AUDIOPREKEN 2013
OUDEJAARSPREEK 2013 - DE PROFETIE VAN SIMEON OVER HET KINDEKE JEZUS (3) - GPPB. (31-12-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OUDEJAARSPREEK 2013 - DE PROFETIE VAN SIMEON OVER HET KINDEKE JEZUS (3)

"En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israels, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen; zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide: Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw Woord; want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien. Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken: een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel", Lukas 2:25-32.

Oudejaarsdag reformatie-schoonmaak: boeken van valse GG- en HHK-leraars verscheurd, in de kliko geworpen en verbrand.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NABETRACHTING KERSTFEEST - DE RECHTVAARDIGE, GODVREZENDE EN GODLOVENDE SIMEON (2) - GPPB. (29-12-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NABETRACHTING KERSTFEEST - DE RECHTVAARDIGE, GODVREZENDE EN GODLOVENDE SIMEON (2)

"En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israels, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen; zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide: Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw Woord; want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien", Lukas 2:25-30.

Wat 'Godvrezend zijn' betekent.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NABETRACHTING KERSTFEEST - EN ZIET, ER WAS EEN MENS TE JERUZALEM WIENS NAAM WAS SIMEON (1) - GPPB. (29-12-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NABETRACHTING KERSTFEEST - EN ZIET, ER WAS EEN MENS TE JERUZALEM WIENS NAAM WAS SIMEON (1)

"En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israels, en de Heilige Geest was op hem", Lukas 2:25.

De oudtestamentische Kerk was een door God ingestelde theocratische Kerk, zoals ook de nieuwtestamentische Kerk in Christus dat is, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus de uiterste Hoeksteen is. Zowel de OT-Kerk van toen en de NT-Kerk in Christus hebben geen relatie met enige democratische kerkdenominatie in onze dagen, laat staan met de Kerk der Reformatie (die God geplant maar ook uitgerukt heeft), omdat een democratische kerk waarin de meeste stemmen gelden de kroonrechten van Christus verwerpt en de leer van Christus aanpast naar menselijke maatstaven en gelijknamige kerkordes. In het leven der genade is er niet alleen sprake van een Exodus uit het diensthuis der zonde, maar ook een Exodus uit de democratische synagoge des satans van het reformatorische gemenebest. Voor Gods ware volk onder het kruis geldt: "Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende", Hebr. 13:13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTFEEST 2013 - DE VRUCHT UIT DE WORTEL DAVIDS (2) - GPPB. (25-12-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTFEEST 2013 - DE VRUCHT UIT DE WORTEL DAVIDS (2)

"Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN", Jesaja 11:1.

Niet alleen alle kerkdeuren gesloten voor de Koning der koningen, maar ook alle harten der mensen. Geen mens ziet iets in de Man van smarten, verzocht in krankheden; Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Hij openbaart Zich aan gans verloren zielen die nooit meer zalig kunnen worden, in de vergeving van al hun zonden, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

De occulte doedens-leer van dr. M.J. Paul ontmaskerd.

De antichristelijke kerst-lofzang van Van der Staaij vervloekt door de Heere Sebaoth.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTFEEST 2013 - CHRISTUS VOORTGEKOMEN ALS EEN RIJSJE UIT DE AFGEHOUWEN TRONK VAN ISAI (1) - GPPB. (25-12-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

TEN OVERVLOEDE: PREKEN ZIJN TE BELUISTEREN DOOR TE KLIKKEN OP DE KLIK HIER LINK (KNOPPEN VAN WINKELMANDJE NEGEREN).

-----------------------------------------------------------

Klik hier
KERSTFEEST 2013 - CHRISTUS VOORTGEKOMEN ALS EEN RIJSJE UIT DE AFGEHOUWEN TRONK VAN ISAI (1)

"Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN", Jesaja 11:1.

Christus, voortgekomen als een Rijsje uit de afgehouwen tronk van Isai, vond alle kerkdeuren in Bethlehem gesloten; Hij was liggende in de kribbe, en dat predikt ons de rechtvaardiging van de goddeloze.

Sommige voorgangers preken nog wel de leer, maar de leer moet opkomen uit de zaligmakende kennis van de Heer' onder het kruis. Alleen Gods geroepen en vervolgde getuigen/kinderen kunnen uit deze kennis preken en spreken. De hoogkerkelijke en feestvierende refo-rest die niet vervolgd wordt om Christus wil, (s)preekt er slechts ůver, maar er is geen wortel in hen en dezulken blijken niet zelden -als het op de ergernis van het kruis aankomt- ordinaire vervolgers van het levende Kind.

De prediking van de leer en bevinding van de rechtvaardiging van de goddeloze gaat namelijk ALTIJD gepaard met vervolging om Jezus' wil; gepaard met de ergernis van het kruis van Christus. Tot alle ware discipelen klinken heden de woorden van Christus: "Wilt gijlieden ook niet weggaan?"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN JUDA GEWON FARES EN ZARA BIJ THAMAR (2) - GPPB. (22-12-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ADVENTSVERWACHTING BIJ THAMAR

EN JUDA GEWON FARES EN ZARA BIJ THAMAR (2)

"En Juda gewon Fares en Zara [Perez en Zerah] bij Thamar", Matth. 1:3a.

Uit de bloedschande van Juda en Thamar, (ook bij Lot en zijn dochters) is de Christus geboren. Toch is er bij deze ontucht geen incestdader aan te wijzen, noch in het geval van Lot en zijn dochters (hij wist het niet in zijn nederliggen noch in zijn opstaan) en ook niet bij Juda en Thamar. Juda pleegde hoererij met een voor hem onbekende hoer en Thamar handelde door het geloof, ziende op de beloofde Zaad, alleen greep zij wel vooruit op de belofte, hoewel zij dat deed met totale wegwerping van haar eigen eer, ziende op Gods bevel omtrent de voortplanting van Abraham's Zaad. Alle gelovige oudtestamentische vrouwen wilden de Christus baren door de voortplanting in stand te houden, ziende op het beloofde Zaad, zoals ook de dochters van Lot. Wie Juda, Thamar, Lot en zijn dochters neerzet als ontuchtige incestdaders, doet aan Schriftvervalsing jegens Juda en Lot en heeft geen besef van de gelovige drijfveren van de gelovige Thamar en de gelovige dochters van Lot, aangezien hun geloof op Gods bevel was gefundeerd, m.b.t. op het beloofde Zaad. - GPPB.


Kohlbrugge bij deze tekst: "Bij het zich houden van Thamar aan het bevel van God, dat zij, tot voortzetting van de stam in de stamboom ingelichaamd, uit geen andere grond loot en vracht voortbrengen mocht, dan uit de Wortel, welke haar droeg. En dat zij uit deze Wortel vrucht hebben moest: in welk bevel de uitredding uit haar vrouwelijke smaad, jammer, zonde, lag opgesloten. Menigvuldige ellende had zij doorgeworsteld met haar beide goddeloze mannen, welke de Heere doodde. En voornamelijk de tweede veroorzaakte haar afmartelend lijden en bange kommer. Teleurgesteld en bedrogen in haar verwachtingen, en onder reikhalzende volharding op de belofte van haar verlossing, ziet! daar komt het haar in de zin om het bevel van God, het Woord van de Eeuwige, uit de Wortel zelf vervuld te hebben. Zonder er op te letten of het zonde was of niet zonde; zonder zich er om te bekommeren of en hoe het door de mensen zal beoordeeld worden; gedrongen door lichaams- en bittere zielenood is zij die dubbelvoudig onvruchtbare weduwe heengegaan, heeft zichzelf verloochend, en zich vrijwillig er aan gegeven: al mocht het dan ook in de diepte van de verlorenheid afdalen, mits maar het bevel Gods volbracht werd.
Als zij nu dit doel bereikt had, was zij geheel rustig op Juda's zweetdoek, staf en zegel; was in het midden van de bange nood goedsmoeds tegen het ijselijk vonnis van de vuurdood; zij had toch het bevel van God gehandhaafd, Zijn wil gedaan. En werd het haar nog banger, toen het uur van het baren kwam: zij had het Zaad: Peres, Doorbreker. En Juda, de vader, heeft niet alleen het gedrag van de moeder gerechtvaardigd, maar zijn gerechtigheid weggeworpen bij de gerechtigheid van de moeder en van dit zaad."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN GIJ ZULT ZIJN NAAM HETEN EMMANUEL, DAT IS GOD MET ONS (1) - GPPB. (22-12-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EN GIJ ZULT ZIJN NAAM HETEN JEZUS, dat is, EMMANUEL, dat is, GOD MET ONS ! (1)

"En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons", Matth. 1:21-23.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GODDELIJKE KRIJGSORDE IN HET LEGER VAN KONING JEZUS (2) - GPPB. (15-12-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GODDELIJKE KRIJGSORDE IN HET LEGER VAN KONING JEZUS (2)

" Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis IsraŽls", Mattheus 10:5-6.

"Geen nieuweling [in de genade], opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle", 1 Tim. 3:6.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WARE KRIJGSKNECHTEN VAN CHRISTUS STRIJDEN ZIJ AAN ZIJ EN RUG AAN RUG DE OORLOGEN DES HEEREN (1) - GPPB. (15-12-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WARE KRIJGSKNECHTEN VAN CHRISTUS STRIJDEN ZIJ AAN ZIJ EN RUG AAN RUG DE OORLOGEN DES HEEREN (I)

"Maar Mozes zeide tot de kinderen van Gad en tot de kinderen van Ruben: Zullen uw broeders ten strijde gaan, en zult gijlieden hier blijven?" Numeri 32:6.

"Die vasthoudt aan het getrouwe Woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn; welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil", Titus 1:9-11.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN IN DE HUISGEMEENTE VAN CHRISTUS (2) - GPPB. (08-12-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN IN DE HUISGEMEENTE VAN CHRISTUS (2)

"Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus; die voor mijn leven hun hals gesteld hebben; denwelken niet alleen ik danke, maar ook al de Gemeenten der heidenen. Groet ook de Gemeente in hun huis. Groet Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaje in Christus", Romeinen 16:4-5.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEDESTRIJDERS DES GELOOFS VAN DE HUISGEMEENTE VAN CHRISTUS (1) - GPPB. (08-12-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MEDESTRIJDERS DES GELOOFS VAN DE HUISGEMEENTE VAN CHRISTUS (1)

"Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, den geliefde, en onzen medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onzen medestrijder, en aan de Gemeente, die te uwen huize is", Filemon 2.

Medestrijders des geloofs niet in de gevestigde kerk gevormd, maar in de huisgemeente van Christus.

Ds. M. van Kooten (PKN): "Openstelling van kansels in de CGK voor de PKN- en de HHK-predikanten "een wolkje als eens mans hand...."

Klopt! Een wolkje van vuur en zwavel dat zal uitgroeien tot een allesverwoestende storm van de huidige homokerken.

Ds. D. Heemskerk (HHK): "God wil het, God wil het, dat broeders van hetzelfde (homo) kerkhuis samenwonen...."

De kruistochtvaarders van weleer riepen hetzelfde, en heel die vals-oecumenische kruistocht eindigde in de dood...


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WAARDIJ VAN HET BEHOUDEN WORDEN DOOR HET LEVEN VAN CHRISTUS (4) - GPPB. (01-12-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WAARDIJ VAN HET BEHOUDEN WORDEN DOOR HET LEVEN VAN CHRISTUS (4)

"Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven", Romeinen 5:10.

Degenen die lid kunnen blijven van een sodomitische kerk, hebben gemeenschap aan die gruwelijke zonden en zullen van hun plagen ontvangen, waarmee God zulke sodomitische kerkholen van de duivel bezoeken zal.


