SKULL&BONES ABORTUSPOLITIEK SGP/REFOKERKEN
SKULL&BONES ABORTUSPOLITIEK SGP/REFOKERKEN (1)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

"GIJ ZIJT DIE MAN!"11 april 2013 - WERKGROEP ‘GEENABORTUS' MAAKT VALSE START EN GAAT IN ZEE MET DE AFVALLIGE SGP, DIE MET EEN KNIEVAL VOOR DE DUIVEL HET STEMMEN OP EEN ABORTUSLIMIET VOORSTAAT

Aangevuld herplaatst artikel vanwege het door SGP-er Van der Staaij geplande en van God vervloekte abortus-debat !

Tegelijk kunnen de welwillende lezers nota nemen hoe afvallig-gemanipuleerd de ziekelijke Nifterik-gedachtengang is binnen de volle breedte van het geïndoctrineerde Refodom, mede door het door ds. D.J. Budding (tijdens zijn SGP-voorzitterschap) geopperde nazi-keuze: "De moeder of het kind?"


12 januari 2016
Hierbij geven wij een aangevulde briefwisseling ter inzage tussen Dirk (bij de DRV-redactie welbekend) en dhr. Nifterik, de woordvoerder van de werkgroep van de nieuwe anti-abortusbeweging "Geenabortus", met name over het feit, waar de nieuwe anti-abortus-beweging voor staat en op welke wijze, en hoe zij staat tegenover het stemmen op een abortuslimiet, zoals de fascistische SGP dat voorstaat.

Dirk werd door dhr. Nifterik, de woordvoerder van de stichting "Geenabortus" ervan verzekerd dat zij TEGEN het stemmen zijn op een abortuslimiet. Maar toen Dirk de toegestuurde agenda ontving van de eerste vergadering van genoemde anti-abortusbeweging, zag hij tot zijn verbazing dat dhr. Van der Staaij, als vertegenwoordiger van de SGP, ook aanwezig was en zelfs het woord voerde. Ook zag hij tot zijn verbijstering dat de anti-abortusbeweging niet alleen de SGP, maar ook stichting Siriz in de arm genomen heeft, met het doel, om met beide groeperingen samen te gaan werken. De SGP schroomt echter niet om op een abortuslimiet (= moord) te stemmen. Ook stichting Siriz (het vroegere VBOK) overschrijdt de bijbelse grenzen, en heeft destijds te kennen gegeven bij monde van de toenmalige VBOK-voorzitster, mevr. A. Takke, dat abortus in de optiek van de VBOK geen moord is. Ook de vervolg-stichting, Siriz, heeft blijk gegeven meer op te hebben met de moeder dan met het te aborteren gedoemde kind.

Deze halfslachtigheid van de nieuwe anti-abortusbeweging (door met de mond tegen een abortuslimiet te zijn en toch met de SGP samen te stemmen), heeft Dirk bestempeld als ‘een valse start' en uit zijn reactie is een correspondentie ontstaan tussen Dirk en dhr. Nifterik, waarvan wij u een gedeelte onder ogen willen brengen. De correspondentie is te lang om in het geheel te worden weergegeven, dus volstaan we alleen met het belangrijkste gedeelte, waaruit duidelijk wordt dat de nieuwe anti-abortusbeweging op 1 lijn staat met de afvallige SGP, waarvan Christus zegt: "Ze zeggen het en doen het niet!" - GPPB.

Briefwisseling tussen Dirk en dhr. Nifterik, de woordvoerder van stichting "Geen?abortus" waarin Dirk aantoont dat het stemmen op een abortuslimiet -zoals de SGP dat voorstaat- minstens gelijk staat aan de moordopdracht van David aan Joab (x duizenden) die moest leiden en geleid heeft tot de dood van Uria, terwijl het stemmen op een abortuslimiet veel omvangrijker is dan de moord op Uria en ‘slechts' een van God vervloekte ‘beperkte' genocide is waarvan de stemmers onder het oordeel der verdoemenis staan (Rom. 3:8).

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE VAN COMPLETE PDF-BESTAND

------------------------------------------------

Geachte heer Nifterik,

Ik heb Dirk(je) -mijn vrouw- een beetje geholpen met de beantwoording van uw email en gestelde opmerkingen en vragen. Het gaat namelijk over leven of dood. We zijn zeer bezorgd over uw koers, want dat gaat duidelijk de SGP-kant op. Daar gaan wij in der eeuwigheid niet mee mee, omdat alleen God beslist over leven en dood. God moet God blijven en dan moet de beslissende mens ertussenuit. U moet de brief van Dirk maar lezen. Val niet over haar bijbelse scherpte, want als de Heere gaat snijden krachtens de geestelijkheid van de Wet, blijft er van ons niets meer over, dan de eeuwige straf, zoals door al Gods kinderen wordt ingeleefd. Wat het Evangelie van Christus aangaat, is de toepassing alleen voor verloren zondaren, maar als de toepassing gekend mag worden, gaan we niet mee met de SGP-praktijk, omdat het abortus-standpunt van de SGP gelimiteerde genocide is. Krachtens de bijbelse vrijmaakplicht wil God dat Zijn volk zich van al die SGP-ongerechtigheid publiek vrijmaakt en degenen die God waarlijk vrezen kunnen dat niet eens nalaten! U moet Gods gebod laten staan, anders neemt u de plaats van God in. Zouden wij zondigen opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre! Struikelen in vele, ja, maar kiezen op een abortuslimiet kan geen struikelen meer genoemd worden, het is een van God vervloekt leven in de zonde. Nogmaals, geen farizeïstisch perfectionisme, maar wel Gods Woord en Wet laten staan, altijd en overal. Dat is geen moeilijk thema, maar een onmogelijkheid voor het vlees. Het Woord is Vlees geworden, dat is het hart van het Evangelie, waaruit we spreken en leven mogen. En in dat leven toch niet verder te kunnen komen dan totaal vleselijk, verkocht onder de zonde, maar juist dan alleen ligt de dank en de roem in Christus alleen: ik dank God door Jezus Christus onze Heere!

Hoogachtend, husband of Dirk(je).

----------------------------------------

Dirk: Geachte heer Nifterik! Ja hoor, ik wil er best over praten, maar wel op grond van Gods Woord. Ik schrijf u en mijn man kijkt over mijn schouder mee en hij corrigeert me en vult me aan als dat nodig is. Ik schrijf niet sentimenteel, omdat ik dat niet kan, zeker niet over dit dood-of-leven-onderwerp, maar wel uit liefde voor de Waarheid en het leven door God geschapen en gegeven.

Nifterik: Ik vind het fijn om daar samen over na te denken.

Dirk: Niet alleen over nadenken, maar Gods Woord geloofs-ernstig nemen en daarnaar compromisloos handelen in de praktijk!

Nifterik: Mag ik deze gelegenheid waarnemen om daar eens dieper op in te gaan?

Dirk: Steek maar van wal.

Nifterik.: Een bevalling verloopt fout. Het leven van moeder en kind loopt ernstig gevaar. Alleen door abortus van het kind kan het leven van moeder gered worden. Helaas komt dit in de praktijk nog wel eens voor. Moeder wil niet, de arts wil niet, vader wil niet. Toch zal hier een enorme keuze gemaakt moeten worden. Moeder proberen te redden, of beiden laten sterven?

