SGP/NPV-BLOEDHOND, DIEDERIK VAN DIJK, REFORMATORISEERT DONOR/ZELF/MOORD/MET/BIJBEL/IN/DE/HAND
SGP/NPV-TOVENAAR, DIEDERIK VAN DIJK, REFORMATORISEERT DONOR-ZELFMOORD MET BIJBEL IN DE HAND        
Plaats in winkelmandjeMandje
Artikel(en) uitprinten om aan derden door te sturen:
Klik rechtermuisknop in op het tekstblok van het artikel, selecteer "print-preview", selecteer vervolgens "Only the selected frame" en print artikel(en) uit.

SGP/NPV-BLOEDHOND, DIEDERIK VAN DIJK, REFORMATORISEERT DONOR-ZELFMOORD MET BIJBEL IN DE HAND

SGP-senator, illuminatie-bloedhond, Diederik van Dijk, is -net als RD-hoofdredacteur, Steef de Bruijn- uit de kast gekomen als een Agenda 2030-puppet van de illuminatie en een grote promotor van de Global-warming hoax; promotor van vaccinaties met cellen van geaborteerde babies en promotor van de nazistische D666-orgaandonatie-wet.
In dit RD-artikel laat Steef de Bruijn zijn "sidekick" Diederik Van Dijk opdraven om het zoveelste pro-orgaandonatie-artikel te publiceren, om het verblinde refovolk over de streep te trekken om zich -in biddend opzien tot de duivel!- te laten inschrijven in het zelfmoord-donorregister. Binnen het Refodom wordt alle mogelijke ongerechtigheid gereformatoriseerd met de Bijbel in de hand, onder biddend opzien tot --- de duivel! Het nazi-artikel van Diederik van Dijk is daar opnieuw een sprekend voorbeeld van.

---------------------------------------------------------

"Orgaandonatie: elke keus met Bijbel in de hand is goed"

Diederik van Dijk
RD.NL, 10-03-2020

https://www.rd.nl/opinie/orgaandonatie-elke-keus-met-bijbel-in-de-hand-is-goed-1.1638957

----------------------------------------------------

Van Dijk: Nergens in de Bijbel is een concreet gebod of verbod rond orgaandonatie te vinden. We moeten het dus doen met afgeleide waarden en normen.

GPPB.: Van Dijk liegt dat hij barst! Het absolute gebod Gods, "Gij zult niet doden!" is ten volle van toepassing op een "hersendode" patient die orgaandonatie ondergaat. Bij orgaandonatie, waarbij de "hersendode" patient overlijdt na de operatie, is er zelfs sprake van een dubbele moord, namelijk door de doner-arts en door de donor-patient, die respectievelijk moord en zelfmoord plegen.

Van Dijk: Door de Bijbel worden geen eenduidige richtlijnen gegeven ten aanzien van orgaandonatie. Hoe vorm je dan als christen een mening over dit kwetsbare onderwerp? In ieder geval door er samen met anderen over te spreken.

GPPB.: Van Dijk hypnotiseert als een Simon de Tovenaar, en hij beweert dat Gods Woord een onvolledig Boek is, omdat de Bijbel -volgens hem- geen antwoord geeft op orgaandonatie, hetgeen we al hebben weerlegd in onze eerste reactie. Gods ware volk leeft niet van eigen meningen en standpunten, want die hebben aan Gods Woord genoeg, voor tijd en eeuwigheid beiden. Alleen naamchristenen leven van de publieke opinie en menselijke meningen, ook als het gaat om ethische kwesties en geestelijke zaken, terwijl alles wat zij daarover zeggen voortkomt uit de bedorven ratio van de oude mens onder de wet en een flagrante schending is van Gods geopenbaarde wil.

Van Dijk: Rhode was nog jong toen een chronische leveraandoening werd gediagnostiseerd. Ze moest snel een levertransplantatie ondergaan. Ze is nu begin 30 en heeft ondertussen een tweede levertransplantatie overleefd. Het maakt haar dankbaar. Ze is vrouw en moeder. "God zorgde voor de mogelijkheden dat ik nog leven mag."

GPPB.: Ook bij enkelvoudige orgaandonatie, waarbij een orgaan wordt gedoneerd van een "hersendode" patient om te worden getransplanteerd in een levende patient, is er sprake van moord namelijk van de "hersendode" patient, die na orgaanverwijdering overlijdt. De enige uitzondering waarbij er geen sprake is van een moord, is een enkelvoudige niertransplantatie, waarbij een donor een nier schenkt aan iemand die geen nierfunctie meer heeft. Van Dijk is een brute godslasteraar, aangezien hij een donor-moord kerstent, met een duivelse dankbaarheids-uitspraak van die vrouw die een levertransplantatie heeft ondergaan, aangezien de lever afkomstig is van een tijdens de orgaandonatie-operatie vermoorde donor!