Zie ook onderstaande DRV-link:
http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENCGKznSYNODEzq_zhHOMOznZIJN_IS_GEEN_ZONDEzh.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MET GOD VERZOEND DOOR DE DOOD ZIJNS ZOONS EN VEELMEER BEHOUDEN DOOR ZIJN LEVEN (3) - GPPB. (01-12-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MET GOD VERZOEND DOOR DE DOOD ZIJNS ZOONS EN VEELMEER BEHOUDEN DOOR ZIJN LEVEN (3)

"Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven", Romeinen 5:10.

Ook de CGK heeft zich onder het vuuroordeel Gods geplaatst door de heilige Wet Gods te vloeken en het bloed van Christus te vertreden met een sodomitisch Synodebesluit nl. de zondeloosstelling van het 'homo-zijn, incl. de lusten'.


Zie ook onderstaande DRV-link:
http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENCGKznSYNODEzq_zhHOMOznZIJN_IS_GEEN_ZONDEzh.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALLEEN BEHOUDENIS IN DE ARK VOOR DE TOEKOMENDE TOORN (2) - GPPB. (24-11-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALLEEN BEHOUDENIS IN DE ARK VOOR DE TOEKOMENDE TOORN (2)

"Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn", Romeinen 5:9.

Valse oecumeen T. van der Weijden prijst publiek de amusementen-namaak-ark aan, die als een publiek theater in de Dordtse wateren ligt, in de hoop dat mensen zich bekeren, alsof God door een theatrale nep-ark mensen bekeert. Pure godslastering!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIJANDEN MET GOD VERZOEND ZIJNDE DOOR DE DOOD VAN CHRISTUS (1) - GPPB. (24-11-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VIJANDEN MET GOD VERZOEND ZIJNDE DOOR DE DOOD VAN CHRISTUS (1)

"Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven", Romeinen 5:10.

Prof. dr. E. Dijkgraaf (SGP) noemt de van God vervloekte politiek der SGP -het hanteren van bedrieglijke weegstenen- namelijk, om de zonde met zonde te bestrijden, "een succes en een zegen", te weten: geen uitbreiding van de reeds bestaande koopzondagen, te stemmem op een nazistemming van een abortuslimiet, enz. enz. Die politieke ongerechtigheid noemt Dijkgraaf "een succes en zegen". Daarbij stroopt Dijkgraaf -als participant van een abortus-kabinet- de mouwen op om "nog harder voor Gods geboden te strijden", terwijl hij en zijn partij niets anders doen dan zonde op zonde stapelen en het land en haar burgers verradelijk naar de afgrond helpen.


Zie ook onderstaande DRV-link:
http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENRESIDENTIEELzpPAUSELIJK_DIENSTBEDROG_SGPzner_Ezo_DIJKGRAAF.html


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE MILITAIRE KRIJGSKUNST DER HEILIGEN IN CHRISTUS (2) - GPPB. (17-11-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE MILITAIRE KRIJGSKUNST DER HEILIGEN IN CHRISTUS (2)

"Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven", Efeze 6:12-13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET STAAN DES GELOOFS TEGEN DE LISTIGE OMLEIDINGEN DES DUIVELS (1) - GPPB. (17-11-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET STAAN DES GELOOFS TEGEN DE LISTIGE OMLEIDINGEN DES DUIVELS (1)

"Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven", Efeze 6:11-13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEERE IS HET DEEL MIJNER ERVE (2) - GPPB. (10-11-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD DE ROTSSTEEN MIJNS HARTEN EN MIJN DEEL IN EEUWIGHEID (2)

De HEERE is het deel mijner erve, en mijns bekers; Gij onderhoudt mijn lot", Psalm 16:5.

"Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten, en mijn Deel in eeuwigheid", Psalm 73:26.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE SMARTEN VAN DEGENEN DIE EEN ANDERE GOD NAJAGEN VERMEERDERD (GPPB.) - (10-11-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE SMARTEN VAN DEGENEN DIE EEN ANDERE GOD NAJAGEN VERMEERDERD

Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U. O mijn ziel! gij hebt tot den HEERE gezegd: Gij zijt de HEERE, mijn goedheid raakt niet tot U; maar tot de heiligen, die op de aarde zijn, en de heerlijken, in dewelke al mijn lust is. De smarten dergenen, die een anderen God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden; ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen", Psalm 16:1-4.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REFORMATIE DANKDAG PREDIKATIE 2013 - GPPB. (06-11-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
REFORMATIE DANKDAG PREDIKATIE 2013

"En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven", Galaten 3:11.

DS. L.H. OOSTEN (PKN) VERVALST DE LEER DER REFORMATIE DOOR ZIJN PKN-LIDMAATSCHAP EN DOOR DE PROMOTIE VAN PAPISTEN EN JEZUŌETEN (ZIE ARTIKEL "DS. L.H. OOSTEN REFORMATORISEERT PAPISTEN/JEZUŌETEN").


DRV-bronlink:
http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDSzo_LzoHzo_OOSTEN_REFORMATORISEERT_PAPISTENzpJEZUviETEN.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GELOOFSGEHOORZAAMHEID OP GODS BEVEL - GPPB. (03-11-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GELOOFSGEHOORZAAMHEID STAAT IN HET KADER VAN DE ZEKERHEID DES GELOOFS EN IS OP AL GODS WARE KINDEREN VAN TOEPASSING, ZOWEL DE GROTEN ALS DE KLEINEN.

OP GODS BEVEL VERTREKT GODS VOLK UIT (REFO)-BABYLON, GELIJK ABRAHAM HET UR DER CHALDEEN VERLIET, LOT SODOM ONTVLUCHTTE EN MOZES HET LIJDEN OM CHRISTUS' WIL VERKOOS BOVEN WERELDSE EER


"Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is", Hebr. 11:8-10.

"Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd, -tot denwelken gezegd was: In Izak zal u het zaad genoemd worden- overleggende, dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken; waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft", Hebr. 11:17-19.

"Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Faraoís dochter genoemd te worden; verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben; achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke", Hebr. 11:24-27.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ZEKERHEID DES GELOOFS DOOR GOD IN CHRISTUS - GPPB. (03-11-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ZEKERHEID DES GELOOFS DOOR GOD IN CHRISTUS BEHOORT TOT HET WEZEN DES GELOOFS, OMDAT GOD DE BELOFTE DOET AAN ZIJN VOLK, ZOALS GOD DE BELOFTE DEED AAN ABRAHAM, HETWELK DE BEWEGENDE OORZAAK IS DAT GODS VOLK IN CHRISTUS GELOOFT.

"Want als God aan Abraham de belofte deed, dewijl Hij bij niemand, die meerder was, had te zweren, zo zwoer Hij bij Zichzelven, zeggende: Waarlijk, zegenende zal Ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal Ik u vermenigvuldigen", Hebr. 6:13-14.

Perkins, Comrie, Brooks en Brakel jr. leerden de zekerheid des geloofs als het welwezen des geloofs, hetwelk een fundamentele dwaling is waardoor duizenden zielen misleidt en Gods volk betoverd zijn geworden en nog steeds worden.

Zie ook:
"DS. G.M. DE LEEUW INCALCULEERT/DWALING THOMAS BROOKS" (Rubriek 2013 THEOLOGIE PERSBERICHTEN).


DRV-link:
http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDSzo_GzoMzo_DE_LEEUW_INCALCULEERTzpDWALING_THOMAS_BROOKS.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UITGAAN UIT BABYLON KAN ALLEEN DOOR WAARACHTIGE WEDERGEBOORTE EN BEKERING, EN NA ONTVANGEN GENADE BLIJFT DE DAGELIJKSE BEKERING VAN KRACHT (10) - GPPB. (27-10-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
UITGAAN UIT BABYLON KAN ALLEEN DOOR WAARACHTIGE WEDERGEBOORTE EN BEKERING, EN NA ONTVANGEN GENADE BLIJFT DE DAGELIJKSE BEKERING VAN KRACHT (10).

"Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan; gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij, die de vaten des HEEREN draagt!" Jesaja 52:11.

"En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt", Openbaring 18:4.

HET WARE KOREN MOET MENIGMAAL KAF INLEVEN, TERWIJL HET KAF ZICH INBEELDT KOREN TE ZIJN.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS BEVEL OM UIT BABYLON TE GAAN DOET GODS VOLK UITGAAN EN DEGENEN DIE ERIN BLIJVEN ZULLEN MET PLAGEN EN OORDELEN GESLAGEN WORDEN (9) - GPPB. (27-10-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS BEVEL OM UIT BABYLON TE GAAN DOET GODS VOLK UITGAAN EN DEGENEN DIE ERIN BLIJVEN ZULLEN MET PLAGEN EN OORDELEN GESLAGEN WORDEN (9).

"En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt", Openbaring 18:4.

UITGAAN UIT BABYLON IS OOK UITGAAN UIT HET KERKELIJK-MAFIOSE REFO-BABYLON. DE PLAGEN WAARMEE DEGENEN DIE ERIN BLIJVEN GESLAGEN WORDEN, STAAN MET NAME OPGETEKEND IN PSALM 115, DE VERZEN 3 EN 4 BERIJMD.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UIT BABYLON BUITEN DE LEGERPLAATS (8) - GPPB. (20-10-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AL GODS VOLK GAAT UIT BABYLON OM BUITEN DE LEGERPLAATS DE SMAADHEID VAN CHRISTUS TE DRAGEN (8).

"En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt", Openbaring 18:4.

Degenen die positief over de paus (DE Antichrist) spreken, -zoals o.a. dhr. W.B. Kranendonk en dr. A. Huijgen dat doen- die vloeken Christus. Honderden refo-dominees en gelijknamige godgeleerden spannen samen met de Antichrist en kruisigen Christus opnieuw en zijn zonder onderscheid vervolgers van het levende Kind!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GAAT UIT VAN HAAR MIJN VOLK (7) - GPPB. (20-10-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"GAAT UIT VAN HAAR MIJN VOLK", DAT IS, UIT HET BABYLON DER ZONDE, UIT HET ROOMS/SODOMITISCHE BABYLON DER REFOKERKEN (7).

"En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt", Openbaring 18:4.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOD ZAL HET ROOMSE BABYLON EN HAAR OVERSPELIGE BIJWIJVEN VERWOESTEN (6). - GPPB. (13-10-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD ZAL HET ROOMSE BABYLON EN HAAR OVERSPELIGE KERKELIJKE BIJWIJVEN VERWOESTEN (6).

"En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt", Openbaring 14:8-11.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GODSLASTERENDE ANTICHRIST PRETENDEERT VICARIUS FILII DEI TE ZIJN (5) - GPPB. (13-10-1956)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GODSLASTERENDE ANTICHRIST PRETENDEERT "VICARIUS FILII DEI" TE ZIJN (5).

"En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen. En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die hore", Openbaring 13:1-9.

DEGENEN DIE LOOCHENEN DAT DE OPEENVOLGING VAN PAUSEN KRACHTENS HET GODSLASTERLIJK AMBT VAN DE PAUS DE ANTICHRIST IS, VERWERPEN DE OPENBARING VAN JOHANNES MET NAME HOOFDSTUK 12 T/M 18, EN DEZULKEN ZIJN ANTICHRISTUSSEN, WAARONDER DE HOOFDREDACTEUR VAN HET RD, DHR. W.B. KRANENDONK.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE AANBIDDING VAN HET BEEST IN HET LICHT VAN DE NIEUWE WERELDORDE EN HET GETAL 666 (4) - GPPB. (06-10-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE AANBIDDING VAN HET BEEST IN HET LICHT VAN DE NIEUWE WERELDORDE EN HET GETAL 666 (4).

