DS. A. KORT SCHRIJFT HALFSLACHTIGE C-BRIEF AAN/HET/VERKEERDE/ADRES
DS. A. KORT SCHRIJFT HALFSLACHTIGE CORONA-BRIEF AAN HET VERKEERDE ADRES !  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier DS. A. KORT SCHRIJFT HALFSLACHTIGE CORONA-BRIEF AAN HET VERKEERDE ADRES !

Inzender: Wist u wel dat M.G. van der Hoeven nu ineens beweert dat er nog ware kerken zijn en nog meer van die corona-onzin? Hier hebt u tevens een copy van de brief van ds. A. Kort (zie bijlage).

Antwoord: Ik lees niets meer van vriend Hoeven, want sinds zijn verraderlijke HHK-huichelarij spreekt Hoeven in alles dezelfde taal als de valse profeet Hananja, die ook het ballingschapsoordeel over de Joden bagatelliseerde, tot zijn eigen verderf. Vriend Hoeven is met een dubbelslaande kerkpolitieke tong openbaar gekomen en derhalve sjoemelt hij in de vrome marge en spaart hij de kerkelijke kool en de gelijknamige geit. Veelzeggend is dat vriend Hoeven opnieuw geprezen wordt door de Katwijkse visvrouw uit Handelingen 16:16-18, ofwel door de duivel himself ! Over een virus gesproken! Dit soort beunhazen staan voor God met hun illegale zwarte kerkhandel. Wel zullen we in afhankelijkheid des Heeren op de halfslachtige brief van ds. Kort kortelijks reageren.

DS. A. KORT LEEST OVERHEID (TE LAAT) DE LES EN HOUDT ZICHZELF EN ZIJN OUDGERAFFINEERDE KERK BUITEN SCHOT !


Van: Drs. A. Kort
Krimpen aan den IJssel
Functie: Predikant van de Oud Gereformeerd Gemeente in Nederland in deze plaats
Aan: Het college Burgemeester & Wethouders en ook aan de Raad van onze Gemeente
Naar aanleiding van de maatregelen rond het Coronavirus; en in reactie op de rondzendbrief
van 16 maart 2020
Onderwerp: de roeping van de kerk en overheid

Geacht gemeentebestuur,
Kort: "Eenieder van ons beleeft wel iets van de noodsituatie rondom de uitbraak van het Coronavirus. We kregen te maken met de noodmaatregelen van de overheid ten aanzien van deze pandemie. U en wij hebben die zo nauwkeurig mogelijk in acht genomen. Het houden aan de goede regels is onontkoombaar voor onze veiligheid. Uw genomen zorg en verantwoordelijkheid waarderen wij ten zeerste. De situatie is ernstig. De feiten bewijzen dat een goede doordenking van ons beleid nodig is. Het stervensproces van de coronapatiŽnten moet met recht verschrikkelijk genoemd worden. De feiten in het wereldgebeuren zijn onweerlegbaar. God toont Zijn macht, die niet is te weerstaan."