Dirk: Wat u hier tekent, is altijd het skull-en-bones-argument van degenen die niet bijbels-radicaal tegen abortus zijn. Als God de Schepper is van alle leven, en dat is Hij, dan is de keuze niet aan de mens om de moeder en/of het kind te redden. We hebben te gaan voor beide levens, dat gebiedt God ons in Zijn Woord, o.a. in Spreuken 24:11: "Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt." God maakt hierin geen onderscheid; dus mogen wij het ook niet doen. Het betreft niet sommige, maar al degenen die ter dood gegrepen zijn. Dat betekent dat we ten alle tijden een abortusverbod eisen, omdat God die eist. Daar ga ik voor. Wel ben ik voorstander om -zolang die nazi-abortuswet er is- om ongeboren babies, van de moeders die hun kind willen laten aborteren, te adopteren, desnoods met een aanzienlijk geldbedrag. Dat is echter heel iets anders dan te stemmen op een abortuslimiet. Tot abortus-gedoemde babies zoveel mogelijk adopteren, is ook handelen overeenkomstig Spr. 24:11.
Om concreet op uw vraag in te gaan, eerst een vraag vooraf: Wie bepaalt dat het kind moet worden weggehaald, om het leven van de moeder te redden? Een dergelijke bepaling is al een kannibalen-brug te ver. Om dergelijke situaties op voorhand een abortus toe te meten, zoals u dat doet, getuigt namelijk niet van geloof, maar veeleer van refo-kannibalisme. Wat verwachten we eigenlijk van de Heere, Die alleen(!) het leven geeft en neemt? Kan God geen wonderen meer doen? Hebben we God soms in een schilderij geplaatst, of in een lucifersdoosje, en maken we zelf wel uit hoe het gaan zal, omdat we toch niets van Hem verwachten, maar meer geloof hechten aan wat de medici zegt? Met een dergelijk verondersteld doodsbesluit -de moeder of het kind- kan ik niet mee, want met een dergelijk doodsbesluit verheft de mens zich op Gods troon ten voeten uit. Medisch handelen moet ook in afhankelijkheid des Heeren geschieden. De mens heeft daarin niet te kiezen, noch te beslissen. Het geloof laat de Heere beslissen. Als de moeder sterft en het kind wordt behouden, gaat dat niet buiten de Heere om. Andersom ook niet. In biddend opzien hebben we te gaan voor beiden levens, omdat de moeder en het kind in de door u gestelde situatie beiden ter dode toe wankelen. Heeft Jakob Rachel gezegd in haar dodelijke barenswee: "Wij gaan het kind doden om jou leven te redden?" Dat besluit liet hij aan God over, en God bepaalde dat het kind gered werd, en dat Rachel door de dood heen het leven werd bereid en voor eeuwig bij Hem mocht wonen. Als de doodsnood dringt, is God dan ineens kleiner dan onze doodsnood?
U vraagt: Moet er dan niet gehandeld worden?
Niet op grond van een selectief kannibalen-besluit, maar op grond van Gods Woord. Dat is: beide levens trachten te redden en de uitkomst aan God overlaten! Concreet gezegd: Als ik een geweer in handen gedrukt krijg, met het verzoek om vijf kinderen neer te knallen, om er 7 te sparen, ben ik dan ineens geen moordenaar meer als ik die daad bega?

Nifterik: Ik kan niet duidelijk genoeg zeggen dat ik tegen het neerknallen van kinderen ben zoals u schrijft, en tegen abortus. Toch voel ik hier ook een enorm spanningsveld.

Dirk: Moet u aan die babies vragen die op de abortus-slachtbanken aan stukken gereten worden, wat een spanningsveld is.

Nifterik: De vergelijking die u maakt met het neerknallen van kinderen gaat op een punt mank. Ik blijven even in uw beeldspraak: Eigenlijk krijgt de SGP de volgende vraag: wij willen er wel 5 neerknallen in plaats van 12, bent u het daar mee eens?

Dirk: Ja, dat is exact wat er gebeurt bij het stemmen op een abortuslimiet.

Nifterik: SGP zegt niet: wij knallen die 5 zelf wel neer.

Dirk: Wat een maffia-uitspraak!! Als er gestemd wordt op een abortuslimiet, worden er vijf ‘neergeknald' i.p.v. 12, (in werkelijkheid worden er bij een abortuslimiet-stemming bijv. 25000 vermoord i.p.v. 35000 op jaarbasis). Of u het geweer aan iemand anders geeft ‘to pull the trigger', maakt niet uit, want u geeft een doorslaggevende stem om die vijf ‘neer te knallen', dus bent u een moordenaar. Toen David aan Joab de opdracht gaf om Uria te laten doden, werd hij via de profeet Nathan door God aangewezen als de moordenaar en voor die moord is David zwaar gestraft. Dat is exact van toepassing op hetgeen u suggereert en daarmee maakt u er een lugubere koehandel van. David had de moord op Uria ook niet eigenhandig gepleegd, maar omdat hij de opdrachtgever was van Uria's dood, was hij persoonlijk de moordenaar, want toen klonk het uit de mond van de profeet: "Gij zijt die man!" Hetgeen Nathan in opdracht van God tegen David uitsprak, is voor de volle 100% van toepassing op de SGP vanwege het voorstaan van een abortuslimiet-politiek. Ergo, genoemde SGP-abortus-politiek staat onder het oordeel der verdoemenis (Rom. 3:8). Hetzelfde geldt voor degenen die daarmee mee veinzen en zich van genoemde SGP-ongerechtigheid niet vrijmaken.

Nifterik: Nu rijst de volgende vraag: Zegt de SGP: u mag er geen een neer knallen, wij stemmen tegen. Of zegt de SGP: u mag er geen een neer knallen, dat is ons standpunt en getuigenis. Maar als we er 7 kunnen redden stemmen wij onder protest voor en nemen wij verantwoordelijkheid voor elke abortus die minder plaatsvindt. SGP zegt niet: knal er maar 5 neer – of wij doen het wel - fijn dat jullie er 7 niet neerknallen.

Dirk: U maakt zich duidelijk schuldig aan de SGP-ongerechtigheid om de zonde met de zonde te bestrijden en daaruit zogenaamd het goede uit te laten voortkomen, maar man, Gods Woord zet die hele SGP-politiek onder het oordeel der verdoemenis "En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is", Rom. 3:8.
Bovendien stemt de SGP niet op 7 geredde babies, maar letterlijk voor 5 moorden en die stem is hetzelfde als de daad van neerknallen zelf. David stemde op de moord van Uria, maar hij deed het zelf niet. Toch zei Nathan: "Gij zijt die man!" Zo ziet God het, en zo ziet het geloof het ook. Als u het anders ziet, doet u niet alleen aan Schriftkritiek, maar dan strijkt u Davids moord op Uria ook glad en ook de beperkte SGP-genocide, gelimiteerde abortus genaamd. God strijkt geen zonde glad, want God ziet geen zonde door de vingers. Hij vergeeft de zondaar of Hij verdoemt de zondaar, geen tussenweg mogelijk. Hij heeft David voor zijn moord op Uria zwaar laten boeten, hoewel Christus de werkelijke straf gedragen heeft in Davids plaats, want David kon door boetedoening niet voor de zonde betalen. Als u niet publiek in de schuld voor God komt met uw gelimiteerde moordpraktijken, is er voor u geen hoop.
Uw argumentatie is duivelse filosofie. U moet eerst maar eens in de leer bij de broers van Jozef: "Voorwaar, wij zijn schuldig aan onzen broeder, wiens benauwdheid der ziele wij zagen, toen hij ons om genade bad; maar wij hoorden niet! daarom komt deze benauwdheid over ons", Gen 42:21. Denkt u zich eens in dat als die abortus-babies konden spreken, ziet u dan die ogen van hen niet die om genade bidden? Maar de aborteurs horen niet en hetzelfde geldt ook voor de SGP, als zij voor 25000 abortusmoorden stemt i.p.v. 35000. Wie moord met moord denkt te kunnen bestrijden, is evengoed een gewetenloze moordenaar en staat onder het verdoemend oordeel van Rom. 3:8. Dezulken gaan in de plaats van God staan, Die alleen het leven geeft en neemt. "SGP, gij zijt die partij!" Dat Goddelijke verdoemend vonnis uit Rom. 3:8, strijkt u met het oog op de samenwerking met de SGP glad. Echt gewetenloos!

Nifterik: Ik ben tegen limiet, zoals ik al schreef.

Dirk: Te zeggen tegen een abortuslimiet te zijn, is makkelijk op papier te schrijven, want het papier is geduldig, maar als uw stemgedrag het tegenovergestelde blijkt te zijn van wat u schrijft, is het echt crimineel wat u beweert. Het is ook God tarten en verzoeken.

Nifterik: Ook de SGP is tegen een limiet, daarvan ben ik wel overtuigd. Maar als SGP tegenstemt is het ook hun verantwoording dat het aantal abortussen niet door de regering wordt teruggebracht.

