RD/ADJUNCT/HOOFDREDACTEUR JURRIEN DEKKER VERBASTERT/KRUIS/EN/LIJDEN
RD-ADJUNCT-HOOFDREDACTEUR JURRIEN DEKKER VERBASTERT 'KRUIS EN LIJDEN'        
Plaats in winkelmandjeMandje

RD-ADJUNCT-HOOFDREDACTEUR JURRIEN DEKKER VERBASTERT "KRUIS EN LIJDEN!"

------------------------------------------------------

"Voor veel christenen in de wereld is het doorlopend lijdenstijd"


22-02-2020 - Jurrien Dekker (adjunct hoofdredacteur RD)

https://www.rd.nl/opinie/voor-veel-christenen-in-de-wereld-is-het-doorlopend-lijdenstijd-1.1634263

RD-Quote 1.: Het is zondag voor protestanten de eerste lijdenszondag. Terwijl onder de grote rivieren volop het feest van de zotten wordt gevierd, zal in de kerken van de Reformatie het lijdensevangelie in de prediking weer centraal staan. Zeven weken lang zal de focus zijn gericht op de kern van het christelijk geloof: verzoening door voldoening.

RD-Quote 2.: In de Nederlandse situatie is het begrip lijdenstijd niet meer dan de benaming van de tijd waarin de christelijke gemeente zich voorbereidt op de viering van het paasfeest. Daarin staat het lijden van Christus centraal, zonder dat christenen het lijden zelf aan den lijve ervaren.

RD-Quote 3.: Christenen zijn, als het goed is, mensen die leven onder het kruis. Dat kan het kruis van fysiek lijden zijn, van terreur en van vervolging. Het kan ook het kruis zijn van geestelijk lijden. Het is in alle gevallen het kruis van lijden aan eigen zondigheid, ongeloof en ondankbaarheid. Maar hoe dan ook: het is een lijden dat eindig is en uitzicht biedt op Pasen.

---------------------------------------------------------

COMMENT
Dhr. Jurrien Dekker staat dus op de nominatie om Steef de Bruijn op te volgen als hoofdredacteur van het RD. Als dat eenmaal een feit is, zal er van een beleidswijziging binnen RD-holding echter geen sprake zijn, aangezien Dekker vanzelf nu al volledig deel uitmaakt van de manipulerende RD-strategie, te weten: zoveel mogelijk propaganda maken voor de valse leringen middels allerhande artikelen die de leer van Christus ondermijnen en de globale nieuwsberichtgeving manipuleren, aangezien het RD doorlopend put uit de "officiele" MSM-bronnen, zoals ANP, Reuters, NOS, CNN, enz., die erop gericht zijn om het nieuws te manipuleren in opdracht en ten gunste van de satanische illuminatie, waarvan er reeds duizenden bewijzen voorhanden zijn.

Daar komt bij dat iemand die niet kan liegen en bedriegen, nimmer voor de functie van (adjunct) hoofdredacteur bij het RD in aanmerking komt! Als Frans MH-17-Timmermans niet kon liegen dat het gedrukt staat, had hij nooit een topfunctie gekregen bij het Eurobabelbeest! Dat geldt trouwens voor alle topfuncties bij de MSM- kranten en het 2e kamerlidmaatschap/voorzitterschap van alle (gristelijke) politieke partijen.

In het RD-artikel hierboven, slaat dhr. Dekker omtrent de lijdenstijd wel een vrome toon aan, maar gezien het feit dat het RD al jaar en dag flink opgeschoven is naar links en allerhande valse leringen publiceert en reformatoriseert, kan het artikel van Dekker inhoudelijk niet ineens "rechts" genoemd worden, laat staan bijbels. De titel van het artikel deugt al van geen kant, aangezien het niet voor "veel christenen", maar voor ALLE ware christenen doorlopend lijdenstijd is aan deze zijde van het graf. Ook Dekker tapt uit het algemene vaatje van het universalistische geloof van het gelijknamige naamchristendom.