GPPB.: Het is ongekend hoe oudgeraffineerd vriend Kort ook hier te werk gaat. Ik ga in deze weerlegging geen verwijs-linken plaatsen, aangezien de gerelateerde A.Kort-artikelen te talrijk zijn en om die reden zelf mogen worden opgezocht via de zoekterm op de website.
Ten eerste heeft Kort geen enkel recht om de overheid een corona-brief te schrijven, aangezien Gods oordeel over kerk, land en volk al jaar en dag van kracht is, met name vanwege godtergende nazi-wetten (abortus, euthanasie, orgaandonatie, abortus-vaccins) en omdat het oordeel reeds begonnen is bij het huis Gods, met name vanwege de algehele sodomitische kerkafval. Daartegen heeft Kort nog nooit zijn mond opengedaan en nu is het te laat! Over de door God geboden vrijmaakplicht (Ezech. 3; Ezech. 33; 1 Tim. 1:13; 1 Tim. 5:20; Tit. 2:15; Ef. 5:11), jegens de roepende Nashville-zonden der refokerken, met name omtrent de brute schending jegens de Goddelijke scheppingsorde en de doorlopende refobrede overtreding van de leer van Christus, heeft Kort openlijk gespot in een brief aan een getuigende broeder. Kort schrijft derhalve in de welbekende geest a la Wim Kranendonk, Steef de Bruijn, Van der Staaij en noem die refo-illuminaten maar op! Kort heeft nooit publiek-censurerend tegen de sodomitische tuchtloosheid van de refokerken getuigd; nooit publiek zijn mond geopend tegen de roepende zonden van kerk, land en volk. De oordeelsprediking van Noach heeft ook Kort al zolang hij in het ambt staat aan zijn laars gelapt, maar nu de corona-vloed zich laat gelden heft hij een waarschuwend vingertje op naar de gemeentelijke overheid. Kort steekt NIET de hand in eigen boezem vanwege zijn jarenlang bedreven godonterende pilatus-houding jegens de roepende zonden van kerk, land en volk. De brief van Kort is dus duidelijk een brug te ver en het paard achter de wagen spannen. Ook heeft Kort alle waarschuwingsbrieven van ondergetekende en van andere broeders profaan aan zijn oudgeraffineerde laars gelapt, o.a. als hij gewezen werd op de roepende zonden van OGG-ketters, zoals SGP-fascist Van der Staaij en RD-illuminaat, Steef de Bruijn. Genoemde OGG-heren worden door Kort al jaar en dag de handen boven het hoofd gehouden, en Kort laat hen vrijuit de SGP/RD-corruptie bedrijven, zonder ooit een publieke tuchtmaatregel tegen hen te eisen.
Ten tweede, heeft Kort zijn eigen onwettige en valslerende kerkhuis niet op orde en hij is nooit voor God in de schuld gevallen door zijn onwettige overstap van de planting Gods (NHK) naar het onwettige OGG-reddingsschip (Hand. 27:31-32).
Ten derde, is Kort reeds 40 jaar te laat met zijn vingerwijzend corona-briefje richting de overheid, aangezien alleen al het abortusoordeel sinds de jaren 80 rust op land en kerk, maar daarover heeft hij nooit publiek zijn mond opengedaan.
Ten vierde heeft Kort destijds de abortuswet-ondertekenende koningin Beatrix gefeliciteerd met een jubileum, met een foto in het RD, terwijl Kort genoemde abortus-koningin niet de wacht bij God vandaan heeft aangezegd. Toen Beatrix als koningin aftrad, heeft Kort haar geprezen als zijnde "de moeder des vaderlands", en haar met allerlei lofprijzende-afgodsstickers beplakt.
Ten vijfde leeft Kort in onmin met sommige broeders in Christus en heeft hen pilatusbrieven geschreven, omdat zij hem met de waarheid Gods confronteerden, o.a. omtrent zijn brute censuurloze nalatigheid jegens OGG-maffia-bazen, Van der Staaij en Steef de Bruijn, waarop hij als een vetgeworden Jeschurun achteruit sloeg (Deut. 32:15). Kort, ik zeg je bij God vandaan dat je je brief niet bij God vandaan geschreven heeft, maar als een zachte heelmeester het kerkelijke kanker-ban-gezwel met een EHBO-pleister toedekt!

Kort: "Maar geacht gemeentebestuur, met dit alles moeten we leren buigen voor God en de Zoon van Zijn liefde, namelijk Jezus Christus. Met dergelijk bezoeken van God roept Hij ons tot bekering. God wil gekend, geliefd en gediend worden. Daar wijst Hij met Zijn Woord en Evangelie op. De kerken en ook de wereld laat Hij nu Zijn straffende hand voelen. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Wij deden het land geen behoudenis aan. De wereld waar wij in leven ligt verzonken in haar boosheid, zonde en ongerechtigheid. Zie nu: de hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon. Mogelijk zijn Gods oordelen niet meer af te bidden, zover is Nederland al van God vervreemd. In dat geval moeten we ze aanbidden."