Dirk: Wat een maffiose blufpoker! De SGP is een Schriftverkrachtende beweging die Gods Woord doorlopend aanpast aan de politieke omstandigheden en doorlopend knievallen voor de duivel maakt, om zogenaamd het goede daaruit voort te toveren. Ook u ageert overeenkomstig de gewetenloze maffia! U redeneert tweeslachtig en dat is schizofreen-hypocriet en vanzelf onbijbels. Wat u beweert is een drogreden en de wereld op zijn kop. Niemand is verantwoordelijk voor de moorddaden van een moordenaar, dan hij zelf, en daar moet hij ook de bijbelse (dood)straf voor ondergaan. Maar let wel: de heler is erger dan de steler!
U zegt eigenlijk: "Als we stemmen overeenkomstig Gods gebod "Gij zult niet doden", dan zijn we verantwoordelijk voor de abortusmoorden die de regering niet in mindering bracht."
Weet u wel wat u zegt, man? U verwijt God dat Hij een gebod gesteld heeft: "Gij zult niet doden". M.a.w.: Gods gebod is niet relevant bij een stemming op een abortuslimiet, m.a.w.: God is een onverantwoordelijke God, ja dat zegt u!
Gods Woord leert in Hebreeën 10:28: "Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen."
Kanttekeningen hierbij: "Dat is, verworpen, verlaten, verloochend, of daarvan afvallig is geworden, gelijk Deut. 13:5,6,7, en Deut. 17:2, wordt verklaard. Want hoewel er meer moedwillige zonden waren, die met den dood werden gestraft, nochtans zo ziet de apostel inzonderheid op deze zonde van den moedwilligen afval, gelijk het Griekse woord athetein, dat is, afzetten of teniet doen, en de vergelijking van Hebr. 10:29 medebrengt."

Nifterik: Aan u de vraag: kan een helder getuigenis tegen het limiet en tegen abortus uiteindelijk toch leiden tot voorstemmen alleen vanwege de verantwoordelijkheid om het aantal te verlagen?

Dirk: Zo redeneren alleen degenen die bij de duivel te rade gaan, i.p.v. Gods gebod te handhaven. Stemmen op een abortuslimiet is de zonde met de zonde bestrijden, opdat daaruit het ‘goede' zou voortkomen, staat volgens het eniggeldende gezaghebbende Woord van God onder het oordeel der verdoemenis, zoals Paulus dat door de inspiratie des Geestes uitdrukkelijk leert in Rom. 3:8. Met uw vraagstelling focust u subtiel eenzijdig op het resultaat ten koste van het gebod Gods. Dat doet het ware geloof niet, het geloof staat aan de kant van God en is geworteld in Zijn Woord. Je kunt niet God en de mammon tegelijk dienen. Als ik u goed begrijp, zegt u eigenlijk: "Als het geloofsgetuigenis leidt tot meer abortussen, moeten we van het geloof afzien!" "Want", zegt u, "als SGP tegenstemt is het ook hun verantwoording dat het aantal abortussen niet door de regering wordt teruggebracht." Echt schokkend zo'n diaboliserende uitspraak en het is niets anders dan knielen voor de duivel!

Nifterik: Begrijpt u hoe moeilijk dit thema ligt?

Dirk: Het is helemaal geen moeilijk thema, want als dat zo zou zijn dan is Gods wet ook een moeilijk thema. Dat is het niet, tenminste, als wij God het gelijk geven en dat doet het geloof en ook de liefde uit God, want de liefde uit God heeft de Waarheid lief. Al die zogenaamde moeilijkheden komen hieruit voort dat de oude mens onder de wet vele vonden heeft gezocht. Prediker 7:29: "Alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben veel vonden gezocht."

Nifterik: Ben het helemaal met u eens dat er een helder getuigenis moet klinken dat niet afwijkt van Gods Woord.

Dirk: Als de SGP-praktijk afwijkt van dat getuigenis, en dat is een met 855 hyperlink-artikelen bewezen feit, is het getuigenis geen cent waard. God rekent het voor ongerechtigheid. Mattheus 7:21: "Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is."

Nifterik: Dwars tegen alle bewegingen en secularisatie in getuigen.

Dirk: Het SGP-geloof zonder de werken is dood! Zeggen en niet doen, is meineed! Mattheus 5:37: "Laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze!"

Nifterik: In gedachten zie ik Paulus in Rome staan!

Dirk: Ja, je kunt er droombeelden genoeg op na houden, maar Paulus heeft na zijn bekering nimmer gesjoemeld met Gods gebod, want toen het gebod kwam, werden de zonden levend en is hij gestorven (Rom. 7:9). Zo zwaar weegt het gebod als de wet geestelijk wordt in ons leven, dan sterft de oude mens. Evenwel, Gode zij dank: het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft (Rom. 10:4). Mag het bij ondervinding weten door het geloof. De oude mens met een ingebeelde bekering doet niets dan sjoemelen met het gebod Gods en op een abortuslimiet stemmen, maar dat is voor de nieuwe mens in Christus niet meer mogelijk, omdat Gods Woord voor de nieuwe mens de allesbeslissende levensbron is en dat allesbeslissende Woord ook in de praktijk des levens compromisloos uitdraagt.

Nifterik: Voor de goede orde: wij gaan ook om de tafel met de SGP. Volgende week woensdagavond hopen wij weer een gesprek met dhr. Van der Staaij en het wetenschappelijk instituut te hebben. Ik zal hen vragen naar de motivatie achter hun besluit en ons standpunt naar voren brengen als ik daartoe de gelegenheid krijg.

Dirk: Als u bij dat tafelgesprek met Van der Staaij gaat meeveinzen, dan doet u dat niet ongewaarschuwd. Spreuken 29:1: "Een man, die, dikwijls bestraft zijnde, den nek verhardt, zal schielijk verbroken worden, zodat er geen genezen aan is." Heer Nifterik, u moet zich ernstig afvragen aan welke kant u staat. Jojada redde de kleine Joas uit de moordklauwen van koningin Athalia en daar heeft hij niet over onderhandeld, want hij geloofde God en Zijn gebod!

Nifterik: Het is jammer dat u afhaakt. Ik kan het wel begrijpen en respecteer het ook!

Dirk: Zo makkelijk komt u van mij niet af! O, dus jullie beleid ligt dus bijvoorbaat al vast? Ik had begrepen dat jullie daar nog niet aan toe waren. Het is dus een schijnbeweging, want jullie hebben het beleid allang bepaald, door aan de tafel te gaan zitten met Van der Staaij, en vervolgens zijn motieven te respecteren, ofwel bij te vallen, terwijl Nathan tegen hem zou zeggen: "Gij zijt dien man!" Heer Nifterik, God is niet suggestief, Hij handelt zonder aanziens des persoons en ik zou niet in uw schoenen durven reizen als u als een gewaarschuwd man met dit soort profane moordenaars mee gaat veinzen, want dan geldt het ook voor u: "Gij zijt die man!"

Nifterik: Als groep zien wij het als onze verantwoording elke manier aan te grijpen om abortussen te voorkomen.

Dirk: Uw en mijn verantwoording liggen in het paradijs verzondigd, beste meneer de woordvoerder. En uw manieren liggen onder het oordeel der verdoemenis (Rom. 8:3). Als het geen roeping is, en als het geloof ontbreekt, dan moet u die groep terstond ontbinden, want anders gaat u de geschiedenis in als een subtiele moordenaarsgroep. U gaat dus toch voor een abortuslimiet? Uw spraak maakt u openbaar...!

Nifterik: Om in beeldspraak te blijven: een heldere zalf te verstrekken tegen deze zonde. En wij beseffen dat wij dat niet zonder politiek en de medische sector kunnen.

Dirk: Dat is onzin en bijgeloof! U kunt niet zonder God; niet zonder Christus; niet zonder geloof en niet zonder Gods Woord. De politiek kunt u missen als kiespijn. God is Rechter Die ‘t beslist!

Nifterik: Die zalf moet toch worden samengesteld en worden verspreidt.

