BE AWARE: HANDLANGERS VAN DE SATAN OPENBAREN ZICH/DIKWIJLS/ALS/SLACHTOFFERS
BE AWARE: HANDLANGERS VAN DE SATAN OPENBAREN ZICH DIKWIJLS ALS SLACHTOFFERS MET EEN DIABOLISCHE LASTERTONG        
Plaats in winkelmandjeMandje
BE AWARE: HANDLANGERS VAN DE SATAN OPENBAREN ZICH DIKWIJLS ALS SLACHTOFFERS MET EEN DIABOLISCHE LASTERTONG !

Inzender: Geachte ds. Ik wil het kort houden en u niet bezwaren met een ellenlang verhaal, maar ik heb een conflict (gehad) met de kerkenraad hier ter plaatse (CGK) en dat wilde ik u even meedelen vanwege het algemene belang ervan. Dat conflict is begonnen doordat ik de dominee (NN) aansprak op zijn leer, die de toets van Gods Woord niet kan doorstaan. Hij preekt namelijk doorlopend vanuit het stuk der dankbaarheid, zonder ooit het stuk der ellende te preken, laat staan het stuk der verlossing, laat staan dat hij vanaf de preekstoel waarschuwt tegen de roepende (sodomitische) zonden die de refokerken hebben binnengehaald. Eerst schreef ik de kerkenraad er op aan, maar toen ik geen antwoord van hen kreeg, heb ik de dominee zelf benaderd, maar zijn eerste reactie was "dat ik niet zo hoog van de toren moest blazen" en hij voegde eraan toe dat ik "de ootmoed" miste.

Uit uw brieven en artikelen weet ik dat het een bekende slogan is, wat die dominee zei, namelijk om je mond te sluiten. Nu ben ik niet op mijn mondje gevallen en ik liet het er niet bij zitten, want die zaak die ik u zo-even verteld heb, loopt niet over personen, ook niet over mij, maar over Gods Naam en eer. Dus heb ik een paar artikelen van uw hand uitgeprint die handelen over de leer, de valse leraars en de kerkelijke tucht en die naar de kerkenraad en de dominee gestuurd, vanuit het diepe besef dat ik me van hen bijbels vrij moest maken, wat het me ook zou gaan kosten. Wat dat betreft hebben uw preken uitwerking op mij gehad, zeker wat de vrijmaakplicht betreft.

Enkele dagen daarna kreeg ik per telefoon van de scriba te horen dat ik huisbezoek zou krijgen. Nou best, ik dacht laat ze maar komen, wat ik strijd voor een rechtvaardige zaak. Maar toen het gezelschap (twee ouderlingen en een diaken) binnentrad, zag ik al aan hun gezichten dat er onweer dreigde en ik heb de koffiepot direct uitgezet en de stroopwafels aan mijn hond gegeven, want ik kan mijn vijanden liefhebben, maar niet degenen die Christus en Zijn leer expres in discrediet stellen. Wat ik verwachtte kwam er al gauw uit, en die ene ouderling begon tegen mijn persoon van leer te trekken, alsof ik een pest was, die in de strikken van de duivel terechtgekomen is en daar bedoelde ze u mee, zoals die laster ook via refoweb openlijk en doorlopend bedreven wordt. Ja, over een refo-riool gesproken!

Kortom, het is allemaal niet voor herhaling vatbaar wat de heren ambtsdragers uitkraamden, maar toen werd ik het zat en ik sloeg zo hard met mijn vuist op tafel dat de schemerlamp ervan afviel, omdat ze mij wilden verhinderen iets te zeggen. Ik heb hen toen uw artikelen die ik hen gestuurd had met enige stemverheffing nog een keer voorgelezen en bij elke alinea met mijn eigen woorden een toelichting gedaan, die op de situatie van toepassing was en hen aangezegd dat hun namen door Christus in het zand geschreven staan, zoals u in een preek de betekenis daarvan hebt verklaard, namelijk dat het slaat op Jeremia 17:13: "O HEERE, Israels Verwachting! allen, die U verlaten, zullen beschaamd worden; en die van Mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden; want zij verlaten den HEERE, den Springader des levenden waters."

Toen ik hen dat had aangezegd, begonnen zij zich te verontschuldigen met vrome praat en beweerden dat zij het goede met mij voorhadden en dat zij ook wel mensen waren met gebreken en dat ik maar veel moest bidden voor hen, enz.
Ik zeg, maar wat is uw antwoord op mijn brieven en de toegestuurde artikelen? want daarop zijn jullie nog met geen woord ingegaan.
Na enig stilzwijgen heb ik hen opnieuw de wacht aangezegd, dat ze zich als vijanden van Christus en Zijn kruis gedroegen en dat ze niets dan lasterlijke woorden gesproken hadden en de dominee die niets anders doet dan zielen bedriegen, de handen boven het hoofd hielden, ten koste van de Waarheid en de ere Gods.

