JOHN PIPERS ZIELSMISLEIDEND 'GRISTELIJK HEDONISME' VEEL BESMETTELIJKER/DAN/CORONAVIRUS
JOHN PIPERS ZIELSMISLEIDEND 'GRISTELIJK HEDONISME' VEEL BESMETTELIJKER DAN CORONA-VIRUS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Enkele artikelen via onderstaande linken omtrent de valse leer van John Piper en zijn new-calvinism-kornuiten:

http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKREFODOMINEES_VAN_DEZELFDE_VALSE_GEEST_ALS_APOSTATEznWARLOCKSzm_PIPERzpKELLERzpWARRENzpGRAHAMzpLEWISzb.html

http://www.eeninwaarheid.info/Printdoc.php?item=794

https://www.youtube.com/results?search_query=john+piper+false+religion


Klik hier JOHN PIPERS ZIELSMISLEIDEND "GRISTELIJK HEDONISME" VEEL BESMETTELIJKER DAN CORONA-VIRUS !

NEW-CALVINISM-BOEKEN VAN JOHN PIPER EN TIM KELLER GAAN REFOBREED ALS BROODJES OVER DE REFO-TOONBANK, TERWIJL JOHN PIPER EN TIM KELLER VALSE LERAARS EN GEVAARLIJKE MISLEIDERS ZIJN.

------------------------------------------------

Fragment van een email-brief van een inzender:

"Ook stelt u dat John Piper een valse leraar is en u zet Piper in hetzelfde rijtje valse leraren, zoals Billy Graham, Tim Keller, Marck Driscoll, Rick Warren e.a. Van de laatste vier leraars hebt u op uw website met feiten bewezen dat zij valse leraars zijn. Het is mij alleen niet helemaal duidelijk waaruit de valse leringen van John Piper bestaan. Kunt u mij in het kort vertellen wat de valse leringen van John Piper zijn? aangezien ik mij niet kan veroorloven met een gesloten mond tegenover mijn vrij-evangelische hersteld hervormde en Ger. Gem. familieleden te zitten op verjaardagen, omdat zij mij allemaal als "een afvallige" beschouwen, vooral omdat ik hun godsdienstige nieuw-calvinistische fantasien dikwijls met uw artikelen bestrijd en dan is het hondengeblaf niet van de lucht! ---- Alvast dank voor uw antwoord."

---------------------------------------------

Antwoord: Verheugend om te horen dat er nog mensen zijn met een wakkere geest in onze geesteloze dagen, en ja, als de bazuin der waarheid geblazen wordt, verschijnen er allerlei hatelijk gevogelte en vogelgeschrei ten refo-tonele, maar dat is door onze dierbare Heere Jezus voorzegd. Het antwoord op uw vraag is echter al eerder en ook recent gegeven, maar we zullen op uw verzoek er nog iets gedetaileerder op ingaan. (Zie vooral ook de hier bovengeplaatste linken).

Binnen de refokringen is John Piper volledig gekerstend en wordt hij als een "calvinist" gekwalificeerd, terwijl Piper een volbloed arminiaan is, een neo-calvinist, en een gevaarlijke valse oecumeen, aangezien hij publiek samenspant met allerhande valse leraars, o.a. antichrist, Rick Warren, Tim Keller, Marck Driscoll, Billy Graham omhelst en de paus niet verwerpt als zijnde De Antichrist.

Om concreet te zijn, leert Piper o.a. dat het geloof een voorwaarde is voor de rechtvaardigmaking. Piper leert dus duidelijk contra Gods Woord, "de rechtvaardiging van de gelovige", maar die roomse ketterij is ook een ingekankerde dwaling binnen het Refodom. God is een God Die de goddeloze rechtvaardigt en de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze is de leer waarmee de Kerk staat of valt. De refokerken zijn van deze fundamentele leer niet alleen finaal afgeweken, maar afgevallen! De refobrede overtreding van de leer van Christus verkeert in een stroomversnelling en is hoorbaar, tastbaar en zichtbaar.

