ANTWOORD/AAN/EEN/AANGESLAGEN KERKGANGER DIE IN DE CHAOS VAN DE KERKELIJKE MAFFIA VERKEERT
ANTWOORD OP DE BRIEF VAN EEN AANGESLAGEN KERKGANGER DIE IN DE CHAOS VAN DE KERKELIJKE MAFFIA VERKEERT        
Plaats in winkelmandjeMandje
BERICHT VOORAF: Zoals gewoonlijk hebben we aan lasterbrieven geen gebrek. Ook recent kregen we een bombardement aan uiterst vrome lastergal te incasseren, zoals de Heere al Zijn vervolgde schapen voorzegd en belooft heeft, inclusief de zaligverklaring uit Mattheus 5:11. Wel, om al die reformatorische Rabsakees eens een dienst te doen, hebben we voor iedereen zichtbaar en in tegenwoordigheid Gods de website kwa inhoud voor onbepaalde tijd uit de lucht gehaald en de Heere daarvan de eindbeslissing in handen gegeven, totdat de Heere daarin uitsluitsel zou geven en reeds met kracht in mijn ziel gesproken heeft: "Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten", Openb. 3:8.

PS. Met dank aan alle lasteraars die ondergetekende al zovele onderscheidingstekens uit het lijdenskabinet van Christus bezorgd hebben, terwijl de refo-dominees streeploos ten grave gaan, omdat zij vreemdeling en vijand zijn van de vervolging, terwijl Gods Woord duidelijk leert dat al Gods ware kinderen en knechten vervolgd zullen worden, gelijk geschreven is: "En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden", 2 Tim. 3:12.

--------------------------------------------

Note: Onderstaand antwoord is echter geen antwoord op een lasterbrief, maar op een verontruste brief van een aangeslagen kerkganger, wiens ogen enigzins zijn opengegaan voor het kerkpolitieke bedrog binnen de afvallige refokerken, terwijl hij tegelijk met duizend vragen ronddoolt binnen de maffiose chaos van de afvallige refokerken, maar zijn brief niet in de publiciteit wilde hebben.


ANTWOORD OP DE BRIEF VAN EEN AANGESLAGEN KERKGANGER DIE IN DE CHAOS VAN DE KERKELIJKE MAFFIA VERKEERT

Antwoord op brief vol vragen die de inzender prive wenst te houden: Ik ben wel verheugd dat je ogen enigzins opengegaan zijn voor het kerkpolitieke bedrog binnen het Refodom (en steeds meer ogen gaan open), maar de constatering daarvan is niet genoeg! Aan de hand van de preken en artikelen op de DRV-website, zijn er in de loop der jaren tal van kerkmensen, met name uit de Afscheiding (vooral jonge gezinnen) tot de ontdekking gekomen dat in alle tuchtloze refokerken een zielsmisleidende valse leer geleerd en op alle gebied gemanipuleerd wordt (denk alleen maar aan het feit dat de refokerken de voeten der corona-globalisten kussen), alleen om de kerk-business draaiende te houden. Sommige gezinnen hebben zich van hun babylon-kerk vrijgemaakt en verkeren met een paar duizend andere luisteraars digitaal onder mijn preken, waarvan sommigen daadwerkelijk. Een broeder had er een emigratie voor over en dat is slechts een lage prijs, want in de toekomst gaat het veel meer kosten om de Naam des Heeren te belijden. Je bent dus niet de enige die hierover vragen stelt en ermee in de banden verkeert. Het moet echter niet bij vragen alleen blijven, want daar komt niemand een steek verder mee.

Je gaf te kennen de taal die we bezigen "hard" te vinden, maar dat komt omdat jij en de "reformatorische" (lachertje) kerkmassa van de bijbelse radicaliteit totaal vreemd en er velen vijandig tegen zijn. De taal van Christus, Johannes de Doper, en van Stefanus jegens de Sanhedristen; van Amos jegens de koeien van Basan; van Paulus tegen de betoverde Galaten, enz., is men kerkbreed uiterst vijandig gestemd. De profeet Jesaja beschrijft het afvallige refovolk als volgt: "Want het is een wederspannig volk; het zijn leugenachtige kinderen; kinderen, die des HEEREN wet niet horen willen. Die daar zeggen tot de zieners: Ziet niet; en tot de schouwers: Schouwt ons niet, wat recht is; spreekt tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen", Jes. 30:9-10 ev.

