REFODOMINEES VAN DEZELFDE VALSE GEEST ALS APOSTATE-WARLOCKS, PIPER/KELLER/WARREN/GRAHAM/LEWIS!
REFODOMINEES VAN DEZELFDE VALSE GEEST ALS APOSTATE-WARLOCKS, PIPER/KELLER/WARREN/GRAHAM/LEWIS !  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Onderaan de afbeelding onderhoudt hip-hopper, warlock, John Piper, geestelijke gebedsgemeenschap met een antichrist, genaamd Rick Warren! Warlock Rick Warren is een antichrist, een regelmatige bezoeker van DE Antichrist, de paus, en net als de Jezuiet, wijlen H.J. Hegger, noemt warlock Rick Warren de paus zijn broeder in Christus. Ook noemt Warren de moslims zijn broeders! Alles is bij Warren "liefde en verdraagzaamheid", maar de leer van Christus heeft voor hem geen enkele waarde, zoals hij zelf zegt.

NOTE: Degenen die een link van een artikel willen doorsturen, kunnen dat doen door het pijltje van de rechtermuisknop op de blauwe button links van het betreffende artikel te drukken, vervolgens "copy shortcut" en dat is de link van het artikel.

Klik hier REFODOMINEES VAN DEZELFDE VALSE GEEST ALS APOSTATE-WARLOCKS, PIPER/KELLER/WARREN/GRAHAM/LEWIS !

Wederom uw aandacht gevraagd voor de voortgaande kerkafval (apostasy). Valse HHK-leraar, P. de Vries, verzwagert zich al jaar en dag publiek met valse leraars, zoals Tim Keller, John Piper, Rick Warren en wijlen Billy Graham. Genoemde valse leraars hebben 1 gemeenschappelijk doel gemeen, namelijk alle (naamchristelijke) religies samensmelten tot 1 wereldreligie, onder de invoering van 1 wereldregering, ofwel de Nieuwe Wereld Orde (NWO).

OGG-ds. A. Kort en HHK-ds. W. Pieters laten zich schaamteloos interviewen door de erotisch-ketterse website CIP.NL, en zetten voor die CIP-naamchristenen hun pastorie-deur wijd open, terwijl zij Gods getuigende volk doodnegeren. Huurlingen en verkapte christenvervolgers zijn het, want zij zwijgen als het graf over de roepende zonden van kerk, land en volk. Christus zegt: "Aan hun vruchten zult gij hen kennen!"

Naamchristelijkgereformeerde duivelskunstenaar, dr. A. Huijgen, is een aftreksel van warlock Rick Warren en conformeert zich openlijk met de seksfeestende Antichrist, de paus, de valse profeet, het beest en de hoer op zeven heuvelen, en geen van de doctorale refo-ketters uit de ongecensureerde refo-ketterkast (+ Zuiddam) worden afgesneden door de christelijke ban, omdat de refokerken zelf synagogen des satans zijn, zonder enige uitzondering!

Oudgeraffineerde RD-klimaat-chief of staff, Steef de Bruijn, twittert volstrekt gestoorde lofprijzingen over Tim Keller en John Piper, terwijl genoemde acteurs zich op alle fronten als valse christussen profileren, zoals de Heere dat in Zijn Woord heeft voorzegd.

HHK-dr. P. de Vries is als een crucifix-kussende aartsketter uit de kast gekomen, en op zijn weblog conformeert hij zich zwart op wit met de reeds genoemde valse christussen, waaronder Keller, Piper en Graham en dus ook met Rick Warren! (Zie onderstaande link).

https://drpdevries.blogspot.com/2018/03/billy-graham-en-wolfhart-pannenberg.html

Apostate Preacher, Rick Warren, is een grote vriend van vrijmetselaar, ex UK-premier, Jezuiet, Tony Blair, die met de paus een grote voorvechter is van de samensmelting van alle religies tot 1 wereldreligie en dikwijls te gast is bij de paus en Rick Warren. (Look on Internet for "Rick Warren and Tony Blair").

New Age-leraar, Rick Warren, is tevens lid van de illuminatieclub van de vrijmetselaars, genaamd CFR, (Counsil on Foreign Relations).

Enige andere illuminaten die lid zijn van de CFR:

- David Rockefeller
- Bill Clinton
- Al Gore
- Newt Gingrich
- Angelina Jolie (Actress)
- Barack Obama
- Tom Brokaw (NBC News)
- Colin Powell

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-ARTIKEL OVER DE VALSE DRIJFVEREN EN VALSE DOCTRINES VAN RICK WARREN

BILLY GRAHAM A FALSE PREACHER AND AN ANTICHRIST  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Billy Grahams statement about the Pope: "Pope John Paul II has emerged as the greatest religious leader of the modern world and one of the greatest moral leaders of this century."

