SPOTTERNIJ/STEEF/DE/BRUIJN.: 'NIET CORONA HEERST MAAR GOD REGEERT' (UPDATE)
SPOTTERNIJ STEEF DE BRUIJN: 'NIET CORONA HEERST, MAAR GOD REGEERT' (UPDATE)        
Plaats in winkelmandjeMandje
Ongeveer 14 dagen geleden heeft RD-hoofdredacteur, Steef de Bruijn, omtrent het coronavirus een smalend artikel geschreven, met de titel: "Storm in een glas water", maar toen in Nederland de coronagevallen bekend werden en zich vermenigvuldigden heeft hij snel het artikel verwijderd, en schrijft hij nu vrome commentaren over het coronavirus met de Naam van God op de lippen, terwijl het pure vrome spotternij betreft en slechts een demonstratie is van een nog dodelijker virus, genaamd "refo-atheisme!" (Geen link van het artikel meer te vinden, en ze zullen het wel ontkennen).

SPOTTERNIJ STEEF DE BRUIJN: "NIET CORONA HEERST, MAAR GOD REGEERT" (UPDATE)

1e Hoofdredactioneel RD-Commentaar: "Niet Corona heerst, maar God regeert"

RD.NL, 10-03-2020

https://www.rd.nl/opinie/commentaar/niet-corona-heerst-maar-god-regeert-1.1638981

-------------------------------------------------

UPDATE: 2e Hoofdredactioneel RD-Commentaar: "Negeren van kerkdienstverbod is onverantwoord"
12-03-2020

https://www.rd.nl/opinie/commentaar/commentaar-negeren-van-kerkdienstverbod-is-onverantwoord-1.1639906

----------------------------------------------------

COMMENT
Het 1e RD-commentaar van Steef de Bruijn over coronavirus klinkt zeer vroom, maar aangezien een kwade boom geen goede vruchten kan voortbrengen, is ook dit corona-RD-commentaar pure spotternij!

Ten eerste is de titel van het commentaar al pure spot, aangezien God ook regeert DOOR het coronavirus. De vroomsprekende Steef de Bruijn geeft met zijn slogan: "Niet corona heerst, maar God regeert", te kennen geen druppel waar geloof in God te hebben, aangezien hij het corona-decreet van Rutte om de kerken te sluiten blindelings overneemt, omdat hij nog voor geen procent in God gelooft, laat staan dat hij gelooft dat corona een oordeel Gods is, aangezien De Bruijn zelf dat oordeel over zich heeft gehaald met zijn profane Schriftverkrachtende RD-artikelen en commentaren. Dat geldt ook voor de afvallige refokerken en de voltallige refo-priesterschaar, omdat zij al jaar en dag het stomme hondje spelen over de roepende zonden van kerk, land en volk.

SGPlayboy, Van der Staaij, lapt ook Gods Woord en Wet al jaar en dag aan zijn politieke laars en daarom eist hij geen abortusverbod, maar maakt zich al jaar en dag sterk voor een nazistisch abortuslimiet en de afvallige refokerken sluiten bij zulke nazi-kreten zich naadloos aan. Nu God met Zijn oordelen komt, staat heel refo-land op haar achterste benen, maar over het godtergende feit dat de abortusmoorden al jaar en dag aan de lopende band plaatsvinden en er al meer dan een miljoen babies vermoord zijn in de moederschoot, doen de refo-kerken en hun huurlingen-voorgangers net alsof hun neus bloedt en spelen zij het stomme hondje. Hetzelfde geldt voor de nazistische orgaandonatie en de abortus-vaccins, waartegen geen enkele refo-dominee zijn stem verheft, ergo, zij lezen het RD als het 4e formulier van enigheid, met name als het RD orgaandonatie a la Jozeph Mengele en de gelijknamige abortus-vaccins doorlopend promoot, om over de containers aan ketterijen in de refokerken nog maar niet te spreken. Nu God Zijn oordelen uitgiet, schreeuwt men om een EHBO-god, zoals Steef de Bruijn in zijn commentaren dat uitdrukkelijk doet.

