POLYTHEIST VAN DER STAAIJ KAKELT KOPLOZE/CORONA/KIPTAAL
POLYTHEIST VAN DER STAAIJ KAKELT KOPLOZE-CORONA-KIPTAAL  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier POLYTHEIST VAN DER STAAIJ KAKELT KOPLOZE-CORONA-KIPTAAL

Van der Staaij "bidt en werkt" tijdens coronacrisis: "Juist in grote nood moeten we ons tot God wenden"
20 maart 2020 door Geerten van Breugel

https://cip.nl/cip+/78562-van-der-staaij-over-de-dreiging-van-corona-vertrouw-erop-dat-er-een-god-is-die-regeert/GBsDVQZZBy59PBwbRR4dcRUUGQ

------------------------------------------

GPPB.: Zoals bekend, houdt atheist/polytheist, en politieke overspeler, Van der Staaij, er een nood-god opna, en vindt hij politiek overspel en Schriftverkrachting al jaar en dag normaal! Nu er gevaar dreigt, wordt SGP-Pinehas Van der Staaij, net als RD-Hofni de Bruijn, ineens heel vroom, met een beroep op een EHBO-god, een afgod dus. "Bidt en werk" is de bekende werkheilige slogan van het naamchristendom, aangezien Gods ware volk leeft uit de belofte Gods in de toepassing des harten: "De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn", Ex. 14:14.

Staaij: "In deze tijd kunnen we als christenen ervaren dat we ons vertrouwen niet alleen in de hand van experts leggen, maar dat we erop mogen vertrouwen dat er een God is die alles regeert."

GPPB.: Ook Van der Staaij is zwanger van het refobrede universalistische Asia-Bibi-geloof, dat slechts op verrot vlees vertrouwt, een geloof dat zelfs volledig in strijd is met het historische geloof, laat staan dat het Staaij/Bibi-geloof iets te maken heeft met het ware geloof. Gods Woord leert: "Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt!" Jer. 17:5. Bovendien, met gristenen die een algemeen vertrouwen stellen op "God Die alles regeert" zal de hel gevuld zijn, aangezien het ware geloof bestaat uit kennis, toestemmen en vertrouwen.
Dat is:
1. De ware gelovige heeft zaligmakende kennis aan Christus en deel aan Zijn gerechtigheid, zoals o.a. geschreven is in 1 Kor. 1:30;
2. De ware gelovige stemt met een gelovig hart toe dat God heilig, soeverein en rechtvaardig is, ook in Zijn oordelen, en dat Hij in Christus barmhartig is, met persoonlijke toe-eigening;
3. De ware gelovige vertrouwt (= met aangevochten zekerheid geloven) dat al zijn zonden om Christus wil vergeven zijn in de toepassing des harten.
Polytheist, Staaij, daarentegen, leert met zijn universalistische prietpraat, algemene verzoening voor alle christenen!

Vraag: Dit zullen ook voor u heftige tijden zijn. Waar bent u gedurende een dag mee bezig?
Staaij: "Dat klopt. Ik ben met weinig anders bezig dan met het coronavirus. Zo bel ik mensen op en moet ik debatten voorbereiden. Ook krijg ik mails met schrijnende situaties, dat zijn dan weer thema's die ik meeneem in het debat."

GPPB.: Van der Staaij halveert voor zichzelf zijn werkheilige slogan "Bidt en werk", aangezien hij -volgens zijn eigen zeggen- weinig anders doet dan werken. Klopt, want atheisten bidden niet!

Vraag: Afgelopen zondag moet een rare dag geweest zijn, ook omdat er veel werk te doen was. Hoe heeft u dit beleefd?
Staaij: "Het is voor mij heel uitzonderlijk om op zondag nog met politiek bezig te zijn, maar in zo'n noodsituatie vind ik het ook fijn dat de minister contact zoekt met kerken. Het was inderdaad een totaal andere dag dan normaal. Ik belde al vroeg met de minister van justitie, omdat hij mogelijkheden zocht om met de vertegenwoordigers van de kerken in contact te komen. Samen met Gert-Jan Segers ging ik aan de slag om een conference call te beleggen. Het is voor mij heel uitzonderlijk om op zondag nog met politiek bezig te zijn, maar in zo'n noodsituatie vind ik het ook fijn dat de minister contact zoekt met kerken."

GPPB.: Staaij liegt dat hij barst! Sabbatsschender, Van der Staaij, heeft zelf recent gezegd dat voor hem de zondagsheiliging NIET betekent om geen politieke debatten en verkiezingsuitslagen te volgen op zondag (KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VIDEO-CLIP SABBATSSCHENDER STAAIJ).
Nu zegt leugenmachine, Staaij, dat het voor hem "uitzonderlijk is om op zondag met politiek bezig te zijn." Staaij liegt dus dat hij barst, as usual!

Vraag: Wat doet dat u als christelijke politicus?
Staaij: "Je beseft je afhankelijkheid van God. Met al ons kennen en kunnen, kunnen we het blijkbaar niet beheersen. Ik voel het als mijn verantwoordelijkheid die geestelijke kant ook in de Tweede Kamer te delen. Woensdag probeerde ik dat te doen door het citeren uit het volkslied:
Oorlof mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,
't zal hier haast zijn gedaan."