Dirk: U doet er al een dode vlieg bij, en die vlieg doet de zalf stinken, zoals Gods Woord ons leert in Prediker 10:1: "Een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opwellen", en: "...een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg", Gal. 5:9, namelijk tot ene grote anti-goddelijke en meeveinzende gelimiteerde abortus-moord-klomp.

Nifterik: We hopen ervoor bewaard te blijven dat er een vlieg in komt.

Dirk: Dan moet u er uit! Die vlieg voegt u er namelijk zelf aan toe als u Gods gebod niet absoluut neemt. Uw hoop is dus een spinnenkoppenhoop. Maar weet wel dat u dan God tot een leugenaar maakt als u Zijn gebod relativeert!

Nifterik: Dat het geluid vanuit de werkgroep helder en zuiver mag zijn is ook onze bede. Ik hoop dat bovenstaande situaties duidelijk maken dat we wel mogen bidden om de Wijsheid van de Heere te ontvangen.

Dirk: Bidden om wijsheid en tegelijk Gods gebod halveren, is niks anders dan spotten. Waarom hinkt u op twee gedachten? Is de Heere God dient Hem, niet half, maar met een volkomen hart. Is de politieke baäl uw god? Dient dan de baäl en moordt er lustig oplos! Maar weet dat God al deze dingen zal doen komen in het gericht! 1 Johannes 2:4: "Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet." (Gods geboden kunnen alleen in de Ark bewaard worden, want de wet buiten Christus kan alleen verdoemen).

Nifterik: Nogmaals hartelijk dank, fijn om van gedachten te wisselen. En mocht u de mogelijkheid hebben: kom dan gerust eens op gesprek!

Dirk: Ik kan u niet danken voor uw ongeloofstaal. Ik voel de vrede in mijn hart dat ik me in deze email en in mijn eerste email heb vrijgemaakt van uw bloed, meneer Nifterik (Ezech. 3:18-20). Als u met de SGP meegaat, en daar heeft het alle schijn van, dan is uw zonde op uw eigen hoofd en op het hoofd van alle (bestuurs)leden van die zogenaamde anti-abortusclub van jullie. Maak me geen verwijten van scherpheid. Mijn spreken is -in vergelijk met Gods Woord- zo bot als een tang. Hebreeën 4:12: "Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten." Als u echt het ware geloof zou hebben, zou u pal staan voor het gebod, omdat de eis van het gebod Jezus' bloed en leven gekost heeft! Weet wel dat al die vermoorde babies die door een stemming op een abortuslimiet aan stukken getrokken zijn en worden, opstaan zullen in het oordeel, om uw zogenaamde anti-abortusbeweging te veroordelen, namelijk, als u instemt met dit gruwelijke stemgedrag van de SGP. Mocht u in de schuld komen met uw goddeloze redenatie, laat het me dan weten, maar dan moet het wel zo zijn als de koning van Nineve in de schuld voor God kwam: "Want dit woord [de prediking van Jona] geraakte tot den koning van Nineve, en hij stond op van zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich; en hij bedekte zich met een zak, en zat neder in de as. En hij liet uitroepen, en men sprak te Nineve, uit bevel des konings en zijner groten, zeggende: Laat mens noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn bozen weg, en van het geweld, dat in hun handen is. Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen! En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het berouwde God over het kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet," Jona 3:6-10.

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE VAN COMPLETE PDF-BESTAND

SKULL&BONES ABORTUSPOLITIEK SGP/REFOKERKEN (2)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

TWEEDE BRIEFWISSELINGNifterik: Goedemorgen, hartelijk dank voor het delen van uw standpunten aangaande de situaties die ik u voorlegde. Ik zal deze ter overweging geven binnen de werkgroep bij het verder bepalen van ons beleid. Volgens mij zijn wij het over een ding eens: elke abortus is er een te veel.

Dirk: Geachte heer Nifterik, dank voor uw email, maar of wij beiden met dezelfde geloofsoogmerken tegen abortus zijn, valt nog te bezien. Uw verwijt dat ik - met bijbelse woorden gezegd - de strijd tegen vlees en bloed (dus tegen uw persoon) zou voeren, is zonder grond. De bijbelse polemiek is u blijkbaar wezensvreemd, terwijl de profeten, de apostelen, Christus Zelf en Zijn geroepen getuigen niet geschroomd hebben om die te voeren waar nodig was en is. Het is bekend dat in uw afgescheiden kerkkring men daarvan afgeweken is. Uw manier van ageren is mij niet vreemd, omdat uw wijze van ageren binnen de refo-gelederen een doodzieke trend geworden is. Gods Woord is bij u (en bij vele belijders) niet het absolute einde van alle tegenspraak, zoals ik al heb bewezen en in deze brief opnieuw bewijzen zal. Het valt op dat u het geval van David en andere zaken die we genoemd hebben geheel voorbijgaat, terwijl Davids moord op Uria een duidelijk bewijs is van het criminele stemgedrag van de SGP t.a.v. een abortuslimiet. David kwam ermee in de schuld, maar u en uw SGP-vrienden willen ‘die man' niet zijn, die God zei dat David was door de mond van de profeet Nathan. Dat u die bijbelse bewijsvoering negeert is buitengewoon GROF. Als u niet concreet ingaat op hetgeen we u aan bijbelse bewijzen geschreven hebben (ook in deze brief), dan bent u geen serieuze partij. Ik heb geen zin in getouwtrek, waarmee u uw gelijk wilt halen en Gods Woord negeert.
Ik beoordeel u op hetgeen u zegt, en dat mag u ook bij mij doen, maar wel vanuit en op grond van Gods Woord, zonder algemeen misbruik en gelijknamige suggestieven. Als u zich persoonlijk voelt aangevallen, is dat een teken aan de wand. Het gaat niet over u, maar over uw halfslachtige en onbijbelse standpunt. Uw vraagstellingen doen niets af aan het feit dat u het SGP-standpunt huldigt. Uw neemt echter een dubbelhartige positie in, zoals de SGP dat bijna in alles doet. Gods Woord moet altijd het einde van alle tegenspraak zijn, en als u zich daaraan ergert, bent u met uw verwijten bij mij aan het verkeerde adres.
Ik wil echter nogmaals met u in gesprek gaan, omdat ik geen enkele wrok tegen uw persoon koester. Als Gods Woord echter geweld wordt aangedaan, dan moeten we daar de scherpte van het Woord tegenover stellen, vooral omdat u volhardt in uw rationele redenering omtrent abortusverlaging. Als u de bijbelse weerlegging van uw drogreden ‘onbijbels' noemt, heb ik een andere Bijbel dan u.

Nifterik: Uit uw tekstgebruik – zonder werken is het geloof dood – maak ik op dat u ook actief bent in de strijd tegen abortus?

Dirk: Ja, ik ben geloofsactief tegen abortus, en in dat kader staat ook deze mijn brief.

Nifterik: Als werkgroep zijn we op zoek naar concrete ideeën. Wellicht kunt u vanuit uw ervaring actiepunten aandragen die wij overeenkomstig de Bijbel kunnen uitvoeren in de strijd tegen abortus?

Dirk: Ik wil mijn ervaring met u delen als uw werkgroep afstand neemt van de SGP en Siriz. De fundamentele reden daarvoor heb ik u reeds aangetoond.

Nifterik: Wat betreft het adopteren van baby's kan ik u melden dat dit al op ons lijstje met actiepunten staat. Het schijnt echter dat er meer adoptiemoeders zijn dan dat er adoptiekinderen zijn. Enige nuance is wat dat betreft dus op zijn plaats. Wel proberen wij een lijst samen te stellen met gezinnen waar adoptie mogelijk is. Ik kan uw gezin op de lijst zetten mocht u dat willen.

Dirk: U kunt mij pas op de lijst zetten als uw grondslag, praktijk en uitgangspunten op Gods Woord gegrond zijn. En dat is niet gebleken, derhalve gaan onze wegen uiteen.