In Noord Amerika zijn er nog tal van theologen die de valse leringen van Billy Graham, C.S. Lewis, Rick Warren en de Nieuwe Calvinisten, zoals Tim Keller, John Piper, Marck Driscoll, Albert Mohler, enz. onderscheppen, ontmaskeren en er publiek tegen waarschuwen, maar binnen de refo-dode-zee, het Refodom genaamd, is geen enkele theologisch-publiek-waarschuwende stem te horen tegen genoemde valse leraars, tegen de roepende (sodomitische) zonden van kerk, land en volk en tegen nazistische praktijken, zoals orgaandonatie, abortus, abortusvaccins, en ga zo maar door! Refoland barst van de rijke jongelingen, huurlingen, kleeniaanse beunhazen, kerkpolitieke modaliteiten-pilatussen, engelen des lichts en zij allen spelen hun kerkpolitiek-correcte poker-spelletjes alsof God niet bestaat, terwijl de oordelen Gods al jaar en dag van kracht zijn en in hevigheid zullen toenemen.

Gods vervolgde volk buiten de legerplaats vaart er evenwel geestelijk wel bij, want hoewel vervolgd, belasterd en verlaten, zijn zij niet door God verlaten, aangezien zij door die meerdere Obadja worden onderhouden in de wildernis, zeggende: "Gij dan, weid Uw volk met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont, in het woud, in het midden van een vruchtbaar land; laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds", Micha 7:14.

John Piper is een religieuze misleider van formaat, aangezien hij met zijn heidens verzonnen "gristelijk hedonisme" de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze vervalst en de zaligheid baseert op "geloof plus werken", en niet op de toegerekende gerechtigheid van Christus alleen. Degenen die het geloof als een voorwaarde stellen voor de rechtvaardiging in de paapse orde van "geloof-rechtvaardiging", ontdoen ook de beloften die in Christus ja en amen zijn van hun zaligmakende kracht en loochenen derhalve dat Christus het Begin is van de herschepping Gods. Dat Christus uitsluitend de doden levend en zalig spreekt (Joh. 5:25), wordt door John Piper (en door het gros refo-dominees) door een refobreed geleerde werkheilig conclusie-geloof geloochend. De absoluut noodzakelijke Goddelijke vrijspraak/rechtvaardiging van de goddeloze in de toepassing des harten door Woord en Geest, heeft in de paapse orde "geloof-rechtvaardiging" geen enkele betekenis, want daarin staat de gelovige mens centraal die concludeert gerechtvaardigd te zijn op grond van zijn ingebeeld geloof, terwijl dezulken vreemd zijn aan de Goddelijke vrijspraak, ofwel vreemd zijn aan de vrijmaking door de Zoon (Joh. 8:36), vreemd zijn aan Bethel in de toepassing en dus niet door recht verlost en dus ook niet gerechtvaardigd zijn. Met de orde geloof-rechtvaardiging reizen duizenden belijders ter helle, omdat zij van hun drek niet gewassen zijn, maar op grond van een ingebeeld geloof, zich pauselijk laten zaligspreken door nieuw-calvinistische en gereformatoriseerde tovenaars a la Arie Simons, in navolging van de paus.

John Piper loochent ook dat Christus DE Heiligmaking voor Zijn volk is, gelijk geschreven is in 1 Kor. 1:30, terwijl Piper, de heiligmaking zoals in Hebr. 12:14 genoemd, werkheilig verstaat en verklaart. Met de heiligmaking in Hebreen 12:14: "Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal", wordt DE heiligmaking Christus bedoelt en niet een rooms-halfbakken zedelijke heiligmaking. John Piper legt Hebr. 12:14 werkheilig uit, zoals Rome dat doet en zoals tal van refo-dominees dat doen. Van de dood van de oude mens door de bediening des doods (Rom. 7:9 - Gal. 2:19) en de doorgang door de enge poort, rept Piper met geen woord en de huidige refo-priesterschaar die de wet naast Christus stelt, heeft er evenmin kennis aan.

Bovendien is John Piper -zoals gezegd- een super-valse oecumeen, die publiek samenspant met antichristussen, zoals Billy Graham en Rick Warren (zie afbeelding), terwijl Gods Woord uitdrukkelijk leert dat degenen die een valse leer leren, niet gegroet en niet in het huis ontvangen mogen worden, gelijk geschreven is: "Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken", 2 Joh. 1:10-11.

Even afgezien dat John Piper zelf een valse leer leert, schroomt hij niet om deel te hebben aan de boze werken van genoemde antichristussen waarmee hij (gebeds)gemeenschap onderhoudt (zie afbeelding).

