AUDIOPREKEN 2014
OUDEJAARSPREEK 2014 - IN WIE DE DRIE ONREINE GEESTEN GEVAREN ZIJN EN WAT HET WAKEN EN BEWAREN VAN GODS VOLK INHOUDT - GPPB. (31-12-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OUDEJAARSPREEK 2014 - IN WIE DE DRIE ONREINE GEESTEN GEVAREN ZIJN EN WAT HET WAKEN EN BEWAREN VAN GODS VOLK INHOUDT

Schriftlezing:
Openbaring 16

"En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods. Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie", Openb. 16:13-15.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GELOOFSOVEREENKOMST TUSSEN RACHAB DE HOER EN DE VERSPIEDERS MET EEN EED BEZWOREN (2) - GPPB. (28-12-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GELOOFSOVEREENKOMST TUSSEN RACHAB DE HOER EN DE VERSPIEDERS MET EEN EED BEZWOREN EN WAARVOOR DE VERSPIEDERS HUN LEVEN BORG STELDEN (2)

De algemeen gangbare opvatting dat Rachab de hoer "een leugentje om best wil" zou hebben gepleegd, is een wettisch-biblicistische fabel!


Schriftlezing: Hebreen 11

Tekst voor de prediking: Jozua 2:12-24:
"Nu dan, zweert mij toch bij den HEERE, dewijl ik weldadigheid aan ulieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijns vaders huis,13) en geeft mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles, wat zij hebben; en dat gij onze zielen van den dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: Onze ziel zij voor ulieden om te sterven, indien gijlieden deze onze zaak niet te kennen geeft; het zal dan geschieden, wanneer de HEERE ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster; want haar huis was op den stadsmuur; en zij woonde op den muur. En zij zeide tot hen: Gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u aldaar drie dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn; en gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: Wij zullen onschuldig zijn van dezen uw eed, dien gij ons hebt doen zweren; zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door hetwelk gij ons zult nedergelaten hebben; en gij zult tot u in het huis vergaderen uw vader, en uw moeder, en uw broeders, en het ganse huisgezin uws vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn; maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zijn zal! Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, dien gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeide: Het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan; en zij gingen heen; en zij bond het scharlakensnoer aan het venster. Zij dan gingen heen, en kwamen op het gebergte, en bleven aldaar drie dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren; want de vervolgers hadden hen op al den weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die twee mannen weder, en gingen af van het gebergte, en voeren over, en kwamen tot Jozua, den zoon van Nun; en zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En zij zeiden tot Jozua: Zekerlijk, de HEERE heeft dat ganse land in onze handen gegeven; want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RACHAB DE HOER IN DE BRES VOOR DE ERE GODS (1) - GPPB. (28-12-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
RACHAB DE HOER IN DE BRES VOOR DE ERE GODS (1)

De algemeen gangbare opvatting dat Rachab de hoer "een leugentje om best wil" zou hebben gepleegd, is een wettisch-biblicistische fabel!


Schriftlezing: Jozua 2

Tekst voor de prediking: Jozua 2:1-11:
"Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen, die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: Gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen, en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rachab, en zij sliepen daar. Toen werd den koning te Jericho geboodschapt, zeggende: Zie, in dezen nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israels, om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rachab, zeggende: Breng de mannen uit, die tot u gekomen zijn, die te uwen huize gekomen zijn; want zij zijn gekomen, om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen, en zij had hen verborgen; en zeide aldus: Er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet, van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen; ik weet niet, waarheen die mannen gegaan zijn; jaagt hen haastelijk na, want gij zult ze achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen, en zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen, die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op den weg van de Jordaan, tot aan de veren; en men sloot de poort toe, nadat zij uitgegaan waren, die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op, op het dak. En zij sprak tot die mannen: Ik weet, dat de HEERE u dit land gegeven heeft, en dat ulieder verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners dezes lands voor ulieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord, dat de HEERE de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor ulieder aangezicht, toen gij uit Egypte gingt; en wat gijlieden aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, dewelke gijlieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand, vanwege ulieder tegenwoordigheid; want de HEERE, ulieder God, is een God boven in den hemel, en beneden op de aarde.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTDAG 2014 - EN MEN NOEMT ZIJN NAAM WONDERLIJK, RAAD, STERKE GOD, VADER DER EEUWIGHEID, VREDEVORST (2) - GPPB. (25-12-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTDAG 2014 - EN MEN NOEMT ZIJN NAAM WONDERLIJK, RAAD, STERKE GOD, VADER DER EEUWIGHEID, VREDEVORST (2)

Schriftlezing: Mattheus 1:18 t/m Matth. 2:6

Tekst voor de prediking:
"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst", Jesaja 9:5.

Zoals de Namen van Christus zijn, zo is Hij en daarvan kent alleen Gods ware volk het geheim en de kracht, naar de mate des geloofs.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTDAG 2014 - DE HEERSCHAPPIJ IS OP ZIJN SCHOUDER (1) - GPPB. (25-12-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTDAG 2014 - DE HEERSCHAPPIJ IS OP ZIJN SCHOUDER (1)

Schriftlezing: Lukas 2 en Jesaja 9

Tekst voor de prediking:
"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst", Jesaja 9:5.

1. Door de heerschappij van Christus worden goddelozen met God verzoend en Gods ware volk in het nochtans des geloofs geoefend, ten spijt van de constante stroom 'ofschoon'-aanvallen der subtiele en/of hysterische refo-hagarenen.

2. Waaruit het 'nochtans des geloofs' bestaat en hoe zich dat in het leven van de levende Kerk openbaart.

De valse "geloofs"-predikers ontmaskerd.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WAARUIT DE 'REFORMATORISCHE' NEPHILIM BESTAAT (2) - GPPB. (21-12-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WAARUIT DE 'REFORMATORISCHE NEPHILIM' BESTAAT; WAT VERZWAGERING MET DE ANTICHRIST INHOUDT EN DE VERNIETIGENDE OORDEELS-GEVOLGEN DAARVAN (2)

Schriftlezing: Genesis 6

Tekst voor de prediking:
"En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen [Ben-Elohim] 'de dochteren der mensen' aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. In die dagen waren er reuzen [Nephilim] op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name. En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb", Genesis 6:1-7.

DEZELFDE VERZWAGERING VAN DE STAM VAN SETH MET DE AFVALLIGE STAM VAN KAŌN GELDT VOOR HET REFODOM, DAT ZICH VERZWAGERD HEEFT MET DE ANTICHRIST. DE SODOMITISCHE PKN EN DE GELIJKNAMIGE HHK PLUS ALLE AFGESCHEIDEN KERKEN HEBBEN ZICH REEDS NEPHILIM-VERZWAGERD EN HET IS ALLES NEPHILIM WAT DE KERKKLOK SLAAT.

"En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen", Matth. 24-37.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERZWAGERING TUSSEN DE STAM VAN SETH (BEN-ELOHIM) EN DE AFVALLIGE STAM VAN KAŌN (NEPHILIM) (1) - GPPB. (21-12-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERZWAGERING VAN DE STAM VAN SETH (GODS ZONEN - BEN-ELOHIM) MET DE AFVALLIGE STAM VAN KAŌN (DE DOCHTEREN DER MENSEN - REUZEN - NEPHILIM) WAS DE OORZAAK VAN DE ZONDVLOED (1).

'GODS ZONEN' ZIJN GEEN GEVALLEN ENGELEN !

Schriftlezing: Genesis 6

Tekst voor de prediking:
"En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen [Ben-Elohim] 'de dochteren der mensen' aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. In die dagen waren er reuzen [Nephilim] op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name. En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was", Genesis 6:1-5.

DEZELFDE VERZWAGERING VAN DE STAM VAN SETH MET DE AFVALLIGE STAM VAN KAŌN GELDT VOOR HET REFODOM, DAT ZICH VERZWAGERD HEEFT MET DE ANTICHRIST. DE SODOMITISCHE PKN EN DE GELIJKNAMIGE HHK PLUS ALLE AFGESCHEIDEN KERKEN HEBBEN ZICH REEDS NEPHILIM-VERZWAGERD EN HET IS ALLES NEPHILIM WAT DE KERKKLOK SLAAT

"En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen", Matth. 24-37.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OCCULT SPROOKJE 'GODS ZONEN' NEPHILIM ONTMASKERD  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier


OCCULT SCIENCE FICTION SPROOKJE
OMTRENT ĎGODS ZONEN' ONTMASKERD


In het verleden hebben we al meer geageerd tegen het occulte sprookje, nl. dat ĎGods zonen' uit Genesis 6:2-4 Ďgevallen engelen' zijn (zie onderstaande hyperlink), maar aangezien deze occulte interpretatie steeds ruimere ingang vindt binnen het Refodom (o.a. door Prof. M. J. Paul en zijn proponent Arjan Baan van Stichting ĎHart-Krijs!'), zullen we nog wat dieper ingaan op deze kwestie en met het Goddelijke Woord bewijzen dat met ĎGods zonen' het gelovige geslacht van Seth bedoeld wordt en dat Ďde reuzen' en Ďde dochteren der mensen' tot het afvallige geslacht van KaÔn behoren.

