LAURENS VAN DER TANG ZINGT EEN VALS GEZANG
LAURENS VAN DER TANG ZINGT EEN VALS GEZANG  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier LAURENS VAN DER TANG ZINGT EEN VALS GEZANG

GGinN-ouderling, Laurens van der Tang, is een opiniemaker binnen het Refodom, schrijft artikelen in het RD en in De Wachter Sions. Van der Tang bekleedde hoge functies bij het softwarebedrijf Baan en bij Philips. Het softwarebedrijf Baan is o.l.v. Van der Tang echter ter ziele gegaan, onder het godslasterlijke Baan-motto: "Our limit is in the sky!"

Als we de Van-der-Tang-retoriek in zijn RD/DWS-artkelen toetsen aan de feiten en aan Gods Woord, dan kan niet anders gezegd worden dat Laurens van der Tang in geestelijk opzicht behoort tot de rijke-mans-klasse. Zo is zijn spraak, en zijn spraak maakt hem openbaar (Matth. 26;73b). Van der Tang heeft wel een vrome mond, maar hij rept -net als zijn rijke-mans-kornuiten- nooit over de sodomitische afval der refokerken o.l.v. het refo-deepstate-duo RD/SGP, nee, want hij maakt er zelf deel vanuit en als een slager zijn eigen vlees keurt, kruipen de wormen er bijvoorbaat uit.

Dhr. Van der Tang schreef recent een RD-artikel "Keuze voor Trump is niet niks", als tegenwicht jegens het stompzinnige artikel van oud-hoofdredacteur RD, dr. C.L.S. Janse, "Amerikanen moeten kiezen tussen niks en helemaal niks" (Zie recent commentaar op Janse-artikel in deze rubriek).

Vd-Tang-artikel: "Keuze voor Trump is niet niks"

https://www.rd.nl/opinie/keuze-voor-trump-is-niet-niks-1.1698278

Positief is, dat Van der Tang in zijn artikel een stel gewaardeerde wapenfeiten van president Trump opsomt, die doorgaans in het RD totaal vervalst en/of genegeerd/gemanipuleerd worden, niet alleen door dr. Janse, maar vooral door RD-demons Kranendonk & Zn. Dat schandalige feit bestrijdt Van der Tange nooit, en dat komt omdat hij deel uitmaakt van dezelfde rijke-mans-klasse als de aanvoerders van het refo-deepstate duo RD/SGP.

Het is een refo-trend geworden dat belijders met een rechtzinnige vrome mond bij het RD een platform krijgen, om de RD/SGP-manipulatie en de deepstate-misdadigers wit te wassen met bijbelteksten op de lippen, zoals we ook gezien hebben bij maffia-ds. W. A. Zondag, die NWO/WHO-crimineel, Bill Gates, witwaste met witgepleisterde graftaal en SGPlayer Van der Staaij beweert "goede gesprekken" te hebben met zulke criminelen! Van dat deformatorische wit-was-platform maken vele refo-dominees en tal van refo-scribenten deel uit en dat geldt ook voor bredeweg-kliksafe-commissaris, Laurens van der Tang. (Klik op de afbeelding ter inzage RD/SGP/Rutte-illuminatie).

Door de jaren heen hebben we tonnen aan feitelijke bewijslast geleverd dat de SGP en het RD valsspelende bolwerken zijn die zich in niets onderscheiden van de heersende links-liberale politieke partijen en zich volledig conformeren met de gemanipuleerde berichtgeving van de globalistische MSM. Alleen doet het RD/SGP-duo dat onder een vals-gristelijke vlag, waardoor zij doorlopend de Naam Gods doet lasteren. Daar heeft Van der Tang het echter nooit over en dat bewijst dat hij voluit tot dezelfde rijke-mans-klasse behoort en die refo-rijke-mans-klasse is altijd het buiten de legerplaats-verkerende en tegen-de-refostroom-in getuigende arme-Lazarus-volk uiterst vijandig gezind, hetgeen in alles openbaar komt.

We willen ons in dit bestek echter beperken tot enkele rijke-mans-uitspraken van Van der Tang.

Vd-Tang 1: "Trump is de enige wereldleider met een duidelijk prolifebeleid. Relevant voor christenen: Trump riep al op 15 maart op tot een nationale biddag en benadrukte tijdens de [corona]-crisis herhaaldelijk het belang van kerkgang. Kijkend naar de cijfers: Amerika zit wereldwijd in de middenmoot. De relatieve oversterfte in Amerika ligt lager dan in bijvoorbeeld Nederland. Onze keurige Rutte doet het dus niet beter dan de rauwe Trump. En zelfs het piepkleine Nederland kiest momenteel voor een regionale aanpak."

