zijn vijandschap uitleeft op degene die zijn bestraffing uitspreekt. De Sanhedristen hebben Christus voor een vraat en wijnzuiper, ja, voor Beelzebub uitgemaakt, toen Christus hen het kleed van eigengerechtigheid afrukte en zij in hun verdoemelijke adamskostuum ten schande gesteld werden en wat zullen dan Zijn huisgenoten geworden? Ze hebben Hem gesmaad en wij die van Christus zijn en tot Zijn huisgezin behoren, zullen door allen gehaat en vervolgd worden om Zijns Naams wil. Dezulken worden door Christus evenwel in de zaligsprekingen in de zaligheid bevestigd, Gode eeuwig lof en prijs!
Vriend Kort kotst zijn OGG-gal uit over Jurie die niet met andermans kalveren ploegt, waarvan Kort hem valselijk van beschuldigt, terwijl Kort zich over de rug van een vervolgd schaap omhoog werkt om zelf de gevierde dominee te blijven. Kort diaboliseert op een verschrikkelijke hypocriete, doch op een voor mij overbekende wijze, aangezien dat de tactiek is van de huidige refo-sanhedristen om Gods getuigende volk en de bestraffende en dorssledende man (Jes. 41:15-16) de mond te snoeren met pure sanhedristische blufpoker, echter tevergeefs, aangezien die van God geroepen scherpe dorssleden een geopende Deur bij God vandaan gekregen hebben die niemand sluiten kan. Vriend Kort, gij zijt van alle ware liefde en gemeenschap des Geestes beroofd, anders zoudt gij zo niet tegen een getuigend slachtschaap van Christus blaffen.

Jurie: Deze mensen hebben zoveel uitwendige zaken, ook in het geestelijke, omdat het allemaal wet is, kunnen ze zoveel huilen, bakken vol, zoveel benauwheden, zoveel Bijbelkennis, ze kunnen de Bijbel wel dromen, zoveel piekeren, zoveel kennis van oude vaderen, al waarschuwt Gods Woord ons: ...wij zijn van t ‘heilspoor af gegaan, ja wij en onze vaderen tevens..., ze gaan gewoon in dezelfde dwaling verder, maar dat God hen een kracht der dwaling heeft gezonden, hebben ze niet door, ze zijn net als de Joden: tempel, wet en roemen op God! Zal ze niet baten, ze brengen Gods volk in de duisternis (Kort: Nee hoor, ze brengen wel duisternis over de zichtbare kerk, maar voor Gods Kerk is Christus hun Licht; ze brengen echter door hun eigen zonden (en ongeloof) wel duisternis over de ziel; God Zelf voert hen bij tijden ook in de duisternis en niet in het licht (Kl. Jer. 3:2); Hij beproeft Zijn volk, maar een mens houdt niemand buiten het licht en brengt niemand in het licht).

GPPB.: Vriend Kort ontkent hier letterlijk de betovering der bekeerde Galatiërs als gevolg van de valse leringen der ingeslopen valse broederen. Paulus zegt zelf dat er na zijn vertrek zware wolven zullen inkomen die de kudde niet zullen sparen en de ware kinderen Gods van Christus af trachtten te trekken (Hand. 20:29-30). Zwak en kleingeloof is dikwijls niet bestand tegen deze verleiders die ook het vooraangestoelte in de refokerken bezetten, hetgeen we ook zien bij de pas bekeerde Galatiërs. Ze worden evenwel door Paulus scherpelijk bestraft en dat hoort bij de opvoeding der gemeente Gods, maar vriend Kort kan die apostolische bestraffing voor zichzelf met geen mogelijkheid verdragen, terwijl hijzelf hoorbaar en zichtbaar zwaar betoverd is.

Jurie: Ze doen verder hun eigen zaken, ze luisteren naar niemand meer, want zij zijn het, hebben zich zelf verrijkt, en hoe meer een mens zichzelf heeft verrijkt, hoe harder ze worden, in het linkse of het rechtse, deze kerkse holen zitten vol met bedekte zonden, geschiedt al achter de gesloten deuren, je bekomt een huichelaar en een geveinsde, je wordt besmet, zelfs zo erg dat je het niet ziet, en denkt God te behagen, je denkt het alleen te weten, en draait om de zaken heen, ja, je kan ook nog wel met andere leraren door de deur (Kort: Leugen op leugen; ik spreek voor mijzelf; je moest eens weten; moet ik je voor God aanklagen vanwege je leugens? Hij vergeve het je; trouwens Gods Woord leert wat anders dan jij hier neerkalkt (Rom. 13:8;2 Tim. 2:24 tot 26 enz.).

GPPB.: Waarom, vriend Kort, sla je toch zo stomp- en zwakzinnig van je af? Is Jurie u een vijand geworden u de Waarheid aanzeggende? Jurie spreekt de feitelijke waarheid. Gij kunt inderdaad met allerhande valse leraars door de deur, aangezien je geen enkele tuchtmaatregel eist jegens OGG-crimineel Van der Staaij en Co en ook niet tegen je ketterse OGG-collega's. Man, je bent jezelf hoog te boven gegroeid en je meent ook hellehoog boven de vrijmaakplicht verheven te zijn, want je verdraagt de feitelijke waarheid niet eens. Je schrijft zelf letterlijk doch geveinsdelijk in je boek dat je die ketterse OGG-collega's de handen boven het hoofd houdt en als Jurie dat aankaart, pleur je hem van de steilte om hem in de diepte te pletter te gooien, en daarmee bewijs je aan dezelfde kant te staan van al die vrome en zogenaamde "waarheidslievende" Joden die Christus aanvankelijk gaarne hoorden, maar toen Hij ging separeren tussen schijn en zijn, werden hun harten vervuld met gramschap en sleepten ze Hem naar de steilte om Hem in de diepte te pletter te gooien. Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg, let wel: met Jurie en al zijn vervolgde schapen in Zijn handpalmen gegraveerd (Luk. 4:21-30)!
Vriend Kort neemt slechts kleeniaanse liefde op zijn lippen en die schijnliefde gaat altijd ten koste van Gods recht, leer en Waarheid. Op deze door Kort geleerde wangedrochtelijk-vervalste naastenliefde zullen we die getrouwe Maarten voor de hardhorenden opnieuw nog maar een keer loslaten: "Wanneer het nu de artikelen van het geloof betreft, dan geve God maar geen ootmoed! Want het komt er dan niet op aan, dat men omwille van de liefde of de vrede of de eenheid wil wijken; ook niet omdat anders de kerk verwoest werd of dat men uit liefde tot de keizerlijke majesteit een weinig wijkt. Zo klagen de sekten- en scheurmakers over ons, als ware er bij ons geen ootmoed en liefde. Maar wij antwoorden hen: Verwijder eerst het Woord, de leer en het geloof; want hierin willen wij voor u geen handbreed wijken, al zouden ook de hemel en aarde erdoor uit hun voegen raken."

Citaat van Luther uit: Preek over de voetenwassing, Joh. 13:1-20.

Zie vervolg op volgende blok

BENJAMITISCH SCHANDSTUK GEPLEEGD DOOR DS. A. KORT (3)        
Plaats in winkelmandjeMandje
Jurie: Al deze dingen geschieden als je de wet preekt, de wet is de bediening des doods, om onze verloren staat te laten zien, ons te zeggen: gij zijt verloren, en om de oude mens te doden. Niets van de wet zal ons redden, maar omdat iedere kerk en iedere leraar met de wet op de loop zijn gegaan, is de verwarring zo compleet dat de mensen niet meer gewaarschuwd worden. Kijk naar wat jezelf doet, die leraar leert het zus en die zo, en je laat het allemaal gaan en jullie kijken elkaar naar de ogen, want het mag niets kosten!

Kort: Man je weet niet wat je zegt van achter je bureautje. Je moest eens weten in wat voor front wij staan en hebben gestaan. Vanaf het moment dat God ons in de kerk plaatste, hebben we niets anders dan strijd gekend. Je hebt er niet de minste gedachten van welke smaadheden we om Christus wil geleden hebben. Als wij verwaardigd worden om die eerkroon, die we voor de voeten van het Lam werpen, te dragen, zal jij aan de kant staan, want je bent, wat dit betreft, nog niet eens in het schootsveld geweest. Je zult het meteen in je broek doen als je nog maar iets, een stipje, er van mee gaat maken, van wat ik in 40 jaar in de dienst van Mijn Koning achter de rug heb en nog meemaak. We hoeven niets aan de klok te hangen, want aan jouw bluf wil ik niet het minste deel hebben en van dit geraas van jou hoeft niemand wakker te liggen. De zaak is nog veel ernstiger dan dat je denkt. Steek je hand in je eigen boezem en je zult zien dat ze er geheel melaats uitkomt. Met je digitale mond voel jij niets van wat de Kerk in dit strijdperk ondervindt. Je moest eens weten, maar tegenover ons lijden stelt de Heere ons ook overvloedig Zijn vertroostingen (2 Kor. 1). Nee jongen, ik ben echt niet jaloers op jou en naar een ander hoef ik niet te kijken, want ik heb aan mijzelf genoeg.

