IN GESPREK MET EEN VERONTRUSTE MOEDER OMTRENT/DE/COVID/CAMPAGNE
IN GESPREK MET EEN VERONTRUSTE MOEDER OMTRENT DE COVID-CAMPAGNE  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier IN GESPREK MET EEN VERONTRUSTE MOEDER OMTRENT DE COVID-CAMPAGNE EN NOG WAT

HR: Geachte dominee Burggraaf. Op de basisschool het "Kompas met de Bijbel" te M. (waar ook onze kinderen op zitten) staat op hun site de kerstfeestviering, nu nog online, wat plaatsvond in de hervormde kerk van M.

GPPB.: "Beste Henrieke, dank voor uw briefje. Ik reageer op uw briefje vooral in het kader van het algemene belang en voor het gemak reageer ik tussen uw regels door. De hervormde kerk is in 2004 opgehouden te bestaan (Jer. 45:4). PKN/HHK-gemeentes die zich desondanks "hervormd" noemen, doen dat onwettig, zoals ook de PKN te M. dat doet. Het is alles Ikabod wat de kerkklok slaat.

HR: Zou u dit als u de gelegenheid heeft eens willen bekijken? En met name het bijbelverhaal dat handelt over Jozef en Maria die zich lieten beschrijven, omdat dit een bevel was van keizer Augustus. De meeste mensen (Joden) luisterden hier wel naar, maar er waren ook Zeloten in die tijd die alleen naar de Heere God wilden luisteren en niet naar de Romeinen, ja soms zelfs aanvallen deden op de mensen die wel naar de keizer luisterden.

GPPB.: Het beschrijvings-bevel van keizer Augustus was opzich niet in strijd met enig gebod Gods. De Zeloten waren echter voor het merendeel Joodse partisaanse fundamentalisten, welker politieke doelstellingen te vergelijken zijn met die van de wederdopers/anabaptisten. De Waldenzen daarentegen streden door het geloof tegen het pausdom, omwille van het behoud van de leer die naar de godzaligheid is en de volharding daarin. Onder het Romeinse bewind was het de Joden echter niet verboden om hun godsdienst publiek uit te oefenen, en nogmaals, het bevel van keizer Augustus was niet in strijd met Gods Woord en het moest nog medewerken ten goede, om de profetie van Jesaja en Micha te vervullen (zie o.a. Jes. 11:1 - Micha 5:1). Jozef en Maria hebben dus geen overtreding begaan om zich op bevel des keizers te laten beschrijven. Het beschrijvingsbevel van keizer Augustus is te vergelijken met de volkstelling van David, maar het werd David tot zonde gerekend en hij is er voor gestraft, omdat hij de man naar Gods hart was en zijn sterkte niet in de aantallen mocht zoeken, maar in zijn God. Het beschrijvingsbevel van keizer Augustus was bedoeld om de inwoners van de toenmalige Romeinse wereldbevolking belasting op te leggen, waarvan de Heere Jezus zegt: "Geef dan den keizer dat des keizers is, en Gode wat Gods is", Matth. 22:21. Het Romeinse beschrijvingsbevel betrof geen aanslag op het menselijke leven, terwijl de huidige tirannieke covid-maatregelen/vaccins dat wel uitwerken.

HR: Het verhaal werd niet naar deze huidige tijd getrokken, maar het was wel verwarrend om te horen, omdat ook de scholen en kerken nu nog steeds blijven uitdragen dat we de overheid gehoorzaam moeten zijn volgens Romeinen 13 en dit ook strikt blijven naleven in het volgen van de maatregelen.