OCCULTE/THEORIE DS. J.J.T. DOEDENS 'ZONEN GODS'

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENOCCULTEzpTHEORIE_DSzo_DOEDENS_zhZONEN_GODSzh.html

LEES VOLLEDIGE PDF-PUBLICATIE VIA DE KLIK HIER LINK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS VOLK HEEFT GOD ALS WONING EN CHRISTUS ALS KONING (2) - GPPB. (14-12-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS VOLK HEEFT GOD ALS WONING EN CHRISTUS ALS KONING (2)

Schriftlezing: Jesaja 35

Tekstgedeelte:
"De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; en Hij verdrijve den vijand voor uw aangezicht, en zegge: Verdelg! Israel dan zal zeker alleen wonen, en Jakobs oog zal zijn op een land van koren en most; ja, zijn hemel zal van dauw druipen!" Deuteronomium 33:27.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE AFSCHEIDSBRIEF VAN MOZES VAN ONDER EEUWIGE ARMEN (I) - GPPB. (14-12-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE AFSCHEIDSBRIEF VAN MOZES VAN ONDER EEUWIGE ARMEN (I)

Schriftlezing: Deuteronomium 33

Tekstgedeelte:
"En van Gad zeide hij: Gezegend zij, die aan Gad ruimte maakt! hij woont als een oude leeuw, en verscheurt den arm, ja ook den schedel. En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij aldaar in het deel des wetgevers bedekt was; daarom kwam hij met de hoofden des volks; hij verrichtte de gerechtigheid des HEEREN, en zijn gerichten met Israel. En van Dan zeide hij: Dan is een jonge leeuw; hij zal als uit Bazan voortspringen. En van Nafthali zeide hij: O Nafthali! wees verzadigd van de goedgunstigheid, en vol van den zegen des HEEREN; bezit erfelijk het westen en het zuiden. En van Aser zeide hij: Aser zij gezegend met zonen; hij zij zijn broederen aangenaam, en dope zijn voet in olie. IJzer en koper zal onder uw schoen zijn; en uw sterkte gelijk uw dagen! Niemand is er gelijk God, o Jeschurun! Die op den hemel vaart tot uw hulp, en met Zijn hoogheid op de bovenste wolken. De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; en Hij verdrijve den vijand voor uw aangezicht, en zegge: Verdelg! Israel dan zal zeker alleen wonen, en Jakobs oog zal zijn op een land van koren en most; ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Welgelukzalig zijt gij, o Israel! wie is u gelijk? gij zijt een volk, verlost door den HEERE, het Schild uwer hulp, en Die een Zwaard is uwer hoogheid; daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen, en gij zult op hun hoogten treden!" Deuteronomium 33:20-29.

Stichting 'de rechte straat' zo goddeloos krom als een bilderberger hoepel.
- IRS-promotor E.J. Verbruggen bedrijft goebeliaanse bilderberg-propaganda in IRS-krant 57e jaargang nr. 3 - Oktober 2014.
- ex-IRS-puppet Van Bracht die de valse leer van wijlen ds. Hegger glad streek, "bedrijft nu zending" bij de HHK in Malawi. De paus kan lachen en tevreden zijn.

Gods ware volk weet bij God vandaan van welke stam zij zijn in Christus en zoals hun stam in Gods Woord is beschreven en in zegeningen geopenbaard, zo is ook hun leven.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE SATANISCHE INHOUD VAN DE HERDERSTAS VAN DE ANTICHRIST (4) - GPPB. (07-12-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALLE REFOKERKEN ZIJN ZWAAR GEHYPNOTYISEERD DOOR DE SATANISCHE INHOUD VAN DE HERDERSTAS VAN DE ANTICHRIST (4)

Schriftlezing: 2 Thessalonicensen 2

Tekstgedeelte:
"Verder zeide de HEERE tot mij: Neem u nog eens dwazen herders gereedschap. Want ziet, Ik zal een herder verwekken in dit land; dat gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken; het jonge zal hij niet zoeken, en het verbrokene zal hij niet helen, en het stilstaande zal hij niet dragen; maar het vlees van het vette zal hij eten, en derzelver klauwen zal hij verscheuren. Wee den nietigen herder, den verlater der kudde! Het zwaard zal over zijn arm zijn, en over zijn rechteroog; zijn arm zal ten enenmale verdorren, en zijn rechteroog zal ten enenmale donker worden", Zacharia 11:15-17.

De Antichrist heeft zijn zetel in alle refokerken en de satanische horror-inhoud van zijn herderstas wordt door geen enkele refodominee onderkend, laat staan dat zij het volk daarvoor waarschuwen.

Degenen die ontkennen dat de (de witte en de zwarte) paus (de opeenvolging van pausen) de Antichrist is, is zelf een antichrist.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE TWEE STOKKEN LIEFELIJKHEID EN SAMENBINDERS VERBROKEN (3 - GPPB. (07-12-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE TWEE STOKKEN LIEFELIJKHEID EN SAMENBINDERS VERBROKEN (3)

Schriftlezing: Zacharia 12

Tekstgedeelte:
"En ik heb drie herders in een maand afgesneden; want mijn ziel was over hen verdrietig geworden, en ook had hun ziel een walg van mij. En ik zeide: Ik zal ulieden niet meer weiden; wat sterft, dat sterve, en wat afgesneden is, dat zij afgesneden, en dat de overgeblevenen de een des anderen vlees verslinden. En ik nam mijn stok LIEFELIJKHEID, en ik verbrak denzelven, te niet doende mijn verbond, hetwelk ik met al deze volken gemaakt had. Dus werd het te dien dage vernietigd, en alzo hebben de ellendigen onder de schapen, die op mij wachtten, bekend, dat het des HEEREN woord was. Want ik had tot henlieden gezegd: Indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen, dertig zilverlingen. Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze henen voor den pottenbakker: een heerlijken prijs, dien ik waard geacht ben geweest van hen! En ik nam die dertig zilverlingen, en wierp ze in het huis des HEEREN, voor den pottenbakker. Toen verbrak ik mijn tweeden stok, SAMENBINDERS, te niet doende de broederschap tussen Juda en tussen Israel", Zacharia 11:8-14.

Het nationale verbond teniet gedaan, de Kerk der Reformatie uitgerukt, de stokken Liefelijkheid en Samenbinders verbroken, ofwel de breuk geslagen tussen kerk en staat en het oordeel onafwendbaar.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE TWEE STOKKEN LIEFELIJKHEID EN SAMENBINDERS (2) - GPPB. (30-11-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE TWEE STOKKEN LIEFELIJKHEID EN SAMENBINDERS (2)

Schriftlezing: Johannes 8:26-59

Tekstgedeelte:
"Doe uw deuren open, o Libanon! opdat het vuur uw cederen vertere. Huilt, gij dennen! dewijl de cederen gevallen zijn, dewijl die heerlijke bomen verwoest zijn; huilt, gij eiken van Basan! dewijl het sterke woud nedergevallen is. Er is een stem des gehuils der herderen, dewijl hun heerlijkheid verwoest is; een stem des gebruls der jonge leeuwen, dewijl de hoogmoed van de Jordaan verwoest is. Alzo zegt de HEERE, mijn God: Weidt deze slachtschapen. Welker bezitters hen doden, en houden het voor geen schuld; en een ieder dergenen, die ze verkopen, zegt: Geloofd zij de HEERE, dat ik rijk geworden ben! en niemand van degenen, die ze weiden, verschoont ze. Zekerlijk, Ik zal niet meer de inwoners dezes lands verschonen, spreekt de HEERE; maar ziet, Ik zal de mensen overleveren, elk een in de hand zijns naasten, en in de hand zijns konings, en zij zullen dit land te morzel slaan, en Ik zal ze uit hun hand niet verlossen. Dies heb ik deze slachtschapen geweid, dewijl zij ellendige schapen zijn; en ik heb mij genomen twee stokken, den een heb ik genoemd LIEFELIJKHEID, en den anderen heb ik genoemd SAMENBINDERS; en ik heb die schapen geweid. En ik heb drie herders in een maand afgesneden; want mijn ziel was over hen verdrietig geworden, en ook had hun ziel een walg van mij", Zacharia 11:1-8

Christus wordt doorlopend door de huidige refo-joden in Zijn gekochte slachtschapen gegodslasterd en voor een tractement van 30 zilverlingen verraden, zoals o.a. geschreven staat in Johannes 8:26-59 en in Zacharia 11:12-13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOE UW DEUREN OPEN, O LIBANON, OPDAT HET VUUR UW CEDEREN VERTERE (1) GPPB. (30-11-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DOE UW DEUREN OPEN, O LIBANON, OPDAT HET VUUR UW CEDEREN VERTERE (1)

Schriftlezing: Zacharia 11

Tekst voor de prediking:
"Doe uw deuren open, o Libanon! opdat het vuur uw cederen vertere", Zacharia 11:1.

Alle 'reformatorische' kerkdeuren staan reeds open in de zin van de betekenis van de tekstwoorden uit Zacharia 11:1. De stokken Lieflijkheid en Saambinders zijn allang verbroken, maar zelfs Gods volk dat zich nog in de kerken bevindt, merkt het niet; maakt zich niet bijbels vrij en staat niet in de bressen (Ezech. 13), maar veinst (helemaal of halfslachtig) mee met het voor-het-kwaad-stemmende naamchristendom. "Vreemden verteren zijn kracht, en hij merkt het niet; ook is de grauwigheid op hem verspreid, en hij merkt het niet. Dies zal de hovaardij van Israel in zijn aangezicht getuigen; dewijl zij zich niet bekeren tot den HEERE, hun God, noch Hem zoeken in alle deze", Hos. 7:9-10.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEERE IS MIJN KRIJGSMAN (2) - GPPB. (23-11-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEERE IS MIJN KRIJGSMAN (2)

Schriftlezing: Exodus 15:1-21

Tekst voor de prediking:
"De HEERE is een krijgsman; HEERE is Zijn Naam. Hij heeft Faraoís wagenen en zijn heir in de zee geworpen; en de keure zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. De afgronden hebben hen bedekt; zij zijn in de diepten gezonken als een steen", Exodus 15:3-5.