GPPB.: Vanachter je bureautje? Kort schreeuwt als een overspannen haan, aangezien Jurie niet eens een PC-bureau heeft, maar dag en nacht achter de koeien staat te zwoegen en in die weg door God onderwezen wordt. Vriend Kort beweert aan het front te staan, maar welk front dat is, zegt hij er niet bij. Ik zal het wel zeggen: Kort staat in het front waarin ook de Schriftverkrachtende SGPlayer, alias Tim-Keller-evolutionist-promotor, euthanasie-abortus-wet onderschrijver, Van der Staaij en consorten, opereren en waarin ook Kort's ketterse OGG-collega's participeren, en dat is het heidense front dat strijdt tegen God en Zijn Gezalfde Koning.
Als Kort werkelijk in de bressen stond bij God vandaan, zou hij ALLANG uit dat OGG-kerkhol geworpen zijn en dan zou heel Nederland hebben vernomen dat NL nog een getrouw predikant had, maar NIETS van dat alles! Het is en blijft doodstil achter die kerkelijke witgepleisterde-graf-geveltjes, terwijl Kort de grote slachtoffer speelt en als een klein kind zijn 40-jarige jubileumstaat van dienst in stelling brengt, alsof dat enige indruk maakt op de streeploze soldaten Christi die doorlopend in de krijg des Heeren geoefend worden, doodgenegeerd en door het gros dominees/belijders gesmaad worden, zoals Kort dat ook doet.
Al veertig jaar? En geen publieke stem naar de overheid! Wel Bea feliciteren die ruim een miljoen abortusdoden op haar naam heeft staan door haar ondertekening van de abortuswet en geen ds. Kort te bekennen die als een John Knox haar de wacht aanzegt. Ik moet altijd nog beginnen en moet zelfs nog aan het beginnen beginnen, want alles wat we door het geloof doen, zijn we slechts schuldig te doen en dan nog is het met zonden bevlekt, dus hebben we niets gedaan! "Heere wanneer hebben wij....!"
Kort schrijft met zijn slachtofferlijk betoog en 40-jarig dienstverband alleen zijn eigen oude-mens-biografie. Ik kom niet aan de staat van vriend Kort, maar in zijn roeping geloof ik niet, tenminste niet zolang hij zich in dat OGG-hol handhaaft, waarin hij door God niet gezet is. De streeploze soldaten Christi sabelen deze slachtofferlijke en grootsprekende taal die Kort bezigt in 1 slag neer met het zwaard des Geestes dat zijns gelijke niet kent en strijden slechts de goede strijd des geloofs die Christus voor hen goed en volmaakt gestreden heeft, terwijl Kort suggereert dat hij de strijd al 40 jaar goed strijdt. Mocht vriend Kort eens door de rotte plankenvloer van zijn zelfgedecoreerde 40-jarige eigenroem zakken, dan zou hij Jurie en ondergetekende niet met rust laten, maar zij aan zij strijden, met Christus in de voor- en achterhoede!

Jurie: Gods Woord is duidelijk genoeg, Paulus waarschuwt ons in alle brieven, voor deze kerk-neutrale praktijken. Weet je wat het probleem is, jullie durven het niet op God alleen te wagen, want dan moet alle adams-schande tentoongesteld worden, maar jullie weigeren schuld te bekennen, waarschuwingen worden afgedaan, met: "hij weet het alleen en altijd beter", een ieder grijpt terug, ze zijn allemaal afgedreven, ze weten niet eens wat ze leren, het is 1 grote mesthoop, maar God gaat door. Zijn oordelen zijn allang hier, de kerkplanting Gods is uitgerukt, Hij roept Zijn volk eruit, om niet van de plagen te ontvangen en om niet met de kerkzonde gemeenschap te hebben. De refokerken zijn roomser dan rooms, het zijn de dochteren van het grote Babel geworden, ze waarschuwen tegen Rome en ze zijn het zelf, blinder als blind, de waarschuwende man wordt niet gelooft. Zijn wij dan ook blind? vraagt de farizeeër. Ja, je moet maar geen zelfontdekking hebben. Over de zonde wordt heen geleefd, wat God aan het doen is weten ze niet meer, God spreekt niet meer tegen de Eli's, en een ieder danst om zijn eigen gouden kalf. Kom eruit, en maak je er vrij van! 'k Kan wel door blijven gaan, maar jullie leggen het toch naast je neer, bang dat de zilverlingen worden afgenomen. Mijn broeder Piet moet hetzelfde meemaken, ik getuig voor God en de mensen dat God Zelf deze banden heeft gelegd, 'k heb er zelf alles aan gedaan om het te verpesten, maar Hij brengt Zijn volk te samen om gemeenschap te hebben in Hem. Nee geen nieuwe kerk, maar God verheerlijken in alles, Hij is ons Leven, Hij gaat ons in alles voor, Hij houdt Zijn volk vast. Als ik Piet's naam noem, gaan alle deuren dicht, terwijl God voor mij deze deur geopend heeft en onder de bediening van het Woord alles verklaart, ja, zelfs in de kleinste zaken, alle rijke jongelingen ten spijt. God zegent dit Woord aan mijn ziel, dagelijks! Wat een lief Woord is het ware zuivere Woord Gods, hier geef ik mijn leven voor (Kort: hoeft niet hoor, dat heeft Christus al gedaan) (GPPB: wat een vroom-geesteszieke Kort-sneer, alsof Jurie dat niet kent en weet) wat gebeuren zal, mag gebeuren, maar mij is bereidt de kroon der zaligheid, en deze kroon werpen we aan de voeten van het Lam Gods, Jezus Christus en Dien gekruisigd, de verachte Nazareeër. Mijn Jezus die stierf voor mij, wat een eeuwig wonder, dat ik dit lachend mag schrijven, wie er mee spot, spot er maar mee, maar Christus is gestorven voor de grootste der zondaren.

Kort: Lieve jongen, was het maar zo gebleven. Tjonge, zit je hiervoor je kostbare tijd achter de computer te verlummelen. Zoek ze toch beter te besteden. Wees een zegen (Gen. 12:2). Ga naar buiten en spreek met die arme zielen, die op het punt staan in de hel te storten, van jou Jezus; je Zaligmaker. Verheerlijk liever de deugden Gods (1 Petr. 2:9), in plaats van uren achtereen achter dat stomme ding zitten te turen. Je wordt van dat PC monster geestesziek en het maakt je hart zo hard als een spijker.

GPPB.: Ja, zegt dat wel: was Toon Kort maar kort aan de lijn gebleven, maar je hebt je zelf in het OGG-werkhuis geplaatst, waarde vriend en de toenmalige NHK-schapen verlaten. Wee de nietige herder en verlater der kudde! Je bent zwanger van de dienstbaarheid die je op een barstens vijandige wijze uitleeft op Jurie en ondergetekende. Mij deert dat niets, want elke wettische slag op mijn hoofd is een slag op het hoofd van Christus. Ik neem het ook niet voor Jurie als persoon op, maar draag wel zijn lasten en hij die van mij. We staan in de genade des geloofs en dus ook pal voor de leer van Christus die ook Jurie mag verstaan en uitdragen naar de mate des Geestes en des geloofs en daar hoort ook de genadige vrijmaakplicht bij. En als het profane zonden betreffen tegen de leer van Christus, verbergt zich de liefde van Christus in de plooien van Gods recht en dan geve God maar geen ootmoed, zoals onze Maarten dat zo kostelijk zegt en in praktijk gebracht heeft. Nooit van gehoord zeker? Maar de gesel van Christus treft ook jou Toon Kort, omdat je feestviert met de democratische kerkbusiness en weigert independent en van God afhankelijk te worden om Gods schapen buiten de legerplaats met Woord en sacrament te bedienen. Nee, je blijft liever in het OGG-werkhuis waarin je de van God geboden tucht aan je laars lapt, alsof er geen God bestaat. Maar God houdt Zijn vier getuigen die zulke praktijken weerleggen met Gods Woord, waarvan akte.
In bovenstaande fragment maak je Jurie voor de zoveelste keer uit voor een boerenpummel die zijn tijd zit te verlummelen voor de PC, maar ik zeg je in de Naam des Heeren dat je GODE liegt. Je spot met het getuigenis des Heiligen Geestes, aangezien Jurie daarvan duidelijk getuigenis geeft. Dat je de vloek des Heeren over de refokerken niet eens gewaar wordt, laat staan dat je erkent dat je ermee mee danst, jezelf er niet van vrijmaakt en het stof niet van je voeten schudt, hen tot een getuigenis, is kenmerkend voor een veinzende refo-dominee. Het is zoals Jurie zegt: "het mag niets meer kosten", bij geen enkele dominee en er wordt dan ook geen dominee vervolgd, allemaal papkinderen, stomme honden die niet bassen kunnen, alleen spotpraat verkopen en hun handjes in onschuld wassen. Knikkerspel man, daar ben jij mee bezig, je tijd verlummelen door een vervolgd schaap van Christus te verkrachten, daar ben je nachten mee bezig. God zal het zien en zoeken als je je niet bekeert van deze voor mij bekende ‘godgeleerde' blufpoker-terrorisme. Zelf maak je uren achtereen(!!) gebruik van de PC en over anderen die slechts een wettig gebruik van de PC maken en als nietig instrument gebruiken in des Heeren dienst, braak je je gal uit! Het is te grof voor woorden, maar de verkrachtte stukken gaan door het land en God zal over je godslasterlijke scheldpartij toornen. Het is God die de middelen heiligt als ze in Zijn dienst besteed worden. Jurie zit je met een stok uit de wet te drijven om Gods deugden te verheerlijken, terwijl hij in dit bestek niet anders doet dan Gods deugden verheerlijken in het bestraffen van een verkrachtende refo-benjamiet, genaamd Toon Kort. Maar nu sta je voor God, man, en ik heb die ongelukken al zo dikwijls in mijn leven gezien. Grootsprekerij met vrome woorden der godgeleerdheid, zoals de duivel dat doorlopend doet, maar dan tref je het slecht, hier spreekt een streeploze soldaat van Christus in Zijn Naam de woorden Gods en ik ken niemand meer naar het vlees, al had je ook een hoed op van veertig lichtjaren hoog, het laat me -net als Paulus- Siberisch koud: "En [dat] om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Denwelken wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou verblijven. En van degenen, die geacht waren, wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet; God neemt den persoon des mensen niet aan; want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht", Gal. 2:4-6.

Jurie: Ik verwijs jullie naar Christus alleen, mijn Jezus heeft mij een broeder gegeven, wie spreekt in ‘s Heeren Naam, en alle smaadheid die hem wordt aangedaan, wordt mij aangedaan (Kort: wat is er met hem dat u hem zo beklaagt? Zegt Jacobus niet, dat die verzoekingen ons tot vreugde zijn (Jac. 1:2)).