Wat wil je nu? Voor eeuwig bedrogen worden door zachte heelmeesters die stinkende wonden maken, of eerlijk behandeld worden onder een ontblotende en afsnijdende prediking, waarin de oude mens onder de wet het hart doorstoken krijgt, zoals op de Pinksterdag gebeurde met al die belijders. Er is alleen plaats voor Christus, als de oude mens gestorven is en dat geschiedt in de voorgang van de doorgang door de enge Poort (Gal. 2:19), door de bediening des doods, die van de Wet. Christus is het Einde van de Wet (Rom. 4:10) en Hij spreekt alleen de doden en de goddelozen (Rom. 5:6) zalig en wekt hen op uit hun adamsgraf. Dus meer als je dood(straf) hoef je niet mee te brengen, want "de doden zullen horen, de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven", Joh. 5:25.

Ik kan echter geen orde scheppen in de kerkpolitieke chaos waarin je verkeert, dat kan alleen de Heere door Zijn Woord en Geest in het kader van waarachtige wedergeboorte en bekering, hoewel daartoe de zuivere prediking van het Woord het aangewezen middel is. Toch heb ik de indruk dat je geen volledig website-onderzoek gedaan hebt omtrent de absolute afval van alle refokerken, waarop het oordeel Gods even absoluut van kracht is, omdat je nog op twee goedgelovige gedachten hinkt. Degenen die ontkennen dat op de refokerken Gods oordeel van kracht is, kunnen met mij niet verder daarover communiceren, omdat de Heere dit Zelf heeft geopenbaard door Woord en Geest en in mijn hart geopenbaard, gelijk de profeet Jeremia door de Heere als een last kreeg opgebonden om de absolute oordelen te verkondigen jegens het afvallige volk der Joden, dat ook van kracht is op de refokerken, hetgeen al jaar en dag met de onloochenbare feiten bewezen is op de website in woord het geschrift.

Het spijt me te zeggen, maar je hebt niet veel kerkbesef, want je "worstelt" met een kerk die geen enkele affiniteit heeft met de planting Gods in NL, nl. de Kerk der Reformatie, maar daarvan afgescheiden is, zowel van de Kerk- als van de leer der Reformatie. En alle (kerk)plant die God de Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden, zegt mijn God (Matth. 15:13).

O, "heb je het al gehoord? GPPB heeft geen ootmoed!" Wat ik daarvan denk?
Wel, dat hebben ze van de Heere Jezus ook gezegd, gelijk geschreven is: "En een van de wetgeleerden, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan", Luk. 11:45, Dat soort beledigde wetgeleerden hebben Christus eenstemmig tot de kruisdood veroordeeld en een dienstknecht is niet meerder dan zijn Meester. Ik weet me door God als een verloren zoon midden uit de wereld gerukt, in het oordeel van mijn adamsbestaan door Christus gered en weet me ook in een weg van hel en dood door Hem geroepen om Zijn Woord te preken en tot aan de verste grenzen uit te dragen in het kader van de volle raad Gods. Hoe mensen dat beoordelen, deert me niet, ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam.

Vriend, doorzie toch eens al die grijpende wolven in reformatorische schaapsvellen bij God vandaan, gelijk geschreven is: "Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven", Matth. 7:15. Het barst ervan in onze dagen, en als je denkt dat hetgeen Christus hier zegt niet van toepassing is in onze dagen, maak je een dodelijke vergissing, gelijk geschreven is: "Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld", 1 Joh. 4:1. En degenen die vandaag zeggen je vrienden te zijn, zijn morgen je vijanden. Niks nieuws onder de zon!

Je moet echter die van God verworpen refokerken met hun verblinde voorgangers laten varen, of met hen voor eeuwig verloren gaan, gelijk geschreven is: "Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt", Openb. 18:4.
Note: This divine call justifies Gods people to condem the false church of Rome and to leave any apostate reformed church in a biblical way (Mark. 6:11).

Je sprak in je brief o.a. over de zachtaardige ds. Schreuder, maar ook die man is een wolf in schaapsklederen, zoals dat ook openbaar gekomen is in zijn horror-opvattingen over nazi-orgaandonatie.
Zijn collega-wolf in schaapsklederen, ds. Van Aalst, is niet van God, maar van de duivel geleerd, aangezien Van Aalst de schijnootmoed (hoogmoedige nederigheid) voorstaat en de zonden der wereld kerstent en zijn gemeenteleden opdringt. We hebben de man destijds in des Heeren Naam in stukken gehouwen met het zwaard des Woords en als je dit grote taal vindt, lees dan voortaan Donald Duck en schuif Gods Woord voorgoed aan de kant.

