DS. A. KORT ETALEERT 'BEKERING & ROEPING' VOOR/DE/ZOVEELSTE/KEER
OGG-DS. A. KORT ETALEERT 'BEKERING & ROEPING' VOOR DE ZOVEELSTE KEER OP INTERNET  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier OGG-DS. A. KORT ETALEERT "BEKERING & ROEPING" VOOR DE ZOVEELSTE KEER OP INTERNET

Laatst gecorrigeerd: 28-04-2020

Inzender: Ds. A. Kort liet zich alweer interviewen met zowat hetzelfde verhaal (zie link).


http://www.afrikanervolksparty.org/index.php/afrikaner/7264-selfdegeslagverhoudinge-druis-lynreg-in-teen-god-se-woord.html

-----------------------------------------

Antwoord: Die link had ik reeds ontvangen. Het heeft geen zin om nogmaals uitgebreid te reageren op hetzelfde relaas. Wel is duidelijk dat bepaalde geschreven brieven aan het adres van vriend Kort, hem zichtbaar aangesproken hebben, aangezien vriend Kort zich nu een stuk voorzichtiger uitdrukt en zelfs half en half toegeeft dat zijn overstap naar de OGG-reddingsboot niet uit God geweest is en dat kan ook niet. Als het waar is, heeft God vriend Kort in de NHK geroepen, maar hij heeft de kudde die God hem had toebetrouwd eigenhandig verlaten en dat is bepaald geen poppenzonde.

Laten we duidelijk zijn: een herder die zijn kudde onwettig verlaat, krijgt door God nooit een andere kudde toegewezen. Dat leert Gods Woord overduidelijk, o.a. in Zacharia 11:17: "Wee den nietigen herder, den verlater der kudde! Het zwaard zal over zijn arm zijn, en over zijn rechteroog; zijn arm zal ten enenmale verdorren, en zijn rechteroog zal ten enenmale donker worden." en in Johannes 10:13: "En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen." (Klik op afbeelding ter inzage vorige weerlegging).

We hebben vriend Kort leren kennen als een kerkpolitieke dominee die met twee maten meet, de kleeniaanse huichelaars inzegent en Gods getuigende volk onder het kruis vijandig gezind is en hen slachtofferlijk zijn "computervijanden" noemt, zoals ook duidelijk tot uitdrukking komt in al zijn eigengerichte ik-brieven die hij breeduit op internet etaleert tot en met de erotische CIP-website toe. Kort spreekt wel vromelijk zijn wee uit over degenen "die goed noemen wat God kwaad noemt", terwijl hijzelf de valse OGG-leraars en de van God vervloekte fascistische SGP de handen boven het hoofd houdt, voor de SGP collecteert en oproept om ervoor te bidden, terwijl openbaar is dat de SGP in eigen land en door deelname aan het Eurobabelbeest, participeert met het beest uit Openbaring 13, met zijn naam (Vicarius Vilii Dei) en met het getal zijns naams (666). De oproep van vriend Kort om voor de SGP te bidden, is hetzelfde te zeggen om voor de Antichrist, ofwel, om voor de 666-hoer op het scharlaken rode beest te bidden, de godslastering ten top!

Het tweede Kort-interview door dezelfde Afrikaner krant op zulk een korte termijn is duidelijk doorgestoken kaart. De vele keren dat Kort zijn roeping en bekeringsverhaal op internet liet publiceren, begint te stinken. Kort schermt wel met het lijden om Christus wil, terwijl hij geschenken aanneemt, het recht buigt en zich met een zee van bloemen laat decoreren, in tegenstelling tot Christus Die de spijkers door Zijn handen en voeten kreeg geslagen en Stefanus de stenen naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Kort is constant bezig om zijn bekering en roeping te bewijzen met een doos vol aanvullende gerechtigheid, ja, om zijn jarenlange grove nalatigheid omtrent de bijbelse vrijmaakplicht te rechtvaardigen.