"En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen. En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die hore", Openbaring 13:1-9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DRAAK EN HET BEEST EN EEN ANDER BEEST IN HET LICHT VAN DE NIEUWE WERELDORDE (3) - GPPB. (06-10-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DRAAK EN HET BEEST EN EEN ANDER BEEST IN HET LICHT VAN DE NIEUWE WERELDORDE (3).

"En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijken Zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen", Openbaring 12:3-6.

Ds. D. Heemskerk (HHK) proclameert op Generale Synode van de CGK (een kerk die alle kansels opengezet heeft voor de PKN), een valse eenheid der kerken met een kleine 'k', als zijnde Gods wil en bevel(!), terwijl het een door God gegeven feit is dat het Lichaam van Christus ťťn IS in Christus. Die feitelijke eenheid kan dus niet worden bereikt door kerkelijke samenspanning en samensmelting. Samensmelting der kerken is nog steeds dezelfde trein richting Rome.

De afgunst jegens de geridderde militair, Marco Kroon, komt in geestelijk opzicht op alle fronten openbaar, doordat de schijnbewegende en poppenkastspelende kerkelijke achterhoede zich uit afgunst vergramt op de 'special force' van Christus.

Komediant, acteur, valse oecumeen, dhr. I.A. Kole (GG) speelt de gristelijke clown tijdens de presentering van de valse HSV-ese 'jongerenbijbel'.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS WARE GETUIGEN DRAGEN EEN KROON MET TWAALF STERREN, TERWIJL DE HUICHELAARS ALTIJD BEZIG ZIJN OM HUN GEZICHT TE REDDEN (2) - GPPB. (29-09-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS WARE GETUIGEN DRAGEN EEN KROON MET TWAALF STERREN, TERWIJL DE HUICHELAARS ALTIJD BEZIG ZIJN OM HUN GEZICHT TE REDDEN.

"En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; en zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren", Openbaring 12:1-2.

OP HET ONDERSTAANDE REFORMATORISCHE MAANLANDSCHAP HEEFT DE VROUW UIT ONZE TEKST HAAR VOETEN GEZET

1. Ds. A. Vlietstra (HHK) kan niet van een roeping vertellen t.a.v. zijn ambt als predikant

2. Ds. G.H. Vlijm (PKN) houdt kerkelijk belangstellenden voor "wedergeboren plantjes"

3. Uiterst rechtse dominees schrijven boeken vol met een valse leringen...

4. Evangelist Krijgsman (GG) maakt van het gesprek met een tiener "haar bekeringsverhaal", waarbij hij de bijbelse orde van de waarachtige wedergeboorte en bekering diskwalificeert en vermenselijkt

5. Mevr. Van Hartingsveldt-Moree theologiseert in de Gezindsgids, terwijl God dat in Zijn Woord verboden heeft

6. De Gezindsgids presenteert Van der Staaij (SGP) als "vertegenwoordiger van de reformatorische gemeenschap", terwijl deze staatsonkundige antichrist de atheÔstische clown speelt in de 2e kamer-poppenkast

7. RD-hoofdredacteur, dhr. Kranendonk, brengt "Paulus op de Areopagus" op een valse wijze in stelling om zijn Bilderberger-evangelisatie-methode aannemelijk te maken

8. Wartburg-directeur, dhr. BŁdgen gaat ervan uit dat alle belijdende refo-opvoeders bekeerd zijn ...


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN VROUW MET DE ZON BEKLEED, DE MAAN ONDER HAAR VOETEN EN EEN KROON OP HAAR HOOFD MET TWAALF STERREN - GPPB. (29-09-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN VROUW MET DE ZON BEKLEED, DE MAAN ONDER HAAR VOETEN EN EEN KROON OP HAAR HOOFD MET TWAALF STERREN.

"En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; en zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren", Openbaring 12:1-2.

Gristelijke politiek, refoscholen, afscheiding, refo500, JBGG, HHJO, HGJB, RD, gristelijke media, refodom, Haamsteder conferentie, Leicester conferentie, westerse kerken, christelijke verenigingen, enz. enz. dat alles behoort tot de afgodische halve-maan-godsdienst...


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS OOG OP DE ARME EN VERSLAGENE VAN GEEST EN DIE VOOR ZIJN WOORD BEEFT - GPPB. (22-09-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS OOG OP DE ARME EN VERSLAGENE VAN GEEST EN DIE VOOR ZIJN WOORD BEEFT.

"Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust? Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE; maar op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft", Jesaja 66:1-2.

Putin werpt zich op als verdediger van het Christendom.

Oproep om voor de bekering van de Russische leider, Vladimir Putin, te bidden, aangezien Putin de enige wereldleider is die een lans breekt voor de Christelijke normen en waarden, GMO uit zijn land weert, de nieuwe wereldorde afwijst, en tegen homofilie en abortus is. Uitgerekend Putin, die de Christelijke tegenpool is van de antichristelijke Obama, wordt doorlopend in het RefDag belachelijk gemaakt, met name door bilderberger puppet Kranendonk.


Zie bronlink:
http://www.xandernieuws.punt.nl/content/2013/09/Putin-werpt-zich-op-als-verdediger-van-het-Christendom

PS. Lees ook de andere artikelen op xandernieuws t.a.v. het wereldgebeuren (nieuws dat in het RD doorlopend wordt verzwegen en/of verdraaid), met inachtneming van het feit dat de 'geloofsartikelen' op xandernieuws helaas van een EO-gehalte en dus onbijbels zijn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WIE VRIJGEMAAKT IS DOOR DE ZOON WORDT VOGELVRIJ VERKLAARD DOOR DE GODSDIENST (25) - GPPB. (22-09-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WIE VRIJGEMAAKT IS DOOR DE ZOON WORDT VOGELVRIJ VERKLAARD DOOR DE GODSDIENST (25).

"Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben", Johannes 8:12.

"Als Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem", vers 30.

"Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn", vers 36.

"Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet", vers 39-40.


Ger. Gem.-synode wringt zich in duizend bochten om het toenemende gebruik van de valse HSV door de GG-leden tevergeefs in te dammen met een beperkte aangepaste Staten Vertaling. Het huidige kerkelijke kader zoekt Gods Woord onder allerlei vrome dekmantels aan te passen, omdat de afgescheiden en hersteld misvormde kerkvergaderingen bestaan uit het ongelovige geslacht, die van Gods Woord een begripsboek willen maken, om zichzelf en de kerkjeugd bij de kerkelijke bioscoop van brood en spelen te houden....


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS VOLK GELASTERD, OMDAT ZIJ UIT DE GROTE LOOP DER MASSA IS GERED EN ERTEGEN GETUIGT (24) - GPPB. (22-09-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS VOLK GELASTERD, OMDAT ZIJ UIT DE GROTE LOOP DER MASSA IS GERED EN ERTEGEN GETUIGT (24).

"Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven. Want het is ons genoeg, dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen; waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid, en u lasteren; dewelke zullen rekenschap geven Dengene, Die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden", 1 Petrus 4:1-5.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEEN WEERKLANK OP DE BERGEN EN NIEMAND DIE TEN STRIJDE TREKT (23) - GPPB. (15-09-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GEEN WEERKLANK OP DE BERGEN EN NIEMAND DIE TEN STRIJDE TREKT (23)

"De morgenstond is tot u gekomen, o inwoner des lands, de tijd is gekomen, de dag der beroerte is nabij, en er is geen wederklank der bergen. Nu zal Ik in kort Mijn grimmigheid over u uitgieten, en Mijn toorn tegen u volbrengen, en u richten naar uw wegen, en zal op u brengen al uw gruwelen. En Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; Ik zal u geven naar uw wegen, en uw gruwelen zullen in het midden van u zijn; en gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE ben, Die slaat. Ziet, de dag, ziet, de morgenstond is gekomen, de morgenstond is voortgekomen, de roede heeft gebloeid, de hovaardij heeft gegroend. Het geweld is opgerezen tot een roede der goddeloosheid; niets van hen zal overblijven, noch van hun menigte, noch van hun gedruis, en geen klage zal over hen zijn. De tijd is gekomen, de dag is genaakt; de koper zij niet blijde, en de verkoper bedrijve geen rouw; want een brandende toorn is over de gehele menigte van het land. Want de verkoper zal tot het verkochte niet wederkeren, ofschoon hun leven nog onder de levenden ware; overmits het gezicht, aangaande de gehele menigte van het land , niet zal terugkeren; en niemand zal door zijn ongerechtigheid zijn leven sterken. Zij hebben met de trompet getrompet, en hebben alles bereid, maar niemand trekt ten strijde; want Mijn brandende toorn is over de gehele menigte van het land", Ezechiel 7:7-14.

Geen reformatieherdenking in Gods gunst door de tuchtloze refokerken en hun voorgangers mogelijk, aangezien alle refokerken de leer van Christus verbasterd hebben en de refo-dominees de deformatie in de hand werken door niet in de bressen te gaan staan en niet ten strijde trekken, maar daarentegen geschenken aannemen en het recht buigen.

BEROEPSHUICHELAAR EN JUDAS-VERRADER, Van der Staaij, (SGP) rept vromelijk over de verslechterde toestand van de christenen in het Midden-Oosten, o.a. in Syrie, Egypte, Irak en Afganistan, maar hij verzwijgt zijn opzettelijke verraad jegens de christenen in Libie, aangezien hij zijn verraderlijke stem gaf voor de Navo-inval in Libie, terwijl elk weldenkend mens kon uitrekenen dat na de moord op Gadaffi de moslims aan de macht zouden komen in Libie en de christenen bloedig zouden worden vervolgd. Van der Staaij gaat derhalve de geschiedenis in als een verraderlijke christenvervolger.


ZIE OOK ARTIKEL IN DE RUBRIEK "2013 THEOLOGIE EN PERSBERICHTEN" - GETITTELD: "AARTSLEUGENAAR VAN DER STAAIJ EEN BRUTE CHRISTENVERVOLGER !"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REFO500 EEN VALSE OECUMENE - GODS VOLK DOOR GOD BEMINT (22) - GPPB. (08-09-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
REFO500 EEN VALSE OECUMENE - GODS VOLK DOOR GOD BEMINT (22)

"Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid; waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief. En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk", 2 Thess. 2:13-17.

HHK-ers, dr. P. de Vries en dr. W. van Vlastuin sprekers op de valse oecumene genaamd Refo500 !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ANTICHRIST HEEFT ZIJN LEERSTOEL IN ALLE REFOKERKEN (21) - GPPB. (08-09-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ANTICHRIST HEEFT ZIJN LEERSTOEL IN ALLE REFOKERKEN (21)

"Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is", 2 Thess. 2:3-4.

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9


1. De mens der zonde is de Antichrist, ofwel de opeenvolging van pausen (zie ook Kanttekeningen). Rome heeft de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze vervloekt en in de refokerken wordt deze leer doorlopend zwaar verbasterd, laat staan bijbels doorleefd. Alle refokerken zijn derhalve zwanger van de ketterijen van Rome, met name de ketterij van de aanvullende gerechtigheid en een valse wedergeboorteleer.

2. God heeft de afvallige SGP met een feministische "Second Love" te schande gezet, omdat de SGP de goddelijke scheppingsorde heeft verkracht met een duivels dubbelbesluit. Ook in de geseculariseerde Ger. Gem. is de zonde van "Second Love gemeengoed, aangezien in die kerk verboden huwelijken worden ingezegend tussen reeds gescheiden mannen en vrouwen.