GPPB.: Heilige verrontwaardiging is bijbels geboden jegens dominees die zich zo minderwaardig uitlaten met straatschenderstaal, zoals vriend Kort hier bezigt jegens een getuige Christi. God laat niet met Zich spotten en ook met Zijn tegen de zonde getuigende getuigen niet. Die mij oordeelt is de Heere. Jurie beklaagt mij in het geheel niet en ik zit in het geheel niet op die door Kort gesuggereerde klagers te wachten, want dat zijn enkel personen die je vrijheid in Christus bespieden en ermee aan het lasteren slaan, zoals vriend Kort dat doet. Doe je best, man, het maakt u geen gewin, wij gaan ten hemel in en erven Koninkrijken! God is mijn Getuige, dat de nooit stoppende verzoekingen des duivels, der zonde en der wereld, ons tot grote vreugde in Christus stemmen en bij Jurie ook. Vriend Kort vloekt er evenwel lustig oplos en suggereert subtiel dat Jurie die blijdschap niet kent. Man, je vrome spingaren snijden geen enkel hout, het is alles hout, hooi en stoppelen, brandhout voor de hel, gelijk de baalpriesters niets dan hout-hooi-en-stoppelen-godsdienst bedreven, waarmee de profeet Elia de spot stak. Waarvan akte! Ik herinner je nog aan het feit dat je destijds bij mijn zoon en schoondochter in huis zat, omdat zij hun kinderen wilden laten dopen, maar je weigerde, net zoals Klaas Veldman, die dat tot 2x toe face-to-face beloofde en schandelijk zijn belofte brak, alsof God niet bestaat. Zonder kerklidmaatschap zouden we ons aan de tucht onttrekken, terwijl in de huidige tuchtloze pro-homokerken, alles mag en kan, zelfs zondagsarbeid in de HHK-Springford van Veldman. God zal het zien en zoeken. Je zei toen bij mijn kindereen in huis: "Je vader is overal teugen...", dus je wist blijkbaar alles over mij, terwijl je je tegenover Jurie van de domme houdt. Ja, want je was een vroom OGG-domineetje geworden, zei je nog, en je streek oud. Wim O. over zijn barstens vijandige bol in datzelfde huis. Ja, huichelaars inzegenen dat kun je, en verbondskinderen weigeren ten doop, en Gods ware volk benauwen. Misselijkmakend duivelswerk, maar die dat doen zijn slechts slaafse kerkdienaren, maar zij zijn Gods ware knechten NIET !

Jurie: De mens vergeet al wat zij Gods volk aan doen, dat doen ze Christus aan, wat mij eerst verbaasde dat mensen wie zich Gods volk noemen zich zo elkaar behandelen (Kort: mij niet meer, zet er maar een vraagteken achter en laat het oordeel aan God), het is nu wel duidelijk, er moeten ook ketterijen onder u zijn, alles is vervallen tot een puinhoop, en het WARE wordt niet meer gelooft, er is zoveel meer te vertellen, maar het zal te zwaar zijn om te horen, daarom wordt de prediking die Piet Burggraaf mag uitdragen niet verstaan.

Kort: Nooit van gehoord dat hij predikant geworden is! In welke gemeente staat hij? In Canada? Hij las toch thuis met zijn gezin preken? Ik weet dat hij uit de buurt van Salford verhuisd is, naar Alberta (meen ik). Hij deed toch in sierhekwerk? Het ging altijd wel goed tussen ons beiden. We hadden dezelfde gevoelens, maar ach het zal nu wel anders kunnen zijn. Ik heb al zoveel van mijn zogenaamde liefhebbers tot haters zien veranderen en al zoveel van die Judaskussen gehad. Ze veranderden in één dag van engelen in duivels. God weet het wie mijn echte vrienden nog zijn; Maar over Mijn Vriend van middernacht hoef ik niet te klagen. Nooit zal Hij mijn val gedogen.

GPPB.: Kort houdt zich geveinsdelijk van de domme en liegt dusdanig dat de mussen dood van dak vallen, aangezien hij volledig op de hoogte is en ook tal van stukken van mijn hand toegestuurd heeft gekregen. Zijn achitofeliaanse en kleeniaanse raadgevers houden hem wel op de hoogte van alles en nog niks. Kort kan het niet verdragen dat zijn veinzingen en dwalingen ontmaskerd worden, want degenen die dat doen, zijn in zijn ogen ineens duivels en kussende judassen. Ik ken die laaghartige dominees-politiek maar al te goed, van binnen en van buiten. ‘k Heb trouwens nooit een sierhek gemaakt, Kort bazelt maar wat en legt zijn oor te luisteren naar de raadslagen van velen: "...heb ‘ie het al geheurd?" Het is mij van Godswege allemaal geopenbaard omtrent die achterklappende refo-dominees en hun kleeniaanse toejuichers. De geopende deur door Christus gegeven kunnen ze er niet mee sluiten. Gode lof!
Dezelfde gevoelens? Ja, maar de ambtelijke bediening, vriend Kort, die je soms mag hebben, gaat blijkens je schrijven aan Jurie, gepaard met een ordinaire strijd tegen vlees en bloed en dat is er een bewijs van dat je buiten Christus' gemeenschap leeft en je onterende judas-wijze van doen jegens Jurie is dan ook van een buitengewoon lafhartig en kinderachtig niveau.
O, dus je wilt ook aan mij beginnen, wel, laat je lava-gal de vrije teugel. Ik moet je geheugen echter wat opfrissen, want je echte vriend is Kleen, alias Alexander de lasterende kopersmid, en die zelfgedecoreerde domineeslikker etaleert ook jou als een god op zijn dodemanshersenen-kijkdoos. Je hebt dus mensenkennis van een kleuter en je bent niet in staat de geesten te wegen of zij uit God zijn, want anders zou je met al die raadgevende Achitofels breken en hen de wacht aanzeggen bij God vandaan. Uit je hatelijke geschrijf aan Jurie, blijkt duidelijk dat je de geesten niet kan beproeven, want je gooit het ware weg en je koestert het valse. Je weet niet eens in welke afgescheiden beerput je verkeert en je hebt het in die kerkput blijkbaar opperbest naar je zin, maar van de vervolgde Kerk moet jij niets, maar dan ook niets hebben. Dat geldt trouwens voor alle refo-predikanten. Ze hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan, opdat zij niet uitgeworpen en niet vervolgd zouden worden. Paauwe was getrouw en werd uitgeworpen; Kohlbrugge NHK-geweigerd, omdat hij een valse snijboon in de Lutherse kerk aan zijn baard gevat had; de getrouwe Ledeboer uitgeworpen, enz., en jullie leven een rijke-mans leven, alle dagen vrolijk en prachtig!
Ja, een Vriend heeft te aller tijd lief en een broeder wordt in benauwdheid geboren. Welk een Vriend is onze Heere Jezus die in onze plaats is gaan staan! Hij is tot een Vloek geworden voor vervloekte hellevaarders om dezulken het eeuwige leven te schenken. Maar over Christus spreken en tegelijk en zonder enige aanleiding een getuigende broeder in Christus met dolksteken doorsteken, zoals jij doet, is een doodzonde waarde vriend Kort en je spreken over Christus is slechts grootspraak en lippentaal, want broederhaat en de ware liefde laten zich niet verenigen. Gods Woord leert wel anders: "Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen", Lev. 19:17. De haat waarmee jij Jurie overgiet, ben ik zelfs bij de kannibalen in Afrika niet tegengekomen, want die bedrijven zulke verbondsbrekende misdaden niet. De refo-kerken barsten uit hun voegen van de christenvervolging, waar ook jij je handen aan brandt. De Heere is echter geen ledig Toeschouwer.

Jurie: O, want het is Gods Woord en dat verstaat de natuurlijke mens niet, zo het wordt verworpen, tot hun eigen verderf, maar de leraren nemen ook het volk mee, want ze hebben geen kennis! Ze zeggen, maar doen niet, laten zich informeren door anderen, en onderzoeken niet wat Gods Woord leert, terwijl Gods Geest Zijn volk leert van alle dingen, want ze hebben dezelfde zalving ontvangen van Hem en die blijft in ons, zo zegt de apostel: "En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, [zo] is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, [zo] zult gij in Hem blijven."
DE mens heeft de leugen lief, kranten vol (Kort: Nu daar weet ik van; al vanaf Garderen; ze maken hun eigen verhaal; de kernzaken komen er nooit in; onzin, sensatie daar gaat het om).

GPPB.: Hetgeen Kort hier zegt is maar al te waar, maar dat moet hij publiek zeggen, omdat het iedereen aangaat, maar dat is nu net waar het aan ontbreekt. Hij durft het RD niet publiek aan te pakken en ook de van God vervloekte SGP niet en hun leugens en bedrog aan de kaak te stellen, want daar is vriend Kort hoog boven uitgegroeid en speelt tegelijk de slachtoffer. Echt zielig!

Jurie: Alles wat geschreven wordt (in het RD) is voor zogenaamd de waarheid, maar zou je een klein beetje onderzoek doen, zie je door al die leugens heen, check de RD.

Kort: Het laatste akkevietje dat ik met die krant had, was naar aanleiding van die commotie over mijn eerste boek (Vandaar dat ik nu, o nee laat maar …). Zonder het te weten beweerde het RD, op de voorpagina nog wel, dat ik spijt had van mijn schrijven over die wanbedrijven en dwaaltoestanden van hun kerken. Ze dachten mij een hak te zetten en gingen bureaucratisch tewerk. Op een slinkse wijze gingen ze schrijven over dingen die ik nooit gezegd had. Daarbij werden hier en daar nog wat woorden verdraaid uit het opstel van de commissie, die een uitweg voor die onderlinge twist en misère zocht. Het was een slimme zet van de duivel om de zaak weer af te zwakken en mijn vrienden in de waarheid maar weer tegen mij op te zetten. En ik merk wel dat jij die leugen ook gelooft en via, via net zo hard mee roddelt, mailt en liegt. Zo gaat het met degenen die het hardst schreeuwen (dat zijn meestal mensen die door jaloezie geplaagd worden). Zo moest ik, naar het scheen, mijn weg maar weer alleen gaan. Maar mijn lieve Koning troost mij dan nog weleens met Zijn woorden uit de zaligspreking (Matth. 5:10-12). Gelukkig hoef ik nooit voor mijzelf op te komen. Wie zal mij beschuldigen of verdoemen? God, mijn Vader? Zeker niet, want de Heere heeft mij lief. In Christus ben ik de Zijne en in Hem ben ik volmaakt. Van mij hoeft niets over te blijven (Joh. 3:30). O, wat heb ik veel van de nabijheid Gods genieten. Hij is alles voor mij. Mensenheil is ijdelheid. Vest op prinsen geen betrouwen … Met God kwam ik niet beschaamd uit.

