SGP-LEVIATHAN VAN DIJK MAAKT GOD TOT/AUTEUR/DER/ZONDE
LEVIATHAN, SGP-er VAN DIJK, MAAKT GOD TOT EEN AUTEUR DER ZONDE  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
"Spelen met de Leviathan"
RD 18-03-2016 10:00 | gewijzigd 18-03-2016 10:03 | Diederik van Dijk

In de Waalse kerk in Den Haag wordt iedere derde dinsdag van de maand een residentiepauzedienst gehouden. Een predikant spreekt een meditatie uit, waarna een politicus van een van de christelijke partijen een toespraak houdt. Deze week sprak Diederik van Dijk (SGP).

Van Dijk-fragment 1:
"In Psalm 104 vers 26 lezen wij dat God de Leviathan heeft geformeerd. God heeft de Leviathan gemaakt! Die angstaanjagende, huiveringwekkende kracht is door God gewild. Daar kunnen we niet bij met onze gedachten, en dat willen we eigenlijk ook helemaal niet. God, Die Zijn hand heeft in het kwaad. Dat verstoort ons gepolijste Godsbeeld. Dan verliezen wij onze grip op Hem. En toch heeft deze tekst iets heel geruststellends, juist voor christenpolitici. Het kwaad gaat niet buiten God om. Er is geen terrein waarop God geen vat heeft. Er is niets dat Hem overkomt of overvalt. Dat geldt zelfs het bestaan van Zijn vijanden. Het geldt zelfs de Leviathan, Zijn allergrootste tegenstander. Politici kunnen kwaad en onrecht nooit volledig uitbannen. Maar God staat erboven. Hij heeft de verwoester geschapen, zo zegt Jesaja (Jes. 54:16). Als we die tekst uit de Psalmen letterlijk vertalen, staat er dat God de Leviathan heeft gevormd om ermee te spelen! Zelfs de onovertroffen Statenvertaling durfde zoveel letterlijkheid niet aan. Zij stelt dat God de Leviathan heeft geformeerd om hem in de zee te laten spelen. Maar dat staat er niet. God heeft de Leviathan gemaakt om ermee te spelen. Als met een vogeltje in een volire. Dit beeld zien we terug in het bijbelboek Job. Een stukje Goddelijke ironie. God daagt Job uit en vraagt aan hem of hij soms kan spelen met de Leviathan alsof het een vogeltje is (Job 40:24). Job kan dat natuurlijk niet; maar de Heere God wel. De Leviathan is gewoon Gods kanarie, waar Hij mee speelt", aldus SGPlayer, Van Dijk.

Bronlink volledige RD-artikel:
http://www.refdag.nl/opinie/spelen_met_de_leviathan_1_979320

Klik hier GPPB.-COMMENT 1:
- SGP-er Van Dijk maakt God tot een auteur der zonde en zichzelf tot een valse profeet. We zullen dat uit zijn eigen spotwoorden bewijzen.
God tot een auteur der zonde maken, doen alle SGP-ers en Lewis-aanhangers, waarvan Van Dijk een fervente aanbidder is.
- Note: Lewis was een vrijmetselaar en de schrijver van de occulte Narnia-boeken.
- Van Dijk promoot namens de SGP publiek de satanische NWO-Agenda 21, onder het mom van groene energie en onder de false flag van Global warming.
- Van Dijk is een grote verkrachter van Artikel 36 van de NGB, enz. enz. enz. (Zie onderstaande artikelen).
- Van Dijk is net als al zijn collega-SGP-ers een grote SPOTBOEF, wat opnieuw blijkt uit zijn godslasterlijk-politieke residentie-toespraak.

In Psalm 104:24-29 staat geschreven: "Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen. Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote. Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, om daarin te spelen. Zij allen wachten op U, dat Gij hun hun spijze geeft te zijner tijd. Geeft Gij ze hun, zij vergaderen ze; doet Gij Uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt Gij Uw aangezicht, zij worden verschrikt; neemt Gij hun adem weg, zij sterven, en zij keren weder tot hun stof."

Alles wat God vr de val geschapen heeft, was zondeloos en zeer goed. Van Dijk beweert met zijn godslasterlijke spotmond dat God het kwade al geschapen heeft in het paradijs (Zie laatste Van Dijk-fragment aan het einde van deze page). En zo legt hij Psalm 104:26 ook uit...
Toen God in het kader van de staat der rechtheid de Leviathan schiep, net als alle andere dieren, was de Leviathan geen boosaardige draak, ook de slang was dat niet, want vr de zondeval was de dierenwereld niet aan het kwaad onderworpen, want alles wat God geschapen had, was zeer goed (Gen. 1:31).

