HET BLOED VAN 1 MILJOEN ABORTUSDODEN OP HET HOOFD/VAN/ALLE/REFO/DOMINEES
HET BLOED VAN 1 MILJOEN ABORTUSDODEN OP HET HOOFD/VAN/ALLE/REFO/DOMINEES  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Burgerlijke ongehoorzaamheid
De befaamde verdediger der Waarheid, de Schotse reformator John Knox, stond eens voor de godevijandige en christenvervolgende Schotse koningin Maria, die aan John Knox de volgende vraag stelde: "Denkt u dat onderdanen die de macht hebben hun vorsten moeten weerstaan?"

Waarop John Knox antwoordde: "Als vorsten hun grenzen overschrijden, mevrouw, mag men hen ongetwijfeld weerstaan, zelfs met geweld.... (...) Mijn werk is erop gericht dat zowel vorsten als onderdanen God gehoorzamen. En denk niet, mevrouw, dat u onrecht aangedaan wordt als men van u eist dat u God onderdanig bent."
(Uit het leven van John Knox door Thomas McCrie)

Burgerlijke ongehoorzaamheid is dus geboden als de overheid haar bevoegdheid te buiten gaat en burgers dwingt om Gods Woord en Wet ondergeschikt te maken aan goddeloze overheidswetten en daarnaar te handelen, zoals de fascistische SGP doorlopend doet. "Men moet Gode altijd meer gehoorzaam zijn dan de mensen."

Dezelfde koningin Maria ageerde omtrent de kerk tegen John Knox: "Maar gij zijt niet de kerk die ik wil voeden. Ik wil de kerk van Rome verdedigen, want ik denk dat die de ware kerk van God is."

John Knox: "Uw wil is geen reden, mevrouw, en uw gedachte maakt van de Roomse hoer niet de ware onbevlekte Bruid van Jezus Christus. Verwonder u niet, mevrouw, dat ik Rome een hoer noem, want die kerk is helemaal verdorven met geestelijke hoererij zowel in leer als in zeden."
(Uit het leven van John Knox door Thomas McCrie)

Wat John Knox gezegd heeft over Rome, geldt ook de valse sodomitische PKN, maar ook de HHomoK, GG, CGK, enz. want ook die kerken maken deel uit van de hoer van Rome, omdat zij valse leraars en sodomieten niet censureren en Gods planting niet zijn. U kunt de feiten hierover staven middels de artikelen die er over geschreven zijn op deze website. Rome, de PKN, HHK, GG, GGinN, CGK, enz. behoren voluit tot de vergadering der boosdoeners.

John Knox zei eens tegen de domicaanse pater Arbugkill, toen deze hem trachtte te overbluffen met het "gezag" van de roomse kerk, het volgende: "...dat de kerk geen bevoegdheid had om te handelen tegen de uitdrukkelijke voorschriften van de Heilige Schrift in, die de eredienst bindt aan Goddelijke wetten."

Pater Arbugkill: "Als dat zo is, laat u ons geen kerk overhouden!"

Het antwoord van John Knox daarop luidde: "Jawel, David schrijft over de vergadering der boosdoeners! Die kerk mag u hebben!"
(Uit het leven van John Knox door Thomas McCrie)

