TEELLINCK-PROPONENT, DR. W.J. OP 't HOF, CONTRA/BESTRAFFENDE/TEELLINCK
TEELLINCK-PROPONENT, DR. W.J. OP 't HOF, CONTRA PUBLIEK-BESTRAFFENDE TEELLINCK  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Ds. J. Teellinck (1623 - 1674), studeerde te Leiden, was predikant in Maidstone (Engeland -1645-1646), was tijdelijk predikant van de Engelse gemeente in Middelburg (1646-1647), stond vervolgens in Werneldinge (1647-1649), Vlissingen (1649-1655), Utrecht (1655-1660), Arnemuiden (1660-1661), Kampen (1661-1674) en Leeuwarden. Behoorde, evenals zijn vader Willem Teellinck en zijn broer Maximiliaan, tot de kerkelijke hervormingspartij en was een vriend van Voetius. Raakte in Utrecht betrokken bij twisten over kerkelijke goederen, die in 1653 begonnen na publicatie van Voetius' 'Theologisch Advys over 't gebruyck der kerckelijcke goederen' (de inkomsten van vijf rijke kapittels van vr de Reformatie kwamen niet ten bate van de kerk, maar met de eraan verbonden rechtsbevoegdheden, in handen van particulieren). Het werd een strijd tussen de calvinistisch gereformeerde volksklasse, aangevoerd door enkele voetiaanse predikanten, en de stedelijke overheid, waarbij de laatste tenslotte geweld moest gebruiken. Teellinck en zijn ambtgenoot Abraham van de Velde, werden uit de stad verbannen (juli 1660). Teellinck was zeer welsprekend: hij heeft weinig gepubliceerd, maar zijn 'Den ruchtbaermakende wynstock Christus' werd tot in deze eeuw herdrukt. Samen met zijn broer Theodorus gaf hij enige geschriften van zijn vader uit, o.a. 'Wraeckzwaerd, bepleitende het recht van Godts verbond door bloedige oorloghe, dieren tijdt, bleeke pestilentie' en 'Adam rechtschapen, wanschapen en herschapen'.

Bron: https://encyclopedievanzeeland.nl/Johannes_Teellinck

Ds. J. Teellinck en ds. A. van de Velde uit de stad Utrecht verbannen
In Utrecht regeerde omstreeks 1660 een burgemeester die goddeloos leefde. Herhaaldelijk ging hij zich te buiten aan sterke drank; menigmaal was hij dronken. Dat was voor ds. J. Teellinck aanleiding om de burgermeester daarover persoonlijk aan te spreken. De bestraffing van ds. Teellinck kon de trotse burgemeester echter niet verdragen. Rood van kwaadheid sommeerde hij ds. Teellinck dat hij -en ds. Van der Velde- vr zes uur s avonds de stad moesten verlaten. Dominee Teellinck vroeg echter uitstel, want een van zijn kinderen was gestorven en moest nog begraven worden. De vijandige burgermeester wilde daar echter niet van weten en op sadistische wijze bood hij ds. Teellinck zijn mestkar aan om het dode kind erop te leggen en met zich mee te nemen de stad uit.
Diezelfde middag voer ook ds. Abraham van de Velde met een schuit over de Vecht de stad uit. De burgemeester verbleef op dat moment op zijn buitenplaats aan de Vecht. Hij was van plan om de voorbijvarende leraar eens danig te bespotten. Maar op het moment dat Van de Velde voorbijkwam, zakte de regent plotseling ineen. Een tuinman zag het en kwam verschrikt toelopen. Samen met een knecht wilde hij de burgermeester zo vlug mogelijk naar Utrecht brengen. Zij gunden zich geen tijd om de paarden in te spannen, maar lagen hem op een juist voorbijgaande mestkar! Voordat zij Utrecht binnenreden, was de goddeloze burgemeester reeds gestorven....


Bron: "Wonderen des Allerhoogsten", door Abraham van de Velde.

Klik hier TEELLINCK-PROPONENT, DR. W.J. OP 't HOF, CONTRA PUBLIEK-BESTRAFFENDE TEELLINCK

Dr. W.J. Op 't Hof (HHK) promoveerde destijds op de frontier van de nadere reformatie, Willem Teellinck (1579-1629), en luistert -volgens zijn eigen zeggen- liever een preek van Teellinck dan van Calvijn.....

Volgens de apostel Paulus wandelt dr. Op 't Hof naar de mens: "Want als de n zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk? Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat, gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven. Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft", 1 Kor. 3:3-7.

Iedereen zou van Pitist-promotor, dr. Op 't Hof, evenwel mogen verwachten dat hij niet alleen de pitistische leer van de Teellinck-theologanten zou bewieroken, maar ook de Teellinck-getrouwheid t.a.v. het publiek bestraffen van de overheidszonde, zou praktiseren, wat de gevolgen daarvan ook zullen zijn.

Maar nee, als het daarover gaat, houdt de huidige godgeleerdheid zich angstvallig schuil achter de geraniums, want zij doen liever de ergernis van het kruis teniet, dan dat zij vervolgd zouden worden (Gal. 6:12 - Filip. 3:18). Het laatste is namelijk het gevolg als de goddeloze overheid en de gelijknamige gristelijke politiek publiek door een ware knecht van God bestraft zouden worden (2 Tim. 3:12).

Conclusie: Er zijn dus geen ware knechten van God meer in de afvallige refo-kerken te vinden, want zij kunnen God en de Belial tegelijk naar de ogen kijken.

