DR. B. A. ZUIDDAM KOMT UIT DE KAST ALS/EEN/VROME/KWAST
PROF. DR. B. A. ZUIDDAM KOMT UIT DE KAST ALS EEN VROME KWAST  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier PROF. DR. B. A. ZUIDDAM KOMT UIT DE KAST ALS EEN VROME KWAST !

Recent schreef prof. dr. B. A. Zuiddam een waarheidsartikel in de anti-klokkenluider-krant, het RD, over benadeelde en vervolgde klokkenluiders, zoals Edward Snowden, Julian Assange, enz., waaruit voor de zoveelste keer bleek dat het RD een schizofrene krant is, die met alle winden meewaait, aangezien het RD genoemde klokkenluiders heeft verraden, waaronder ook wijlen-klokkenluidersheld, dr. Udo Ulfkotte! Het klokkenluider-artikel van dr. Zuiddam was slechts een doekje voor het bloeden.

Een vriend van mij schreef dr. Zuiddam n.a.v. zijn klokkenluider-artikel, o.a. over het valse karakter van het RD op grond van de feiten, maar toen kwam al deels het ware gezicht van dr. Zuiddam openbaar, aangezien Zuiddam in die briefwisseling het voor het bilderberger RD opnam en instemde met het gomorriaanse homo-besluit van de HHK, terwijl op alle refo-kerken het oordeel van de afval ligt, met name omdat zij het scheppingsorde-verkrachtende homo-zijn kerstenen en celibatair verklaren. Daar komt bij dat dr. Zuiddam dezelfde vruchten openbaart als Erasmus, die weliswaar enige waarheid kon schrijven, maar zelf een vijand was van de vrije-genadeleer en uiteindelijk als een voorvechter openbaar kwam van de niet bestaande vrije-wil des mensen. Zo is ook dr. Zuiddam uit de kast gekomen, namelijk als een Erasmus, ofwel als een rijke jongeling, die met het doe-dat der Wet en met zijn respectvolle gedrag al een eind op weg dacht te zijn ten hemel, maar van zijn drek niet gewassen was, niet door recht verlost, niet de oude-mens-dood gestorven, kortom, als een vrome kwast uit de kast kwam en bedroefd heenging naar zijn eigen plaats.

Na zovele jaren in het buitenland te hebben verkeerd, is dr. Zuiddam teruggekeerd in Nederland en heeft hij zich aangesloten bij de Gomorra-kerk, de HHK, waaruit blijkt dat hij net als de vrouw van Lot zijn hart nog in de wereld heeft en meent dat het scheppingsorde-verkrachtende homo-zijn bij God door de beugel kan. Over die roepende zonden van kerk, land en volk rept Zuiddam met geen woord! Nee, als de Naam, eer en leer des Heeren publiek vertrapt worden, gedragen al die refo-dominees zich als stomme honden, hetgeen bewijst dat ze niet door God geroepen zijn! Zuiddam maakt zich sterk voor een respectvol gedrag, terwijl al die respectvolle Joden Christus tot de kruisdood hebben veroordeeld. Gods ware volk onder het kruis wordt overal vervolgd, met name in de refo-kerken en ik spreek uit de ervaring des geloofs. Dr. B.A. Zuiddam is geen vervolgd kind des Heeren en geen stem des roepende in de woestijn om des Heeren paden recht te maken, nee, hij heeft het dan ook nergens over en komt met zijn respectvolle-gedrag-praat uit de kast als een vrome kwast in het hieronder genoemde artikel, waarvan de titel luidt:

"Geen geloof zonder respectvol gedrag"

Prof. B. A. Zuiddam - RD - 28-01-2020

https://www.rd.nl/opinie/geen-geloof-zonder-respectvol-gedrag-1.1627682

We zullen enkele citaten uit het artikel van Zuiddam quoten en van commentaar voorzien.

Zuiddam: "Het is droevig gesteld met het respect voor elkaar in Nederland. Ook in christelijke kring. Je kunt lippendienst bewijzen aan het "grote gebod", maar geloof zonder werken is dood. Respect begint in het gezin."