Zoals de HEERE een Krijgsman geweest is tegen de Farao en zijn ganse leger, is Hij een Krijgsman tegen de gristelijke bašl-zebub-politiek der SGP en de ganse refo-aanhang en achterban.


Lees ook gerelateerde DRV-artikelen:
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENGODS_LEIDSELS_BIJ_SGP_EROPzq_ONEzpWAYzpTOzpHELL.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENSGPzner_DRzo_Rzo_BISSCHOP_ROEMT_BAALzpZEBUBzhs_VLEUGELLAMzpGEBEDSTEAM.html


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEERE IS EEN KRIJGSMAN; HEERE IS ZIJN NAAM (I) - GPPB. (23-11-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEERE IS EEN KRIJGSMAN; HEERE IS ZIJN NAAM (I)

Schriftlezing: Exodus 14 - 15:5

Tekst voor de prediking:
"De HEERE is een krijgsman; HEERE is Zijn Naam. Hij heeft Faraoís wagenen en zijn heir in de zee geworpen; en de keure zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. De afgronden hebben hen bedekt; zij zijn in de diepten gezonken als een steen", Exodus 15:3-5.

Zoals de HEERE een Krijgsman geweest is tegen de Farao en zijn ganse leger, is Hij een Krijgsman tegen de gristelijke bašl-zebub-politiek der SGP en de ganse refo-aanhang en achterban.


Lees ook gerelateerde DRV-artikelen:
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENGODS_LEIDSELS_BIJ_SGP_EROPzq_ONEzpWAYzpTOzpHELL.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENSGPzner_DRzo_Rzo_BISSCHOP_ROEMT_BAALzpZEBUBzhs_VLEUGELLAMzpGEBEDSTEAM.html


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WACHT U VOOR DE VALSE PROFETEN, VERSNIJDERS EN FILEERDERS (2) - GPPB. (16-11-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WACHT U VOOR DE VALSE PROFETEN, VERSNIJDERS EN FILEERDERS (2)

Schriftlezing: Ezechiel 13

Tekst voor de prediking:
"Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding", Filip. 3:2.

Preek n.a.v. versnijdende valse leer van ds. Heemskerk (HHK) en zijn SGP-bestuurslidmaatschap en het oordeel der verdoemenis daarop krachtens Rom. 3:8.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KIJK UIT VOOR DE VALSE HONDEN, OFWEL DE REFO-WOLVEN IN SCHAAPSKLEDEREN (1) - GPPB. (16-11-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KIJK UIT VOOR DE VALSE HONDEN, OFWEL DE REFO-WOLVEN IN SCHAAPSKLEDEREN (1)

"Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding", Filip. 3:2.

Preek n.a.v. versnijdende valse leer van ds. Heemskerk (HHK) en zijn SGP-bestuurslidmaatschap.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WIE HET ZIJN WAARDOOR DE ERGERNISSEN KOMEN (2) - GPPB. (09-11-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WIE HET ZIJN WAARDOOR DE ERGERNISSEN KOMEN (2)

"Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt!" Matth. 18:6-7.

Op de plak-, lik-, schik- knip- en plooien-politiek der afvallige SGP, nl.: "laat ons het kwade doen, opdat 'het goede' daaruit zou voortkomen", ligt het oordeel der verdoemenis (Rom. 3:8).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZALIG IS HIJ DIE ZICH AAN CHRISTUS EN ZIJN KRUIS NIET ERGEREN ZAL (1) - GPPB. (09-11-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ZALIG IS HIJ DIE ZICH AAN CHRISTUS EN ZIJN KRUIS NIET ERGEREN ZAL (1)

"En zalig is hij, die aan Mij niet zal geŽrgerd worden", Matth. 11:6.

Op de plak-, lik-, schik- knip- en plooien-politiek der afvallige SGP, nl.: "laat ons het kwade doen, opdat 'het goede' daaruit zou voortkomen", ligt het oordeel der verdoemenis (Rom. 3:8).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DANKDAG 2014 - DE DANKDAG VAN CHRISTUS - GPPB. (05-11-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DANKDAG 2014 - DE DANKDAG VAN CHRISTUS

"Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U", Lukas 10:21.

Christus dankt de Vader dat de 'democratisch doctorale kerk-wijzen' en de 'politiek-gristelijke verstandigen' het geheim van zaligheid NIET kennen!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REFORMATIE 2014 - ABRAHAM ALS EEN HEIDEN DOOR GOD GERECHTVAARDIGD (2) - GPPB. (02-11-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
REFORMATIE 2014 - ABRAHAM ALS EEN HEIDEN DOOR GOD GERECHTVAARDIGD (2)

"Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken; zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn; zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, of ook over de voorhuid? Want wij zeggen, dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. HOE is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid", Rom. 4:1-10.

"En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alrede verstorven was, alzo hij omtrent honderd jaren oud was, noch ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; en ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem OOK tot rechtvaardigheid gerekend", Rom. 4:19-22.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REFORMATIE 2014 - HOE IS HET HEM DAN TOEGEREKEND? IN DE VOORHUID! (1) - GPPB. (02-11-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
REFORMATIE 2014 - HOE IS HET HEM DAN TOEGEREKEND? IN DE VOORHUID! (1)

"Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken; zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn; zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, of ook over de voorhuid? Want wij zeggen, dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. HOE is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid", Rom. 4:1-10.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AFDOEN VAN HET WOORD IS EEN REPETERENDE PARADIJSZONDE (6) - GPPB. (26-10-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AFDOEN VAN HET WOORD IS EEN REPETERENDE PARADIJSZONDE (6)

"En indien iemand afdoet van de woorden des Boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het Boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is", Openbaring 22:19.

Schriftlezing: 2 Timotheus 3-4.

- De zogenaamde "mannenbijbel" en "vrouwenbijbel" als varianten op de "HSV" van Jongbloed zijn stripboeken die in de hel gesponnen zijn en als brandstof voor de hel dienen. De duivel kan schaterlachen en tevreden zijn, maar God zal lachen in hunlieder verderf over degenen die van dit soort godslasterlijke stripboeken gebruik maken.

- Het toedoen en afdoen jegens het Woord door een demoNcratische kerkvorm en door de gelijknamige (kerk)politiek
- Het toedoen en afdoen jegens de leer van Christus en het afdoen van de ergernis van het kruis
- Het toedoen en afdoen jegens de bijbelse toepassing van het heil
- Het toedoen en afdoen omtrent de bijbelse tucht (o.a. m.b.t. inzegenen van onbekeerde ambtsdragers)
- Het toedoen en afdoen ten aanzien van leer en leven


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AFDOEN AAN HET WOORD IS DE ERGERNIS VAN HET KRUIS VAN CHRISTUS TENIET DOEN EN CHRISTUS EN ZIJN LEER VERVALSEN (5) - GPPB. (26-10-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AFDOEN AAN HET WOORD IS DE ERGERNIS VAN HET KRUIS VAN CHRISTUS TENIET DOEN EN CHRISTUS EN ZIJN LEER VERVALSEN, HETGEEN DOOR ALLE REFOKERKEN EN VOORGANGERS WORDT BEDREVEN (5)

"En indien iemand afdoet van de woorden des Boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het Boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is", Openbaring 22:19.

Schriftlezing: Jeremia 9.

- Theoretisch roemen in John Knox, hetgeen recent door refo-liberalen als L.J. van Valen en prof. Selderhuis in het RD is bedreven, is PURE vijandschap jegens Christus en Zijn leer, omdat genoemde schriftgeleerden NIETS van de onbuigzaamheid Christi van John Knox moeten hebben en hem veeleer zouden vermoorden als hij nog in de tijd zou zijn!

- Het toedoen en afdoen jegens het Woord door een demoNcratische kerkvorm en door de gelijknamige (kerk)politiek
- Het toedoen en afdoen jegens de leer van Christus en het afdoen van de ergernis van het kruis
- Het toedoen en afdoen jegens de bijbelse toepassing van het heil
- Het toedoen en afdoen omtrent de bijbelse tucht (o.a. m.b.t. inzegenen van onbekeerde ambtsdragers)
- Het toedoen en afdoen ten aanzien van leer en leven


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOEDOEN AAN HET WOORD IS WERKHEILIGE VIJANDSCHAP EN AFDOEN VAN HET WOORD IS HET BLOED VAN CHRISTUS ONREIN ACHTEN (4) - GPPB. (19-10-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TOEDOEN AAN HET WOORD IS WERKHEILIGE VIJANDSCHAP EN AFDOEN VAN HET WOORD IS HET BLOED VAN CHRISTUS ONREIN ACHTEN (4)

"Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes Boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit Boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des Boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het Boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is", Openbaring 22:18-19.

- Het toedoen en afdoen jegens het Woord door een demoNcratische kerkvorm en door de gelijknamige (kerk)politiek
- Het toedoen en afdoen jegens de leer van Christus en het afdoen van de ergernis van het kruis
- Het toedoen en afdoen jegens de bijbelse toepassing van het heil
- Het toedoen en afdoen omtrent de bijbelse tucht (o.a. m.b.t. inzegenen van onbekeerde ambtsdragers)
- Het toedoen en afdoen ten aanzien van leer en leven


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET OORDEEL OVER DEGENE DIE AAN HET WOORD TOEDOET EN DIE VAN HET WOORD AFDOET (3) - GPPB. (19-10-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET OORDEEL OVER DEGENE DIE AAN HET WOORD TOEDOET EN DIE VAN HET WOORD AFDOET (3)

"Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes Boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit Boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des Boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het Boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is", Openbaring 22:18-19.