GPPB.: Kort spreekt ook hier de taal van een huurling, aangezien er -zoals gezegd- al jaar en dag sprake is van het oordeel Gods over kerk, land en volk, en nu de corona-vloed stijgt, roept Kort de gemeenteraad van Krimpen aan de IJssel ineens op tot bekering. Hetzelfde zou zijn om tijdens de zondvloed met een gesloten ark al zwemmend op te roepen tot bekering. Bovendien spreekt Kort niet bij God vandaan, aangezien hij t.a.v. het corona-oordeel zegt, dat het "mogelijk" niet is af te bidden, terwijl de maat der zonde is volgezondigd, en het oordeel Gods daarop niet meer is af te bidden, niet zozeer vanwege het virus, maar vanwege de draconische maatregelen die er mee gepaard gaan, waardoor niet alleen de economie in elkaar stort, maar waardoor ook de afvallige refokerken failliet zullen gaan (Matth. 15:13), als een reeds lang voorzegd rechtvaardig oordeel Gods.
Ja, Kort, zover ben je nu van God vervreemd, dat je, nu de corona-vloed gaat stijgen, pas je mond opent omtrent de zonde van de overheid, maar de roepende sodomitische tuchtloosheid der refo-kerken, NOG STEEDS laat voor wat het is!

Kort: "Wij als kerk vroegen ons af: Hoe verkeren we in Gods huis? Is het ons nog wel ernst? Hoe staat het met de Godsvreze? Is de lauwheid van Laodicea (Openbaring 3:16) de onze? Wat wil God met deze Godspraak zeggen? Dit, dat wij ons van alle vormen van afwijkingen en afgoderij ontdoen. Er is veel verbastering van het echte in het kerkelijk milieu. De leer is bedorven door eigen inzichten. Daarom moet er kerkelijk een echte reformatie opgang gebracht worden. Net als in de dagen van Seth en Enos dienen we de Naam des Heeren weer aan te roepen. Dat is allereerst een persoonlijke zaak, wie we ook zijn, ambtsdrager of geen ambtsdrager. Dat we met David onze schuld mochten belijden: "Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan?"

GPPB.: Kort werpt slechts reeds lang achterhaalde vragen op en vraagt seniel NAAR DE BEKENDE WEG! Alle sodomitische refo-kerken ZIJN afvallig geworden en hebben zich al jaar en dag niet laten waarschuwen door de brieven van ondergetekende en andere getuigende broeders. Met name vriend Kort, heeft als een Pashur de getuigende Jeremia's die er nog zijn met vrome woorden in het gezicht geslagen (Jer. 20:1-6)!
Kort zegt t.a.v. het kerkelijk milieu: "De leer is bedorven door eigen inzichten!" Terwijl hij zelf een schijngeboorte-leer van eigen inzicht leert in de door hem geschreven leerboeken, die hoofdzakelijk bestaan uit bedorven oudvadercitaten, waarmee hij contra Gods Woord uitdrukkelijk "de rechtvaardiging van de gelovige" leert, terwijl God uitsluitend de goddeloze rechtvaardigt. Bovendien maakt Kort zich in zijn boeken NIET vrij van zijn collega-OGG-ketters, terwijl de Heilige Geest bij monde van Paulus uitdrukkelijk beveelt om de ketterse mens na de eerste en tweede vermaning te verwerpen (Titus 3:10), en degenen die publiek zondigen, publiek te bestraffen, zeggende: "Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben", 1 Tim. 5:20.
Ook zegt Kort: "Dat we met David mochten belijden, enz.", maar dat is helaas een dooddoener die al jaren klinkt in zijn en andere kerkverbanden, maar NOOIT tot de daad gekomen is! Kort spreekt zoals gewoonlijk witgepleisterde graftaal, waarvan de Heere geen woord aanneemt, maar die als een kains-offer verwerpt!