GPPB.: Ja, droevig gesteld, echter niet met het door dr. Zuiddam gesuggereerde brede-weg-respect, maar met het geestelijke gehalte binnen het Refodom, dat voortgaat op de brede weg ter helle met gekerstende sodomie en wereldse entertainment. De Stolkse kermis is er niets bij!
In de door mij gelezen briefwisseling tussen mijn vriend en dr. Zuiddam kon ik in het antwoord van Zuiddam weinig respect voor de naaste bespeuren, aangezien Zuiddam met een dubbele tong spreekt. In een voorgaand RD-artikel neemt hij het op voor wereldse klokkenluiders, maar in de praktijk veinst hij met de refo-afval mee. Hetzelfde fenomeen is destijds openbaar gekomen in de hondsdolle brieven van VU-crucifix-kusser, dr. P. de Vries. (Klik op de afbeelding ter inzage P. de Vries-brieven).
Enfin, het artikel van dr. Zuiddam zou volgens de titel van het artikel moeten gaan over de werken des geloofs, maar hetgeen dr. Zuiddam in zijn artikel aan gedrags-theologie in stelling brengt onder de noemer van "respect voor elkaar", heeft volstrekt niets te maken met de werken des geloofs, maar komen voort uit de werken der Wet. Ik heb dan ook totaal geen respect voor hetgeen Zuiddam in zijn artikel aan gedrag en vlijt ventileert, want het is allemaal wettische prietpraat. Het antwoord van de apostel Jakobus over de rijke-jongelings-inhoud van het artikel van dr. Zuiddam zou als volgt klinken: "Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen. Uw rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden; uw goud en zilver is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren; gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen", Jak. 5:1-3.

Zuiddam: "Bij het boodschappen doen merkte ik dat het juist oudere mensen waren die de "private space" van anderen schonden of gauw voordrongen in de rij bij de kassa of bij de bank. In Australie, waar ik lang woonde, zou zoiets nooit gebeuren. De caissiere stopt daar ook je boodschappen in je tas. Bij alle supermarkten. Hier in Nederland is de non-verbale boodschap: zoekt u het zelf maar uit, het gaat erom dat we uw geld hebben."

GPPB.: Met de laatste zin uit de bovenstaande Zuiddam-quote, omschrijft dr. Zuiddam exact de kerk-politieke business van de huidige refo-kerken, hoewel Zuiddam het zo niet bedoelt, omdat hij zelf gelegenheid (onderdak) zoekt (Richt. 17:8-9), bij de Gomorrakerk, de HHK. Over respectvol gedrag gesproken! Zuiddam leert de gedrags-theologie van de rijke jongeling, aangezien hij zonder het te weten in bovenstaand citaat een beschrijving geeft van de integere Joden, uiterst keurige kerkgangers, die zich niet verdrongen bij de deur van de synagoge waarin de Heere Jezus preekte en aangename woorden sprak, waarvan geschreven staat: "En zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich over de aangename woorden, die uit Zijn mond voortkwamen; en zeiden: Is deze niet de Zoon van Jozef?" Luk. 4:22.
Toen de Heere Jezus echter ging separeren tussen "schijn en zijn", werden al die integere Joden er geestelijk buiten gezet en kwamen uit de kast als hondsdolle moordenaars, waarvan geschreven staat: "En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen", Luk. 4:28-29.
Het zojuist genoemde Schriftgedeelte openbaart de vruchtgevolgen van de politieke correctheid, of die nu maatschappelijk bedreven wordt, of in de kerk, dat maakt niet uit, politieke correctheid is niets anders dan maffiose corruptheid!
Het rijke-jongelings-verhaal van dr. Zuiddam heeft -zoals gezegd- met de werken des geloofs niets te maken, maar is een lachwekkende vorm van het werkdadige christendom, dat van zijn drek niet gewassen is. Gods Woord zegt van dezulken: "Willende leraars der Wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen", 1 Tim. 1:7.
Dr. Zuiddam wil al die dringende mensen betuttelen en zich nog vromer voordoen dan de rijke jongeling, aangezien Christus geen woord van bestraffing uitgesproken heeft jegens de schare die Hem verdrongen, gelijk geschreven staat bij monde van Petrus: "Meester, de scharen drukken en verdringen U, en zegt Gij: Wie is het, die Mij aangeraakt heeft?" Luk. 8:45b.
Met al die zogenaamde intermenselijke beleefdheidsvormen in zijn artikel, zegt Zuiddam niets over de reddende, reinigende en vruchtbaarmakende gerechtigheid van Christus in de toepassing des harten. Als het over intermenselijke behulpzaamheid gaat; ook hier in Canada stoppen de caissierre-hulpen de boodschappen in je tas, louter uit traditie, maar dat soort van hulpvaardigheden staan echt niet in Gods Boek geschreven als zijnde "geloofswerken."