GPPB.: Van der Tang juicht wel toe dat Trump pro-life is, maar de pro-abortus-illuminaat en klimaat-corona-hoaxer, Rutte, noemt hij "keurig." Ik zou zeggen, Van der Tang, hetgeen we ook tegen dr. Janse gezegd hebben: "BLIJF MAAR BIJ JE EIGEN POLITIEK-CORRUPTE NAZI-ABORTUSLAND ! (Klik op de afbeelding ter inzage RD/SGP/Rutte-illuminatie).

Vd-Tang 2: "Resteert zijn levensstijl. Het is helder: Trump is geen ds. G. H. Kersten. Dat gold helaas voor meer Amerikaanse presidenten. Een op de drie had affaires met vrouwen of werd ervan beschuldigd. Founding father George Washington was een van hen. Dat is natuurlijk allertreurigst. Maar hoe zat het ook alweer met de prinsen Willem van Oranje, Maurits, Hendrik en Bernard?"

GPPB.: En hoeveel vrouwen hebt gij gehad, heer Van der Tang? (Joh. 4:18). Van der Tang bezigt hier een volbloed rijke-mans-uitspraak, door te zeggen: "Trump is geen ds. G. H. Kersten", daarmee suggereert Tang alsof Kersten een pilaarheilige was! SGP-er Van der Tang is dus ook een Kersten-aanbidder en hij zal -net als alle verblinde SGP-ers- keihard en gewetenloos ontkennen dat Kersten met de oprichting van het refo-afgodskalf, de SGP, de theocratie een trap gegeven heeft, van God een democratische afgod gemaakt en de breuk van Jozef gekerstend heeft! Wie dit feit ontkent, leeft in een droomwereld en moet zich melden bij het Pieter Baan-centrum.

-------------------------------------

Deze rijke man, Laurens van der Tang, schreef op 15-10-2018 een RD-artikel over: "Laster in de laatste dagen"


https://www.rd.nl/opinie/laster-in-de-laatste-dagen-1.1520011

GPPB.: Van der Tang gaat ook in dit artikel totaal voorbij aan de jarenlange reeks van lasterartikelen in het RD, terwijl die lasterlijke RD-artikelen, waarin dikwijls de leer van Christus duivels ondermijnd wordt, met feitelijke bewijslast en met Gods Woord zijn ontmaskerd en weerlegd op deze website. Van der Tang doet in genoemd RD-artikel een opmerkelijke uitspraak, die evenwel voor 100 procent van toepassing is op de refo-deepstatekrant, het RD.NL.

Vd-Tang 3: "Bij virale laster is iedere beschuldigde vogelvrij, wordt ieder proces een showproces en ieder gericht een volksgericht. Het publiek zit niet alleen op de tribune, maar is tevens aanklager en rechter. De meeste stemmen tellen. De publieke opinie beslist."

GPPB.: Rijke man, Van der Tang, krijgt de door hem geworpen boemerang op zijn eigen hoofd terug, en hij schrijft opvallend selectief-partijdig, in het voordeel van de refo-globalisten, met name Steef de Bruijn en Van der Staaij, die hij zelfs doorlopend naar hun vals-vrome mond spreekt. Daar komt bij dat Van der Tang participeert en zich conformeert met volbloed valse leraars (acteurs), met name de acteurs die optreden op het van God vervloekte spot-podium van Jijdaar, waarvan Tang duidelijk blijk geeft in het genoemde RD-artikel en in zijn boek-presentaties op youtube. Als lid van het refo-rijke-mans-leger, speelt ook Van der Tang de duivel in de kaart, door de bestraffende man in de poort met vrome woorden te veroordelen en als een lasteraar te etiketteren.
We pleiten hier niet voor degenen die met vleselijke wapens te werk gaan tegen de valse leraars van Jijdaar, maar de vrome ondertoon van Van der Tange is ronduit lasterlijk, omdat hij met Gods Woord in de mond het bestaan en de noodzaak van de bestraffende man in de poort, uitsluit en dezulken vereenzelvigt met lasteraars. Van der Tang schermt valselijk met het bijbelse gegeven om de eer van de naaste hoog te houden en die waar mogelijk is te bevorderen, maar daarmee wil hij suggereren dat het leger valse refo-leraars de handen moet worden opgelegd en vriendelijk moet worden bejegend. Abuis, Van der Tang, hoor ik Jeremia zeggen, want God heeft mij tot een vaste stad, en tot een ijzeren pilaar, en tot koperen muren tegen het afvallige refo-volk gesteld, om hun heilige huisjes uit te rukken, hun valse leringen neer te sabelen met het zwaard des Woords en hun grove tuchtloze nalatigheid en sodomitische promotie met de grond gelijk te maken (Jer. 1:17-19; 15:19-20).