Steef de Bruijn ziet het corona-virus ineens als een indringer van de duivel, hoewel hij dat subtiel verpakt, want hij zegt dat "niet corona heerst, maar God regeert", alsof hij met al zijn profane godslasterlijke RD-publicaties een beroep op Gods regering kan doen, hem ten goede, terwijl het corona-virus duidelijk een oordeel Gods betreft, hoewel een beginsel der smarten. Degenen die het oordeel -welk oordeel het ook betreft- bij God vandaan mogen mijnen, zullen genade en ere vinden, maar het afvallige Refodom zal het oordeel dragen, want God is een God Die leeft en op deze aarde vonnis geeft. (2 Petrus 2).

Dus Steef de Bruijn doet net als alle schijnbelijders een beroep op Gods regering als er (levens)gevaar dreigt, maar als de ere Gods en de leer van Christus gesmaad en vervalst worden, heeft dat zijn publiciteits-goedkeuring, want dan regeert ineens de publieke refo-opinie! Dat is al jaar en dag de intentie van het RD/SGP/Refokerken, ofwel het universalistische refo-geloof.

Nu er gevaar dreigt doet Steef de Bruijn zich ineens vroom voor in zijn commentaren, maar hetzelfde deden Hofni en Pinehas, die in de grofste zonden leefden, maar toen het gevaar zich aandiende, door een inval der Filistijnen, werden Hofni en Pinehas ineens heel vroom en voerden de ark Gods in het leger en het volk Israel trapten in die vrome strik en juichten massaal, denkende dat God in hun midden was, doch zij verloren de strijd met de Filistijnen, waarbij Hofni en Pinehas de dood vonden en de ark werd weggevoerd, vanwege het oordeel Gods! Hetzelfde oordeel voltrekt zich binnen het Refodom, o.l.v. Hofni de Bruijn en Pinehas van der Staaij.

Nu de Heere al die atheistische refo-goddeloosheid komt te bezoeken, dan mag volgens De Bruijn ineens God regeren en Zijn vergevingsgezindheid tonen, maar met die spotternij kan het oordeel Gods niet worden afgewend, alleen maar verzwaard! (Jer. 7:16 - Jer. 11:14).

Ten tweede tapt De Bruijn zijn corona-informatie, zoals gewoonlijk, uit zogenaamde "officiele" bronnen, zoals de RIVM en WHO, die beiden op de hand zijn van de deepstate-business, Big Pharma en deel uit maakt van de NWO en geregiseerd wordt door de deepstate-elite, om miljarden aan overwinst te boeken en de mensen nog zieker te maken als ze al zijn.

Met zijn beroep op Gods regering, laat De Bruijn premier Rutte en de WHO desondanks het hoogste en beslissende woord spreken! De spotternij ten top, aangezien Gods Woord in alles het eerste en het laatste Woord heeft! Wat De Bruijn vromelijk suggereert, is een ordinaire demonstratie van het universalistische geloof van het Refodom, a la Asia Bibi. God mag nu als een EHBO-god te hulp snellen, maar de autonome refo-mens blijft aan het roer staan en die maakt de beslissingen, zoals dat ook duidelijk tot uitdrukking kwam bij SGP/NPV-er, Diederik van Dijk, met zijn autonome nazi-orgaan-indoctrinatie. Wel, we zullen nu zien in hoeverre de autonome refo-mens zijn stand zal blijven ophouden, nu de kerkdeuren gesloten worden op verzoek-last van Rutte.

Vrijmetselaar Rutte bepaalt dus de inhoud van het refo-geloof, want alle kerken geven gehoor aan zijn decreet, ten spijt van de vrome spotpraat van Steef de Bruijn, want als men werkelijk gelooft dat God regeert, kan geen mens de kerkdeuren sluiten, maar omdat het Refodom geen druppel geloof heeft in God en Zijn regering, gaan de kerkdeuren dicht, ja, als een oordeel Gods! Met vrome slogans, schuift Steef de Bruijn de schuld van de nazi-abortuspraktijken ineens op het hoofd van het kabinet Rutte (lees RD-commentaar), met een fake-hand in eigen fake-boezem, terwijl hij Ruttes bevel om de kerken te sluiten naadloos overneemt en dan ineens regeert bij De Bruijn niet God, maar de menselijke verantwoordelijkheid. Achitofel zou het schaamrood om de kaken slaan bij het lezen van zulke spotternij (Lev. 26:15-32)!