Vriend Kort heeft zijn mond vol over "kerkelijk geharrewar", terwijl hij zelf daarin meedanst door van het ondergaande doch wettige NHK-kerkschip in de OGG-reddingsboot te springen en oudgeraffineerd is gaan preken, terwijl hij dat in Garderen absoluut niet deed. Kort beweert ook dat "alleen staan" zonder refo-kerklidmaatschap niet bijbels is, en dus liep hij over naar de niet door God geplante OGG, maar met die zelfrechtvaardigende uitspraak schopt hij de getrouwe ds. J.P. Paauwe, die zich niet KON afscheiden, voor het hoofd, en verstaat hij geen klap van de voluit bijbelse kerkvorm, nl. de huisgemeenten, die veelvuldig in Gods Woord genoemd worden. Ook verstaat vriend Kort geen klap van de extra-ordinaire Goddelijke roeping en bediening van de getrouwe en alleenstaande godsgezanten, zoals William Huntington, dr. H.F. Kohlbrugge, William Tiptaft, enz., die meer bediening en zegen op hun arbeid hebben ontvangen dan heel het democratisch-hoogkerkelijke afvallige Refodom bij elkaar!

Zijn pot-verwijt-de-ketel verwijt aan anderen, die volgens Kort "in de belangstelling willen staan", is dermate bizar, aangezien vriend Kort zich keer op keer met hetzelfde verhaal op internet laat etaleren, onder de valse vlag van hoogmoedige nederigheid. Over in-belangstelling-willen-staan gesproken! In dit tweede interview keert Kort zich ineens wel tegen de PKN-sodomie, maar hij heeft zich nooit publiek vrijgemaakt van de voortkankerende refo-sodomie, waarvan ook de oudgeraffineerde SGPlayer, Van der Staaij en OGG-RD-sodomiet, Steef de Bruijn, fervente en publieke supporters zijn.

Kort beweert dat "korte metten maken met on-bijbelse zaken onze opdracht is", terwijl hij zichzelf permiteert om GEEN korte metten te maken met de volbloed globalistische refo-afgodskalveren, het bilderberger RD en de fascistische SGP en laat zijn globalistische OGG-kornuiten, Staaij en De Bruijn vrij hun globalistische ongerechtigheid bedrijven.

Dat Kort destijds abortus-koningin Athalia-trix publiek feliciteerde en haar lofprijzende "de moeder des vaderlands" noemde, bewijst dat Kort dezelfde geest heeft als de landverraderlijke SGP, terwijl de getrouwe John Knox exact het tegenovergestelde deed, door zich tegenover dezelfde soort bloeddorstige koningin Maria face to face de wacht bij God vandaan aan te zeggen.

Daar komt bij dat vriend Kort tot op de dag van vandaag weigert om publiek voor God en de mensen in de schuld te komen met zijn onwettige verlating van de door God geplante NHK-kudde en zijn onwettige overstap naar de onwettige OGG-reddingsboot en hij schijnt het in die oudgeraffineerde reddingsboot zelfs goed naar de zin te hebben, terwijl hij zelf zegt: "Maar zo gauw als we ons afscheiden is de zaak kapot en moeilijk te helen."

Als klap op de vuurpijl beweert Kort: "Het is evenzeer ons werk om alle ketterijen te weren, dwalingen te bestrijden en alle goddeloosheid uit te bannen", terwijl hijzelf de bijbelse leer van de rechtvaardiging van de goddeloze heeft ingewisseld voor de dwaalleer van "de rechtvaardiging van de gelovige", zoals we dat destijds uit zijn schijngeboorteboek hebben aangetoond en met Gods Woord weerlegd.

Het lust me niet om verder in te gaan op dat refrein-verhaal van Toon Kort, die beweert dat er vele kinderen Gods in zijn gemeente zijn, terwijl hij van diezelfde kinderen Gods zegt dat hij er geen contact mee heeft, omdat "het coronavirus iedereen in zijn gemeente bezighoudt." Het lijkt wel oudgeraffineerde poppenkast!

Ja, de refo-herders laten hun oude schapen in de eenzaamheid sterven, zonder hen te bezoeken, omdat ze liever naar de corona-pijpen dansen van de globalisten, dan getrouw te zijn aan de zaak van Christus en hun leven te stellen voor hun schapen.

Dat de herhaalde internet-publicaties van vriend Kort niets dan doorgestoken kaart is, is inmiddels genoegzaam bewezen. Gods ogen doorlopen evenwel de ganse aarde en Hij zal ieders werk doen komen in het gericht, hetzij goed, hetzij kwaad.

zegen,

GPPB. v.d.m.

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE 1e INTERVIEW-WEERLEGGING, DAT EEN UITGEBREIDE WEERLEGGING VAN HET 2e INTERVIEW VOLSTREKT OVERBODIG MAAKT.


http://www.derokendevlaswiek.com