NAZI-PROPAGANDA IN RD.NL VOOR D666/ORGAANDONATIE!
NAZI-PROPAGANDA IN RD.NL VOOR D666-ORGAANDONATIE!  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE EERDER VERSCHENEN DRV-ARTIKELEN OVER ORGAANDONATIE

Klik hier NAZI-PROPAGANDA IN RD.NL VOOR D666-ORGAANDONATIE, WAARBIJ JOZEPH MENGELE ZIJN BAARD ZOU AFLIKKEN !

ZOALS GEWOONLIJK SPELEN DE REFO-DOMINEES IN DEZE DOOD-OF-LEVEN ZAAK WEER HET STOMME-HONDJE EN HET SCHIJNT HEN NIETS TE SCHELEN DAT HUN SCHAPEN MET NAME DOOR HET RD.NL "ONDER HET MOM VAN NAASTENLIEFDE" AANGEZET WORDEN TOT HET ACCEPTEREN VAN HET NAZISTISCHE DONORSCHAP, DAT GELIJK STAAT MET ZELFMOORD !


HET NAZISTISCH VERZONNEN D666-DONOR-PROTOCOL VAN "HERSENDOOD" IS EEN SATANISCHE MISLEIDING, WANT HERSENDOOD IS NIET DOOD; EEN DONOR-PATIENT OVERLIJDT PAS NA DE DONOR-OPERATIE EN NADAT DE PATIENT IS OVERLEDEN, VERLAAT DE ZIEL HET LICHAAM, EERDER NIET !

HET BILDERBERGER RD.NL SPEELT OOK IN DEZE LEVEN-OF-DOOD-ZAAK DE DUIVEL IN DE KAART, DOOR PURE PRO-DONOR-DONATIE-ARTIKELEN TE PUBLICEREN, TERWIJL DE HORROR-WAARHEID OMTRENT HEEL DIE MILJARDENWINSTGEVENDE DONORHANDEL VERZWEGEN WORDT, HETGEEN WE MET HARDE FEITEN ZULLEN AANTONEN.

HET IS EEN GROF SCHANDAAL DAT REFO-KERKEN EN REFO-DOMINEES HUN SCHAPEN DIE ZICH ALS DONOR HEBBEN LATEN REGISTREREN, DUS VOOR ZELFMOORD HEBBEN GEKOZEN, NIET CENSUREREN EN ZELFS NALATEN HUN SCHAPEN TE WAARSCHUWEN VOOR DE SATANISCHE MISLEIDING OMTRENT "HERSENDOOD" EN WAT ER MET HEN GEBEURD OP DE OPERATIETAFEL. DONOR-PATIENTEN OP DE OPERATIETAFEL ZIJN LEVENDE MENSEN MET GEVOEL EN ALS HUN ORGANEN ERUIT GEHAALD WORDEN LIJDEN ZIJ HELSE PIJNEN (EIGEN SCHULD) EN WORDEN OM DIE REDEN VASTGEBONDEN!

ALS ORGAANDONATIE PLAATSVINDT, GELDT, DAT DONORS NIET ALLEEN VERMOORD WORDEN, MAAR OOK ZELFMOORD PLEGEN DOOR HUN TOESTEMMING ERAAN TE HEBBEN GEGEVEN, EN ZELFMOORD IS EEN ONNATUURLIJKE EN ONVERGEEFLIJKE DOODZONDE DIE GODS WARE KINDEREN NIET KUNNEN BEDRIJVEN.

DOMINEES DIE HIEROVER HET ZWIJGEN TOEDOEN, ZIJN VOLBLOED DUIVELSKUNSTENAARS EN ZIJ KUNNEN ZICH IN DER EEUWIGHEID NIET BEROEPEN OP ONKUNDE, WANT ZE BEHOREN OMTRENT DEZE ZAAK VAN A TOT Z OP DE HOOGTE TE ZIJN EN WEE DIE DOMINEES DIE HET STOMME-HONDJE HIERIN SPELEN EN HUN SCHAPEN VERRADEN EN UITSPELEN AAN HET ZELFMOORD-CODICIL VAN DE MOORDLUSTIGE D666-WOLVEN!

