UPDATE: OOK REFOSCHOLEN LIKKEN DE VOETEN/VAN/DE/BAAL/ZEBUB/RIVM
UPDATE: REFOSCHOLEN LIKKEN DE VOETEN VAN DE BAAL-ZEBUB-RIVM  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

LUISTER OOK DE PREDIKATIE OP HET VOLGENDE BLOK OVER DE BAAL-ZEBUB-AFGODERIJ VAN KONING AHAZIA, MET DOOR DE PROFEET ELIA VOORZEGDE DOOD ALS GEVOLG.

Klik hier UPDATE: REFOSCHOLEN LIKKEN DE VOETEN VAN DE BAAL-ZEBUB-RIVM, WAT BLIJKT UIT ONDERSTAANDE PRO-GLOBALISTISCHE BRIEF VAN HET LOCATIE-MANAGEMENT VAN HET LODENSTEIN-COLLEGE AAN DE OUDERS DER LODENSTEIN-LEERLINGEN

UPDATE: EEN REACTIE VAN EEN DER OUDERS OP DEZE PRO-GLOBALISTISCHE LODENSTEIN-BRIEF KUNT U LEZEN DOOR TE KLIKKEN OP DE AFBEELDING (UPDATE-pdf-brief met hyperlinken)


-------------------------------------------------------

Beste ouder(s), verzorger(s),

In de afgelopen weken is er in de media herhaaldelijk aandacht geweest voor de start van het nieuwe schooljaar met betrekking tot het coronavirus. Twee zaken kwamen daarbij met name aan de orde.
1. Hoe is het met de ventilatie op scholen gesteld?
2. Is het nodig om mondkapjes te dragen?

Op het Van Lodenstein College volgen we, net als vr de zomervakantie, de richtlijnen die het ministerie van onderwijs en het RIVM voorschrijven.

Wat de ventilatie betreft, is het volgens het RIVM niet nodig af te wijken van de gangbare eisen die aan scholen worden gesteld. In de afgelopen week hebben we bij installatiebedrijven navraag gedaan of onze gebouwen voldoen aan de eisen van het zogenoemde Bouwbesluit. Dit is voor alle vijf locaties het geval. Het RIVM adviseert daarnaast om recirculatie van lucht in klaslokalen, gangen en aula's te vermijden. Ook dit punt van aandacht is met onze installateurs besproken. Duidelijk is dat de ventilatiesystemen in onze gebouwen geen lucht recirculeren binnen dezelfde ruimte. Als daar aanleiding voor is, doen we in de komende weken en maanden vaker een beroep op experts op het gebied van gebouwen en ventilatie. We proberen daarmee alle adviezen en richtlijnen zo goed mogelijk te volgen.

Er geldt op het Van Lodenstein College geen mondkapjesplicht, overeenkomstig de adviezen van het RIVM. Wel zorgen we ervoor dat op alle locaties mondkapjes beschikbaar zijn voor situaties waarin de verplichte anderhalve meter afstand tussen medewerker en leerling niet haalbaar is.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is het goed om nog even stil te staan bij de regels die we nog kennen van vr de vakantie:
1. Als we klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus, blijven we thuis.
2. Als bij een gezinslid het coronavirus is vastgesteld, blijven we thuis.
3. Leerlingen en medewerkers houden anderhalve meter afstand tot elkaar.
4. We wassen onze handen meerdere keren per dag.
5. We hoesten of niezen in onze ellenboog.

We wijzen u nog op de landelijke regels voor thuisquarantaine. We vragen van leerlingen en medewerkers om net naar school te komen als ze recent in een oranje of rood gebied zijn geweest. Welke gebieden dit zijn, is te vinden op www.rijksoverheid.nl. De periode van thuisquarantaine is door de overheid bepaald op tien dagen. We vinden het belangrijk om te weten hoe het met onze leerlingen gaat. Wilt u daarom uw zoon of dochter, als deze om welke reden dan ook niet naar school komt, altijd afmelden?

