RD.NL PUBLICEERT ENQUETE/DISCUSSIE OVER DE HEL
RD.NL PUBLICEERT ENQUETE-DISCUSSIE OVER DE HEL (1)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier RD.NL PUBLICEERT ENQUETE-DISCUSSIE OVER DE HEL (1)

In dit artikel komt de enquete-discussie in het RD over de hel aan de orde en dan vallen we maar direct met de deur in huis, n.a.v. een uitspraak van een van de scribenten over de hel, ds. C. Harinck van de GG. Hij zegt: "dat een predikant het reddend Evangelie niet kan preken als hij de vreselijkheid van de hel verzwijgt."
Wat Harinck hier zegt, is de opinie van alle scribenten en we hopen er nog nader op in te gaan, maar met deze uitspraak van ds. Harinck gaat het al finaal mis. Het antwoord op de uitspraak van ds. Harinck luidt dan ook als volgt: "Predikanten die het "reddende Evangelie" preken en publiek zwijgen over de roepende zonden van kerk, land en volk en de refobreed geaccepteerde refo-sodomieten niet censureren, zijn absoluut geen geroepen knechten van God!" Met dit antwoord worden alle scribenten met hun voorwerpelijke praatjes over de hel al finaal de mond gestopt, maar we zullen er nog wat nader op ingaan.

We schrijven en preken niet om "resultaat" te boeken, want belijders die het point-of-no-return zijn gepasseerd, zijn zo massaal in getal en het is openbaar dat dezulken niet alleen alle bijbelse bestraffingen/weerleggingen jegens hun kerkpolitieke ketterijen naast zich neerleggen, maar zich ook een slachtofferrol aanmeten als zij met de Waarheid Gods worden geconfronteerd jegens hun ongecensureerde kerkpolitieke praktijken. Er zijn al honderden brieven verzonden naar allerlei dominees, maar hun reactie hierop is uiterst vijandig-sanhedristisch. Ook hetgeen de RD-scribenten over de hel vromelijk beweren, is reeds door Christus ontmaskerd, gelijk geschreven is: "Zij zeggen wel, maar doen het niet!"

Als ik de namen van de valse leraars hier de revue moet laten passeren, die zich aanstellen als oude wijven en/of als door een wesp gestoken als zij met de ketterijen die zij preken geconfronteerd worden op grond van Gods Woord, komen we in dit artikel niet verder dan de ellenlange lijst met namen die zich zodanig openbaren als hiernet beschreven.
We schrijven en preken dan ook niet om bij mensen in het gevlei te komen, ook niet als een zachte heelmeester die stinkende wonden maakt, maar als een geroepen getuige van Christus, al keerden alle belijders zich ertegen. Liever alle mensen tegen dan God tegen!

Het gaat in dit artikel dus over de hel, n.a.v. een enquete-discussie over de hel in het RD, waaraan diverse dominees hun kerkpolitiek-correcte bijdrage leverden. Alle scribenten spreken kerkpolitiek correct over de hel, dus louter voorwerpelijk, terwijl de praktijk in de refokerken met hun kerkpolitieke correcte praat volkomen in strijd is. Immers, als de roepende zonden van kerk, land en volk met geen woord wordt aangeroerd en niet publiek bestraft, niet bestreden en niet gecensureerd worden, en als het volk met kerkpolitieke correcte praatjes in de bloemhoven gejaagd wordt, zoals ook door de scribenten in de RD-artikelen over de hel wordt gedaan, en overal en altijd breedkerkelijk wordt bedreven, dan kan een weerlegging van dit kerkpolitieke bedrog niet uitblijven, of de stenen zullen gaan spreken!

Het gaat dus over de hel, een eeuwige vuurput, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Niet een erg populair onderwerp, maar dat geldt ook voor de prediking waarin het Woord recht gesneden wordt, want als dat gebeurt, komt de vrome mens erbuiten te staan en wordt hij met de ganse wereld voor God verdoemelijk gesteld, gelijk geschreven is: "Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij", Rom. 3:9.
Al die dominees hebben zich door de loop der jaren ontpopt als wassen beelden die op het aangename uit zijn, gelijk de Joodse schare die Christus gaarne hoorden preken zolang Hij maar aangename woorden sprak, maar toen Christus ging separeren tussen schijn en zijn, brak de hel los en wilden al die integere Joden Hem van de steilte in de diepte te pletter gooien. Zo is het exact hetzelfde gesteld met de belijders en hun voorgangers binnen het Refodom en wie dat ontkent, is een bittere en/of onkundige vijand van Christus en weet nergens van, want de feiten die zich steeds herhalen, kunnen niet ontkend worden.

Er is geen enkele refo-dominee aan te spreken over hetgeen hij preekt, ook niet over de toestand van land en volk, ook niet over de roepende zonden, ook niet over de afvalligheid der refokerken, nergens over! Zij willen vooral niet op grond van de feiten tegengesproken worden, want dan slaan zij aan het lasteren waar de honden geen brood van lusten. En dat zijn nu die sanhedristische dominees die de liefde in hun vaandel voeren en benadrukken dat er met "bewogenheid" gepreekt moet worden, met name als het gaat over de hel. Geen van deze dominees voldoet aan hetgeen ze zelf als zijnde noodzakelijk benadrukken. Als zij het over de broederschap hebben, dan zijn zij het alleen en degenen die hen met hun dwalingen confronteren op grond van Gods Woord, noemen zij "vechters" en "verdeeldheidzaaiers", en beschouwen hen als hun vervolgers! Ze willen het liefst aangesproken worden met "dada" (= god) en wee degenen die hen op grond van de feiten met Gods Woord durven te corrigeren, want dan slaan ze van zich af als gebeten honden, of zij laten nooit iets van zich horen, omdat zij zich hoog boven Gods Woord, de tucht en de zin en mening des Heiligen Geestes verheven voelen en hun eigen god pretenderen te zijn.

Het spijt mij, maar zulk een zoutpilaren-houding maakt op mij geen enkele indruk, ook niet als zij aan het lasteren slaan, want een ieder mens staat voor God. Dat geldt vanzelf ook voor al die dominees die hun bijdrage over de hel geleverd hebben, aangezien al die dominees over de hel niet meer geschreven hebben, dan hetgeen ook de duivelen geloven, gelijk geschreven staat: "Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen", Jak. 2:19.