We hebben al talloze keren met de feiten bewezen dat het RD.NL opzettelijk allerhande artikelen plaatst die een regelrechte aanval vormen jegens de Waarheid van Gods Woord, met als doel om mensen op het verkeerde been te zetten en hen mee te sleuren het verderf in. Ook ten aanzien van orgaandonatie speelt het RD voor duivelskunstenaar en pleegt met heel die nazistische donor-propaganda een aanslag op het door God geschonken menselijke leven, aangezien orgaandonatie pure nazi-moord betreft, actieve euthanasie, waarbij de donor in kwestie zelfmoord pleegt, omdat hij tijdens de operatie nog in leven is en dus zijn ziel nog in zich heeft, en pas NA de operatie overlijdt, hetgeen met duizenden wetenschappelijke en bewijzen uit de praktijk van "hersendood-verklaarde" patienten is aangetoond.

-------------------------------------------------------------------------

AL EERDER PLAATSTE HET RD.NL DUIVELSE LEUGEN-ARTIKELEN OVER ORGAANDONATIE, WAARVAN WE ER ENKELE WEERGEVEN:


"Hersendood: de lamp is voorgoed uit"
08-11-2012 - Wim van Hengel
https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/hersendood-de-lamp-is-voorgoed-uit-1.698750

"Geen EEG nodig bij vaststellen hersendood"
12-10-2013 - Dr. Erwin Kompanje
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/geen-eeg-nodig-bij-vaststellen-hersendood-1.343628

---------------------------------------------------------------------------

Recent pro-donor-RD-artikel die we van commentaar voorzien:

"Geven van organen geen opdracht maar geschenk"

21-02-2020 - Dr. Hilde Westerman, voormalig chirurg

https://www.rd.nl/opinie/geven-van-organen-geen-opdracht-maar-geschenk-1.1633655

RD-Quote 1: "Bij orgaandonatie gaat het om zaken waar de Bijbel duidelijk over is: het menselijke leven, ons lichaam, geven en ontvangen. Het menselijke leven is kostbaar. De waarde ervan is bepaald met de grootheid van onze Schepper en hangt niet af van iemands mogelijkheden of beperkingen. Sinds de zondeval is het menselijke leven in deze wereld onderhevig aan ziekte en dood. Ziekten mogen en moeten bestreden worden met de middelen die er zijn. Maar als de dood onherroepelijk komt, mag ze ook niet tegengehouden worden. Behandelingen die niet baten of het sterven rekken, moeten gestaakt worden. Al deze zaken zijn Bijbels en gelukkig diep ingebed in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Pas als duidelijk wordt dat de dood onherroepelijk is, mag een behandelende arts de vraag stellen of de stervende of overleden persoon toestemming gaf voor orgaandonatie."

GPPB.: Westerman goochelt als een duivelskunstenaar en noemt het rekken van het leven "onbijbels", terwijl hij het nazistische Nederlandse gezondheidssysteem het etiket van "bijbels" opplakt. Daaruit volgt dat Westerman het etiket "bijbels" ook op abortus, euthanasie en orgaandonatie plakt, aangezien genoemde nazi-praktijken ook staan in het kader van het Nederlandse gezondheidssysteem. TE BIZAR VOOR WOORDEN! Vervolgens stelt Westerman dat als de dood onherroepelijk is (let wel: dat is nog niet overleden!), mag de betreffende arts, volgens Westerman, tot orgaandonatie overgaan. Westerman bedient zich van een duivels-psychologisch woordenspelletje, hetgeen we nader zullen bewijzen.

RD-Quote 2: "Het begrip hersendood is overigens niet ontstaan om organen van comateuze patiŽnten te kunnen verkrijgen, maar om helder te krijgen wanneer iemand overleden is. Het sterven is een ondoorgrondelijk proces (Prediker 12), maar de huidige stand van de medische technologie vraagt om criteria waarop we het medisch handelen kunnen baseren. Het huidige begrip hersendood en het protocol dat daarop is gebaseerd, is niet on-Bijbels en het meest inzichtelijke dat we hebben: als iemands hersenen dood zijn, dan is die persoon overleden, ook al klopt het hart nog. Wie daaraan twijfelt, kan in deze omstandigheden geen toestemming geven voor orgaandonatie. Men kan dan nog wel toestemming geven na een overlijden waarbij ook het hart niet meer klopt."