Het antwoord van John Knox is dus ook van toepassing op de PKN, maar ook de HHK + Afscheiding is een vergadering der boosdoeners gebleken, omdat die kerken -net als de PKN- de van God vervloekte sodomie tolereren en preekconsent verlenen aan ds.homofielen en homo-kandidaten. Aangezien de tucht binnen de HHK + Afscheiding niet wordt gehanteerd tegen dit soort van God vervloekte schandelijkheden, staat de HHK + Afscheiding op dezelfde lijn als de PKN. Er is geen dominee, noch ouderling die publiek de banvloek uitspreekt over deze roepende kerkelijke ongerechtigheid. God is geen ledig toeschouwer. Met name de HHK-sodomie is op het hoofd van alle HHK-ambtsdragers en belijders, omdat men zich er niet publiek van vrijmaakt. Interne brieven aan de Synode zijn niet meer geldig, omdat het een publieke zaak betreft. De HHK-synode weigert de tucht te hanteren en ze zijn zeker bang dat zij van overheidswege gesanctioneerd worden als zij tegen die homo-dominee D.B. die Van der Vlies destijds beroepen heeft in Maartensdijk en homo-kandidaat (Kommerie) en gelijknamige sodomitische belijders optreden. Dat soort wettische angsthazerij zal echter met Gods oordelen bezocht worden, en dat oordeel is al zichtbaar, hoorbaar en tastbaar.

Een ware knecht van God komt niet alleen openbaar in het preken van de volle raad Gods, maar ook in het hanteren van de bijbelse tucht. Het is dus nog maar de vraag of er nog ware knechten van God gevonden worden, aangezien de tucht massaal achterwege blijft en waar de tucht achterwege blijft, wordt de liefde gemist en is de Heilige Geest de grote Afwezige. Er wordt hier en daar nog wel waarheid gepreekt, maar er is geen enkele dominee die publiek in de bressen staat voor de waarheid van het Evangelie, laat staan dat men in de bressen staat richting de overheid en voor land en volk, zoals de getrouwe John Knox en vele andere reformators en oudvaders wel gedaan hebben tegenover de wetteloze en Christenvervolgende overheden. Dat feit moet toch minstens te denken geven.

Er ligt een oordeel op de kerken en het oordeel is reeds begonnen van het huis Gods, ten spijt van al die valse Hananja's die hoogkerkelijk roemen en een eventuele opwekking alleen binnen de kerkmuren claimen, met een zogenaamd beroep op de Kerkgeschiedenis. Dezulken vervalsen juist de heilige Schrift en de kerkgeschiedenis, aangezien er in het (verre) verleden meer openlucht-opwekkingen hebben plaatsgevonden, dan binnen de kerk(en). De opwekking te Sichar op het getuigenis van de Samaritaanse vrouw is er een bijbels voorbeeld van en de openlucht-opwekkingen onder de prediking van Whitefield eveneens. We kunnen niet alles opnoemen, maar al die hoogkerkelijke propagandamakers die hogelijk op de kerk roemen hebben wellicht een leger dominees aan hun kant, maar niet de Waarheid.


Huurling ds. J.J. Eckeveld (GG) over zijn recente bezoek aan de koning: "Hij was zo aardig en ik wenste hem Gods zegen toe en hij mij......" blablabla.

De getrouwe godsman, John Knox, zou tot de koning gezegd hebben: "Gij zijt met uw vrouw bij de inhuldiging van de Antichrist geweest, een vergadering der boosdoeners! U kunt zo niet voor God verschijnen!"

Ds. A. Kort (OGG) heeft destijds voormalig koningin Beatrix publiek gefeliciteerd met foto in het RD en zich NIET vrijgemaakt van haar bloed.

De getrouwe godsman, John Knox, zou tot de koningin gezegd hebben: "Gij hebt de abortuswet ondertekend met ruim 1 miljoen abortusmoorden tot gevolg. Al die vermoorde babies zullen opstaan in het oordeel om van u rekenschap af te eisen voor het Aangezicht van Christus, mevrouw!"

Bede: "O God, verlos ons toch van al die ontrouwe huurlingen die alleen zichzelf weiden, de schapen misleiden en de zaak van Christus verzaken!"


Klik hier MEINEDIGE REFO-DOMINEES GEVEN EEN VALSE LOFPRIJZING JEGENS DE SCHEIDENDE KONINGIN ATHALIA/BEATRIX EN DAT IS EEN VAN DE REDENEN WAAROM HET OORDEEL GODS OP DE REFO-KERKEN LIGT

De godsman, John Knox, zal opstaan in het oordeel om al die vleiende huurlingen-dominees die ex-koningin Beatrix gestijfd hebben in haar goddeloze Athalia-abortus-nazi-wet-ondertekening, te veroordelen !


