DS.A.MOERKERKEN GRAPT OVER PREEK/SEPARATIE
DS. A. MOERKERKEN GRAPT OVER PREEK-SEPARATIE  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

DS. A. MOERKERKEN GRAPT OVER PREEK-SEPARATIE EN DIRIGEERT DE KERKJEUGD TER HELLE !


Ds. A. Moerkerken: "Zonder separatie geen preek"
RD 08-10-2015 17:55 | gewijzigd 08-10-2015 20:10 | Albert-Jan Regterschot

Wat is separerende prediking? "Liefde tot jongeren" bracht ds. A. Moerkerken ertoe om een boekje te schrijven over dit onderwerp. Tegelijk vat hij de belangrijkste inzichten uit de predikkunde, de homiletiek, erin samen. "Als jongeren niet meer horen dat er een scheidslijn dwars door de gemeente loopt, dan heeft dat funeste gevolgen."

Bronlink:
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_a_moerkerken_zonder_separatie_geen_preek_1_944691

---------------------------------------------------

COMMENT


Ds. Moerkerken heeft volgens de RD-aankondiging een nieuw boekje geschreven, getiteld "Liefde tot jongeren", terwijl ds. M. de 'kerkelijke jeugdkamp-kanker' in zijn geschrift onbesproken laat. Immers, hoe hij over 'liefde tot jongeren' kan spreken in het kader van een dwaalleer en tegelijk ook de GG-jeugd in seks, kerkdrugs en gelijknamige rock en roll te stijven door de kerkelijk-georganiseerde GG-jeugd-vakantie-helle-kampen onbesproken en ongecensureerd te laten (zie GG-jeugd-foto), is het toppunt van kerkelijke comedie en refo-occultisme !

Ds. Moerkerken staat bekend om zijn habitus-actus-grappen en nu tapt hij uit de grappenkast van de schijn-separatie tussen brede-weg-links en brede-weg-rechts, onder de false flag van "predikkunde en homiletiek." Het is evenwel geen zaak om over te lachen, maar wel om de spot te drijven met zulke schijnbewegingen, gelijk de profeet Elia deed met de valse schijnbewegings-religie van de bašl-profeten.

Moerkerken stelt dus dat een preek zonder separatie geen preek is.
Welnu, dan heeft Moerkerken zelf nog nooit een bijbelse preek gehouden, aangezien elke bijbelse separatie in de preken van Moerkerken ten enen male ontbreekt. Bij Moerkerken en in de gehele afscheiding (incl. de HHK) blijkt preek-separatie te bestaan uit algehele tolerantie jegens vaccinatie-bedrog (Klik op afbeelding), SGP-vrouw-ambt, homo-acceptatie, leervrijheid, dwalingen, enz. En op geestelijk gebied is het al niet beter, want dan tapt Moerkerken gedurig uit de tapkast van doctor Habitus en zijn evenknie doctor Actus, die hij schijn-geestelijke patiŽnten laat behandelen in het revalidatie-centrum genaamd "op-krukken-leren-lopen!" terwijl al die habitus-patiŽnten door Moerkerken en Co geestelijk worden ingezegend, maar de doorgang door de enge poort nog niet gemaakt hebben.

De doorgang door de enge poort geschiedt immers niet door oude mensen onder de wet, laat staan bij degenen die een cursus bij Moerkerken gevolgd hebben om op krukken te leren lopen, waarbij men eerst de ĎH' leert spellen van een verondersteld Habitus-geloof, alvorens de ĎA' te leren spellen van een aristoteliaans Actus-geloof, om vervolgens met een kerk-certificaat van gedrag en vlijt een doorgang door de enge poort te claimen voor een zogenaamd alles-verbeurd-hebbende zondaar, terwijl men met dit soort kerkdiploma's de poort gesloten vindt, omdat Christus de grote Afwezige is bij zulke wenende en over-het-paard getilde Orpa's, die vals-allegorisch de naam Ruth krijgen opgeplakt.

