DE/CHRISTUSKRUISIGENDE RD-RIETSTOK VAN WIM KRANENDONK
DE CHRISTUSKRUISIGENDE RD-RIETSTOK VAN WOLF IN SCHAAPSKLEDEREN, WIM KRANENDONK !        
Plaats in winkelmandjeMandje
DE CHRISTUSKRUISIGENDE RD-RIETSTOK VAN WOLF IN SCHAAPSKLEDEREN, EX-REDACTEUR, WIM KRANENDONK !

---------------------------------------------------

Toegespitst: Trek geen overhaaste conclusies over het spreken van God

2020-03-28 - Wim Kranendonk

https://www.rd.nl/opinie/toegespitst-trek-geen-overhaaste-conclusies-over-het-spreken-van-god-1.1646695

Kranendonk: "Hoevelen zijn er niet die nu, tijdens de coronacrisis, wijzen naar de boosheid en verdorvenheid van onze samenleving? En die is boos, dat is waar. Maar wie van degenen die met een beschuldigende vinger naar anderen wijzen, beseft dat hij dan tegelijk met drie vingers naar zichzelf wijst? Wie een bijzondere sprake van God wil duiden, zal eerst en vooral heel bewust naar zichzelf moeten wijzen. Dat besefte de dichter van Psalm 106:4."

---------------------------------------------------------

COMMENT
1. De liberale Wim Kranendonk staat al jaar en dag te boek als een deepstate-supporter, als een geslepen Schriftverkrachter en doet niet onder voor zijn liberale evenknie, klimaat-hoaxer, Steef de Bruijn. Kranendonk maakt de Goddelijke vrijmaakplicht (Ezech. 3; Ezech. 33; 1 Tim. 1:13; 1 Tim. 5:20; Tit. 2:15; Ef. 5:11), satanisch belachelijk in bovengenoemd RD-artikel, en suggereert alsof de zonden niet bestraft mogen worden in des Heeren Naam, terwijl God dat Zijn ware knechten en kinderen uitdrukkelijk geboden heeft, hetgeen ze om Zijnentwille ook gaarne doen, gelijk geschreven is: "Maar waarlijk, ik ben vol krachts van den Geest des HEEREN; en vol van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Israel zijn zonde", Micha 3:8.

"Nee Micha", godslastert EO-farizeer, Kranendonk, "Je steekt met 1 vinger wel naar het volk Israel, maar met drie vingers naar jezelf!"
Kranendonk haalt in zijn artikel wel vromelijk Psalm 106:4, ja, aan als een stok om de hond te slaan, terwijl er van een breken met de roepende RD-zonden geen enkele sprake is, aangezien het RD al jaar en dag doorgaat met gemanipuleerd MSM-nieuws, Schriftverkrachtende columschrijvers a la paus-aanbidder, dr. Huijgen, gelijknamige RD-artikelen en wereldse PUNTUIT.nl-entertainment, waarmee ze wedijveren met de Stolkse kermis! Alleen en uitsluitend Gods ware volk en Gods geroepen getuigen hebben een gedurige inleving van Psalm 106:4 (ben onder die last bezweken, God is mijn Getuige), maar degenen die, zoals Kranendonk, nu ineens vromelijk SCHERMEN met Psalm 106:4, weten van die schuldenlast des volks NIETS af en ze zullen met Psalm 106:4 op hun vrome lippen in de hel vallen, als God het niet verhoedt.

2. Ironisch genoeg valt Kranendonk zelf onder degenen die met een beschuldigende vinger wijzen, aangezien zijn waarschuwend vingertje naar die door hem genoemde beschuldigende vingers, ook drie van zijn eigen vingers naar hemzelf wijzen.

3. Bovendien suggereert Kranendonk in bovenstaand citaat, dat de profeten, Jesaja, Jeremia, Ezechiel, enz. die Gods oordelen moesten afkondigen, niet alleen als waarschuwing, maar ook in absolute zin, met drie vingers naar zichzelf wezen, hetgeen pure godslastering is! Ook suggereert Kranendonk valselijk dat de oordelen Gods door profeten afgekondigd, een oproep tot bekering inhielden, terwijl de profeten de absolute oordelen Gods hebben afgekondigd, niet in het kader van de wil des bevels van God, maar in het kader van de wil des besluits van God en dus niet meer af te bidden waren, (geldt ook voor coronaplaag), om welks reden de HEERE de voorbidding van Jeremia tot driemaal toe afsneed, omdat de oordelen absoluut waren. De liberale Kranendonk en Co valt niet voor God in als een helverdienende zondaar, nee, ook in dit coronaoordeel hanteert hij nog steeds een doekje voor het bloeden, met Psalm 106:4 op de lippen, om de RD-business draaiende en eigen vrome stand op te houden. Arme godsdienst!

Wat EO-farizeer, Kranendonk in zijn artikel beweert, is altijd de rietstok waarmee Gods geroepen getuigen, zoals ook ondergetekende dat mag zijn, door de vijanden van Christus worden geslagen. Geen vreemde zaak, aangezien Christus Zelf geslagen is in het huis van Zijn liefhebbers. Het is mij en al Gods ware volk voorzegd: "Gedenk des Woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn Woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren", Joh. 15:20.

Daarvan is EO-farizeer, Kranendonk, een absolute vreemdeling. Derhalve zou hij de bestraffende vingerwijzende Christus jegens de farizeers, met zijn oude-mens-mond belasteren, zeggende: "Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan", Luk. 11:45.
"Doch Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden! want gij belast de mensen met lasten, zwaar om te dragen, en zelven raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren. Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd", Luk. 11:46-47.