Ze waren compleet uit het veld geslagen en hadden geen enkel weerwoord. Vervolgens grepen zij hun hoed en vertrokken, zonder gebed en zonder nog iets te zeggen. Een week later kreeg ik een brief van de kerkenraad dat ik onder de tucht stond en dat ik voor de kerkenraad schuld moest bekennen, anders zou ik geweerd worden van het Heilig Avondmaal. Prompt daarop heb ik mijn kerklidmaatschap opgezegd, met nog een laatste vrijmaakbrief zowel aan de dominee als aan de kerkenraad, maar die brief ik u zal besparen.

Hiermee wil ik u zeggen, geachte ds. dat ik elke zondag uit pure nooddwang de preekknop van de rokende vlaswiek indruk en zeker niet uit gemakzucht, of dode rechtzinnigheid. Buiten het rechtgesneden Woord kan ik niet leven!

PS. Het staat u vrij mijn brief te publiceren.

---------------------------------------------

Geachte inzender,
Excuses dat ik u wat lang heb laten wachten op een reactie mijnerzijds, maar ik voel me meer aangetrokken tot het afschrapsel in de heggen en stegen der wereld, dan om de belijders in de dorre refo-doodsvallei nog vetter te mesten tot de dag der slachting dan dat ze al zijn.

Terzake: U schrijft mij geen nieuws, want wat u mij schrijft, is al jaar en dag aan de gang binnen de afvallige refokerken en ook daarbuiten. Talloze gelijkluidende gevallen krijg ik doorlopend in te zien van mensen die de valse leringen en de tuchtloosheid binnen de sodomitische refokerken niet meer kunnen aanzien en aanhoren om des Woords wil. Ik denk daarom dat vele (ex)-kerkgangers zich in uw zakelijk verwoorde brief zullen herkennen, omdat de refokerken uitpuilen van rijke jongelingen en de preekstoelen en kerkenraadsbanken gevuld zijn met arbeiders van de satan, die, als een zachte heelmeester de kerkelijke kankergezwellen met een EHBO-pleister bedekken, zoals alle huurlingen doen. Dezulken werken om loon, en als ze zich in het nauw gedreven voelen, zoals in uw geval, spelen zij de bekende slachtofferrol en anderen kalken ellenlange brieven vol met lasterpraat, zoals ik er honderden heb ontvangen. Ik heb echter ook vele zogenaamde "waarheidslievende" kleenianen ontmoet die zich uiterst vroom, beleeft en integer voordoen, een eind met je meelopen, maar toch als een Orpa of als een Demas openbaar komen, als ze inzien dat de ware godsdienst hen teveel gaat kosten, of als ze zien dat hun vrome slogans niet uitkomen, dan haken ze af, of ze slaan aan het lasteren, zoals ik vandeweek nog heb meegemaakt met een stel belijders, die beweerden destijds hartgrondig "onder het Woord te willen verkeren", maar er ineens vanaf zagen, waarvan "corona" en een "vreselijke vader" de schuld kregen. Toen ik hen schreef binnenkort bij hen langs te komen om ook die vader erbij te betrekken in een gesprek, hen ten goede, schreven ze mij een diabolusbrief, die zwanger was van de reeds lang bestaande psychotische verdachtmakingen, kortom, een brief waarin werkelijk van alles werd belasterd en verdraaid, ook mijn preken, hetgeen ze doen tot hun eigen verderf, waarschijnlijk ook, om mij van dat huisbezoek af te schrikken, maar die poging is te doorzichtig en ook tevergeefs.

Ik strijd met open vizier, waartoe de Heere mij Zelf geroepen heeft: "Gij dan, gord uw lendenen, en maakt u op, en spreek tot hen alles, wat Ik u gebieden zal; wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat Ik u voor hun aangezicht niet versla. Want zie, Ik stel u heden tot een vaste stad, en tot een ijzeren pilaar, en tot koperen muren tegen het ganse land; tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesteren, en tegen het volk van het land. En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen; want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u uit te helpen", Jer. 1:17-19 - Jer. 15:19-21.

Degenen die dit willen bestrijden met diabolische lasterpraat, heel best, maar die zullen het oordeel dragen wie zij ook zijn. Ondergetekende heeft door de jaren heen talloze ellenlange vrome preken van onbekeerde honden op zijn bord gekregen, omdat ze zich aangesproken voelen in de prediking (wat juist de bedoeling is van de Heilige Geest), maar ze geven daar een vleselijke verklaring aan, omdat ze zich persoonlijk aangevallen voelen in hun eigenwaan, zoals ook vandeweek een stel belijders uit de kast kwamen. Ik wenste wel dat er nog veel meer lezers en luisteraars zich aangesproken voelden door het gepredikte Woord, ook al barst dan de vijandschap eruit, want dat betekent dat Gods pijl doel getroffen heeft, hoewel het dikwijls ook fataal afloopt met dezulken als men de Heilige Geest lastert, want dan is er geen weg meer terug, hoewel ik niemands dodelijke dag begeer, God is mijn Getuige.