Zuiddam: "De Schrift waarschuwt dat wat ouders doen of nalaten gevolgen heeft voor het volgende geslacht. Dat heeft echt niet alleen te maken met roken of drinken tijdens een zwangerschap, maar is vooral een opvoedingsrealiteit. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Als we dat niet doen, gaat het mis met een samenleving."

GPPB.: Ja, zo was de verloren zoon ook opgevoed, overeenkomstig de summa der Wet, maar zijn godzalige opvoeding heeft hem niet kunnen weerhouden de wereld in te trekken en de zonden in te drinken als water. Volgens Zuiddam wordt de summa der Wet vervuld door een godsdienstige opvoeding, maar bij de oudste zoon is het goede voorbeeld van zijn vader in de hel ge-eindigd, terwijl die verloren zoon door God is teruggehaald en met zijn vader verzoend, waarvan de geestelijke betekenis duidelijk is.
Zuiddam schermt in zijn artikel te pas en te onpas met de summa van de Wet, maar wat hij daaronder verstaat, maakt geen enkele sense. Zuiddam kan gevoeglijk bij de paus solliciteren, aangezien hij zwanger is van het doe-dat der Wet. Bovendien is er geen gevallen mens die de summa der Wet doet, zoals Zuiddam dat wel suggereert. Het houden van Gods geboden is de gevallen mens wel geboden, maar op straffe des drievoudigen doods en bij de minste overtreding presenteert de Wet het genoemde doodsvonnis, dat de Wet ook ten uitvoer brengt, tenminste, als God ons heeft voorbestemd om een nieuw schepsel in Christus te zijn, want alvorens de mens een nieuw schepsel in Christus genoemd mag worden, sterft hij de oude-mens-dood door de bediening des doods, nl. die van de Wet (Gal. 2:19). Ook als de mens niet met God verzoend wordt en in zijn zonden sterft, voltrekt de Wet ook het doodsvonnis, maar dan is het een definitief vonnis, ofwel voor eeuwig een verloren zaak. Alleen Gods gerechtvaardigde volk is in overeenstemming met de summa der Wet, omdat zij de gerechtigheid van Christus deelachtig zijn door de Goddelijke toerekening in de toepassing des harten. Zij wandelen in het pad van Gods geboden, niet door het doe-dat der Wet, maar door het drukken van de voetstappen van Christus.
Zuiddam loopt -net als de rijke jongeling- achter de feiten aan in zijn laatste zinsnede in bovenstaand citaat, aangezien het met de samenleving al finaal mis gegaan is in Genesis 3! Sinds de val in Adam is het overal een chaos in de wereld, maar Zuiddam meent met gedrag en vlijt die chaos te kunnen voorkomen en met zevenmijlslaarzen over de zondeval heen te kunnen stappen.
Een recht ontdekt mens die een geestelijke blik in de spiegel der Wet ontvangt, komt als een hellevaarder openbaar, omdat hij al Gods geboden overtreden heeft en die dagelijks overtreedt en derhalve voor God staat als een doodschuldige zondaar die geen penning heeft om te betalen. Daar helpt het rijke-jongelings-gedrag die ten dode gedoemde zondaar geen zier, want de Wet eist volmaakte gehoorzaamheid. PUNT! Ja, hier zet de Wet een punt, want de Wet kent geen komma. De Wet verwijst de zondaar niet naar het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, maar presenteert hem het eeuwige vloekvonnis en voert dat vonnis ook uit. De komma achter de punt van de Wet, komt van het Evangelie, "Want het Einde der Wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft", Rom. 10:4.
Dr. Zuiddam daarentegen vereenzelvigt de werken der wet met de werken des geloofs, en acht de oude mens onder de Wet in staat om met het doe-dat der Wet zich respectvol te gedragen, terwijl al dat respectvolle gedrag onder de Wet, enkel vijandschap is tegen God en die vijandschap komt ook duidelijk openbaar als je dezulken op hun vrome tenen trapt met het Woord onzes Gods.
De ware gelovigen zijn finaal gestorven aan het doe-dat der Wet (Rom. 7:9 - Gal. 2:19); hebben de oude mens met zijn wettische werken uitgedaan en de nieuwe Mens aangedaan (Kol. 3:9-10). Gods verzoende volk is volkomen in overeenstemming met de heilige Wet Gods, louter alleen door de toegerekende gerechtigheid van Christus door het geloof (1 Kor. 1:30). In Hem zijn ze volmaakt rechtvaardig en volkomen heilig en de Geest der heiligmaking zorgt voor de vruchtbaarheid van het gestorven zaad (Joh. 12:24). De vruchten des geloofs komen derhalve niet tot stand door het doe-dat der Wet, maar komen voort uit de Levensboom, Christus (Hos. 14:9) en zijn van eeuwigheid bepaalt (Matth. 13:8). Voor Gods volk valt er niets meer te doen om vruchten voort te brengen, want ze brengen vruchten voort en het is onmogelijk dat ze geen vruchten voortbrengen. De goede werken gaan echter niet voorop, nee gelukkig niet, want niet het geloof, maar Christus is de Eerste in de herschepping en Hij is ook de Alpha in de onderhouding van het leven des geloofs, ja, Hij is al in al de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Hij gaat de Zijnen met Zijn heillicht voor en op Zijn bevel "volg Mij" verlaten zij het voorportaal der hel in de doorgang door de enge poort en volgen ze Hem op de smalle weg des levens, onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het Vaderlijk Huis. En hunne werken volgen met hen (Openb. 14:13b).
Dr. Zuiddam spreekt de taal van de oude mens onder de wet en hij zadelt zijn naaste op met het doe-dat der Wet, om een respectvol gedrag aan de dag te leggen, om bij God in een goed blaadje te komen. Arme godsdienst!

