PASTORALE BRIEF 2019-2020
PASTORALE BRIEF 2019-2020  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Deze brief schrijven we door omstandigheden met enige vertraging, maar is bedoeld als pastorale brief voor onze gemeente en de meeluisteraars, en allen die daar verre zijn, omtrent de uitgang van het oude jaar 2019 en de ingang van het nieuwe jaar 2020. We wensen elkaar veel heil en zegen toe voor het nieuwe jaar, maar dat is alleen mogelijk aan de voeten van Christus door het geloof. Immers, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. "Die de Zoon heeft, heeft het leven en die de Zoon niet heeft, heeft het leven niet", 1 Joh. 5:12.

Gemeente, hoe zijn we het oude jaar uitgegaan en het nieuwe jaar ingegaan? Weten we persoonlijk van de plaats die Maria verkozen had aan de voeten van Christus, op grond van Gods eeuwige uitverkiezing gevolgd door de inwendige roeping? Maria was door Christus van zeven duivelen verlost en zonder die geestelijke verlossing uit de heerschappij des duivels en der zonde, is er geen geestelijk leven, geen leven in Christus, geen eeuwig leven en geen kindschap Gods mogelijk. Maar die in Christus is, is een nieuw schepsel, dan is al het oude van die oude mens onder de wet voorgoed verleden tijd, hoewel Gods kinderen vleselijk zijn en blijven vanwege het lichaam des doods (Rom. 7-14 ev). God wil genade verheerlijken aan de doden en de goddelozen, waarvoor Christus te Zijner tijd gestorven is (Joh. 5:25 - Rom. 5:6), en hen bedienen uit het kabinet van Zijn genadeverbond met Woord en Geest en de littekenen van Zijn lijden.

Buiten Christus is er voor Gods kinderen in dit leven geen doorkomen aan, hoewel Asaf nijdig was op de goddelozen, want die hebben altijd voorspoed en geen banden tot hun dood en hun kracht is altijd fris. Maar dat Asafs-volk komt gedurig openbaar als een groot beest voor God, omdat zij Christus zien in hun plaats, staande als geslacht! Zij moeten door vele verdrukkingen ingaan en dat geldt al Gods kinderen. Een waarachtig kenmerk voor het kindschap Gods is vervolging, lijden, smaad, laster en door allen gehaat worden, om Christus wil, zoals in Gods Woord voorzegd: "En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden", 2 Tim. 3:12. Het lijden onder het heiligend kruis is een volstrekt vreemde zaak geworden op het huidige kerkelijke entertainment-erf, omdat men massaal de ergernis van het kruis teniet gedaan heeft. Ja, dan kun je de dans altijd ontspringen en het vege lijf redden, maar in zulke valse godsdienst heeft de Vader geen welbehagen en men komt er de enge poort en de hemelpoort niet mee door. Hier volgen enkele bijbelverzen als toetsstenen van het leven onder het kruis van Christus.

Matth. 10:22: "En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden."
Matth. 24:9: "Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil."
Mark. 13:13: "En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden."
Luk. 21:17: "En gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil."
Joh. 15:18: "Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft."
Joh. 15:24: "Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat."
Joh. 15:25: "Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat."
Joh. 17:14: "Ik heb hun Uw Woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben."

Het Refodom is vreemd aan deze zaken hierboven genoemd, aangezien zij, net als dr. A. Huijgen, het geweld der goddelozen niet ervaren, omdat zij van de wereld zijn! Gods ware volk is niet van de wereld en daarom worden zij kerkbreed gehaat, en dat is in de moederbelofte al voorzegd. De valse Joden hebben de Heere der heerlijkheid voor beelzebub uitgemaakt en zo de Herder zo de schapen, want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Meester. Geen enkele dominee weet wat het is, om buiten de legerplaats te verkeren, onder het heiligend kruis, vervolgd, verlaten, gehaat en gesmaad te worden om Christus wil, omdat zij een christus van hun eigen inbeelding hebben en preken, want aan de vruchten kent men de boom. Het huidige christendom viert feest op de kerkelijke dansvloeren en de massa huurlingen laat de kerkjeugd zich vermaken met brood en spelen, maar die van Christus zijn hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden (Gal. 5:24).