Steef de Bruijn eindigt zijn 1e commentaar met een universalistische oproep tot "bekering", maar daartoe heeft hij nooit opgeroepen in het kader van de abortus/euthanasie/donor-genocide! Ja, nu het gaat spannen en het wat en/of alles gaat kosten, mag God Zijn vergevingsgezindheid tonen en de oplossing bieden en dan zal de autonome mens zich voor een tijdje vanzelf netjes gedragen, totdat de hel losbreekt en zij allen God zullen lasteren (Openb. 16:21). En mocht het corona-tij weer iets keren, gaan de refo-muziektenten weer wijd open en draaien weer op volle toeren, zingende de liederen Ikabods, aangedreven door het RD en 5G.

"Zij hebben met de trompet getrompet, en hebben alles bereid, maar niemand trekt ten strijde; want Mijn brandende toorn is over de gehele menigte van het land. Het zwaard is buiten, en de pest, en de honger van binnen; die op het veld is, zal door het zwaard sterven, en die in de stad is, dien zal de honger en de pest verteren", Ezech. 7:14-15.

Bovendien, wat Steef de Bruijn onder bekering verstaat, daarvan gruwen zelfs de dwaze maagden, aangezien de dwaze maagden gruwen van het vals-oecumenische John-Piper-geloof van Steef de Bruijn, and to whom it may concern!

De toekomst des Heeren genaakt!
"Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen", Mal. 4:1-3.

Het 2e Commentaar van Steef de Bruijn: "Negeren van kerkdienstverbod is onverantwoord"

Note: De Bruijn gebruikt deze slogan niet ten aanzien van nazi-abortusmoord, nazi-orgaandonatie, nazi-vaccinatie en de roepende zonden van kerk, land en volk, nee want als het over deze roepende ongerechtigheid gaat, vindt hij het ineens NIET onverantwoord om net te doen alsof God niet bestaat, ergo, dan vindt De Bruijn het ineens "verantwoord" om genoemde godtergende ongerechtigheid te kerstenen en zelfs te promoten in het RD!

We hebben in het artikel "GG-DS. G. HOOGERLAND HALLUCINEERT OVER DE KERKELIJKE VERDEELDHEID", gezegd dat de Heere een corona-epidemie kon zenden om de (refo)kerken vanwege hun profane afvalligheid te sluiten en nu is het zover. Geen refo-sterveling/belijder/dominee erkent echter het oordeel Gods hierin, en De Bruijn al helemaal niet!

"Niet meer dan 100 personen bijeen", luidt het bevel van Rutte, dus op Schiphol zitten slechts 100 reizigers te wachten op een vliegtuig dat nooit vertrekt, toch?

De Bruijn reageert op de maatregel van Rutte nog vromer dan in het 1e commentaar. Nu zegt hij in zijn 2e commentaar als reactie op het decreet van Rutte, het volgende: "Tegelijkertijd roept deze maatregel veel vragen op. De schrijver van de Hebreenbrief zegt toch dat we "onze onderlinge bijeenkomst", de kerkdienst dus, niet mogen nalaten? Moeten christenen God niet meer gehoorzaam zijn dan de mensen, zelfs al gaat het om de premier - en zelfs al zou er een boete op staan? Bovendien, zo'n epidemie is toch juist het moment om wel naar de kerk te gaan, zich voor God te verootmoedigen en Hem om hulp te bidden? De Heere Jezus waarschuwt toch tegen overbezorgdheid en zegt dat zelfs de haren van ons hoofd geteld zijn? Terechte vragen. Maar het geloof in Gods voorzienigheid en albestuur sluit iemands verantwoordelijkheid niet uit."

De Bruijn repte eerst smalend over het corona-oordeel dat het slechts "een storm in een glas water", betrof, met andere woorden gezegd: hij riep dus eerst Noach spottend toe dat al zijn "complot-preken" over een komende en vernietigende zondvloed, slechts "een storm in een glas water was", maar toen het water kwam wilde de dodelijk verschrikte De Bruijn zich alsnog in de ark begeven, maar vond toen de deur gesloten! Zo gedraagt spotboef De Bruijn zich jegens de oordelen Gods. Eerst met Gods oordelen spotten met commentaren en Schriftverkrachtende artikelen door ingehuurde huurlingen geschreven, en nu zodanig vroom schrijven alsof hij "een ontijdige geboren aartsvader is!"

