PACIFISTISCH/TOLERANTE/JUDAS, DR. ACHITOFEL HUIJGEN, VERKRACHT ART. 36 NGB
PACIFISTISCH-TOLERANTE JUDAS, DR. ACHITOFEL HUIJGEN, VERKRACHT ART. 36 NGB  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Refofiele Schrift- en Art. 36-verkrachter, dr. Achitofel Huijgen, met Gods Woord ontmaskerd als een Servet-ketter en als een overtreder van de leer van Christus, die God niet heeft en Christus niet kent (2 Joh. 1:9).

RD-theoleugenblog (A. Huijgen): Wel tolerantie, maar geen geweld in geloofsbelijdenis
RD 24-11-2015 11:00 | gewijzigd 24-11-2015 11:08 | Dr. A. Huijgen

Lees volledig Achitofeliaans artikel via bronlink:
www.refdag.nl/opinie/theologenblog_arnold_huijgen_wel_tolerantie_maar_geen_geweld_in_geloofsbelijdenis_1_955587

--------------------------------------------------

Dr. Achitofel Huijgen: Het aanvaarden van artikel 36 is geen rem op de acceptatie van de liberale democratie. Integendeel. Zoals De Bres aangaf geen gewapende revolutie te willen maar de machten te accepteren, zo zullen christenen voluit de liberale democratie aanvaarden. Zoals De Bres de macht van de overheid ook in godsdienstige kwesties erkende, lijkt het me goed om vandaag te aanvaarden dat de overheid de handen afhoudt van de godsdienst. Gelukkig maar: stel je voor dat het huidige kabinet met het zwaard ging verdedigen wat volgens hen de juiste godsdienst is.

GPPB.: Servet-ketter en paus-aanbidder, dr. Achitofel Huijgen vloekt doorlopend als een papistische encycliek-lapper (zie Klik hier link) en beweert nu dat Artikel 36 van de NGB door de jaren heen niet goed begrepen is, terwijl hij degene is die Artikel 36 valselijk interpreteert en verkracht met de van God vervloekte tolerantie-leer. Dr. Achitofel interpreteert ook Guido De Bres valselijk en De Bres heeft absoluut niet geleerd wat dr. Achitofel hem in de mond legt. Van acceptatie van een liberale democratie is namelijk geen sprake in Gods Woord en ook niet door Gods ware kinderen. Acceptatie van liberale democratie is acceptatie van de zonde! Liberale democratie is een uitvinding van de duivel en zal nimmer aanvaard worden door Gods ware kinderen. Die dat wel doen, zijn Gods kinderen absoluut niet! Dat betekent dus dat dr. Achitofel Huijgen ontegenzeggelijk een refo-duivel is, maar dat was al even bekend.
Gods Woord accepteert geen liberale democratie, maar vervloekt en verdoemt die, aangezien God geen afgoden nevens Hem duldt. Die dat wel doen of leren, zullen krachtens het vonnis der Wet verdoemd worden als zij zich niet tot God bekeren. "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben", Ex. 20:3 - "Gij zult geen andere goden vrezen, noch u voor hen nederbuigen, noch hen dienen, noch hun offerande doen", 2 Kon. 17:35b.
Alle tolerantie-leraars der ongerechtigheid die onder Gods toelating valselijk leren en het volk misleiden, zullen ten vure bewaard worden tot de dag des oordeels om verbrand te worden, als zij hun ketterijen niet publiek herroepen en zich niet tot God hebben bekeerd.
Gods Woord leert geen neutrale overheid, zoals Achitofel Huijgen dat wel beweert. De overheid is als Gods dienaresse verplicht alle valse godsdiensten uit te roeien (niet de belijders ervan) en de ware godsdienst te bevorderen. Eventuele Christenvervolging moet door de overheid desnoods met geweld uitgeroeid worden, anders gedraagt de overheid zich niet als Gods dienaresse, maar als een trawanten-regime des duivels. Dr. Achitofel Huijgen profileert zich als een tolerante pacifist die de overheid haar bijbelse roeping ontzegt en een liberale democratie omhelst, hetgeen alleen atheistische duivels doen.
Als een overheid haar bijbelse roeping niet nakomt en zelfs Gods ware volk vervolgt, hebben al Gods kinderen en knechten de dure roeping om zulke overheden publiek tegen te staan met Woord en Geschrift, hetgeen heden ten dagen niet gebeurd, met als gevolg bloedige oordelen Gods over zulk een afvallige staat en kerk! Gods kinderen zijn geen pacifisten en zullen de Waarheid Gods -als die hen verboden wordt- desnoods met zelfverdedigings-geweld beschermen, zoals de Schotse geloofshelden en de Waldenzen door het geloof hebben gedaan!
Dr. Achitofel Huijgen spreekt echter niet alleen voor zichzelf, nee, hij vertegenwoordigt ALLE refo-dominees, omdat zij allen de van God vervloekte tolerantie-leer van dr. Achitofel Huijgen al of niet stilzwijgend bijvallen!

Dr. Achitofel Huijgen: In De Bres' tijd was er minder oog voor tolerantie dan in onze tijd. Tolerantie is echter voluit een christelijke deugd. Als in een gelijkenis van Jezus de dienaren het onkruid tussen de tarwe vandaan willen trekken, wordt dat door de Heere verboden: ze zouden met het onkruid ook de tarwe er uittrekken. Wachten dus tot de oogst.

GPPB.: Volgens dr. Achitofel is tolerantie voluit een gristelijke deugd. Achitofel Huijgen braakt de gruwelijkste godslastering. God is geen tolerante God jegens valse godsdiensten en het overtreden van de leer van Christus en Zijn Woord evenmin. Degenen die ten aanzien van de valse godsdiensten leren wat dr. Achitofel hier leert, zullen hun tolerantie-deugd in de hel bekrijsen. Tolerantie ten aanzien van de leer van Christus is die leer overtreden. Die in de leer van Christus blijft, wijst alle valse godsdiensten van de hand en is daarin geen milimeter tolerant. Het oordeel in Gods Woord jegens de huidige tolerante valse-leer-Achitofels is overduidelijk:"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Joh. 1:9.
Dr. Achitofel heeft dus God niet en kent ook Christus niet, omdat hij het durft te besteken om de leer van Christus profaan te overtreden onder de false flag van de van God vervloekte tolerantie-leer.
Dr. Achitofel ontleent de door hem geleerde tolerantie aan de gelijkenis van het onkruid, maar dat slaat kant noch wal, aangezien genoemde gelijkenis geen betrekking heeft op de kerk, ook niet op de prediking binnen de gemeente Gods en ook niet op de tucht, maar op de verkondiging van het Evangelie in de wereld. In het kader van de Bijbelse tucht moet niet alleen het snode van het kostelijke onderscheiden worden, maar ook uitgetrokken. "Daarom zegt de HEERE alzo: Zo gij zult wederkeren, zo zal Ik u doen wederkeren; gij zult voor Mijn aangezicht staan; en zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als Mijn mond zijn; laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren", Jer. 15:19.

De tolerante leer-pacifist, dr. Achitofel Huijgen en zijn kerkpolitiek-fascistische SGP/RD-consorten staan straks voor de rechterstoel van Christus en als zij zich niet tot God bekeren van deze van God vervloekte tolerantie-leer, zal hun bloed niet alleen bevriezen vanwege de toorn van het Lam (Ps. 2), maar ook smelten in de eeuwige verdoemenis, omdat Gods eeuwige gramschap over dezulken verzegeld is in de wil des besluits van God (Rom. 3:8).


http://www.derokendevlaswiek.nl