We leven in het laatste der dagen en de verzoekingen en verleidingen vermenigvuldigen zich. De grote afval is reeds in volle gang. We kunnen alleen in en door Christus staande blijven in het kader van de volharding der heiligen. Ook Gods volk moet zo menigmaal inleven enkel zonde te zijn en niet tegen de zonde bestand zijn, dan alleen door de Geest des geloofs. Ook Gods volk struikelt dagelijks in velen, maar kunnen onmogelijk in de zonden leven, omdat zij het eigendom van Christus zijn, een nieuw schepsel in Hem, voor Zijn verantwoordelijkheid leven en op Zijn kosten voor tijd en eeuwigheid beide, met de Vaderlijke kastijdingen, en worden door de eeuwige liefde van Christus gedreven, een liefde die de wereld niet kent en die de eigenwillige godsdienst nabootst met oudwijfs sentiment en met een zee van Orpa-tranen. Zulke krankzinnige geesten beweren door het Evangelie aan de wet gestorven te zijn, maar komen daarmee eeuwig bedrogen uit, omdat het Evangelie niet de dood bezorgd, maar het leven tot in eeuwigheid! "Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou", Gal. 2:19, en dat is een waarachtige toetssteen des geloofs en geldt al Gods kinderen. Er is geen andere doorgang door de enge poort, dan voor de door de wet gedode zielen, die door de Vader tot aan de voeten van Christus gesleept zijn geworden, opdat Christus hen uit de dood verwekke op Zijn spreken (Joh. 5:25).

Hoe staat dat met u, mijn medereizigers op weg naar die allesbeslissende eeuwigheid? Leeft u nog voor eigen rekening en hinkt gij uw leven lang op twee gedachten? Hoe lang zult gij de slechtheid en de ijdelheid beminnen en de wereld liefhebben? "Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem", 1 Joh. 2:15. God heeft geen lust in de dood van de goddelozen, -ik mag het weten bij God vandaan- maar daarin dat zij zich bekeren en leven. Valt uw Schepper heden te voet op genade of ongenade, nu het nog is de welaangename tijd, de dag der zaligheid. De mens zal het toch een keer van God verliezen en verloren is het al, dus wat vertoeft gij? Valt Hem heden te voet op de plaats waar gij zijt, in de aanvaarding van uw welverdiende straf. Dat zijn geen voorwaarden waaraan de mens moet voldoen om zalig te worden, maar geschieden als vanzelf, als de ziel onder het heilige recht Gods het van God verliezen mag, om gelijk Zacheus nog een keer te zien wie Hij was, en dan voor eeuwig weg! Dan valt genade vrij! Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht begroet. Dan zal het blijken dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op Hem was en dat door Zijn striemen ons genezing geworden is. Dan klinkt de lof uit Sions zalen tot U met stil ontzag, daar zal men U, o God betalen, geloften dag bij dag, op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Gods volk gaat niet aan de slag met het "doe dat" der wet, want ze zijn uit God geboren en volkomen uit de heerschappij der zonde verlost, gelijk geschreven staat: "Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere", 1 Kor. 1:30-31.

Gemeente, de Heere is het zo eeuwig waard om eeuwig geliefd, geloofd en geprezen te worden, en dat begint al aan deze zijde van het graf in het leven van al Gods kinderen, vanwege Zijn nooit aflatende liefde en trouw voor hen! Zij hebben Hem lief, omdat Hij hen eerst heeft liefgehad. Dezulken komen zonder onderscheid uit de grote verdrukking en hebben hun klederen witgewassen in het bloed des Lams. Als u daaraan geen kennis hebt, dan klinkt het uit de mond des Heeren: "Strijdt om in te gaan door de enge poort." Haast en spoed u om uws levens wil, want velen zullen zoeken in te gaan, maar zullen niet kunnen, omdat zij als een oude mens binnen willen gaan. Dezulken worden de toegang tot de enge poort ontzegd, want de Poortwachter laat enkel lijken toe door de Vader Hem bezorgd. De mens moet sterven om te leven, maar laat die oude-mens-dood aan God over, want "de HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen", 1 Sam. 2:6. "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeit en belast zijn", maar er is geen mens die komt. Hij komt! Er is geen mens die God zoekt, Hij zoekt en vindt en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven!

Is de eerste Adam niet geleerd, dan is de tweede Adam niet begeerd, hoewel niemand als een begerige zondaar gerechtvaardigd wordt, maar alleen als een daadwerkelijke goddeloze, die aan zijn straf een welgevallen heeft. God spreekt uitsluitend de aan de wet gestorven zielen in en door Christus levend en zalig door Woord en Geest en dan zijn ze van de straf voor eeuwig ontheven en leven door het geloof in Hem en Hij in mij, omdat Hij het alles volbracht heeft, als Middelaar Gods en der mensen en als Plaatsbekleder voor de Zijnen. Hij is het die hellevaarders Zijne vriendschap biedt en op Zijn bevel worden vijanden met God verzoend door de dood Zijns Zoons.