Met name de zoon van ds. Willem Teellinck -Justus of Johannes- heeft de door Gods Woord voorzegde gevolgen van zijn publieke getrouwheid jegens het bestraffen van de overheidszonde ondervonden toen hij de goddeloze burgemeester van Utrecht bestrafte vanwege diens dronkenschap, met als gevolg dat zoon Teellinck door diezelfde burgemeester uit de stad Utrecht werd verbannen, welks lot ook Teellinck's collega, ds. Abraham van de Velde, te beurt viel (zie bovenstaand verhaal).

Een vriend van ondergetekende heeft onlangs diverse PKN en HHK-dominees gecontact, met de vraag, of naar hun mening homo's aan het Heilig Avondmaal mochten deelnemen en voor een kerkelijk ambt in aanmerking kwamen.

Het antwoord van alle PKN-HHK-dominees was gelijkluidend, namelijk dat "homo's die met hun ""geaardheid"" worstelen", toegang hebben tot het Avondmaal en voor een kerkelijk ambt in aanmerking komen.

Ook dr. W.J. op 't Hof is deze sodomitische mening toegedaan en staat met deze wetteloze houding niet alleen de bekering van homo's in de weg, maar overtreedt ook de leer van Christus, aangezien Gods Woord het homo-zijn binnen het Isral Gods niet eens tolereerde (Deut. 23:17b). Ook binnen de nieuwtestamentische gemeente van Christus wordt Gods verbondswraak ingeroepen als de tucht tegen het homo-zijn niet wordt toegepast, laat staan dat Gods Woord leert dat er celibataire homo's bestaan (Matth. 5:28 - Rom. 1:18-32), laat staan dat homo's tot Gods volk gerekend kunnen worden (2 Pet. 2:14).

Alle ondervraagde dominees leren echter contra Gods Woord dat "worstelende homo's" tot Gods volk behoren en derhalve aan het H.A. mogen deelnemen en een kerkambt mogen bekleden, terwijl het homo-zijn geen slachtofferlijke "geaardheid" is, maar een schandelijke zondestaat die onder de noemer 'de heerschappij des duivels' valt (Rom. 1:18-32). Van de heerschappij des duivels heeft Christus al Zijn ware kinderen volkomen verlost en derhalve bedrijft geen enkel wedergeboren kind van God een onnatuurlijke zonde, omdat onnatuurlijke zonden (zoals zelfmoord, zonde tegen de H.G., Judasverraad, incest, pedo- en homofilie, enz.) alleen bedreven kunnen worden door de in de zonde levende oude mens onder de wet die volledig in de heerschappij des duivels verkeert.

Alle ondervraagde dominees (ook dr. Op 't Hof) leren echter dat "worstelen tegen de homo-"geaardheid" een kenmerk is van het kindschap Gods, (wat een spotternij!), terwijl de bijbelse toets omtrent de fundamentele kenmerken van de wedergeboorte angstvallig niet wordt toegepast op homo's, omdat men bang is voor eigen positie. (Opmerkelijk genoeg worden ineens alle refo-homo's onder de noemer 'celibatair' gerekend, want onder deze false flag hoeft men de tucht zogenaamd niet toe te passen, terwijl de controle op die verzonnen refo-celibataire sodomie heimelijk door kabouter piggelmee geschiedt, want dominees gluren natuurlijk niet door de ramen....).
Onder die sodomitische "worstel"-dekmantel zijn echter diverse refo-homo-huizen reeds geopend (o.a. door B. van der Vlies) en genoemde huiskamers worden door de refokerken gepromoot en in stand gehouden; sodom-huizen, waarin zelfs homo-ambtsdragers door de refokerken worden gestijfd in hun homofiele slachtofferstaat, tuchtloos worden getolereerd en zelfs naar het H.A. worden gedirigeerd en in de kerkenraadsbank worden verkozen en op de kansel toegelaten. De huidige refo-dominees zijn dus niet alleen ophouders voor de eventuele bekering van homo's, maar zouden ook in het stadsbestuur van Sodom en Gomorra verkozen kunnen worden, aangezien 'vacuum verpakte' sodomie door hen gekerstend is. De HHK-dominees leggen hun homofiele collega's geen strobreed in de weg, zoals dat duidelijk is gebleken na de coming-out van o.a. HHK-homo Kommerie en homo-ds. D.B.

Refo-schand-voorzitter, J. Kwast, moest voor een zogenaamde celibataire homo doorgaan, doch heel die celibataire sodomitische refofilie is een deformatorische hoax gebleken, want Kwast is -net als iedere homo- een homofiel gebleken in gedachten, woorden en werken. De sodomitische afval gaat echter profaan door binnen het Refodom, maar de homo-acceptatie roept Gods verbondswraak in, waarvan de eerste oordeels-fase al van kracht is: "En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de Waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid", 2 Thess. 2:11-12.

Tenzij zij en hij zich bekeren van hun celibataire sodom-ideologie-hoax, mag dr. Op 't Hof raden wie hij op de dag van het laatste oordeel tegenover zich zal zien geplaatst, namelijk vader Willem Teellinck en zijn getrouw-getuigende en zondebestraffende zoon Johannes (Justus) Teellinck en alle van God geroepen en getrouwe knechten! (Klik op de afbeelding ter inzage van vlammend getuigenis van ds. Van der Groe tegen refo-homo-aanvaarding).

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.nl