GPPB.: Toon Kort, wat kan jij liegen en slachtofferen. Jij geeft totaal iets anders weer wat in het betreffende RD-artikel geschreven staat. Ik zal dat artikel eens letterlijk weergeven:

Ds. Kort betreurt commotie over boek in OGGiN

RD: 01-02-2013 10:06 | gewijzigd 01-02-2013 14:48 | Kerkredactie

BARNEVELD – Ds. A. Kort, predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN), betreurt het dat zijn boek "Wedergeboorte of schijngeboorte" binnen zijn kerkverband aanleiding heeft gegeven tot verwarring.
Dat staat in een verklaring in het Kerkblad van de OGGiN dat vrijdag is verschenen. De verklaring is ondertekend door deputaten naar artikel 48 en 49 van de DKO. Zij betreuren de "commotie en verwarring" in eigen kring en wijzen erop dat ds. Kort zijn boek geschreven heeft op persoonlijke titel. De "veroordelende toonzetting" die in het boek gebruikt is, wijzen deputaten af.
Ds. Kort, predikant te Krimpen aan den IJssel, is met deputaten van mening dat het niet de geordende weg was om zijn zorg over de prediking op deze wijze kenbaar te maken. Hij erkent dat zijn boek aanleiding gaf tot misverstanden en zegt dat het niet zijn opzet was om voorgangers van zijn kerkverband in een verkeerd daglicht te plaatsen.

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_kort_betreurt_commotie_over_boek_in_oggin_1_711863

GPPB.: Dat het RD een bilderberger leugenkrant is, is mij onderhand wel bekend en daarvan kan een ieder nota nemen via honderden artikelen op de website, waarin we met feiten de leugens en de valsheid in geschriften in het RD bewijzen.
Maar als het RD niet letterlijk weergaf wat in uw eigen Kerkblad gepubliceerd stond over deze zaak, zouden er tal van klachten ten gehore zijn gegeven, maar niets van dat alles. Ook hebt ge zelf niets rechtgezet destijds, en nu de slachtoffer spelen? Dat is een brug te ver! Bovendien ben je de kerkelijke weg niet gegaan met je boekenschrijverij en dat was wel geboden in de zaak waarover het gaat, maar je wilde de OGG-kerk in het midden laten? Je boeken hebben meer schade dan goed gedaan, aangezien je je meer bedient van dodemanshersenen dan van Gods Woord alleen. Daarbij komt dat je zelf dwalingen aan de dag legt door de remonstrantse orde: ‘geloof - rechtvaardigmaking.' Houdt op met die onzin!

Jurie: En SGP uit, allemaal duivels, ja, je gelooft het niet, dan wup je er maar mee! De Heere doet met dit schrijven wat Hem behaagt! Hallelujah!

Kort: Jongen, wat heb je nu eigenlijk gezegd? Je kunt alleen nog schelden, lijkt het wel. Veel vuur en weinig licht. Een ander de grond in trappen, en jezelf de lucht insteken, maar eens komt de afrekening. Ook Gods echte volk valt menigmaal in deze strik. Bij Warburton moesten de hoofden van al de mensen vallen. Hij hieuw ze overal af, totdat zijn eigen hoofd eraf ging, toen was het gebeurd met Warburton. Toen werd hij weer handelbaar voor God. Jurie van de Berg probeert zichzelf te rechtvaardigen gelijk de Farizeeër in de gelijkenis en hij vindt daarbij veel steun van deze sekte, want anders zou hij zo niet schrijven. Want niet die zichzelven prijst, maar dien de Heere prijst, die is beproefd (2 Kor. 10:18). Nee ventje, er moet nog veel gebeuren in je leven. Het spijt me dat ik het zeggen en schrijven moet, want ik had liever de echte navolging van Christus in jou gezien en God daarom geprezen.

GPPB.: Jurie heeft volkomen gelijk als hij de SGP als een partij des duivels kwalificeert, want daarvan leest hij de feiten die met honderden artikelen op de DRV-website bewezen zijn. Kort houdt zich opzettelijk van de domme, aangezien hij deksels goed weet dat de grafpolitiek van de SGP bestaat uit zonde met zonde bestrijden en participeren met de mammon, om daar zogenaamd het goede uit voort te laten komen, terwijl Gods Woord uitdrukkelijk leert dat degenen die het kwade doen, opdat daaruit het goede zou voortkomen, dat hun verdoemenis rechtvaardig is (Rom. 3:8).
Vriend Kort durft het dus ook te besteken om geveinsdelijk de van God vervloekte SGP de handen boven het hoofd te houden, maar die dat doen, doen dat tot hun eigen verderf, want je kunt niet God dienen en de belial. Er is over de afvallige SGP genoeg waarheidsfeitelijks geschreven, maar vriend Kort en Co houden zich van de domme om zelf niet vervolgd te worden, terwijl zij deksels goed weten dat "christelijke demon-politiek" in het licht van Gods Woord geen enkele bestaansgrond heeft.

Kort: Lieve jongen (Jurie), wat heb je toch weinig van Christus en Gods volk. Toen Simeï David vloekte zeide de koning: Wat heb ik met u te doen, gij zonen van Zerúja? Ja, laat hem vloeken; want de HEERE toch heeft tot hem gezegd: Vloek David. Wie zou dan zeggen: Waarom hebt Gij alzo gedaan? (2 Sam. 16: 10).

GPPB.: Vriend Kort diaboliseert en heeft hier zelf niets van Christus! Het gevloek van Simeï jegens David is op Jurie niet van toepassing, omdat Jurie daarover met geen woord rept. Jurie bestrijdt de kerkelijke dwalingen, met name die van vriend Kort, en nu brengt Kort het gevloek van Simeï in stelling, om op Jurie's persoon te spelen, terwijl Simeï niets met het getuigenis van Jurie te maken heeft en het niet eens over zijn persoon gaat, want dan zou Jurie het ongelijk stilzwijgend hebben gedragen.

Kort: Jurie, doe liever als Christus wanneer u ongelijk wordt aangedaan. Van Christus staat in Jesaja 53: 7: Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch 31 Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een 32 schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

GPPB.: Jurie heeft het niet over het ongelijk dat hem wordt aangedaan, en de toepassing die vriend Kort geheel ongenuanceerd voor Jurie maakt, mag hij gevoeglijk op zichzelf toepassen. Over de SGP kan geen enkel waar kind van God innerlijk bewogen zijn, omdat de SGP doorlopend Gods Woord verkracht en aanpast aan de van God vervloekte en door de mensen gecreëerde politieke omstandigheden. Kort wil met uit de context gerukte teksten barmhartiger zijn dan God, maar dat is de theologie van de duivel.

Kort: Lees ook 1 Petrus 4: 12-18. Je kunt iemand maar zo niet van het een of ander betichten of vervolgen als het één of ander ons niet zint, zeker als dit je medebroeder betreft, welke fouten hij ook maakt. Wij zijn niet geroepen om elkaar te veroordelen en te vernederen, maar te vergeven. Daarom leerde Christus onze Meester ons Zijn aller-volmaaktste gebed: En vergeef ons onze 18schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. ( Mat. 6:6).

GPPB.: Jurie beticht de van God vervloekte SGP niet lukraak, hij noemt slechts feiten! Kort houdt zich godslasterlijk van de domme en met die valse verdraagzaamheid die Kort voorstaat, zou hij ook voor de paus, de Antichrist bidden, terwijl Gods Woord leert dat voor dezulken niet eens gebeden mag worden, omdat zij de zonden tegen de Heilige Geest bedreven hebben en bedrijven. Er komt geen paus in de hemel en ook geen enkele SGP-er die in de SGP-zonden leven en zich er in vermaken, aangezien de SGP een van God vervloekte politiek bedrijft, waarvan de SGP-uitvoerders onder het oordeel der verdoemenis staan, zoals we met honderden waarheidsfeitelijke artikelen op de website hebben bewezen. Kort suggereert dat die bewijzen er niet zijn, maar ook hierin is hij een woordvoeder des duivels, aangezien de Godtergende zondenfeiten der SGP zichtbaar, hoorbaar, tastbaar en voelbaar zijn, waarover zelfs de wereld schande spreekt. Gods Woord leert trouwens geen vergeving jegens profane ketters die in hun zonden volharden en zich niet bekeren. Kort leert een sentimenteel evangelie en pretendeert barmhartiger te zijn dan God met bijbelteksten op de lippen, die hij overigens van het PC-scherm gekopieerd heeft (zie: 18schulden). Foei, vriend Kort, om je zo stiekem te vergrijpen aan "zo'n vreselijke bron van het kwaad....!"

Zie vervolg op volgende blok

BENJAMITISCH SCHANDSTUK GEPLEEGD DOOR DS. A. KORT (4)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Kort: Lieve broeder (Jurie). Breng je niet onnodig in moeilijkheden. Begeef je niet op glad ijs. Mogelijk had ik ooit wel 100 dikke boeken kunnen schrijven om wat ze mij aandeden, logen en roddelden. U mag raden hoeveel predikanten en ambtsdragers daarin betrokken zouden zijn. Hoeveel voorvallen zou ik kunnen noemen en hoeveel tuchtzaken zou ik kunnen uitschrijven over de smaad, die ik om Christus wil en Zijn Evangelie leed. Stop met dit soort dwaasheden en laat het over aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt. De gewetens van mensen kun je toch niet dwingen. Alleen de liefde overwint. Laat je dan niet meevoeren door de verwaandheden van de Godsdienst. Gebruik geen vleselijke maar geestelijke wapenen. Luister liever naar Paulus: En 84een dienstknecht des Heeren moet niet 85twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en86die de kwaden kan verdragen; Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen 87die tegenstaan; 88of God hun te eniger tijd 89bekering gave tot erkentenis der waarheid, En zij 90wederom ontwaken mochten uit 91den strik des duivels, onder welken zij 92gevangen waren 93tot zijn wil. (2 Tim. 2: 24-26).