Van Dijk: De vader van Rik kreeg twee jaar geleden op 45-jarige leeftijd onverwacht een hersenbloeding. Er bleek sprake te zijn van onomkeerbare schade. Het vermoeden van hersendood werd uitgesproken, gevolgd door de vraag: "Weten jullie of hij geregistreerd staat als donor?" De moeder van Rik kon dat bevestigen. Terugkijkend op deze periode, vertelt Rik: "Toen de hersendood was vastgesteld, kwam daar het moment van afscheid nemen. Ik had hier zo graag meer tijd voor willen hebben. Mijn vader ging weg naar de operatiekamer en toen begon het wachten tot hij terugkwam. Het was mijn vader niet meer, zo dood."

GPPB.: Illuminatie-bloedhond, Van Dijk, wil met deze perikoop zeggen dat "hersendood" dood is, maar die "hersendode" vader is pas overleden NA de donor-operatie! (Zie vorig artikel).

Van Dijk: Twee verschillende perspectieven. Ze tonen hoe moeilijk dit onderwerp is. Het is dus belangrijk om hierover na te denken en met anderen in gesprek te gaan. Zodat je voor jezelf een standpunt kunt formuleren op basis van goede argumenten. Daarvoor is allereerst nodig de ethische en Bijbelse aspecten van orgaandonatie scherp te krijgen. Die geven handvatten om het gesprek te voeren en niet te wachten tot je ermee te maken krijgt. Vooraf is het goed te benoemen dat nergens in de Bijbel een concreet gebod of verbod te vinden is. Het doneren van organen bestond in de tijd van de Bijbelschrijvers nog niet. We moeten het dus doen met afgeleide waarden en normen. Dat maakt dat je met de Bijbel in de hand verschillende accenten kunt leggen en ook verschillende keuzes kunt maken. Elke keuze is daardoor in zichzelf, mits goed overwogen, een goede keuze.

GPPB.: Bloedhond Van Dijk ageert als een profane manipulator, die de Waarheid van Gods Woord in ongerechtigheid ten onder houdt. Van Dijk verkeert derhalve in de tweede trap van de verwerping (Rom. 1:18), net als beroeps-manipulator, Steef de Bruijn. Dit soort refo-heidenen kunnen op geen enkele manier een "christen" genoemd worden, want zij doen er werkelijk alles aan om Gods Woord en Wet te verkrachten! Genoemde heren zijn dus absolute arbeiders van de satan! Gods Woord geeft wel degelijk antwoord op orgaandonatie, zoals we in het vorige "orgaan-artikel" al gezegd hebben, zeggende: "Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt", 1 Kor. 3:17.
Van Dijk vertrapt Gods Woord onder zijn nazi-laarzen en stelt "de keuze en beslissingen" van de autonome mens in plaats van Gods heilig Woord. Voltaire en Mengele zouden hun baard aflikken bij het lezen van de atheistisch-nazistische argumentatie van Van Dijk.

Van Dijk: De liefde voor de naaste is voor velen een zwaarwegend motief om organen te doneren. Die is ook zeker richtinggevend, maar je kunt niet zeggen dat naastenliefde per definitie orgaandonatie tot plicht maakt. Een mensenleven kan gered worden omdat een ander zijn hart, zijn long of een ander orgaan afstaat. De situatie van Rhode laat ons dat duidelijk zien.

GPPB.: Degenen die orgaandonatie plaatsen in het kader van de naastenliefde, zoals ook Van Dijk dat doet, zijn absolute duivelskunstenaars en zullen het oordeel Gods niet kunnen ontlopen. Van Dijk plaatst donor-moord en zelfmoord, in het kader van de naastenliefde! Zo ver is het weg in onze dagen, dat nazi-praktijken, zoals orgaandonatie dat is, in het kader van de naastenliefde worden geplaatst en geen enkele refo-dominee verheft zijn publieke stem hiertegen met macht, omdat zij behoren tot de afvalligsten der afvalligen (Jer. 6:28). Dominees die over dit soort gekerstende nazi-praktijken zwijgen, hun schapen niet ertegen waarschuwen en geregistreede donors onder hun schapen niet afsnijdend censuren, zijn -net als Van Dijk- absolute huurlingen en duivelskunstenaars!

Van Dijk: Het maakt wel verschil of je voor of na je sterven een orgaan (of weefsel) afstaat. Bij leven is het een welbewuste keuze, voortkomend uit naastenliefde. Je draagt daarvan zelf de consequenties. De vraag die dan meespeelt in je overweging om tot een keuze te komen, is: in hoeverre mag je jezelf schade toebrengen om een ander te helpen? Daarin spelen de aard van het risico en de aard van de nood van de ander mee.