GPPB.: Gehoorzaamheid aan de overheid is absoluut bijbels geboden, TENZIJ de overheid wetten oplegt die in strijd zijn met Gods Woord. Dan is burgerlijke ongehoorzaamheid niet veroorloofd, maar geboden! Immers, we moeten Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen (Hand. 5:29). Het Refodom heeft profaan gekozen voor het naleven van het covid-maatregelen-pakket, dat volledig in strijd is met Gods Woord, aangezien er nooit gezondheidsberovende dwangmaatregelen mogen worden opgelegd, want het lichaam is des Heeren (1 Kor. 6:13). Het c-pakket maatregelen is ook volledig in strijd met de Neurenberg-code. Mondkapjes, social-distance, lockdowns, QR-code en gen-tech-spuiten hebben dan ook totaal NIETS met de bevordering van de volksgezondheid te maken, integendeel, aangezien de c-maatregelen een grove aanslag vormen op de volksgezondheid, waarvan er containers aan bewijslast voorhanden zijn. Alleen de lockdowns al kost duizenden mensen hun baan, tal van bedrijven gaan failliet, werken armoede en ziektes in de hand, doen de zelfmoord gevallen exploderen, verscheuren complete familiebanden en richten de economie ten gronde. Bovendien is er van een pandemie totaal geen sprake, aangezien bij een echte pandemie de mensen dood (op straat) vallen en de ambulances/lijkwagens af en aan rijden. De c-maatregelen hebben totaal geen enkel effect, aangezien "de covid gevallen" alleen maar toenemen volgens de propaganda-statistieken van de RIVM/WHO. Het bedrog druipt er van af. Het RD neemt die digitaal ingevulde getallen naadloos over, en dat terwijl binnen het Refodom niemand doorziet dat het RD voluit de propaganda-rol aka Jozeph Goebels speelt.
De c-maatregelen hebben dus NIETS met de bevordering/bescherming van de volksgezondheid te maken, maar wel alles met TOTAL CONTROL, aangezien de c-maatregelen geplande maatregelen zijn, waaraan het killervaccin is geklonken en uiteindelijk het teken van het beest. Duizenden mensen zijn aan die gen-tech-spuit (een biowapen) reeds overleden, en miljoenen mensen hebben door die repeterende spuiten en boostershots een ernstige invaliditeit opgelopen. Het doel van die geplande p(l)andemie is niet alleen total control, maar ook massa-depopulatie van de wereldbevolking, dat is uitgebroed o.a. door het euthanasiespuit-duo, Klaus Schwab en Bill Gates, plus de WHO, naar wiens pijpen alle overheden contractueel dansen. De satanische depopulatie is trouwens al in volle gang, met name onder de gevaccineerden, omdat zij het zijn die een c-virus oplopen en de ziekenhuisbedden vullen en bij duizenden overlijden als gevolg van de euthanaserende grafeenoxide spuit. Eerst heeft men het griepvirus tot covid-virus gebombardeerd, toen kwam de delta-variant op de markt, en toen het delta-virus niet voldeed, werd de omicron-variant ge-introduceerd om de angst erin te houden, ja, om de mensen de "levensreddende" killerspuit aan te smeren. De anti-vaxxers krijgen nu overal de schuld van en daaraan doet het deepstate-duo, RD/SGP volop mee, omdat die false flag-bewegingen volledig in dienst staan van de duivel en deel uitmaken van de volken/koningen die tegen God rebelleren, maar hun plagen zijn er! Aan het reeds geactiveerde plan van Klaus Schwab van de WEF en de WHO, is een jarenlange voorbereiding vooraf gegaan en men wil naar een Nieuwe Wereldorde, o.l.v. de VN, met 1 wereldleider en 1 wereldreligie, waarin de Antichrist zijn scepter zwaaien zal (zie o.a. 2 Thess. 2). Klaus Schwab staat echter niet op zichzelf, maar is een van de topfiguren van een wereldwijde samenzwering, niet alleen tegen de mensheid, maar vooral tegen God en Zijn gezalfde Koning (Psalm 2). Enfin, u moet de artikelen op de website maar grondig lezen, waarin de plandemie-feiten en de achterliggende 666-doelstellingen duidelijk exposed en uit de doeken gedaan worden.

HR: Dominee u heeft gepreekt over Josia, de godvrezende koning die gedreven was door de Heilige Geest, "als dat het niet is bij u hou dan maar op" zei u. Met dankdag preekte u over dat God is een God die alle dagen toornt op de mensen, en je alleen God dankbaar kunt zijn als je des doods schuldig bent geweest.

GPPB.: Ja, want zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Alles wat de mens doet zonder geloof, is schuldverzwarend. De ware dankbaarheid volgt op de verlossing in en door Christus en daaraan gaat het stuk der ellende vooraf, waarin de mens des doods schuldig gesteld wordt door de bediening des doods, die van de wet. "Des doods schuldig zijn voor God", gaat echter gepaard met gewillige strafaanvaarding (Luk. 23:41) en als het Gode behaagt, volgt daarop de verlossing in en door Christus en met de verlossing is er ook de dankbaarheid, ten eerste ten volle in Christus door toerekening (1 Kor. 1:30) en ten tweede ook in de vrucht door de Geest der heiligmaking.