GPPB.: Westerman liegt dat hij barst! Hij suggereert dat hersendood dood is, maar dat is een reeds lang achterhaalde leugen. Westerman is een volbloed duivelskunstenaar, aangezien hij het duivels misleidende hersendood-protocol-sprookje "bijbels" verklaart! Als er bij een donor-patient "hersendood" is vastgesteld, is die patient NIET overleden, hetgeen we met honderden medisch-wetenschappelijke bewijzen kunnen aantonen, waarvan we een zestal pdf-documenten in de volgende blokken hebben gepubliceerd. Verder suggereert Westerman dat als men twijfelt of iemand wel of niet overleden is bij een vastgestelde hersendood, geen toestemming kan geven voor een orgaandonatie, maar nu komt de leugen van Westerman: hij beweert dat iemand wel toestemming tot orgaandonatie kan geven na overlijden, waarbij het hart niet meer klopt!
ER WORDT BIJ GEEN ENKEL OVERLEDEN MENS ORGANEN GEDONEERD, WANT ALS DE DOOD IS INGETREDEN, ZIJN DE ORGANEN OOK DOOD EN TOTAAL ONGESCHIKT VOOR DONATIE EN TRANSPLANTATIE.
Dit is dan ook een hard bewijs dat orgaandonatie pure moord is en een brute schending van Gods gebod: "Gij zult niet doden!" Nogmaals, Westerman liegt dat hij barst en dat hij zijn leugens met het etiket "bijbels" beplakt en daarbij de Naam des Heeren misbruikt, is pure blasfemie, met goedkeuring van de RD-hoofdredactionele duivelskunstenaar, Steef de Bruijn! Jegens dit soort brute volksverlakkers geldt het oordeel van Christus, zeggende: "Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?" Matth. 23:33.
(Zie ook het artikel "over oordelen, geestelijk en vleselijk schelden").

RD-Quote 3: "Maar is het Bijbels gezien dan ook toegestaan om je organen te geven? In Galaten 4 herinnert Paulus de Galaten eraan dat hij hun de eerste keer "in zwakheid van het lichaam" het Evangelie verkondigd heeft. Het vervolg maakt duidelijk welke: als het mogelijk was geweest hadden de Galaten zelfs hun ogen uitgegraven en aan Paulus gegeven. Wie deze tekst niet letterlijk maar figuurlijk wil opvatten, moet bedenken dat elk figuurlijk spreken altijd een letterlijke achtergrond kent, zoals in alle spreekwoorden. Op z'n minst betekent dit dat onze organen hiermee niet van "geven" uitgesloten kunnen worden. Wat zijn dan de omstandigheden die iemand ontslaat van de plicht tot deze vorm van naastenliefde? In de eerste plaats moet de naastenliefde betracht worden in de volgorde die de Bijbel ons geeft. Dat betekent dat we de onbekende naaste niet kunnen dienen met het geven van onze organen, als onze nabestaanden daar zwaarwegende bezwaren tegen hebben. Ook kunnen er andere omstandigheden zijn waardoor het niet proportioneel is om orgaan- of weefseldonor te willen zijn. In de tweede plaats moeten we bedenken dat het niet aan ons is of we ooit in de feitelijke omstandigheden komen dat we onze organen kunnen doneren. God bepaalt het moment en de wijze waarop we sterven. Daarmee wordt het geven van onze organen niet een opdracht maar een geschenk."

GPPB.: Westerman suggereert dat "het uitgraven van de ogen" het geven van organen bijbels legaliseert. De boerenstomme uitlegkunde ten top! Alleen duivelskunstenaars verzinnen dergelijke Schriftverkrachtingen. Westerman gaat nog een stap verder met zijn Schriftverkrachting, aangezien hij het geven van organen als een bijbelse plicht beschouwd! En als vals-evangelische-klap op zijn Schriftverkrachtende vuurpijl zegt de Gods-Naam-misbruikende Westerman dat het geven van organen niet een opdracht is, maar een geschenk! Met zijn duivels-vals-evangelische sprookjes, maakt Westerman God tot een auteur van de doodzonde van zelfmoord!

