DHR. W. AKSTER EXPOSED ALS EEN TROJANVIRUS
WIM AKSTER ALS DIRECTEUR VAN STICHTING TIMOTHEOS DOOR GOD EXPOSED ALS EEN TROJANVIRUS !        
Plaats in winkelmandjeMandje
WIM AKSTER ALS DIRECTEUR VAN STICHTING TIMOTHEOS DOOR GOD EXPOSED ALS EEN TROJANVIRUS !

Inzending RD-bericht 23-04-2020: "Directeur Timotheos Malawi -Wim Akster- is op borgtocht vrijgelaten"

Fragment van het RD-bericht:
"W. Akster, de vorige week op non-actief gestelde directeur van Timotheos Foundation in Malawi, is dinsdag op borgtocht vrijgelaten. Tegen Akster is een aanklacht van seksueel overschrijdend gedrag ingediend, liet de Nederlandse Stichting Timotheos donderdag weten. Op dit moment wordt de ingediende aanklacht verder door de Malawische justitie onderzocht. Akster bevindt zich niet op het terrein van Timotheos, maar elders, meldde de stichting verder."

------------------------------------------------

COMMENT
Het geval Akster is een gevolg van de afval der kerken. Al die zogenaamde zendingscommisies staren zich blind op "de werken" en daarvoor gaat de interkerkelijke collectezak rond bij al die sodomitische kerken, maar dat zijn slechts Kains-offers die God niet aanneemt. God houdt het stichtingsbestuur en al die leden van het comite van aanbeveling hoofdverantwoordelijk voor al die door hen uitgezonden vossen die de wijngaard verderven, zoals Akster openbaar gekomen is. Men wil werken, werken en nog eens werken, maar de personen die uitgezonden worden onderzoeken op hun geestelijke staat, is er niet bij, met alle verderfelijke gevolgen vandien. Gods Naam wordt grotelijks gelasterd door het blinde Timotheos-bestuur en de gelijknamige leden van het comite van aanbeveling, omdat ze de mond Gods niet vragen, maar -let maar op- een pleister plakken op de wonde en klaar is kees!

Wijlen ds. C. Stelwagen die destijds voorzitter was van stichting Stephanos, had zero procent geestelijke mensenkennis, met alle zendingsmisslagen als gevolg. Hetzelfde geldt voor wijlen ds. C. van den Berg, waartegen ondergetekende destijds zijn zendingsroeping vertelde, maar hij hield het verdacht, omdat hij het zelf zo niet kende. Prompt slikte hij een stuk glas in, dat afgebroken was van het glas waaruit hij dronk en moest hol-over-bol de dokter bellen. Ja, dat was duidelijk de hand Gods, maar hij merkte er niet op. Beide mannen zijn reeds uit de tijd en zo gaat het maar door! Al die witgepleisterde zendingswerken die zonder geloof geschieden zullen evenwel geen dageraad hebben.

Nogmaals, al die interkerkelijke zendingscommisies staren zich blind op "de werken", want ze willen wat zichtbaars te etaleren hebben, maar ze doen geen geestelijk onderzoek naar de personen die ze uitzenden, en dat geldt ook voor de verkozen ambtdragers binnen het Refodom in het algemeen.

Ik heb Akster (mij welbekend uit Doornspijk) leren kennen als een vos die de wijngaard verderft. Jaren geleden, toen Akster uitging voor stichting Stephanos kregen wij van Akster per email een trojan toegestuurd, om mijn computerbestanden te verwoesten. Ik had het een en ander over het wanbeleid van stichting Stephanos geschreven en daarop stuurde Akster mij een trojan en de Heere weet dat het zo is. Ik kon hetgeen Akster gedaan had, aan de Heere overgeven. Gods molens draaien wel langzaam, maar na zoveel jaren heeft de Heere Wim Akster als een wijngaardverdervende trojanvirus geopenbaard!

Uit ervaring weten we hoe Stichting Stephanos te werk gaat, aangezien we krachtens een Goddelijke zendingsroeping via Stephanos destijds uitgezonden zouden worden, maar ik heb er door Gods hand gedreven uiteindelijk voor bedankt om via Stefanos te worden uitgezonden, omdat er door de toenmalige Stephanos-commissieleden puur rationeel en absoluut niet door het geloof gehandeld werd. Stichting Stephanos viel in PKN-handen en concureert nu met stichting Timotheos in de zendings-entertainment. Het is alles kerkpolitieke afval wat de kerkklok slaat. Men is ook op de interkerkelijke toer gegaan is, waarbij sodomitisch kerkgeld wordt gecollecteerd, om met dat Christus-verradende judasgeld kains-offers aan God te offeren en dat geldt voor alle huidige refo-kerkelijke zendingsinstanties.