29 January 2013 - update 15 January 2016

Tijdens haar inhuldiging op 30 April 1980 heeft kon. Beatrix voor God en het volk een eedzwering afgelegd, nl. dat zij het recht op leven voor iedere burger zal waarborgen en beschermen. In November 1984 verbrak kon. Beatrix haar eed en pleegde meineed door de ondertekening van de abortuswet. (Klik de Klik hier link ter inzage van video-fragment van de eedzwering van kon. Beatrix).

Bronlink: Klik op de Klik hier link on top of the page

ER IS GEEN ENKELE DOMINEE, AMBTSDRAGER, BELIJDER, POLITICUS DIE ZICH OP GROND VAN GODS WOORD PUBLIEK VRIJGEMAAKT HEEFT VAN DE MEINEDIGE EX-KONINGIN ATHALIA/BEATRIX (Lees ook 2 Koningen 11:1 ev.).
__________________________________

REACTIE VAN DS. R.W. MULDER (HHK)
Ds. R. W. Mulder, scriba van de generale synode Hersteld Hervormde Kerk: "Ik vind dat onze koningin een stijlvolle vorstin is geweest. Zij heeft veel gegeven aan ons volk..."


Bronlink:
http://www.refdag.nl/achtergrond/koninklijk-huis/liveblog_abdicatie_koningspaar_bezoekt_alle_provincies_1_710632

GPPB.: "Stijlvol" noemt ds. Mulder de meinedige koningin. Volgens ds. Mulder heeft de koningin ons "veel gegeven". Ds. Mulder ziet 'het rekenfoutje' van minus 1 miljoen vermoorde babies in de moederschoot subtiel over het hoofd. Te grof voor woorden!
____________________________________

REACTIE VAN DS. J.J. VAN ECKEVELD (GG) OP AFTREDEN KONINGIN
Ds. J. J. van Eckeveld, synodevoorzitter van de Gereformeerde Gemeenten: "Als ik terugzie op de jaren van het koningschap van Beatrix, dan is mijn waardering voor haar alleen maar toegenomen. Wat mij getroffen heeft bij haar inhuldiging bijna 33 jaar geleden is, dat zij toen uitsprak dat haar diepste wortels liggen in die bekende regels van ons volkslied: "mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God, mijn Heer." Beatrix heeft toen gezegd, dat het haar gaat om de vraag hoe ze de gemeenschap zou kunnen dienen en hoe ze in deze tijd inhoud zou kunnen geven aan haar taak."


Bronlink:
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_van_eckeveld_beatrix_samenbindend_en_eenheidzoekend_1_710715

GPPB.: Ook ds. Eckeveld strijkt de meineed van kon. B. glad. (Zie Klik hier link). Verbijsterend dat ds. Eckeveld zegt dat zijn waardering voor kon. B. alleen maar is toegenomen; dus heeft ds. Eckeveld ook waardering voor haar ondertekening van de nazistische abortuswet. Ik heb er verder geen woorden voor dan deze: De Heere zal het zien en zoeken.

________________________________

REACTIE VAN DS. A. KORT (OGG)
Het besluit van het aftreden van koningin Beatrix heeft ds. A. Kort, predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel, verrast. "Wij hebben haar in haar ambt bijzonder kunnen waarderen. Ze was een echte koningin; een moeder des vaderlands. Zij karakteriseerde zich als een wijze en verstandige vrouw. Ze straalde majesteit en deftigheid uit. Haar besluit om te stoppen geeft haar ruimte om zich voor te bereiden op de komende eeuwigheid. Ook zij moet voor de Koning der koningen verschijnen. Daarvoor is de verzoening met God nodig. Ik hoop dat zij zich daarvan bewust mag worden. Voor de kroonprins hopen we dat hij, in deze moeilijke tijd, arbeiden mag bij de gratie Gods."


