DRUK OP DE PREEKKNOP IS GEEN VERVANGING/VAN/DE/VERGADERING VAN DE GEMEENTE GODS
DRUK OP DE PREEKKNOP IS GEEN VERVANGING VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTE GODS        
Plaats in winkelmandjeMandje
DRUK OP DE PREEKKNOP IS GEEN VERVANGING VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTE GODS

Inzender:
U schreef dat de upload-ruimte bij de provider tot maximum limiet gekomen is, en dat u geen preken meer kunt uploaden. Hint: kunt u geen ruimte vrijmaken door bepaalde grote bestanden te converteren naar een kleiner bestand? Of verouderde bestanden verwijderen? Het Woord is mij zo dierbaar!

Bijvoorbaat dank en de zegen des Heeren toegewenst

NN.

--------------------------------------------------------

Antwoord:
Uw converteer-suggestie is mogelijk, maar veel teveel arbeid en aan arbeid in Gods Koninkrijk ontbreekt het ons niet, hoewel we nog altijd moeten beginnen. De Heere heeft mij evenwel een geopende deur gegeven die niemand sluiten kan (Openb. 3:8), maar die belofte staat of valt niet met het al of niet uploaden van preken.

Het globalistische corona-religie-regelement is refobreed aanvaard en mensen luisteren preken thuis via digitale apps, waardoor "de gehoorzaamheid aan de overheid" ver boven de kroonrechten van Christus gesteld wordt. Die afgoderij heeft me aan het denken gezet, wat betreft dat indrukken van die preekknop, niet alleen in coronatijd, maar ook op afstand. Thuis preken beluisteren vanwege corona-hysterie en op last van de overheid is puur onbijbels en een demonstratie van bruut ongeloof. Op afstand preken beluisteren om des Woords wil mag echter ook geen traditie worden, maar moet een aanleiding zijn om zich op te maken en zich te voegen in de voetstappen der schapen, gelijk geschreven is: "Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen! zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen", Hoogl. 1:7-8.

Er zijn in onze dagen vele zondags-thuiszitters die zondags preken beluisteren of preeklezen, omdat de huidige tuchtloze refokerken de gemeente Gods niet vertegenwoordigen, maar daarentegen Sodom en Rome de hand hebben gereikt. Degenen die in zulke afvallige kerken blijven, zullen van hun plagen ontvangen (Openb. 18:4). Thuislezers en/of preekbeluisteraars moeten echter wel beseffen dat een buitenkerkelijk leven nooit een blijvende status mag krijgen, aangezien de vergadering van de ware Kerk tot aan de voleinding der wereld zal bestaan. Als de ware Kerk, dus de vergadering der ware Christ-gelovigen, niet in eigen land te vinden is, dan is emigratie geen optie, maar een must. Als dat de geloofsovertuiging is, zal blijken dat er geen grenzen zijn aan Jezus macht. Wie daarvan afdingt, heeft geen ware geloofsovertuiging.

U hebt gelijk, want het is inderdaad niet zo moeilijk om schijfruimte vrij te maken, gewoon door oude bestanden te verwijderen en we hopen dat ook wel te doen, maar laten de luisteraars zichzelf door Gods Woord doorlichten, of zij geen gemakzuchtig gebruik maken van de digitale preekknop. Immers, het indrukken van een preekknop moet altijd van tijdelijke aard wezen en is alleen (tijdelijk) geoorloofd als het uit pure nood geboren is om des Woords wil, zoals de Hervormde Evangelisaties destijds uit pure nood geboren en bedoeld waren als tijdelijke vluchtheuvels en niet als kerkelijk gevestigde bolwerken.

Het indrukken van een digitale preekknop kan namelijk nooit een vervanging zijn van de letterlijke vergadering der gemeente Gods, gelijk de apostel zegt: "En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert", Hebr. 10:25. (Zondagavond over gepreekt). Ja, er kunnen situaties zijn waarin de noodzaak dringt om thuis te zitten, zoals hierboven is gezegd, maar alleen als men zich publiek heeft vrijgemaakt van al die valse sodom-kerken die onder de vlag van reformatorisch ter helle varen. Thuis lezen en/of preken luisteren moet altijd wel een tijdelijk karakter hebben en nooit een bepaalde status krijgen, want dan wordt het al te sektarisch.

Als het indrukken van een digitale preekknop maar enigzins de trekken vertoond van een gewoonte-traditie, is het gemakzuchtige afgoderij, want dan is er ook geen sprake meer van het eendrachtelijk bidden tot God, gelijk geschreven staat in Handelingen 4:23-30: "En als dezen [de gelovigen] dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God, en zeiden: Heere! Gij zijt de God, Die gemaakt hebt den hemel, en de aarde, en de zee, en alle dingen, die in dezelve zijn. Die door den mond van David Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenen, en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn te zamen opgestaan, en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen den Heere, en tegen Zijn Gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, Welken Gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israels; om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken; daarin, dat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door den Naam van Uw heilig Kind Jezus."