Spotboef Van Dijk beweert echter dat God de Leviathan als een kwade zeedraak geschapen heeft, en daarmee maakt Van Dijk God tot een auteur der zonde.
Dat God ook de verderver geschapen heeft (Jes. 54:16), betekent gans iets anders als Van Dijk beweert, want 'de verderver' in Jes. 54:16 slaat niet op enig schepsel vr de val, maar geldt de verderver n de val, die onder Gods toelating zijn verdervend werk doet, hetzij als een gesel in Gods hand over de afvallige belijders, hetzij als een duivelse aanvaller onder Gods toelating om Zijn volk te benauwen, opdat zij door Zijn steeds hernieuwde uitreddende genade meer en meer gelouterd zouden worden in het geloof, zoals dat o.a. duidelijk uit het boek Job blijkt en uit de geloofspraktijk der geroepen heiligen.

Kantt. bij 'verderver' in Jes. 54:16:
Te weten tot het werk van den verderver, die iets tegen u voorneemt. 58) om te vernielen. Te weten die, welke Ik hem toelaat te verderven, of, zoverre als ik hem toelaat te verderven, of te verdelgen.

De Leviathan wordt in Gods Woord NA de val op diverse plaatsen getypeerd als de duivel en/of het beest dat uit de zee opkomt (Openb.13,14,15,16,17), hoewel de satan als gevallen engel al voor des mensen zondeval uit de hemel geworpen is (Luk. 10:18 - Openb. 12:9).

De Leviathan is een zeedraak (Behemoth), waarvan in Jesaja 27:1 geschreven staat: "Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan 4), de langwemelende slang, ja, den Leviathan , de kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden."

Kantt. bij 4) den Leviathan:
Hierbij verstaan enigen den koning te Babel, listig als een slang, vergiftig of schadelijk als een draak. Anderen verstaan ook hier door leviathan den duivel, den antichrist en alle zo geestelijke als lichamelijke vijanden der kerk Gods. Zie breder van het woord leviathan Job 40:20, en Ps. 74:14.

Wat spotboef Van Dijk beweert over de vertaling van Psalm 104:26, namelijk dat God met de Leviathan speelt, dat staat NIET in de Hebreeuwse grondtekst en ook niet in de Statenvertaling, maar in de LXX, ofwel de Septuagint en de Vulgata, welke ook slechts Griekse en Latijnse vertalingen zijn van de Hebreeuwse grondtekst, geven de vertaling weer die Van Dijk hanteert, maar dat is een valse vertaling.

Psalm 104:26 staat letterlijk weergegeven op de afbeelding. (Klik op de afbeelding ter inzage Hebreeuwse bronnen).

Volgens de Hebreeuwse grondtekst staat in Ps. 104:26 letterlijk geschreven:
"Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, [om] daarin te spelen."
KJV: "There go the ships; [there is] that Leviathan, [whom] Thou hast made to play therein." (Klik op de afbeelding ter inzage Hebreeuwse bronnen).

Van Dijk haalt ook Job 40:24 aan, waar staat geschreven: "Zult gij met hem [Leviathan] spelen gelijk met een vogeltje, of zult gij hem binden voor uw jonge dochters?", daarmee bedoelt God dat Job tegen zo'n groot en sterk zeemonster (in deze context wordt niet de duivel noch het kwaad bedoelt) niet was opgewassen, terwijl God alle (gevallen) schepselen beheerst en in Zijn macht heeft. Van Dijk noemt de Leviathan -de duivel- "Gods kanarie", terwijl de Leviathan na de zondeval de duivel typeert, waarvan in de moederbelofte staat geschreven: "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen", Gen. 3:15. Van Dijk leert dus dat de duivel 'een speelgoed' van God is, hetgeen volgens die optiek betekent dat God de duivel en de zonde koestert.

Volgens spotboef Van Dijk heeft God de Leviathan gemaakt om er mee te spelen. Volgens deze optiek speelt God met de de duivel en de zonde tot Zijn vermaak! De godslastering ten top!