Enkele predikanten uit diverse refokerken zijn door het RD recent in stelling gebracht omtrent het (s)preken over de hel. Zoals gezegd, spreken genoemde scribenten slechts voorwerpelijk en oppervlakkig over de hel. Wel wordt benadrukt dat de hel in de prediking niet verzwegen kan worden en sommigen van hen bekennen vromelijk dat Christus het meest over de hel gesproken heeft, maar zij zeggen er niet bij hoe en tegen wie Hij over de hel sprak. Niet 1 van genoemde predikanten sprak dan ook over de hel, zoals Christus erover spreekt, met name jegens de farizeeen en Schriftgeleerden, zeggende: "Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?" Matth. 23:33. En zoals Johannes de Doper ervan spreekt jegens diezelfde farizeeen en Schriftgeleerden: "Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?" Matth. 3:7.

Omdat geen van de scribenten over de hel spreekt zoals Christus dat doet, betekent dat geen van de scribenten met hun babbeltjes over de hel, ooit geconfronteerd zijn geworden met farizeeers die zwanger zijn van het doe-dat der wet, die zij zelf met geen vinger aanroeren. Het betekent anderzijds dat genoemde scribenten niet eens geloven dat er nog farizeers zijn, en/of niet eens weten en bekennen dat ze het zelf zijn!

Dat verklaart dan ook duidelijk het feit dat alle scribenten beweren dat het spreken over de hel altijd uit "bewogenheid" moet geschieden. Dat betekent dat geen van de scribenten geloven dat er nog steeds over de hel gesproken moet worden zoals Christus, Johannes de Doper en de apostelen erover gesproken hebben, aangezien met name Christus en Johannes de Doper hun hoorders met de hel confronteerden vanuit de heilige toorn des Heiligen Geestes, omdat zij door de ijver jegens de ere Gods verslonden werden (Ps. 69:10; Joh. 2:17).

"Nee", zeggen de scribenten, "dat mag niet, Christus en Johannes de Doper gingen hun boekje te buiten, want er mag alleen met "bewogenheid" over de hel gesproken worden."
We hebben hiermee aangetoond, dat deze "bewogen" dominees niets anders doen dan Gods Woord verkrachten en Christus en Johannes de Doper en Zijn geroepen getuigen, als klinkende metalen wegzetten, als zouden zij zonder de liefde zijn. Dit soort godslaster is een trend binnen het verwijfde en sodomitische Refodom

Ook spreekt er niet 1 predikant/scribent in de RD-artikelen over de hel, over "het verloren zijn voor God" vanuit eigen leven, laat staan hoe zij uit hun verloren adamsbestaan gered zijn geworden, zoals o.a. Hanna ervan spreekt in 1 Samuel 2:6: "De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen."
We zullen hieronder de oppervlakkigheid van de laatste drie scribenten in hun spreken over de hel aantonen en daarop enige kanttekeningen plaatsen. - GPPB v.d.m.

----------------------------------------------

RD: "Over de hel (s)preken blijft noodzakelijk"
2020-02-13

https://www.rd.nl/kerk-religie/over-de-hel-s-preken-blijft-noodzakelijk-1.1631720https://www.rd.nl/kerk-religie/over-de-hel-s-preken-blijft-noodzakelijk-1.1631720

GPPB.: In de eerste aflevering over de hel kwam o.a. CGK-prof. Kater aan het woord, maar die man begon zodanig emotioneel te snotteren, dat hij het wenen van de Heere Jezus over Jeruzalem begon te imiteren als een Simon de Tovenaar en inhoudelijk hetzelfde zegt als de laatste drie scribenten. Aan het gesnotter van prof. Kater hebben we al enkele woorden in de preek van afgelopen zondag besteed (Klik op de afbeelding). We beperken ons in dit artikel tot de laatste drie over-de-hel-sprekende scribenten, te weten: GG-ds. C. Harinck, OGG-ds. H.H. Romkes en HHK-dr. B.A. Zuiddam.

1. Ds. C. Harinck benadrukt in het RD-artikel dat een predikant het reddend Evangelie niet kan preken als hij de vreselijkheid van de hel verzwijgt. "Er is in de Bijbel niemand die zo vaak over de hel spreekt als de Heere Jezus Zelf. Het Evangelie bevat als blijde en goede boodschap, een heilige ernst. Er staat geschreven dat wie niet geloofd zal hebben, verdoemd zal worden. Als je als prediker gelooft dat mensen verloren kunnen gaan, moet je een drang hebben om mensen ertoe op te roepen zich te bekeren en te geloven."

GPPB.: Ook ds. Harinck bedient zich louter van rechtzinnige kerkpolitieke correctheid en houdt louter een voorwerpelijk praatje, aangevuld met wat bijbelse waarheden, terwijl de hete brij omzeild wordt. Met de hete brei bedoelen we de ingekankerde dwalingen die refobreed geleerd worden en de roepende zonden van kerk, land en volk, want daar wordt geen woord over gerept. De uitspraak van ds. Harinck over de vreselijkheid van de hel, slaat vanzelf nergens op, aangezien al die refo-dominees publiek kunnen zwijgen over de vreselijkheid van de roepende zonden van kerk, land en volk, zoals we reeds gezegd hebben in de inleiding van dit artikel.
De bewijzen van dit soort vals genaamde tegenstellingen, zoals ook ds. Harinck die ventileert, zijn ruimschoots op de website te vinden in de weerleggingen van de valse leringen der Afgescheiden kerken en hun kerkpolitieke praktijken. Hoe kan een dominee over de hel preken, als hij volledig in strijd preekt met de leer waarmee de Kerk staat of valt? Alle refo-dominees preken de rechtvaardiging van de gelovige mens, contra de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze en wat de huidige priesterschaar onder de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze verstaat, is volledig in strijd met de toepassing van het heil, in de doorgang door de enge poort, aangezien zij allen de oude mens door de enge poort smokkelen en aan hun roomse twee-mens leer vasthouden.
"De vreselijkheid van de hel", is trouwens geen noodlot, maar Gods rechtvaardige straf op de zonde, voorafgaand aan de zondeval voorzegd in Genesis 2:17.
Vervolgens zegt ds. Harinck terecht dat niemand zo dikwijls over de hel spreekt dan Christus Zelf, maar Christus spreekt lang niet altijd over de hel in het kader van "het reddende Evangelie!" We zullen dat nog nader aantonen.
Volgens ds. Harinck "kunnen" mensen verloren gaan, terwijl Gods Woord leert dat degenen die niet in Christus geloven reeds veroordeeld zijn. "Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God", Joh. 3:18.