Genoemde valse leraars/antichristussen worden zelfs publiek gepromoot door diverse "godgeleerden" uit de ongecensureerde doctorale refoketterkast, namelijk dr. W. van Vlastuin, dr. P. de Vries, dr. M. Klaassen, dr. H. van den Belt, dr. M.J. Paul, dr. Steef de Bruijn, enz. en deze refo-ketters hebben dan ook absoluut deel aan de boze werken van de vals-lerende "nieuwe vals-oecumenische calvinisten", John Piper, Tim Keller; aartsketters, C.S. Lewis en Billy Graham en antichrist Rick Warren, volgens het Goddelijke oordeel uit 2 Joh. 1:10-11.

De vals-oecumenische gemeenschapstafel van John Piper en Rick Warren (zie afbeelding), is het tegenovergestelde van de ronde tafel van Christus (Hooglied 1:12), want aan die ronde Bruidstafel is er geen geestelijke verdeeldheid, evenmin in het lichaam van Christus. Deelnemers aan die ronde gemeenschapstafel van Christus liggen niet met elkaar overhoop en wandelen en getuigen in overeenstemming met de leer van Christus en hebben dan ook geen leerverschillen, maar getuigen tegen de afvallige refokerken en hun vooraanzittende ketters. En als er een broeder door veinzing afwijkt en niet recht wandelt naar het Evangelie, zoals Petrus te Antiochie deed, moet hij wederstaan worden door het Woord onzes Gods en daar zal elke ware broeder voor vallen, zoals ook Petrus viel voor het bestraffende Woord uit de mond van Paulus.

Als dat laatste niet het geval is, kan er nooit sprake zijn van ware broeders en dat is niet verwonderlijk, want ook Paulus werd in zijn dagen doorlopend belaagd door valse apostelen, zeggende: "Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken", 2 Kor. 11:12-15. Deze tekst tekent de afvallige kerken in onze dagen en die vals-lerende kerkpolitieke broeders, laten zich op geen enkele manier door Gods Woord gezeggen; er is dus niets nieuws onder de zon en het is ook in Gods Woord voorzegd.

Be aware: "Broeders" die de bestraffende man Gods in de poort haten en belasteren, hun ingekankerde ketterijen en kerkpolitieke veinzingen willen handhaven, hun leven in de zonde met het vallen in de zonden van de bijbelheiligen willen rechtvaardigen, en niet buigen voor de leer van Christus, zijn zowiezo valse broeders, huurlingen en/of engelen des lichts, die volstrekt aan het lijden om Christus wil vreemd en Gods vervolgde volk vijandig gezind zijn. Zulke verraders van de zaak van Christus zijn niet zelden belialsmannen, die omwille van een handvol vleselijk voordeel om de ere Gods en het geestelijke welzijn der schapen zich niet bekommeren, maar alleen de eer van elkander aannemen, en als het hen eens wat kan gaan kosten, elkaar ook verraden, omdat zij allen lid zijn van een kerkpolitiek huis dat tegen zichzelf verdeeld is, gelijk de beenderen aan het graf en ook hun bank niet in de hemel hebben, omdat zij teren op hun "verdiende loon!" Arme godsdienst!

Neem me niet kwalijk dat ik wat uitgeweid heb en uitgebreid ben geweest, doch alleen met de oprechte bedoeling de ware gedaante van de huidige engelen des lichts nog eens te openbaren en me ervan vrij te maken, gelijk geschreven is: "Als Ik tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om den goddeloze van zijn goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Doch als gij den goddeloze waarschuwt, en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddelozen weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd. Als ook een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afkeert, en onrecht doet, en Ik een aanstoot voor zijn aangezicht leg, hij zal sterven; omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en zijn gerechtigheden, die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden; maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Doch als gij den rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondige, en hij niet zondigt; hij zal zekerlijk leven, omdat hij gewaarschuwd is; en gij hebt uw ziel bevrijd", Ezech. 3:18-21.

Tenslotte ik wil u nog wijzen op een engelstalig PDF-artikel ter inzage van de valse leringen van John Piper en zijn New-Calvinism kornuiten, hetgeen ook ten volle geldt voor de hierboven opgesomde huidige godgeleerden uit de ongecensureerde doctorale refo-ketterkast en hun pieterbaanse hosanna-toejuichers (Hand. 16:17-18). (Klik op de afbeelding)!

groet en zegen,

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com