De voorbidding van Jeremia voor het afvallige volk der Joden werd door God tot driemaal toe afgesneden en verboden (Jer. 7, 11 en 14)! Onlangs verschillende preken erover gehouden, omdat datzelfde oordeel Gods op alle refokerken ligt en ik spreek in tegenwoordigheid Gods. We oordelen niet over harten, maar je maakt een dodelijke vergissing als je zonder enige grond suggereert dat er nog ware geroepen knechten van God zich binnen de refokerken bevinden, want dan noem je huurlingen en duivelskunstenaars "Gods oogappels", waarover de duivel schaterlacht, aangezien dezulken aan hun vruchten te herkennen zijn en de waarachtige bijbelse kenmerken voor het knechtschap Gods bij allen aanwijsbaar gemist worden. Dezulken roemen de (valse) ootmoed, geven hoog op van de (schijn) liefde, maar schromen niet om Gods ware oogappels buiten de legerplaats te belasteren, ja, totdat ze ermee in de hel vallen, hoewel ik hun dodelijk dag niet begeerd heb, God is mijn Getuige.

Dat er geen kinderen Gods in de huidige kerken verkeren, heb ik nooit beweerd, maar als ze er zitten, zijn ze allen zwaar betoverd zoals de Galatiers van weleer, omdat ze zich leraars vergaderd hebben naar hun eigen begeerlijkheden. Gods ware volk onder het kruis kan niet in de huidige kerken verkeren, omdat het holen van de duivel zijn; men massaal de ergernis van het kruis teniet gedaan heeft, opdat ze niet vervolgd zouden worden, valse leringen verkondigen, Sodom, Gomorra en Rome de hand hebben gereikt en ga zo maar door.

AL Gods ware kinderen onder het kruis worden wereldwijd (bloedig) vervolgd, ook in NL en ik spreek uit ervaring. Ze hebben mij bijkans op aarde vermoord, ook in letterlijke zin, maar de Heere staat er altijd tussen, zoals Hij het mij beloofd heeft. De huidige dominees -niet 1 uitgezonderd- zijn wezensvreemd aan de vervolging, omdat ze sjoemelen in de marge, omtrent de leer waarmee de Kerk staat of valt, omtrent de roepende zonden, omtrent de ere Gods; publiek zwijgen over de roepende zonden van land en volk; de valse oecumene propaganderen; het volk de bloemhoven injagen met een evangelie naar de mens; sodomie refobreed kerstenen; geen Goddelijke roeping kunnen verklaren en zich derhalve als een huurling openbaren op ALLE gebied. God heeft me in al die refokerken de kogel des Woords er door laten jagen, omdat het alles "Mene, Mene Tekel Upharsim" is, wat de kerkklok slaat. Ik ben niet geroepen om huurlingen honing om de mond te smeren, maar hen bij de baard te vatten en hen met het zwaard des Geestes te verhouwen in des Heeren Naam, gelijk de profeten en apostelen getrouw hebben gedaan.

Je ogen mogen dan enigzins opengegaan zijn voor het kerkpolitieke bedrog, maar slechts in schemerachtige zin. Het is werkelijk ongelooflijk wat je zult zien als de Heere je ogen verder opent voor de kerkelijke maffia in onze dagen. Anyway, je kunt al je vragen ten eerste in Gods Woord en deels ook in de preken en artikelen beantwoord vinden, tenminste, als je er werkelijk belang bij hebt omwille van je ziel en zaligheid. Als dat het geval is, zal je ook Gods Woord recht gesneden willen horen preken, tot roem van Gods genade. Gods geroepen getuigen zullen geen valse leer leren, want ook daarvoor staat Christus met Zijn voorbidding Borg en mochten ze een ogenblik dwalen, worden ze door Gods Geest gecorrigeerd, bestraft en verhinderd, maar de huidige refo-priesterschaar haat de bestraffende man in de poort en door diezelfde haat is Christus aan het kruis geslagen, maar het is ten hemelschreiend dat er geen profetie meer is en dat het volk volledig ontbloot is.

Ik wil het hierbij voorlopig laten, want alles is al zoveel keer gezegd op de website, hoewel we nog altijd beginnen moeten om te beginnen, omdat Christus ook het Begin is van de roeping Gods en Hij is ook de Voleinder ervan. Heb je nog vragen, stel ze gerust, hoewel ik van gisteren ben en niets weet, maar mijn Wijsheid en Verstand, is Christus en Zijn Woord is het einde van alle tegenspraak. Amen.

zegen,

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com