De sodomitische tuchtloze refo-kerken hebben de brede weg verkozen boven de smalle weg. Zij allen zijn van God en Zijn Woord afgevallen en dansen met Rome en de valse oecumene mee en hebben Sodom de hand gereikt. Lot werd nog uit Sodom gehaald, maar nu vermaken zij zich in die sodomitische kerken, alsof er geen God bestaat. Ze hebben allen -net zo als Achab deed- Benhadad de hand gereikt en het hoeft geen betoog dat Gods ongenoegen daarop rust, aangezien alle refo-kerken en alle refo-dominees leven onder het oordeel van een zwijgend God. Valse bijbelvertalingen, inclusief de HSV, gaan als broodjes over de toonbank; een fascistisch SGP-lidmaatschap wordt door geen enkele kerk noch dominee gecensureerd. Hetzelfde geldt voor abortus-vaccinaties, nazi-orgaan-donaties, het gebruik van voorbehoedsmiddelen, mannenkleding voor vrouwen en meisjes, zonder hoed onder het Woord, vrouwen die leren en zelfs een ambt bekleden, het kan allemaal op het huidige kerkerf. De huidige kerken puilen uit van rijke jongeling-belijders die van hun drek niet gewassen zijn. Valse leringen en evolutie-ketterijen maken refobreed opgang en er is geen enkele dominee die zijn mond tegen de roepende zonde van kerk, land en volk verheft bij God vandaan, want zij staan allen aan de kant van baal-zebub. Aan die kant reikt men elkaar de hand, neemt men de eer van elkander aan en de ere Gods mag vrij vertrapt en allerhande ketterijen worden geleerd en Gods ware volk vervolgd. God is echter geen ledig Toeschouwer en Hij laat niet met Zich spotten!

Dat weet elke belijder, zij het rationeel, maar men gaat door over een gladde weg ter helle, waarin de massa elkaar vasthoudt en iedereen gelooft het op die refo-brede weg van iedereen. De oude mens wordt een stikker opgeplakt van bekering en geloof, waarvan zelfs de dwaze maagden zouden afgrijzen. Waar moeten we beginnen en waar eindigen? Geen verheffing mogelijk, nee, maar wee mij als ik verslagen sta voor het aangezicht van de vijanden van Christus (Jer. 1:17). Alle refo-dominees wassen hun handen in het badwater van Pilatus, als het over de roepende zonde gaat, onder het valse-vlag-motto: "Je mag niet oordelen", en: "Je moet er maar veul voor bidden", maar het zijn duivelse drogredenen, want dezulken maken doorlopend een spelletje met het recht mijns Gods en zijn alleen gebrand op eigen eer, de eer van elkander aannemende! En maar kerkje spelen, alsof er geen God bestaat! God heeft Zijn NHK-planting uitgerukt en men heeft massaal de brutaliteit overhoop gehaald om die Goddelijke uitrukking te negeren en allerlei kerk-denominaties te stichten, waarin de leer van Christus doorlopend wordt overtreden. Er is geen enkele dominee ook niet in 2004 die het op God gewaagd heeft, omdat ze nog geen druppel vertrouwen in Hem hebben, dus ook geen geloof. Ze hebben zich aan de kerkpolitieke baal verkocht, onder het motto van kerk-politieke correctheid, terwijl dat de grootst mogelijke corruptie is, zowel in de kerken als in de politiek, als in het RD, en daarvoor geldt: "Want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid", Matth. 23:27. Zij hangen allen de ideologie van de waanzinnige klimaat-hysterie aan en hebben het nooit over chemtrails, nooit over de NWO, nooit over de aanbidding van het beest, omdat zij reeds aan de zijde der satanische illuminatie staan!