Zuiddam: "Mijn huisarts gaf blijk van een strategische visie: "Bij een verkeersknooppunt zijn alle betrokkenen veel sneller thuis als iedereen zijn beurt afwacht. Maar in plaats daarvan denken veel bestuurders alleen aan zichzelf en zorgen ze dat het knooppunt lang geblokkeerd is." Als je Gods geboden overtreedt, ondervindt niet slechts jij maar ook je omgeving daarvan het nadeel."

GPPB.: Mijn Huisarts is Christus en Die weet van geen verkeersknooppunten, want op de smalle weg is het one way naar het Jeruzalem dat boven is! Christus zet Zijn beminden op de wagen van Zijn vrijwillig volk en die wagen rijdt voorspoedig door kwaad en goed gerucht, door eer en oneer, door ramp en tegenspoed en wordt niet gehinderd door verkeersborden en stoplichten, want stoplichten komen alleen voor op de brede weg, hoewel die altijd op groen staan. Ja, de rijke jongeling had ook allemaal van die groene verkeerslichten, maar Christus draaide het licht op rood, door hem met het leven van het kruislijden te confronteren en toen was het over en uit met die jongen.
De rijke jongeling deed niets anders dan Gods geboden overtreden, ten spijt van zijn goede gedrag, want met uitwendig goed gedrag neemt de Wet geen genoegen. Maar weet dit, "dat den rechtvaardigen de Wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is", 1 Tim. 1:9-10.
De Wet in de hand des duivels haalde dan ook bakzeil bij de met zonde bevlekte doch gerechtvaardigde hogepriester Jozua, want die was reeds als een vuurbrand uit het vuur gerukt, gelijk de Engel betuigt (Zach. 3:2), hoewel de inleving van Gods volk staat beschreven in Rom. 7:14. Jozua streek zijn zonden niet glad, zoals ze dat massaal wel doen in onze dagen. Gods ware volk kent ook de dagelijks bekering, zeggende: "Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelven ben bekend gemaakt, heb ik op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb", Jer. 31:19.
Jozua de hogepriester, en al Gods geroepen getuigen, was de zaak van Christus getrouw, maar Gods kinderen en knechten zijn geen pilaarheiligen, integendeel, ze modderen wat af in dit ondermaanse leven en dan zien ze er niet uit. Alle refo-dominees zijn wereldvreemd, maar dat is heel wat anders dan in geestelijke zin een vreemdeling zijn hier beneden. Al die wereldvreemde dominees openbaren zich als respectvolle rijke jongelingen, maar worden vetgemest tot de dag der slachting. Het kenmerk daarvan is dat dezulken geen zier geven voor degenen die ter dood gegrepen zijn (Spr. 24:11-12). Waar heeft die Zuiddam met zijn gedrags-theologie het over als de nazi-abortus- en gelijknamige donorhuizen op volle toeren draaien en de sodomitische refo-kerken stemmen op het gouden fascistische afgodskalf de SGP?
Ten spijt van zijn langdurig verblijf in het buitenland, is dr. Zuiddam -net als de voltallige priesterschaar- volstrekt wereldvreemd en zulke pantoffelhelden schermen met de summa der Wet en zadelen anderen op met wettische lasten, die ze zelf met geen vinger aanraken (Matth. 23:4).
Gods vrijgemaakte volk en Gods geroepen getuigen, zijn -zoals gezegd- geen pilaarheiligen, maar maken een wettig gebruik van deze wereld en zetten het hart er niet op. Uitwendig lijken ze soms meer op jan rap en zijn maat, dan op kinderen en knechten des Heeren, maar aan dat realiteitsleven is de eigenwillige godsdienst vreemd en ook vijandig.
Ik rees met mijn quad dikwijls over de bergen en de dalen om voor moeder de vrouw een wildbraad aan het spit te rijgen, hetgeen ik geen enkele refo-dominee ziet doen, omdat ze allen lid zijn van het vacuum-verpakte witgepleisterde wassenbeelden-centrum en de strijd des geloofs dat met het lijden om Christus wil gepaard gaat, niet kennen, want anders zouden we wat anders horen dan het vrome kattengejank der schare reformatorische pantoffelhelden a la dr. Zuiddam.