Ds. Harinck: Ik begrijp niet hoe een geroepen dienaar het alleen kan doen met de boodschap: "Je moet er maar veel om bidden." Terwijl God Zelf roept met grote drang: "Bekeert u, bekeert u van uw boze werken, want waarom zoudt gij sterven?" De oproep tot geloof moet de vrucht zijn van het geloof in de hel."

GPPB.: God roept niet met "grote drang", want Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt en het staat er! Met het gebod: "Bekeert u", doet God geen beroep op de vrije wil des mensen, maar zegt degenen die in hun onbekeerlijkheid volharden het eeuwige oordeel aan, zeggende: "Want waarom zoudt gij sterven?"
Dat God geen lust heeft in de dood van de goddelozen, betekent niet dat God geen lust heeft om de goddelozen tot de eeuwige vuurvlam te veroordelen, want er staat geschreven: "Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken", Ps. 2:4-5.
Bekering is echter Gods werk alleen en onder de eis van bekering zullen de ware bekeerlingen als hellevaarders openbaar komen, opdat zij als een vuurbrand uit het vuur gerukt zouden worden op de stem van de Zone Gods (Joh. 5:25).
Ik begrijp niet dat ds. Harinck de toverspreuk "Je moet er maar veel om bidden", die veelvuldig in de kinderbijbels van dhr. H. van Dam gebruikt worden, dan nooit weersproken heeft. Dhr. H. van Dam is geen onbekende schrijver binnen de GG.; de man is onderwijzer en ouderling geweest, maar nooit enig commentaar is er geleverd op zijn doe-dat oproepen in zijn kinderboeken, waarmee de kinderen met een wettisch kluitje in het riet gestuurd worden. Ook zijn er tal van kerkdienaren die dezelfde toverspreuk als een dooddoener aanwenden jegens degenen die hen confronteren met de roepende zonden van kerk, land en volk, waarover zij het zwijgen toedoen, want dan trekken zij als in een koor de toverspreuk als een haatdragende dooddoener uit de kast: "Je moet er maar veel voor bidden!" Daar komt bij dat ds. Harinck suggereert dat "de oproep tot geloof vrucht moet zijn van het geloof in de hel."
Geloof IN de hel is afgoderij. Het ware geloof betreft alleen het geloof in God, in Christus en in de Heilige Geest. Gods Woord spreekt alleen over het bestaan van de hel, als de eeuwige verdoemenis, de eeuwige vuurvlam die niet uitgeblust zal worden, de plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden, een vuurput voor de verdoemden, de eeuwige pijn, waarin de rijke man zijn ogen opsloeg.
De door ds. Harinck gebruikte term: "Oproep tot geloof", is feitelijk een verzwakking van het gebod: "Bekeert u en gelooft!" Paulus spreekt duidelijk over de inkomst van het gebod: "En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven", Rom. 7:9. En dat gestorven-zijn betreft de oude-mens-dood, zoals Paulus er opnieuw van spreekt in Galaten 2:19. De oude-mens-dood gaat aan de wedergeboorte vooraf, want Sion wordt door recht verlost en dat zijn de goddelozen waarvoor Christus te Zijner tijd gestorven is. Rom. 5:6 betreft uitverkiezing en de rechtvaardiging van de goddeloze in de tijd, en ik mag het weten in mijn eigen leven.

Ds. Harinck: Volgens de predikant (Harinck) wordt veel mensen rust gegund in hun onbekeerd-zijn. Ze worden dood gepreekt door een eenzijdige nadruk op de onmacht om je te bekeren en te geloven, het eenzijdige van het Godswerk van de bekering en de stelling dat Jezus alleen voor de uitverkorenen is gestorven. De meeste mensen wachten maar af. God moet je tenslotte grijpen en dan komt alles in orde. Er is een hel die niet meer verschrikt en een hemel die niet meer verkwikt.

GPPB.: Dat de huidige prediking erop gebaseerd is om de mensen te stijven in hun onbekeerd-zijn en de onmacht om te geloven in een slachtofferrol verpakken, is maar al te waar. Ds. Harinck doet hier helaas een tevergeefse poging om te waarschuwen tegen het dodelijke fatalisme, zoals vele JIJDAAR-predikanten ook doen, waaronder ds. A. Simons (ook aanwezig op de helle-conferentie in Kampen), want uit de toespraken van ds. Simons en uit de boeken van ds. Harinck is duidelijk op te maken dat zij met een wettische oplossing komen aandragen voor al die fatalistische mensen, namelijk "het geloof", let wel: met een verkapt beroep op de vrije wil! We hebben die verkapte vrije-wils-leer, o.a. van ds. Harinck, met de feiten aangetoond in het boekje: "Consternatie in de Consistorie" en in de weerlegging van de zielsmisleidende psychologische prediking van ds. A. Simons.
Gods Woord leert echter geen "evangelische oplossingen" voor de gevallen mens, zoals genoemde pastors leren, laat staan dat de mens over een vrije wil beschikt. Gods Woord leert geen oplossing, maar de zaligmakende openbaring van de VERLOSSER in het hart van een gans verloren zondaar, nl. als het Einde der Wet en als het Begin van de herschepping, tot vergeving der zonden en het kindschap Gods in de toepassing des harten, op de stem van de Zoon van God (Joh. 5:25).
Daar hoor je geen enkele predikant uit (s)preken, nl. vanuit de bevinding der zaken, en op grond van de Schriftuurlijke toetsstenen -Bethel-Pniel- in het kader van de leer van Christus en van het Tota Scriptura! Ds. Harinck geeft dus zelf alle aanleiding dat de hel niet meer verschrikt en de hemel niet verkwikt, omdat hij de wet niet tot verdoemenis preekt en dan spreekt het Evangelie vanzelf ook nooit vrij.