God gaat de huidige kerken dan ook geheel voorbij en heeft Zijn Geest er uit weggenomen en Zijn kandelaar verplaatst. Wie dat niet ziet, is ziende blind. Ik herinner me nog een uitspraak van wijlen ds. C. van den Berg, toen hij als een televisie-dominee optrad ergens in den lande, hij zei: "Gemeente, ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt dat ik de oude vertaling (Staten-Vertaling) nog gebruik, want daar ben ik aan gehecht." Ongehoord! En in China heeft hij al die jaren nooit gepreekt, volgens zijn eigen zeggen, "omdat dat in China verboden is", terwijl de Chinese ds. Wang-Yi tot 9 jaar gevangenisstraf is veroordeeld, omdat hij Gods Woord wel preekte krachtens zijn roeping!
Ja, dan is het begrijpelijk dat de Chinese overheid Van den Berg liet begaan en dat hij niet vervolgd werd, omdat hij daar nooit preekte. En in NL verontschuldigde hij zich dat hij de Staten-Vertaling gebruikte. Wel, dat is dan ook de reden dat hij geliefd en niet vervolgd, niet gehaat en niet gesmaad werd. En dat geldt alle refo-dominees, want als stomme honden die niet bassen kunnen (Jes. 56:10), distantieren ze zich van de door God geboden vrijmaakplicht; passen zich op alle mogelijke fronten aan en hebben de sleutelen des hemelrijks vervalst en/of in de diepte der zee geworpen. Zogenaamd zending bedrijven ver in het buitenland en eigen schapen voor een appel en een ei aan het wild gedierte overgeven met die tuchtloze en van God vervloekte modaliteiten-godsdienst en gelijknamige sodomitische leervrijheid.

Zo diep is men afgevallen dat men zich als een god verheft boven de door God geboden vrijmaakplicht en het zondeval-gevolg daarvan is, dat ook wijlen ds. Van den Berg zich zelfs verontschuldigde voor het gebruik van de zuivere SV-vertaling van Gods Woord, die God Zelf ons volk gegeven heeft en voor de totstandkoming door de onmogelijkheid heen heeft gezorgd. Als wijlen ds. Van den Berg met de ere Gods bezet was geweest, dan had hij het gebruik van al die valse en nieuwe (HSV) bijbelvertalingen in onze dagen in de Naam des Heeren publiek veroordeeld en afgesneden, maar nee, hij verontschuldigde zich voor het gebruik van de oude Staten-Vertaling, die de kerk en het Nederlandse volk als door een Godswonder uit Gods hand ontvangen heeft. Zich verontschuldigen voor de door God gegeven Staten-Vertaling, staat gelijk als het zich schamen voor de zuiverheid van Gods Woord, terwijl Paulus getuigt: "Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek", Rom. 1:16.

En zo gaat de afval maar door, vrede, vrede en geen gevaar, en dat is een refobrede trend geworden, hetgeen geschreven staat in Jesaja 9:15: "Want de leiders dezes volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt", zoals we u recent hebben gepreekt. Geen enkele dominee maakt zich bijbels vrij van de afvallige en sodomitische kerken waarvan zij lid zijn, want als dat wel gebeurd, is een refokerk-lidmaatschap verleden tijd en schudt men het stof van de voeten. Er is maar 1 Kerk met een hoofdletter en die verkeert met Christus buiten de legerplaats. Christus is geslagen in het huis van Zijn liefhebbers en is de Joodse kerk uitgeworpen en tussen de misdadigers gekruisigd en zo de Herder zo Zijn navolgers, want voor henlieden is in het godsdienstig bolwerk van het Refodom geen plaats. Als je God vreest in der waarheid, krijg je alle dominees en belijders tegen, want "gij zult van allen gehaat worden", zegt mijn God.

Er is binnen de refo-kerken echter geen enkele dominee die vervolgd wordt om Christus wil, want zij dienen allen twee heren, God en de baal, omwille van een handvol vleselijk voordeel. Die verraderlijke houding zal de huidige modaliteiten- en Nashville-ondertekenende priesterschaar duur komen te staan, want God is een God Die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Al Gods ware volk verkeert onder het kruis en worden door allen gehaat, gelijk geschreven is: "Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld", Joh. 15:19.

Het is dus van twee-en een, of we behoren tot de wereld die met man en muis voor eeuwig zal vergaan, of we behoren tot het ware Sion dat door recht verlost is, reizende in en door Christus op de smalle weg des levens naar het nieuwe Jeruzalem, waar God is Alles en in allen. "Wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof." Dat is geen beroep op de vrije wil, want die bestaat niet, maar Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er: "O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk", en dan komen ze, want Hij is een Gebieder der volken! (Jes. 55:4). Zijn Raad zal bestaan; Hij zal al Zijn welbehagen doen!

"Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende", Hebr. 13:13.

Ds. G.P.P. Burggraaf


PS. Ds. Wang-Yi in China veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf om het getuigenis van Jezus.
https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/946004/negen-jaar-gevangenis-voor-chinese-voorganger-wang-yi


http://www.derokendevlaswiek.com