Moerkerken stelt verder dat de geestelijke scheidslijn dwars door de gemeente loopt, maar niemand schijnt het op te vallen dat hij de GG-pastorie angstvallig buiten de door hem genoemde scheidslijn houdt. De separatie die Moerkerken hanteert in zijn preken komt namelijk niet verder dan een separatie tussen brede-weg-links en brede-weg-rechts, met als uitzonderingspositie een brede-weg-versmallings-proces genaamd Ďde toeleidende weg', waarop een zondaar de wedergeboorte al wordt aangepraat en in zijn zakken gemoffeld, terwijl Christus en de vergeving der zonden op die zg. toeleidende weg volledig gemist worden. In die brede-weg-versmallings-preken staat alleen de verondersteld-bekeerde mens in het vizier en over de doorgang door de enge poort wordt door genoemde Moerkerkeriaanse inlegkunde alleen verondersteld gedroomd en gefilosofeerd en de Namen van God en Christus misbruikt !

Gods Woord leert evenwel dat als een zondaar der wet gestorven is (Gal. 2:19), als een lijk door de enge poort getrokken wordt, als een goddeloze door God gerechtvaardigd wordt, in de vergeving der zonden en de aanneming tot kinderen, waarbij Christus het Einde van de Wet en het Begin der herschepping Gods is ten aanzien van de wedergeboorte, Die uitsluitend de doden levend en zalig spreekt (Joh. 5:25) en de goddeloze rechtvaardig verklaart in de toerekening van Zijn Eigen Gerechtigheid.

De door Moerkerken genoemde scheidslijn loopt niet dwars door de Gereformeerde Gemeenten, maar sluit alle huidige en door mensen geplante refo-kerken geheel uit, op een paar zwaar betoverde kinderen Gods na, die zich in die kerken handhaven en zich de rol van slachtoffer hebben toebedeeld, maar ondertussen nalaten om zich van genoemde binnenkerkelijke ketterijen vrij te maken, laat staan dat zij op het bevel van Christus het kerkstof van hun voeten schudden en eruit vertrekken, omdat zij meer belang hebben in de kerk (met een kleine Ďk') dan in het Hoofd der Kerk (met een grote ĎK'). De rijke jongeling staat symbool voor de refo-kerken, aangezien hij van de sanhedristische kerk zijn god gemaakt had en Christus vaarwel zei, toen het op de navolging van Christus onder het kruis aankwam, want toen ging hij vijandig bedroefd heen, de ergernis van het kruis teniet doende en er vijandig-bedroefd voor bedankte om vervolgd te worden om Christus' wil.

De rijke jongeling staat -zoals gezegd- symbool voor de refo-kerken van vandaag, omdat zij de eer der kerk en het God-onterende kerkgeloof liever hebben dan de eer van God en de Kerk van Christus onder het kruis. Van die geest der verlichting geven de huidige ambtsdragers/belijders doorlopend blijk in het doorlopend vertreden van de eer van God, door tuchtloosheid ten aanzien van allerhande kerk-sodomie en homo-tolerantie en ten aanzien van de tuchtloosheid jegens valse leraars en het kerkpolitieke schijngeloof, terwijl de dwaze maagden van zulk een kerkgeloof reeds afstand hadden gedaan, door met de wijze maagden zich buiten de legerplaats te begeven, de Bruidegom tegemoet, maar evenwel de deur gesloten vonden, omdat zij de olie van de ware geloofsvolharding en de inwoning des Heiligen Geestes overbodig achtten. Degenen met een kerkgeloof in de door mensen gestichte refo-kerken die de planting Gods niet zijn, kunnen dus niet eens wedijveren met het schijngeloof der dwaze maagden buiten de legerplaats.

De ware Sionieten kunnen het bevel van Christus (zie o.a. Openb. 18:4) echter niet negeren, omdat zij in Hem bevonden zijnde, aller afschrapsel zijn, uit Hem leven, en door Hem bewogen worden, (gelijk Lot van Godswege uit Sodom bewogen werd), tot lof en prijs van Zijn nooit genoeg volprezen Naam, tot nederwerping der vals-geplante homo-tolerante en leer-vervalsende refo-kerken, aangezien alleen de levende slachtschapen Christi als gerechtvaardigde goddelozen en als geheel vleselijk zijnde, publiek-getuigend/weerleggend/bestraffend in Zijn leer blijven en alleen het Hoofd der ware Kerk loven, gelijk ik heden -met de Kerk van alle tijden en plaatsen- doe: "Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere" - "Door U, door U alleen, om het eeuwige welbehagen !"

"Zo laat ons dan tot Hem uitgaan, buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende", Hebr. 13:13.

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.nl