3. Dr. W. van Vlastuin is actief deelnemer van Refo500, een antichristelijkle beweging huichelaars, die de valse oecumene promoten, onder de dekmantel van de Reformatie. Mannen als Luther, Calvijn en Knox zouden deze afgodische beweging in de Naam des Heeren vervloeken.

4. De beweging "Dwars" is een roede in Gods hand tegen het Refodom, omdat de refokerken refo-homo's in hun gruwelijke zonde stijven en die onnatuurlijke schande een "geaardheid" noemen, waaraan de daders niet schuldig zouden staan. God straft de zonde met de zonde en heeft het bespreekbaar maken van homo-zijn binnen de refokringen te schande gezet met de provocerende beweging Dwars. Ds. Silfhout (GG) en consorten wedijveren met Dwars en Second Love, aangezien dominees als Silfhout voorstander zijn van het antichristelijke, hypocriete en verraderlijke dubbelbesluit van de afvallige feministische SGP. Bovendien openbaart ds. Silfhout met zijn reactie richting Dwars: "Waar bemoei je je mee", een ziekelijk afgescheiden sectarisme, alsof Silfhout b.v. van een edeler orde zou zijn dan de wereld. De reactie van Silfhout jegens Dwars komt derhalve voort uit 100% hypocriete zelfrechtvaardiging, zoals de Farizeers dat uitdroegen en daarmee zichzelf openbaarden als sektarische beroepshypocrieten.

5. Dominees die plagiaat plegen met gecopieerde preken van anderen zijn huurlingen en geen geroepen knechten van God.

6. De Haamsteder conferentie waarin de decanen van de HHK, dr. P. de Vries en dr. W. van Vlastuin, voorgingen, is een vals-oecumenische vergadering van o.a. pkn-boosdoeners die een voorzichtig verdrag met de hel aan de hand houden.

7. Menno de Bruine, woordvoerder en informant van de afvallige SGP, doet uitgebreid verslag in de Gezindsgids over de ondertekening van de landswetten door het koningshuis, terwijl hij geen woord rept over de meinedige ondertekening van de nazistische abortus- en euthanasiewet door ex-koningin Beatrix, de lafaard!

8. Westerse oorlogtrommels die jegens het regime van Syrie worden geroerd, luiden de zoveelste False Flag in onder aanvoering van het 1000 x bankrupte Amerika, omdat het niet gaat om het gebruik van gifgas (waarvan bewezen is dat die niet door de regering Assad zijn ingezet, maar door het westen gesteunde en bewapende Al Qaeda-rebellen), maar om de hand te leggen op aardgas en olie, zoals het verraderlijke en failliete westen dat in Irak en Libie hebben gedaan onder de dekmantel van humanitaire verzinsels, met letterlijke instemming van de landverraderlijke SGP. De Bilderberger-krant, het RD, propagandeert zoals gewoonlijk de westerse leugens jegens Irak/Libie/Syrie, bij monde van Bilderberger puppet Kranendonk, die zijn handen vuil maakt aan volkerenmoord. Dominees die dit soort RD-verraad niet publiek aan de kaak stellen, zijn pantoffelhelden en huurlingen die de kudde verlaten als er gevaar dreigt.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOD BEWAART ALLERLEI VREDE VOOR ZIJN VOLK ALS ZIJ OP HEM VERTROUWEN (20) - GPPB. (01-09-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD BEWAART ALLERLEI VREDE VOOR ZIJN VOLK ALS ZIJ OP HEM VERTROUWEN (20).

"Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen. Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de getrouwigheden bewaart. Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd", Jesaja 26:1-3.

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9

Verbondskinderen die onder de Waarheid zijn opgevoed en grootgebracht en zich daarvan afkeren en tegen alle bijbelse geloofs-waarschuwingen in naar een kerk blijven gaan waarin een aantoonbare valse leer geleerd wordt, zondigen opzettelijk tegen de leer van Christus en voor dezulken -waaronder twee van mijn eigen zonen- blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden als zij in hun opzettelijke overtreding blijven volharden.

"Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der Waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden", Hebr. 10:26-27.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET RECHTVAARDIGE VOLK DAT DE GETROUWIGHEDEN BEWAART (19) - GPPB. (01-09-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET RECHTVAARDIGE VOLK DAT DE GETROUWIGHEDEN BEWAART (19).

"Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen. Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de getrouwigheden bewaart. Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd", Jesaja 26:1-3.

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9

Verbondskinderen die onder de Waarheid zijn opgevoed en grootgebracht en zich daarvan afkeren en tegen alle bijbelse geloofs-waarschuwingen in naar een kerk blijven gaan waarin een aantoonbare valse leer geleerd wordt, zondigen opzettelijk tegen de leer van Christus en voor dezulken -waaronder twee van mijn eigen zonen- blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden als zij in hun opzettelijke overtreding blijven volharden.

"Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der Waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden", Hebr. 10:26-27.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS VOLK WANDELT NIET IN ARGLISTIGHEID, NOCH VERVALSEN ZIJ HET WOORD (18) - GPPB. (25-08-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS GETUIGEN WANDELEN NIET IN ARGLISTIGHEID, NOCH VERVALSEN ZIJ HET WOORD (18).

"Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods", 2 Korinthe 4:2.

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VALSE PROFETEN DIE HET ONHEILIGE VAN HET HEILIGE NIET ONDERSCHEIDEN HET OORDEEL AANGEZEGD (17) - GPPB. (25-08-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VALSE PROFETEN DIE HET HEILIGE VAN HET ONHEILIGE NIET ONDERSCHEIDEN EN HET VERSCHIL TUSSEN HET ONREINE EN HET REINE NIET TE KENNEN GEVEN, HET OORDEEL AANGEZEGD (17)

"Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd", Ezech. 20:26.

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9

1. God heeft de SGP-top te schande gezet en straft het feministische dubbelbesluit met het publieke optreden van een SGP-feministe, ofwel een 'second love'. De slachtoffer-spelende huichelaar Van Leeuwen strijkt de boel glad met leugens en bedrog en schuift de schuld van zich af richting de SGP-fractie Vlissingen. Einde poppenkast...

2. De structurele zendings-business ontmaskerd.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS WOORD IS ALS EEN VUUR EN ALS EEN HAMER DIE DE STEENROTS TE MORZEL SLAAT (16) - GPPB. (18-08-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS WOORD IS ALS EEN VUUR EN ALS EEN HAMER DIE DE STEENROTS TE MORZEL SLAAT (16).

"De profeet, bij welken een droom is, die vertelle den droom; en bij welken Mijn woord is, die spreke Mijn woord waarachtiglijk; wat heeft het stro met het koren te doen? spreekt de HEERE. Is Mijn Woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE, en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat? Daarom, ziet, Ik wil aan de profeten, spreekt de HEERE, die Mijn woorden stelen, een ieder van zijn naaste; ziet, Ik wil aan de profeten, spreekt de HEERE, die hun tong nemen, en spreken: Hij heeft het gesproken; ziet, Ik wil aan degenen, die valse dromen profeteren, spreekt de HEERE, en vertellen die, en verleiden Mijn volk met hun leugenen en met hun lichtvaardigheid; daar Ik hen niet gezonden, en hun niets bevolen heb, en zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de HEERE", Jeremia 23:28-32.

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WAT HEEFT HET STRO MET HET KOREN TE DOEN? SPREEKT DEN HEERE (15) - GPPB. (18-08-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WAT HEEFT HET STRO MET HET KOREN TE DOEN? SPREEKT DEN HEERE (15).

"De profeet, bij welken een droom is, die vertelle den droom; en bij welken Mijn woord is, die spreke Mijn woord waarachtiglijk; wat heeft het stro met het koren te doen? spreekt de HEERE. Is Mijn Woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE, en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat? Daarom, ziet, Ik wil aan de profeten, spreekt de HEERE, die Mijn woorden stelen, een ieder van zijn naaste; ziet, Ik wil aan de profeten, spreekt de HEERE, die hun tong nemen, en spreken: Hij heeft het gesproken; ziet, Ik wil aan degenen, die valse dromen profeteren, spreekt de HEERE, en vertellen die, en verleiden Mijn volk met hun leugenen en met hun lichtvaardigheid; daar Ik hen niet gezonden, en hun niets bevolen heb, en zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de HEERE", Jeremia 23:28-32.

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9.


Wat heeft de Faceboek- en de barbecue-godsdienst met de ware Kerk van doen?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE LEUGENSPREKERS DE MOND STOPPEN (14) - GPPB. (11-08-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEGENEN DIE IN DE LEER VAN CHRISTUS BLIJVEN ZIJN GEROEPEN DE LEUGENSPREKERS DE MOND TE STOPPEN (14)

"Die vasthoudt aan het getrouwe Woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn; welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil", Titus 1:9-11.

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOOR HET GELOOF VOOR HET GELOOF STRIJDEN (13) - GPPB. (11-08-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DOOR HET GELOOF VOOR HET GELOOF (d.i. de leer der apostelen en profeten) STRIJDEN (13).

"Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is", Judas: 3.

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9.


De oorlogen des Heeren strijden en wat dat betekent.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ZOON EN DE VADER MAKEN WONING IN DEGENEN DIE IN DE LEER BLIJVEN (12) - GPPB. (04-08-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ZOON EN DE VADER MAKEN WONING IN DEGENEN DIE IN DE LEER BLIJVEN (12)

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BLIJVEN IN DE LEER VAN CHRISTUS BEHOORT TOT HET WEZEN DES GELOOFS (11) - GPPB. (04-08-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BLIJVEN IN DE LEER VAN CHRISTUS BEHOORT TOT HET WEZEN DES GELOOFS (11)

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9.

De opzettelijke 'concurrentie' van 'Second love' jegens de SGP is de straffende hand Gods jegens de afvallige dubbelbesluitende SGP, waardoor de zonde met de zonde bestraft wordt. Er is geen dominee die het erkent, omdat zij het Woord niet hebben.

"Ja, die profeten zullen tot wind worden, want het Woord is niet bij hen; hun zelven zal zo geschieden", Jer. 5:13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ANTICHRIST, DE PAUS, IS DE GROOTSTE GODSLASTERAAR (10) - GPPB. (28-07--2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ANTICHRIST, DE PAUS, IS DE GROOTSTE GODSLASTERAAR (10)

"Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet", 2 Johannes 7-10.

De bewering van ds. J. Koppelaar (HHK) dat de paus niet DE Antichrist is, en nog komen moet, is grove Schriftkritiek en een smaadrede tegen de leer van Christus.

1 Johannes 4:3 leert: "En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is [de geest] van den antichrist, welken [geest] gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ANTICHRIST ONTMASKERD EN VERDOEMD DOOR DE LEER VAN CHRISTUS (9) - GPPB. (28-07-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ANTICHRIST EN DE GEEST VAN DE ANTICHRIST ONTMASKERD EN VERDOEMD DOOR DE LEER VAN CHRISTUS (9)

"Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet", 2 Johannes 7-10.

De bewering van ds. J. Koppelaar (HHK) dat de paus niet DE Antichrist is, en nog komen moet, is grove Schriftkritiek en een smaadrede tegen de leer van Christus.

1 Johannes 4:3 leert: "En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is [de geest] van den antichrist, welken [geest] gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEGENEN DIE GEWORTELD ZIJN IN DE LEER VAN CHRISTUS ZIJN ANTI-KLIKSAFE (8) - GPPB. (21-07-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEGENEN DIE GEWORTELD ZIJN IN DE LEER VAN CHRISTUS ZIJN ANTI-KLIKSAFE (8)

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9.