In RD-Quote 1 komt de manipulatie van Dekker al direct openbaar, aangezien hij de bedrieglijke term "de kerken van de Reformatie" bezigt, terwijl sinds de uitrukking van de NHK geen sprake meer is van de Kerk der Reformatie, zodat het puur boerenbedrog is, om de huidige refokerken (-die allen afgescheiden kerken zijn en ook afgescheiden zijn van de leer der Reformatie-) met de term "de kerken van de Reformatie" te kwalificeren. Bovendien worden de huidige refokerken beheerst door sodomitische tuchtloosheid en allerhande valse leringen, waaruit volgt dat de kern van het christelijke geloof: "verzoening door voldoening" volstrekt geen basis, noch weerklank heeft in de huidige afvallige refokerken, omdat ze zelf met de genoemde kern van het christelijke geloof volledig in strijd bestaan, leren, handelen en wandelen.

In RD-Quote 2 ventileert dhr. Dekker zijn volgende leugen, als hij beweert "dat in de Nederlandse situatie de christenen "het lijden" niet aan de levende lijve ervaren."
Gods Woord leert daarentegen dat ALLEN die godzaliglijk leven, vervolgd ZULLEN worden, gelijk geschreven staat: "En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden", 2 Tim. 3:12, waar zij ook ter wereld wonen!
En in 2 Korinthe 4:11 leert de Heilige Geest bij monde van de apostel Paulus: "Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden."
Dekker bevestigt dus met zijn eigen woorden dat als hij over "christenen" spreekt, hij spreekt "on behalf of" het naamchristendom, aangezien het naamchristendom volstrekt geen deel heeft aan het lijden om Christus wil en dat dus ook niet "aan de levende lijve ervaart!"

De term "christenen" is in het kader van "het lijden om Christus wil" veel te algemeen, aangezien het naamchristendom geen deel uitmaakt van Gods ware volk en derhalve zijn naamchristenen -zoals gezegd- vreemd aan het ware lijden om Christus wil. Het blijkt al jaar en dag dat het RD zwanger is van een universalistisch geloof, zoals dat ook in het (zie vorig) artikel van mevrouw Asia Bibi opvallend openbaar komt. Die vrouw heeft wel in Pakistan gevangen gezeten vanwege haar christen-zijn, maar in haar verhaal komt duidelijk openbaar dat zij het ware geloof niet heeft en derhalve ook niet "om Christus wil" geleden heeft!

Alle wereldbewoners zullen min of meer wel enige kennis hebben aan de algemene term "lijden", maar "het lijden om Christus wil" is alleen een privilege van al Gods ware volk. Zelfs het lijden omwille van het christen-zijn, die naamchristenen soms ook kunnen ondergaan, betekent nog niet dat zij "lijden om Christus wil", want alleen Gods ware kinderen en al Gods ware kinderen, lijden om Christus wil en worden door allen gehaat (Joh. 15:19), omdat zij van de wereld niet zijn, maar het eigendom van Christus.

In Quote 3 zegt dhr. Dekker wel dat christenen -als het goed is- leven onder het kruis, maar wat hij daarmee bedoelt, is volstrekt onbijbels, als hij zegt, dat "het leven onder het kruis in alle gevallen het kruis is van lijden aan eigen zondigheid, ongeloof en ondankbaarheid."
Al Gods ware kinderen verkeren onder het kruis van Christus en lijden niet als een kwaaddoener vanwege zondigheid, ongeloof en ondankbaarheid, zoals Dekker dat wel suggereert, maar zoals geschreven staat in 1 Petrus 4:13-16: "Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit; maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele."

Hetgeen dhr. Dekker in zijn artikel schrijft over het heilsfeit van Pasen en de lijdenstijd, staat derhalve volledig in het kader van de welbekende doortrapte RD-manipulatie as usual, nog welliefst onder de noemer van "hoofdredactioneel commentaar!"

Om beroerd van te worden!

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com