VU-AARTSKETTER DR. P. DE VRIES REFORMATORISEERT/REFOSCHANDJONGENS EN AARTSKETTERS GRAHAM/PIPER
VU-AARTSKETTER DR. P. DE VRIES REFORMATORISEERT REFOSCHANDJONGENS EN AARTSKETTERS GRAHAM/PIPER  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier VU-AARTSKETTER DR. P. DE VRIES REFORMATORISEERT REFOSCHANDJONGENS EN AARTSKETTERS BILLY GRAHAM EN JOHN PIPER

Dr. P. de Vries - zaterdag 31 maart 2018
Billy Graham, Wolfhart Pannenberg en John Piper over homoseksueel gedrag en onze houding ten opzichte van hen die homoseksueel geaard zijn.


Zie volledige P. de Vries artikel:
https://drpdevries.blogspot.com/2018/03/billy-graham-en-wolfhart-pannenberg.html

P. de Vries leugen: Graham hield onverkort vast aan de verzoening door voldoening, aan de realiteit van hemel en hel en aan de noodzaak van wedergeboorte.

GPPB.: De Vries liegt dat hij barst! Billy Graham was vriend van schandjongens, een valse oecumeen, conformeerde zich openlijk met elke valse godsdienst en leerde publiek dat er ook andere wegen van zaligheid bestaan buiten de kennis van Christus om! (Zie artikelenreeks over valse leraars, Billy Graham, C.S. Lewis, Tim Keller, John Piper, enz. via een Klik op de afbeelding).

P. de Vries ketterij: Dat wil niet zeggen dat er geen homoseksueel geaarde mensen in de zaligheid delen. Immers wat bij mensen onmogelijk is, kan door Gods genade: ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, ten onze zondige aarde strijden en Christus navolgen.

GPPB.: De Vries suggereert dat het homo-zijn, bij God door de beugel kan, terwijl alleen al het homo-zijn dwars tegen Gods heilige scheppingsorde indruist. En het bezet zijn van onnatuurlijke lusten valt onder de noemer van de oude mens onder de wet. Degenen die in strijd leven met de Goddelijke scheppingsorde zijn niet wedergeboren, maar verkeren onder de wet en onder de toorn Gods. Aartsketter De Vries bewijst dan ook niets met Gods Woord, terwijl hij contra Gods Woord een zoutpilaren-theologie a la de vrouw van Lot leert, namelijk, dat Gods kinderen levenslang onder de heerschappij der zonde moeten zuchten, zoals hij "bekeerde" schandjongens omschrijft. Gods ware volk is door Christus van de heerschappij der zonden verlost en verkeren in de vrijheid der kinderen Gods, alle aanvallen van de duivel en het naamchristendom ten spijt. Alle sodomieten, of zij nu vals-rooms-droombeeldig celibatair verklaard zijn of niet, leven in een staat der zonde en zijn bezet met onnatuurlijke lusten en verkeren volledig in strijd met de Goddelijke scheppingsorde. Leraars die zulke onnatuurlijke zondaren zalig spreken, zoals De Vries dat uitdrukkelijk doet, bedrijven pure blasfemie, zijn door God overgegeven in de 2e trap van de verwerping, omdat zij de Waarheid Gods profaan in ongerechtigheid ten onder houden met doorgekankerde leugens (Rom. 1:18-32), en zullen met al die omkijkende zoutpilaren die zij met hun blasfemische sprookjes zalig spreken, de eeuwigheid doorbrengen in de plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden!

P. de Vries-John Piper-blasfemie: Het goede nieuws van Jezus is dat God zowel heteroseksuele als homoseksuele zondaren redt, die Hij volledig accepteert in Christus ondanks hun zondige aard.

GPPB.: Aartsketter, P. de Vries en alle valse Nashville-leraars met hem, inclusief John Piper, loochenen dat Christus in het uur van de wedergeboorte al Zijn kinderen volkomen verlost uit de heerschappij des duivels en der zonde. Genoemde valse leraars leren namelijk dat schandjongens na "bekering" in hun sodomitische staat ("aard") blijven. Dit is pure blasfemie en een miskenning van de verlossende kracht van het offer van Christus! Als God een homo bekeert, is het homo-zijn voorgoed verleden tijd, net zoals Rachab de hoer na haar bekering geen hoer meer was.
Aartsketter P. de Vries en zijn gelijknamige sodomitische collegas leren daarentegen openlijk dat de oude mens in het leven blijft na de doorgang door de enge poort, terwijl Gods Woord uitdrukkelijk de definitieve oude-mens-dood leert door de bediening des doods, o.a. in Rom. 6:2, Rom. 6:7, Rom. 7:9, 2 Kor. 5:15, Gal. 2:19. Kol. 3:3, Kol. 3:9, alvorens Christus Zichzelf aan verloren zielen openbaart in Zijn zaligmakende opstandingskracht als het Einde der wet, tot Rechtvaardigheid, tot Heiligmaking en tot volkomen Verlossing (1 Kor. 1:30).
Aartsketter. P. de Vries rekent openlijk met zijn van God vervloekte tolerantieleer, schandjongens die volstrekt in strijd leven met de Goddelijke scheppingsorde en door hun onnatuurlijke begeerten gedreven worden, "al strijdende" achterom kijken naar Sodom, zoals ook de vrouw van Lot dat deed, in hun zoutpilaren-stand, tot Gods kinderen. Degenen die deze sodomitische ketterij leren, zoals aartsketter P. de Vries en alle Nashville-ondertekenaars dat leren, verkeren met hun sodomitische "bekeerlingen" reeds in de tweede trap van de verwerping, zoals de Heilige Geest dat o.a. bij monde van Paulus in Rom. 1:18-32 uitdrukkelijk leert!
Aartsketter, P. de Vries is hierop al diverse keren aangesproken, net als de rest van die sodomitische refo-priesterschaar, maar zij bekeren zich niet. Wel, dan spreekt Gods Woord het oordeel over dezulken uit, zeggende:
"Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht; en de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven; en den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft; (want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken); zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren; daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen. Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden; en zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking; die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen den weg van Balaam, den zoon van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft; maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling wandelen; belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk", 2 Pet. 2:4-22.

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE ARTIKELENREEKS OVER DE VALSE LERAARS, P. DE VRIES, C.S. LEWIS, BILLY GRAHAM, TIM KELLER, JOHN PIPER, MARCK DRISCOLL ENZ.


http://www.derokendevlaswiek.com