- Het toedoen en afdoen jegens het Woord door een demoNcratische kerkvorm en door de gelijknamige (kerk)politiek
- Het toedoen en afdoen jegens de leer van Christus en het afdoen van de ergernis van het kruis
- Het toedoen en afdoen jegens de bijbelse toepassing van het heil
- Het toedoen en afdoen omtrent de bijbelse tucht (o.a. m.b.t. inzegenen van onbekeerde ambtsdragers)
- Het toedoen en afdoen ten aanzien van leer en leven


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN DIE WIL, NEME HET WATER DES LEVENS OM NIET (2) - GPPB. (12-10-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EN DIE WIL, NEME HET WATER DES LEVENS OM NIET (2)

"Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het Geslacht Davids, de blinkende Morgenster. En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des Levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes Boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit Boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des Boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het Boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen", Openbaring 22:16-21.

"En die wil....", Openb. 22:17b. "Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er", Ps. 33:9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GETUIGENIS VAN CHRISTUS, DE GEEST EN DE BRUID, EN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE (1) - GPPB. (12-10-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GETUIGENIS VAN CHRISTUS, DE GEEST EN DE BRUID, EN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE (1)

"Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het Geslacht Davids, de blinkende Morgenster. En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des Levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes Boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des Boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het Boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit Boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen", Openbaring 22:16-21.

De vijf personen die Christus hier noemt:

1. De Geest
2. De Bruid
3. De het hoort
4. Die dorst heeft
5. Die wil...


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELIZA ONTVANGT ZEGELEN AAN ZIJN BEDIENING DOOR DE DOOD VAN 42 VERBONDSKINDEREN (8) - GPPB. (05-10-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ELIZA ONTVANGT ZEGELEN AAN ZIJN BEDIENING DOOR DE DOOD VAN 42 VERBONDSKINDEREN (8)

"En hij ging van daar op naar Beth-el. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem, en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op! En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen. En hij ging van daar naar den berg Karmel; en van daar keerde hij weder naar Samaria", 2 Koningen 2:23-25.

1. De diensbaarheid van de Bethel-kinderen
2. De dienstbaarheid van Eliza
3. De dienstbaarheid van Christus


De kerk van vandaag:
De kinderen van Bethel -huis Gods- die Eliza bespotten, waren verbondskinderen van Bethel, een stad die Beth-Aven, dat is huis van goddeloosheid en afgoderij, gelijk geworden was.

*Sterfbedbekeringen zijn zelden uit God.
*Het bijbelse onderscheid tussen een schijn-sterfbedbekering en een sterfbedbekering uit God


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VLOEKENDE BETHEL-KINDEREN DOOR ELIZA VERVLOEKT EN DOOR TWEE BEREN VERSCHEURD (7)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VLOEKENDE BETHEL-KINDEREN DOOR ELIZA VERVLOEKT EN DOOR TWEE BEREN VERSCHEURD (7)

"En hij ging van daar op naar Beth-el. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem, en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op! En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen. En hij ging van daar naar den berg Karmel; en van daar keerde hij weder naar Samaria", 2 Koningen 2:23-25.

1. De diensbaarheid van de Bethel-kinderen
2. De dienstbaarheid van Eliza

3. De dienstbaarheid van Christus

De kerk van vandaag:
De kinderen van Bethel -huis Gods- die Eliza bespotten, waren verbondskinderen van Bethel, een stad die Beth-Aven, dat is huis van goddeloosheid en afgoderij, gelijk geworden was.

De huidige vloekende Bethel-kinderen braken hun gal o.a. op de vervloekte webblog van de vloekende dr. A. Huigen.

Sterfbedbekeringen zijn zelden uit God.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GEZONDMAKING DES HEEREN VAN DE WATERWEL TE JERICHO EEN BEELD VAN DE REDDING DER ZIEL (6) - GPPB. (28-09-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GEZONDMAKING DES HEEREN VAN DE WATERWEL TE JERICHO EEN BEELD VAN DE REDDING DER ZIEL (6)

"Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neder ter aarde. En zij zeiden tot hem: Zie nu, er zijn bij uw knechten vijftig dappere mannen; laat hen toch heengaan, en uw heer zoeken, of niet misschien de Geest des HEEREN hem opgenomen, en op een der bergen, of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: Zendt niet. Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe; en hij zeide: Zendt. En zij zonden vijftig mannen, die drie dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was; en hij zeide tot hen: Heb ik tot ulieden niet gezegd: Gaat niet? En de mannen der stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de woning dezer stad is goed, gelijk als mijn heer ziet; maar het water is kwaad, en het land onvruchtbaar. En hij zeide: Brengt mij een nieuwe schaal, en legt er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel, en wierp het zout daarin, en zeide: Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond, tot op dezen dag, naar het woord van Elisa, dat hij gesproken had", 2 Koningen 2:15-22.

NIEUWE WIJN DOET MEN IN NIEUWE LEDERZAKKEN....

CHRISTUS LEGT HET GENADEZOUT ALLEEN IN DE NIEUWE MENS ALS EEN SCHAT IN EEN AARDEN VAT: "GIJ ZIJT HET ZOUT DER AARDE!"

CHRISTUS WERD ALS HET ZOUT DER AARDE IN EEN NIEUW GRAF GELEGD WAARIN NOG NOOIT IEMAND GELEGEN HAD.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE KWADE WATERWEL TE JERICHO BIJ MONDE VAN ELISA DOOR DE HEERE GEZOND GEMAAKT EN HET ONVRUCHTBARE LAND VRUCHTBAAR (5) - GPPB. (28-09-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE KWADE WATERWEL TE JERICHO BIJ MONDE VAN ELISA DOOR DE HEERE GEZOND GEMAAKT EN HET ONVRUCHTBARE LAND VRUCHTBAAR (5)

"Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neder ter aarde. En zij zeiden tot hem: Zie nu, er zijn bij uw knechten vijftig dappere mannen; laat hen toch heengaan, en uw heer zoeken, of niet misschien de Geest des HEEREN hem opgenomen, en op een der bergen, of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: Zendt niet. Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe; en hij zeide: Zendt. En zij zonden vijftig mannen, die drie dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was; en hij zeide tot hen: Heb ik tot ulieden niet gezegd: Gaat niet? En de mannen der stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de woning dezer stad is goed, gelijk als mijn heer ziet; maar het water is kwaad, en het land onvruchtbaar. En hij zeide: Brengt mij een nieuwe schaal, en legt er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel, en wierp het zout daarin, en zeide: Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond, tot op dezen dag, naar het woord van Elisa, dat hij gesproken had", 2 Koningen 2:15-22.

----------------------------------------------

DE PROFETENZONEN TE JERICHO HOUDEN HUN ONHEILIG VUUR VOOR LICHT EN WORDEN DOOR ELISA PUBLIEK TE SCHANDE GEZET

DE KWADE WATERWEL TE JERICHO IS DE REFO-KERK VAN VANDAAG EN ZO DE KERK ZO HET VOLK.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELISA BETOONT DE WARE BROEDERSCHAP IN CHRISTUS JEGENS ELIA EN ONTVANGT TWEE DELEN VAN ZIJN GEEST (4)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ELISA BETOONT DE WARE BROEDERSCHAP IN CHRISTUS JEGENS ELIA EN ONTVANGT TWEE DELEN VAN ZIJN GEEST (4)

"Het geschiedde nu, als de HEERE Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Beth-el gezonden. Maar Elisa zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten! Alzo gingen zij af naar Beth-el. Toen gingen de zonen der profeten, die te Beth-el waren, tot Elisa uit, en zeiden tot hem: Weet gij, dat de HEERE heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten! Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten, die te Jericho waren, naar Elisa toe, en zeiden tot hem: Weet gij, dat de HEERE heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten! En zij beiden gingen henen. En vijftig mannen van de zonen der profeten gingen henen, en stonden tegenover van verre; en die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel, en wond hem samen, en sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld; en zij beiden gingen er door op het droge. Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn! En hij zeide: Gij hebt een harde zaak begeerd; indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen worde, het zal u alzo geschieden; doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israels en zijn ruiteren! En hij zag hem niet meer; en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Eliaís mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder, en stond aan den oever van de Jordaan. En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide: Waar is de HEERE, de God van Elia? Ja, Dezelve? En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging er door", 2 Koningen 2:1-14.

----------------------------------------------

In de preek wordt een fragment over dominee Boogaardt uit Sliedrecht wel benoemd, maar niet afgemaakt. Bij deze hieronder afgedrukt.

Dominee Boogaardt was bang voor gemene werkingen des Geestes. "'t Kan zo ver gaan wat het toch niet is", zei hij als hij op zijn plaats was.
Ome Jan vertelt verder: "Er kwam toen veel volk van God bij ds. Boogaardt op het gezelschap. Op een avond zei de dominee tegen mij: "Jan, vanavond komt hier veel van Gods oude, geoefende volk en jij bent daarbij ook uitgenodigd."
Ik vond het een hele eer, om in dezelfde kamer bij dat geoefende volk te mogen zitten. Anders zat ik altijd met een paar jongens van de Catechisatie in de achterkamer. Ik voelde me zeer vereerd. Toen het volk aan de praat ging, stemde ik er van ganser harte mee in en ik dacht in mijn verwaandheid dat hun taal de mijne was, want ik had best al heel wat beleefdÖ!
Na afloop werd ik even door de dominee apart genomen. Hij keek mij doordringend aan. Hij zei: "Jan, ik heb je de hele avond gadegeslagen en je was het blijkbaar in alles met het volk eens. Als zij Ďja' zeiden, knikte je ook en als zij Ďnee' zeiden, schudde je ook je hoofd. Maar ik heb je wat te zeggen, jongen. Van alles wat dit volk besproken heeft, daar sta jij nog buŪten!"
O, ik voelde zo de vijandschap in me omhoog komen en ik gooide eruit: "Boogaardt, je moet een důůdskop op je kerk zetten, want je houdt geen kip in 't leven!"
"Ach", zei de dominee, "voor mijn liefde sta je me tegen."


