ORGAAN/ENGEL/DES/DOODS, JOZEPH MENGELE, ZOU ZICH ABONNEREN OP HET RD!
ORGAAN-ENGEL DES DOODS, JOZEPH MENGELE, ZOU ZICH ABONNEREN OP HET RD!  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ORGAAN-ENGEL DES DOODS, JOZEPH MENGELE, ZOU ZICH ABONNEREN OP HET RD!

In de RD-horror-krant is opnieuw een artikel over orgaandonatie geplaatst als reactie op het artikel van Johan Boeijenga (Klik op afbeelding), om de aangenomen nazi-orgaan-wet van D666 en het daaruit volgende duivelse hersendood-protocol te kerstenen! Door deze D666-wet worden NL-burgers die niet bij de overheid zwart op wit te kennen hebben gegeven geen donor te willen zijn, automatisch in het donorregister geplaatst en hun organen zijn absoluut staatseigendom, en die mensen zijn tot zelfmoord gedoemd, in tegenstelling wat M.J. Nouwen in het onderstaande RD-artikel aan orgaandonatie-leugens beweert en als je zijn verhaal goed leest, zie je duidelijk dat Nouwen de horror-clausules in de D666-wet bagateliseert en keihard ontkent!
(Klik op de afbeelding ter inzage recent artikel over de Nazi-praktijken omtrent orgaandonatie).


-----------------------------------------------

"Nieuwe donorwet betekent geen diefstal"
M. J. Nouwen (anesthesioloog)
RD, 2020-03-04

https://www.rd.nl/opinie/nieuwe-donorwet-betekent-geen-diefstal-1.1637254

Nouwen-leugen 1.: Met de invoering van de nieuwe donorwet worden we gedwongen om onze keuze te registreren. Door de nieuwe donorwet wordt ons lichaam geen staatseigendom. Er is ook geen sprake van dwang. Bovendien zullen er geen organen worden uitgenomen als familieleden van de overledene daar bezwaar tegen hebben.

GPPB.: M.J. Nouwen maakt een satanisch spelletje met de orgaandonatie en hij verdraait de feiten en verdoezeld de horror-waarheid omtrent het protocol "hersendood", dat is verzonnen om LEVENDE organen te oogsten, waarbij de donor vanzelf en absoluut nog in leven is, en dat orgaan-artsen niet vanwege moord vervolgd kunnen worden.

Nouwen-leugen 2.: Net als hij (Boeijenga) ben ik ook geen voorstander van de nieuwe donorwet. De autonomie en de lichamelijke integriteit van de mens worden hierdoor aangetast.

GPPB.: In het begin van het artikel zegt Nouwen dat door de nieuwe donorwet ons lichaam geen staatseigendom wordt, terwijl hij hierboven zegt dat door de nieuwe donorwet "de autonomie en integriteit van ons lichaam worden aangetast". Neuen spreekt dus met een dubbele tong.

Nouwen-leugen 3.: Omdat ik denk dat de keuze voor of tegen orgaandonatie met name een persoonlijke keuze is, die ieder voor zich moet verantwoorden, wil ik me niet uitspreken voor of tegen (een bepaalde vorm van) orgaandonatie. Daarvoor geldt: "Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven" (Romeinen 14:12). Desondanks wil ik toch enkele kanttekeningen plaatsen bij de gebruikte argumentatie in genoemd artikel (artikel van Johan Boeijenga).

GPPB.: Hierboven neemt Nouwen een "neutrale" positie in (geen vlees en geen vis dus) en hij beweert dat de mens over zijn eigen lichaam beschikt en dat "orgaandonatie een persoonlijke keuze is." Nouwen houdt er een autonoom-mensbeeld opna, hetgeen een volbloed atheistisch mensbeeld is. Alleen onze Schepper beschikt over onze zielen en lichamen, niet de mens. God heeft de mens niet het recht van een persoonlijke keuze gegeven om orgaandonatie te ondergaan, omdat orgaandonatie actieve euthanasie betekent, waarbij het lichaam gruwelijk wordt geschonden. Ons lichaam wordt in Gods Woord een tempel Gods genoemd (1 Kor. 3:17) en de schenders van de tempel Gods zal God niet ongestraft laten. Een donor op de operatietafel wordt letterlijk vermoord en sterft pas NA de orgaandonatie-operatie (Klik op afbeelding). Orgaan-donor zijn is ook pure zelfmoord voor de donor-patient in kwestie. Het is duidelijk medisch-wetenschappelijk aangetoond dat "hersendood" niet dood is! De tekst, Rom. 14:12, die Nouwen valselijk citeert, leert geen vrijbrief voor zelfmoord, noch voor orgaandonatie waarbij de patient vermoord wordt. Het RD is met recht een horror-krant te noemen, dat doorlopende pogingen onderneemt om de waarheid op alle gebied profaan te vervalsen door een scala aan valse schrijvers in te huren die hun horror-artikelen in het gelijknamige RD schrijven en het refovolk misleiden!

Nouwen-leugen 4.: Ten eerste wordt ons lichaam geen staatseigendom. We hebben al sinds de invoering van de eerste donorwet, in 1998, de tijd om onze keuze omtrent dit onderwerp kenbaar te maken, dus er is geen sprake van dwang. Bovendien zal niet worden overgegaan tot uitname van organen als familie daar bezwaar tegen heeft. Het is zelfs zo dat, bij toestemming van de patient, de arts niet over hoeft te gaan tot uitname van organen als de familie daardoor grote emotionele schade zou (kunnen) oplopen. De naasten houden dus zeggenschap. Het lichaam wordt dan ook geen staatseigendom en er is zeker geen sprake van "diefstal" van organen!

