OPEN BRIEF AAN GER/GEM/SYNODE
OPEN BRIEF AAN GER. GEM. SYNODE        
Plaats in winkelmandjeMandje
OPEN BRIEF AAN GER. GEM. SYNODE

Goedenavond Ger. Gem, synode, moderamen, classis, kerkenraden, dominees en ouderlingen,

Ik bezocht vanavond uw kerkelijke website gergeminfo.nl. Daarop ik las ik een update over de coronavirus-affaire en hoe daarmee omgegaan wordt door uw niet door God geplante kerkverband. De meest schokkende zaken uit uw witgepleisterde circulaire heb ik hieronder vermeld, met enkele reacties van mij.

Wat komen jullie als dominees en ouderlingen toch als een verradersbende jegens God en de naasten openbaar, omdat u meer gehoor geeft aan overheidsdictaten dan dat u het hart op de kudde hebt. Het hele corona virus-scenario is een valse vlag om seniele wetten erdoor te drukken.

Helaas sterven er ook mensen aan het virus, maar dit zal (om welke reden ook) altijd zo blijven vanwege onze zonden. Door geen pastoraat toe te passen in deze tijd bewijst u zelf dat jullie huurlingen zijn, die alleen verlegen zitten om de wol, maar niet om het geestelijke welzijn van de schapen, die allen een ziel hebben te verliezen voor de eeuwigheid. U bewijst als kerk en predikanten/ouderlingen wederom geen waarachtig geloof te bezitten, want u theoretiseert slechts "politiek correct" in uw circulaire, maar niet vanuit en op grond van Gods Woord. Het bloed van al uw schapen zal van uw hand geeist worden, wees daarvan bewust.

Daarbij smeert u vrijmetselaar, Mark Rutte, honing om de mond voor zijn optreden. Dat Rutte pro-abortus, pro-euthanasie en pro-orgaandonatie is bij hersendood (= zelfmoord), interesseert jullie niets! U prijst Rutte, maar als u denkt dat deze man enig goed kan doen en iets geeft om volksgezondheid, is dat slechts een illusie! Hebben jullie nooit nagedacht dat in geval van een lock-down, meer mensen in Nederland zullen sterven aan de honger en aan hartaanvallen door de stress, omdat velen de huur niet meer kunnen betalen en uit hun huizen gegooid zullen worden, dan dat er wereldwijd mensen aan de corona sterven? Nee, dat scenario interesseert jullie niets, als jullie er maar goed vanaf komen! Jullie soort pantoffelhelden openbaren zich als slijm-vriendjes van Rutte, maar leert Gods Woord niet dat wie een vriend der wereld een vijand van God genaamd wordt? Geldt het niet van huidige (kerk)leiders: de leiders dezes volks zijn verleiders en die van hen geleid worden, worden ingeslokt? Jes 9:15. Ik weet wel zeker dat dit geldt voor de huidige regeringsleiders, SGP-kamerleden en niet in het minst voor jullie als predikanten!

Het zij u gezegd en u bent gewaarschuwd. Ik ben vrij van uw bloed.

Mvg, dhr. J. van Dam.

VRIJDAG 20 MAART 2020 - Ger. Gem. circulaire omtrent coronavirus

"In het overleg met de minister van Justitie en Veiligheid hebben wij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het (blijven) toestaan van de prediking (al is het op beperkte schaal), het pastoraat en het diaconaat. Dit blijven wij dat ook benadrukken in het contact met andere kerkverbanden om daarin gezamenlijk op te trekken."

JvD: Het antwoord van Rutte daarop is: "ALLE bijeenkomsten verboden tot 1 Juni!"
Dus jullie slijmbrief aan Rutte werkt als een boemerang, omdat God blaast in al dat afgescheiden kerk ongeloof!

"Het is van belang om als kerkenraad en gemeente oog te hebben voor ouderen, zieken en kwetsbare mensen. Velen hebben het zwaar. Het wegvallen van pastoraat vraagt veel van hen. Het is goed als kerkenraden de gemeente op alternatieve vormen wijzen (een telefoontje, een kaart)."

JvD: Het scheelt jullie geen fluit, hoe het die bejaarde en zieke schapen vergaat, als de kerkbusiness maar draaiende blijft!

"We adviseren nogmaals om het pastoraat tot het uiterste te beperken. Hoewel het van belang is dat het pastoraat aan stervenden voortgang moet hebben, zal daar zorgvuldig mee moeten worden omgegaan, zeker als het een coronapatient betreft. Voor de verpleging op de IC van zo'n patiŽnt gelden zulke stringente regels dat daar niet zomaar voor een ambtelijk bezoek van afgeweken kan worden."

JvD: Calvijn bezocht de pest-patienten in zijn tijd zonder beperking, want hij was een man des geloofs en dat zijn jullie duidelijk niet!

"Wij hebben als kerkverband premier M. Rutte een brief gestuurd waarin wij onze grote waardering hebben uitgesproken voor zijn duidelijke en eerlijke berichtgeving in zijn toespraak maandagavond jl."

JvD: Grote waardering uitspreken voor een promotor van de abortus-holocaust, is Gods 6e gebod vervloeken!

"Tegelijkertijd hebben wij hem gewezen op onze afhankelijkheid van de Heere Die een ernstige roepstem tot schuldbelijdenis en bekering tot ons, ons land en onze overheid doet komen."

JvD: Allemaal vrome praat dat nooit komt tot de daad!

"Wij hebben onze premier en de overige leden van het kabinet wijsheid, gezondheid en boven alles Gods zegen toegebeden en in liefde gewezen op de noodzaak om terug te keren als volk naar Gods heilzame geboden."

JvD: Ja, "wijsheid toebidden" over de ruggen van al die duizenden vermoorde babies in de moederschoot, maar geen verbod eisen op de abortus-holocaust! Een oproep om terug te keren naar Gods geboden, zonder de eis van een abortusverbod, euthanasieverbod, orgaandonor-moordverbod, is verraderlijke lariekoek! De Heere zal het zien en zoeken!


http://www.derokendevlaswiek.com