Bronlink:
http://www.refdag.nl/achtergrond/koninklijk-huis/liveblog_abdicatie_koningspaar_bezoekt_alle_provincies_1_710632

GPPB.: Het enige bijbelse dat ds. Kort zegt, is, dat 'de koningin nog wel bekeerd moet worden', maar wat hij verder zegt is ronduit schokkend! Allemaal lovende woorden van ds. A. Kort aan het adres van de meinedige koningin. Ds. Kort noemt de koningin zelfs "een moeder des vaderlands", terwijl deze "moeder des vaderlands" wedijvert met de goddeloze koningin Athalia (2 Kon. 1:11) t.a.v. haar ondertekening van de abortuswet. De godvrezende priester Jojada zou bij het aanhoren van al deze afgodische lofprijzingen zich van heilige verontwaardiging omdraaien in zijn graf (2 Kon. 11 - 2 Kron. 23).
____________________________________

REACTIE VAN DHR. C. VAN DER STAAIJ (SGP)
''Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag, maar slechts de wil de gemeenschap te dienen, kan inhoud geven aan het hedendaags koningschap." Dat zei koningin Beatrix in 1980 toen ze het koningschap aanvaardde. Zij heeft die woorden meer dan 30 jaar waargemaakt: toegewijd, onvermoeibaar, plichtsgetrouw en professioneel."


Bronlink:
http://www.sgp.nl/Actueel/Wil%20de%20gemeenschap%20te%20dienen.wli#content

GPPB.: Volgens de gristelijk-politieke leugenmachine, Van der Staaij, heeft de koningin haar eed bij haar inhuldiging meer dan 30 jaar "waargemaakt". Haar ondertekening van de abortuswet noemt Van der Staaij derhalve: "plichtsgetrouw en professioneel!" Van der Staaij zou dus ook koningin Athalia dezelfde decoratie toekennen (Lees 2 Kon. 11:1).

________________________________

REACTIE VAN DHR. B.J. VAN DER VLIES (SGP):
MAARTENSDIJK Voor oud-SGP-fractievoorzitter Van der Vlies kwam de aankondiging van koningin Beatrix' abdicatie als een "complete verrassing." Van der Vlies voelt zich met Beatrix "verbonden." Ze is hem altijd "hartelijk" tegemoet getreden. Van der Vlies typeert haar als "meelevend, bewogen, deskundig en punctueel."


Bronlink:
http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/van_der_vlies_complete_verrassing_1_710684

GPPB.: 1. Van der Vlies voelt zich dus verbonden met de koninklijke ondertekening van de abortuswet. Vlies liegt dat het gedrukt staat, want als toenmalige SGP-leider was hij absoluut op de hoogte van dit besluit dat al in Febr. 2010 door de media in de publiciteit is gebracht. 2. Als homo-promotor, Van der Vlies, zelf het slachtoffer zou zijn geweest van de door de kon. B. ondertekende abortuswet, zou hij dan nog diezelfde juichstemming jegens kon. B. in zijn biografie hebben laten optekenen zoals: "hartelijk, meelevend, bewogen, deskundig en punctueel" ?
______________________________________

REACTIE VAN OUD GPV-LEIDER SCHUTTE
Oud-GPV-leider Schutte heeft in de jaren dat hij in de Tweede Kamer zat (1981-2001) regelmatig contact gehad met Beatrix. "Wat mij in de persoonlijke omgang altijd opviel, was haar grote kennis van zaken die in de samenleving speelden. Maar ook dat zij haar gesprekspartners volstrekt serieus nam, of zij nu tot een grote of een kleine politieke stroming behoorden, of zij nu een grote of minder grote staat van dienst hadden. Zij wist iedereen op zijn of haar gemak te stellen."