Van Dijk is zelf een Leviathan, die schermt met de vals-lasterlijke goebeliaanse RD-propaganda, zoals "vaatbommen van Assad", terwijl niet Assad tot de as van het ISIS-kwaad behoort, maar juist wel de Navo-fascistische SGP, die geheel tegen het volkerenrecht in en met 2e kamer-instemming bommen op Syrie gooit en Libie tot een volstrekte anarchie heeft vermaakt. Ook in het RD worden Putin en Assad doorlopend gedemoniseerd, terwijl de Navo, Turkije, Euro-babel en de VS de miljoenen-doden-as van het kwaad uitmaken, waarvan Irak, Afganistan, Libie, Oekraine en Syrie, enz., enz., de bloedige bewijzen zijn, met publiek-politieke instemming van de fascistische SGP.

-------------------------------------------------

Van Dijk-fragment 2: "Als wij ons inlaten met het kwaad gaat het mis. De beschermende dijken die God in Zijn Woord heeft opgetrokken, negeren wij. Wij menen Zijn beschermende leefregels niet nodig te hebben en steken de dijken door. Maar dan gaat het goed mis. Dan vergrijpen wij ons zomaar aan onschuldig leven. Dan snellen we elkaars koppen in naam van een duivelse ideologie. Dan breekt onze zonde uit."

GPPB.-COMMENT 2:
Spotboef Van Dijk stapt met zijn grote SGP-mijlslaarzen over de zondeval heen en beweert dat als wij ons met de zonde inlaten, het mis gaat..., terwijl de mens sinds Genesis 3 zich reeds met de zonde heeft ingelaten en de wereld tot een sterf- en horrorhuis heeft gemaakt, waaruit ook de fascistische SGP is voortgekomen. Het is de SGP die alle geboden Gods negeert, limiteert en vervalst, geboden, die Van Dijk "beschermende dijken noemt", terwijl de SGP als muskusratten al Gods dijken doorgraven heeft met de van God vervloekte zonde-met-zonde 'bestrijdende' grafpolitiek. Het is de SGP die overal limits stelt voor het kwade, terwijl God al het kwade verbiedt op straffe van de drievoudige dood. Nee, de SGP bestrijdt de zonde met de zonde en heeft zich het oordeel der verdoemenis waardig gemaakt (Rom. 3:8). God leert de Zijnen tegen het kwaad en de zonde getuigen, en heeft de sleutelen des hemelrijks gegeven om de hardnekkige boosdoeners te censureren. De SGP handelt echter profaan tuchtloos en wetteloos jegens het kwade en daarom is de SGP al krachtens de banvloek van Gods Woord afgesneden ten verderve (Rom. 1:18-32).

Van Dijk vervolgt: "Hier raken wij aan de taak van de christelijke politiek. Eraan werken om de dijken die God schonk een beetje intact te houden. De grootste gaten enigszins dempen. Het kolkende water en daarmee de Leviathan zoveel mogelijk proberen buiten te houden. Soms mag een christenpoliticus als een Hansje Brinker zijn vinger in de dijk steken en zo groter onheil voorkomen. Maar vaak is de kracht van het water te groot.
Christenpolitici zijn niet opgewassen tegen de Leviathan, tegen de macht en kracht van de boze. Daarom haal ik mijn hart op aan deze bijzondere bijbeltekst. Voor de Heere God is de Leviathan slechts een speeltje. Op een goede dag ruimt God Zijn speelgoed definitief op. Dan is er geen kwaad en geen onrecht meer. Dan spoelen er geen dode kinderen meer aan. Dan mogen Gods kinderen voor eeuwig spelen, zonder moe te worden."

Het antwoord op de ideologische verzinsels van Van Dijk luidt: Over een taak der gristelijke politiek spreekt Gods Woord nergens. Alleen Gods ware kinderen zijn Christus' getuigen in deze wereld en niemand anders. Van Dijk -en heel de SGP met hem- denkt dat we God een handje moeten helpen om "Gods dijken" zoveel mogelijk in takt te houden, terwijl de SGP niets anders doet dan afbreken en verwoesten, omdat de SGP het gebod Gods als zijnde 'niet haalbaar' verwerpt, alsof Gods Woord een menselijk-haalbare godsdienst leert.
Van Dijk roemt met zijn "houwen jongens"-ideologie volledig in de werken van de oude gevallen Adam, ofwel in de werken der wet.
God neemt absoluut geen genoegen met dat oplapwerk der witgepleisterde SGP-grafwerk, want die gristelijk-politieke wetswerken staan reeds onder de vloek, nog voordat men er aan begon.
God eist een verbod op alle kwaad op straffe des doods, maar de SGP eist geen abortusverbod, geen euthanasieverbod, geen homoverbod, geen pedofielenverbod, geen prostitutieverbod, enz., nee, de SGP participeert profaan in allerlei kwaad, opdat -volgens hen- het goede daaruit zou voortkomen, terwijl Gods Geest degenen die dat doen, onder het oordeel der verdoemenis plaatst (Rom. 3:8)!
SGPlayer Van Dijk speelt ondertussen de zielige slachtoffer, alsof Gods eer, Woord en Wet, hem een biet intereseert.
Waar haalt Van Dijk de wetteloze fabel "gristelijke politiek" vandaan? terwijl die fascistisch-gristelijke SGP-politiek het oordeel der verdoemenis over alle SGP-gristenen dagelijks groter maakt.
Van Dijk en zijn SGP-kamer-consorten zijn zelf Leviathan's, aangezien zij God doorlopend tot een auteur der zonde maken en Gods Wet en de ergernis van het kruis van Christus volledig teniet doen, maar zulke wetteloze gristen-politici sterven -zegt Gods Woord- zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen, als zij zich niet publiek-radicaal tot God bekeren en in hun wetteloosheid blijven volharden.