DE HUURLINGENTAAL VAN DS. SCHREUDER (GG) EN DE VERRADERSTAAL VAN DHR. KRANENDONK JEGENS SNOWDEN


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VERVALSING VAN DE LEER VAN CHRISTUS IS EEN ALGEMENE KERKTREND (7) - GPPB. (21-07-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VERVALSING VAN DE LEER VAN CHRISTUS IS EEN ALGEMENE KERKTREND (7)

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9.

De bijbelse orde 'ellende, verlossing en dankbaarheid', door ds. Kleiberg (HHK) vervalst in: 'nieuwsgierigheid, verlossing en dankbaarheid' t.a.v. de bekering van Zacheus.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE LEER VAN CHRISTUS IS ZWAAR VERBASTERD IN DE HUIDIGE REFO-KERKEN (6) - GPPB. (14-07-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE LEER VAN CHRISTUS IS ZWAAR VERBASTERD IN DE HUIDIGE REFO-KERKEN (6)

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9.

1. DEGENEN DIE DE POSITIEF OVER DE PAUS SPREKEN, MINACHTEN CHRISTUS EN ZIJN GEROEPEN GETUIGEN, zoals de hoofdredacteur van het RD, dhr. Kranendonk, het gros afgescheiden dominees en antichristelijke godgeleerden dat doen.

2. DE BIJBELSE BESTRAFFING VAN DS. J. KOSTER (NHK) JEGENS DS. DU MARCHIE VAN VOORTHUISEN (OGG), IN HET LICHT VAN DE BESTRAFFING VAN PAULUS JEGENS DE VEINZENDE PETRUS (Gal. 2).

3. VAN DE GGinN / GG / OGG OVERSTAPPEN NAAR DE CHRISTELIJK GEREFORMEERDE (BETHEL)-KERK (IN MONARCH) IS EEN OVERSTAP VAN DE ENE WAGON NAAR DE ANDERE WAGON VAN DEZELFDE TREIN RICHTING ROME !

4. HET BOEK VAN DS. A. KORT IS TEKORT, TEN EERSTE, OMDAT HIJ WIJLEN DS. H.J. HEGGER IN STELLING BRENGT TEGEN DE EMBRYO-DWAALLEER, TERWIJL HEGGER ALS EEN HOND TOT ZIJN ROOMSE UITBRAAKSEL IS TERUGGEKEERD. TEN TWEEDE, BEROEPT DS. KORT T.A.V. DE LEER VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE ZICH VOORNAMELIJK OP EEN VERKEERDE BRON, NAMELIJK OP AUGUSTINUS, DIE DE LEER WAARMEE DE KERK STAAT OF VALT TEKORT DOET, DOOR DE LIEFDE IN HET KADER VAN DE RECHTVAARDIGING CENTRAAL TE STELLEN, HETGEEN EEN ERNSTIGE DWALING IS VAN DE BIJBELSE LEER VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE. TEN DERDE, OMDAT DS. KORT HET BIJBELSE VAN HETGEEN HIJ IN ZIJN BOEK LEERT NIET TOEPAST IN DE VORM VAN DE TUCHT JEGENS ZIJN DWALENDE OGG-EMBRYO-LERENDE COLLEGA-PREDIKANTEN. OOK VAN DS. KORT GELDT HETGEEN CHRISTUS ZEGT: "ZE ZEGGEN HET EN DOEN HET NIET!"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IN DE LEER VAN CHRISTUS BLIJVEN KAN ALLEEN ONDER HET KRUIS (5) - GPPB. (14-07-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IN DE LEER VAN CHRISTUS BLIJVEN KAN ALLEEN ONDER HET KRUIS (5)

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9.

1. DEGENEN DIE DE POSITIEF OVER DE PAUS SPREKEN, MINACHTEN CHRISTUS EN ZIJN GEROEPEN GETUIGEN, zoals de hoofdredacteur van het RD, dhr. Kranendonk, het gros afgescheiden dominees en antichristelijke godgeleerden dat doen.

2. DE BIJBELSE BESTRAFFING VAN DS. J. KOSTER (NHK) JEGENS DS. DU MARCHIE VAN VOORTHUISEN (OGG), IN HET LICHT VAN DE BESTRAFFING VAN PAULUS JEGENS DE VEINZENDE PETRUS (Gal. 2).

3. VAN DE GGinN / GG / OGG OVERSTAPPEN NAAR DE CHRISTELIJK GEREFORMEERDE (BETHEL)-KERK (IN MONARCH) IS EEN OVERSTAP VAN DE ENE WAGON NAAR DE ANDERE WAGON VAN DEZELFDE TREIN RICHTING ROME !

4. HET BOEK VAN DS. A. KORT IS TEKORT, TEN EERSTE, OMDAT HIJ WIJLEN DS. H.J. HEGGER IN STELLING BRENGT TEGEN DE EMBRYO-DWAALLEER, TERWIJL HEGGER ALS EEN HOND TOT ZIJN ROOMSE UITBRAAKSEL IS TERUGGEKEERD. TEN TWEEDE, BEROEPT DS. KORT T.A.V. DE LEER VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE ZICH VOORNAMELIJK OP EEN VERKEERDE BRON, NAMELIJK OP AUGUSTINUS, DIE DE LEER WAARMEE DE KERK STAAT OF VALT TEKORT DOET, DOOR DE LIEFDE IN HET KADER VAN DE RECHTVAARDIGING CENTRAAL TE STELLEN, HETGEEN EEN ERNSTIGE DWALING IS VAN DE BIJBELSE LEER VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE. TEN DERDE, OMDAT DS. KORT HET BIJBELSE VAN HETGEEN HIJ IN ZIJN BOEK LEERT NIET TOEPAST IN DE VORM VAN DE TUCHT JEGENS ZIJN DWALENDE OGG-EMBRYO-LERENDE COLLEGA-PREDIKANTEN. OOK VAN DS. KORT GELDT HETGEEN CHRISTUS ZEGT: "ZE ZEGGEN HET EN DOEN HET NIET!"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIE IN DE LEER VAN CHRISTUS BLIJVEN HEBBEN ALTIJD VELE TEGENSTANDERS (4) - GPPB. (07-07-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DIE IN DE LEER VAN CHRISTUS BLIJVEN HEBBEN ALTIJD VELE TEGENSTANDERS (4)

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9.

EEN WAARACHTIG KENMERK VAN DEGENEN DIE IN DE LEER VAN CHRISTUS BLIJVEN, IS, DAT ZIJ NIET ALLEEN HET ABSOLUTE GEZAG VAN GODS WOORD BELIJDEN, MAAR OOK OP ALLE TERREINEN VAN HET LEVEN TOEPASSEN EN JEGENS DE DWALINGEN LATEN GELDEN, ZONDER AANNEMING DES PERSOONS


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IN DE LEER VAN CHRISTUS BLIJVEN DOOR GODDELIJKE VACCINATIE (3) - GPPB. (07-07-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IN DE LEER VAN CHRISTUS BLIJVEN DOOR GODDELIJKE VACCINATIE (3)

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9.

"Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde", Johannes 15:22.


UIT GEABORTEERDE FOETUS ONTWIKKELDE VACCINS IS GRUWELIJKE VORM VAN NAZISME


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIE OVERTREEDT EN NIET BLIJFT IN DE LEER VAN CHRISTUS, DIE HEEFT GOD NIET (2) - GPPB. (30-06-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DIE OVERTREEDT EN NIET BLIJFT IN DE LEER VAN CHRISTUS, DIE HEEFT GOD NIET (2)

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIE OVERTREEDT EN NIET BLIJFT IN DE LEER VAN CHRISTUS, DIE HEEFT GOD NIET (1) - GPPB. (30-06-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DIE OVERTREEDT EN NIET BLIJFT IN DE LEER VAN CHRISTUS, DIE HEEFT GOD NIET (1)

"Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", 2 Johannes 9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREDIKERS DER GERECHTIGHEID ZWAAR VERVOLGD (8) - GPPB. (23-06-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PREDIKERS DER GERECHTIGHEID ZWAAR VERVOLGD DOOR DE HUIDIGE RECHTZINNIGHEID (8)

"Sion zal door recht verlost worden en de wederkerenden door gerechtigheid ", Jesaja 1:27.

"Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen", Mattheus 11:18-19 ev.


Alle PKN-predikanten staan op de zandgrond van de rechtvaardiging van de goddeloosheid, en zijn derhalve niet in de leer van Christus gebleven; dezulken zullen nooit het Woord zuiver kunnen preken en zullen onvermijdelijk de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze vervalsen, zoals ook nu weer blijkt uit het doctorale rijke-mans-betoog van ds. M. Klaassen, die de leer waarmee de Kerk staat of valt vervalst ŗ la Rome.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE ZONDAAR (7) - GPPB. (23-06-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE ZONDAAR (7)

"Sion zal door recht verlost worden en de wederkerenden door gerechtigheid ", Jesaja 1:27.

"Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven", Rom. 5:6.


Ds. M. Klaassen (PKN) promoveerde op de leer van de rechtvaardiging, maar als predikant van de valse PKN degradeerde hij de leer waarmee de Kerk staat of valt -onvermijdelijk- door een nieuwe ketterij, aangezien hij in zijn proefschrift beweert dat de rechtvaardiging geschonken wordt vanuit de gemeenschap met Christus. Wat Klaassen met Calvijn op de lippen leert is een subtiele variant van de leer van Rome! God is een God Die uitsluitend de goddeloze rechtvaardigt door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Als gevolg van de vergeving der zonden treedt Christus in gemeenschap met Zijn wedergeboren Bruid. Klaassen daarentegen stelt in navolging van Rome de vruchten des geloofs (de gemeenschap met Christus) als oorzaak en bron van de rechtvaardigmaking en leert in navolging van Rome en de Afscheiding 'de rechtvaardiging van de gelovige'. Degenen die dat leren, maken zichzelf tot overtreders, omdat zij niet blijven in de leer van Christus en derhalve hebben zij noch de Vader, noch de Zoon (2 Joh. 1:9)


RD-artikel:
Ds. M. Klaassen promoveert op studie op rechtvaardiging in gereformeerde traditie
22-06-2013 12:05 | gewijzigd 22-06-2013 16:46 | Willem van Klinken

RD-link:
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_m_klaassen_promoveert_op_studie_op_rechtvaardiging_in_gereformeerde_traditie_1_748926

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SION VERLOST EN EN VRIJGEMAAKT OM GODS LOF TE VERTELLEN (6) - GPPB. (16-06-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
SION VERLOST EN EN VRIJGEMAAKT OM GODS LOF TE VERTELLEN (6)

"Sion zal door recht verlost worden en de wederkerenden door gerechtigheid ", Jesaja 1:27.

Godslasteraar en valse leraar dr. W. van Vlastuin (HHK) suggereert opnieuw in het RD-digitaal van jl. zaterdag dat de schepping -waarvan God gezegd heeft dat het zeer goed was- niet zondeloos is geweest. En deze doctorale godslasteraar mag in de HHK vrijelijk godslasteringen leren en publiceren, zonder dat hij onder de tucht gezet wordt, laat staan dat hij in de ban der afsnijding gedaan wordt. Er is geen enkele (HHK)-predikant die de gruwelijke ketterijen van Van Vlastuin publiek bestraft en de banvloek erover uitspreekt, terwijl Van Vlastuin wedijvert met atheÔst Hendriks van de PKN


RD-artikel:
Kwaad in de schepping niet te verklaren
15-06-2013 09:18 | gewijzigd 15-06-2013 16:57 | Dr. W. van Vlastuin

RD-link:
http://www.refdag.nl/opinie/kwaad_in_de_schepping_niet_te_verklaren_1_746804

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SION DOOR RECHT VERLOST EN IN DE VRIJHEID GEZET (5) - GPPB. (16-06-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
SION DOOR RECHT VERLOST EN IN DE VRIJHEID GEZET (5)

"Sion zal door recht verlost worden en de wederkerenden door gerechtigheid ", Jesaja 1:27.

"Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen", Gal. 5:1.


Godslasteraar en valse leraar dr. W. van Vlastuin (HHK) suggereert opnieuw in het RD-digitaal van jl. zaterdag dat de schepping -waarvan God gezegd heeft dat het zeer goed was- niet zondeloos is geweest. En deze doctorale godslasteraar mag in de HHK vrijelijk godslasteringen leren en publiceren, zonder dat hij onder de tucht gezet wordt, laat staan dat hij in de ban der afsnijding gedaan wordt. Er is geen enkele (HHK)-predikant die de gruwelijke ketterijen van Van Vlastuin publiek bestraft en de banvloek erover uitspreekt, terwijl Van Vlastuin wedijvert met atheÔst Hendriks van de PKN


RD-artikel:
Kwaad in de schepping niet te verklaren
15-06-2013 09:18 | gewijzigd 15-06-2013 16:57 | Dr. W. van Vlastuin

RD-link:
http://www.refdag.nl/opinie/kwaad_in_de_schepping_niet_te_verklaren_1_746804

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERLOSSING DOOR RECHT IN DE DOORGANG DOOR DE ENGE POORT (4)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERLOSSING DOOR RECHT IN DE DOORGANG DOOR DE ENGE POORT (4)

"Sion zal door recht verlost worden en de wederkerenden door gerechtigheid ", Jesaja 1:27.

Onder het zogenaamde gereformeerde volksdeel en hun voorgangers heerst een ongekende vijandschap tegen de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddeloze, omdat men te best is om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERLOSSING DOOR RECHT DOOR DE ZOON (3 - GPPB. (09-06-2013  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERLOSSING DOOR RECHT DOOR DE ZOON (3)

"Sion zal door recht verlost worden en de wederkerenden door gerechtigheid ", Jesaja 1:27.

Onder het zogenaamde gereformeerde volksdeel en hun voorgangers heerst een ongekende vijandschap tegen de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddeloze, omdat men te best is om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GROND EN DE OORZAAK VAN SIONS VERLOSSING DOOR RECHT (2) - GPPB. (02-06-2013)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GROND EN DE OORZAAK VAN SIONS VERLOSSING DOOR RECHT (2)

"Sion zal door recht verlost worden en de wederkerenden door gerechtigheid ", Jesaja 1:27.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SION DOOR RECHT VERLOST EN DOOR WELKE WEG DAT GAAT (1) - GPPB. (02-06-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
SION DOOR RECHT VERLOST EN DOOR WELKE WEG DAT GAAT (1)

"Sion zal door recht verlost worden en de wederkerenden door gerechtigheid ", Jesaja 1:27.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OP DE PINKSTERPREDIKING WORDT OOK DE HEL WAKKER (4) - GPPB. (26-05-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OP DE PINKSTERPREDIKING WORDT OOK DE HEL WAKKER - (4)

"En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het Woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen, en de voornaamsten van de stad, en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas, en wierpen ze uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelve, en kwamen te Ikonium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heiligen Geest", Handelingen 13:44-52.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AANHANGERS VAN HET NIEUWE CALVINISME LEREN EEN ANDER EVANGELIE EN ZIJN VAN GOD VERVLOEKT (3) - GPPB. (26-05-2013) - KLIK HIER -  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOORGANGERS EN AANHANGERS VAN HET "NIEUWE CALVINISME" -WAARONDER OGG/SGP-er, C. VAN DER STAAIJ- LEREN EEN ANDER EVANGELIE EN ZIJN VAN GOD VERVLOEKT (Gal. 1:8-9) - (3)

"Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt", Gal. 1:8-9.

"En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het Woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen, en de voornaamsten van de stad, en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas, en wierpen ze uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelve, en kwamen te Ikonium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heiligen Geest", Handelingen 13:44-52.


Deze predikatie is ook een tijdrede tegen het verderfelijke "nieuwe calvinisme" van de valse pelagiaanse leraars, Tim Keller, John Piper, Mark Driscoll, Albert Mohler, Joshua Harris, e.a. !

Voor verdere achtergrondinformatie:
Zie Rubriek 2013 THEOLOGIE PERSBERRICHTEN
PELAGIAANSE/ARMINIAAN/EVOLUTIONIST TIM KELLER BEWIEROOKT DOOR OGG/SGP/EO-er VAN DER STAAIJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINKSTERDAG 2013 - DE PINKSTERPREDIKING VAN PAULUS ANNO 2013 (2) - GPPB. (19-05-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2013 - DE PINKSTERPREDIKING VAN PAULUS ANNO 2013 (2)

"En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het Woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen, en de voornaamsten van de stad, en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas, en wierpen ze uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelve, en kwamen te Ikonium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heiligen Geest", Handelingen 13:44-52.


HET AMERIKAANSE "NIEUWE CALVINISME" ONTMASKERT ALS EEN VALSE PELAGIAANSE/ANTINOMIAANSE BEWEGING. DR. J.I. PACKER KEURT GENOEMDE BEWEGING GOED EN OPENBAART ZICH OP ZIJN HOGE LEEFTIJD ALS EEN VALSE OECUMEEN ! OOK DS. W. VISSCHER (GG) ZIET POSITIEVE ELEMENTEN IN GENOEMDE BEWEGING EN ZIJN OPMERKING DAT DE KERK IN EEN CRISIS VERKEERT, MOET HIJ DERHALVE EERST OP ZICHZELF TOEPASSEN !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINKSTERDAG 2013 - DE PINKSTERPREDIKING VAN PAULUS ANNO 2013 - GPPB. (19-05-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2013 - DE PINKSTERPREDIKING VAN PAULUS ANNO 2013

"En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het Woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen, en de voornaamsten van de stad, en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas, en wierpen ze uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelve, en kwamen te Ikonium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heiligen Geest", Handelingen 13:44-52.


HET AMERIKAANSE "NIEUWE CALVINISME" ONTMASKERT ALS EEN VALSE PELAGIAANSE/ANTINOMIAANSE BEWEGING. DR. J.I. PACKER KEURT GENOEMDE BEWEGING GOED EN OPENBAART ZICH OP ZIJN HOGE LEEFTIJD ALS EEN VALSE OECUMEEN ! OOK DS. W. VISSCHER (GG) ZIET POSITIEVE ELEMENTEN IN GENOEMDE BEWEGING EN ZIJN OPMERKING DAT DE KERK IN EEN CRISIS VERKEERT, MOET HIJ DERHALVE EERST OP ZICHZELF TOEPASSEN !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HEMELVAART 2013 - LETTERLIJK, LICHAMELIJK, GEESTELIJK EN GODDELIJK (2) - GPPB. (12-05-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEMELVAART 2013 - LETTERLIJK, LICHAMELIJK, GEESTELIJK EN GODDELIJK (2)

"Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen", Handelingen 1:8-9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HEMELVAART 2013 - GIJ ZULT MIJN GETUIGE ZIJN (1) - GPPB. (12-05-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEMELVAART 2013 - GIJ ZULT MIJN GETUIGE ZIJN (1)

"Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen", Handelingen 1:8-9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DOCHTER SIONS IS ALS EEN BELEGERDE STAD (4) - GPPB. (05-05-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DOCHTER SIONS IS ALS EEN BELEGERDE STAD (4)

"En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in den wijngaard, als een nachthutje in den komkommerhof, als een belegerde stad", Jesaja 1:8.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DOCHTER SIONS IS ALS EEN HUTJE IN DE WIJNGAARD (3) - GPPB. (05-05-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DOCHTER SIONS IS ALS EEN HUTJE IN DE WIJNGAARD (3)

"En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in den wijngaard, als een nachthutje in den komkommerhof, als een belegerde stad", Jesaja 1:8.


Het oordeel ligt op alle kerken en zelfs Gods ware volk is als aarden flessen gelijk geworden !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IN DE BEIDE HANDPALMEN VAN CHRISTUS GEGRAVEERD (2) - GPPB. (28-04-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IN DE BEIDE HANDPALMEN VAN CHRISTUS GEGRAVEERD (2)


"Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij", Jes. 49:16.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SION DOOR DE ZUIVERE PIJL BEVRUCHT EN BEZET MET DE BENAUWDHEID DES LANDS (1) - GPPB. (28-04-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
SION DOOR DE ZUIVERE PIJL BEVRUCHT EN BEZET MET DE BENAUWDHEID DES LANDS (1)

"En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen", Jes. 49:2.

"Doch Ik zeide: Ik heb te vergeefs gearbeid, Ik heb Mijn kracht onnuttelijk en ijdellijk toegebracht", Jes. 49:4.

"Doch Sion zegt: De HEERE heeft mij verlaten, en de HEERE heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon haars buiks? Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch u niet vergeten. Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij", Jes. 49:14-16.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET ONVERHOORDE GEBED VAN CHRISTUS (11) - GPPB. (21-04-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET ONVERHOORDE GEBED VAN CHRISTUS (11)

"Laat mij toch overtrekken, en dat goede land bezien, dat aan gene zijde van de Jordaan is, dat goede gebergte, en den Libanon! Doch de HEERE verstoorde zich zeer om uwentwille over mij, en hoorde niet naar mij; maar de HEERE zeide tot mij: Het zij u genoeg; spreek niet meer tot Mij van deze zaak. Klim op de hoogte van Pisga, en hef uw ogen op naar het westen, en naar het noorden, en naar het zuiden, en naar het oosten, en zie toe met uw ogen; want gij zult over deze Jordaan niet gaan", Deuteronomium 3:25-27.

"Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt", Matth. 26:39b.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE BEDIENING DES DOODS VAN MOZES (10) - GPPB. (21-04-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE BEDIENING DES DOODS VAN MOZES EN DE BEDIENING DES LEVENS VAN CHRISTUS (10)

"Laat mij toch overtrekken, en dat goede land bezien, dat aan gene zijde van de Jordaan is, dat goede gebergte, en den Libanon! Doch de HEERE verstoorde zich zeer om uwentwille over mij, en hoorde niet naar mij; maar de HEERE zeide tot mij: Het zij u genoeg; spreek niet meer tot Mij van deze zaak. Klim op de hoogte van Pisga, en hef uw ogen op naar het westen, en naar het noorden, en naar het zuiden, en naar het oosten, en zie toe met uw ogen; want gij zult over deze Jordaan niet gaan", Deuteronomium 3:25-27.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MOZES LEIDT WEL UIT HET DIENSTHUIS DER ZONDE, MAAR NIET IN HET BELOOFDE LAND (9) - GPPB. (14-04-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MOZES LEIDT WEL UIT HET DIENSTHUIS DER ZONDE, MAAR NIET IN HET BELOOFDE LAND (9)

"Laat mij toch overtrekken, en dat goede land bezien, dat aan gene zijde van de Jordaan is, dat goede gebergte, en den Libanon! Doch de HEERE verstoorde zich zeer om uwentwille over mij, en hoorde niet naar mij; maar de HEERE zeide tot mij: Het zij u genoeg; spreek niet meer tot Mij van deze zaak. Klim op de hoogte van Pisga, en hef uw ogen op naar het westen, en naar het noorden, en naar het zuiden, en naar het oosten, en zie toe met uw ogen; want gij zult over deze Jordaan niet gaan", Deuteronomium 3:25-27.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ROEPING EN HET ONVERHOORDE GEBED VAN MOZES (8) - GPPB. (14-04-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ROEPING EN HET ONVERHOORDE GEBED VAN MOZES (8)

"Laat mij toch overtrekken, en dat goede land bezien, dat aan gene zijde van de Jordaan is, dat goede gebergte, en den Libanon! Doch de HEERE verstoorde zich zeer om uwentwille over mij, en hoorde niet naar mij; maar de HEERE zeide tot mij: Het zij u genoeg; spreek niet meer tot Mij van deze zaak. Klim op de hoogte van Pisga, en hef uw ogen op naar het westen, en naar het noorden, en naar het zuiden, en naar het oosten, en zie toe met uw ogen; want gij zult over deze Jordaan niet gaan", Deuteronomium 3:25-27.


