UNIVERSALISTISCHE RD/SGP-GELOOF VAN ASIA BIBI
HET UNIVERSALISTISCHE RD/SGP-GELOOF VAN ASIA BIBI  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier HET UNIVERSALISTISCHE RD/SGP-GELOOF VAN ASIA BIBI

Asia Bibi: "Mijn geloof is alleen maar sterker geworden"


RD.NL 29-02-2020 - Mark Wallet

https://www.rd.nl/kerk-religie/asia-bibi-mijn-geloof-is-alleen-maar-sterker-geworden-1.1635985

Enkele fragmenten uit het RD-artikel:
Het geloof van de Pakistaanse christin Asia Bibi is door haar gevangenschap alleen maar sterker geworden, zegt ze. "Ik heb geleerd dat God je nooit alleen laat. Hij is altijd bij ons."

De Pakistaanse christin Asia Bibi heeft een enerverende week achter de rug. Ze gaf interviews aan Franse kranten, de televisie en radio, kreeg dinsdag het ereburgerschap van Parijs, terwijl er vrijdag een ontvangst wachtte bij de Franse president Emmanuel Macron.

De ontmoeting met president Macron ervoer ze als bijzonder. "Hij gaf me veel aandacht, alsof ik familie van hem was", zegt ze. "Ik had nooit kunnen denken dat ik bij de president zou zitten en hem zou ontmoeten. Het was zo bijzonder. Ik kon het bijna niet geloven en dacht tijdens de ontmoeting: is dit echt?"

Bibi zegt zeer vereerd te zijn met het bezoek van vrijdag aan Macron, maar haar grote hoop is de paus te ontmoeten. "Uit de grond van mijn hart bid ik voor hem", zegt de rooms-katholieke Bibi. "Toen ik hoorde dat de paus voor me bad, voelde ik me zo gezegend."

----------------------------------------------------------

COMMENT
Het is een verheugend feit dat mevrouw Bibi uit haar gevangenschap in Pakistan, waar ze zelfs met de doodstraf werd geconfronteerd, is bevrijd. Ze heeft in die zin een diepe beproevingsweg moeten gaan, maar dat betekent niet dat elke beproevingsweg een keurmerk is van het ware geloof.

Om maar eens een voorbeeld te noemen: Omstreeks de tijd van de Hervorming zijn de doopsgezinden bloedig vervolgd, maar dat betekent niet dat zij om die reden ware gelovigen genoemd kunnen worden. De doopgezinden (mennonieten) zijn volgelingen van Menno Simons. Menno Simons was -net als Erasmus- duidelijk een valse vrije-wils-leraar, waarvan Kohlbrugge zegt dat hij niets wist van het geheim van zaligworden. De pascifistische anabaptist, Menno Simons, loochende zelfs de maagdelijke geboorte en de menselijke natuur van Christus en is op grond van Gods Woord fel bestreden door Guido de Bres.

Menno Simons proclameerde niet de gerechtigheid van Christus als fundament der zaligheid, maar de werkheiligheid en hij heeft de leer van Christus dan ook in alles overtreden met zijn doe-dat-der wet-geloof en had derhalve God niet, gelijk geschreven is: "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Joh. 1:9.

Toch staan de mennonieten -net als de rooms katholieken als "christenen" te boek. Zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen van uitwendige christenen die vanwege hun christen-zijn veel vervolging en ontberingen hebben geleden, zelfs de marteldood zijn gestorven, maar toch geen ware christenen zijn geweest.

Wat mevrouw Bibi zegt van haar geloof, kan eveneens de toets van Gods Woord niet doorstaan. Het geloof van mevrouw Bibi is puur universalistisch en dat is een typisch kenmerk voor het hedendaagse geloof binnen het Refodom, zoals met name verwoord door het geloofs-universalistische duo RD/SGP.

Het rooms katholicisme is een valse religie. Hoewel er voor de tijd van de Reformatie vele kinderen Gods in de Roomse kerk waren, omdat dat toen de enige kerk was, is er sinds de Reformatie geen enkel voorwendsel meer om in de Roomse kerk te blijven en ook niet in haar kerkelijke bijwijven.

Mevrouw Bibi zegt een "sterk geloof" te hebben, maar zij komt niet verder dan een universalistisch geloof en dat hebben de duivelen ook, gelijk geschreven staat: "Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen", Jak. 2:19.

Daarbij komt dat mevrouw Bibi zich zeer vereerd voelt door het "Parijse ereburgerschap" en door de charme van de Franse president Macron, maar Macron is een antichrist en een president-puppet van de bankiersfamilie Rothschild, die deel uitmaken van de illuminatie en hun dicteer-scepter zwaaien over de huidige MSM (main-stream-media), inclusief het RD.NL. Toen koning Beltsazar de profeet Daniel wilde vereren omtrent het ontcijferen van het handschrift op de muur, zei Daniel -in tegenstelling tot Bibi- tot de koning: "Hebt uw gaven voor uzelven, en geef uw vereringen aan een ander!"

Mevrouw Bibi daarentegen voelt zich zeer vereerd door de toejuichingen van de wereld en de redding door Christus die het verlorene zaligt, ontbreekt dan ook compleet in haar verhaal (ik heb meer van haar gelezen).

Mevrouw Bibi spreekt tenslotte haar innige wens uit de paus (DE Antichrist) te mogen ontmoeten en daarmee valt zij met haar zogenaamde "sterke geloof" finaal door de mand, gelijk geschreven staat: "Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer [van Christus] niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet", 2 Joh. 1:10.

Bibi zegt ook "uit de grond van haar hart" voor de paus te bidden, maar Gods Woord verbiedt uitdrukkelijk te bidden voor degenen die de onvergeeflijke zonde tot de dood hebben bedreven (1 Joh. 5:16b) en dat hebben alle pausen gedaan, alleen al door de bekleding van hun godslasterlijk ambt (Vicarius Vilii Dei). De huidige paus maakt zich sterk voor de samensmelting van alle religies tot 1 wereldreligie (= universalisme), omdat ook het pausdom volledig behoort tot de satanische illuminatie.

Als klap op de vuurpijl voelde mevrouw Bibi zich "zo gezegend" toen zij hoorde dat de paus voor haar gebeden had. Wie zich "gezegend" voelt door de voorbidding van de paus, heeft absoluut geen deel aan de voorbidding van Christus, gelijk geschreven staat: "Geen huisknecht kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten, en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen, en den anderen verachten; gij kunt God niet dienen en den Mammon", Luk. 16:13.

Refo-docent, Matthijs van Ittersum, studeerde destijds af op paus-pedofiel Benedictus (ex-nazi Jozef Ratzinger) en noemde en roemde hem als zijnde "Een van de grootste theologen van de 20e eeuw!" - (Klik op de afbeelding).

Ik denk dat paus-aanbidder, dr. A. Huijgen, zich erg ingenomen voelde met zo'n pauselijke doctoraal scriptie, maar God zal lachen in hunlieder verderf als zij zich niet bekeren!

Uitwendige christenen kunnen soms ver gaan in hun belijdenis, maar als het er opaan komt, komen ze niet verder dan de geloofsbelijdenis van de vrouw van Job, zeggende: "Zegen God en sterf!"

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com