Ds. Harinck benadrukt dat er in de prediking nooit los van het Evangelie over de hel gesproken moet worden. "Verlies het doel van het spreken over de hel niet uit het oog. Het gaat erom dat er tegen de achtergrond van de eeuwige verdoemenis, die wij ons hebben waardig gemaakt, gesproken wordt over Gods liefde, Christus' offer en de noodzaak van bekering en geloof."

GPPB.: Wat Harinck hierboven zegt, is pure Schriftvervalsende misleiding! We hebben er al op gewezen dat met name Christus Zijn wettisch-zwangere hoorders met de eeuwige verdoemenis heeft geconfronteerd in het kader van de absolute bediening des doods (2 Kor. 3:7) en niet in het kader van het Evangelie. Gods Woord leert duidelijk dat de prediking over de hel ook moet geschieden in het kader van de bediening des doods. De Wet als de bediening des doods snijdt ook diegene af die profane ketterijen leren en zich daarvan niet bekeren, en in de rechte prediking worden dezulken het eeuwig oordeel aangezegd vanuit de Schrift.
In onze dagen is het allemaal "evangelie en liefde" wat de kerkklok slaat, maar dat gaat allemaal ten koste van het recht Gods en Paulus zet zo'n vals-verleidende prediking onder het anathema der verdoemenis (Gal. 1:8-9). Ook zegt Paulus in Romeinen 3:8 al degenen die het kwade met het kwade bestrijden, opdat het goede daaruit voortkome, het oordeel der verdoemenis aan. In deze tekst legt de Heilige Geest ook het oordeel der verdoemenis op alle SGP-ers, aangezien in deze tekst exact de van God vervloekte politieke praktijk van de SGP beschreven wordt, namelijk kiezen tussen kwaden en kwaad met kwaad bestrijden en zelfs promoten! De bewijzen daarvan zijn zo overweldigend aangetoond op deze website, dat ontkennen ervan uit pure blinde haat voortkomt jegens de waarheidsfeiten.
In de rechte prediking wordt de wet tot verdoemenis gepreekt en het Evangelie tot vrijspraak van de door de wet ter dood veroordeelde zondaren. Samenvattend gezegd: Als de wet niet doodt, spreekt het Evangelie niet vrij. In onze dagen laat men het Evangelie aan de wet vooraf gaan, waarbij de mens bepaalt hoe de mens zich gedragen moet naar het gebod, terwijl dat de religie is op de rechterkant van de brede weg. De rijke jongeling was zo ver in het doe-dat der wet gevorderd, dat geen huidige belijder met hem kan wedijveren, hoewel de rijke jongeling met heel zijn politieke correcte integerheid, slechts zijn oordeel verzwaarde. Daar komt bij dat de noodzakelijke prediking over de drie trappen van de verwerping (1e trap geldt alle gevallen zondaren krachtens de val in Adam, waaruit Gods volk is gered. 2e trap: Rom. 1:18-32; 3e trap: Matth. 12:31-32) door geen der scribenten genoemd wordt en door geen enkele refo-dominee geleerd wordt.
De apostel Paulus leert door de inspiratie des Geestes, ten spijt van "de bewogenheid" der huidige priesterschaar, de 3e trap van de verwerping ook voor degenen die van de Waarheid zijn afgevallen, zeggende: "Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, en gesmaakt hebben het goede Woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw, en afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken", Hebr. 6:4-6.
In het kader van de 2e en de 3e trap van de verwerping, functioneert de prediking over de hel in absolute zin en niet zoals ds. Harinck en zijn "bewogen" collegas beogen, want dat soort dominees doen zich veel "evangelischer" voor dan Christus en hebben dan ook altijd een evangelie op de lippen naar de mens (Gal. 1:10-11), maar dat zijn dus duidelijk geen geroepen dienstknechten van Christus, gelijk Paulus dat betuigt: "Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus", Gal. 1:10.

Ds. Harinck: In het pastoraat worden wel vragen gesteld over de hel, is de ervaring van de emeritus predikant. Mensen vragen zich bijvoorbeeld af of de hel wel te rijmen valt met Gods goedheid en Zijn liefde. Maar Gods liefde gaat niet ten koste van Zijn heiligheid en rechtvaardigheid. De heilige God kan het kwaad niet ongestraft laten. Er is niets zo tegenovergesteld aan God als de zonde. De straf op de zonde komt niet voort uit woede van God, maar uit heilige afkeer. De zonde niet straffen, zou onheilig en onrechtvaardig zijn.

GPPB.: Dus God zal ophouden God te zijn, als Hij nalaat om al die predikanten te straffen overeenkomstig het vonnis der wet, die nalaten om publiek tegen de zonde van kerk, land en volk te waarschuwen en de censuur daarover te handhaven. Alle predikanten zwijgen over roepende zonden, zoals het gebruik van abortus-vaccins, nazi-donorschap, tolerantie en het bevorderen van refo-sodomie, fascistisch SGP-lidmaatschap, nalaten om valse leraren te censureren en bij de 2e en 3e vermaning te verwerpen (door de ban af te snijden) en de valse leringen te weerleggen, ingekankerde roomse twee-mens-leer blijven preken, zich onttrekken van de door God geboden vrijmaakplicht jegens deze zaken, enz. enz.
Ds. Harinck spreekt in het bovenstaande citaat zijn eigen oordeel uit, want al deze opgesomde zaken, lapt ook hij aan zijn laars. In de Ger. Gem. waarvan ds. Harinck lid is, worden alleen maar valse leringen geleerd, met name als het gaat over de leer waarmee de Kerk staat of valt en de toe-eigening van het heil. Binnen de refokerken wordt niet meer gepreekt dat God een God is Die uitsluitend de goddeloze rechtvaardigt en hoe dat in zijn werk gaat en wat de vruchten daarvan zijn, wordt nergens meer verklaard. De huidige stomme-honden-priesterschaar preekt uitsluitend op een kerk-politieke wijze en dat is niets anders dan de handen in onschuld wassen en het levende Kind de kuil inwerpen, zoals dat ook Jozef is vergaan. Van die wegen van Jozef, weet geen enkele dominee iets af in onze dagen en hoe zouden zij dan op een Schriftuurlijke wijze over de wet, over de hel en het Evangelie kunnen preken?