HR: Als moeder en ouders zijn we ook wel tegen de maatregelen ingegaan voor de kinderen, juist ook omdat het een Christelijke school betreft. Maar wat u eigenlijk bedoelt dat we met die maatregelen (gedwongen) mee zullen moeten gaan, als het niet zo is zoals bij Josia was, omdat we anders onze schuld alleen maar groter zullen maken?

GPPB.: Miljoenen mensen protesteren wereldwijd tegen de c-maatregelen d.m.v. massa-demonstraties en dat is begrijpelijk, aangezien er levensbedreigende aanslagen worden gepleegd, zelfs ook op kinderen (mondkapjes en lichaamsverwoestende c-injecties), hoewel voor de jaarlijkse genocide van 750 miljoen vermoorde kinderen in de moederschoot bijna niemand in de bressen staat. De miljoenen abortus-moorden is wereldwijd globaal geaccepteerd, ook binnen het afvallige Refodom, want men is te druk om de manipulerende overheid naar de ogen te zien met een godsdienst van Christus en de belial.
Niet een demonstratie tegen het kwaad, hoewel dat ook publiek en bijbels moet geschieden, maar het gebed is het krachtigste wapen, als het door het geloof geschiedt. Het geloofsgebed sluit het publieke getuigenis tegen het kwaad echter nooit uit. Luister s.v.p. de recent gehouden preken die daarover handelen.
De huidige maatregelen betreffen nog maar het begin van de doelstelling der maffiose vrijmetselarij-elite. Vaccin-paspoort, QR-code zijn al ge-implementeerd, waarop het 666-teken van het beest onherroepelijk volgt. (Lees o.a. Openb. 13). Alleen Gods ware volk houdt God staande en om hunnentwille zal de Heere de dagen verkorten. Te vrezen is dat vele anti-vaxxers zullen afvallen en alsnog overstag gaan. Ja, als we God niet vrezen, zijn we zonder waar geloof en dan maken we de schuld alleen maar groter. Ik heb pertinent niet bedoeld te zeggen dat men dan maar gedwongen overstag moet gaan om die killerspuit te halen, maar zonder waar geloof is er geen geloofsvolharding en ook geen zaligheid. Be aware: Laat je niet inspuiten met dat dodelijke vergif ! Degenen die het wel doen, schenden de tempel Gods (1 Kor. 3:17) en hun plagen zijn er.

HR: U heeft vaak over Manasse gepreekt, die alles verzondigd had, maar je kunt beter nog een Manasse zijn dan wat ik gedaan heb, zondigen tegen de uitverkiezing, u zei het pas nog in een preek: de uitverkiezing is een hard stuk, maar niet voor Gods volk. Mijn vuisten heb ik gebald tegen God toen mijn broer is verdronken. De berijmde psalm 77:8 (1e twee regels) geldt voor mij, dat heb ik gedaan, voor rovers, hoeren en moordenaars is er nog hoop zegt u vaak.

GPPB.: Ja, vijanden worden met God verzoend, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven (Rom. 5:6). Een familielid door de dood te moeten verliezen is heel erg en diep ingrijpend, maar God en Christus te missen is erger dan de dood. Van nature is de mens echter te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Val God heden te voet op genade of ongenade! Wie weet (Jona 3:9).

HR: Hierom stuur ik u ook deze mail, niet om zielig te willen doen, maar om te zeggen dat u niet hard bent zoals zovelen mensen zeggen. Wat geen grond kan hebben snijdt u weg, dat is alleen maar recht! Ik stuur u dit ook omdat mijn eigen vader en moeder ongeveer 2 a 3 weken geleden aangaven dat "die Burggraaf die jullie (dus wij) regelmatig luisteren gewoon een duivel is." Ze hadden wel eens meer wat over u gezegd, maar zoiets ergs tot nog toe niet. Zij zitten in de CGK in D. (waar ik ook altijd naar de kerk ben gegaan).