GPPB.: Kort suggereert dat Jurie schrijft dat zijn persoon (van Jurie) in het geding zou zijn door allerlei zaken hem aangedaan. Hoewel die wel ruimschoots plaatsvinden, is daarvan in dit bestek in het geheel geen sprake. Kort hanteert een ootmoedige list des duivels om Jurie in diskrediet te stellen, en noemt hem nu ineens een lieve broeder, terwijl hij Jurie hatelijk bejegent omdat Jurie de bijbelse vrijmaakplicht jegens de volbloed rooms geworden afvallige refokerken en haar paapse voorgangers hanteert, plus de van God vervloekte SGP aan de kaak stelt, die zich na ettelijke jaren van waarschuwingen zich niet willen laten gezeggen op grond van Gods Woord, zoals Kort zich ook niet door Gods Woord laat gezeggen en liever op dodemanshersenen steunt en die NAAST Gods Woord raadpleegt. Gal. 2 is op vriend Kort absoluut van toepassing, maar hij onderwerpt zich niet aan de bijbelse en apostolische bestraffing jegens zijn veinzerij, omdat hij gewetenloos geworden is.

Kort: Jurie, ik ga eindigen. Bespaar je de moeite om verder met mij hierover te schrijven en te discussiëren. Ik ben moe van dit geharrewar. Die tijd heb ik gehad. Mijn reis is bijna ten einde en ik wil met dit al dit gezwets niet meer lastig gevallen worden. Mc. Cheyne schreef dat hij wel wat anders te doen had dan al die visites aan huis (of gelijk men nu urenlang aan de telefoon hangt) als het niet nodig was. Het hield hem uit de binnenkamer en van het bezoeken in de huizen, waar mensen woonden die nog een ongeredde ziel hadden. Het ga je goed en misschien hoop ik de Jurie van vroeger nog weer eens te horen (of te ontmoeten). Vriend, wees priesterlijk bewogen en bid voor uw vijanden (Rom. 12).
Mvg. A. Kort (Krimpen).

GPPB. Vriend Kort doet Jurie's geloofsgetuigenis af als bagger en wenst geen antwoord van Jurie meer te ontvangen, nee, vanzelf niet, want het wordt hem te benauwd onder zijn voeten. Zulk soort afwijzingen heb ik honderden keren meegemaakt, als men zich op het Woord te pletter loopt. Kort voelt zich hoog verheven boven elke weerlegging jegens zijn eigen dwalingen en veinzingen; hoog verheven boven de door God geboden plicht om de valse leraars te bestrijden en op hen de tuchtsleutels van het hemelrijk toe te passen, zoals ook ds. Klaas Veldman openbaar gekomen is met zijn modaliteiten-tolerante-godsdienst; dezulken zijn hoog verheven boven de door God geboden vrijmaakplicht (Lev. 19:17, Ezech. 3 en 33, 1 Tim. 5:20, enz.), terwijl ware genade niet kan zwijgen als de leer en de eer van God en Christus in het geding zijn. Genoemde modaliteiten-leraars zijn hoog verheven boven het afsnijdend getuigenis van de apostelen en profeten jegens valse leraars en binnenkerkelijke ketters. De ware verdraagzaamheid en geloofsvriendelijkheid gaat NOOIT ten koste van de Waarheid en vereenzelvigt NOOIT persoonlijke zonde en het publiek overtreden tegen de leer van Christus, terwijl Kort dat wel doet en een zielige strijd tegen vlees en bloed aangaat, waarbij hij puur op de persoon van Jurie speelt en de zaken waar het om gaat omzeilt met ziekelijke en niet ter zake doende algemeenheden.
Vriend Kort doet Jurie's geloofsgetuigenis door de Geest van de Leeuw van Juda's stam beoefend, af, als "gezwets" en wil -net als de rijke man- met rust gelaten worden. Kort rept tenslotte over "de Jurie van vroeger", terwijl de Jurie van vroeger als een prodical son geheel zonder de wet leefde in zonde, goddeloosheid en ergernissen, zoals Paulus daarvan over zichzelf getuigt in Rom. 7:9, waarvan akte! De ‘priesterlijke bewogenheid' van Christus jegens de halsstarrige Farizeeën, door Welke hen de helse verdoemenis is aangezegd in Zijn 8-voudige wee, ziet vriend Kort gemakshalve over het hoofd. Er is dan ook geen enkele dominee die de Leeuw uit Juda's stam omhelst in Zijn radicale tempelreiniging, laat staan daarover preekt, omdat zij dan moeten bekennen dat hun eigen kerkhuis ten vure bestemd is. Dat geldt ook voor het christenvervolgende kerkhol van vriend Kort. Ook ziet vriend Kort de BIJBELSE en door de Heilige Geest geïnspireerde scheldkanonnade van Stefanus jegens het halsstarrige Sanhedrin (zie Klik hier link) gemakshalve over het hoofd en daarmee werpt hij de bediening van de Leeuw uit Juda's stam voor de mollen en de vledermuizen en lastert feitelijk de Geest van Christus. De ‘priesterlijke bewogenheid' van vriend Kort kan overigens wedijveren met de priesterlijke bewogenheid van de duivel, aangezien alles van wat hij broeder Jurie ten laste legt, christenvervolgend, verzonnen en vals is, hetgeen wij op grond van Gods Woord hebben aangetoond, met name in de volgende blokken. Moge de Heere vriend Kort uit het babylonische kerkhol bevrijden (Openb. 18:4), hem naar buiten doen gaan als een bitterlijk wenende Petrus, om tot Hem uit te gaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende, en ook om de vervolgde schapen van Christus met Woord en sacrament te bedienen, maar daar is weinig hoop op. De Heere doet wat Hem behaagt en heeft geen mens van node. De Heere sterke ook Jurie in het getuigenis van Jezus, en dat wensen we ook onszelf en al Gods ware volk toe die de verschijning van de Heere Jezus liefhebben, dat is onze innige wens en bede. Dat zij zo!

REFOWEB/ARTIKEL E.v.ITTERSUM/AANBEVELING BOEK DS. A. KORT  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Geachte heer B.,

Ik heb onlangs enkele preken van u beluisterd, waarin u verschillende keren stelde dat het oordeel op de refokerken ligt, omdat, zo zegt u, men massaal is afgeweken van de leer der Reformatie en omdat men de sleutelen des hemelrijks niet meer bijbels hanteert. Vervolgens zegt u dat waar die leer nog gepreekt wordt, het veelal geschiedt naar de letter en niet meer naar de Geest en de bevinding der zaken. U zegt dat de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze in onze dagen massaal is ingewisseld voor een valse wedergeboorteleer, waarbij men weer kuyperiaans is gaan veronderstellen (verondersteld geloof, veronderstelde rechtvaardigmaking, veronderstelde wedergeboorte, enz.), Ik moet u zeggen dat ik al lange tijd met dezelfde dingen loop, maar altijd met de inwendige beschuldiging dat ik het mis zag, omdat dan praktisch alle dominees het mis zouden hebben, en daarvoor deinsde ik tot op heden altijd terug. Het licht is me echter langzamerhand gaan dagen en ik moet bekennen dat het helaas waar is wat u daarover preekt en schrijft. Dat schrijf ik niet om u naar de mond te spreken, want daar heb ik een gruwel aan, maar het gaat hier over de waarheid die naar de godzaligheid is en dan moet de Schrift de toetssteen zijn en dat moet ook luid en duidelijk verkondigd worden, en wat daarmee niet overeenkomt moet worden afgesneden en weerlegd. Nu versta ik enigszins dat velen binnen de refokringen door uw publicaties beginnen te steigeren, omdat al die heilige huisjes die jaar in en jaar uit zijn bewierookt, tot gruis worden vermalen en dat men al die ingeburgerde dogma's die de toetssteen van de Schrift niet kunnen doorstaan, in rook ziet opgaan. U bent een bijzonder gehaat persoon binnen de refogelederen en ik ben verbaasd over de agressiviteit waarvan men blijk geeft als slechts uw naam genoemd wordt. Zoals u het ook ergens zegt, is de Christenvervolging binnen de refokerken al in volle gang. Ik heb het eigenlijk nooit willen geloven, maar mijn ogen zijn vooral opengegaan door wat u geschreven hebt over het hollywoodachtige optreden van de Stichting de Stalen kerk. Mijn haren zijn ten berge gerezen over zoveel toneelspel (refo apen in een kooi) en de disco-avonden, allemaal onder de regie van directeur Jan Bor. Ongelooflijk wat een komedie, maar vooral zijn de activiteiten van de Stalen kerk een spotcircus jegens heilige dingen (lijden om Christus' wil, enz.). Daar komt bij dat dhr. Bor letterlijk aangegeven heeft om "stripboeken over Jezus" te drukken ter verspreiding ergens in Noord India, "om de bevolking met het evangelie bekend te maken". Ik moest echt slikken en bijna stikken toen ik dhr. Bor dit zelf heb horen aankondigen op een van de video-clips van de stalen kerk.

We hebben in onze gemeente een gesprekskring, waarop bijbelse onderwerpen worden besproken. Wat mij opvalt is, dat vooral in de persoonlijke gesprekken dikwijls openbaar komt dat men wel spreekt van geloof, maar als je gaat vragen naar de inhoud van dat geloof en hoe men eraan gekomen is, dan zijn er bitter weinigen die dat vanuit hun eigen leven kunnen vertellen. Wel overheerst de trend van de gelovige mens die Christus aanneemt zonder de schenking en als je daar de Schrift tegenover stelt, is leiden in last. We kunnen en willen niet over harten oordelen, maar ook bij ons klinkt er helaas geen helder geluid vanaf de kansel en dan is het niet verwonderlijk dat het veinzen toeneemt en dat men allerlei smokkelwaar aan de hand houdt. Als daar de vinger bij gelegd wordt, krijg ik nog al eens het verwijt liefdeloos te zijn, maar ik ben er ondertussen wel achtergekomen dat die liefde waarmee velen schermen, als dekmantel moet dienen om hun veronderstelde geloof in stand te houden. Ik krijg dan het verwijt dat ik niet mag oordelen, maar ook dat is een dekmantel gebleken, omdat we Gods Woord niet als toetssteen mogen hanteren en iedereen moeten inzegenen die het geloof op de lippen neemt. Ik zal u niet verder opzadelen met de ontwikkelingen alhier, maar ook in onze gemeente wordt Christus opnieuw gekruisigd, zoals u dat ook dikwijls in uw preken aan de orde stelt. Ik weet niet of ik het wel kan volhouden om te blijven kerken (HHK), maar waar zullen we heengaan?