Zie vervolg op volgende blok

KLIK OP DE AFBEELDING TER BELUISTERING VAN DE PREEK OVER DE HEL

RD.NL PUBLICEERT ENQUETE-DISCUSSIE OVER DE HEL (2)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier RD.NL PUBLICEERT ENQUETE-DISCUSSIE OVER DE HEL (2)

2. Ds. H. H. Romkes wijst erop dat de Heere Jezus Zelf duidelijk spreekt over twee wegen. Lees er de Bergrede in Mattheus 5-7 maar op na. De Heere Jezus heeft ontzaglijk veel over de hel gesproken. Zouden wij dat dan moeten laten rusten? Hij sprak over twee wegen - en waarschuwde tegelijkertijd dat de weg die naar het verderf leidt, breed is. Daarom moet het ook in iedere preek duidelijk gaan over twee wegen.

GPPB.: OGG-Romkes vergeet erbij te zeggen dat zijn OGG-kameraden, RD-chief-of-staff, Steef de Bruijn en SGPlayer Van der Staaij, de twee-wegen-leer hebben vervalst in een drie-wegen-leer, namelijk de politiek-derde weg van de SGP en een refomedia-derde weg van het RD.
Ter illustratie: Steef de Bruijn twitterde een grove vloek: "De SGP gelooft niet in aantallen, maar in de almacht van God!"
Steef de Bruijn vloekt met deze duivelse leugen als een ketellapper! De politiek van de SGP is uitsluitend gebaseerd op het aantal stemmen die zij door hun afgodische verkiezingscampagnes uitdrukkelijk wensen te handhaven en te vermeerderen, omdat zij steunen op de aantallen en totaal geen geloof hechten aan het bijbelse feit dat 1 man met God de Meerderheid is, en dus geen waar geloof hebben! Sabbatsschender, Van der Staaij, zit zelfs politieke debatten en verkiezingsuitslagen op de dag des Heeren te bekijken en te volgen, hetgeen hij zelf letterlijk zegt op een youtube-video.

KLIK OP DE AFBEELDING TER BELUISTERING VAN DE VIDEOCLIP: "SGP-VERKIEZINGSCAMPAGNER EN SABBATSSCHENDER, VAN DER STAAIJ"

Vervolg GPPB.: Het RD plaatst niets anders dan Schriftverkrachtende artikelen en bizarre klimaatsprookjes, en de SGP voert een witgepleisterde graf-politiek die wedijvert met de satanische deepstate-praktijken overeenkomstig de deepstate-Agenda 2030. Begin dus eerst je eigen huis maar eens op orde te stellen, meneer Romkes, want ook u maakt de zaak van Christus alleen maar belachelijk!

Ds. Romkes: Het spreken over de hel is echter niet makkelijk, voegt de predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Rouveen er direct aan toe. Het is eigenlijk onmogelijk. Van de hel geldt, net als van de hemel, dat het iets is wat het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord en wat niet in het hart van een mens is opgekomen. We kunnen alleen maar stamelen over de hemel en stamelen over de hel.

GPPB.: Romkes bazelt maar wat! De apostelen en profeten stamelden niet over de hemel en van de hel en ook Hanna stamelt niet over de hel, noch over de hemel, want zij jubelt het met de Kerk van alle tijden en plaatsen uit: "De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen", 1 Sam. 2:6. Zowel de hel als de hemel is pure geloofsrealiteit voor Gods ware volk, terwijl Romkes volledig in het duister tast, zoals het spreekwoord zegt: Hij heeft de klok wel horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.

Ds. Romkes: Dat neemt niet weg dat de Bijbel er duidelijk over is dat er een oordeelsdag zal komen, stelt ds. Romkes. "De apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 dat alle mensen voor de rechterstoel van Christus geopenbaard moeten worden. Dan wordt duidelijk wat wij als mensen in ons leven hebben gedaan, hetzij goed, hetzij kwaad. Daarna zegt hij: "Wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof..." Paulus had de schrik des Heeren gezien. Dat is wat voor die man geweest.

GPPB.: "Dat is wat voor die man geweest" ?? Al Gods ware volk weet van de schrik des Heeren, namelijk in het kader van de oude-mens-dood, want de wet is de bediening des doods, welks bediening zij allemaal hebben ondergaan (Rom. 7:9 - Gal. 2:19). Met de uitspraak "wetende de schrik des Heeren" deed Paulus geen beroep op mensen, laat staan om hen in beweging te zetten, integendeel, hij plaatst met deze uitspraak zijn hoorders voor Gods rechterstoel, opdat zij zich zouden bekeren, dat is: ter helle zouden varen met hun geloof, opdat zij als hellevaarders uit louter genade zouden behouden worden door Woord en Geest, zoals Hanna daarvan getuigenis geeft, hetgeen een exemplarisch getuigenis is voor de ware bekering en volledig overeenstemt met de leer der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is.

Ds. Romkes: Als predikant zie je de leden van je gemeente dan niet langer voor je als Jan, Piet of Klaas of als rijken of armen, maar als zielen die op weg en reis zijn naar de eeuwigheid. Dan zie je ook het gevaar waarin degenen verkeren die onbekeerd zijn. Als je daarmee door een kracht van boven bewogen wordt in je hart, kun je hun dat toch niet onthouden? De ene keer komt dat meer op je af dan de andere, maar het is de liefde die vooropstaat. Paulus schrijft immers ook: "De liefde van Christus dringt ons." Van daaruit wil je de mensen bewegen tot het geloof, tot de redding. Dat is een belangrijk element in de prediking."