Ik had destijds een vriend in Streefkerk en als ds. Du Marchie van Voorthuizen daar preekte, deden ze beiden, mijn vriend en Du Marchie, bij het huiswaarts gaan, wedstrijdje, wie het eerste met de auto de veerpont had bereikt. Dan vlogen ze beiden met een snelheid van meer dan 120 km per uur over de Lekdijk. Neem me niet kwalijk, maar ds. Du Marchie had met al zijn dubbel-on-zinnige uitspraken toch duizend keer meer godzaligheid dan de rijke jongeling dr. Zuiddam, die de ware godzaligheid heeft ingeruild voor de uitwendige godsdienst van het respectvolle gedrag, ofwel kerkpolitieke correctheid, terwijl kerkpolitieke correctheid de grofste vorm is van maffiose corruptheid. Zuiddam speelt de illuminatie in de kaart met zijn gedrags-theologie. Gods volk gedraagt zich op Gods bevel als een brullende leeuw of als een schaap die ter slachting geleid wordt. Ze zijn Christus als de Leeuw uit de stam van Juda gelijkvormig en kunnen brullen als de leeuwen als de Naam, de eer en de leer des Heeren in diskrediet gesteld wordt, hetgeen een refo-brede trend is in onze dagen!
Over het genadefeit dat de ware broeders de ander uitnemender achten dan zichzelf, staat als toetssteen in Gods Woord geschreven: "De rechtvaardige sla mij, het zal weldadigheid zijn; en hij bestraffe mij, het zal olie des hoofds zijn, het zal mijn hoofd niet breken; want nog zal ook mijn gebed voor hen zijn in hun tegenspoeden", Ps. 141:5.
Als rijke jongelingen, zoals dr. Zuiddam dat uitdrukkelijk is, met dit "slaan" geconfronteerd worden, gaan ze of bedroef heen, of er barst een adder uit, gelijk geschreven is: "Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden! Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem", Hand. 7:51-54.
Van de heilige ongelikte-beren-taal van Johannes de Doper is Zuiddam een verklaarde vijand, geen refo-dominee uitgezonderd! Die heilig-banale taal had Johannes de Doper van de Geest van Christus geleerd, aangezien de Heere Jezus zich ook heilig-banaal uitspreekt tegen de vrome farizeers en hen keihard op hun vrome tenen trapt, zeggende: "Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?" Matth. 23:33.
En als meneer de wetgeleerde zich door deze veroordeling van Christus zwaar beledigd voelt roept hij verontwaardigd uit: "Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan", waarop Christus de man antwoordt: "Wee ook u, wetgeleerden! want gij belast de mensen met lasten, zwaar om te dragen, en zelven raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren. Wee u, want gij bouwt de graven der profeten, en uw vaders hebben dezelve gedood. Zo getuigt gij dan, dat gij mede behagen hebt aan de werken uwer vaderen; want zij hebben ze gedood, en gij bouwt hun graven. Waarom ook de wijsheid Gods zegt: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij sommigen doden, en sommigen zullen zij uitjagen; opdat van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeeist worden van dit geslacht! Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd", Luk. 11:46-52.
Waar blijf je nu vriend Zuiddam met je respectvolle gedrag? Of wil je Christus soms ook beschuldigen van onbeschoft gedrag? De HEERE scheldde u gij satan! Als de duivel komt als een engel des lichts, gedraagt hij zich uiterst respectvol en dan zou Zuiddam hem de gemeenschapshand reiken, zoals alle refo-dominees in onze dagen doen. Ja, als het levende Kind veroordeeld wordt, worden Herodus en Pilatus vrienden! Alle refo-dominees zijn te vinden onder dit soort van respectvolle "vrienden", die zich op zijn best als die priester en Leviet gedragen die tegenover je voorbij gaan als het hen te heet onder de voeten wordt, omdat niets dan eigenbelang en vleselijk voordeel hen drijft. Zo was het met Erasmus gesteld en zijn geestelijke nageboorte betreft niet alleen dr. Zuiddam, maar alle voorgangers van de huidige refo-kerken en zij kunnen Erasmus nog niet eens evenaren, want die schreef inktpotten leeg, hoewel er niets dan ijdelheid uit zijn inktkoker is voortgekomen.