Om Gods albestuur en voorzienigheid geeft De Bruijn geen cent! Wel geeft hij alles om het decreet van Rutte om de kerken te sluiten. Immers, in het cursief gedrukte citaat geeft De Bruijn duidelijk te kennen dat voor hem de menselijke verantwoordelijkheid zwaarder weegt dan het geloof in Gods voorzienigheid en albestuur en op deze wijze ageert De Bruijn altijd!

Refo-sodomie-promotor, Steef de Bruijn, ageert als reintje de vos, omdat hij zich al jaar en dag als zodanig heeft geopenbaard en een vos is niet van het ene moment op het andere moment een oprechte duif!

Mensen met een besmettelijke ziekte in quarantaine plaatsen, is niets mis mee, maar De Bruijn weet zichzelf altijd zodanig te rechtvaardigen, zoals Frans-MH-17-Timmermans als een krokodil zat te janken in de VN-assembly en nu in de functie van EU-klimaatpaus zich als een illuminatie-duivel openbaart.
De Bruijn is van dezelfde geest als Timmermans en daarvan zijn imiddels honderden feiten en bewijzen publiek ter inzage op deze website.

Net als bloedhond, Diederik van Dijk, die zodanig goochelt met "hersendood", met het doel om de nazistische D666-orgaandonatie-wet te reformatoriseren, zo is ook De Bruijn constant bezig, om met uiterst vrome woorden de lezers te misleiden en hen te doen geloven dat het gehoorzamen aan de overheid -onder de false flag van de verantwoordelijkheid- zwaarder weegt dan de geloofsgehoorzaamheid aan God en Zijn Woord.

Dat de kerken MOETEN sluiten vanwege het oordeel Gods, is openbaar, maar daarover rept De Bruijn met geen woord, nee, hij verpakt zijn verhaal met vrome woorden, waarbij hij niet schroomt om Gods Naam te misbruiken, als hij zijn gezicht maar kan redden, echter tevergeefs, want Gods ogen doorlopen de ganse aarde!

De Bruijn betrekt in zijn 2e commentaar ook de vaccinatie erbij onder de dekmantel van "voorzienigheid en voorzichtigheid", terwijl alle huidige vaccinaties cellen bevatten van geaborteerde babies en stoffen die de DNA veranderen, chronische ziekten veroorzaken, en dus van God vervloekt zijn en waartegen de halve wereldbevolking zich gekeerd heeft.

De Bruijn suggereert evenwel dat alleen "zwaar godsdienstige refo-malloten" zich niet laten vaccineren, omdat zij vinden dat vaccineren tegen Gods voorzienigheid indruist, terwijl De Bruijn -net als HHK-judas. R. van Kooten destijds- opzettelijk verzwijgt dat ook miljoenen wereldse en liberale mensen zich PERTINENT niet laten vaccineren, omdat zij ervan overtuigd zijn dat de huidige vaccinaties pure horror-spuiten zijn en in het NWO-kader staan van de geplande bevolkingsreductie, zoals in de Georgia Guide Stones al tientallen jaren is gegraveerd.

Hetzelfde geldt voor de vaccins tegen het corona-virus, die Big Pharma allang bij miljarden in de schappen heeft staan, maar met het blazen van de vaccinatie-bazuin wacht, totdat de mensen zelf gaan schreeuwen om een corona-vaccin, of daartoe van overheidswege verplicht worden, in de deepstate-orde van chaos-paniek-oplossing, waarbij de oplossing nog duizend keer erger is dan de kwaal.

De Bruijn, die bij God te boek staat als een vos die de wijngaard doorlopend verderft, interesseert het welzijn van het refovolk geen zier, als hij de dans maar kan ontspringen (forget it) en de bilderberger RD-business kan voortzetten, o.a. door zijn lezers met dit soort vrome commentaar-verhaaltjes te imponeren, terwijl er NIETS maar dan ook NIETS van God bij is!

De Bruijn proclameert in zijn 2e corona-commentaar dat "het negeren van het kerkdienstverbod onverantwoord is", maar het negeren van het verbod Gods jegens nazi-abortusmoord, euthanasie-moord, nazi-orgaandonatie, nazi-vaccinatie, schaart vos, De Bruijn, profaan onder de vrijheid van het (toegeschroeide) geweten!

Gods Woord waarschuwt uitdrukkelijk tegen dit soort vrome verleiders, die de heerlijkheden niet schromen te lasteren, zeggende: "Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven zij zich. Wee hun, want zij zijn den weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden; en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil", Judas 1:10-16.

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com