GOD GAAT AFREKENEN MET DE SODOMITISCH TUCHTLOZE/REFOKERKEN
GOD GAAT AFREKENEN MET DE SODOMITISCH-TUCHTLOZE REFOKERKEN        
Plaats in winkelmandjeMandje
GOD GAAT AFREKENEN MET DE SODOMITISCH-TUCHTLOZE REFOKERKEN

Inzender: Hierbij stuur ik u een afdruk toe van een bericht in het rd, maar u hebt daar al jaren voor gewaarschuwd in uw preken en artikelen.

Antwoord: Ja, al jaren gepredikt dat Gods oordelen de sodomitische tuchtloze refokerken zullen treffen en nu volgt hun voorzegde bankroet (Matth. 15:13). Er is echter geen enkele refo-dominee die het geloofd heeft en zijn stem verheft heeft tegen de roepende zonden van kerk, land en volk en dat bewijst dat er geen enkele dominee een Goddelijke roeping heeft, maar nu gaat God de tucht toepassen, gelijk Hij gedaan heeft jegens Eli, Hofni en Pinehas. En als wij hen confronteerden met hun sodomitisch-tuchtloze kerkpolitiek, trapten ze van zich af als een galbrakende en vetgeworden Jeschurun, in de geest van EO-farizeer, Kranendonk. (zie vorig artikel). Laat staan dat er een refo-dominee Gods corona-oordeel erkent, publiek voor God in de schuld valt en zich radicaal vrijmaakt van zijn kerkpolitieke afgodskerk en het stof van zijn voeten schudt, hen tot een getuigenis. Vergeet het maar! Ze zitten nog steeds op hun droesem, gelijk geschreven is: "En het zal geschieden te dien tijde, Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken; en Ik zal bezoeking doen over de mannen (dominees), die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen: De HEERE doet geen goed, en Hij doet geen kwaad", Zef. 1:10. - "Zij zijn tot op dezen dag nog niet verbrijzeld van hart, en zij hebben niet gevreesd, noch gewandeld in Mijn wet en in Mijn inzettingen, die Ik voor ulieder aangezicht en voor het aangezicht uwer vaderen gegeven heb", Jer. 44:10.

zegen,

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com