GPPB.: Net als alle voorstanders van orgaandonatie, suggereert Van Dijk dat orgaandonatie ook uitgevoerd wordt op overleden personen, terwijl dat niet eens kan. Is de mens echt overleden, zijn de organen ook dood en ongeschikt voor transplantatie (Zie vorig artikel(en). Net als alle voorstanders van orgaandonatie, legt Van Dijk de beslissingsbevoegdheid over het lichaam en organen bij de autonome mens, terwijl alleen God Eigenaar is over het lichaam, organen en de ziel van de mens. Van Dijk legt het recht Gods over leven en dood in de handen van de mens en die dat doen, zijn absolute satanisten! In de heidense optiek van Van Dijk heeft God bij de besluitende mens niets meer te zeggen, want de mens maakt zijn beslissingen met de bijbel in de hand, maar van die duivelse optiek is het einde de eeuwige dood!

Van Dijk: Zo maakt het verschil of iemand wel of niet aan de beademing ligt. Wanneer iemand overlijdt, maar niet aan de beademing ligt, is er minder tijd en ruimte om afscheid te nemen. Het is dan belangrijk zo snel mogelijk over te gaan tot het uitnemen van de organen, omdat dit van invloed is op de kwaliteit van de te transplanteren organen. Overlijdt iemand echter op de intensive care aan de beademing, waarbij er sprake moet zijn van geconstateerde hersendood, dan is er rond het overlijden vaak genoeg tijd om afscheid te nemen.

GPPB.: Alleen duivelskunstenaars spelen met dood en leven, zoals Van Dijk hier duidelijk doet. Ook Van Dijk beweert dat "hersendood" dood is, hetgeen een duivels-verzonnen leugen is. Degenen die beweren wat Van Dijk hier beweert, zijn van dezelfde demonische geest als de engel des doods, Jozeph Mengele!

Van Dijk: Bij hersendood is de centrale aansturing van het lichaam uitgevallen. Wel kunnen bloedsomloop en ademhaling nog een poosje kunstmatig in stand worden gehouden, waardoor organen blijven functioneren. Dan lijkt het alsof een hersendode persoon nog leeft: de kleur is normaal, hij voelt warm aan, de borstkas gaat op en neer, het hart klopt nog. Een situatie als die bij de vader van Rik. Emotioneel is de impact groot. Er kunnen twijfels zijn: "Ben je wel echt overleden als je hersendood bent?" "Wanneer verlaat de ziel ons lichaam?" Is dat op het moment dat iemand hersendood is, of pas als alle lichaamsfuncties zijn uitgevallen? Het is een mysterie waar we de vinger niet voor 100 procent achter kunnen krijgen. Wetenschappelijk kunnen we de ziel immers niet aantonen. Het zijn vragen die de keuze rond orgaandonatie voor velen tot een moeilijke keuze maken.

GPPB.: Gods Woord leert duidelijk dat de mens ver van de grens van verboden gebied moet blijven, maar Van Dijk speelt met het genoemde verboden gebied omtrent leven en dood als een duivelskunstenaar. Zolang het hart nog klopt, is de ziel in de mens en degenen die dat feit discutabel stellen, zijn mensen met een demonische geest, zoals Van Dijk dat duidelijk is.

Van Dijk: Een ander aspect betreft de integriteit van ons lichaam. Wij geloven dat we ons lichaam van God hebben gekregen. In hoeverre is je lichaam zo persoonlijk, dat het alleen jezelf toebehoort? Staat het je vrij om een deel daarvan aan een ander te geven? En maakt het dan nog uit op welk moment? Voor of na je overlijden?

GPPB.: Van Dijk is een atheist en heeft geen druppel geloof in God! God beschikt over leven en dood en niet de mens! Na overlijden is orgaandonatie in 99 procent van de gevallen niet meer mogelijk, omdat de organen na overlijden direct afsterven.

Van Dijk: Christenen denken hierover verschillend. Volgens de een ligt de zeggenschap over je lichaam bij de Schepper, voor en na je overlijden. Volgens de ander mag je je geschapen lichaam, waarover je zelf rentmeester bent, juist inzetten om anderen te helpen en daarmee de Schepper te eren. De vraag is wat zwaarder weegt: naastenliefde, waardoor het leven en welzijn van de naaste die nog in leven is worden gediend, tegenover de integriteit van het menselijk lichaam tot en met het overlijden.

GPPB.: Het verschillend denken van mensen onderling, tekent de mens van nature ten voeten uit, maar heeft met het ware geloof niets te maken. Van Dijk bazelt volbloed demonisch-rationeel! En zulke onnatuurlijke heidenen zitten in het vooraangestoelte binnen het Refodom, dat tot op het bot verkankerd is door de elk-wat-wils-religie van de autonome mens.

