BRIEF CHINESE DS. WANG-YI BETREFT AANKLACHT JEGENS REFO/KERKEN/EN/SGP/CU/POLITIEK
BRIEF VAN CHINESE DS. WANG-YI BETREFT OOK AANKLACHT JEGENS AFVALLIGE REFO-KERKEN EN GRISTELIJKE POLITIEK  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Leg naast het schriftelijke getuigenis van ds. Wang-Yi, de sodomitisch-tuchtloze refo-kerken, het stomme-honden-leger refo-dominees, de godslasterlijke gristelijke SGP/CU-politiek, de atheistisch-religieuze RD-publicaties, en het archief aan refo-lasterbrieven aan ondergetekende en maakt dan de som op voor uzelf! Evenwel, Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, tot in eeuwigheid! - GPPB. v.d.m.

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-DOCUMENT


Klik hier BRIEF VAN CHINESE DS. WANG-YI BETREFT OOK AANKLACHT JEGENS AFVALLIGE REFO-KERKEN EN GRISTELIJKE POLITIEK

OPEN BRIEF VAN DE CHINESE PREDIKANT WANG-YI, DIE VEROORDEELD IS TOT 9 JAAR GEVANGENISSTRAF, OMWILLE VAN HET GELOOF

De open brief van de Chinese dominee Wang-Yi, is ook een niet mis te verstane bijbelse aanklacht jegens de afvallige refo-kerken en een bijbels-absolute veroordeling van de "gristelijke politiek" van de SGP/CU


Toen ds. Wang-Yi nog in vrijheid verkeerde, had hij een brief opgesteld die wereldkundig gemaakt moest worden als hij zou worden gearresteerd door de Chinese overheid en binnen 48 uur nog niet in vrijheid gesteld zou zijn. De Chinese overheid had eerder opdracht gegeven de huiskerk van ds. Wang-Yi te sluiten voor het einde van het jaar, maar daar was geen gehoor aan gegeven. Ds. Wang-Yi noemt dat "burgerlijke ongehoorzaamheid, vanuit het geloof in de Heere Jezus." Volgens de South China Morning Post wordt ds. Wang-Yi beschuldigd van het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht.

Hieronder is een groot deel van de brief van ds. Wang-Yi afgedrukt.

"Op basis van de Bijbel respecteer ik de regering die God ons heeft gegeven in China, omdat God koningen aanstelt en afzet. Als voorganger van een christelijke kerk, heb ik mijn eigen opvattingen over wat een goede regering is. Vandaar dat ik een afkeer ervaar over de vervolging van de kerk door deze communistische regering. Deze regering is goddeloos en berooft ons volk van alle vrijheden van godsdienst en meningsuiting.

Maar God heeft mij niet geroepen om de sociale en politieke instellingen in ons land te veranderen. Alleen door het kruis van Jezus Christus kunnen de Chinezen worden gered. Echte hoop en een perfecte samenleving ontstaan niet door aardse instituten, maar alleen door vergeving van onze zonden door Jezus Christus en in de hoop op het eeuwige leven. In het Evangelie geeft Christus de opdracht het kwaad te ontmaskeren, vanuit de onpeilbare liefde van die glorieuze Koning. Het leven is kort, en God gebiedt met kracht allen op te roepen tot bekering. Christus staat klaar om vergeving te schenken aan een ieder die zijn zonden belijdt en ermee breekt. Dit is ons verlangen als kerk in China: om in deze wereld te getuigen van Christus, te getuigen van het hemelse Koninkrijk en te getuigen van het eeuwige leven. Dat is ook mijn roeping.