Tenslotte citeert Van Dijk met instemming een godslasterlijke uitspraak van de PKN-predikant W. M. Dekker: "De hervormde predikant W. M. Dekker hield aan de hand van Psalm 104 eens een indringende preek over God en al het kwaad in de schepping. Hij vertelt daarin een Joodse anekdote over een rabbi waarmee ik wil afsluiten. Het verhaal gaat als volgt: Zeg Rabbi, wat zal er gebeuren als de Messias komt?"
Als de Messias komt, dan maken we een groot feestmaal gereed!"
En wat zullen we eten op het feestmaal? Wat eten we dan?"
De Leviathan."
Wat eten we dan?"
De Leviathan!""


Gruwelijke spotwoorden die Van Dijk instemmend van die PKN-spotter citeert. God schiep het kwaad al in het paradijs volgens de SGP-spotboef, maar dat de SGP-ers zich doodvreten aan de Leviathan, wordt door Van Dijk met instemming gekerstend. Dat kerstenen van het kwaad is juist het werk van de Leviathan, maar Christus spreekt Zijn wee over dezulken uit: "Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?" Matth. 23:33 - De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen", Ps. 9:18.

De gifspuwende Leviathan eten doet de SGP al dagelijks tot hun eigen verderf en alle verdoemden in de hel kauwen hun tong van helse wroeging op de Leviathan, de lang wemelende slang, al vloekend kapot!

"En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden", Matth. 8:12.

Land, land land, hoor des HEEREN WOORD!

GPPB.


---------------------------------------------------

TITELS VAN DE REEDS GEPUBLICEERDE ARTIKELEN OP DEZE WEBSITE OMTRENT HELS BEDROG VAN SGP-er D.J.H. VAN DIJK, LUIDEN:

1. SGP-er D.J.H. VAN DIJK VERKRACHT ARTIKEL 36 VAN DE NGB

2. D.J.H. VAN DIJK BEPLEISTERT SGP-GRAF MET VALSE INTERPRETATIE VAN ARTIKEL 36

3. DE OVERHEID ALS GODS DIENARES; ARTIKEL 36 VAN DE NGB EN DE VERVALSING DAARVAN DOOR DE GRISTELIJKE POLITIEK BIJ MONDE VAN SGP-ers, STAAIJ, DIJKGRAAF, BISSCHOP, LEEUWEN, SCHANS, SCHOLTEN, DIJK EN BALKE (1) - GPPB. (01-02-2015)

4. SGP-PROPAGANDIST, D.J.H. VAN DIJK, DE DUIVEL OP KOUSEVOETEN!

5. OCCULTIST, SGP-SPOTBOEF, D.J.H. VAN DIJK, AANBIDDER LEWIS-OCCULTISME !

6. SGPLAYERS STAAIJ EN DIJK DANSEN DODEDANS MET AARTSKETERS LEWIS EN KELLER

7. HUICHELAARSBRIEFJE SGP-er, D.J.H. VAN DIJK AAN GPPB.

8. SGP-er D.J.H. VAN DIJK PROMOOT EEN VALS LEWIS-GELOOF

BOVENGENOEMDE ARTIKELEN HANDELEN SLECHTS ALLEEN OVER VAN DIJK.
ARTIKELEN OVER SGP-SPOTBOEVEN, VAN DER STAAIJ, DIJKGRAAF, BISSCHOP, VAN LEEUWEN EN VAN DER VLIES, ZIJN TE VINDEN IN DE RUBRIEK : SGP/CRIMINALITEIT VAN 2004 t/m 2015.


http://www.derokendevlaswiek.nl