Nu las ik onlangs een artikeltje op refoweb van ene meneer E. van Ittersum die op het boek van ds. A. Kort "wedergeboorte of schijngeboorte" een soort aanbeveling schreef.

Hier hebt u het bestand en de link van het artikel:
http://forum.refoweb.nl/viewtopic.php?f=2&t=26276

Ik zou graag uw gedachten daarover eens willen vernemen, want volgens mij zit in dat artikel een grote haper, omdat ik in dat artikel het steken van hand in eigen "hersteld hervomde kerk boezem" volledig mis.

In afwachting op uw reactie, wens ik u Gods zegen toe op uw werk, met een hartelijke groet,

K.B. te S.

------------------------------------------------

Geachte vriend K.B.,

Dank voor uw openheid en ik verheug me erin dat het licht u is gaan dagen. Mocht het licht opgaan in vele zondaarsharten, opdat Zijn Naam verhoogd worde en Zijn Koninkrijk uitgebreid, dan mag onze naam vergaan! We zijn zo vrij geweest om met uw openheid naar buiten te treden, met de bede dat anderen die met dezelfde dingen te kampen hebben er zich in zouden herkennen en daarmee hun geestelijk voordeel zouden doen.

Er is echter niets nieuws onder de zon, want wat u mij schrijft zijn bekende zaken waarover al Gods ware volk onder het kruis eenstemmig is op grond van Gods Woord. Maar daarover mag niet getreurd worden, want den Heere Jezus zegt: "Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn", Matth. 5:11-12.

Ik zou zeggen: welkom in de strijd!

Het antwoord op uw kerkvraag: "waar zullen we heengaan?" heb ik aan de Schrift ontleend, namelijk in hetgeen Petrus zegt op de testvraag van Christus: "Wilt gijlieden ook niet weggaan?" waarop het antwoord van Petrus luidt: "Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods", Joh. 6:68-69.

Ik heb vele dominees tot hun schapen horen zeggen dat ze "vooral bij de kerk moeten blijven", maar ik heb diezelfde dominees nooit tot hun schapen horen zeggen dat ze bij Christus moeten blijven. Genoemde huurlingen spreken zo, omdat ze bevreesd zijn dat anders de kerkelijke business failliet zal gaan. De refokerken staan vanwege de kerkpolitiek zodanig uit het lood dat zelfs de scheve Toren van Pisa zich erover verbaasd. Aangezien de kerkelijke democratie zonder de kerkpolitiek niet kan draaien, zien we de wrange vruchten daarvan all over the place.

Wat uw vraag over het refoweb-artikel van dhr. E. van Ittersum betreft, het volgende:

Refoweb-artikelen en gelijknamige forums zijn voor mij hetzelfde als kliko-materiaal, aangezien refoweb een vergaarbak is van allerhande (gods)lasteringen en christenvervolging waardoor Christus opnieuw gekruisigd wordt in Zijn volk. Dominees, voorgangers, belijders en publicisten die zich lenen voor het duivelse discussie-lasterhol genaamd 'refoweb' en wat dies meer zij, veinzen met de vijanden van Christus, ten koste van de lere Christi en het levende Kind, wie het ook betreft. Dhr. E. van Ittersum was mij tot voor kort onbekend, aangezien ik wel een B. van Ittersum ken, maar geen E. v. Ittersum. B & E schijnen dezelfde persoon te zijn, maar daar gaan we verder niet op in, omdat we niet de strijd hebben tegen de persoon die het refoweb-artikel geschreven heeft, maar op hetgeen hij daarin schrijft. Ik heb het door u gemailde refoweb-artikel niet afgedrukt, omdat ik om de kliko-inhoud van refoweb niet verlegen zit, laat staan om er reclame voor te maken. Degenen die behoefte hebben het artikel te lezen, kunnen de door u gemailde link daarvoor gebruiken. Het artikel-bestand wat u mij mailde heb ik zelf wel gelezen, maar het is slechts kerkpolitieke reclame.

Het is zoals u zegt, nl. dat er in dat artikel een grote haper zit, omdat de schrijver totaal niet ingaat op zijn eigen neo-gereformeerde kerkverband, genaamd de HHK. Over de HHK kunt u genoeg lezen op deze website; het is een kerk die door mensen is opgericht en heeft derhalve niets te maken met de planting Gods in NL., ofwel de Kerk der Reformatie. De HHK is ook geen voortzetting van de Kerk der Reformatie, aangezien hetgeen God uitgerukt heeft, door mensen niet kan worden voortgezet. Bovendien heeft de HHK zoveel sodomitische affiniteit met de PKN dat er van een onderscheid tussen die twee kerken nauwelijks sprake is. De leer-pluraliteit is in genoemde kerken van hetzelfde gehalte, behoudens de theoretische kerkbelijdenis der HHK, (Drie Forms van Enigheid) die echter niet functioneert, omdat de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze en de sleutelen des hemelrijks door het geheel der HHK in het museum zijn gedeponeerd en alleen ter bezichtiging kunnen worden bewonderd als overblijfselen van de reeds lang verstorven geloofshelden.

Over het boek van ds. A. Kort is al het een en ander geschreven op deze website o.a. in het artikel "De Antiocheense veinzing van ds. A. Kort" (Zie Klik hier link, of 2e en 3e blok). Hoewel ds. Kort welzeker behartigenswaardige zaken uiteen zet in zijn boek, schrijft hij niets nieuws, aangezien de embryoleer van Comrie in het verleden reeds is weerlegd door Van der Groe (zie 5e blok); door een ouderling uit de OGG, genaamd dhr. A. Groeneveld (zie 6e blok), terwijl Groeneveld in het boek van ds. Kort niet eens genoemd wordt. En op deze website is de embryoleer van Comrie al in verschillende boeken en artikelen, uitgebreid weerlegd, reeds lang tevoren ds. Kort een letter hierover geschreven had. Niet alleen het refoweb-artikel van vriend Van Itt, bevat een grote haper, ook het boek van ds. Kort bevat grote hapers.

1. Ds. Kort ploegt met andermans kalveren die zelf ook gedwaald hebben, waaronder een paapse wolf in schaapsklederen, wijlen ds. H.J. Hegger, die ds. Kort in zijn boek (pag. 120) laat opdraven om de leer van Comrie te bestrijden, terwijl Hegger als een hond tot zijn roomse uitbraaksel is teruggekeerd! Ook ds. Ledeboer, die ds. Kort onterecht in stelling brengt tegen de embryoleer van Comrie, hing juist de embryoleer van Comrie aan (Verzamelde Geschriften dl. 1 van ds. L.G.C. Ledeboer, pag. 109, bijvoegsel 2, over de wedergeboorte), waar Ledeboer wel degelijk spreekt over de onbewuste en de bewustwording der comriaanse wedergeboorte: "Er is onderscheid tussen een kind in de baarmoeder en de dadelijke geboorte."
Ledeboer was een getrouw getuige van Christus (zoals die in onze dagen onder de refo-dominees niet meer te vinden zijn), vooral ten aanzien van zijn getrouwheid in het getuigen tegen de kerkelijke afval in zijn dagen, maar Ledeboer staat kwa leer niet in de lijn der Reformatie.
Ook het beroep van ds. Kort op ds. Du Marchie van Voorthuijsen is misplaatst, hoewel Du Marchie geen onbewuste wedergeboorte leerde, keerde hij wel de leer van Christus om, met uitdrukkingen zoals "een geopenbaarde Christus is nog geen toegepaste Christus", enz., maar als dat zo zou zijn, heeft zelfs Paulus zich voor eeuwig bedrogen als hij schrijft dat het Gode beliefd heeft Zijn Zoon in hem te openbaren (Gal. 1:16), want volgens Du Marchie miste hij nog de toepassing.
Ds. Kort had zich wat dat betreft alleen aan het sola Scriptura moeten houden, dan had hij al die oude en nieuwe vaders kunnen laten voor wat ze zijn, hoewel het niet verkeerd is om de herkomst van de embryoleer van Comrie bloot te leggen, met de noodzakelijke verwijzingen, zoals ds. Kort dat ook gedaan heeft. Maar hij had de bijbelse heilsleer niet moeten verdedigen met oudvaders, omdat alleen Gods Woord hierin allesbeslissende zeggenschap heeft.
Het ploegen met andermans kalveren is ds. Kort fataal geworden, aangezien hij de remonstrantse orde geloof-rechtvaardigmaking, klakkeloos overgenomen heeft als zijnde "zuiver gereformeerd", terwijl het een valse vlag betreft van Arminius, die in de Nadere Reformatie door vele theologen is ingeslikt voor zoete koek, en ook door de huidige godgeleerdheid.

Bewijs: de Remonstranten laten het geloof als een voorwaarde aan de rechtvaardiging voorafgaan, zoals beschreven in de Remonstrantse Confessie, hoofdstuk 11: "...aangezien het geloof een conditie (=voorwaarde) is, die vereist wordt om vergeving der zonden (te ontvangen); en daarna een verzekerd vertrouwen van zulk een vergeving te verkrijgen; en (omdat) dat geloof dus noodzakelijk vooraf moet gaan."

Zacharias Ursinus -de hoofdopsteller van de Heidelbergse Catechismus- leert op grond van de Schrift een totaal andere heilsorde in zijn Latijnse verklaring van de Heidelbergse Catechismus, deel 1, pag. 233: "Want God rekent ons eerst de genoegdoening van Christus toe. Daarna werkt Hij in ons het geloof, waardoor wij ons die toe-rekening toe-eigenen; waaruit blijkt dat de Goddelijke toepassing aan de toe-eigening door het geloof voorafgaat en er de oorzaak van is, hoewel zij niet zonder de onze is." Dat is volledig bijbels! De schenking van de gerechtigheid van Christus gaat altijd nog aan de aanneming des geloofs vooraf.