GPPB.: Ja, ze hebben Christus ook voor een duivel uitgemaakt, zelfs voor de overste der duivelen (beelzebub). En zo de Meester, zo Zijn knecht ! Overigens noemt Christus diegenen duivels die Zijn Naam, Zijn zaak en Zijn leer verraden, zoals Judas deed. Judas vertegenwoordigt wat dat betreft de huidige refokerken, want het verraad jegens de kroonrechten van Christus, de leer en de eer van God, is een refobrede trend. Van dergelijke afvallige kerken is Christus niet het Hoofd, aangezien zij God niet hebben (2 Joh. 1:9) en de ergernis van het kruis teniet doen, opdat zij niet vervolgd worden, gelijk de apostel zegt: "Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken", Filip. 3:18-19.

HR: Ik vroeg aan mijn ouders: waarom vinden jullie ds. Burggraaf een duivel dan? Mijn ouders zeiden: "Hij zit te schelden over andere dominees en dat hoort niet in de kerk."

GPPB.: Uw ouders hanteren helaas de oude lasterlijke langspeelplaat des duivels. "Vleselijk schelden over andere dominees" heb ik namelijk nooit gedaan, wel ontmaskeren, bestraffen en weerleggen van de valse leraars en de vele verleiders (Jes. 9:15) waarmee de kerken bomvol zitten, want dat behoort tot de roeping van een ware knecht Gods (zie o.a. Jer. 15:20; 1 Tim. 5:20). Het spijt mij te zeggen, maar het zijn uw ouders die zich bedienen van lasterlijk schelden en dat doet niemand gratis (Jes. 41:11). Er bestaat wel een heilig schelden: "De HEERE schelde u, gij satan" (Zach. 3:2). Christus Zelf heeft de farizeers de hel en de verdoemenis aangezegd (Matth. 23:33) en Johannes de Doper idem dito (Matth. 3:7). Ook Stefanus heeft de dominees in zijn dagen de wacht bij God vandaan aangezegd, zeggende: "Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij", Hand. 7:51.
Het is duidelijk dat uw ouders dat "schelden" noemen, maar daarmee bedrijven zij gruwelijke godslastering, als het de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest niet is, zoals de farizeen dat profaan bedreven door Christus voor beelzebub uit te maken (Mark. 3:22). Wie mij als geroepen getuige van Christus "een duivel" noemt -waarvoor dank- kruisigt Christus in mij en Christus opnieuw kruisigen in Zijn volk is een doodzonde, waarmee we in de loop der jaren overgoten zijn. Het is mij echter door Christus voorzegd "van allen gehaat te worden" en het is een eer om met awards uit het lijdenskabinet van Christus te worden bedeeld (Hand. 5:41). Men doet het mij niet aan, maar Christus en daarmee pleegt men ook geestelijke zelfmoord als men zich niet tot God bekeerd, zoals de verslagen Pinksterlingen zich wel tot God bekeerden (Hand. 2:37-38). Genoemde doodzonde is echter een refobrede kerktrend geworden -aka refo-riool-web- en ook tal van dominees doen er volop aan mee en werpen Stefanus alsnog de stenen naar het hoofd.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam en ik vrees hen niet die zich met een vrome mond bedienen van Christus-kruisigende lastertaal. Overigens is "het goede kwaad heten" en "het kwade goed noemen", Gods werk verkrachten, Zijn leer vervalsen en Zijn geroepen getuigen lasteren, een ingekankerde refobrede kerktrend o.l.v. het refo-deepstate duo, RD/SGP en het refo-riool-web.

OVER OORDELEN, GEESTELIJK EN VLESELIJK SCHELDEN - klik op de afbeelding

http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKOVER_OORDELENzm_GEESTELIJK_EN_VLESELIJKzpSCHELDEN.html

HR: Ik heb toen tegen mijn ouders gezegd: als het bestraffen van valse leraars niet in de kerk mag, waar gebeurt het dan nog wel?

GPPB.: In de huidige refokerken is er geen bestraffende man meer te vinden. Persoonlijk geloof ik niet dat er nog 1 geroepen knecht van God zich in de huidige afvallige refokerken bevindt, omdat zij de vrijmaakplicht (zie o.a. Ezech. 3 en 33) plus de door God geboden censuur aan hun laars lappen; niet publiek getuigen tegen de roepende (sodomitische) zonden van kerk, land en volk; de kroonrechten van Christus ingewisseld hebben voor de van God vervloekte kerkpolitieke democratie. Daarentegen houdt de Heere Zijn getrouwe getuigen tot de voleinding der wereld, echter niet in de kerken, maar buiten de legerplaats, waar ze Zijn smaadheid dragen. Uw ouders zijn duidelijk vreemd en vijand van het kruis en het lijden om Christus' wil en van de vijanden van Christus moet u uw vrijmaken, anders deel je in hun zonden en plagen.