Ik geloof dat de vervolging van de kerk door dit communistische regime een zeer slechte, onwettige actie is. Als voorganger van een christelijke kerk moet ik deze goddeloosheid openlijk en ernstig veroordelen. De roeping die ik heb ontvangen, roept mij ertoe op geweldloze methoden te gebruiken om ongehoorzaam te zijn aan die menselijke wetten die de Bijbel en God ongehoorzaam zijn. Mijn Redder, Christus, vraagt ook van mij dat ik vreugdevol alle kosten draag voor het ongehoorzaam zijn aan slechte wetten. Maar dit betekent niet dat mijn persoonlijke ongehoorzaamheid en de ongehoorzaamheid van de kerk ook maar iets heeft van "vechten voor rechten" of politiek activisme in de vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik heb beslist niet de intentie om de instellingen of wetten van China te veranderen. Het enige waar het mij als voorganger om gaat, is het onthullen van de zondige aard van de mens en het getuigenis van het kruis van Christus.

Voor mij als voorganger is mijn ongehoorzaamheid vanuit het geloof aan de overheid een onderdeel van de opdracht van het Evangelie. Het doel van de grote opdracht van Christus is niet om de wereld te veranderen, maar om te getuigen van een andere wereld. De kerk is geroepen kerk te zijn, niet een onderdeel van een seculier instituut. De kerk moet zich juist afscheiden van de wereld en zich niet door de wereld laten institutionaliseren. Vanuit een positief perspectief zijn alle daden van de kerk pogingen om aan de wereld het werkelijke bestaan van een andere wereld te bewijzen. De Bijbel leert ons dat we in alles wat met het Evangelie en het menselijk geweten te maken heeft, God moeten gehoorzamen en niet mensen. Om deze reden zijn geestelijke ongehoorzaamheid en lichamelijk lijden beide manieren om te getuigen van een andere, eeuwige wereld en van een andere glorieuze Koning.

Daarom ben ik niet ge-interesseerd in het veranderen van de politieke of juridische instellingen in China. Ik ben zelfs niet ge-interesseerd in de vraag wanneer het beleid van het communistische regime, dat de kerk vervolgt, zal veranderen. Ongeacht onder welk regime ik nu of in de toekomst leef, zolang de seculiere regering doorgaat met het vervolgen van de kerk, het schenden van het menselijk geweten dat alleen God toebehoort, zal ik daaraan ongehoorzaam blijven. Want de opdracht die God mij heeft gegeven, is om meer Chinezen door mijn daden te laten weten dat er alleen hoop voor de mensheid en de maatschappij is door de verlossing van Christus, in de bovennatuurlijke, genadige soevereiniteit van God.

Als God besluit de vervolging door dit communistische regime tegen de kerk te gebruiken om meer Chinezen te helpen wanhopen over hun toekomst, hen door een wildernis van geestelijke ontnuchtering te leiden en hen daardoor Jezus te laten kennen, dan ben ik bereid me aan Gods plannen te onderwerpen. Als Hij dit allemaal gebruikt om Zijn kerk discipline te leren en op te bouwen, is het goed, want Zijn plannen zijn altijd goed.

Juist omdat geen van mijn woorden en daden gericht zijn op het zoeken naar en hopen op maatschappelijke en politieke verandering, ben ik niet bang voor enige sociale of politieke macht. Want de Bijbel leert ons dat God regeringen aanstelt om kwaaddoeners te straffen, maar degenen die goed doen juist niet. Als gelovigen in Jezus geen kwaad doen, hoeven ze niet bang te zijn voor de duistere machten. Hoewel ik vaak zwak ben, geloof ik er rotsvast in dat dit de belofte van het Evangelie is. Hier heb ik al mijn energie aan besteed. Het is het goede nieuws dat ik verspreid in de Chinese samenleving.'

Ik begrijp ook dat dit precies de reden is waarom het communistische regime vervuld is van angst voor een kerk die niet langer bang voor haar is. Als ik voor een lange of korte tijd in de gevangenis zit, als ik kan helpen de angst van de autoriteiten voor mijn geloof en voor mijn Heiland te verminderen, ben ik heel blij hen op deze manier te helpen.