Note: Die afsnijdende onderwijzing (bakering) is praktisch volledig zoek in de meest rechtzinnige kerken.

Ome Jan vervolgd: "In dezelfde week kwam God met me af te rekenen en dacht ik dat het water mijn deel was, vanwege mijn aangeboren en dadelijke vijandschap jegens God, maar, o wonder van vrije genade, in dezelfde week heb ik het van God mogen verliezen en is mijn ziel gered."

Lees complete verhaal via onderstaande link:

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDE_LAATSTE_DER_MOHIKANEN.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELIA DE MAN GODS EN WAT DAT BETEKENT (3) - GPPB. (21-09-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ELIA DE MAN GODS EN WAT DAT BETEKENT (3)

"En zij [de boden] zeiden tot hem [Ahazia]: Hij was een man met een harig kleed, en met een lederen gordel gegord om zijn lenden. Toen zeide hij: Het is Elia, de Thisbiet. En hij zond tot hem een hoofdman van vijftig met zijn vijftigen. En als hij tot hem opkwam (want ziet, hij zat op de hoogte eens bergs), zo sprak hij tot hem: Gij, man Gods! de koning zegt: Kom af. Maar Elia antwoordde en sprak tot den hoofdman van vijftigen: Indien ik dan een man Gods ben, zo dale vuur van den hemel, en vertere u en uw vijftigen. Toen daalde vuur van den hemel, en verteerde hem en zijn vijftigen. En hij zond wederom tot hem een anderen hoofdman van vijftig met zijn vijftigen. Deze antwoordde en sprak tot hem: Gij, man Gods! zo zegt de koning: Kom haastelijk af. En Elia antwoordde en sprak tot hem: Ben ik een man Gods, zo dale vuur van den hemel, en vertere u en uw vijftigen. Toen daalde vuur Gods van den hemel en verteerde hem en zijn vijftigen. En wederom zond hij een hoofdman van de derde vijftigen met zijn vijftigen. Zo ging de derde hoofdman van vijftigen op, en kwam en boog zich op zijn knieen, voor Elia, en smeekte hem, en sprak tot hem: Gij, man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten, van deze vijftigen, dierbaar zijn in uw ogen! Zie, het vuur is van den hemel gedaald, en heeft die twee eerste hoofdmannen van vijftigen met hun vijftigen verteerd; maar nu, laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen! Toen sprak de Engel des HEEREN tot Elia: Ga af met hem; vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op, en ging met hem af tot den koning. En hij sprak tot hem: Zo zegt de HEERE: Daarom, dat gij boden gezonden hebt, om Baal-zebub, den god van Ekron, te vragen (is het, omdat er geen God in Israel is, om Zijn Woord te vragen?); daarom, van dat bed, waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult den dood sterven. Alzo stierf hij, naar het Woord des HEEREN, dat Elia gesproken had; en Joram werd koning in zijn plaats, in het tweede jaar van Joram, den zoon van Josafat, den koning van Juda; want hij had geen zoon", 2 Koningen 1:8-17.

De onverbrekelijke broederband in Christus tussen Elia en Elisa
"Het geschiedde nu, als de HEERE Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Beth-el gezonden. Maar Elisa zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten! Alzo gingen zij af naar Beth-el", 2 Koningen 2:1-2.

----------------------------------------------

REFOKERKEN VERGEVEN VAN DE VALSE PROFETEN

Ds. Labee (GG) noemt in een email aan GPPB. de ontmaskering en bijbelse weerlegging op deze website van zijn leervervalsing en schurkachtige vaccinatie-leugens "onzin!"


Bronlink:
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENVACCINATIEzpLEUGENSzpHOAX_dszo_Rzo_vzo_KOOTEN_dszo_Bzo_LABEE_dszo_JzoAzo_WESTSTRATE.html

Broeder en ouderling C. van Harberden moet zich vrijmaken van de Labee-vos in Gods wijngaard (in zoverre er nog sprake is van Gods wijngaard binnen de refokerken).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELIA DE MAN GODS BEZORGT HET OORDEEL GODS AAN DE GODDELOZE KONING AHAZIA (2) - GPPB. (14-09-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ELIA DE MAN GODS BEZORGT HET OORDEEL GODS AAN DE GODDELOZE EN ZIEKE KONING AHAZIA (2)

"En zij [de boden] zeiden tot hem [Ahazia]: Hij was een man met een harig kleed, en met een lederen gordel gegord om zijn lenden. Toen zeide hij: Het is Elia, de Thisbiet. En hij zond tot hem een hoofdman van vijftig met zijn vijftigen. En als hij tot hem opkwam (want ziet, hij zat op de hoogte eens bergs), zo sprak hij tot hem: Gij, man Gods! de koning zegt: Kom af. Maar Elia antwoordde en sprak tot den hoofdman van vijftigen: Indien ik dan een man Gods ben, zo dale vuur van den hemel, en vertere u en uw vijftigen. Toen daalde vuur van den hemel, en verteerde hem en zijn vijftigen. En hij zond wederom tot hem een anderen hoofdman van vijftig met zijn vijftigen. Deze antwoordde en sprak tot hem: Gij, man Gods! zo zegt de koning: Kom haastelijk af. En Elia antwoordde en sprak tot hem: Ben ik een man Gods, zo dale vuur van den hemel, en vertere u en uw vijftigen. Toen daalde vuur Gods van den hemel en verteerde hem en zijn vijftigen. En wederom zond hij een hoofdman van de derde vijftigen met zijn vijftigen. Zo ging de derde hoofdman van vijftigen op, en kwam en boog zich op zijn knieen, voor Elia, en smeekte hem, en sprak tot hem: Gij, man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten, van deze vijftigen, dierbaar zijn in uw ogen! Zie, het vuur is van den hemel gedaald, en heeft die twee eerste hoofdmannen van vijftigen met hun vijftigen verteerd; maar nu, laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen! Toen sprak de Engel des HEEREN tot Elia: Ga af met hem; vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op, en ging met hem af tot den koning. En hij sprak tot hem: Zo zegt de HEERE: Daarom, dat gij boden gezonden hebt, om Baal-zebub, den god van Ekron, te vragen (is het, omdat er geen God in Israel is, om Zijn Woord te vragen?); daarom, van dat bed, waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult den dood sterven. Alzo stierf hij, naar het Woord des HEEREN, dat Elia gesproken had; en Joram werd koning in zijn plaats, in het tweede jaar van Joram, den zoon van Josafat, den koning van Juda; want hij had geen zoon", 2 Koningen 1:8-17.

"Doch na dezen vergezelschapte zich Josafat, de koning van Juda, met Ahazia, den koning van Israel; die handelde goddelooslijk in zijn doen. En hij vergezelschapte zich met hem, om schepen te maken, om naar Tharsis te gaan; en zij maakten de schepen te Ezeon-geber. Maar Eliezer, de zoon van Dodava, van Maresa, profeteerde tegen Josafat, zeggende: Omdat gij u met Ahazia vergezelschapt hebt, heeft de HEERE uw werken verscheurd. Alzo werden de schepen verbroken, dat zij niet konden naar Tharsis gaan", 2 Kronieken 20:35-37.

----------------------------------------------

De reformatorische Bašl-Zebub-religie (= BeŽlzebub):
* Ds. A. Moerkerken onderschrijft het Schriftgezag op papier (recent RD-artikel), maar in zijn leerpraktijk lapt hij het Schriftgezag aan zijn embyronale Comrie-laars.

* De SGP doet hetzelfde, door op papier het regeerambt de vrouw te ontzeggen en in de praktijk toe te juichen.

* Obama spreekt door dezelfde Bašl-Zebub-geest: "Geen religie ter wereld rechtvaardigt het doden van onschuldigen", en dat, terwijl hij de abortusbeweging promoot en Gods zegen toewenst... en daarmee de massamoord van miljoenen ongeboren levens toejuicht....(tipje van de Bašl-Zebub-sluier der vrijmetselarij).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KONING AHAZIA RAADPLEEGT BAńL-ZEBUB, DE AFGOD VAN HET REFODOM (1)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KONING AHAZIA RAADPLEEGT BAńL-ZEBUB, DE AFGOD VAN HET REFODOM (1)

"En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal, die te Samaria was, en werd krank. En hij zond boden, en zeide tot hen: Gaat heen, vraagt Bašl -Zebub, den god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal", 2 Koningen 1:2.

DE KRANKHEID VAN KONING AHAZIA WAS TOT DE DOOD, OMDAT HIJ NIET TOT GOD OM GENADE SMEEKTE, MAAR BAAL-ZEBUB RAADPLEEGDE, GELIJK KONING SAUL BIJ DE WAARZEGSTER VAN ENDOR TE RADE GING.