De Orpa's en Demassen schieten ook in onze dagen als paddestoelen uit de grond en ze gaan als volgt tewerk: ze stellen eerst een slachtoffer voor ogen ("vreselijke vader/moeder/broeder/zuster/buurman/zwager/tante/oom", enz), om de aandacht van henzelf en van hun vleselijke oogmerken af te leiden, maar ik zeg dezulken: dan ben je bij God aan het verkeerde adres en ook bij mij. Want als je dan zo'n vreselijke (godsdienstwaanzinnige) vader hebt, waarom maak je je dan niet direct en finaal van hem vrij en waarom laat je de zaak maar doorkankeren? Ik zal het wel zeggen, omdat je zelf in de zonde leeft, wat het ook is. En als je dezulken dan vragenderwijs met een bepaalde zonde confronteert, omdat ze anders door blijven veinzen, maken zij ervan dat je hen stellig beschuldigt en dan is ineens die vader niet zo vreselijk meer, maar dan hebben we ineens "alles verkeerd verstaan", en dan is ineens ondergetekende de gebeten hond. Ja, dat is steeds een wederkerend spelletje des duivels en door de jaren heen zijn we er enigszins in geoefend geworden, zodat zijn listige omleidingen mij niet onbekend gebleven zijn.

Degenen die van vragenderwijs stellenderwijs maken, zijn lasterhonden van het ergste soort, maar om dezulken uit hun geveinsde tent te lokken behoort die vragenderwijs-methode tot geestelijke martial arts en dat heeft de Heere Jezus mij Zelf geleerd, ook al barsten de meeste belijders daar tegenin, dat moet juist geschieden, want God maakt elke huichelaar als zodanig openbaar. Al die van vijandschap barstende belijders deren mij echter niets; het maakt u geen gewin, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken, gelijk ook de zwanenzang van de getrouwe Stefanus geweest is, toen hij het van vijandschap-barstende Sanhedrin versloeg met geestelijke martial arts, zeggende: "Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden! Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem", Hand. 7:51-54.

Dus hartelijk dank vijanden van Christus, voor al die lasterlijke awards, maar val me niet wederom lastig met die psychotische vloektirades, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. De meeste lasterhonden beelden zich echter in dat als je hen ontmaskert door Woord en Geest, dat zij dan vrij en ongelimiteerd kunnen lasteren, maar dat dacht de vloekende Goliath ook en de hel was zijn deel, gelijk ook die lasterende 42 kinderen-schaar die de profeet Elisa voor kaalkop uitmaakten, doch door Elisa in des Heeren Naam de helse verdoemenis werden aangezegd en door de beren werden verscheurd. Die God des oordeels is nog Dezelfde, maar dat wordt in de huidige prediking al jaar en dag wegvertaald.

In mijn brieven naar vijandige inzenders val ik dikwijls met de deur in huis en ook in de ontmoeting, aangezien ik me niet laat afschrikken door lasterhonden en al helemaal niet door duivelskunstenaars die de 42 lasterende kinderen in schelden overtreffen jegens de profeet Elisa, want dat gebeurd vandaag de dag schering en inslag, tot en met de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest toe, die binnen het Refodom massaal wordt bedreven.
Be aware: handlangers van de duivel openbaren zich dikwijls als slachtoffers met een lasterlijke tong als ze zich in het nauw gedreven voelen door de bediening des doods, die van de wet, die ze niet verstaan, want dat vatten dezulken altijd vleselijk op, zoals ook de wetgeleerde deed richting de bestraffende Heere Jezus, zeggende: "Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan", Luk. 11:45.
Met andere woorden zei die wetgeleerde tot Jezus: "Waarom ziet u ons voor Belialsmannen aan, dat is duivelse smaad!" terwijl zij God en de belial dienden, zoals elk godsdienstig mens van nature doet, maar ze wilden het niet erkennen met hun vrome gezichten, waarop de Heere Jezus de wetgeleerde nog een extra Goddelijke "scheldkanonnade" kado deed (lees Lukas 11:45 en verder).

Geachte inzender, ik dank u voor uw inzending en voor uw publicatie-toezegging en wens u tot slot vele gezegende zondagen toe onder het gepredikte Woord en als u onder de levende bediening wenst te verkeren bij God vandaan, kan geen duivel u tegenhouden !

zegen,

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com