HET RD.NL PLAATSTE EEN ZOGENAAMD TEGENARTIKEL OP HET ARTIKEL VAN WESTERMAN, GETITELD:

"Ons lichaam is geen staatseigendom"

27-02-2020 - Johan Boeijenga

https://www.rd.nl/opinie/ons-lichaam-is-geen-staatseigendom-1.1635101

RD-Quote: "Donatie van een nier of leverkwab tijdens het leven? Een geweldige daad van naastenliefde. Het laten uitnemen van een of meer organen nadat het hart is gestopt met kloppen? Wanneer dit het rouwproces voor de nabestaanden niet verergert, is het een serieus punt van overweging om dit tijdig vast te leggen. Maar uitname van organen bij een persoon van wie het hart nog klopt, de stofwisseling en hormoonproductie nog doorgaan (om enige aspecten te noemen van een persoon die hersendood is verklaard), dus van iemand die zeker nog enige levenskenmerken heeft? Dat lijkt me onverantwoord rentmeesterschap. Dat is geen geschenk, maar diefstal."

GPPB.: Ook Boeijenga suggereert de mogelijkheid van orgaandonatie als het hart stilstaat, hetgeen een duivels verzinsel is, aangezien dat in de praktijk nooit gebeurd en ook zinloos is, omdat -zoals gezegd- organen van een overleden patient ook dood zijn en ongeschikt voor donatie en transplantatie. Vervolgens zegt Boeijenga wel dat orgaandonatie bij nog levende patienten "onverantwoord rentmeesterschap is", maar dat is puur lichtzinnig uitgedrukt! Orgaandonatie bij zogenaamde "hersendode" patienten is pure moord en het betekent ook zelfmoord voor de betreffende donor-patient. Tenslotte zegt Boeijenga dat in het laatste geval het geven van organen "geen geschenk" is, zoals Westerman dat wel beweert, maar "diefstal!" Ook is de kwalificatie "diefstal" veel te oppervlakkig uitgedrukt, aangezien orgaandonatie in het kader van de D666-wet pure nazi-moord betreft. Aangezien het RD.NL het point-of-no-return al jaar en dag is gepasseerd is er van het RD.NL nog veel meer van dit soort nazi-propaganda te verwachten! De Heere zal het zien en zoeken!

MILJARDENHANDEL ORGAANDONATIE VAN NAZI-KALIBER  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
GG-HORROR-DS. A. SCHREUDER, SCHREEF IN DE SAAMBINDER VAN 5 NOV. 2015, ONDER DE TITEL "ORGAANDONATIE EN NAASTENLIEFDE", HET VOLGENDE HORROR-SPROOKJE: "Volgens mij mogen we, hoewel dat de vitaliteit van de organen kan aantasten, toch de vraag blijven stellen dat de dood bij de patient is ingetreden op een manier die de nabestaanden ervan heeft overtuigd dat de patient daadwerkelijk is overleden. Desnoods moet dit gebeuren nadat de beademing is gestopt en het hart tot stilstand is gekomen. De nabestaanden mogen nooit met de vraag blijven zitten of de patient wel echt overleden was toen er werd besloten tot het overgaan van het verwijderen van diens organen."

GPPB.: Aangezien daadwerkelijk overleden mensen absoluut geen orgaandonors kunnen zijn, maar alleen nog levende mensen, is hetgeen Schreuder hier schrijft pure GG-schizofrene en misleidende horror-onzin. Bovendien pleit horror-ds. Schreuder voor de dood van een hersendood mens, i.p.v. voor zijn/haar recovered leven, aangezien een hersendood mens nog steeds een levend mens is met een onsterfelijke ziel !

ORGAANDONATIE/TRANSPLANTATIE VAN ORGANEN HEEFT DERHALVE MET NAASTENLIEFDE NIETS, MAAR DAN OOK NIETS TE MAKEN, HET IS PURE ZELFMOORD EN VAN GOD VERVLOEKT !

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE "REFO-VERRAAD" OMTRENT ORGAANDONATIE


--------------------------------------------------------------------------

Klik hier Medisch schandaal: "Ziekenhuizen VS transplanteren organen van levende donors"

Ook in Nederland vindt dezelfde horror plaats en in het licht van dit schandaal, staat ook de abortus- en euthanasiepraktijk!


Waar critici al jaren voor waarschuwden blijkt in de Verenigde Staten de gruwelijke realiteit te zijn: in ziekenhuizen worden de organen van levende donors routinematig weggehaald om getransplanteerd te worden, waarna de familie van de slachtoffers het bericht krijgt dat hun geliefde op de operatietafel is overleden als gevolg van bijvoorbeeld een hartstilstand. Mike Adams van de bekendste onafhankelijke Amerikaanse natuur-en gezondheidssite Natural News schrijft dat "ik mijn lezers niet voor niets jarenlang gewaarschuwd heb om GEEN orgaandonor te worden."