GPPB.: De liefde gaat niet voorop, maar Christus gaat Zijn volk en geroepen getuigen in alles voor. De liefde gaat niet voorop, maar is een drijfveer en een drijfveer loopt niet voorop. Drijven is niet vooruitlopen, maar de wagen van Gods vrijwillig volk in beweging houden. Degenen die door de liefde van Christus gedreven worden, volgen het Lam na, waar Hij ook heengaat. "Mensen bewegen tot het geloof" is geen beroep op de vrije wil, ook niet een beroep op de vrije geloofswil, omdat de mens daar niet over beschikt, ook niet na ontvangen genade. Dat bewegen van mensen tot het geloof, is niet gelegen in de dringende mens, maar in de ontfermende God Die in Zichzelf bewogen is om verloren zondaren zalig te maken. De liefde als drijfveer is niet in staat om mensen te bewegen tot het geloof, want dat is louter het werk van een Drie-enig God, maar de liefde van Christus dringt Gods ware knechten om het Woord recht te snijden: De Wet tot verdoemenis en het Evangelie tot bevrijding van de heerschappij des duivels en der zonde, want de rechte prediking wordt door de Heere aangewend om zielen te bekeren, gelijk geschreven is: "Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven", 1 Kor. 1:21.

Ds. Romkes: Het is belangrijk om harmonie in de prediking over hemel en hel te houden, stelt de Rouveense predikant. Je mag er nooit klakkeloos over beginnen. Een predikant moet het juiste moment afwachten. Dat vraagt om een goede gelegenheid en genegenheid. Dan kan hij met heilige bewogenheid over de hel spreken, vanuit liefde tot zijn hoorders.

GPPB.: De profeten, de apostelen, Johannes de Doper en de Heere Jezus Zelf, hebben zich niet bediend van de harmonische filosofie van Romkes, maar zijn bij al hun hoorders met hun prediking met de deur in huis gevallen en dat is altijd het juiste moment, aangezien God Zich nooit 1 seconde vergist, nooit te laat en nooit te vroeg komt. Ook heb ik van Christus geleerd dat het preken over de hel lang niet altijd met bewogenheid moet geschieden, maar dikwijls ook met heilige toorn, zeker in onze kerk-sodomitische dagen!
Hebt gij dan nog nooit, heer Romkes, over de hel gepreekt zoals Christus dat heeft gedaan, zeggende: "Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?" Matth. 23:33. En zoals de heilige Stefanus met heilige toorn des Heiligen Geestes het Sanhedrin hun de woorden Gods in het gezicht slingerde, zeggende: "Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden! ", Hand. 7:51-53, waarop hunne harten barstten van de haat jegens het levende Kind!
En hebt gij dan nooit gelezen, heer Romkes, dat de Joodse refoschare Heere Jezus gaarne hoorde, zolang Hij bewogen en aangename woorden sprak, maar toen Hij ging separeren tussen zijn en schijn, sleepten zij Hem naar de steilte om Hem in de diepte te pletter te gooien (Luk. 4:29).
Heer Romkes, u kunt zich gevoeglijk bij die moordende schare voegen, aangezien u "het aangename en de bewogenheid" als ijkmeter stelt voor de prediking, terwijl Christus, de profeten, de apostelen en al Zijn geroepen getuigen in de eerste plaats door de ijver des Heiligen Geestes gedreven werden/worden omwille van het recht en de ere Gods. Dat is niet in strijd met de liefde, want de liefde is niet op al die hoorders gericht in de eerste plaats, maar op God, op Zijn eer, Zijn Naam en Zijn leer en als de leer van Christus in het geding is, verbergt de liefde zich in de plooien van Gods recht, want dan moet er afsnijdend en censurerend worden gepreekt jegens de valse ketters die met de liefde vlaggen, ten koste van Gods recht, leer en eer.

3. Theoloog en classicus prof. dr. Benno Zuiddam, verbonden aan de faculteit theologie van de Noord-West Universiteit in Potchefstroom, Zuid-Afrika, wijst erop dat de hel "echt" is. Hij was oorspronkelijk bereid voor de duivel en zijn engelen, maar het tragische gevolg van de zondeval is dat er ook mensen in terechtkomen. Onze tijd kenmerkt zich door postmodern denken, waarin we zelf willen uitmaken hoe onze godsdienst en god eruitzien. Dat leidt tot zelfbedrog.

GPPB.: Dr. Zuiddam is al als een rijke jongeling (als een vrome kwast) uit de kast gekomen, die zich wel integer voordoet, maar zich voluit bedient van politieke correctheid, waarbij de roepende zonden van kerk, land en volk nooit publiek ter sprake komen, laat staan publiek bestraft en bestreden worden.
Zuiddam wijst erop dat de hel "echt" is. De vraag die hier gesteld kan worden, is: Hoe bent u erachter gekomen dat de hel "echt" is, heer Zuiddam? Vertel eens vanuit uw eigen leven de redding in uw hellevaart, zoals o.a. Hanna ervan spreekt in 1 Sam. 2:6. Of staat de wagen dan ineens stil, bij gebrek aan kennis aan echtheid der hel? U ziet, ook Zuiddam doet de strop om eigen nek, aangezien het al duidelijk is gebleken dat hij onder diegenen te scharen is, die zelf uitmaken hoe de godsdienst en de god van hun eigen inbeelding eruitziet. Zolang Zuiddam de duivel in de kaart speelt, het RD naar de mond spreekt en zich niet publiek-bijbels vrijmaakt van de sodomitische refokerken, komt alles wat hij zegt voort uit de kerkpolitiek-correcte toverdoos, hetgeen enkel vijandschap is jegens God.

Dr. Zuiddam: De hel is echter ook een trooststuk voor mensen die nu hongeren en dorsten naar gerechtigheid, vervolgt prof. Zuiddam. God straft uiteindelijk waar het onrecht heerste op aarde en de leugen triomfeerde. Maar ook de keerzijde is waar. Prof. Zuiddam:God beloont de arme Lazarus na diens lijden op aarde. Wie geleden heeft omwille van het Evangelie, wordt gekroond en zal met Christus als koning heersen over een schepping die niet meer zucht en waarvan de dood is weggevlucht."

