REACTIE OP SKULL&BONES ABORTUSPOLITIEK
REACTIE OP SKULL&BONES ABORTUSPOLITIEK  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Inzender vraagt:

Artikel gelezen over de inderdaad bizarre abortus politiek van de SGP, die dwars tegen Gods gebod ingaat. Geldt ook voor de zogenaamde anti-abortusbewegingen. U stelt op grond van Gods Woord een absoluut verbod op abortusmoord en ik begrijp niet dat er christenen en zelfs dominees zijn die de wetteloze SGP volgen en er zelfs lid van kunnen zijn.

Moet wel zeggen dat Dirk behoorlijk door u gedicteerd moet zijn, aangezien uw schrijfstijl er geheel in openbaar komt. Ik zie echter op de inhoud en daar gaat het ook om.

Zou u de verhouding van Wet en Evangelie ten aanzien van het artikel nog eens met een paar woorden willen toelichten?

Mijn vraag is eigenlijk, hoe u de adoptie van abortus-babies voor ogen ziet.

----------------------------------

Geachte inzender,

Dank voor uw opmerking en vragen. Dikwijls moet ik inzenderbrieven vanwege foutieve schrijfstijl en taalfouten zodanig corrigeren dat het bijna geheel overgeschreven moet worden en dan doe ik dat vanzelf in mijn eigen schrijfstijl. In het geval van Dirk(je) is dat meer dan het geval geweest (lees ook de briefwisseling tussen Dirk en dr. P. de Vries). Brieven van inzenders publicatie-geschikt maken middels mijn eigen schrijfstijl daarvoor bestaat geen wet die mij dat verbiedt. Alles is nu eenmaal niet voor publicatie geschikt en dikwijls geven sommige welwillende inzenders met hun manier van verwoording aanleiding tot misvattingen, maar als het wezenlijke zaken zijn, corrigeren we de brief en gaan we tot publicatie over. Het gepubliceerde moet immers zoveel mogelijk zonder onnodige misvattingen verstaanbaar zijn voor de lezers. Brieven van inzenders zoals Nifterik laat ik ongewijzigd staan, omdat zij tot de tegenstanders behoren van de Waarheid van het Evangelie en te kennen geven dat zij onder de claim van de Wet verkeren, zoals dat met de rijke jongeling het geval was. Dezulken confronteerde Christus niet met het Evangelie, maar met het doe-dat der Wet, niet om ze erin te stijven, maar om hen te ontmaskeren met hun eigen wetswerken. En als we dan bedenken dat de hele SGP-beweging nog niet eens in de schaduw kan staan van het leven van de rijke jongeling en van de wandel der dwaze maagden, dan geeft dat alleen maar te kennen hoe nameloos ver het allemaal weg is in onze hoogverlichte dagen.

Als men gaat sjoemelen met de absoluutheid van Gods Wet -zoals de SGP dat doorlopend doet, door zonde met zonde te bestrijden- en men laat zich niet waarschuwen, dan gaat het zwaard van het Woord er helemaal doorheen. Dat behoort tot de roeping van een getrouwe wachter (zie ook updated 855 hyperlinken-pdf via de Klik hier link).

Ik ben blij dat er nog mensen zijn zoals u die een bijbels rechtsgevoel hebben en een sprekend geweten, maar bij de gewetenloze SGP is het rechtsgevoel geheel verdwenen en het is er nooit geweest, want dat kan ook niet anders, aangezien gristelijke demon-politiek bij God vervloekt is en nimmer geboden. God is geen politieke partij-god, maar Schepper, Wetgever en Rechter en alleen in Christus een barmhartig Vader voor Zijn door Christus' bloed gekochte Bruids-Kerk. Sjoelemen met de absoluutheid van Gods Wet is ook het bloed van Christus vertreden, aangezien Christus niet gekomen is om de Wet te ontbinden, maar om die te vervullen tot de laatste tittel en jota. Gods Wet is nooit te halveren, noch te limiteren, want anders is het offer van Christus tevergeefs en dan is ook het geloof in Christus tevergeefs.

Over de Wet Gods bestaat nameloze geestelijke onkunde binnen het reformatorische gemenebest, omdat dominees, belijders en avondmaalgangers verstrikt zitten in een oude-mens-bekering en het doe-dat der Wet, of men houdt er een antinomiaans evangelie opna, waarmee de oude mens bekering en geloof wordt aangepraat, hetgeen een doorlopende overtreding van Gods gebod ten gevolge heeft, omdat de wortel der zaak bij dezulken niet gevonden wordt. Degenen die uit genade door het geloof leven, zijn der Wet gestorven en bevestigen de Wet door het geloof in Christus, maar de Wet is niet hun leefregel, omdat het Evangelie de Wet overstijgt met een overlopende beker, ja, als een fontein is springende tot in het eeuwige leven. Als Christus ons Leven is, zullen we de Wet in de Ark bewaren, onder het verzoendeksel met bloed bedekt, en tegen dezulken is de Wet niet. De Wet is echter niet door het geloof (u moet deze keer zelf de teksten erbij zoeken), omdat Gods kinderen maar 1 geloofs-Voorwerp hebben, namelijk Christus, het vleesgeworden Woord. "En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israel Gods", Gal. 6:16.

Nu zijn we tot uw laatste vraag gekomen, namelijk hoe we de adoptie van ongeboren abortus-babies gestalte kunnen geven. Die zaak valt feitelijk onder de roeping der kerk, maar aangezien er geen enkele kerk meer tot de planting Gods gerekend kan worden, zie ik die roeping voor de huidige kerk(en) niet weggelegd, mede omdat zij hun publieke stem richting de overheid aan de van God vervloekte demon-politiek verkocht hebben. De huidige vleselijke kerken worden nooit Geest, want wat uit het vlees geboren is, dat is en blijft vlees, alleen wat uit de Geest geboren is, dat is Geest. Ook de SGP is nooit uit God geboren geweest, dus opheffen die koe-handel, want de SGP en de huidige tuchtloze homokerken zijn een schandvlek der natie.

Hoe dan wel? Ik zie die adoptie-roeping alleen voor Gods ware kinderen weggelegd, en die zullen een broederraad, of zusterraad (van God afgebeden) moeten vormen en voor de middelen alleen bij God te rade gaan, want van Hem is het goud en het zilver en het vee op duizend bergen. Gods kinderen moeten nooit bij de werkheilige godsdienst om geld bedelen, ook niet voor het goede doel. Dat wil God niet en het druist tegen Zijn Voorzienigheid in. (Het verkopen van goederen t.b.v. is een ander geval). Puur geld inzamelen ten bate van tot abortus gedoemde babies in de moederschoot, kan alleen binnen de gemeente Gods en dat is DE Kerk, dus waar twee of drie (of meer) vergaderd zijn in Zijn Naam, want daar is Christus in het midden en nergens anders.

Dus zolang de abortuswet bestaat en de overheid laat zich niet gezeggen door Gods kinderen die van de overheid een abortusverbod afeisen, zullen we moeders op weg naar de slachtbank-kliniek moeten confronteren met hun moordenaarsgeest en tegelijk een bod doen op hun ongeboren en ter dood gedoemde kind. Eerst zal er echter van een broederraad of een zusterraad sprake moeten zijn en dat moet een ernstige zaak des gebeds zijn, want daarvan moet God de Bewerker zijn, anders is het alles ijdelheid waarmee de mens zich vleit. U zult begrijpen dat deze toelichting niet het sluitstuk is van de zaak waar het om gaat.

Hopenlijk heb ik u enigszins te woord gestaan, tot een beter begrip der zaken.

met heilbede,

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.nl