GPPB.: In bovenstaand citaat braakt Nouwen zijn leugens uit zonder enige bewijslast. De praktijk is totaal anders dan Nouwen hier de lezers voor ogen schildert. (Klik op afbeelding ter inzage orgaandonatie-artikel).

Nouwen-leugen 5.: In de laatste alinea's van het (Boeijenga)-artikel wordt nog gesproken over hersendood. Dit blijft een lastig onderwerp, waar een heel artikel over geschreven zou kunnen worden. Zoals beschreven, is sterven een "ondoorgrondelijk proces" en is nooit vast te stellen wanneer ziel en lichaam van elkaar scheiden. Dat maakt het maken van een keuze ook zo enorm moeilijk.

GPPB.: Nouwen liegt dat het gedrukt staat, aangezien het absoluut wel vast te stellen is of een mens is overleden ja of nee. Bovendien is het deepstate-begrip "hersendood" helemaal geen lastig onderwerp, omdat klaar en duidelijk is dat "hersendood" NIET dood is! Nouwen daarentegen doet verwoede (duivelse) pogingen om het begrip "hersendood" aannemelijk te maken om twijfelende lezers over de streep te trekken en zich als donor beschikbaar te stellen. Omtrent deze duivelse voorstelling van zaken is er echter niets nieuws onder de zon. Zo werden de Joden in de Nazi-concentratiekampen wijsgemaakt dat zij naar een bepaald gebouw moesten gaan om zich daar "te douchen", maar in werkelijkheid werden zij naar de gaskamers afgevoerd en vermoord.

Nouwen-leugen 6.: Het resteren van diverse lichaamsfuncties (hartslag, hormoonproductie, stofwisseling) is echter geen bewijs voor de aanwezigheid van de ziel. De genoemde functies kunnen ook in een laboratorium in losse cellen intact gehouden worden, zonder dat er sprake is van leven in existentiele zin.

GPPB.: Jozeph Mengele zou zijn baard aflikken bij het lezen van deze Nouwense deepstate-constructie! Nouwen maakt een vergelijking van een nog in leven zijnde donor-patient en laboratorium-cellen, terwijl dat onzinnige vergelijk gelijk staan om een hond met hondenvoer te vergelijken. Keihard is bewezen dat er van overleden mensen GEEN organen worden gedoneerd, tenzij men binnen no-time ter plekke is bij een dodelijk verkeersongeval, om ter plaatse tot orgaandonatie over te gaan van een geregistreerde donor. In alle andere orgaan-operaties, gaat het altijd om mensen, die "hersendood" worden verklaard terwijl zij nog in leven zijn. Er zijn veel gevallen bekend dat "hersendood" verklaarde patienten weer tot volle bewustzijn gekomen zijn en volledig zijn hersteld! Bij overleden mensen zijn de organen ook dood en ongeschikt voor donatie en transplantatie, vandaar heeft men het nazi-verzinsel "hersendood" uitgevonden, om de miljardenhandel in organen veilig te stellen. Dat feit gaat Nouwen angstvallig uit de weg en uit zijn schrijven blijkt duidelijk dat hij een ordinaire voorstander is van de nazistische D666-orgaan-wet en de argeloze RD-lezers op het verkeerde been zet met zijn doorzichtige desinformatie, waarvoor RD-hoofdredacteur, Steef de Bruijn, hoofdverantwoordelijk is! Lees hierbij de titel van dit artikel en maak uw conclusie!

Nouwen-leugen 7.: Ter afsluiting wil ik iedereen aansporen om voor 1 juli 2020 een keuze te maken en die te laten registreren. Laten we erover spreken met familieleden, naasten en bekenden. Laten we vooral met een biddend hart een keuze maken die we voor God en ons geweten kunnen verantwoorden.

GPPB.: Nouwen geeft duidelijk te kennen dat hij gelooft in "de autonome mens", ofwel een vrije-wils-mens, die zelf bepaalt wat er met zijn leven en organen gebeurd, terwijl niet de mens, maar God alleen Eigenaar is van Zijn schepselen, hun ziel, lichaam en organen. Nouwen dringt aan om "een keuze te maken die we voor God en ons geweten kunnen verantwoorden", terwijl God de autonome mens met zijn "keuzes" over dood of leven, zal oordelen naar het gebod, zeggende: "Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven", Gen. 2:17b.
Again: orgaandonatie is een brute schending van de tempel Gods, ons lichaam, waarvan staat geschreven: "Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt", 1 Kor. 3:17.
Orgaandonatie is een duivelse miljardenhandel, waarbij absoluut geen mensenlevens tellen.
GG-huurling, ds. Labee, sprak destijds in dezelfde horror-geest als Nouwen, omtrent wel of niet vaccineren, waarbij hij beweerde, dat "als iemand in het gebed voor Gods aangezicht besluit om zich te laten vaccineren, het geoorloofd is", terwijl dat soort godslasterlijke spotgebeden alleen door huurlingen en atheisten geleerd en gepraktiseerd worden! Bovendien is wetenschappelijk bewezen dat de huidige vaccins cellen van geaborteerde babies bevatten en een regelrechte aanslag vormen op het afweersysteem van het menselijke lichaam, invaliditeit, slopende ziekten en zelfs de dood tot gevolg kan hebben, waarbij Big-Pharma de miljardenwinsten opstrijkt en de gevaccineerde (refo)mens gedrogeerd en klaargestoomd wordt voor de aanbidding van het beest! .

Refo-dominees die hun schapen "de keuze" laten om wel of geen zelfmoord-donor en/of abortusvaccin-gebruiker te zijn en orgaandonors en/of abortusvaccin-gebruikers niet onder kerkelijke censuur/ban plaatsen, zijn absolute duivelskunstenaars!


http://www.derokendevlaswiek.com