-De vijf 'antipapistische' dominee-protesters tegen de pauselijke afgoderij-verheerlijking in het RD van de Antichrist, zijn door de bilderberger hoofdredacteur van het RD, dhr. Kranendonk, ingepakt en zonder een druppel geloof openbaar gekomen.

-De roeping van ex-thuislezer, dhr. J. Tollenaar, is een gebroken kruik gebleken, waaruit ook Saul gezalfd is geworden. Het geval van Tollenaar is geen uitzondering, maar een trend in onze dagen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE OOTMOEDIGE EN VRIJMOEDIGE WANDEL DES GELOOFS (7) - GPPB. (07-04-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE OOTMOEDIGE EN VRIJMOEDIGE WANDEL DES GELOOFS (7)

"Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade", 1 Petrus 5:5.

"Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd", HebreeŽn 4:16.

1. Een ootmoedig gebed en een ootmoedige wandel, n.a.v. 1 Pet. 5:5.
2. Een vrijmoedig gebed en een vrijmoedig getuigenis, n.a.v. Hebr. 4:16.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MET VRIJMOEDIGHEID TOEGAAN TOT DE TROON DER GENADE (6) - GPPB. (07-04-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MET VRIJMOEDIGHEID TOEGAAN TOT DE TROON DER GENADE (6)

"Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade", 1 Petrus 5:5.

"Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd", HebreeŽn 4:16.

1. Een ootmoedig gebed en een ootmoedige wandel, n.a.v. 1 Pet. 5:5.
2. Een vrijmoedig gebed en een vrijmoedig getuigenis, n.a.v. Hebr. 4:16.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PASCHA 2013 - GODS VOLK WORDT EENMALIG GERECHTVAARDIGD (2) - GPPB. (31-03-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PASCHA 2013 - GODS VOLK WORDT EENMALIG GERECHTVAARDIGD (2)

"Mozes dan riep al de oudsten van Israel, en zeide tot hen: Leest uit, en neemt u lammeren voor uw huisgezinnen, en slacht het pascha. Neemt dan een bundelken hysop, en doopt het in het bloed, dat in een bekken zal wezen; en strijkt aan den bovendorpel, en aan de beide zijposten van dat bloed, hetwelk in het bekken zijn zal; doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis, tot aan den morgen. Want de HEERE zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien zal aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE de deur voorbijgaan, en den verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan", Exodus 12:21-23.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PASCHA 2013 - HET REINIGINGSFEEST VAN DE VOORBIJGANG (1) - GPPB. (31-03-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PASCHA 2013 - HET REINIGINGSFEEST VAN DE VOORBIJGANG (1)

"Mozes dan riep al de oudsten van Israel, en zeide tot hen: Leest uit, en neemt u lammeren voor uw huisgezinnen, en slacht het pascha. Neemt dan een bundelken hysop, en doopt het in het bloed, dat in een bekken zal wezen; en strijkt aan den bovendorpel, en aan de beide zijposten van dat bloed, hetwelk in het bekken zijn zal; doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis, tot aan den morgen. Want de HEERE zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien zal aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE de deur voorbijgaan, en den verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan", Exodus 12:21-23.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOEDE VRIJDAG 2013 - DE VERKONDIGING VAN DE DOOD DES HEEREN - GPPB. (29-03-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOEDE VRIJDAG 2013 - DE VERKONDIGING VAN DE DOOD DES HEEREN

"Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt", 1 Kor. 11:26.


De dood van Christus snijdt alle vroom-vleselijke pretenties af.

"De HEERE snijde af alle vleiende SGP-lippen, de grootsprekende RD-tong...", Ps. 12:4.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE OOTMOEDIGHEID EN DE VRIJMOEDIGHEID DES GELOOFS (5) - GPPB. (24-03-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE OOTMOEDIGHEID EN DE VRIJMOEDIGHEID DES GELOOFS (5)

"Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade", 1 Petrus 5:5.

"Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd", HebreeŽn 4:16.

1. Een ootmoedig gebed en een ootmoedige wandel, n.a.v. 1 Pet. 5:5.
2. Een vrijmoedig gebed en een vrijmoedig getuigenis, n.a.v. Hebr. 4:16.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE OOTMOED VAN CHRISTUS ALS VRUCHT DES GELOOFS (4) - GPPB. (24-03-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE OOTMOED VAN CHRISTUS ALS VRUCHT DES GELOOFS (4)

"Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade", 1 Petrus 5:5.

"Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd", HebreeŽn 4:16.

1. Een ootmoedig gebed en een ootmoedige wandel, n.a.v. 1 Pet. 5:5.
2. Een vrijmoedig gebed en een vrijmoedig getuigenis, n.a.v. Hebr. 4:16.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BIDDEN IN CHRISTUS' NAAM (3) - GPPB. (17-03-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BIDDEN IN CHRISTUS' NAAM (3)

"En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij", Johannes 16:23-24.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GIJ BIDT EN ONTVANGT NIET, OMDAT GIJ KWALIJK BIDT (2) - GPPB. (17-03-2013)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GIJ BIDT EN ONTVANGT NIET, OMDAT GIJ KWALIJK BIDT (2)

-Verborgen gebed
-Aanhoudend gebed
-Smekend gebed
-Kwalijk gebed

"Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt", Jakobus 4:3.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BIDDAG VOOR EEN NATIONALE BEKERING - GPPB. (13-03-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BIDDAG - NIET ALLEEN VOOR GEWAS EN ARBEID, MAAR OOK VOOR EEN NATIONALE BEKERING EN OM DE VAL VAN DE ANTICHRIST (ROME)

-Het verborgen gebed
-Het aanhoudend gebed

"Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen", Matth. 6:9-13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE BELIJDENIS VAN ELI IN HET LICHT VAN DE RECHTVAARDIGMAKING (6) - GPPB. (10-03-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE BELIJDENIS VAN ELI IN HET LICHT VAN DE RECHTVAARDIGMAKING (6)

Hij is de HEERE; Hij doe, wat goed is in Zijn ogen!" 1 Samuel 3:18.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS OORDEEL DOOR ELI GERECHTVAARDIGD (5) - GPPB. (10-03-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS OORDEEL DOOR ELI GERECHTVAARDIGD, GESCHIEDT OOK IN HET KADER VAN DE RECHTVAARDIGMAKING DES ZONDAARS VOOR GOD (5)

"Toen riep Eli Samuel, en zeide: Mijn zoon Samuel! Hij dan zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Wat is het woord, dat Hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij; God doe u zo, en zo doe Hij daartoe, indien gij een woord voor mij verbergt van al de woorden, die Hij tot u gesproken heeft! Toen gaf hem Samuel te kennen al die woorden, en verborg ze voor hem niet. En hij zeide: Hij is de HEERE; Hij doe, wat goed is in Zijn ogen!" 1 Samuel 3:16-18.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ROEPING VAN SAMUEL TOT HET PROFETENAMBT (4) - GPPB. (03-03-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ROEPING VAN SAMUEL TOT HET PROFETENAMBT (4)

"En de jongeling Samuel diende den HEERE voor het aangezicht van Eli; en het Woord des HEEREN was dierbaar in die dagen; er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te dien dage, als Eli op zijn plaats nederlag (en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon), En Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lampe Gods uitgedaan werd, in den tempel des HEEREN, waar de ark Gods was, Dat de HEERE, Samuel riep; en hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij liep tot Eli en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide: Ik heb niet geroepen, keer weder, leide u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de HEERE Samuel wederom; en Samuel stond op; en ging tot Eli, en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide: Ik heb u niet geroepen, mijn zoon; keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende den HEERE nog niet; en het Woord des HEEREN was aan hem nog niet geopenbaard", 1 Samuel 3:1-7.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET WOORD WAS SCHAARS IN DE DAGEN VAN ELI (3) - GPPB. (03-03-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WOORD DES HEEREN WAS SCHAARS IN DE DAGEN VAN ELI (3)

"En de jongeling Samuel diende den HEERE voor het aangezicht van Eli; en het Woord des HEEREN was dierbaar in die dagen; er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te dien dage, als Eli op zijn plaats nederlag (en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon), En Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lampe Gods uitgedaan werd, in den tempel des HEEREN, waar de ark Gods was, Dat de HEERE, Samuel riep; en hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij liep tot Eli en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide: Ik heb niet geroepen, keer weder, leide u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de HEERE Samuel wederom; en Samuel stond op; en ging tot Eli, en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide: Ik heb u niet geroepen, mijn zoon; keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende den HEERE nog niet; en het Woord des HEEREN was aan hem nog niet geopenbaard", 1 Samuel 3:1-7.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE AMBTELIJKE NALATIGHEID VAN ELI MET EEN ZWAAR OORDEEL BEZOCHT (2) - GPPB. (24-02-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE AMBTELIJKE NALATIGHEID VAN ELI MET EEN ZWAAR OORDEEL BEZOCHT (2)

"Waarom slaat gijlieden achteruit tegen Mijn slachtoffer, en tegen Mijn spijsoffer, hetwelk Ik geboden heb in de woning; en eert uw zonen meer dan Mij, dat gijlieden u mest van het voornaamste van alle spijsoffers van Mijn volk Israel? Daarom spreekt de HEERE, de God Israels: Ik had wel klaarlijk gezegd: Uw huis en uws vaders huis zouden voor Mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid; maar nu spreekt de HEERE: Dat zij verre van Mij; want die Mij eren, zal Ik eren, maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden", 1 Sam. 2:29-30.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET OORDEEL OVER HET HUIS VAN ELI VOORZEGD (1) - GPPB. (24-02-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET OORDEEL OVER HET HUIS VAN ELI VOORZEGD (1)

1. De lofzang van Hanna
2. Samuel in 's Heeren dienst gesteld
3. De ongerechtigheid van Hofni en Phinehas
4. Het oordeel over het huis van Eli voorzegd

1 Samuel 2


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS BESLUIT TEN KWADE AAN KONING AMAZIA VOLTROKKEN (6) - GPPB. (17-02-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS BESLUIT TEN KWADE AAN KONING AMAZIA VOLTROKKEN (6)

"Toen hield de profeet op, en zeide: Ik merk, dat God besloten heeft u te verderven, dewijl gij dit gedaan, en naar mijn raad niet gehoord hebt", 2 Kronieken 25:16b.

Het oordeel Gods over de afvallige koning Amazia geldt ook de afvallige SGP en al degenen die zich leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS BESLUIT TEN KWADE AAN KONING AMAZIA BEKEND GEMAAKT (5) - GPPB. (17-02-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS BESLUIT TEN KWADE AAN KONING AMAZIA BEKEND GEMAAKT (5)

"Toen hield de profeet op, en zeide: Ik merk, dat God besloten heeft u te verderven, dewijl gij dit gedaan, en naar mijn raad niet gehoord hebt", 2 Kronieken 25:16b.