Wim Akster is dus na zoveel jaren door God exposed, niet als een overspeler, want daarvoor komt geen mens in de gevangenis, maar als een schandalist. Hier is dus veel meer aan de hand. Dat "het onderzoek nog loopt", betekent dat Akster onnatuurlijke zonden bedreven heeft, hetgeen betekent dat Akster stik onbekeerd en dus genadeloos is tot op de dag van vandaag, aangezien Gods ware volk na ontvangen genade geen onnatuurlijke zonden kan bedrijven, noch in een door God overgegeven staat kan verkeren die haaks staat op de Goddelijke scheppingsorde, omdat Christus Zijn ware volk volkomen verlost heeft uit de heerschappij der zonde en des duivels. Dat feit wordt refobreed ontkend en dat maakt dan ook mede de totale afval uit van al die afvallige refokerken. Ook stichting Timotheos danst mee in die afval, aangezien zij het onnatuurlijke zondebedrijf van Akster bedektelijk uitdrukken, zeggende: "Tegen Akster is een aanklacht van seksueel overschrijdend gedrag ingediend."

Ze zeggen niet rechtuit wat het is en daarmee verraden zij ook al die donateurs die hun geld gegeven hebben tot onderhoud van al die Malawiaanse weeskinderen. Nee, de misdaad moet bedekt blijven, ja, maar God maakt alles open en publieke zonden moeten publiek gecensureerd worden, hetgeen refobreed wordt nagelaten, met Gods oordelen als gevolg! Daar komt bij dat Akster op borgtocht is vrijgelaten, hetgeen betekent dat er een som gelds is gestort van het stichtingsgeld? Dus de "seksueel grensoverschrijdende" Akster wil nog niet eens zijn straf uitzitten, hetgeen boekdelen spreekt en zijn biografie historisch maakt.

Ik kon Akster voor die destijdse trojan-aanval gemakkelijk vergeven, maar God stapt niet over de zonden heen, dat zien we hier weer eens duidelijk. Er is echter geen enkele dominee die hier iets van gelooft, namelijk, dat God niet over de zonde heenstapt, maar die stelt in het licht Zijns aangezichts, maar ze geloven het niet, want anders zou de huidige refo-priesterschaar de zonden en zelfs de roepende zonden niet durven kerstenen, hetgeen echter refobreed wel gedaan wordt en Gods oordelen ingeroepen hebben. De kerkpolitieke doofpotten zal God evenwel allemaal openbreken en al het kerkelijke onkruid verbranden!

Het gaat me niet om namen, maar hier moet man en paard genoemd worden, aangezien omtrent het Akster-geval nog meer openbaar komt. HHK-zendeling, Roelof Oomen, die ook voor Stefanos gewerkt heeft, heeft al die Malawi-jaren Wim Akster als een broeder erkend, terwijl degenen die de Geest van Christus hebben wel voor een ogenblik en zelfs vele ogenblikken hun ogen in hun zak kunnen hebben t.a.v. de vossen die de wijngaard verderven, maar niet jaren achterheen! Roelof Oomen is dus met een vos die de wijngaard heeft verdorven een jarenlange verbintenis aangegaan, wat ook duidelijk gebleken is door zijn ondertekening van de sodomitische Nashville-verklaring. Hetzelfde geldt voor zoonlief, Gerrit Oomen, die onlangs als zonnepaneel-zendeling werd uitgezonden en door Wim Akster te Malawi op een warme welkoms-maaltijd ten huize Akster werd onthaald. Ja, ze trappen al in de strikken des duivels zodra het vliegtuig is geland. Dat is nu de vrucht van al die "reformatorische" ongeloofszending!

Gods ware volk en knechten daarentegen, beproeven de geesten of zij uit God zijn, want zij hebben de Geest van Christus, gelijk geschreven staat: "Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods", 1 Kor. 2:10.

Ja, het is bij al die zogenaamde zendingslievende kerkelijke voorgangers en belijders in hun bovenkamer geslagen en zij zijn verblind geworden, omdat zij zijn afgevallen van de eniggeldende leer van Christus en Sodom de hand hebben gereikt en wat dies meer zij. Geen enkele refodominee weet derhalve hoe God werkt, ook niet ten aanzien van het uitzenden van ZIJN geroepen getuigen. Daar hebben ze ook geen enkel belang bij, omdat hun belang puur kerkpolitiek-belang is en de kerk-business draaien moet en dat geldt ook voor de zendings-business. Jonge gezinnen worden bij hopen uitgezonden naar het zendingsveld, die niets weten van een Goddelijke roeping, noch kennis hebben aan het lijden om Christus wil en dezulken staan derhalve open en bloot aan elke strik des duivels. Heel dat kerkelijke zendingsbedrijf baart niets dan dienstbare werken die ze opvoeren in hun kerkelijke etalagekasten, maar de ware geloofsdrijfveren en de ware geloofsvruchten ontbreken ten enen male.

De Heere gaat evenwel door met het oordeel op de refokerken en ook gaat Hij door om Zijn volk buiten de legerplaats te bedienen uit het kabinet van het genadeverbond, gelijk geschreven is: "Gij dan, weid Uw volk met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont, in het woud, in het midden van een vruchtbaar land; laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds", Micha 7:14.

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com