Zuiddam: "Van goede voorbeelden en inspirerende leermeesters wordt een samenleving beter. Het oer-Engelse ideaal van de "gentleman" is geschoeid op het "grote gebod". Verplaats je in de ander. Wees niet slechts beleefd maar ook wellevend. Houd de deur voor een ander open. Als iemand iets laat vallen, raap het dan voor hem op."

GPPB.: Christus is Zijn volk tot een Voorbeeld gesteld, en aan Hem heb ik genoeg, hoewel ik nooit genoeg van Hem krijg, niet om Hem na te doen, maar om Zijn navolger te mogen zijn, door Zijn liefde getrokken en gedreven.
Ja, ik ken honderden van die kerkelijke gentlemans, die Zuiddam als voorbeeld in stelling brengt, maar die zogenaamde kerkelijke gentlemans zijn allemaal lid van een sodomitische refo-kerk, inclusief Zuiddam zelf! Zuiddam en al die vrome refo-kwasten met hem, zouden zich de prediking van Christus eens moeten aantrekken voor het te laat is, gelijk geschreven is: "Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen."
Dat soort gevallen zondaren worden echter door geen enkele refo-dominee opgeraapt, omdat ze te vroom zijn om vuile handen te maken en liever hun handen wassen in het badwater van Pilatus, met name als het gaat om censurerend te getuigen tegen de roepende zonden van kerk, land en volk, want dan is er ineens geen refo-dominee te vinden, ook Zuiddam niet! Gods Woord ontmaskert deze huurlingen: "Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen; zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren lief", Jes. 56:10.

Zuiddam: "We kunnen anderen de indruk geven dat wij aangesteld zijn om de dominee te beoordelen, of dat de kerk een consumentendienst is die zich moet richten op onze behoeften. We prijzen een predikant als hij in ons straatje past, maar als ons vlees geraakt wordt, hebben we kritiek. We verbeelden ons dat alles om ons draait. Dan is het slechts genade als we niet oogsten wat we zaaien."

