KERSTFEEST/2015 - DE LOFZANG VAN MARIA
KERSTFEEST/2015 - DE LOFZANG VAN MARIA  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
De lofzang van Maria

gepreekt op 1e Kerstdag 2010
door G.P.P. Burggraaf
bewerkt en op schrift gesteld


Schriftlezing: Lukas 1

Zingen: Psalm 31, vers 5, 15, 17.

Tekstgedeelte voor de prediking:
"En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden. Hij heeft IsraŽl, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid. (Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid", Luk. 1:46-56.

Geliefden, in afhankelijkheid des Heeren wensen we stil te staan bij de lofzang van Maria, de lofzang van de moeder des Heeren, die in blijde verwachting was van de Zaligmaker der wereld. Christus wilde uit de maagd Maria geboren worden, omdat Hij Mens wilde worden en de menselijke natuur wilde aannemen, om ons in alles gelijk te worden, uitgenomen de zonde.
Om Zijn komst in het vlees had geen mens gevraagd, omdat de mens van nature totaal geen belang heeft in zijn zaligheid. God heeft er belang bij om een volk zalig te maken in een weg van recht en onwederstandelijke genade. Daartoe was een bloedig offer noodzakelijk, een volmaakt menselijk offer, want de mens die gezondigd had, moest ook voor de zonde betalen.
Op aarde was er geen mens te vinden die dat offer kon brengen, want wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Toen heeft God het Liefste gegeven wat Hij had, Zijn Eniggeboren Zoon, die Zijn leven opgeofferd heeft om Gods toorn over de zonde te blussen en verzoening teweeg te brengen tot een Rantsoen voor velen.
Maar geliefden, Christus is niet uit de maagd Maria geboren, zoals Hij in de staat van Zijn verhoging ten hemel is opgevaren, nee, want om de wil des Vaders te doen moest Hij als mens geboren worden, hetgeen de eerste trap is van de staat Zijner vernedering, hetgeen niet geschied is door de wil des mans, want dan zou het nog een verloren zaak zijn geweest. De wil des mans kan God niet behagen, want dat ligt tot op de bodem der hel verzondigd.
Maria is bevrucht geworden door de Heilige Geest. Daar is geen man aan te pas gekomen; Hij is uit God geboren geworden. Echter niet als een wederomgeboren mens, maar als de nieuwe Mens, het Begin der Schepping Gods, en Hij is ook het Begin de Herschepping Gods.

LEES DE PREEK VERDER IN PDF-FORMAT DOOR EEN KLIK OP DE AFBEELDING, OF VIA DE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE


http://www.derokendevlaswiek.nl