Billy Graham has done more than anyone in the world to bring about the One-World-Harlot church, and he has done more than anyone to unite all the false religion-churches into one organization. Billy Graham supported the Pope and the Roman Catholic church which is the largest fake christian-religion and one of the pillars of the New-Age One-World religious-body being set up.

Click on the image to take a look at the entire pdf-article.

BILLY GRAHAM EXPOSED ALS EEN ANTICHRIST  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Arminiaan-pelagiaan, Billy Graham, is in 1978 definitief uit de kast gekomen als een afvallige, als een antichrist (1 Joh. 2:18). (Zie afbeelding).

McCalls Magazine (1978) raporteerde een update van Grahams verstaan van de weg der zaligheid.

Graham: "Ik was gewoonlijk van gedachte dat heidenen in vergelegen landen verloren waren en dat zij naar de hel zouden gaan, als hen het Evangelie van Jezus Christus niet gepredikt zou worden. Ik geloof dat niet langer. Ik geloof dat er andere wegen zijn om het bestaan van God te herkennen. Bijvoorbeeld door de natuur en door veelmeer andere mogelijkheden, om daarom ja tegen God te zeggen."

U ziet dat Graham altijd al een valse leraar is geweest en dat hij in 1978 als een antichrist openbaar gekomen is en zichzelf het oordeel van de derde trap van de verwerping op zijn hals gehaald heeft, gelijk geschreven is in Hebreen 6:4-6: "Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, en gesmaakt hebben het goede Woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw, en afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken."

Aartsketter HHK-dr. P. de Vries beweert daarentegen "dat Billy Graham onverkort vasthield aan de verzoening door voldoening, aan de realiteit van hemel en hel en aan de noodzaak van wedergeboorte". hetgeen stuk voor stuk zwakzinnige en duivelse leugensprookjes zijn, die met tal van feiten reeds lang achterhaald zijn! De Vries is derhalve net als zijn valse broeders een warlock, ofwel een duivelskunstenaar, and to whom it may concern!

Omdat er geen HHK-dominee te vinden is die zich publiek vrijmaakt van dit soort ongecensureerde doctorale refo-ketters, zoals dr. P. de Vries dat duidelijk is, noch krachtens Gods Woord (Titus 3:10) zulke ketters na de eerste en tweede vermaning verwerpt, ligt op de sodomitische HHK hetzelfde oordeel der verdoemenis als op het toenmalige Sanhedrin, zeggende: "Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?" Matth. 23:33.

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-ARTIKEL, WAARIN DIVERSE AARTSKETTERS WORDEN EXPOSED, WELKS BOEKEN EN PREKEN WORDEN OPGEVRETEN DOOR DE VOLTALLIGE REFOFIELE SCHARE, MET HUN BLINDE WACHTERS EN OUDE VROUWEN !

VU-AARTSKETTER DR. P. DE VRIES REFORMATORISEERT REFOSCHANDJONGENS EN AARTSKETTERS GRAHAM/PIPER  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier VU-AARTSKETTER DR. P. DE VRIES REFORMATORISEERT REFOSCHANDJONGENS EN AARTSKETTERS BILLY GRAHAM EN JOHN PIPER

Dr. P. de Vries - zaterdag 31 maart 2018
Billy Graham, Wolfhart Pannenberg en John Piper over homoseksueel gedrag en onze houding ten opzichte van hen die homoseksueel geaard zijn.


Zie volledige P. de Vries artikel:
https://drpdevries.blogspot.com/2018/03/billy-graham-en-wolfhart-pannenberg.html

P. de Vries leugen: Graham hield onverkort vast aan de verzoening door voldoening, aan de realiteit van hemel en hel en aan de noodzaak van wedergeboorte.

GPPB.: De Vries liegt dat hij barst! Billy Graham was vriend van schandjongens, een valse oecumeen, conformeerde zich openlijk met elke valse godsdienst en leerde publiek dat er ook andere wegen van zaligheid bestaan buiten de kennis van Christus om! (Zie artikelenreeks over valse leraars, Billy Graham, C.S. Lewis, Tim Keller, John Piper, enz. via een Klik op de afbeelding).

P. de Vries ketterij: Dat wil niet zeggen dat er geen homoseksueel geaarde mensen in de zaligheid delen. Immers wat bij mensen onmogelijk is, kan door Gods genade: ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, ten onze zondige aarde strijden en Christus navolgen.