HR: Mijn ouders zeggen: "In het RD gebeurd het toch ook niet dat "schelden" op dominees."

GPPB.: Het RD is een landverraderlijke en Schriftverkrachtende deepstate-krant, die doorlopend propaganda maakt voor het beest en met de volkeren samenspant die woeden tegen God en Zijn gezalfde Koning (Ps. 2). Dat geldt ook voor de RD-abonnees. Hetzelfde geldt voor de volbloed fascistische SGP en haar leden, ofwel het politieke afgodskalf van de refokerken, maar hun plagen zijn er.

HR: 'k Heb toen gezegd van dr. Huijgen van dat boek over Maria en over ds. Kater die taart zat te eten dat ds. Burggraaf hiertegen gewaarschuwd heeft, maar dat eigenlijk de predikanten uit de CGK dat toch horen te doen, vroeg ik. Ds. Kater had vroeger vaak in D. gepreekt toen hij in Z. stond en Prof. Baars is lid in D. en preekt ook vaak in D.

GPPB.: Huijgen, Kater, Baars, Den Hertog, allemaal CGK-valse leraars, antichristussen van de bovenste plank, omdat het zo is en met de feiten bewezen. Allemaal zijn ze er op aangeschreven, maar de adders barsten er aan alle kanten uit als je hen op hun schijnvrome tenen trapt en met de feiten confronteert in het licht van Gods Woord. De feiten doen er in onze dagen echter niet meer toe, niet in de politiek, niet in de maatschappij en ook niet in de refokerken. "Gaat uit van haar Mijn volk", Openb. 18:4.

HR: Mijn ouders zeggen tegen me: "Je weet toch wel dat dominee Kater en Huijgen lichtere dominees zijn, maar het heeft geen zin om dat in de kerk te gaan zeggen; daar is de kerk niet voor. In de kerk moet het Woord verkondigd worden niet zulk soort dingen. Wij zijn blij dat we hier nog een plaatsje mogen hebben in deze kerk, de Heere werkt hier nog."

GPPB.: "Lichtere dominees"? Het zijn wolven in schaapsklederen, spotboeven die in de ban der afsnijding moeten worden geplaatst, maar het wordt niet gedaan. Wel, dan zal God hun de plagen zenden die in Gods Woord beschreven staan. Het spijt mij te zeggen, maar uw ouders proclameren duidelijk een valse Woord-verkondiging, aangezien zij menen dat de prediking ontbloot moet zijn van het verwerpen van de ketters (Tit. 3:10) en van het bestraffen van de zonden (1 Tim. 5:20) en van het hanteren van de bijbelse censuur. Als de apostolische censuur en de door God bevolen bestraffing der zonden ontbreken in de prediking, preekt men een evangelie naar de mens, een valse prediking dus. Het spijt mij te zeggen, maar uw ouders bedriegen zichzelf voor de eeuwigheid, aangezien zij vijanden zijn van het kruis van Christus en niet eens weten wat zij zeggen, met de uitspraak: "de Heere werkt hier nog", want dan zouden zij Gods werk en Zijn getuigen niet lasteren, maar schouder aan schouder staan, met name in de geloofsstrijd tegen het kwade en de roepende zonden. Uw ouders vormen wat dat betreft geen uitzondering op de afvallige refo-massa, die de ingekankerde kerkpolitieke leugens slikken als zoete koek.

HR: Als je ouders (die zelf aan het Avondmaal gaan) een kind van God voor een duivel uitmaken, dan wordt het steeds moeilijker om nog contact met hen te hebben. - Hartelijke groet en Gods hulp toegewenst, Henrieke R.

GPPB.: De Heere Jezus zegt: "Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig", Matth. 10:37. En de apostel Johannes leert door de inspiratie des Heiligen Geestes: "Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken", 2 Joh. 1:10-11.

Hopend uw briefje enigszins te hebben beantwoord, verblijven wij met een hartelijke groet en zegen !


http://www.providencemountainranch.com