En als het indrukken van een preekknop uit gewoonte of bijgelovigheid geschiedt, dan is men ook niet meer verlegen om de sacramenten bij te wonen en/of eraan deel te nemen. Aan die prive-godsdienst wens ik niet mee te werken, maar door het blazen van de bazuin des Woords de schapen uit de heggen en stegen der wereld te vergaderen onder de bediening van het Woord. Beter met een lege en/of halfgevulde portemonnee onder het Woord te verkeren als met een volle portemonnee akkers, jukken ossen te bezitten en een vrouw getrouwd te hebben en voor het gemak zondags de preekknop in te drukken, ja, om dan met de rijke man de ogen op te slaan in de eeuwige pijn.

Handelingen 4:23-30 zijn ook de tekstwoorden waaruit we afgelopen zondagmorgen (05-07-2020) hebben gepreekt en in het heden hebben gezet, aangezien het corona-hysterische Refodom zich geconformeerd heeft met het Sanhedrin van weleer, waarin de overheid het voor het zeggen had, gelijk geschreven is in Handelingen 4:1-3: "En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters, en de [Romeinse] hoofdman des tempels, en de Sadduceen; zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden, en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En zij sloegen de handen aan hen, en zetten ze in bewaring tot den anderen dag; want het was nu avond."

De Refokerken laten -net als het Sanhedrin van weleer- de overheid bepalen hoe men moet samenvergaderen en daarmee vertrappen zij de kroonrechten van Christus, vervalsen de eredienst en vervolgen degenen die van Christus zijn. De verraderlijke gang van de afvallige refokerken is mij niet onbekend, maar we hebben ook lessen getrokken uit die goddeloze corona-alternatieven die men bedacht heeft omtrent de eredienst, met deze vraag: werkt het indrukken van een digitale preekknop zowiezo geen luibuikige afgoderij in de hand?

In de tijd van de Schotse vervolging, gingen de gelovigen soms uren lopen door de bergen en door weer en wind om een preek van ds. Peden te horen en we zien dat ook bij de zwaar vervolgde Waldenzen, die lijf en leden, goed en bloed er voor overhadden om des Woords wil. Door het indrukken van een preekknop hoeft men niet meer uit te trekken en dan is dat indrukken van een digitale preekknop niet meer een aanleiding om uit te trekken en onder het Woord te verkeren, maar om voor het gemak gezapig thuis te blijven.

Ik wens geen oorzaak te geven om die eigenwillige godsdienst te voeden. De dienst des Heeren mag tegenwoordig niets meer kosten, en al die horizontale argumenten "van niet te kunnen" zijn dikwijls pure drogredenen, omdat men van de ergernis des kruizes een vijand is. Ik ben niet door God geroepen om die mens-centrische godsdienst te stijven, maar met de grond gelijk te maken met het Woord van onze God, gelijk geschreven is: "Zie, Ik stel u te dezen dage over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken, en af te breken, en te verderven, en te verstoren; ook om te bouwen en te planten", Jer. 1:10.

Ik zeg niet dat het beluisteren van preken door het indrukken van een digitale preekknop niet meer kan, maar alleen als het als een aanleiding dient om er alles voor over te hebben om met man en muis onder de zuivere bediening van Woord en sacrament te verkeren, waar ook ter wereld, gelijk geschreven is: "Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende", Hebr. 13:13-14.

Zeg me nu niet dat Hebr. 13:13-14 "niet haalbaar" is, want dat zeggen alleen de huichelaars en de huurlingen, die net als de rijke man zijn gemak ervan nam, maar eeuwig bedrogen is uitgekomen. De arme Lazarus was -op een paar honden-Christi na- echter ook verstoken van de vergadering der ware Christ-gelovigen, maar verkeerde evenwel met Christus buiten de legerplaats en werd met de smaadheid, waarmee ook de Heere der heerlijkheid gesmaad is, overladen tot zijn dood toe, waarop de engelen zijn geredde ziel in de schoot van Abraham gedragen hebben, om eeuwig de lof des Heeren te bezingen met al de heiligen.

Wij heten alle ware en door het Refodom gehate Christi-honden welkom in de preekkapel van Lazarus B, gelijk ook van David geschreven staat: "En tot hem vergaderde alle man, die benauwd was, en alle man, die een schuldeiser had, en alle man, wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot overste over hen; zodat bij hem waren omtrent vierhonderd mannen", 1 Sam. 22:2.

Er is nog plaats!

zegen,

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com