Nifterik: Een aantal zaken in uw vorige mail betrekt u op mij persoonlijk. De reactie die ik hieronder geef is dan ook op persoonlijke titel en niet namens de werkgroep. Wat betreft de situatie met moeder en kind lijkt het alsof u mijn woorden verdraait. Ik schreef: als moeder en kind dreigen te sterven. U zegt: 2 levenden of 2 slachtoffers, begrijp ik dat goed?

Dirk: Ik verdraai uw woorden niet. Dat laatste -2 slachtoffers- legt u er namelijk zelf in, zo spreek ik niet; we gaan voor twee levens, en de uitslag daarvan is aan de Heere. Ik ken gevallen waar een ingreep met een keizersnee beide levens redde in een levensbedreigende situatie zoals u die schetst. Uw stelling dat in zo'n geval het kind geaborteerd MOET worden, is puur refo-kannibalisme en contra Gods gebod. Zoals u spreekt, spreekt het geloof in ieder geval niet.

Nifterik: Natuurlijk willen we beiden redden. Maar als het kind niet gered kan worden, wat dan? De moeder ook maar niet? Het is dus menselijkerwijs gesproken kiezen tussen 2 slachtoffers of 1 slachtoffer.

Dirk: U spreekt te stellig en als u dusdanig spreekt sluit u elk wonder uit. Dat betekent niet dat er werkloos moet worden toegezien in zo'n geval, nee, (zeg dat wij ervoor staan als artsen) dan gaan we in biddend opzien tot God tot het einde toe voor beide levens. Nogmaals, een keizersnee kan in zo'n geval een levensreddende handeling zijn om beide levens te redden. Ik zal u vertellen dat ik gevallen ken, waarbij de moeder, in de situatie die u schetst, alsnóg gestorven is tijdens de abortus van het kind! Ik wil hiermee zeggen dat uw stellige bepaling om het kind "noodzakelijkerwijs" te aborteren in een dergelijk geval, absoluut geen garantie is voor het leven van de moeder. Bovendien komt het ons niet toe om "te kiezen" tussen 2 slachtoffers of 1. De Heere bepaalt het einde van elk mensenleven, en als we in het geloof gaan voor beide levens, zal de Heere ons nooit een verwijt maken, ook niet als het kind, of de moeder, of beiden sterven in een dergelijke situatie. Ik heb u het geval van het sterven van Rachel in haar barensweeën gegeven, maar u gaat er niet op in. Ik gruw van uw rationele manier van spreken, want daarin bepaalt de mens hoe het gaan zal en hoe het gaan moet. En God mag toekijken en Zijn stempel erop zetten? Ik las ooit een aangrijpend verhaal van een Mexicaanse moeder die ver van dokters en ziekenhuizen verwijderd in barensweeën verkeerde; en dreigde te sterven, omdat het kind "er niet uit wilde". Toen greep zij een mes en sneed haar buik open, en beide, de moeder en het kind zijn door het wonder gered. Ik verhaal dit niet als een standaardprocedure in dergelijke gevallen, maar om aan te geven dat de Heere het is die in de totale onmogelijkheid leven gaf en leven spaarde. U bent ondertussen WEL bezig een standaardprocedure met een ingebouwde moordclausule voor te schrijven in een dergelijk geval. Uw hele stelling deugt niet, omdat Gods Woord nergens spreekt zoals u spreekt.

Nifterik: Ik begrijp niet hoe u Spreuken 24:11 dan kunt inpassen door niet te proberen één van de twee te redden.

Dirk: Wij proberen niets, omdat het geloof niet probeert, maar handelt vanuit en op grond van Gods Woord, gedreven door Zijn liefde. Het geloof ziet op de handelende God, Die alleen beschikt over leven en dood. Dat betekent niet dat Gods kinderen in elke situatie altijd precies weten hoe zij handelen moeten, integendeel, maar ook als we in de golven van onmogelijkheden verkeren, hebben we geen eigenhandige besluiten te maken, maar tot de Heere te roepen, zoals Petrus in de golven: "Heere, help mij!" En zoals die Kananese vrouw Christus achterna schreeuwde om de genezing van haar bezeten kind. En de Heere hoorde en Hij verloste hen uit al hun benauwdheden.
Met name Aäron had er iets van verstaan, dat God alleen het leven geeft en neemt, want hij zweeg stil toen zijn zonen door het hemelvuur verteerd werden. Ik wil maar zeggen, dat u in uw schrijven Gods handelen uitsluit en uw verantwoordelijkheid daarvoor in de plaats stelt. Dat is niets dan eigengerechtigheid.
Immers, Spreuken 24:11 is niet selectief, zoals u dat wel suggereert, maar Spr. 24:11 slaat wel degelijk op het leven van zowel de moeder als het kind; alleen al om het feit dat bij elke bevalling het leven van de moeder en het kind aan een zijde draad hangen. En dat geldt zelfs voor elk sterfelijk mens. Maar als u bijvoorbaat uitsluit dat beide levens gered kunnen worden, dan is Spreuken 24:11 voor u vanzelf niet relevant, maar dan is Gods gebod: "Gij zult niet doden", voor u ook niet allesbeslissend. U bent bezig uw verantwoordelijkheid uit te spelen tegen het geloof, tegen het gebod en tegen Gods voorzienigheid.
Met uw stellige voorbarigheid laat u de abortus op het te geboren kind als een voorbehoedsmiddel voor de moeder fungeren in geval het leven van de moeder in gevaar is. U hebt niet in de gaten dat u op soortgelijke wijze redeneert als degenen die voor vaccinatie zijn. Maar meneer, mijn on-gevaccineerde vriend was in het leger en de hele gevaccineerde legereenheid kreeg de pokken, behalve mijn vriend (terwijl er gezegd was dat hij het zou krijgen), maar hij kreeg het niet, omdat hij op God zijn betrouwen gesteld had. Zo kan ik nog wel even doorgaan ook ten aanzien van levensbedreigende bevallings-situaties. Ik ken een werelds echtpaar, waarvan de vrouw in verwachting was van een tweeling. Toen bleek dat zij niet in staat was de bevalling te ondergaan en dat haar leven daadwerkelijk op het spel stond, werd zij door de arts, haar vrienden en familie dringend tot een dubbele abortus geadviseerd. Zij en haar man hadden nog een sprekend geweten en zij kon het niet en met hun algemene geroep tot God, is de moeder en haar tweeling door Gods hand in het leven bewaart.

Nifterik: Gelukkig komt deze situatie naar het schijnt niet vaak voor.

Dirk: Nu doe ik naar aanleiding van uw bovenstaande uitspraak even aan klankexegese: kwam dat maar vaker voor, zoals met die moeder en haar tweeling!

Nifterik: Maar ik ben van mening dat het onze plicht is als er 1 gered kan worden.

Dirk: Wat heb ik met uw wettisch plichtsbesef en menig te maken? Weer een bewijs dat u rationeel redeneert. Menselijke meningen doen niets terzake. Gods Woord is het einde van alle tegenspraak. Dat u uw stelling als een plicht denkt te moeten te beschouwen, nl. om het kind te aborteren om het leven van de moeder te redden, is 100% refo-kannibalisme en de plaats van God innemen. Uw rationele manier van spreken heeft niets meer met het ware geloof te maken, laat staan met de absoluutheid van het gebod. "Ik vind...; mijn mening is.."; het is allemaal baal-zebub-rationalisme. Het geloof zegt: "Heere, wat wilt Gij dat we doen zullen!" Het antwoord op die vraag kan alleen God door Woord en Geest geven en geen mens kan die vraag eigenhandig invullen en als het wel gebeurt, is het puur eigengerechtigheid.

Nifterik: Wat betreft de SGP situatie verdraaid u mijn woorden. Ik heb gezegd: een helder geluid en getuigenis. Het is niet eerlijk daarna mij het verwijt te maken dat ik eenzijdig gefocust ben op resultaat. Lees het nog maar eens goed door.

Dirk: Ik heb het heel goed gelezen. Uw vraagstelling aan mij was: "Aan u de vraag: kan een helder getuigenis tegen het limiet en tegen abortus uiteindelijk toch leiden tot voorstemmen alleen vanwege de verantwoordelijkheid om het aantal te verlagen?" Uit heel uw schrijven blijkt dat u in deze vraagstelling het antwoord al paraat had, hetgeen u zelf bewijst met een voorafgaande opmerking: "Want als SGP tegenstemt is het ook hun verantwoording dat het aantal abortussen niet door de regering wordt teruggebracht." In dat kader heb ik u geantwoord. Lees mijn antwoord op uw vraagstelling nog maar eens goed door.