----------------------------------------------

- SGP-top gaat naar het Zeeuwse theater waarin Bašl-Zebub-film van Lilian Janse wordt afgedraaid!
- SGP is politieke Bašl-Zebub-partij
- Het RD is de reformatorische Bašl-Zebub-krant
- De grondlegger van de demoNcratische Bašl-Zebub-(kerk)politiek, Machiavelli, leerde: "Het doel heiligt alle middelen, altijd en overal."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEGENEN DIE GOD VREZEN ZULLEN UITGAAN EN TOENEMEN ALS MESTKALVEREN EN DE GODDELOZEN ALS AS VERTREDEN ONDER DE ZOLEN HUNNER VOETEN (2) - GPPB. (07-09-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEGENEN DIE GOD VREZEN ZULLEN UITGAAN EN TOENEMEN ALS MESTKALVEREN EN DE GODDELOZEN ALS AS VERTREDEN ONDER DE ZOLEN HUNNER VOETEN (2)

"Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen", Maleachi 4:1-3.

----------------------------------------------

DE AFVALLIGE SGP-TOP EN HUN 'REFORMATORISCHE' AANHANG ZULLEN ALS AS VERTREDEN WORDEN ONDER DE ZOLEN VAN DE VOETEN VAN GODS VOLK.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GODDELOZEN IN VLAM GEZET, MAAR IN DE HARTEN VAN GODS VOLK GAAT DE ZONNE DER GERECHTIGHEID OP (1) - GPPB. (07-09-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GODDELOZEN IN VLAM GEZET, MAAR IN DE HARTEN VAN GODS VOLK GAAT DE ZONNE DER GERECHTIGHEID OP (1)

"Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen", Maleachi 4:1-3.

----------------------------------------------

Recente goddeloze uitspraak van dr. W. J. op 't Hof: "Beste preek ooit gehouden is die van Petrus op de Pinksterdag pats-boem!" (zie Refdag) met Gods Woord gekraakt.

HHK-er, Op 't Hof brengt met zijn goddeloze HHK-uitspraak de unieke volmaakte prediking van de enige Leraar der Gerechtigheid in discrediet. ALLEEN Christus preekte alwetend en door de Heilige Geest zonder mate, terwijl al Gods volk, zelfs de apostelen, de Geest met mate bezitten en ten dele kennen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET WARE GELOOFSETEN VAN GODS WOORDEN, DAARVAN IS DE TOESTEEN: ZOET IN DE MOND EN BITTER IN DE BUIK (2) - GPPB. (31-08-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WARE GELOOFSETEN VAN GODS WOORDEN, DAARVAN IS DE TOESTEEN: ZOET IN DE MOND EN BITTER IN DE BUIK (2)

"En ik zag een anderen sterken Engel, afkomende van den hemel, Die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven Zijn hoofd; en Zijn aangezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als pilaren van vuur. En Hij had in Zijn hand een boeksken, dat geopend was; en Hij zette Zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde. En Hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als Hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet. En de Engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief Zijn hand op naar den hemel. En Hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn; maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft. En de Stem, die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij, en zeide: Ga henen, neem het boeksken, dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging henen tot den Engel, zeggende tot Hem: Geef mij dat boeksken. En Hij zeide tot mij: Neem dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honig. En ik nam dat boeksken uit de hand des Engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En Hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natien, en talen, en koningen", Openbaring 10.

"Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw Woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want ik ben naar Uw Naam genoemd, o HEERE, God der heirscharen! Ik heb in den raad der bespotters niet gezeten, noch ben van vreugde opgesprongen; vanwege Uw hand heb ik alleen gezeten, want Gij hebt mij met gramschap vervuld", Jeremia 15:16-17.


Gods oordelen over het afvallige refo-christendom geopenbaard.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE STERKE ENGEL MET EEN GEOPEND BOEKSKE IN ZIJN HAND (1) - GPPB. (31-08-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE STERKE ENGEL MET EEN GEOPEND BOEKSKE IN ZIJN HAND (1)

"En ik zag een anderen sterken Engel, afkomende van den hemel, Die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven Zijn hoofd; en Zijn aangezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als pilaren van vuur. En Hij had in Zijn hand een boeksken, dat geopend was; en Hij zette Zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde. En Hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als Hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet. En de Engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief Zijn hand op naar den hemel. En Hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn; maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft. En de Stem, die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij, en zeide: Ga henen, neem het boeksken, dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging henen tot den Engel, zeggende tot Hem: Geef mij dat boeksken. En Hij zeide tot mij: Neem dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honig. En ik nam dat boeksken uit de hand des Engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En Hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natien, en talen, en koningen", Openbaring 10.

SGP-lijder Van der Staaij heeft onlangs gezegd dat "de wettelijk vastgestelde wachttijd voor het plegen van abortus in acht genomen moet worden." Recent heeft Van der Staaij tegen minister Schippers gezegd dat zij zich moet houden aan de euthanasiewet en die wetgeving niet mag verruimen.

Van der Staaij pleit dus VOOR abortus en euthanasie, want hij houdt minister Schippers niet Gods heilige Wet voor, laat staan dat hij krachtens Gods Wet een verbod op abortus en euthanasie van haar afeist, nee, hij eist dat de minsiter zich houdt aan de huidige naziwetten van abortus en euthanasie.

Van der Staaij zou dus ook van Hitler afeisen dat hij zich moet houden aan het vermoorden van de Joden in de gaskamers, aangezien Hitler de nazi-praktijken "legaal" gemaakt had via de wetgeving.

Het is oud nieuws dat de SGP een antichristelijke partij is en derhalve is Van der Staaij een oudgereformeerde Godevijandige antichrist!

SGP-dominees en SGP/bestuurs/leden zijn derhalve niet minder Godevijandige antichristenen dan Van der Staaij! Wie de SGP bij monde van Van der Staaij stilzwijgend laat begaan in zijn pro-nazi-uitspraken, is uiteindelijk net zo onbekeerd als de duivel zelf!


ZIE OOK PERSBERICHT IN RUBRIEK "2014 THEOLOGIE PERSBERICHTEN"


http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENVAN_DER_STAAIJ_PLEITzpOPNIEUWzpVOOR_NAZIzpWETGEVING.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET ONDERSCHEID TUSSEN DE VERSLAGENEN VAN GEEST EN DE VERBROKENEN VAN HART ONDER DE WET EN ONDER DE GENADE (2) - GPPB. (24-08-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET ONDERSCHEID TUSSEN DE VERSLAGENEN VAN GEEST EN DE VERBROKENEN VAN HART ONDER DE WET EN ONDER DE GENADE (2)

"Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden", Jesaja 57:15.

"De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest", Psalm 34:19.1. Het Evangelie van vrije genade en de separatie daarin

Het onderscheid tussen:
2. De dorstigen onder de wet en de dorstigen onder de genade
3. De vernedering der wet in het stuk der ellende, en de Evangelische vernedering onder de genade
4. Wettische droefheid en evangelische droefheid
5. Wettisch berouw en evangelisch berouw
6. Wettisch gebrek lijden en evangelisch gebrek lijden
7. De vleselijke rijkdom van de oude mens en de geestelijke rijkdom van de nieuwe mens

8. De borgtochtelijke verbrijzeling, vernedering en dorst van Christus


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET ONDERSCHEID TUSSEN HET WERK GODS IN DE ZIEL ONDER DE WET EN HET WERK GODS IN CHRISTUS IN DE ZIEL ONDER DE GENADE (1) - GPPB. (24-08-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET ONDERSCHEID TUSSEN HET WERK GODS IN DE ZIEL ONDER DE WET EN HET WERK GODS IN CHRISTUS IN DE ZIEL ONDER DE GENADE (1)

"Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden", Jesaja 57:15.

1. Het Evangelie van vrije genade en de separatie daarin

Het onderscheid tussen:
2. De dorstigen onder de wet en de dorstigen onder de genade
3. De vernedering der wet in het stuk der ellende, en de Evangelische vernedering onder de genade
4. Wettische droefheid en evangelische droefheid
5. Wettisch berouw en evangelisch berouw
6. Wettisch gebrek lijden en evangelisch gebrek lijden
7. De vleselijke rijkdom van de oude mens en de geestelijke rijkdom van de nieuwe mens

8. De borgtochtelijke verbrijzeling, vernedering en dorst van Christus


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERLOREN ZOON UIT DES VIJANDS LAND GETROKKEN EN DOOR DE VADER VERZOEND (2) - GPPB. (17-08-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERLOREN ZOON UIT DES VIJANDS LAND GETROKKEN EN DOOR DE VADER VERZOEND (2)

"En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten; en brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld; en als hij kwam, en het huis genaakte, hoorde hij het gezang (muziek) en het gerei (gedans), en tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde, wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem. Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden", Lukas 15:20-32.

De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze geopenbaard in de toepassing in de gelijkenis van de verloren zoon.

De vijandige staat onder de wet van de oudste zoon tekent de staat der kerk van vandaag!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ONTWAKING VAN DE VERLOREN ZOON ONDER DE WET (1) - GPPB. (17-08-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ONTWAKING VAN DE VERLOREN ZOON ONDER DE WET (1)

"En Hij zeide: Een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot den vader: Vader, geef mij het deel des goeds, dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een ver gelegen land, en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelve land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen, en voegde zich bij een van de burgers deszelven lands; en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met den draf, dien de zwijnen aten; en niemand gaf hem dien. En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger! Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen", Lukas 15:11-19.

De ontwaking onder de wet gaat aan de wedergeboorte vooraf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOE GODS VOLK ZICH BENAARSTIGT OM ONBEVLEKT EN ONBESTRAFFELIJK VAN GOD BEVONDEN TE WORDEN IN VREDE (2) - GPPB. (10-08-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HOE GODS VOLK ZICH BENAARSTIGT OM ONBEVLEKT EN ONBESTRAFFELIJK VAN GOD BEVONDEN TE WORDEN IN VREDE (2)

"Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede", 2 Pet. 3:13-14.