De wil des besluits van God -ten goede of ten kwade- komt in elk mensenleven openbaar


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS GRAMSCHAP JEGENS DE AFVALLIGE KONINGEN JOAS EN AMAZIA (4) - GPPB. (10-02-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS GRAMSCHAP JEGENS DE AFVALLIGE KONINGEN JOAS EN AMAZIA (4)

"Zo gedacht de koning Joas niet der weldadigheid, die zijn vader Jojada aan hem gedaan had, maar doodde zijn zoon [Zacharia]; dewelke, als hij stierf, zeide: De HEERE zal het zien en zoeken!" 2 Kronieken 24:22.

"Toen hield de profeet op, en zeide: Ik merk, dat God besloten heeft u te verderven, dewijl gij dit gedaan, en naar mijn raad niet gehoord hebt", 2 Kronieken 25:16b.


Enkele uitspraken uit de morgenpreek nader toegelicht, omtrent de afvallige SGP en de veinzing van ds. A. Kort.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE AFVALLIGE KONING JOAS EN HET STRAFGERICHT GODS IN ZIJN LEVEN (3) - GPPB. (10-02-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE AFVALLIGE KONING JOAS EN HET STRAFGERICHT GODS IN ZIJN LEVEN (3)

"Maar na den dood van Jojada kwamen de vorsten van Juda, en bogen zich neder voor den koning; toen hoorde de koning naar hen. Zo verlieten zij het huis des HEEREN, des Gods hunner vaderen, en dienden de bossen en de afgoden; toen was een grote toornigheid over Juda en Jeruzalem, om deze hun schuld. Doch Hij zond profeten onder hen, om hen tot den HEERE te doen wederkeren; die betuigden tegen hen, maar zij neigden de oren niet. En de Geest Gods toog Zacharia aan, den zoon van Jojada, den priester, die boven het volk stond, en hij zeide tot hen: Zo zegt God: Waarom overtreedt gij de geboden des HEEREN? Daarom zult gij niet voorspoedig zijn; dewijl gij den HEERE verlaten hebt, zo zal Hij u verlaten. En zij maakten een verbintenis tegen hem, en stenigden hem met stenen door het gebod des konings, in het voorhof van het huis des HEEREN. Zo gedacht de koning Joas niet der weldadigheid, die zijn vader Jojada aan hem gedaan had, maar doodde zijn zoon; dewelke, als hij stierf, zeide: De HEERE zal het zien en zoeken! Daarom geschiedde het met den omgang des jaars, dat de heirkracht van Syrie tegen hem optoog, en zij kwamen tot Juda en Jeruzalem, en verdierven uit het volk al de vorsten des volks; en zij zonden al hun roof tot den koning van Damaskus. Hoewel de heirkracht van Syrie met weinig mannen kwam, evenwel gaf de HEERE in hun hand een heirkracht van grote menigte, dewijl zij den HEERE, den God hunner vaderen, verlaten hadden; alzo voerden zij de oordelen uit tegen Joas. En toen zij van hem getogen waren (want zij lieten hem in grote krankheden), maakten zijn knechten, om het bloed der zonen van den priester Jojada, een verbintenis tegen hem, en zij sloegen hem dood op zijn bed, dat hij stierf; en zij begroeven hem in de stad Davids, maar zij begroeven hem niet in de graven der koningen" 2 Kronieken 24:17-25.


De afvallige SGP-top staat op gelijke voet met de afvallige koning Joas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JOAS UIT DE HANDEN VAN DE MOORDLUSTIGE ATHALIA GERED EN TOT KONING GEKROOND (2) - GPPB. (03-02-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JOAS UIT DE HANDEN VAN DE MOORDLUSTIGE ATHALIA GERED EN TOT KONING GEKROOND (2)

"Toen nu Athalia, de moeder van Ahazia, zag, dat haar zoon dood was, zo maakte zij zich op, en bracht al het koninklijke zaad om. Maar Joseba, de dochter van den koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, den zoon van Ahazia, en stal hem uit het midden van des konings zonen, die gedood werden, zettende hem en zijn voedster in een slaapkamer; en zij verborgen hem voor Athalia, dat hij niet gedood werd", 2 Koningen 11:1-2.

"Daarna bracht hij des konings zoon voor, en zette hem de kroon op, en gaf hem de getuigenis; en zij maakten hem koning, en zalfden hem; daartoe klapten zij met de handen, en zeiden: De koning leve! Toen Athalia hoorde de stem der trawanten en des volks, zo kwam zij tot het volk in het huis des HEEREN. En zij zag toe, en ziet, de koning stond bij den pilaar, naar de wijze, en de oversten en de trompetten bij den koning; en al het volk des lands was blijde, en blies met trompetten. Toen verscheurde Athalia haar klederen, en zij riep: Verraad, verraad! Maar de priester Jojada gebood aan de oversten van honderd, die over het heir gesteld waren, en zeide tot hen: Brengt haar uit tot buiten de ordeningen, en doodt, wie haar volgt, met het zwaard; want de priester had gezegd: Laat ze in het huis des HEEREN niet gedood worden. En zij leiden de handen aan haar; en zij ging den weg van den ingang der paarden naar het huis des konings, en zij werd daar gedood", 2 Koningen 11:12-16.


Koningen, koninginnen, presidenten, premiers, enz, die abortus en euthanasie legaliseren staan op 1 lijn met de moordlustige koningin Athalia en de gelijknamige koning Herodus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET HUIDIGE KONINGSHUIS IN HET LICHT VAN HET REGIME VAN DE GODDELOZE KONINGIN ATHALIA (1) - GPPB. (03-02-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET HUIDIGE KONINGSHUIS IN HET LICHT VAN HET REGIME VAN DE GODDELOZE KONINGIN ATHALIA (1).

"Toen nu Athalia, de moeder van Ahazia, zag, dat haar zoon dood was, zo maakte zij zich op, en bracht al het koninklijke zaad om. Maar Joseba, de dochter van den koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, den zoon van Ahazia, en stal hem uit het midden van des konings zonen, die gedood werden, zettende hem en zijn voedster in een slaapkamer; en zij verborgen hem voor Athalia, dat hij niet gedood werd", 2 Koningen 11:1-2.


De veinzing van ds. A. Kort in het licht van de veinzing van Petrus (Gal. 2).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE OPWEKKING VAN TABITHA EN DE GEESTELIJKE OPWEKKING UIT DE DOOD (2) - GPPB. (27-01-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE OPWEKKING VAN TABITHA EN DE GEESTELIJKE OPWEKKING UIT DE DOOD (2)

"En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed. En het geschiedde in die dagen, dat zij krank werd en stierf; en als zij haar gewassen hadden, legden zij haar in de opperzaal. En alzo Lydda nabij Joppe was, de discipelen, horende, dat Petrus aldaar was, zonden twee mannen tot hem, biddende, dat hij niet zou vertoeven tot hen over te komen. En Petrus stond op, en ging met hen; welken zij, als hij daar gekomen was, in de opperzaal leidden. En al de weduwen stonden bij hem, wenende, en tonende de rokken en klederen, die Dorkas gemaakt had, als zij bij haar was" (1).

"Maar Petrus, hebbende hen allen uitgedreven, knielde neder en bad; en zich kerende tot het lichaam, zeide hij: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat zij over einde. En hij gaf haar de hand, en richtte haar op, en de heiligen en de weduwen geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor hen.En dit werd bekend door geheel Joppe, en velen geloofden in den Heere", Handelingen 9:36-42 (2).

TABITHA VOL VAN DE WERKEN DER RECHTVAARDIGHEID (1) - GPPB. (27-01-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TABITHA VOL VAN DE WERKEN DER RECHTVAARDIGHEID (1)

"En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed. En het geschiedde in die dagen, dat zij krank werd en stierf; en als zij haar gewassen hadden, legden zij haar in de opperzaal. En alzo Lydda nabij Joppe was, de discipelen, horende, dat Petrus aldaar was, zonden twee mannen tot hem, biddende, dat hij niet zou vertoeven tot hen over te komen. En Petrus stond op, en ging met hen; welken zij, als hij daar gekomen was, in de opperzaal leidden. En al de weduwen stonden bij hem, wenende, en tonende de rokken en klederen, die Dorkas gemaakt had, als zij bij haar was" (1).

"Maar Petrus, hebbende hen allen uitgedreven, knielde neder en bad; en zich kerende tot het lichaam, zeide hij: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat zij over einde. En hij gaf haar de hand, en richtte haar op, en de heiligen en de weduwen geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor hen.En dit werd bekend door geheel Joppe, en velen geloofden in den Heere", Handelingen 9:36-42 (2).

EFRAIM EEN BOTTE DUIF EN EEN DIERBARE ZOON (6) - GPPB. (20-01-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EFRAIM EEN BOTTE DUIF EN EEN DIERBARE ZOON (6)

"Wat zal Ik u doen, o Efraim! wat zal Ik u doen, o Juda! dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat", Hosea 6:1-4.

"Is niet Efraim Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want sinds Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik nog ernstelijk aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de HEERE", Jer. 31:20.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE THESE EN DE ANTITHESE IN DE PREDIKING VAN HOSEA (5) - GPPB. (20-01-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE THESE EN DE ANTITHESE IN DE PREDIKING VAN HOSEA (5)

"Wat zal Ik u doen, o Efraim! wat zal Ik u doen, o Juda! dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat", Hosea 6:1-4.


De eenzijdige these-prediking ontmaskerd van degenen die zich valselijk beroepen op 2 Tim. 2:24, terwijl Hosea op Gods bevel moest twisten tegen het afhoererende volk Israel: "Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is...", Hosea 2:1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ZONDEN VAN EFRAIM EN JUDA NIET TE VER ZOEKEN (4) - GPPB. (13-01-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ZONDEN VAN EFRAIM EN JUDA NIET TE VER ZOEKEN (4)

"Wat zal Ik u doen, o Efraim! wat zal Ik u doen, o Juda! dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat", Hosea 6:1-4.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HALSSTARRIGE SCHIJN VAN EFRAIM EN JUDA ONTMASKERD (3) - GPPB. (13-01-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HALSSTARRIGE SCHIJN VAN EFRAIM EN JUDA ONTMASKERD (3)

"Wat zal Ik u doen, o Efraim! wat zal Ik u doen, o Juda! dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat", Hosea 6:1-4.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE PREDIKING VAN WET EN EVANGELIE (2) - GPPB. (06-01-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE BEKERING VAN EEN MORGENWOLK EN EEN VROEGOPKOMENDE DAUW (2)

"Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands. Wat zal Ik u doen, o Efraim! wat zal Ik u doen, o Juda! dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat", Hosea 6:1-4.


DE SEPARERENDE PREDIKING VAN HOSEA DE DOODSTEEK VOOR HET HALFVERLOSTE CHRISTENDOM.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE SEPARERENDE PREDIKING VAN HOSEA (1) - GPPB. (06-01-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE SEPARERENDE PREDIKING VAN HOSEA (1)

"Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands. Wat zal Ik u doen, o Efraim! wat zal Ik u doen, o Juda! dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat", Hosea 6:1-4.


GODS WARE GEROEPEN KNECHTEN PREDIKEN DE VOLLE RAAD GODS EN BEDIENEN ZICH NIET VAN EEN OUDVADERCITATEN-CAMPAGNE, NOCH PRONKEN ZIJ MET ANDERMANS VEREN.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIEUWJAARSPREEK 2013 - GODS VOLK IN VERWACHTING VAN DE TOEKOMST DES HEEREN - GPPB. (01-01-2013)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NIEUWJAARSPREEK 2013 - GODS VOLK IN VERWACHTING VAN DE TOEKOMST DES HEEREN

""Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont", 2 Petrus 3:13

"En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer", Openb. 21:1.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.derokendevlaswiek.com