Maandag vindt de opening van het schooljaar plaats. In verband met de bijzondere regels rond samenkomsten is het nodig om de opening op een andere manier te organiseren dan we gewend zijn. U kunt de bijeenkomst dit jaar via video- of audioverbinding volgen. Aanvang om 19.30 uur. (www.vanlodenstein.nl/openingsbijeenkomst). In de bijlage treft u de informatie over de start van de lessen vanaf dinsdag 1 september D.V. en waar uw zoon/dochter het eerste lesuur verwacht wordt. Neemt u deze bijlage alstublieft door met uw zoon/dochter. Als er in de loop van het jaar zaken zijn die wellicht vragen bij u oproepen, aarzel dan niet dan om direct te reageren. Ten slotte wensen we u en jullie in alle opzichten de zegen van de Heere toe.

Met vriendelijke groet, namens het locatiemanagement,

J.J. Kleijbergen,
Locatiedirecteur.

--------------------------------------------------------------

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE REACTIE (met hyperlinken) VAN EEN DER OUDERS OP DEZE PRO-GLOBALISTISCHE LODENSTEIN-BRIEF

DE AFVALLIGE REFO-KERKEN, REFO-SCHOLEN, REFO-DOMINEES, REFO-BELIJDERS, VRAGEN DE MOND GODS NIET, MAAR ZIJN GEHEEL DE BAAL-ZEBUB-RIVM-COVID-HOAX ONDERWORPEN, O.L.V. HET LINKS-LIBERALE REFO-DEEPSTATE-DUO, RD/SGP (1) - GPPB. (06-09-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE AFVALLIGE REFO-KERKEN, REFO-SCHOLEN, REFO-DOMINEES, REFO-BELIJDERS, VRAGEN DE MOND GODS NIET, MAAR ZIJN GEHEEL DE BAAL-ZEBUB-RIVM-COVID-HOAX ONDERWORPEN, O.L.V. HET LINKS-LIBERALE REFO-DEEPSTATE-DUO, RD/SGP (1)

Schriftlezing: 2 Koningen 1

Tekst voor de prediking:
"En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal, die te Samaria was, en werd krank. En hij zond boden, en zeide tot hen: Gaat heen, vraagt Baal -Zebub, den god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal", 2 Kon. 1:2.

IN NAVOLGING VAN OGG-ds. A. KORT, LIKKEN OOK DE REFOSCHOLEN DE GLOBALISTISCHE VOETEN VAN DE BAAL-ZEBUB-RIVM ! (Zie artikel in eerste blok).

MET DE OPRICHTING VAN DE HET DEMOCRATISCHE EN VAN GOD VERVLOEKTE GOUDEN KERKKALF, DE SGP, HEEFT DS. G.H. KERSTEN DE THEOCRATIE EEN TRAP GEGEVEN EN INGEWISSELD VOOR DE KERK-POLITIEKE DEMONCRATIE, HETGEEN DE VERBREKING VAN JOZEF INHOUDT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG !

De breuk van Jozef houdt in dat men de Goddelijke theocratie heeft ingewisseld voor kerkpolitieke democratie; waarbij Gods Woord vermenselijkt en het vrome vlees vergoddelijkt wordt. Een democratische kerkvorm is van God vervloekt, want daarin staat de mens centraal, God aan de zijlijn en wordt de in het vlees gekomen Christus verroomst met aanvullende gerechtigheid, in navolging van Rome. Alle refo-kerken zijn vleselijk gestichte democratische bolwerken en hebben de Goddelijke theocratie, de drie sola's, de leer en de kroonrechten van Christus en Artikel 36 van de NGB, verraden en ingewisseld voor een geprivatiseerd-universalistisch geloof. Het gevolg daarvan is: modaliteiten-kerken, onbekeerde en ongeroepen, dominees/ouderlingen, perverse doofpotten, valse liefdesvlag, algehele NSB-geest t.a.v. de ere Gods en de roepende zonden, godslasterlijke leervrijheid, sodomitische tuchtloosheid, valse bijbelvertalingen, biblicisme, roomse twee-mens-leer, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze ingewisseld voor de rechtvaardiging van de gelovige, de verwerving van Christus vereenzelvigt met de toepassing des heils en kerkpolitieke preken, ofwel een evangelie naar de mens. Daarom heeft God alle refo-dominees een zeer verkeerden geest ingeschonken en een kracht der dwaling gezonden, opdat zij de leugen zouden geloven en propaganderen.


------------------------------------------------------------------------------------------------


http://www.derokendevlaswiek.com