Kort: "Van de kant van de overheid mogen we ook wat verwachten. Haar regeren dient weer geheel afgestemd te worden op Gods wil en wet. De overheid dient God te erkennen en de afgodstempels af te breken en de duivelsdienst niet toe te laten. Zij behoort een voedsterheer van Gods kerk op aarde te zijn. Haar abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden. Het leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen. De overheid dient het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst. Zo niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen."

GPPB.: Ja, als het kalf verdronken is, dempt men de put, zoals Kort ook hier doet. Kort ageert een brug te ver, aangezien hij al 40 jaar geleden de overheid open brieven had moeten schrijven over de nazi-abortuswet, maar nu is het te laat! God laat Zich niet omkopen door dergelijke huurlingentaal, nu het corona-oordeel reeds van kracht is. Als de overheid haar roeping nakomt, is de eerste afgodstempel die zal worden afgebroken, de niet door God geplante oudgeraffineerde OGG waarvan Kort onwettig lid is.
Kort spreekt ook verraderlijke taal omtrent het abortusbeleid, hij zegt: "Haar (de overheid) abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden." Wat? "ABORTUS DIENT DRASTISCH VERANDERD TE WORDEN" ? Dat is exact dezelfde NAZI-taal die SGPlayer Van der Staaij doorlopend uitbraakt! Deze oudgeraffineerde schurk eist geen abortusverbod en dat eist Kort ook niet, nee ze staan voor "een drastische verandering!" dus volgens Kort mag er na een "drastische verandering" nog steeds geaborteerd worden! Overbodig om te zeggen dat abortus pure NAZI-genocide is, van God vervloekt en krachtens de heilige wet Gods verboden op straffe van de eeuwige dood!
Vriend Kort, het bloed van die miljoenen vermoorde abortusbabies kleeft nu ook aan uw pilatushanden, bovendien is uw halfslachtige brief ongeldig en al jaar en dag te laat! Daar komt bij dat Kort de gemeenteraad van zijn woonplaats vromelijk wijst op de ontheiliging van de zondag, terwijl hij OGG-sabbatsschender, Van der Staaij, ongecensureerd met zijn brute zondagsontheiliging zijn gang laat gaan, zoals we recent met een Staaij-clip bewezen hebben.

Kort: "Geacht gemeentebestuur, we zien het, de mens gaat door, maar God ook. Dat we leerden wenen over onszelf en over onze kinderen. En met de Heere Christus medelijden hebben met ons volk, want ze zijn als schapen zonder herder.
Ondanks alles, bij ons leeft Psalm 91: -Gij zult niet vrezen..; -uw tent zal veilig wezen..; -geen plaag zal uw tent naderen..; -u zal geen kwaad wedervaren. Ondanks alles, gaat de Heere ook door met het toebrengen van de Zijnen. Mochten we Hem aanlopen als een waterstroom om in die enige veilige schuilplaats des Allerhoogsten gebracht te worden.
Nogmaals wil ik u bedanken voor de zorg en leiding, die we als leden van uw gemeente gelukkig als goed ervaren. Wij bidden u wijsheid en kracht toe van God, Die het al regeert. De Heere gedenke ook degenen die ziek zijn vanwege het Coronavirus of aan andere ziekten lijden. Hij mocht ze bijstaan en herstellen. Hij ondersteune ook alle hulp-, en zorgverleners." Hoogachtend, ds. A. Kort, Krimpen aan den IJssel