Nifterik: U vat mijn reactie samen op een onjuiste wijze: ‘Als het geloofsgetuigenis leidt tot meer abortussen, moeten we van het geloof afzien!'
Dat is onjuist, ik gaf u slechts een vraag ter overweging. Laat ik de vraag nogmaals formuleren: ‘Het is nodig ons geloof te verdedigen en ons geloofsgetuigenis te geven, maar is het ook onze verantwoordelijkheid om een initiatief te steunen wat het aantal abortussen verlaagt?'

Dirk: Bij uw nieuwe formulering laat u zelf de aap uit uw mouw komen, want u maakt van het geloof en de menselijke verantwoordelijkheid twee afzonderlijke begrippen, alsof de mens daarover beschikt. Menselijke verantwoordelijkheid is geen bron noch drijfveer voor het geloof, dat is Gods Woord alleen en geheel. Het leven uit Christus openbaart zich ook in de werken des geloofs, maar die worden uit Christus gevonden (Hos. 14:9b) en komen niet voort uit de menselijke verantwoordelijkheid. Bovendien is het ware geloof geen hefboom om in al onze noden onszelf of anderen van een oplossing te voorzien. Wat gelooft gij van de Voorzienigheid Gods? Daarin is het geloof niet lijdelijk, maar de beweging komt niet van het vlees, maar van de Geest. Gods Geest is de Drijfveer van het geloof en het geloof is het gewicht aan de klok van het Woord. Zonder de Geest staat de klok stil.
Op het laatste gedeelte van uw vraag kunnen we dan ook volmondig NEE zeggen, omdat elk initiatief dat in het kader staat van een stemming op een abortuslimiet bij God vervloekt is, bij de heilige Wet verboden is, en uit het geloof niet voortkomt. Al wat uit het geloof niet is (en dat is ook alles wat met Gods gebod in strijd is), is zonde en daarmee kunnen we God niet behagen. Gods Woord en derhalve ook het geloof, gaat niet voor een abortusverlaging, maar voor een absoluut abortusverbod.

Nifterik: Nogmaals: ik ben tegen abortus, ben tegen een abortuslimiet. Automatisch ben ik dus wel voorstander van om het aantal abortussen te verlagen. Aan u de vraag: op welke wijze?

Dirk: U begaat een schromelijke vergissing door mij voor uw abortus-verlagings-kar te willen spannen, aangezien er geen bijbelse wijze voor abortusverlaging bestaat!
U zegt wel tegen een abortus/limiet te zijn, maar wat heeft dat voor betekenis als uw praktijk ermee in strijd is, zoals dat o.a. uit uw onbijbelse streven naar abortusverlaging blijkt? De Zone Gods veroordeelt zo'n hypocriete houding: "Zij zeggen het, en doen het niet" (Matth. 23:3b). Adoptie van genoemde ter dood gedoemde babies is zeker geoorloofd, maar niet het stemmen op een abortuslimiet/verlaging. Ook uw vraagstelling is politiek gekleurd en volstrekt onbijbels. Gods Woord laat geen ruimte voor de moord op het menselijke leven, ook niet omwille van een abortusverlaging. (Dat de overheid het zwaard niet tevergeefs draagt, valt buiten deze beschouwing). Gods gebod spreekt namelijk niet van een stem op abortusverlaging, maar van een abortusverbod: "Gij zult niet doden!" Zolang dat uw uitgangspunt niet is, is het niet uit het geloof. Ik ga hier geen verhandeling schrijven over de verhouding van de wet en het geloof, want dat zou te ver voeren, maar alle geloof dat de wet relativeert (teniet doet) is niet het ware geloof, hoewel het ware geloof er geen twee voorwerpen opna houdt, dus niet de wet én Christus, maar alleen Christus en Christus alleen, want de wet is in Christus. In dit bestek kan ik hier niet verder op ingaan; ik wil me houden bij het onderwerp.

Nifterik: En als er zich een situatie voordoet om er 7000 minder te laten plaatsvinden, nemen we dan wel of geen verantwoordelijkheid?

Dirk: Opnieuw laat u het geloof en Gods Woord volledig buiten beschouwing. Het geloof gaat niet voor minder moorden, maar voor een moordverbod! Om in uw verantwoordelijkheids-termen te spreken: geloofsverantwoordelijkheid is geen oplossingshefboom voor uw vraagstukken en stellingen. U bent constant bezig om het gebod Gods te ondermijnen met uw rationele wijze van vraagstellingen. Rationele twistvragen moeten verworpen worden. 2 Timotheus 2:23: "En verwerp de vragen, die dwaas en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen." Bij deze!

Nifterik: U verwijt mij nogal wat. U maakt grove ALS – DAN toepassingen en uw mail leest als één grote veroordeling van mij persoon. Tussen de regels door oordeelt u mijn geloof en noemt u mij gewetenloos.

Dirk: Ja, u schrijft uw eigen biografie, net als die wetgeleerde met zijn schijnvraag "Wie is mijn naaste?" U openbaart uzelf als een gewetenloos mens en u levert zelf alle bewijsvoering daarvan. Uw (rationele) spraak maakt u openbaar en daar moet u (en elk mens) op grond van Gods Woord op beoordeeld worden. Uw spreken en stellingen kunnen de toets van Gods Woord niet doorstaan. Ik ben niet geroepen om dat glad te strijken, maar de geesten te beproeven of zij uit God zijn. Uw geloof is niet het ware, want u valt niet voor het gezag van Gods Woord en Wet en de veroordeling van uw ongeloofs-stellingen, noemt u een verwijt-strijd tegen uw persoon. Het valt kennelijk bij u in uw vlees, maar dat is uw eigen "keuze." Ik betuig voor God dat ik niet de strijd heb tegen vlees en bloed, maar wel tegen dit soort subtiele moordclausules zoals u die opponeert.

Nifterik: U heeft mij nog nooit ontmoet?! Is dat niet wat kortzichtig?

Dirk: Wat een lacher! Ik ken me zelf een weinig in het licht van Gods heilige Woord en Wet, en als we zo onszelf hebben leren kennen, kennen we iedereen. Ik ken u dus van haver tot gort. Waarvoor zou ik u moeten ontmoeten als ik uw vlees bij mezelf dagelijks gewaar word? Meneer, ik mag door genade zeggen, dat Christus in mijn plaats Vlees geworden is, en sinds die tijd, wens ik niets anders te weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd, al uw suggestieven ten spijt.

Nifterik: Ik wil u erop wijzen dat u e-mail overkomt alsof u zich boven mij verheft.

Dirk: Hoe mijn schrijven bij u overkomt, is geen bewijs dat het waar is wat u beweert. Hoe kan ik mezelf boven u verheffen als Christus mij -de grootste van alle zondaren- gered heeft op grond van Christus gestorte bloed? Ik heb niets om me te verheffen. "Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij!" Dat u zich met uw zogenaamde verantwoordelijkheid boven het Woord van God verheft, deert u blijkbaar niets.

Nifterik: Ook wil ik u erop wijzen dat uw e-mail een onbijbelse toonzetting heeft.

Dirk: Als het zo is wat u beweert, had de bestraffende Paulus ook een onbijbelse toonzetting jegens de veinzende Petrus in Antiochië (Gal. 2) en dat terwijl ik geen Petrus-geloof in u kan ontdekken. Als het waar is wat u zegt, dan had Christus ook een onbijbelse toonzetting met Zijn achtvoudige "wee u" over de Farizeeën (Matth. 23). Als het waar is wat u beweert, is Johannes de Doper in Matth. 3:7 ook abuis geweest in zijn vlijmscherpe veroordeling jegens zijn de navolgers van Mozes. Uw ongeloofs-relativering van de Wet Gods kan niet gladgestreken worden met vleiende woorden, maar moeten bijbels weerlegd worden en dat is altijd te scherp-afsnijdend voor het vlees. U schrijft de scherpte van Gods Woord aan mij toe, maar daarmee zegt u veel meer over uzelf als over wie ook.

