NOG/EEN/REACTIE/OP DE PREEK VAN EZECHIEL 16
REACTIE OP DE PREEK VAN EZECHIEL 16        
Plaats in winkelmandjeMandje
NOG EEN REACTIE OP DE PREEK VAN EZECHIEL 16

Dag ds. Burggraaf,

Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vraag over de door ds. G. van Maanen gesuggereerde "twee voorbijgangen" uit Ezechiel 16 en ook dat u er zelfs een preek over hebt gehouden! Dat het hier over 1 en dezelfde voorbijgang gaat, was geheel nieuw voor mij, maar geheel Bijbels zoals u het heeft verklaard. Er zijn inderdaad geen kinderen van God die nog ontbloot en naakt en zonder de klederen des Heils zijn! De preek van zondagmorgen en -avond zal ik doorsturen naar de scriba van de GG te Elspeet. Ds. G. van Manen heeft namelijk geen e-mail (in ieder geval geen openbare).

Het is zoals u het zei in een van uw laatste preken: "Er zijn mensen die willen bij de waarheid horen en daarbij sterven, een strijder voor de oude beproefde waarheid zijn, maar toch als de beproeving komt, als een Demas en een Orpa openbaar komen."
Ik ben vaak bang om zo openbaar komen. Al kom ik vaak zo openbaar moet ik vaak uitroepen dat ik maar een huichelaar ben. Nu weet ik me door de Heere bij uw prediking gebracht, maar als me dat niet brengt tot waarachtige bekering dan zal het mijn oordeel des te zwaarder maken. Ik hink zo vaak op twee gedachten. De Heere zegt in Zijn Woord: "Kiest nu heden wie gij dienen zult. Heden zo gij Mijn stemme hoort, verhardt u niet maar laat u leiden." Maar ik kan alleen maar hinken en zinken en straks voor eeuwig verdrinken in de zonde en in de boze wellusten van mijn goddeloze hart. Ja als u het nu zou weten zou u echt versteld staan hoe verdorven ik ben. Ik kan alleen maar zondigen, ja het is verschrikkelijk. Ik wens soms maar niet meer te leven, omdat ik alleen maar tegen God kan zondigen. Maar eeuwig buiten God vallen dat is nu ook het ergste wat er is! Dat ik eens waarlijk onder God mag vallen! Zoals u dat zo vaak mag beoefenen, zoals ik dat in uw preken hoor. Mijn ouders en velen met wie ik over uw getuigenissen spreek, vinden u een liefdeloze man, maar ik mag in uw preken zo vaak de liefde van Christus proeven tot gevallen zondaren. Ja ik weet me zelfs met banden door God aan uw prediking verbonden. De leiding des Heeren heb ik mogen, ja zelfs moeten opmerken om tot uw prediking gebracht te worden. Wat is de Heere dan nog ontuitsprekelijk goed voor zo een! Maar dat zal nu ook het oordeel in het oordeel uitmaken.

Ik kwam sinds vorig jaar weleens op zondagmiddagen bij (lerend) ouderling P. L. te S. van de Vrije Hervormde Gemeente aldaar. Mijn vader zei dat die man alleen maar afkapte, dus wist ik dat daar eens naar toe moest! Hij preekt ook tegen de BMU, Nashville-verklaring, SGP etc. Ook ouderling L. heeft al die jaren allerlei instanties aangeschreven, maar daarin werd hij niet gesteund door zijn kerkenraad. Hij kwam via een vriend van hem eind vorig jaar op uw website. Zijn hart sprong op van vreugde bij het horen van uw predikaties! Deze waarheden heeft hij ook al jaren verkondigd. Hij wist echter hij nog niets van de Nieuwe Wereldorde, dat was nieuw voor hem. Zijn kerkenraad heeft onlangs het vertrouwen in hem opgezegd en hij is er uitgeworpen. Nu zit hij zonder traktement en mag eigenlijk nergens meer preken, behalve nog in een enkele (vrije) gemeente.

Een hartelijke groet uit Tholen en Gods zegen in alles toegewenst!

Marco A.

---------------------------------------

Beste Marco,

Ik begin met het laatste: Zonder kerkelijk traktement leven is geen beproeving, maar een bevrijding! Zonder God en Christus leven is de eeuwige dood! Buiten de legerplaats worden er geen traktementen uitbetaald, maar wel genadegoud, beproefd komende uit het vuur. Sinds ik mag verkeren onder de Banier van Koning Jezus heb ik nooit een traktement gehad, maar leef geheel uit de hand des Heeren. Hoe lang kan dat duren? Zeg maar tegen ouderling L.: Totdat God failliet gaat!

Ik zou zeggen, neem de eerst volgende duikboot en kom met al die vrienden maar eens hierheen, dan kunnen we onder des Heeren zegen en aanwezigheid eens gezelschap en Avondmaal houden in de wildernis, gelijk geschreven is: "Gij dan, weid Uw volk met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont, in het woud, in het midden van een vruchtbaar land; laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds", Micha 7:14.

Beste Marco, over dat eerste: ik ben helemaal niet versteld van je verdorvenheid, want ik ken je door en door, aangezien ondergetekende als een goddeloze door God gerechtvaardigd is. Erger kan niet, maar beter ook niet! Laat toch al die vuilnis van dat eigen ik eens vallen in het graf van Christus en valt Hem te voet, op genade of ongenade, om te vallen in het vrije van Zijn welbehagen, gelijk geschreven is: "Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere", Rom. 6:10-11.

zegen,

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com