Er komt steeds meer bewijs dat artsen en chirurgen in de VS om puur financiŽle redenen organen weghalen uit levende patienten. Zo werd Colleen Burns tijdens haar operatie plotseling wakker op de operatietafel van een ziekenhuis in Syracuse, New York. Tot haar afgrijzen zag ze dat de chirurgen haar organen uit haar lichaam wilden halen.

Dit is geen complottheorie, maar echt gebeurd en bevestigd door ABC News en andere media. Hoe dit kon gebeuren? De artsen gaven eerst een valse doodverklaring af voor Colleen door te beweren dat ze een hartstilstand had gekregen en daarbij "onherstelbare hersenschade" had opgelopen. Vervolgens konden ze naar hartenlust in haar lichaam gaan snijden - terwijl ze nog leefde.

Miljardenindustrie
Amerikaanse artsen blijken er dus een andere definitie van "dood" op na te houden dan de meeste mensen. Omdat ziekenhuizen enorme winsten behalen met de -zowel legale als illegale- handel in organen, blijkt de verleiding voor velen dus te groot om nog levende patienten, nog voordat hun hart stopt met kloppen, voor dood te verklaren.

De organenhandel is een zeer winstgevende miljardenindustrie geworden. Over de hele wereld hebben rijke mensen voortdurend nieuwe nieren, levers, harten en andere organen nodig. Artsen en ziekenhuizen kunnen kosteloos organen oogsten van mensen die zich hebben opgegeven als donor. De ontvangers van de organen en de medische verzekeraars tellen er grif geld voor neer, waardoor met de organen van slechts 1 donor miljoenen kunnen worden verdiend.

Veel donororganen beschadigd of ziek
Bovendien maakt de medische wereld zich schuldig aan nog een smerig trucje: de organen die bij andere patiŽnten worden ingebracht zijn vaak zwaar beschadigd of met ziekten zoals hepatitis, de gekkekoeienziekte (BSE) en andere virussen ge-infecteerd. De eerder genoemde Colleen Burns is zo'n geval. Zij nam een dodelijke overdosis van diverse medicijnen in om zelfmoord te plegen, maar toch werden haar organen voor gezond verklaard om te transplanteren. Met andere woorden: zelfs organen, waarvan artsen weten dat deze door een giftige overdosis zwaar zijn beschadigd, worden bij andere mensen ingebracht.

Dat is tegelijkertijd de reden dat veel patienten die een donororgaan hebben ontvangen, al na korte tijd zelf sterven. In veel gevallen zijn de organen die ze ontvingen namelijk beschadigd of ernstig ziek, waardoor het lichaam van de ontvanger onmiddellijk besmet wordt. Dit proces wordt nog eens verergerd door de medicijnen die men moet slikken om afstoting van het orgaan te voorkomen en die de werking van het immuunsysteem aantasten.

Aanbod gezonde organen gering
Voorbeeld is Irak-veteraan Matthew Millington, die in 2009 een long met kanker (!) getransplanteerd kreeg. Na amper tien maanden stierf hij zelf aan kanker, dat zich vanuit de long had uitgezaaid. Een schadevergoeding zat er echter niet in, omdat de ziekenhuizen zich wettelijk hebben ingedekt tegen mislukte transplantaties en falende donororganen.

Alleen al in de VS wachten 100.000 mensen op een donororgaan. Er zijn echter maar mondjesmaat organen beschikbaar, waardoor artsen onder enorme druk staan om de organen van nog levende mensen weg te nemen, ook als dit zieke en aangetaste organen zijn. Omdat ongezond levende mensen eerder ziek worden en sterven dan gezonder levende mensen, is het aantal beschikbare organen dat volledig gezond is gering.

Politieke tegenstanders makkelijk doelwit
De dood van jonge, gezonde mensen bij bijvoorbeeld verkeersongelukken is dan ook "ideaal" voor de orgaanindustrie. In China worden om deze reden tegenstanders van de regering, zoals leden van de Falun-Gong-sekte die een supergezond leven leiden, regelmatig opgepakt en in de gevangenis gegooid. Vervolgens worden van dit soort politieke tegenstanders de gezonde organen geoogst.