Nifterik: Ik zie dat toch ook als mijn verantwoordelijkheid hierop in te gaan. U noemt het ‘niet sentimenteel', ik ervaar het als grof en veroordelend.

Dirk: U mag overal op ingaan, maar wel vanuit het Woord en met geloof en niet met uw paradijselijk-verzondigde verantwoordelijkheid, want dan stapelt u slechts zonde op zonde; wie en wat het ook betreft. Wat u ervaart als "grof en veroordelend", is evenwel zuiver bijbels en vanuit het geloof gesproken. Neem me niet kwalijk, maar u ageert als die wetgeleerde die Jezus "grof en veroordelend" vond: "En een van de wetgeleerden, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan. Doch Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden...!" Luk. 11:45-46.

Nifterik: Ik heb u naar uw mening gevraagd in een tweetal situaties. Veel zaken vult u in zonder mijn mening te hebben gehoord. Ik had mijn mening niet eens gegeven of ik ben al veroordeeld?!

Dirk: Ik ben slechts bijbels-zakelijk ingegaan op hetgeen u mij schreef en schrijft, naar het geloofsinzicht en de genadegaven die de Heere mij gegeven heeft. Uw verwijt is vleselijk en zonder enige grond. Wat u suggereert, is puur verwerpelijk en het blijkt ook uit uw veinzing met de SGP. U kunt alleen op mijn schrijven ageren vanuit het Woord en bijbels terzake, niet met ongenuanceerd rationalisme.

Nifterik: Ik erken in alles te kort te schieten.

Dirk: Ja, zegt dat wel, maar als ik dat u aanzeg, berst er een adder uit uw hart. Ik ken dit soort schijnbewegende refo-vossen-streken maar al te goed. Ondertussen schroomt u niet om uw puntloze pijlen in mijn richting af te schieten. Is het vanwege mijn bijbelse weerleggingen? Dat geeft trouwens niemandal, want dat is Gods volk onder het kruis niet vreemd en dat kende o.a. Jozef ook: "De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan, en beschoten, en hem gehaat; maar zijn boog is in stijvigheid gebleven, en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden, door de handen van den Machtige Jakobs; daarvan is hij een herder, een steen Israëls," Gen. 49:23-24. Een knecht is nu eenmaal niet meerder dan zijn Meester.

Nifterik: U schrijft ‘Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen'. Dat geldt voor mij, maar ook voor u.

Dirk: Nee, dat geldt Gode zij dank niet meer voor mij, mijn beste, want Christus is in mijn plaats gaan staan om de eis der Wet te vervullen en de straf op mijn zonde weg te dragen. Hij heeft mij in het oordeel van mijn vervloekte adamsbestaan vrijgesproken van schuld en straf en Zijn gerechtigheid als de mijne toegerekend. Hoe staat dat met u?

Nifterik: Zonder bloed van Jezus was er geen vergeving meer mogelijk.

Dirk: Ja, hét bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden, maar wat mag u daarvan persoonlijk kennen?

Nifterik: Hopelijk kent u deze genade en mag u dat persoonlijk en oprecht geloof ontvangen hebben!

Dirk: Uw voorgewende pastorale zorgpraat is schijn, want ik heb u reeds gezegd dat de genade in Christus voor mij geen hoopje is, meneer, maar zeker in God in en door Christus. Ik heb daar enigszins getuigenis van afgelegd, dus speel maar niet de dominee. Ik ben zo vrij geweest om deze uw vraag aan u te stellen, hoewel ik mij niet laat verleiden om de aandacht af te leiden van de zaak waar het hier om gaat, ook niet doordat u ineens de bakens verzet.

Nifterik: En als u mij hypocriet vindt als ik dit schrijf, dan wil ik u vertellen dat ik het oprecht meen.

Dirk: Als u beweert dat u vanuit het oprechte geloof schrijft, mag daar stellig aan getwijfeld worden, omdat hetgeen wat u schrijft volledig in strijd is met Gods Woord en Wet. U moet met het recht gesneden Woord Gods komen en niet met uw geveinsde en voorgewende oprechtheid, want dat doen alleen hypocrieten. Spreuken 27:17: "IJzer scherpt men met ijzer; alzo scherpt een man het aangezicht zijns naasten." Maar ik begrijp dat u dat bijbelse ijzer veel te scherp vindt. Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon.

Nifterik: De gestorven baby's zullen ook tegen mij getuigen daarin heeft u gelijk. Maar beseft u dat deze baby's ook tegen u zullen getuigen?

Dirk: Nee, mijn beste, deze vermoorde babies zullen niet tegen mij getuigen op de dag des oordeels, omdat Christus in mijn plaats alle veroordelingen en vervloekingen der wet gedragen en weggedragen heeft in een zee van eeuwige vergetelheid. En de Heilige Geest getuigt met mijn geest dat ik het eigendom ben van die getrouwe Zaligmaker. U wellis-nietes-verwijt is typisch kerksektarisch reactionair en dan zijn we gauw uitgepraat.

Nifterik: Laten we ons toch niet beter voelen dan een ander!

Dirk: Ja, dat blaaskaakt de duivel iedere dag in het refo-rond om de mond van Gods getuigen te stoppen en de ongerechtigheid te kerstenen, maar hij vist voor eeuwig achter het net. U mag uw vuile voeten aan mij afvegen, maar u laat Gods gebod staan, anders ben ik in Christus uw tegenstander.

Nifterik: De woorden: profane moordenaars e.d. komen voor uw rekening.

Dirk: Elk mens die het gebod: "Gij zult niet doden" relativeert is een profane moordenaar. Dat zeg ik niet, dat leert Gods Woord en Wet, ook de burgerlijke wet is daarvan afgeleid en moordenaars moeten nog steeds gestraft worden. Meneer, volgens het vonnis van Gods heilige Wet is ieder mens van nature een profane moordenaar en omdat ook de SGP-mens van nature een moordenaar is, stemt hij gewetenloos op een abortuslimiet-holocaust.

Nifterik: U mag de SGP als ongelovig zien, maar dat geldt ten diepste voor ons allemaal. Wij zijn allemaal moordenaars en overtreders van de andere geboden.

Dirk: Nu gaat u de inleving van Gods volk in het licht van de geestelijkheid der wet (Rom. 7:14), namelijk dat zij ongelovigen, moordenaars, dieven, overspelers, godslasteraars, meinedigen, enz. enz. zijn, uitspelen tegen hetgeen Gods volk in Christus is, namelijk volkomen rechtvaardig en volmaakt heilig (1 Kor. 1:30). U vereenzelvigt het leven in de zonde van een onbekeerd mens met het vallen in de zonde van Gods volk. Te gruwelijk voor woorden! Degenen die in Christus zijn, zijn wat hun geestelijke staat in Christus betreft geen moordenaars, geen dieven, geen overtreders, enz. meer. Bovendien is het een fundamenteel verschil om als een kind van God in de zonde te vallen (want zij struikelen in velen), of dat we als een onbekeerd mens in de zonden leven. Gods volk leeft niet meer in de zonde, omdat zij die gestorven zijn, maar degenen die Gods gebod openlijk relativeren, en na gewaarschuwd te zijn toch met de SGP en Siriz in zee te gaan, doen dat met opgeheven hand en zijn subtiel toch voor een gelimiteerde abortus-holocaust. Dezulken zijn in Gods ogen daadwerkelijke moordenaars die in die zonde leven, onder de wet en onder de toorn Gods verkeren. Wie de schoen past trekke hem aan.

Nifterik: Ik ben persoonlijk van mening dat ik niet verantwoordelijk ben voor de dadelijke zonden van iemand waarmee ik samenwerk (anders zou ik met niemand kunnen spreken of samenwerken).