GPPB.: Kort spreekt een vrome mantra-wens uit, zoals vrome farizeers altijd doen, nl. in toekomende tijd: "Dat we leerden wenen over onszelf en onze kinderen", maar zo staat het niet in Gods Woord, aangezien Christus altijd in het heden spreekt, nl. in de tegenwoordige tijd: "WEENT niet over Mij, maar WEENT over uzelven, en over uw kinderen", Luk. 23:28b, gelijk ook de profeet Joel getuigt: "WAAKT OP, gij dronkenen! en WEENT, en HUILT, alle gij wijnzuipers!" Joel 1:5. En de apostel Jakobus getuigt idem dito: "Welaan nu, gij rijken, WEENT en HUILT over uw ellendigheden, die over u komen", Jak. 5:1.
Kort spreekt vervolgens met een dubbelslaande tong: "Dat we leerden met de Heere Christus medelijden te hebben met ons volk."
Als de Heere tot driemaal toe de voorbidding van Jeremia voor het afvallige Joodse volk heeft afgesneden (Jer. 7:16; Jer. 11:14; Jer. 14:11), doet Kort net alsof God ANDERS handelen zal met afvallig Refoland. Ook jegens het afvallige Refodom heeft de Heere de voorbidding afgesneden, net zoals Hij dat met de voorbede van Jeremia gedaan heeft jegens het afvallige volk Israel. Het absolute oordeel is nu van kracht en van den Heere gebeden!
Christus heeft trouwens geen algemeen medelijden met een afhoererend volk dat zich tegen beter weten in (Jer. 44:16), niet laat waarschuwen en Gods Woord profaan verwerpt, gelijk als in de dagen van Noach, nee, Christus heeft alleen medelijden met de zwakheden van Zijn ware volk (Hebr. 4:15), en met de onwetenden en dwalenden (Hebr. 5:2), maar van dat laatste is geen sprake meer, aangezien de waarschuwende prediking van Noach ophield en bekering voor de spottende menigte niet meer mogelijk was, toen de zondvloed kwam, gelijk geschreven is: "En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen", Luk. 17:26-29.
Dat de Heere doorgaat met het toebrengen van de Zijnen, is Goddelijk geldig tot de voleinding der wereld, maar dat God Zijn Geest en Zijn kandelaar -hoorbaar, zichtbaar en tastbaar- uit de afvallige refokerken heeft weggenomen, is Kort blijkbaar onbekend. Over een dodelijk virus gesproken! Daarentegen roept Kort in zijn brief op om een EHBO-god aan te roepen nu er gevaar dreigt, maar die oproep is al decades te laat. Nu neemt de Heere Zelf de tucht ter hand, zoals Hij dat o.a. gedaan heeft jegens Eli, Hofni en Pinehas. Dat betekent niet dat er niemand meer binnen het Refodom bekeerd kan worden, maar als dat gebeurd, schrijft men de betreffende sodomitische refokerk een vrijmakende scheidbrief en voegt men zich met Christus en Zijn vervolgde volk buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende, zo waarachtig als de Heere leeft! Er is geen enkele refo-dominee, noch hun Handelingen 16:16-supporters, die kennis heeft aan de vervolging en het lijden om Christus- wil, aangezien zij allen de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben met de van God vervloekte kerkpolitiek, inclusief ds. Kort! Het is alles IKABOD wat de kerkklok slaat en daarover janken is slechts wenen om een lekke emmer!
Uit de laatste alinea in het bovenstaande Kort-citaat, blijkt duidelijk dat de lofprijzende Kort totaal blind is voor de "bigger picture" die achter het man-made coronavirus schuil gaat, namelijk om het volk door buitenproportionele maatregelen alle burgerrechten te ontnemen en kerk, land en volk met drogredenen het al jaar en dag voortgaande mind-control-proces op te leggen en klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. Laat staan dat Kort door heeft dat het verraderlijke duo, SGP/RD, plus volgelingen, in dat proces een profane rol vervullen in dienst van de satanische illuminatie (Klik op afbeelding).

DS. A. KORT SCHRIJFT HALFSLACHTIGE CORONA-BRIEF AAN HET VERKEERDE ADRES  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier DS. A. KORT SCHRIJFT HALFSLACHTIGE CORONA-BRIEF AAN HET VERKEERDE ADRES

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PDF-VERSIE VAN DE WEERLEGGING CORONA-BRIEF VAN DS. A. KORT


http://www.derokendevlaswiek.com