"En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw . En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw", Openb. 21:5.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HEMEL EEN AARDE ZULLEN VERGAAN, MAAR NIEUWE HEMELEN EN EEN NIEUWE AARDE ZAL VOOR GODS VOLK NAAR GODS BELOFTE EEUWIG BESTAAN (1) - GPPB. (10-08-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEMEL EEN AARDE ZULLEN VERGAAN, MAAR NIEUWE HEMELEN EN EEN NIEUWE AARDE ZAL VOOR GODS VOLK NAAR GODS BELOFTE EEUWIG BESTAAN (1)

"Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid! Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont", 2 Pet. 3:13.

Elk onbekeerd mens is opzettelijk onbekeerd!

"Een stem uit de hemel....." weerlegd met het Woord.

Degenen die de brute RD/SGP-leugens geloven, zijn absoluut onbekeerd, aangezien de Heilige Geest Gods ware volk geen leugens leert, noch daarin laat, maar haar in de Waarheid leidt en houdt.

De fruit- en vlees-ban van Putin jegens het provocerende en sanctionerende westen, is de slaande hand Gods, vanwege de westerse politieke leugenmachine jegens eigen bevolking en jegens Rusland.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


MORDECHAI IS EEN TYPE VAN CHRISTUS, ZOEKENDE HET BESTE VOOR ZIJN VOLK (2) - GPPB. (03-08-2014)
  Klik hier
      
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MORDECHAI IS EEN TYPE VAN CHRISTUS, ZOEKENDE HET BESTE VOOR ZIJN VOLK (2)

"Daarna leide de koning Ahasveros schatting op het land, en de eilanden der zee. Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds, en de verklaring der grootheid van Mordechai, denwelken de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medie en Perzie? Want de Jood Mordechai was de tweede bij den koning Ahasveros, en groot bij de Joden, en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor den welstand van zijn ganse zaad", Esther 10:3.

In tegenstelling tot ds. J.A. Weststrate in zijn antinomiaanse lasterpreek over Mordechai en Esther beweert, zijn Esther en Mordechai juist uitnemende voorbeelden van oprechte Christenen, in geloof, handel en wandel !

IN DE LASTERPREEK VAN DS. J.A. WESTSTRATE (GGinN) WORDT CHRISTUS IN ZIJN VOLK (MORDECHAI EN ESTHER) OPNIEUW GEKRUISIGD.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KONING AHASVEROS HUWT ESTHER EN KROONT HAAR TOT KONINGIN (1) - GPPB. (03-08-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KONING AHASVEROS HUWT ESTHER EN KROONT HAAR TOT KONINGIN (1)

"Alzo werd Esther genomen tot den koning Ahasveros, tot zijn koninklijk huis, in de tiende maand, welke is de maand Tebeth, in het zevende jaar zijns rijks. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen, en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht, boven alle maagden; en hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd, en hij maakte haar koningin in de plaats van Vasthi. Toen maakte de koning een groten maaltijd al zijn vorsten en zijn knechten, den maaltijd van Esther; en hij gaf den landschappen rust, en hij gaf geschenken naar des konings vermogen", Esther 2:16-18.

DE GORE LASTER-PREEK-PRAAT VAN DS. J.A. WESTSTRATE (GGinN) JEGENS DE GELOVIGE MORDECHAI EN DE GELOVIGE ESTHER IS EEN VORM VAN SATANISME EN KAN NOOIT BEDREVEN WORDEN DOOR GODS WARE GEROEPEN KNECHTEN !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DS. J.A. WESTSTRATE BESCHRIJFT KONINGIN ESTHER ALS EEN HOER  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

GGinNed-WOLF IN SCHAAPSKLEDEREN, DS. J.A. WESTSTRATE, BEPREEKT EN BESCHRIJFT KONINGIN ESTHER IN ZIJN BOEKJE "GELEID TOT DE KONING" ALS EEN HOER (PAG. 17) EN ALS EEN WERELDGELIJKVORMIG MEISJE (PAG. 22).


KLIK OP DE KLIK HIER LINK OF OP DE AFBEELDING OM HET BOVENSTAANDE ARTIKEL TE DOWNLOADEN IN EEN PDF-BESTAND. HET PDF-BESTAND IS MAKKELIJK UIT TE PRINTEN EN DEGENEN DIE HET OP HUN HART HEBBEN, KUNNEN HET UITGEPRINTE ARTIKEL VERVOLGENS NAAR DE GG IN NED. KERKENRADEN EN GG IN NED. KERKLEDEN STUREN. DE HEILIGE GEEST GEEFT NAMELIJK GEEN ENKELE WARE KNECHT VAN GOD ZULKE LASTERINGEN TE PREKEN, ZOALS DS. J.A. WESTSTRATE DIE PREEKT !!

PS. TEKST IN DE AFBEELDING IS EEN CITAAT UIT DE PRO-HAMAN-PREEK VAN DS. J.A. WESTSTRATE


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EZECHIEL GESTELD TEGEN DE VALSE LERAARS EN DE ONGERECHTIGE OVERHEID (2) - GPPB. (27-07-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EZECHIEL GESTELD TEGENOVER DE VALSE LERAARS EN DE ONGERECHTIGE OVERHEID (2)

"Toen hief mij de Geest op, en bracht mij tot de Oostpoort van het huis des HEEREN, dewelke ziet oostwaarts; en ziet, aan de deur der poort waren vijf en twintig mannen, en in het midden van hen zag ik Jaazanja, den zoon van Azzur, en Pelatja, den zoon van Benaja, vorsten des volks. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, deze zijn de mannen, die ongerechtigheid bedenken, en die kwaden raad raden in deze stad. Die zeggen: Men moet geen huizen nabij bouwen; deze stad zou de pot, en wij het vlees zijn. Daarom profeteer tegen hen; profeteer, o mensenkind!" Ezech. 11:1-4.

"Daarom, ja, daarom dat zij Mijn volk verleiden, zeggende: Vrede, daar geen vrede is; en dat de een een lemen wand bouwt, en ziet, de anderen denzelven pleisteren met loze kalk. Zeg tot degenen, die met loze kalk pleisteren, dat hij omvallen zal; er zal een overstelpende plasregen zijn; en gij, o grote hagelstenen, zult vallen, en een grote stormwind zal hem splijten. Ziet, als die wand zal gevallen zijn, zal dan niet tot u gezegd worden: Waar is de pleistering, waarmede gij gepleisterd hebt? Daarom alzo zegt de Heere HEERE: Ja, Ik zal hem door een groten stormwind in Mijn grimmigheid splijten, en er zal een overstelpende plasregen zijn in Mijn toorn, en grote hagelstenen in Mijn grimmigheid, om dien te verdoen. Zo zal Ik den wand afbreken, dien gijlieden met loze kalk gepleisterd hebt, en zal hem ter aarde nederwerpen, dat zijn grond zal ontdekt worden; alzo zal de stad vallen, en gij zult in het midden van haar omkomen; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben", Ezech. 13:10-14.


Gods ware knechten bestraffen niet alleen de valse-vredes leraren, maar ook de ongerechtige overheid en die het nalaten zijn geen knechten van God, maar huurlingen die hun schapen overgeven aan het wild gediert der valse leraren en de false flag illuminatie.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EZECHIEL ZEGT DE VALSE PROFETEN HET OORDEEL GODS AAN (1) - GPPB. (27-07-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EZECHIEL ZEGT DE VALSE MODALITEITS-PROFETEN MET HUN WITGEPLEISTERDE VALSE VREDESLEER HET OORDEEL GODS AAN (1)

"En des HEEREN Woord geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, profeteer tegen de profeten Israels, die profeteren, en zeg tot degenen, die uit hun hart profeteren: Hoort des HEEREN Woord. Zo zegt de Heere HEERE: Wee over die dwaze profeten, die hun geest nawandelen, en hetgeen zij niet gezien hebben! Uw profeten, o Israel, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, noch hebt den muur toegemuurd voor het huis Israels, om in den strijd te staan, ten dage des HEEREN. Zij zien ijdelheid en leugenachtige voorzegging, die daar zeggen: De HEERE heeft gesproken, daar de HEERE hen niet gezonden heeft; en zij geven hope van het woord te zullen bevestigen. Ziet gij niet een ijdel gezicht, en spreekt een leugenachtige voorzegging, als gij zegt: De HEERE spreekt, daar Ik niet gesproken heb? Daarom zo zegt de Heere HEERE: omdat gijlieden ijdelheid spreekt, en leugen ziet; daarom, ziet, Ik wil aan u, spreekt de Heere HEERE. En Mijn hand zal zijn tegen de profeten, die ijdelheid zien, en leugen voorzeggen; zij zullen in de vergadering Mijns volks niet zijn, en in het schrift van het huis Israels niet geschreven worden, en in het land Israels niet komen; en gij zult weten, dat Ik de Heere HEERE ben. Daarom, ja, daarom dat zij Mijn volk verleiden, zeggende: Vrede, daar geen vrede is; en dat de een een lemen wand bouwt, en ziet, de anderen denzelven pleisteren met loze kalk", Ezech. 13:1-10.

De valse-vredes-leraars met hun witgepleisterde modaliteitenkerk het oordeel Gods aangezegd!

"En Hij heeft tot mij gezegd...."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IK HEB U KLAAGLIEDEREN GEZONGEN, MAAR GIJ HEBT NIET GEWEEND (2) - GPPB. (20-07-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IK HEB U KLAAGLIEDEREN GEZONGEN, MAAR GIJ HEBT NIET GEWEEND (2)

"Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen. En zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen", Matth. 11:16-19.