Van Dijk: Wanneer we de Bijbel lezen, merken we op dat er duidelijk waardering is voor het menselijk lichaam. Niet alleen je geest, ook je lichaam is waardevol. Met regelmaat komt de vraag of het wegnemen van organen van invloed is op het opstandingslichaam waarover de Bijbel spreekt. Bij de opstanding krijgen we echter een nieuw en ander lichaam. Het ontbreken van lichaamsdelen, zoals ook het geval is na bijvoorbeeld een beenamputatie, staat de Heere niet in de weg om je een nieuw lichaam te geven. Na de dood zal ons lichaam immers tot stof vergaan. Je kunt je afvragen in hoeverre je vanuit dat gegeven delen van je lichaam niet juist mag inzetten om het leven van een ander te redden.

GPPB.: Illuminator, Van Dijk, heeft zijn ziel reeds met twee opgeheven handen aan de duivel verkocht en krijgt bij de opstanding der doden derhalve geen nieuw lichaam, aangezien de verworpenen een afgrijselijk lichaam ontvangen bij de opstanding der doden en voor eeuwig in de hel geworpen zullen worden. De richter Simson heeft -als type van Christus- zijn leven als een geloofsheld(!) gegeven omwille van de ere Gods, toen hij de tempel van Dagon naar beneden deed storten, waarbij alle filistijnen in die tempel de dood vonden. Van Dijk suggereert dat orgaandonatie in het kader staat om iemand anders leven te redden, terwijl orgaandonatie pure zelfmoord is en het gevolg van het godslasterlijke besluit van de autonome mens.

Van Dijk: Orgaandonatie vormt een moeilijk onderwerp. Wel een onderwerp dat het waard is om over na te denken. Om over door te spreken met elkaar, om tot een bewuste keuze te komen. Waarbij we eerlijk moeten zeggen dat "het antwoord" niet zomaar te geven is. Het is zoals Paulus in Romeinen 14:8 en 12 schrijft: "Want hetzij dat wij leven, wij leven de Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven de Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Zo dan, een iegelijk van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven."

GPPB.: Gods volk hoeft geen seconde na te denken over orgaandonatie en er ook geen besluitvorming over deze kwestie opna te houden, omdat zij weten en geloven dat hun leven volledig in Gods handen ligt, waar zij geen enkele zeggenschap over hebben en ook niet wensen te hebben. Van Dijk is een brute godslasteraar, ook als hij Rom. 14:8 en 12 citeert, want dat is alleen en uitsluitend op Gods ware volk van toepassing. Rom. 14:12 leert absoluut geen vrije-wils-beslissing voor de autonome mens, terwijl godslasteraar Van Dijk dat wel valselijk suggereert.

Van Dijk: Elke situatie is uniek, vraagt om een persoonlijke afweging. Dat maakt zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid nodig. Voor onszelf in het maken van de keuze. En naar elkaar in het respecteren van de keuze. De keuze van Rhode om vrijmoedig een orgaan te accepteren en de twijfel van Rik, vanwege de emoties die het sterven van zijn vader met zich bracht, mogen naast elkaar blijven bestaan.

GPPB.: Elk mens heeft zijn verantwoordelijkheid in het paradijs tot op de bodem der hel verzondigd, maar Van Dijk kan er nog mee werken, terwijl dat juist een kenmerk is voor de autonome oude mens onder de wet. Het respecteren van een duivelse keuze, leert Gods Woord nergens, want al dat zogenaamde respect voor dergelijke demonische keuzes staan in het kader van het verdoemelijk zijn voor God (Rom. 3:19), zoals ook de keuze van Rhode dat staan en wie het ook betreft. De oordelen Gods zijn zich al in volle hevigheid aan het voltrekken, aangezien het oordeel Gods ook duidelijk openbaar komt in het feit dat demonische geesten -zoals Van Dijk dat is- het vooraangestoelte bezetten binnen het Refodom om het reeds zwaar gehypnotiseerde refovolk klaar te stomen voor de aanbidding van het beest! Dat slaat ook op het stomme-honden-leger (Jes. 56:10) van de huidige priesterschaar, gelijk geschreven is: "Want de leiders dezes volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt!" Jes. 9:15.

Het oordeel Gods over het afvallige refogeslacht en hun verleiders is dan ook duidelijk door Christus voorzegd, zeggende: "De mannen van Nineve, zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier!" Luk. 11:32.

God heeft gesproken dat Jeremia 7:13-28 volledig van toepassing is op het afvallige Refodom met hun vroomsprekende verleiders!


http://www.derokendevlaswiek.com