VAKANTIECHRISTENDOM IN CORONAVIRUSBAN
VAKANTIECHRISTENDOM IN CORONAVIRUSBAN        
Plaats in winkelmandjeMandje
VAKANTIECHRISTENDOM IN CORONAVIRUSBAN

Inzender: Internet staat bol over het coronavirus, en de berichtgeving is bij lange na niet eenduidig. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Wat is nu waarheid? In China lijkt het aantal coronagevallen te stabaliseren, dankzij de rigoureuze quarantaine maatregelen die ze daar nemen. Begrijp ik u goed dat u die maatregelen overdreven vindt?

Antwoord: Gods Woord is de enig-gezaghebbende Waarheid en als we daarvan afvallen, zoals de refokerken daarvan afgevallen zijn, is het oordeel onafwendbaar!
Als we de media moeten geloven, lijkt het alsof er alleen maar coronavirus bestaat. Hele krantenpagina's en updates worden gewijd aan het coronavirus met name in het RD.NL. Als schizofrene propaganda-ezels doen ze net of het om een nucleaire oorlog gaat. Die containers aan corona-berichtgeving, lees je echter nooit over de abortus-holocaust, ook niet in de kerkelijke media. De refo-kerken hebben zich massaal aan baal-sodom verkocht en nu komt God met Zijn oordelen. De refomedia is erop gericht hoe men de coronadans het beste kan ontspringen, door aan de lippen van Rutte te hangen. De refokerken verkeren dan ook duidelijk in de ban van het coronavirus, alsof er geen God bestaat en alsof de mens niet naar zijn eeuwige bestemming reist.

Het coronavirus is geen hoax heb ik gezegd, het is tot op heden een mini(!)-plaag van God gezonden, en nu blijkt dat er binnen het Refodom geen druppel waar geloof is, want de angst regeert en daaruit volgt dat men alleen gefocust is om gevrijwaard te worden van het coronavirus, en over de zondeoorzaak wordt niet gesproken, laat staan dat men zich waarachtig tot God bekeert. Over refo-atheisme gesproken!

Ik heb al gezegd dat de Statenvertalers midden in een dodelijke pestepidimie verkeerden, maar geen pest kregen, omdat de Heere hen beschermde en zij het ware geloof hadden. Nu het coronavirus rondwaait, zou het de Statenvertalers verboden worden om samen te vergaderen, met instemming van de refokerken, omdat het ware geloof in God ten enenmale gemist wordt! Dat heb ik willen zeggen. Het is een en al IKABOD wat de kerkklok slaat. Luister ook maar eens de betreffende preken die we daarover gehouden hebben. Ik heb ook gezegd dat er met drastische quarantaine-maatregelen jegens corona-patienten niets mis is, maar achter de draconische politiestaat-maatregelen die het maatschappelijke leven totaal verlammen(!) gaat een "bigger picture" schuil, die geen enkele refo-belijder/dominee onder ogen ziet.

Men is allang vergeten dat krachtens False Flag 911 draconische "war-on-terror" maatregelen genomen werden, om in het Westen een algehele mind-control in te voeren, allemaal onder de dekmantel van "veiligheid van de burgers", terwijl het eigenlijke doel is om de mensen hun burgerrechten te ontnemen, hun geld, hun eigendommen, hun privacy, omdat een weerloos volk gemakkelijk te manipuleren is. Hetzelfde zien we met de satanische klimaathoax, o.l.v. Frans Timmermans, Rutte, Soros, Steef de Bruijn, Van der Staaij, Al Gore, Obama, Clinton, Pelosi, en noem al die deepstate-freakes maar op, die onder de valse vlag van de niet bestaande Global Warming, miljarden euro's uit de zakken van de burgers kloppen en hen peperdure electrische auto's, warmtepompen, en torenhoge energierekeningen door hun strot duwen, om de mensheid klaar te stomen voor de Nieuwe Wereldorde, waarin er geen burgerrechten meer bestaan.

Coronavirus is real, maar het wordt gebruikt om bepaalde globalistische doelstellingen door te drukken. Wie dat niet ziet, is stekeblind en geen enkele refo-dominee ziet het. RD.NL en de SGP zijn de refo-baals, die in dienst staan van de illuminatie, om het refovolk klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. En als het coronavirus onverhoopt afneemt, gaan de reformatorische muziektenten weer open en de jijdaar-gordijnen van de kerkelijke dansvloeren worden weer opzij geschoven, omdat er geen geroepen knechten van God meer zijn, die de overheid en het volk PUBLIEK de wacht bij God vandaan aanzeggen en als getrouwe wachters Gods oordelen afkondigen in des Heeren Naam, over de roepende zonden van kerk, land en volk. Vergeet het maar!

En als de coronaplaag in hevigheid toeneemt, zullen de refo-dominees als eerste het huurlingen-hazenpad kiezen en hun schapen overgeven aan de wolven die de kudde verscheuren, zoals dat ook nu al gebeurt, door het Rutte-befehl om de schaapskooien te sluiten. Aan dat befehl wordt blindelings gevolg gegeven, nogmaals, omdat het ware geloof gemist wordt en men niet leeft op kosten en voor de verantwoordelijkheid van de Goede Herder!

De CIA heeft destijds Al Quida in het leven geroepen, om onder valse voorwensels diverse coups te plegen o.a. in Afganisthan, Irak, Libie, Syrie, enz. om centrale Rothschild-banken te installeren, en om de bodemschatten te stelen, terwijl Al Quida al niet meer bestaat. Ineens werd ISIS uit de grond getoverd en als barbaarse terroristengroep afgeschilderd, terwijl ISIS ook een creatie is van de CIA, om het genoemde doel in een ander jasje te verwezenlijken, terwijl in werkelijkheid de ISIS bevoorraad en bewapend werd door de CIA, waarvoor de wakkere Poetin een stokje heeft gestoken. Heel het fascistische Westen heeft de CIA-coups gesteund, inclusief de SGP, om zogenaamd tegen de ISIS te vechten, waarbij Gadaffi en Assad valselijk als gedoodverfde "misdadigers" werden afgeschilderd, met instemming van war-criminal, Van der Staaij! Heel die ISIS-beweging is een False Flag gebleken, maar de politiek dekt al die criminaliteit toe, zoals ook de globalistische doelstellingen die achter het coronavirus schuilgaan politiek worden gecoverd, met instemming van de fascistische SGP en het bilderberger RD.

In Ontario Norwich-Springford en omstreken gaan de liberale Ger.Gem. + HHK-kerkgangers bij hopen op vakantie naar Florida en sommigen hebben zelfs in deze crisis een strandvakantie geboekt, maar moesten die nu afzeggen, omdat de grenzen op slot zitten, en de liberale 70+ dominees hebben een huislock en mogen niet meer preken. God zit niet verlegen om al die vleselijk-vrome biddagen van al die kerk-politieke dominees in onze dagen en Hij gooit de kerkdeuren op slot, als gevolg van de tuchtloze jan-klaassen-prediking en de refobrede afval. Dat de corona-crisis-gevolgen een oordeel Gods betreffen, wordt met uiterst vrome woorden refobreed ontkend. Dat vrome refo-gewauwel zal echter niet baten, want God is een God Die leeft en op deze aarde vonnis geeft

Ik heb er meer dan genoeg over gezegd, maar aangezien de rijke man het refo-vakantie-christendom plus hun voorgangers vertegenwoordigt, zal het gaan zoals Gods Woord ons predikt: "Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen", Luk. 16:31.

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com