Maar ik weet dat alleen wanneer ik afstand neem van alle slechtheid van deze vervolging tegen de kerk en vreedzame middelen gebruik om ongehoorzaam te zijn, ik echt in staat zal zijn de zielen van de autoriteiten en de wetshandhavers te helpen. Ik hoop dat God mij gebruikt, nu ik mijn persoonlijke vrijheid heb verloren. Om degenen die mij van mijn vrijheid hebben beroofd, te vertellen dat er een autoriteit is die hoger is dan hun autoriteit, en dat er een vrijheid is die zij niet kunnen bedwingen. Een vrijheid die de kerk vol maakt van de gekruisigde en opgestane Jezus Christus.

Ongeacht waar de overheid mij van beschuldigt, van welke vuiligheid misschien ook, zolang deze aanklacht betrekking heeft op mijn geloof, mijn geschriften, de boodschappen die ik doorgeef, is het slechts een leugen en verleiding van demonen. Ik ontken het categorisch, maar zal mijn vonnis uitdienen, zonder dat ik de wet toe zal stemmen. Al zou ik worden ge-executeerd, ik zal niet erkennen dat ik schuldig ben.

Ik wil erop wijzen dat de vervolging tegen de kerk van de Heere en tegen alle Chinezen die in Jezus Christus geloven, het meest goddeloze en afschuwelijke kwaad in de Chinese samenleving is. Dit is niet alleen een zonde tegen de christenen. Het is ook een zonde tegen de niet-christenen. Want de overheid bedreigt hen brutaal en meedogenloos en belet hen om tot Jezus te komen. Er is geen groter kwaad in deze wereld.

Als dit regime op een dag door God wordt omvergeworpen, zal dat geen andere reden hebben dan Gods wraak en rechtvaardige straf over dit kwaad. Degenen die mij opsluiten, zullen op een dag worden opgesloten door de engelen. Degenen die mij ondervragen, zullen uiteindelijk worden ondervraagd en geoordeeld door Christus.

Wanneer ik hieraan denk, vervult de Heere me met medeleven en verdriet over degenen die actief proberen mij gevangen te nemen. Wilt u bidden dat de Heere mij zal gebruiken, geduld en wijsheid zal geven, zodat ik het Evangelie met hen kan delen?

Scheidt men mij van mijn vrouw en kinderen, verwoest men mijn reputatie, vernietigt men mijn leven en mijn familie -de autoriteiten zijn in staat al deze dingen te doen- maar niemand in deze wereld kan mij dwingen mijn geloof af te zweren, mijn leven te veranderen of mij uit de dood op te wekken.

En dus, respectabele officieren, stop met het plegen van kwaad. Dat is niet in mijn voordeel, maar eerder voor u en voor uw kinderen. Ik smeek u ernstig uw handen niet naar mij uit te steken, want waarom zou u de prijs betalen voor de eeuwige verdoemenis in de hel voor de zaak van een eenvoudige zondaar als ik ben? Jezus is de Christus, de Zoon van de eeuwige, levende God. Hij stierf voor zondaars en stond op uit de dood en leeft voor ons. Hij is mijn Koning en de Koning van de hele aarde, gisteren, vandaag en voor altijd. Ik ben Zijn dienaar en daarom zit ik hier gevangen. Ik zal in zachtmoedigheid degenen weerstaan die zich tegen God verzetten, en ik zal vreugdevol alle wetten overtreden die Gods wetten overtreden."


dienaar van de Heere,

Wang Yi.


PS. Onder enig voorbehoud geplaatst, aangezien we niet op de hoogte zijn van de leerstellingen van ds. Wang-Yi, maar in dit bestek alleen uitgegaan zijn van zijn open brief. (Lees ook vorig artikel of Klik op de afbeelding voor volledig document).

Bron: https://www.faithwire.com/2018/12/12/read-powerful-letter-detained-chinese-pastor-wang-yi-wrote-anticipating-arrest/


http://www.derokendevlaswiek.com