GPPB.: Mensen die in der waarheid hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, kennen Christus als hun Borg en Zaligmaker en hebben Zijn vlees gegeten en Zijn bloed gedronken, in geestelijke zin, aangezien er geen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid bestaat die niet voortkomt vanuit de geloofsgemeenschap met Christus. We willen dit benadrukken, aangezien refobreed het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid vals gepreekt wordt, namelijk zonder de kennis aan Christus en de vergeving der zonden. Zuiddam brengt de arme Lazarus in stelling, maar hij gedraagt zich in zijn schrijven aan derden en in zijn artikelen als de rijke man, die de getuigende Lazarus volledig negeert en Lazarus wegzet als een lastervink. Je kunt diaboliseren wat je wilt, Zuiddam, maar straks sta je voor God met al die vroomklinkende schijn-integerheid.
Als klap op de vuurpijl leert Zuiddam dat "degenen die geleden hebben omwille van het Evangelie", gekroond zullen worden, maar zelf loopt hij nog vrij rond en wordt helemaal NIET vervolgd, zoals er geen enkele refo-dominee vervolgd wordt. Gods Woord imiteren, ja, daar is de satan ook goed in bedreven en zijn navolgers ook, maar Gods Woord recht snijden kan alleen door de bediening des Geestes. In dit artikel komt duidelijk openbaar dat het trio scribenten met hun vrome praatjes over de hel vijanden zijn van de absolute bediening der wet als de bediening des doods, want als de wet inkomt, wordt de oude mens met al zijn vrome praatjes glad afgesneden, maar daaraan heeft het trio "bewogen" scribenten volstrekt geen kennis. Het trio scribenten houdt een voorwerpelijk praatje over de hel, maar het zijn geen hellevaarders, die Christus als hun Hemel hebben leren kennen, zoals Hanna ervan spreekt en zoals al Gods ware kinderen als een vuurbrand uit het vuur gerukt zijn, dat kan een kind verstaan.

Dr. Zuiddam: Volgens prof. Zuiddam is het belangrijk om in de preek over de hel te spreken, zoals de kerk van alle tijden dat deed. De weg naar de hel is niet geplaveid met goede voornemens, maar met zeven hoofdzonden: arrogantie, hebzucht, wellust, afgunst, onmatigheid, wraakzucht en nalatigheid. Wie daarin leeft, zal het Koninkrijk van God niet be-erven, tenzij hij zich verootmoedigt en bekeert.

GPPB.: Wel, de rijke jongeling Zuiddam schijnt wat ernstiger te worden, maar het is slechts schijn. Recent beweerde hij nog dat het beleefd en geduldig in de rij staan om met de bus mee te gaan, tot de goede werken behoort, maar nu zegt hij dat "de hel niet is geplaveid met goede voornemens, maar met zeven hoofdzonden: arrogantie, hebzucht, wellust, afgunst, onmatigheid, wraakzucht en nalatigheid."
Zuiddam is een vrome kwast! De brede weg (naar de hel) is absoluut wel geplaveid met "goede voornemens" en de hel ligt vol met belijders met goede voornemens, aangezien goede voornemens wrange vruchten zijn van de oude mens onder de wet. Vrouwkens die altijd leren, altijd vol zitten met goede voornemens, maar nooit tot de kennis der waarheid komen. Welnu, daarmee is de vrome-kwasten-leer van dr. Zuiddam getekend.
Verder haalt hij de woorden uit mijn mond, want met de zeven hoofdzonden die hij opsomt, zijn zijn eigen artikelen gevuld. "Zuiddam-arrogantie" om de roepende zonden van kerk, land en volk te laten voor wat ze zijn. "Zuiddam-hebzucht" om een naam te maken onder de tien godgeleerden uit de ongecensureerde refo-ketterkast, die we onlangs hebben ontleed. "Zuiddam-wellust", om de refobreed geaccepteerde kerksodomie glad te strijken. "Zuiddam-afgunst" jegens Gods geroepen getuigen, door hen te negeren en te smaden. "Zuiddam-onmatigheid", om zich al direct op te werpen als een klinkende stem binnen het Refodom, terwijl Gods Woord duidelijk zegt: "Geen nieuweling!" (1 Tim. 3:6). "Zuiddam-wraakzucht" jegens de goeden, door hen dood te negeren, zoals de rijke man de arme Lazarus bejegend heeft. De laatste van de zeven hoofdzonde noemt Zuiddam "nalatigheid." Wel, heer Zuiddam, u mag uw zonderegister nog wel eens nakijken, want u stempelt uw pad met nalatigheid in het kwadraat, terwijl de onnutte dienstknechten Christi doen hetgeen ze slechts schuldig zijn te doen. Op dat pad van de nalatigheid wordt er alles gedaan wat op de brede weg des verderfs gedaan wordt, namelijk voorwerpelijke en oppervlakkige praatjes houden, met goede voornemens de indruk wekken alsof het waar geloof is, terwijl door zulke vrome kwasten de ergernis van het kruis doorlopend teniet gedaan wordt, want op de brede weg worden geen belijders vervolgd, en u dus ook niet, heer Zuiddam, dus weet iedereen op welke weg gij voortgaat!

Dr. Zuiddam: Bij Luther en Calvijn was "sola fide" iets anders dan wat het consumptiechristendom er tegenwoordig van maakt. Het geloof dat rechtvaardigt, komt nooit alleen. Echt geloof leidt tot zonden opbiechten en bekering. Wie meent een vriend van de Bruidegom te kunnen zijn zonder te doen wat de Meester gebiedt, wacht een onaangename verrassing. Zonder bruiloftskleed komen we niet binnen. Volgens de Schrift staat onze eeuwige toekomst op het spel. De kerk spreekt in dat verband al eeuwenlang over "de vier laatste dingen": onze dood, Gods oordeel over ons leven en de realiteit van hemel en hel.