2. Ds. Kort eist geen tuchtmaatregel jegens zijn dwalende OGG-collega's, die door de toe-eigening van de kuyperiaanse embryo-filosofie van Comrie zich wedergeboren wanen en daarmee ook vele zielen bedriegen voor de eeuwigheid.

Ds. Kort schrijft in zijn voorwoord van zijn boek namelijk het volgende over zijn OGG-collega's: "Met nadruk stel ik dat mijn schrijven niet gericht is tegen predikanten persoonlijk, maar uitsluitend tegen hun leer. We moeten zaken en personen dus geheel van elkaar scheiden."

Hetgeen ds. Kort hier schrijft, gaat dwars tegen Gods Woord in, aangezien het apostolisch bevel luidt: "Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning; wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld", Tit. 3:10-11.

Ds. Kort wil wel de kool bestrijden, maar de geit in het leven houden, terwijl geen zaken, maar alleen personen onder de tucht kunnen worden geplaatst als zij hun ketterijen niet afzweren, wat juist het geval is in zijn eigen kerkverband. Ds. Kort loochent hiermee de noodzakelijkheid van de kerkelijke tucht, zoals die door God bij monde van Paulus bevolen wordt in o.a. Titus 3:10-11. Daarmee heeft ds. Kort zijn boek volledig ontkracht en ook de gezaghebbende leer van Christus ondermijnt, omdat hij zijn OGG-collega's een vrijbrief geeft om de leer van Christus te onderschrijven of die te verwerpen door aan de zielsmisleidende embryoleer vast te houden, hetgeen zij dan ook doen. Het boek van Kort staat op zijn best gesproken onder het oordeel van Christus: "Ze zeggen het, en doen het niet!" Matth. 23:3b.

Dit was eerst noodzakelijk om te schrijven, aangezien daarmee het aanbevelings-artikel van dhr. E. v. Ittersum jegens het boek van ds. Kort al grotendeels ontkracht is. We zullen hieronder nog wat ageren tegen het refoweb-artikel van vriend Van Itt.

De bewering van vriend Van Itt. dat ds. Kort met zijn boek refo-NL heeft doen schudden, is bijna lachwekkend, aangezien de ganse Afscheiding, inclusief de HHK, op dezelfde kuyperiaanse droomweg voortgaat, op een enkele uitzondering na. Als men niet voor het Woord zelf buigt, zal men zeker niet voor het boek van ds. Kort buigen.

Volgens Van Itt. hebben wij (wie is wij?) Christus Zijn kerk ontfutselt. Te bizar voor woorden! Van Itt. suggereert alsof kerkelijke denominaties de Kerk van Christus uitmaken. Die dat leren, leven in een hoogkerkelijke droomwereld. De Kerk van Christus is de 1 heilige, algemene Christelijke Kerk, die over de gehele aarde verspreid is en tot aan de voleinding der wereld op aarde zal bestaan.

Vriend Van Itt. meent dat alles mis gegaan is in de Afscheiding en dat de Afscheiding verwoestend heeft gewerkt, maar dat de HHK een kerkelijke misdracht is en een sodomitisch homohuis, daar rept hij met geen woord over. Vriend Van Itt. moet eerst de hand in eigen kerkelijke boezem steken en zijn eigen rotte kerkbalken uit de ogen verwijderen, voordat hij de splinters uit afgescheiden kerkogen peutert.

Vriend Van Itt. hoopt dat het boek van ds. Kort als een zuiverende noordenwind gaat waaien door de kerkelijke gezindte, terwijl de Bruid uit het Hooglied tot de Noorderwind des Geestes bidt om een dergelijke zuivering. Bovendien heeft ds. Kort zijn boek tot wind gemaakt, aangezien hij zijn dwalende kerkelijke pro-embryo-collega's een tuchtloze vrijbrief geeft van geestelijke ontastbaarheid, alsof zij zelf mogen uitmaken of zij de embryoleer van Comrie blijven aanhangen of die verwerpen. Het boek van Kort predikt veelmeer de geest der verlichting dan men wil geloven, aangezien ds. Kort zijn ketterse collega's van de noodzakelijke tucht wil ontheffen.

De wens van vriend Van Itt. "of het Gode behagen mocht om geheel ons z.g. reformatorische bolwerk eens omver te blazen en dat Hij ons weer terug zou willen brengen tot het zuivere erfgoed der Reformatie", heeft hijzelf gedurende zijn lidmaatschap van de RCA te Springford altijd met hand en tand wederstaan, en zelfs de vijanden van Christus de handen boven het hoofd gehouden, zoals dat in de open brieven (I) en (II) naar RCA-Springford en de vrijmaakbrieven aan RCA-Springford en een verslag van een huisbezoek der Springford afgevaardigen duidelijk blijkt (Zie artikelen aan het begin van dit jaar).

Zonder publieke schuldbelijdenis is dat artikel van E. van Itt. niet anders dan een kerkpolitieke aanbevelingsbrief, die blijft steken in de letter die doodt. Voor een hernieuwde Reformatie is waarachtig iets anders nodig dan het winderige boek van ds. Kort. Niet de theoretische noordenwind van het boek van ds. Kort, maar de Noorderwind des Geestes en der uitbranding zal het stuk-en-plak-werk der afgescheiden en herstelde brokstukken wegblazen en plaatsmaken voor het werk Gods Die Juda's steden herbouwen zal uit het stof.

Geachte KB, hopenlijk heb ik uw vragen enigszins beantwoord, anders moet u het maar laten weten.

zegen en hartelijke groet,

GPPB.

DE ANTIOCHEENSE VEINZING VAN DS. A. KORT AANGETOOND EN BESTRAFT IN PDF-BESTAND  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

DE ANTIOCHEENSE VEINZING VAN DS. A. KORT AANGETOOND EN BESTRAFT IN PDF-BESTAND

KLIK OP DE KLIK HIER LINK OM PDF-BESTAND TE DOWNLOADEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DS. A. KORT SCHRIJFT WEL BOEKEN, MAAR HIJ DOET HET NIET  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
DS. A. KORT SCHRIJFT WEL BOEKEN, MAAR HIJ DOET HET NIET, AANGEZIEN ZIJN EERSTE BOEK ('wedergeboorte of schijngeboorte') EN ZIJN TWEEDE BOEK ('rechtvaardigend geloof') NIET MET DE DAAD VAN DE TUCHT JEGENS ZIJN KETTERSE OGG-COLLEGA'S GEPAARD GAAT !

Zoals we al eerder hebben aangetoond, zijn de boeken van ds. A. Kort in flagrante strijd met zijn ambtelijke praktijk en de bijbelse roeping, namelijk om de valse leraars en profane overtreders te censureren, hetgeen ds. Kort -ten spijt van zijn geschrijf- volledig nalaat. Ds. Kort eist namelijk geen tuchtmaatregel tegen zijn ketterse OGG-collega's en laat de oudgereformeerde SGP-spotboef Van der Staaij ongecensureerd vrij zijn gang gaan! Door genoemde nalatigheid maakt ds. Kort Gods Woord krachteloos, gelijk de Farizeeën Gods gebod krachteloos hadden gemaakt door hun wettische inzettingen (Matth. 15:6). Dus ook ds. Kort is lid van een valse 'modaliteitenkerk', zoals die ook door ds. K. Veldman (HHK) wordt gekerstend, hetgeen een huurlingen-trend geworden is binnen het vals-oecumenische refo-gemenebest dat zichzelf kerk noemt, maar niet door God geplant is.


Zie link:
http://www.derokendevlaswiek.nl/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDSzo_Kzo_VELDMAN_TOLEREERTzpVERDEDIGT_LEERVRIJHEIDzpHHK.html

Ook ds. A. Kort wordt door Christus ontmaskerd, zoals Hij Zich uitgesproken heeft over het Sanhedrin: "...want zij zeggen het, en doen het niet", Matth. 23:3b, alle Kleeniaanse allerheiligen-verafgoding jegens OGG- en HHK-pilaarheiligen ten spijt.

Daar komt bij dat ds. Kort -zoals we eerder hebben aangetoond- zelf dwaalt in de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, aangezien hij het geloof aan de Goddelijke vrijspraak vooraf laat gaan, terwijl Gods Woord en de bevinding der heiligen uitdrukkelijk leren dat niet het geloof, maar God in Christus de Eerste is omtrent de rechtvaardigmaking, want het is God Die de goddeloze rechtvaardigt, waarop het geloof in orde volgt. Gods Woord leert uitdrukkelijk eerst de schenking en dan de aanneming des geloofs. Ds. Kort draait -in navolging van de ganse Nadere Reformatie- deze bijbelse orde om en leert: eerst geloof en dan rechtvaardigmaking, hetgeen volstrekt rooms is en in strijd met de vrijmaking des Zoons (Joh. 5:25 - Joh. 8:36). Hetgeen ds. Kort leert ten aanzien van de leer waarmee de Kerk staat of valt -de rechtvaardiging van de goddeloze- is biblicistische dogma en een miskenning dat alleen Christus het Begin der (her)schepping Gods is!

KLIK OP DE KLIK HIER LINK on top of the page TER INZAGE PDF-BESTAND: "DE ANTIOCHEENSE VEINZING VAN DS. A. KORT AANGETOOND EN BESTRAFT"

Al eerder gepubliceerd:
Over het boek van ds. A. Kort is al het een en ander geschreven op deze website en hoewel ds. Kort welzeker behartigenswaardige zaken uiteen zet in zijn boek(en), schrijft hij niets nieuws, aangezien de embryoleer van Comrie in het verleden reeds is weerlegd door Van der Groe (zie derde blok); door een ouderling uit de OGG, genaamd dhr. A. Groeneveld (zie laatste blok), terwijl Groeneveld in het boek van ds. Kort niet eens genoemd wordt. En op deze website is de embryoleer van Comrie al in verschillende boeken en artikelen, uitgebreid weerlegd, reeds lang tevoren ds. Kort een letter hierover geschreven had. Niet alleen het refo-riool-web-artikel van HHK-er E. van Ittersum, waarin het eerste boek van ds. Kort afgodisch verheerlijkt wordt, bevat een grote haper, ook het boek van ds. Kort zelf bevat grote hapers.


