VLUCHTELINGEN/INVASIE NWO-AGENDA
DE GEMEENTE VAN KOLOSSE BEVESTIGD IN DE LEER EN IN DE BESNIJDENIS VAN CHRISTUS EN DE REFORMATORISCH- SATANISTISCHE VERLEIDERS EN GELIJKNAMIGE ZOUTPILAREN-KERKEN AFGESNEDEN (1) - GPPB. (13-09-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

Vluchtelingen-invasie in Europa georkestreerd en door de bilderberger RD-acteur gepromoot, om de laatste resten van het ware Christendom uit te roeien, door de valse vluchtelingen-religie te laten domineren, geheel naar de invoering van de satanische nieuwe wereld orde, ofwel Agenda 21.

Bilderberger RD-acteur leert openlijk de valse leer van de tolerantie (omtrent Kentucky-klerk Kim David), terwijl leraars/ambtsdragers/belijders die deze RD-verleiders en hun godslasterlijke tolerantie-ketterijen maar enigszins tolereren en niet publiek wederstaan, zelf ook arbeiders van de satan zijn.

Leeghoofd-satanist, dr. A. Huigen, geeft zwakzinnige-cursus aan ongeroepen en onbekeerde leeghoofden in het kamp "Reformatorisch Ermelo."

HHK-synode preases ds. Ruijgrok en Co past tucht toe op pedo K., maar houdt tegelijk homofiele HHK-predikanten/ambtsdragers/belijders de handen boven het hoofd in het achterwege laten van de tucht, en die dat doen, doen dat tot hun eigen verderf, wie het ook zijn !

De Paus (opeenvolging van pausen) is krachtens zijn godslasterlijk ambt DE Antichrist, ofwel het beest, die gezegd heeft dat de koran en de Bijbel dezelfde waarde hebben. En dit godslasterende beest wordt door de RD-acteer-top en de huigeniaanse dr-scribenten hogelijk aangeprezen.

(KLIK OP DE AFBEELDING OF OP DE KLIK HIER LINK)


----------------------------------------------
Klik hier
DE GEMEENTE VAN KOLOSSE BEVESTIGD IN DE LEER EN IN DE BESNIJDENIS VAN CHRISTUS EN DE REFORMATORISCH- SATANISTISCHE VERLEIDERS EN GELIJKNAMIGE ZOUTPILAREN-KERKEN AFGESNEDEN (1)

Schriftlezing: Kolossensen 2

Tekst voor de prediking:
" Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik voor u heb, en voor degenen, die te Laodicea zijn, en zo velen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien; opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus; in Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening, en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; en gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; in Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus", Kolossensen 2:1-11.


(KLIK OP DE AFBEELDING OF OP DE KLIK HIER LINK)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.derokendevlaswiek.nl