Rijke topmensen sneller een orgaan
Dit gebeurt echter niet alleen in het totalitaire China. Mike Adams: "Hoe denkt u dat (ex-Apple topman) Steve Jobs zo snel een nieuwe lever kon krijgen, terwijl duizenden anderen er ook op wachtten? Hij heeft er een gekocht. Of gelooft u echt dat hij net als de anderen in de rij is gaan staan, en dat er toen plotseling een lever voor hem beschikbaar kwam, sneller als voor alle anderen?" (PS. Steve Jobs is reeds overleden).

Patienten lopen overal ter wereld gevaar
Overal ter wereld worden tegenwoordig organen weggehaald bij mensen die niet uitdrukkelijk hebben verklaard dit niet te willen. Het British Medical Journal waarschuwde in 2011 dat de wetten, die mensen automatisch tot donor maken, ervoor zorgen dat artsen de organen van uw man, vrouw, kind of andere geliefde zonder toestemming van de familie kunnen wegnemen.

Er bestaat zelfs een website, PresumedConsent.org, die ondanks de verbloemende woorden niet kan verhullen dat artsen worden aangemoedigd om meer patienten 'dood' te verklaren, zodat er meer organen beschikbaar komen en de lucratieve miljardenhandel in organen nog jaren kan blijven doorgaan.

Zeg "nee" tegen orgaandonatie, als uw ziel u lief is en laat God u zaligen voor het te laat is!

LAAT UW HART DONEREN DOOR DE ZOON VAN GOD, WANT DEGENEN DIE DOOR DE ZOON ZIJN VRIJGEMAAKT IN DE SCHENKING VAN EEN NIEUW HART(!), ZULLEN WAARLIJK VRIJ ZIJN - GPPB. v.d.m.

KLIK OP DE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE TER INZAGE VOOR MEER ALTERNATIEVE BERICHTGEVING DIE NOOIT, NOOIT EN NEVER IN DE REFORMATORISCHE MAFIA-KRANT GEPUBLICEERD WORDEN

1. Hersendood is een nazistisch verzinsel om pure moord te coveren  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier 1. Hersendood is een nazistisch verzinsel om pure moord te coveren!`

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PDF-DOCUMENT


http://www.providencemountainranch.com/1.%20Hersendood%20is%20een%20nazistisch%20verzinsel%20om%20pure%20moord%20te%20coveren.pdf

2. Hoe dood is hersendood - apneutest is levensgevaarlijk!  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier 2. Hoe dood is hersendood - apneutest is levensgevaarlijk!

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PDF-DOCUMENT


http://www.providencemountainranch.com/2.%20Hoe%20dood%20is%20hersendood%20-%20apneutest%20is%20levensgevaarlijk.pdf

3. Hersendood is niet dood en lang niet altijd dodelijk  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier 3. Hersendood is niet dood en lang niet altijd dodelijk

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PDF-DOCUMENT


http://www.providencemountainranch.com/3.%20Hersendood%20is%20niet%20dood%20en%20lang%20niet%20altijd%20dodelijk.pdf

4. De laatste uren van een orgaandonor die tijdens de operatie helse pijnen lijdt en pas na de operatie overlijdt!  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier 4. De laatste uren van een orgaandonor die tijdens de operatie helse pijnen lijdt en pas na de operatie overlijdt!

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PDF-DOCUMENT


http://www.providencemountainranch.com/4.%20De%20laatste%20uren%20van%20een%20orgaandonor%20die%20tijdens%20de%20operatie%20helse%20pijnen%20lijdt%20en%20pas%20na%20de%20operatie%20overlijdt.pdf

5. Een donorpatient sterft pas NA donatie op de operatietafel!  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier 5. Een donorpatient sterft pas NA donatie op de operatietafel!

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PDF-DOCUMENT


http://www.providencemountainranch.com/5.%20Een%20donorpatient%20sterft%20pas%20NA%20donatie%20op%20de%20operatietafel.pdf

6. De grote leugen: dat hersendood dood is, ontmaskerd!  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier 6. De grote leugen: "dat hersendood dood is", ontmaskerd!

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PDF-DOCUMENT


http://www.providencemountainranch.com/6.%20De%20grote%20leugen%20-dat%20hersendood%20dood%20is-%20ontmaskerd.pdf


http://www.derokendevlaswiek.com