Bronlink:
http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/schutte_zij_bevorderde_de_verbondenheid_1_710682

GPPB.: De reactie op de -vetgedrukte- uitspraak van dhr. Schutte, zullen we overlaten aan de reeds 1 miljoen vermoorde babies in de moederschoot, die zich op de jongste dag hierover zullen uitspreken in tegenwoordigheid Gods.

__________________________________

REACTIE VAN DRS. P.J. VERGUNST (GB-PKN)
Drs. P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk: "Beatrix was met wijsheid bekleed, de gave waarom Salomo als koning bad. Als weinig anderen in ons land liet ze zien op welke wijze gezag gedragen moet worden. Deze vorstin was een zegen voor Nederland."


Bronlink:
http://www.refdag.nl/achtergrond/koninklijk-huis/liveblog_abdicatie_koningspaar_bezoekt_alle_provincies_1_710632

GPPB.: Bij de met wijsheid beklede koning Salomo ging het zwaard niet door de baby; bij kon. B. ging het zwaard reeds door 1 miljoen babies. Vergunst noemt deze koningin "...een zegen voor Nederland!"

_____________________________________

REACTIE VAN DHR. L.M.P. SCHOLTEN (GGinN):
CAPELLE A/D IJSSEL
"Koningin Beatrix heeft haar ambt met grote betrokkenheid uitgeoefend, stelt L. M. P. Scholten, oud-directeur van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). "Formeel moge haar gezag beperkt zijn, maar groot is het gezag dat zij uitstraalt door haar wijsheid. Daarbij weet zij zich koningin bij de gratie Gods."


Bronlink:
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/l_m_p_scholten_beatrix_weet_zich_koningin_bij_gratie_gods_1_710725

GPPB.: Volgens L.M.P. Scholten kan het dus bestaan dat de reeds 1 miljoen geaborteerde babies naar het kerkhof zijn verwezen en nog steeds worden verwezen "bij de gratie Gods".
___________________________________

REACTIE VAN DE HOOFD-ACTEUR VAN HET RD:
"Het is een grote verdienste van onze koningin dat ze in al die jaren de stabiele factor is gebleven. Zij slaagde erin de bijna 17 miljoen Nederlanders te verenigen rond de troon."


Bronlink:
http://www.refdag.nl/opinie/commentaar/commentaar_koningin_beatrix_stabiele_factor_in_een_sterk_veranderende_samenleving_1_710785

GPPB.: Behalve dan die 1 miljoen geaborteerde babies, die in stukken en brokken naar de vuilnisbelt zijn verwezen. Op 17 miljoen inwoners schijnt die 1 miljoen vermoorde babies een te verwaarlozen factor te zijn voor meneer de RD-hoofd-acteur.

RD-Acteur: "Ook haar critici waren ervan overtuigd dat de koningin met haar volle inzet het volk wilde dienen. Op een bijna soevereine wijze stond ze boven de partijen en iedereen wist dat ze onkreukbaar was."


Bronlink:
http://www.refdag.nl/opinie/commentaar/commentaar_koningin_beatrix_stabiele_factor_in_een_sterk_veranderende_samenleving_1_710785

GPPB.: We hebben het hier nog niet eens gehad over de pro-moslim, pro-homo, pro-bilderberger, pro-Euro-Babel, pro-euthanasie houding, van de zogenaamde "onkreukbare" koningin, maar ons beperkt tot haar ondertekening van de abortuswet. Op de grote dag van het oordeel zullen de achitofeliaanse dominees, de gristen-politici en de hoofd-acteur van het RD op de veroordelende tegenstemmen kunnen rekenen van de reeds 1 miljoen vermoorde babies in de moederschoot, wiens bloed op hun hoofden is! Maar dan is het te laat, want dan zal ten overstaan van de gehele wereldbevolking blijken Wie de Onkreukbare en de Soevereine is!


http://www.derokendevlaswiek.nl