Dirk: Heer Nifterik, uw mening doet niet terzake en u spreekt volstrekt in strijd met Gods Woord. Hoewel een moordenaar persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn moorddaden, kan het niet bestaan dat wij met zulke misdadigers samenwerken. Als wij ons niet vrijmaken van onze naaste die een openlijke zonde aan de hand houdt, dan is zijn/haar bloed op ons hoofd, zoals ik u reeds in de vorige mail o.a. vanuit Ezech. 3:18-20 bewezen heb. Voorzover we daarin getrouw zijn, kunnen we in de wereld staan met een rein geweten temidden van een krom en verdraaid geslacht. Maar als onze onreine lippen aangeroerd zijn met de kool van het altaar (Jes. 6), dan zullen we onze heilige roeping waarnemen, zoals die o.a. beschreven staat in Micha 3:8: "Maar waarlijk, ik ben vol krachts van den Geest des HEEREN; en vol van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Israël zijn zonde." En voor alle ontrouwheid hierin hebben wij vergeving te zoeken in het bloed des Lams. Maar u vindt de smalle weg te smal en u wilt met daadwerkelijke moordenaars een coöperatie-verband aangaan?

Nifterik: Kortom: ik ben niet verantwoordelijk voor het stemgedrag van de SGP rondom het abortuslimiet als ik met hen andere initiatieven ontplooi tegen abortus die wel overeenkomstig de Bijbel zijn.

Dirk: En dat zegt dhr. Nifterik, lid van de G.G. in Ned, te Opheusden., lid van de SGP... God en de SGP-belial dienen, meneer, is de hypocrisie ten top en van God vervloekt! U stemt SGP, dus bent u al medeplichtig aan het abortus-moordcomplot der SGP.

Nifterik: Ik heb de plicht te waarschuwen en te vermanen. Dat hoop ik naar mate ik wijsheid ontvang ook te doen. Graag uw mening daarover.

Dirk: O, dus u wilt mijn bijbels getuigenis tegen uw ongeloofstaal met drogredenen censureren? Wel, dat hebben de Sanhedristen jegens het getuigenis van Christus ook willen doen, doch tevergeefs. Ik heb u evenwel in alle liefde geschreven, maar dat de ware liefde gezeggelijk en vlijmscherp is, moet u niets van hebben.
En omdat u Gods Woord en Waarheid in diskrediet stelt, verbergt zich de liefde in de plooien van Gods recht. Daar hebt u nooit van gehoord vanzelf, want dat wordt nergens meer gepredikt. U diaboliseert als een Achitofel door de zaken om te draaien, maar dat helpt u niets als u straks voor de rechterstoel van Christus staat. Ook uw volgende Schriftverwijzingen zullen dan in uw aangezicht slaan als u zich niet van uw gelimiteerde oude-mens-religie bekeert.

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE VAN COMPLETE PDF-BESTAND

SKULL&BONES ABORTUSPOLITIEK SGP/REFOKERKEN (3)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Nifterik.: De Bijbel leert ons o.a. de volgende zaken:
- Elkander terechtwijzen (Galaten 6:1)
- Bouwt elkander op (1 Thess. 5:11)
- Elkaar leren (Kol. 3:16)
Terecht doet u dat ook richting onze werkgroep.
Maar de Bijbel leert ook:
- Hebt elkander lief (1 Joh. 3:11)
- Houdt vrede onder elkander (Gal. 5:15)
- Elkander niet oordelen (Rom. 14:13)
- Weest vriendelijk jegens elkander (Ef. 4:32)
- De ander uitnemender achten dan jezelf (Filip. 2:3)
- Weest jegens elkander barmhartig (Ef. 4:32)

Dirk: Gods Woord leert al deze dingen die u puntsgewijs hierboven noemt, MAAR in der eeuwigheid niet ten koste van de Waarheid van het Evangelie! En om die reden heb ik tegen u geageerd in het kader van de bijbelse vrijmaakplicht, zoals o.a. Paulus dat ook deed tegen de veinzende Petrus in Galaten 2:11-14: "En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was", en wat er verder volgt. Maar het is me wel duidelijk geworden dat u niet eens het Petrus-geloof deelachtig bent, omdat u een bijbelse bestraffing niet eens kunt verdragen, laat staan dat u zich van uw verantwoordelijkheids-ongerechtigheid bekeert en daaruit volgt dat u de Schriftverwijzingen die u geeft als een vrijbrief hanteert om de SGP-ongerechtigheid te tolereren en er zelfs mee samen te werken. Degenen die de zonde met zonde bestrijden, opdat daaruit het goede zou voortkomen, staan onder het oordeel der verdoemenis (Rom. 3:8). Uw Schriftverwijzingen zijn uit de context gerukt; de hypocrisie ten top en van God vervloekt.

Nifterik: Ik heb sterk de indruk dat onze correspondentie niet aan bovengenoemde opdrachten voldoet. Daarom ga ik op deze zaken nog slechts in via zuivere communicatie – hetzij telefonisch, hetzij face-to-face.

Dirk: Uw vleselijke indruk doet niet ter zake, meneer. Bovendien misbruikt en vervalst u Gods Woord door met de door u genoemde Schriftverwijzingen de bijbelse separatie omtrent het snode en het kostelijke van de steilte in de diepte te werpen, zoals die ‘liefhebbende' Joden met de separerende Christus wilde doen. Aan welke kant u staat, is voor mij geen vraag meer, want ook u moet niets, maar dan ook niets hebben van bijbelse separatie, want dan moet meneer Nifterik er zelf aan geloven.
Ik heb u geschreven in tegenwoordigheid Gods en God is mijn Getuige dat ik niet de strijd heb tegen vlees en bloed, al zou heel de hel tegen getuigen! U verwijt mij op een buitengewoon subtiele wijze Gods recht en de zaak van Christus te behartigen en u legt dat allemaal uit als zijnde "grof, onbijbels, liefdeloos, persoonsstrijd", enz., maar die mij oordeelt is den Heere. Meneer de woordvoerder, ik mag met mijn man getuigen, wat geschreven staat in Galaten 6:17: "Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam."
Als u met alles wat gezegd is op de plaats komt waar de koning van Nineve mocht komen voor God, en publiek schuld belijdt, ben ik uw vriend! Als dat niet gebeurt, heeft verder telefonisch en face-to-face contact geen enkele zin. U hebt verslag gedaan van uw afwijkende houding, en die houding is kenmerkend voor het gros refo's, maar dat is de houding van het halfverloste christendom, hoe pijnlijk dat ook moge klinken. We zijn hier nu eenmaal niet voor ons plezier en we zullen het toch een keer van God moeten verliezen, en wel aan deze zijde van het graf, wil, het wel zijn voor tijd en eeuwigheid. Aan uw houding kan een telefonisch gesprek met u niets veranderen, tenminste, als u uw drogredenen aan de hand houdt en uw gezicht niet wil verliezen voor de SGP, enz.
Meneer de woordvoerder, ik verwacht van u eigenlijk geen antwoord meer, tenzij u publiek in de schuld komt, en als dat het niet is, zit ik om een antwoord van u niet meer verlegen en dan scheiden onze wegen. Elk mens staat voor God en de Heere weegt de harten en proeft de nieren. Uw drogreden is dezelfde als die van de SGP en daar gruwt God en ook Gods ware volk van. Zo te zien en te lezen bent u een rijzende ster binnen refo-kringen, maar de Heere zegt: "Die Mij eren, zal Ik eren, maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden", 1 Sam. 2:30.
Wat uw "zuivere communicatie" betreft, moet u zich door het geloof van bijbeltaal bedienen en niet van rationele meningen en belachelijke suggestieven.
Tenslotte: 2 Korinthe 5:10: "Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad."

Meneer de woordvoerder, ik en mijn man zijn vrij van uw bloed!

PS. De woordvoeder van de werkgroep, "Geen?abortus", dhr. Nifterik, heeft de antwoorden van Dirk inmiddels afgedaan als die van ‘een Farizeeër en een wetgeleerde'. Onder de vlag der valse liefde schroomt Nifterik niet om de Waarheid Gods te verkrachten en zich met het gristelijk-politieke moordcomplot te verenigen. Over een Farizeeër gesproken!

De Heere zal het zien en zoeken!

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE VAN COMPLETE PDF-BESTAND


http://www.derokendevlaswiek.com