Zie link:
http://www.derokendevlaswiek.nl/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENREFOWEBFORUMAANBEVELING_Ezo_vzo_ITTERSUM_OVER_BOEK_VAN_DSzo_Azo_KORT.html

1. Ds. Kort ploegt in zijn eerte boek met andermans kalveren die zelf ook gedwaald hebben, waaronder een paapse wolf in schaapsklederen, wijlen ds. H.J. Hegger, die ds. Kort in zijn boek (pag. 120) laat opdraven om de leer van Comrie te bestrijden, terwijl Hegger als een hond tot zijn roomse uitbraaksel is teruggekeerd! Ook ds. Ledeboer, die ds. Kort onterecht in stelling brengt tegen de embryoleer van Comrie, hing juist de embryoleer van Comrie aan (Verzamelde Geschriften dl. 1 van ds. L.G.C. Ledeboer, pag. 109, bijvoegsel 2, over de wedergeboorte), waar Ledeboer wel degelijk spreekt over de onbewuste en de bewustwording der comriaanse wedergeboorte: "Er is onderscheid tussen een kind in de baarmoeder en de dadelijke geboorte."
Ledeboer was een getrouw getuige van Christus (zoals die in onze dagen onder de refo-dominees niet meer te vinden zijn), vooral ten aanzien van zijn getrouwheid in het getuigen tegen de kerkelijke afval in zijn dagen, maar Ledeboer staat kwa leer niet in de lijn der Reformatie.
Ook het beroep van ds. Kort op ds. Du Marchie van Voorthuijsen is misplaatst, hoewel Du Marchie geen onbewuste wedergeboorte leerde, keerde hij wel de leer van Christus om, met uitdrukkingen zoals "een geopenbaarde Christus is nog geen toegepaste Christus", enz., maar als dat zo zou zijn, heeft zelfs Paulus zich voor eeuwig bedrogen als hij schrijft dat het Gode beliefd heeft Zijn Zoon in hem te openbaren (Gal. 1:16), want volgens Du Marchie miste hij nog de toepassing....
Ds. Kort had zich wat dat betreft alleen aan het sola Scriptura moeten houden, dan had hij al die oude en nieuwe vaders kunnen laten voor wat ze zijn, hoewel het niet verkeerd is om de herkomst van de embryoleer van Comrie bloot te leggen, met de noodzakelijke verwijzingen, zoals ds. Kort dat ook gedaan heeft. Maar hij had de bijbelse heilsleer niet moeten verdedigen met oudvaders, omdat alleen Gods Woord hierin allesbeslissende zeggenschap heeft.
Het ploegen met andermans kalveren is ds. Kort fataal geworden, aangezien hij de remonstrantse orde geloof-rechtvaardigmaking, klakkeloos overgenomen heeft als zijnde "zuiver gereformeerd", terwijl het een valse vlag betreft van Arminius, die in de Nadere Reformatie door vele theologen is ingeslikt voor zoete koek, en ook door de huidige godgeleerdheid.

Bewijs: de Remonstranten laten het geloof als een voorwaarde aan de rechtvaardiging voorafgaan, zoals beschreven in de Remonstrantse Confessie, hoofdstuk 11: "...aangezien het geloof een conditie (=voorwaarde) is, die vereist wordt om vergeving der zonden (te ontvangen); en daarna een verzekerd vertrouwen van zulk een vergeving te verkrijgen; en (omdat) dat geloof dus noodzakelijk vooraf moet gaan."

Zacharias Ursinus -de hoofdopsteller van de Heidelbergse Catechismus- leert op grond van de Schrift een totaal andere heilsorde in zijn Latijnse verklaring van de Heidelbergse Catechismus, deel 1, pag. 233: "Want God rekent ons eerst de genoegdoening van Christus toe. Daarna werkt Hij in ons het geloof, waardoor wij ons die toe-rekening toe-eigenen; waaruit blijkt dat de Goddelijke toepassing aan de toe-eigening door het geloof voorafgaat en er de oorzaak van is, hoewel zij niet zonder de onze is." Dat is volledig bijbels! De schenking van de gerechtigheid van Christus gaat altijd nog aan de aanneming des geloofs vooraf.

2. Ds. Kort eist geen tuchtmaatregel jegens zijn dwalende OGG-collega's, die door de toe-eigening van de kuyperiaanse embryo-filosofie van Comrie zich wedergeboren wanen en daarmee ook vele zielen bedriegen voor de eeuwigheid.

Ds. Kort schrijft in zijn voorwoord van zijn boek namelijk het volgende over zijn OGG-collega's: "Met nadruk stel ik dat mijn schrijven niet gericht is tegen predikanten persoonlijk, maar uitsluitend tegen hun leer. We moeten zaken en personen dus geheel van elkaar scheiden."

Hetgeen ds. Kort hier schrijft, gaat dwars tegen Gods Woord in, aangezien het apostolisch bevel luidt: "Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning; wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld", Tit. 3:10-11.

Ds. Kort wil wel de kool bestrijden, maar de geit in het leven houden, terwijl geen zaken, maar alleen personen onder de tucht kunnen worden geplaatst als zij hun ketterijen niet afzweren, wat juist het geval is in zijn eigen kerkverband. Ds. Kort loochent hiermee de noodzakelijkheid van de kerkelijke tucht, zoals die door God bij monde van Paulus bevolen wordt in o.a. Titus 3:10-11. Daarmee heeft ds. Kort zijn boek volledig ontkracht en ook de gezaghebbende leer van Christus ondermijnt, omdat hij zijn OGG-collega's een vrijbrief geeft om de leer van Christus te onderschrijven of die te verwerpen door aan de zielsmisleidende embryoleer vast te houden, hetgeen zij dan ook doen. Het boek van Kort staat op zijn best gesproken onder het oordeel van Christus: "Ze zeggen het, en doen het niet!" Matth. 23:3b.

Het was noodzakelijk om dit eerst te schrijven, aangezien daarmee het aanbevelings-artikel van dhr. E. v. Ittersum jegens het boek van ds. Kort al grotendeels ontkracht is. We zullen hieronder nog wat ageren tegen het refo-riool-web-artikel van vriend Van Ittersum dat mij werd toegezonden door een inzender.


Zie link:
http://www.derokendevlaswiek.nl/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENREFOWEBFORUMAANBEVELING_Ezo_vzo_ITTERSUM_OVER_BOEK_VAN_DSzo_Azo_KORT.html

De bewering van vriend Van Ittersum dat ds. Kort met zijn boek "refo-NL heeft doet schudden", is ronduit lachwekkend, aangezien de ganse Afscheiding, inclusief de HHK, op dezelfde kuyperiaanse droomweg voortgaat, op een enkele uitzondering na in objectieve zin.

Volgens Van Itt. hebben wij (wie is wij?) Christus Zijn kerk ontfutselt. Te bizar voor woorden! Van Itt. suggereert alsof kerkelijke denominaties de Kerk van Christus uitmaken. Die dat leren, leven in een hoogkerkelijke droomwereld. De Kerk van Christus is de 1 heilige, algemene Christelijke Kerk, die over de gehele aarde verspreid is en tot aan de voleinding der wereld op aarde zal bestaan.

Vriend Van Itt. meent dat alles mis gegaan is in de Afscheiding en dat de Afscheiding verwoestend heeft gewerkt, maar dat de HHK een kerkelijke misdracht is en een sodomitisch homohuis, daar rept hij met geen woord over. Vriend Van Itt. moet eerst de hand in eigen kerkelijke boezem steken en zijn eigen rotte kerkbalken uit de ogen verwijderen, voordat hij de splinters uit afgescheiden kerkogen peutert.

Vriend Van Itt. hoopt dat het boek van ds. Kort als een zuiverende noordenwind gaat waaien door de kerkelijke gezindte, terwijl de Bruid uit het Hooglied tot de Noorderwind des Geestes bidt om een dergelijke zuivering. Bovendien heeft ds. Kort zijn boek tot OGG-wind gemaakt, aangezien hij zijn dwalende kerkelijke pro-embryo-collega's een tuchtloze vrijbrief geeft van geestelijke ontastbaarheid, alsof zij zelf mogen uitmaken of zij de embryoleer van Comrie blijven aanhangen of die verwerpen. Het boek van Kort predikt veelmeer de geest der verlichting dan men wil geloven, aangezien ds. Kort zijn ketterse collega's van de noodzakelijke tucht wil vrijwaren.

De wens van vriend Van Itt. "of het Gode behagen mocht om geheel ons z.g. reformatorische bolwerk eens omver te blazen en dat Hij ons weer terug zou willen brengen tot het zuivere erfgoed der Reformatie", heeft hijzelf gedurende zijn lidmaatschap van de RCA te Springford altijd met hand en tand wederstaan, en zelfs de vijanden van Christus de handen boven het hoofd gehouden, zoals dat in de open brieven (I) en (II) naar RCA-Springford en de vrijmaakbrieven aan RCA-Springford en een verslag van een huisbezoek der Springford afgevaardigen duidelijk blijkt (Zie artikelen aan het begin van het jaar 2014).

Zonder publieke schuldbelijdenis is het artikel van E. van Itt. niet anders dan een kerkpolitieke aanbevelingsbrief, die blijft steken in de letter die doodt. Voor een hernieuwde Reformatie is waarachtig iets anders nodig dan het winderige boek van ds. Kort. Niet de theoretische noordenwind van het boek van ds. Kort, maar de Noorderwind des Geestes en der uitbranding zal het stuk-en-plak-werk der afgescheiden en herstelde brokstukken wegblazen en plaatsmaken voor het werk Gods Die Juda's steden herbouwen zal uit het stof.

GPPB.

PS. Zie nadere toelichting op eerder geplaatste volgende blokken.


http://www.derokendevlaswiek.nl