GGinN-rijke man, Van der Tang, doet soms wel waarheidsfeitelijke uitspraken, maar in geestelijk opzicht is hij een vijand van de heilige oorlog en prefereert liever een valse vrede, want hij spaart doorlopend de valsspelende en globalistische RD-kool en de fascistische SGP-geit, ten koste van de Waarheid Gods en de ere Gods. Van der Tang maakt dus deel uit van het leger vroomsprekende samenknoopsels der ongerechtigheid, zoals Simon de Tovenaar door de apostel Petrus exposed werd, en ook Van der Tang staat ontegenzeggelijk onder het oordeel van onderstaande bijbelteksten.

"Wie den goddeloze rechtvaardigt, en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja, die beiden", Spr. 17:15.

"Tweeerlei weegsteen, tweeerlei efa is den HEERE een gruwel, ja die beide", Spr. 20:10.

"Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!" Jes. 5:20.

"Want de leiders dezes volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt", Jes. 9:15.

"Gij zult de leugensprekers verdoen; van den man des bloeds en des bedrogs heeft de HEERE een gruwel", Ps. 5:7.


GPPB. v.d.m.

PS. In het volgende blok wordt rijke man Van der Tang en de gelijknamige Steef de Bruijn exposed als antinomianen (wetsbestrijders).

DE WET GODS TENIET GEDAAN EN HET BLOED VAN CHRISTUS VERTREDEN ONDER EEN VROME DEKMANTEL (3) - GPPB. (23-02-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

LAURENS VAN DER TANG EN STEEF DE BRUIJN EXPOSED ALS ORDINAIRE WETSBESTRIJDERS.

Klik hier DE WET GODS TENIET GEDAAN EN HET BLOED VAN CHRISTUS VERTREDEN ONDER EEN VROME DEKMANTEL (3)

"Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?" Hebreen 10:28-29.

1. Geloofs-noodzakelijk te kennen: het onderscheid tussen de rechtvaardigmaking en de wedergeboorte !

2. Op het gristelijk-politieke "en-en-beleid" der SGP stemt het gros refo-dominees, terwijl zij daarmee de Wet Gods teniet doen (God de helft en de duivel de helft) en het bloed van Christus met een vrome mond vertreden. Al Gods ware getuigen zijn echter gelijk Pinehas uit Numeri 5:7-13, die het recht Gods handhaven en de wettische bouwstelsels van de wetgeleerden hieronder genoemd te morzel slaan door de Steen Christus.

3. GGinN-er, L. van der Tang (schrijver in de Wachter Sions) en S.M. de Bruijn (hoofdredactielid van het RD) gaan de massale overtreding van het 7e gebod in het RD (Febr. 2014) te lijf met wettische bouwkranen en gelijknamige tangen, die de zonden alleen maar doen vermeerderen. Genoemde heren doen de Wet teniet, omdat zij -net als de SGP- de absoluutheid van het gebod halveren, daarmee de zondeval relativeren met symptoombestrijding en het bloed van Christus vertreden, omdat zij de wettische bouwstelsels van de dwaze bouwer als een EHBO-alternatief stellen voor het offer en de voorbidding van Christus.

4. Tijdens de vliegtuigkaping te Entebbe was er duidelijk onderscheid tussen de kapers en de gegijzelden, maar binnen het Refodom staan de pyromanen aan het hoofd van de brandweer, zoals dat duidelijk blijkt uit het recente "en-en-relaas" van het trio wetsbestrijders Staaij, Tang en Bruijn, terwijl zij in die wolf-in-schaapsklederen-gedaante niet eens opvallen, omdat het gros van het refovolk zweert bij de betovering van genoemde slangenbezweerders.

SGP-ers die bij monde van Van der Staaij met hun mond in de Wet roemen, maar in de praktijk de zonde met de zonde bestrijden, "opdat het goede daaruit voortkome", doen de Wet teniet en van dezulken staat geschreven dat hun verdoemenis rechtvaardig is (Rom. 3:8)!

GPPB. v.d.m.

KLIK OP DE AFBEELDING TER BELUISTERING VAN DE BETREFFENDE PREEK


http://www.derokendevlaswiek.com