GPPB.: Ja, en "de ko-ho-ho-ho-ning vaen - Hispanje, he-he-b ik altijd ge-weerd!" Vanzelf, want ik ken die vent niet eens!
Be aware: hetgeen God in Christus gedaan heeft en doet voor Zijn ware schapen, maakt Staaij algemeen voor het naamchristendom, waarvan hij actief deel uitmaakt. Net als alle onverzoende universalistische gristenen doen, stapt ook Staaij met zijn politieke zevenmijlslaarzen over de val in Adam heen. Staaij heeft derhalve net zoveel besef van de ware geloofsafhankelijkheid van God als de wijlen inwoners van Adama en Zeboim (Deut. 29:23)!

Vraag: U beseft uw afhankelijkheid van God extra in deze situatie, zegt u?
Staaij: "In deze hele bijzondere omstandigheden klinkt een bijzondere roepstem. Toen de minister-president het had over de patient die medicijnen nodig heeft, kwam bij mij 2 Kronieken 7:14 op, waarin het over een land gaat wat ziek is en hoe het genezen kan. "Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen." "Dat is een tekst die ik deze dagen meedraag. Ook Psalm 46 is mensen in ons fractieteam op kwetsbare momenten tot steun en kracht geweest. Houd je aan de hygienevoorschriften en kijk wat je vanuit jouw mogelijkheden voor een ander kan betekenen."

GPPB.: Universalistische gristenen maken altijd een universalistisch (mis)gebruik van Gods Woord, geheel buiten de toepassing om, zoals ook Van der Staaij dat doorlopend doet, zoals hij dat ook hier doet met 2 Kron. 7:14. Bovendien citeert Staaij uit een valse bijbelvertaling en niet uit de SV. Daar komt bij dat valse profeet, Van der Staaij, met geen woord rept over het feit dat Gods oordeel nu van kracht is, gelijk geschreven is, zeggende: "Wijders zeide de HEERE tot mij: Bid niet voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, Ik zal naar hun geschrei niet horen, en ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, Ik zal aan hen geen welgevallen hebben; maar door het zwaard, en door den honger, en door de pestilentie zal Ik hen verteren. Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! zie, die profeten zeggen hun: Gij zult geen zwaard zien, en gij zult geen honger hebben; maar Ik zal u een gewissen vrede geven in deze plaats. En de HEERE zeide tot mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam; Ik heb hen niet gezonden, noch hun bevel gegeven, noch tot hen gesproken; zij profeteren ulieden een vals gezicht, en waarzegging, en nietigheid, en bedriegerij huns harten. Daarom zegt de HEERE alzo: Aangaande de profeten, die in Mijn Naam profeteren, daar Ik hen niet gezonden heb, en zij dan nog zeggen: Er zal geen zwaard noch honger in dit land zijn; diezelve profeten zullen door het zwaard en door den honger verteerd worden", Jer. 14:11-15.
Staaij schermt vervolgens valselijk met Psalm 46, waarvan voor hem de inhoud luidt: "Houd je aan de hygienevoorschriften en kijk wat je vanuit jouw mogelijkheden voor een ander kan betekenen."

Vraag: De kerken hebben woensdag een Dag van Gebed georganiseerd. Wat is de rol van de kerken in deze situatie?
Staaij: "Het is heel goed dat het gebed leeft binnen de kerken en gebed sterk naar voren komt."

GPPB.: Tot driemaal toe werd de voorbidding van Jeremia afgesneden, (Jer. 7:16; Jer. 11:14; Jer. 14:11), hetgeen, zo waarachtig als God leeft en mijn ziel leeft, van toepassing is op al die EHBO-biddagen van de afvallige refokerken die er allen een noodgod opna houden.

Vraag: Zou u christenen in Nederland iets mee willen geven?
Staaij: "Ik zou heel eenvoudig willen zeggen: bid en werk. In deze tijd kunnen we als christenen ervaren dat we ons vertrouwen niet alleen in de hand van experts leggen, maar dat we erop vertrouwen dat er een God is die alles regeert. We kunnen geen betere toevlucht dan bij Hem vinden. Tegelijkertijd: werk. Houd je aan de hygienevoorschriften en kijk wat je vanuit jouw mogelijkheden voor een ander kan betekenen."

GPPB.: Polytheist, Van der Staaij, maakt reeds jaar en dag deel uit van de satanische Baphomet-commissie "bid en werk", die hun van God vervloekte vertrouwen leggen in de hand van experts (Jer. 17:5), zich laten drogeren door pantheisten, Rutte en de koning, en Gods Naam misbruikend op de lippen nemen. Terwijl het Refodom pro-forma-biddagen houdt, al dansend om het gouden SGP-kalf, zich vergapend aan de mickey-mouse-berichten in de global-warming-hoax-krant, RD.NL "Daarom heeft HIJ(!) over hen uitgestort de grimmigheid Zijns toorns en de macht des oorlogs; en Hij heeft ze rondom in vlam gezet, doch zij merken het niet; en Hij heeft ze in brand gestoken, doch zij nemen het niet ter harte", Jes. 42:25.


http://www.derokendevlaswiek.com