EO-farizeer, Kranendonk, brengt een veelgebruikte dooddoener in stelling, omdat hij zelf Gods corona-oordeel niet wil erkennen, laat staan mijnen en zich door de jaren heen als een bittere vijand van het kruis van Christus heeft geopenbaard! Ja, om zelf niet vervolgd te worden!
Ik ken die Godevijandige vroomsprekende pappenheimers onderhand wel en bij hopen zelfs. De vijanden van Christus brengen altijd dergelijke Kranendonk-dooddoeners in stelling, jegens degenen die bij God vandaan getuigen tegen de roepende zonden van kerk, land en volk, want dan klinkt het uit de lastermonden van die Kranendonk-farizeers: "Je moet er maar veel voor bidden!"
Dat zijn duivelse beschuldigingen en afgezaagde dooddoeners, aangezien ze zelf met geen vinger aanroeren hetgeen ze anderen opleggen. Bovendien IS Gods ware volk onder het heiligend kruis een biddend volk! Gods ware volk en Gods geroepen knechten bidden echter NIET voor degenen die zondigen tot de dood (1 Joh. 5:16), zoals de fascistische SGP-top en de jezuitische RD-top de zonde tot de dood duidelijk en aantoonbaar wel hebben bedreven en gedurig bedrijven, gelijk geschreven staat, zeggende: "Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen", Rom. 1:32.

4. Tegelijk suggereert Kranendonk met zijn vrome kwasterijpraat, dat God Zijn geroepen getuigen nu niet meer heeft, terwijl Gods geroepen getuigen dezelfde roeping Gods hebben ontvangen als genoemde profeten en apostelen om ook tegen de roepende zonden te getuigen en Gods oordelen daarover af te kondigen. De roeping waarmee de profeten en apostelen geroepen zijn om Gods Woord te preken naar de volle raad Gods, is niet een andere roeping voor Gods geroepen getuigen van nu, alleen wordt er sinds Gods Woord een afgesloten canon is, niets meer aan het Woord toegevoegd, maar uitsluitend uit die afgesloten Woord-canon gepredikt, met dezelfde Goddelijke autoriteit als waarmee de profeten en apostelen hebben gepreekt, omdat zij hetzelfde Woord Gods prediken dat altijd hetzelfde Goddelijke gezag heeft. Daar vallen de valse bijbelvertalingen, waaruit ook Kranendonk citeert, geheel buiten. De Statenvertaling was duidelijk een geschenk door God gegeven, maar al die valse bijbelvertalingen, inclusief de HSV, zijn in de hel gesponnen, omdat daarmee Gods Woord verkracht en de door God gegeven S.V. terzijde geschoven wordt, hetwelk een refobrede zonde is, die tot veler verderf wordt bedreven.

Zo waarachtig als de Heere leeft en mijn ziel leeft, is het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de refokerken en hun voorgangers een oordeel Gods, dat niet kan worden afgebeden, omdat vanwege de ingekankerde valse leringen, de tuchtloze sodomitische kerkzonden plus de interkerkelijke kerstening van diverse nazi-wetten en gelijknamige vaccinaties, de maat der zonde is volgezondigd, omdat men zich -na zovele waarschuwingen- niet onderwerpen wil aan Gods geopenbaarde wil en dan is het point-of-no-return gepasseerd! Ondergetekende weet zich van God geroepen om met name tegen de roepende kerkzonden te getuigen, gelijk Jeremia van God geroepen was, gelijk geschreven is: "Daarom zegt de HEERE alzo: Zo gij zult wederkeren, zo zal Ik u doen wederkeren; gij zult voor Mijn aangezicht staan; en zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als Mijn mond zijn; laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen; want Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de HEERE. Ja, Ik zal u rukken uit de hand der bozen, en Ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen", Jer. 15:19-21.
In geen enkele tijd boet Gods roeping iets aan Goddelijke geldigheid in, maar dat werd ook in de dagen van Jeremia niet geloofd en in onze dagen evenmin, met verwoestende oordelen tot gevolg. Vroomsprekende lasterhonden, zoals Kranendonk dat is, lopen zich echter tegen de God van Jeremia te pletter.

EO-farizeer, Kranendonk, besluit zijn hypnose-artikel met een verwijzing naar "een reddende Christus", maar Christus redt geen slachtoffers in noodgevallen. Christus is geen noodgod die rondgaat met een ehbo-evangelie, nee, Christus zoekt en zaligt uitsluitend het verlorene! Dat zijn degenen die naar de inleving des harten nooit meer bekeerd en nooit meer zalig kunnen worden, omdat zij het absolute vonnis der wet niet meer van zich af kunnen werpen, gelijk geschreven staat: "En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven", Rom. 7:9.
Die bediening des doods, ofwel de oude-mens-dood gaat altijd aan de wedergeboorte vooraf, gelijk geschreven is: "Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou", Gal. 2:19. - "Want het Einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft", Rom. 10:4.

Vrome kwasten, zoals ook Kranendonk dat duidelijk is, ageren uiterst vromelijk vanuit hun oude-mens-staat onder de wet, maar dezulken zijn geblankette vijanden van Christus en bittere vijanden van God, aangezien God alleen en uitsluitend de goddeloze rechtvaardigt! Daar zijn vrome farizeers, zoals Kranendonk zich al jaar en dag openbaart, een vreemdeling en ook een barstende vijand van en dat zeg ik in tegenwoordigheid Gods!

GPPB. v.d..m.


http://www.derokendevlaswiek.com