GPPB.: Zuiddam noemt Luther wel, maar dat deed Erasmus ook en veelvuldig zelfs. Erasmus is echter uit de kast gekomen als een vrije-wils-drijver en bleef de Antichrist trouw. Erasmus was gelijk de rijke jongeling die van zijn drek niet gewassen wilde zijn. Erasmus zou evenwel in alle refokerken welkom zijn, als rector aangesteld worden, en dr. Zuiddam kan dan ook zijn biografie vinden in het leven van Erasmus, aangezien hij zich als een Erasmus openbaart en de papegaai speelt als hij Luther aanhaalt, terwijl Luther het volgende getuigenis afgeeft jegens al die over-de-hel-sprekende en water-bij-de-wijn-doende dominees. Luther: "Wanneer het nu de artikelen van het geloof betreft, dan geve God maar geen ootmoed! Want het komt er dan niet op aan, dat men omwille van de liefde of de vrede of de eenheid wil wijken; ook niet omdat anders de kerk verwoest werd of dat men uit liefde tot de keizerlijke majesteit een weinig wijkt. Zo klagen de sekten- en scheurmakers over ons, als ware er bij ons geen ootmoed en liefde. Maar wij antwoorden hen: Verwijder eerst het Woord, de leer en het geloof; want hierin willen wij voor u geen handbreed wijken, al zouden ook de hemel en aarde erdoor uit hun voegen raken."
Citaat van Luther uit: Preek over de voetenwassing, Joh. 13:1-20.
"Sola fide" betekent trouwens niet dat het geloof rechtvaardigt, want alleen GOD is het Die de goddeloze rechtvaardigt. Waar geloof omhelst de Verlosser, Christus, Die Zich in de ziel openbaart als het Einde der wet, tot vrijmaking en vergeving der zonden, want als de Zoon ons vrijmaakt, zullen we waarlijk vrij zijn en niet meer zuchten onder de heerschappij der zonden, die we dan -volgens Zuiddam- noodzakelijkerwijs "door het geloof" moeten opbiechten. Gods volk komt in de doorgang door de enge poort openbaar als een brandhout voor de hel met de strop van zelfveroordeling om de hals en dan valt er niets meer op te biechten, want zulke hellevaarders zijn reeds een open boek voor God. Zuiddam rept met geen woord over de geestelijke vrijmaking door Christus, maar schermt met de symptomen van een vals geloof alsof hij het heeft over een waar geloof. Christus geeft Zijn volk geen opdrachten om ermee aan de slag te gaan, Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt en het staat er! Het gebieden van Christus is de toepassing zelf, ook als Hij zegt: "Doe wat Ik u gebied", want dan geschiedt wat Hij beveelt.
Zonder bruiloftskleed komen we niet binnen, dat is juist, maar wat Zuiddam onder een bruiloftskleed verstaat, is volstrekt duister. Zuiddam komt ook in dit artikel niet veel verder dan de rijke jongeling met zijn religie van doetjes en datjes, waaraan het recht Gods, de oude-mens-dood en de bijbelse doorgang door de enge poort volledig ontbreekt.

Dr. Zuiddam: Als een predikant in het pastoraat vragen krijgt over de hel, moet hij beseffen dat hij ook dan een dienaar is van het Woord, aldus prof. Zuiddam. Volgens de Schrift wacht de hel zowel op overspelers als op roddeltantes en kerkmensen die hun broeder niet liefhebben of professioneel in de rug steken. Dat is geen populaire boodschap, maar wel een nodige. Mensen moeten Christus en het werk van Zijn Geest leren nodig krijgen.

GPPB.: Hier bedient Zuiddam zich opnieuw van kerkpolitieke correctheid, zoals Christus de farizeeen ontmaskerde, met de woorden: "Zij zeggen wel, maar doen het niet" (Matth. 23:3). Als Zuiddam werkelijk door de liefde van Christus zou gedreven worden, had hij niet naar een werkgelegenheid gezocht, niet naar een sodomitisch kerklidmaatschap, maar de eer en de kroonrechten van Christus en de roepende zonden van kerk, land en volk zich aangetrokken in het publiek bestraffen ervan. Zolang Zuiddam blijft veinzen met het deepstate-krant, het RD en de sodomitische HHK, is alles wat hij zegt rijke jongelingstaal en hetgeen de rijke jongeling ophoest, is het toppunt van kerkpolitieke correctheid, waarbij de vijandige aap pas uit zijn mouw komt, als Christus hem de pas afsnijdt en hem met het kruis en het lijden confronteert, want dan barst de man in Orpa-tranen uit!
Rijke jongelingen hebben ook hun broeders lief, daarom ging de man heen, omdat hij vele doe-dat broeders had en Jezus kreeg van Hem een professionele dolksteek in de rug, want hij haatte de bestraffende Man in de poort, omdat hij Hem niet kon wederstaan met zijn vlijt-en-gedrag religie, zodat hij jankend van vijandschap heenging. Dat de eigenwillige godsdienst het getuigenis van Gods geroepen getuigen niet kan wederstaan geldt ook voor ondergetekende, gelijk de Heere het mij gezegd heeft. "Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen; want Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de HEERE", Jer. 15:20.

Dr. Zuiddam: Ook prof. Zuiddam wijst op het appel van 2 Korinthe 5:14. Laat de liefde van Christus voor zondaren drijven in ons spreken over de toekomende toorn. Vermijd manipulatie of ik-gericht consumptiechristendom; alsof alles om ons en onze redding zou gaan. Echte bevindelijkheid gaat over God en Zijn eer.

GPPB.: Hier komt de vijandige aap pas goed voor de dag, aangezien er geen enkele refo-kerk, geen enkele refo-dominee zich druk maakt om de ere Gods, alleen om eigen eer, kerk-business en kerkpolitieke spelletjes. Ook Zuiddam bedient zich van de vlag der liefde die alle ongerechtigheid moet bedekken, maar het is een valse voorstelling van zaken, want dit soort huurlingen haten de prediking van het recht Gods, haten de ijver des Heiligen Geestes die de gesel van Christus hanteert (het zwaard des Woords), haten de bestraffende man in de poort en citeren wel Luther en Calvijn vromelijk, maar moeten NIETS, maar dan ook niets hebben van de Reformatoren, die de wet in zijn absoluutheid hebben laten donderen over alle afvalligen, huichelaars en Schriftverkrachters. Valse leraren gebruiken dikwijls de taal van Gods geroepen getuigen, maar Christus neemt er niets van aan, zeggende: "Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid", Matth. 23:27.


http://www.derokendevlaswiek.com