GPPB.: Ik weet me van God Zelf geroepen om ALLE refo-dominees het oordeel Gods aan te zeggen (Jer. 15:19-21), omdat ze met al hun vrome prietpraat de afval bewerken en reeds bewerkt hebben, gelijk geschreven is: "Want de leiders dezes volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt", Jes. 9:15.
Het is reeds gebleken dat dr. Zuiddam zelf de door God geroepen bestraffende man haat, gelijk geschreven is: "Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt", Amos 5:10. Ook van Zuiddam geldt: "Ze zeggen het wel, maar doen het zelf niet!" En wat ze zeggen is volbloed wettisch, en wetticisme is de antinomianerij ten top!

Zuiddam: "Het medicijn tegen de oprukkende respectloosheid in onze gezindte is de toe-eigening van het heil. Gods Geest leert klein denken van jezelf, groot denken over God en (vanzelfsprekend) inlevingsvermogen en liefde wat betreft je naaste. De twee kanten van het grote gebod zijn niet los verkrijgbaar."

GPPB.: Het medicijn tegen de oprukkende refo-chaos is het oordeel mijnen, want God werkt nooit in het verlengde van de toe-eigenende mens die om de schenking van de volkomen gerechtigheid en heiligheid van Christus (1 Kor. 1:30) niet verlegen zit.
Onder de toe-eigening van het heil verstaat Zuiddam de vrije geloofswil van de mens, hetgeen blijkt uit zijn biografisch artikel op zijn eigen website.
Gods Geest leert contra Zuiddam: De mens op het diepst vernederd en God op het hoogst verheerlijkt! Dat is heel wat anders dan dat zogenaamde "klein denken van jezelf", want zolang de oude mens niet gestorven is (Rom. 7:9), blijft de mens groot denken over zijn ingebeelde klein-zijn en denkt hij hoogmoedig over zijn vermeende ootmoed. Laat me niet lachen, heer Zuiddam, gij hebt de klok wel horen luiden, niet wetende waar de klepel hangt. Schrijf al die zogenaamde naastenliefde van die oude vrome mens maar op uw buik, want de nieuwe Mens, Christus, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven (Rom. 5:6) en niet voor witgepleisterde graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen grijpende wolven zijn, gelijk geschreven is: "Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid. Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen; En zegt: Indien wij in de tijden onzer vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten. Aldus getuigt gij tegen uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die de profeten gedood hebben. Gij dan ook, vervult de mate uwer vaderen! Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?" Matth. 23:27-33.

"Verkoop uw doe-dat-godsdienst, uw politiek-correcte integerheid, uw respectvol gedrag, uw ingebeelde ootmoed, uw werkdadige doen, uw geblankette christen-zijn, uw eigenlievend liefhebben, uw keurige levenswandel, uw plurale visie, uw ijdele gedachten, uw vermeende bekering, uw rijke-jongelings-hoogmoed, want het is niets dan Gode-vijandige ijdelheid, waarmee de mens zich vleit, en keer herwaarts, neem uw kruis op en volg Mij!"

"Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen", Matth. 19:22.

Die rijke jongeling had een god van aanvulling, niet van totale ontlediging, want alleen nullen en nieten wil de Heere met Zichzelf vervullen.

"Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld", 63:3.

Als er onder onze lezers zich nog erfwachters der hel bevinden, zing dan eens met Hanna mee, want verloren is het toch al: "De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen. De HEERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij. Hij verheft den geringe uit het stof, en den nooddruftige verhoogt Hij uit den drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat Hij hen den stoel der ere doe beerven; want de grondvesten des aardrijks zijn des HEEREN, en Hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten Zijner gunstgenoten bewaren; maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis; want een man vermag niet door kracht. Die met den HEERE twisten, zullen verpletterd worden; Hij zal in den hemel over hen donderen; de HEERE zal de einden der aarde richten, en zal Zijn Koning sterkte geven, en den hoorn Zijns Gezalfden verhogen", 1 Sam. 2:6-10.


http://www.derokendevlaswiek.com