GPPB.: De Vries suggereert dat het homo-zijn, bij God door de beugel kan, terwijl alleen al het homo-zijn dwars tegen Gods heilige scheppingsorde indruist. En het bezet zijn van onnatuurlijke lusten valt onder de noemer van de oude mens onder de wet. Degenen die in strijd leven met de Goddelijke scheppingsorde zijn niet wedergeboren, maar verkeren onder de wet en onder de toorn Gods. Aartsketter De Vries bewijst dan ook niets met Gods Woord, terwijl hij contra Gods Woord een zoutpilaren-theologie a la de vrouw van Lot leert, namelijk, dat Gods kinderen levenslang onder de heerschappij der zonde moeten zuchten, zoals hij "bekeerde" schandjongens omschrijft. Gods ware volk is door Christus van de heerschappij der zonden verlost en verkeren in de vrijheid der kinderen Gods, alle aanvallen van de duivel en het naamchristendom ten spijt. Alle sodomieten, of zij nu vals-rooms-droombeeldig celibatair verklaard zijn of niet, leven in een staat der zonde en zijn bezet met onnatuurlijke lusten en verkeren volledig in strijd met de Goddelijke scheppingsorde. Leraars die zulke onnatuurlijke zondaren zalig spreken, zoals De Vries dat uitdrukkelijk doet, bedrijven pure blasfemie, zijn door God overgegeven in de 2e trap van de verwerping, omdat zij de Waarheid Gods profaan in ongerechtigheid ten onder houden met doorgekankerde leugens (Rom. 1:18-32), en zullen met al die omkijkende zoutpilaren die zij met hun blasfemische sprookjes zalig spreken, de eeuwigheid doorbrengen in de plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden!

P. de Vries-John Piper-blasfemie: Het goede nieuws van Jezus is dat God zowel heteroseksuele als homoseksuele zondaren redt, die Hij volledig accepteert in Christus ondanks hun zondige aard.

GPPB.: Aartsketter, P. de Vries en alle valse Nashville-leraars met hem, inclusief John Piper, loochenen dat Christus in het uur van de wedergeboorte al Zijn kinderen volkomen verlost uit de heerschappij des duivels en der zonde. Genoemde valse leraars leren namelijk dat schandjongens na "bekering" in hun sodomitische staat ("aard") blijven. Dit is pure blasfemie en een miskenning van de verlossende kracht van het offer van Christus! Als God een homo bekeert, is het homo-zijn voorgoed verleden tijd, net zoals Rachab de hoer na haar bekering geen hoer meer was.
Aartsketter P. de Vries en zijn gelijknamige sodomitische collegas leren daarentegen openlijk dat de oude mens in het leven blijft na de doorgang door de enge poort, terwijl Gods Woord uitdrukkelijk de definitieve oude-mens-dood leert door de bediening des doods, o.a. in Rom. 6:2, Rom. 6:7, Rom. 7:9, 2 Kor. 5:15, Gal. 2:19. Kol. 3:3, Kol. 3:9, alvorens Christus Zichzelf aan verloren zielen openbaart in Zijn zaligmakende opstandingskracht als het Einde der wet, tot Rechtvaardigheid, tot Heiligmaking en tot volkomen Verlossing (1 Kor. 1:30).
Aartsketter. P. de Vries rekent openlijk met zijn van God vervloekte tolerantieleer, schandjongens die volstrekt in strijd leven met de Goddelijke scheppingsorde en door hun onnatuurlijke begeerten gedreven worden, "al strijdende" achterom kijken naar Sodom, zoals ook de vrouw van Lot dat deed, in hun zoutpilaren-stand, tot Gods kinderen. Degenen die deze sodomitische ketterij leren, zoals aartsketter P. de Vries en alle Nashville-ondertekenaars dat leren, verkeren met hun sodomitische "bekeerlingen" reeds in de tweede trap van de verwerping, zoals de Heilige Geest dat o.a. bij monde van Paulus in Rom. 1:18-32 uitdrukkelijk leert!
Aartsketter, P. de Vries is hierop al diverse keren aangesproken, net als de rest van die sodomitische refo-priesterschaar, maar zij bekeren zich niet. Wel, dan spreekt Gods Woord het oordeel over dezulken uit, zeggende:
"Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht; en de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven; en den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft; (want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken); zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren; daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen. Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden; en zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking; die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen den weg van Balaam, den zoon van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft; maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling wandelen; belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk", 2 Pet. 2:4-22.

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE ARTIKELENREEKS OVER DE VALSE LERAARS, P. DE VRIES, C.S. LEWIS, BILLY GRAHAM, TIM KELLER, JOHN PIPER, MARCK DRISCOLL ENZ.


http://www.derokendevlaswiek.com