HERDENKINGSDIENST OMTRENT DE DOOD VAN 295 PASSAGIERS EN BEMANNINGSLEDEN VAN DE NEERGESTORTE MH-17

DE RAMP VAN NEERGESTORTE MALEISISCHE VLIEGTUIG MH17 IS EEN DOORZICHTIGE WESTERSE !! SETUP (nr. 100), WAARVAN PUTIN DE SCHULD KRIJGT, ZOALS OOK IN DE SATANISCHE BILDERBERGER KRANT, HET RD, WORDT GEPROPAGANDEERD !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IK HEB U OP DE FLUIT GESPEELD EN GIJ HEBT NIET GEDANST (1) - GPPB. (20-07-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IK HEB U OP DE FLUIT GESPEELD EN GIJ HEBT NIET GEDANST (1)

"Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen. En zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen", Matth. 11:16-19.

- De kenmerken van huurlingen en ware geroepen knechten van God.

- De toegeschroeide gewetens van huurlingen en hun aanbidders geopenbaard.

- De christenvervolging in de refokerken al lange tijd een feit, omdat ALLE huidige refo-predikanten de ergernis van het kruis teniet doen, de valse leraars de handen boven het hoofd houden, de schapen niet waarschuwen, laat staan voor de schapen in de bressen staan, opdat ze niet zouden vervolgd worden.

- Broeder NN: "Ik ben 60 jaar bedrogen in de GGinN."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GIJ STOMME EN DOVE GEEST, IK BEVEEL U, GA UIT VAN HEM EN KOM NIET WEER IN HEM (2) - GPPB. (13-07-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GIJ STOMME EN DOVE GEEST, IK BEVEEL U, GA UIT VAN HEM EN KOM NIET WEER IN HEM (2)

"En zij brachten denzelven tot Hem; en als hij Hem zag, scheurde hem terstond de geest; en hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En Hij vraagde zijn vader: Hoe langen tijd is het, dat hem dit overkomen is? En hij zeide: Van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven; maar zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, en help ons. En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende, dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte den onreinen geest, zeggende tot hem: Gij stomme en dove geest! Ik beveel u, ga uit van hem, en kom niet meer in hem. En hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit; en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden, dat het gestorven was. En Jezus, hem bij de hand grijpende, richtte hem op; en hij stond op. En als Hij in huis gegaan was, vraagden Hem Zijn discipelen alleen: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten", Markus 9:20-29.

Christus verlost Zijn volk van de heerschappij des duivels in de doorgang door de enge poort en richt de doden die der wet gedood zijn op, want Hij heeft gezegd: Ik zal ze uit des vijands land wederbrengen!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS BEVEELT DE MAANZIEKE KNAAP MET EEN ONREINE GEEST TOT HEM TE BRENGEN (1) - GPPB. (13-07-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS BEVEELT DE MAANZIEKE KNAAP MET EEN ONREINE GEEST TOT HEM TE BRENGEN (1)

"En Hij vraagde den Schriftgeleerden: Wat twist gij met dezen? En een uit de schare, antwoordende, zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem, en schuimt, en knerst met zijn tanden, en verdort; en ik heb Uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen, en zij hebben niet gekund. En Hij antwoordden hem, en zeide: O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem tot Mij. En zij brachten denzelven tot Hem; en als hij Hem zag, scheurde hem terstond de geest; en hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En Hij vraagde zijn vader: Hoe langen tijd is het, dat hem dit overkomen is? En hij zeide: Van zijn kindsheid af", Markus 9:16-21.

1. Christus bestraft het ongelovige geslacht der Sanhedristische refo-dominees publiek, maar alleen de discipelen krijgen de slag naar binnen en de godsdienstige rest wordt vergramd.
2. Christus beveelt de vader van de door de duivel bezeten knaap tot Hem te brengen, maar de toestand van die knaap wordt niet beter maar slechter!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHAM VERVLOEKT EN SEM EN JAFETH GEZEGEND (2) - GPPB. (06-07-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHAM VERVLOEKT EN SEM EN JAFETH GEZEGEND (2)

"Toen namen Sem en Jafeth een kleed, en zij leiden het op hun beider schouderen, en gingen achterwaarts, en bedekten de naaktheid huns vaders; en hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen. En Noach ontwaakte van zijn wijn; en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En hij zeide: Vervloekt zij Kanaan; een knecht der knechten zij hij zijn broederen! Voorts zeide hij: Gezegend zij de HEERE, de God van Sem; en Kanaan zij hem een knecht! God breide Jafeth uit, en hij wone in Sems tenten! en Kanaan zij hem een knecht!" Gen. 9:23-27.

De refogodsdienst van vandaag:
"Laat ons Barabbas (Cham) los en laat Christus (Noach) gekruisigd worden!"

Ondanks zijn onopzettelijke dronkenschap is Noach een oprechte knecht van God en hij wordt bij God vandaan gewaar wat Cham gedaan heeft. Noach maakt zich vrij en hanteert de tucht over zijn eigen zoon Cham en spreekt de vloek over hem uit. Cham is een type van de oude mens onder de Wet, en op de oude mens onder de Wet rust de vloek en de toorn Gods. Sem en Jafteh die de naaktheid van hun vader bedekken met de mantel der liefde, worden daarentegen gezegend met een eeuwige zegen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DOODZONDE VAN CHAM JEGENS ZIJN VADER NOACH (1) - GPPB. (06-07-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DOODZONDE VAN CHAM JEGENS ZIJN VADER NOACH (1)

"En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem, en Cham, en Jafeth; en Cham is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach; en van dezen is de ganse aarde overspreid. En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard. En hij dronk van dien wijn, en werd dronken; en hij ontblootte zich in het midden zijner tent. En Cham, Kanaans vader, zag zijns vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beiden broederen daar buiten te kennen", Gen. 9:18-22.

"Die vader en/of moeder vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden."

De doodzonde van Cham en de vloek die daarop volgde.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HAMAN DOOR KONINGIN ESTHER ONTMASKERD EN AAN ZIJN EIGEN GALG GEHANGEN (2) - GPPB. (29-06-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HAMAN DOOR KONINGIN ESTHER ONTMASKERD EN AAN ZIJN EIGEN GALG GEHANGEN (2)

"Toen sprak de koning Ahasveros, en zeide tot de koningin Esther: Wie is die, en waar is diezelve, die zijn hart vervuld heeft, om alzo te doen? En Esther zeide: De man, de onderdrukker en vijand, is deze boze Haman! Toen verschrikte Haman voor het aangezicht des konings en der koningin. En de koning stond op in zijn grimmigheid van den maaltijd des wijns, en ging naar den hof van het paleis. En Haman bleef staan, om van de koningin Esther, aangaande zijn leven verzoek te doen; want hij zag, dat het kwaad van de koning over hem ten volle besloten was. Toen de koning wederkwam uit den hof van het paleis in het huis van den maaltijd des wijns, zo was Haman gevallen op het bed, waarop Esther was. Toen zeide de koning: Zou hij ook wel de koningin verkrachten bij mij in het huis? Het woord ging uit des konings mond, en zij bedekten Hamans aangezicht. En Charbona, een van de kamerlingen, voor het aanschijn des konings staande, zeide: Ook zie, de galg, welke Haman gemaakt heeft voor Mordechai, die goed voor den koning gesproken heeft, staat bij Hamans huis, vijftig ellen hoog. Toen zeide de koning: Hang hem daaraan. Alzo hingen zij Haman aan de galg, die hij voor Mordechai had doen bereiden; en de grimmigheid des konings werd gestild", Esther 7:5-10.

DE KERKELIJKE HAMANS HEBBEN NU VRIJSPEL OM GODS VOLK TE LASTEREN EN TE VERVOLGEN, OMDAT ER IN DE KERKEN GEEN ESTHER'S EN MORDECHAI'S MEER ZIJN; DOCH HET IS DE KONINKLIJKE WEG OM TOT HEM UIT TE GAAN BUITEN DE LEGERPLAATS, ZIJN SMAADHEID DRAGENDE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KONINGIN ESTHER STELT HAAR LEVEN IN DE WAAGSCHAAL DOOR IN DE BRES TE GAAN STAAN VOOR HET WELZIJN VAN HAAR VOLK (1) - GPPB. (29-06-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KONINGIN ESTHER STELT HAAR LEVEN IN DE WAAGSCHAAL DOOR IN DE BRES TE GAAN STAAN VOOR HET WELZIJN VAN HAAR TEN DODE OPGESCHREVEN VOLK EN MAAKT HAAR VERZOEK AAN DE KONING BEKEND (1)

"Zo zeide de koning tot Esther, ook op den tweeden dag, op den maaltijd des wijns: Wat is uw bede, koningin Esther! en zij zal u gegeven worden; en wat is uw verzoek? Het zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks. Toen antwoordde de koningin Esther, en zeide: Indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb, en indien het den koning goeddunkt, men geve mij mijn leven, om mijner bede wil, en mijn volk, om mijns verzoeks wil. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, dat men ons verdelge, dode en ombrenge. Indien wij nog tot knechten en tot dienstmaagden waren verkocht geweest, ik zou gezwegen hebben, ofschoon de onderdrukker de schade des konings geenszins zou kunnen vergoeden", Esther 7:2-4.

ALLE REFO-DEFORMATIE-KERKEN TOLEREREN EN/OF LEREN VALSE LERINGEN, EN/OF VERDEDIGEN DE VAN GOD VERVLOEKTE LEERVRIJHEID; WEERSPREKEN DE BIJBELS GEBODEN VRIJMAAKPLICHT; PREKEN DE ĎBAR-MITSWA' MAAR WILLEN HET ZELF NIET ZIJN; SPREKEN EIGEN TUCHTLOZE MODALITEITENKERK VEINZEND NAAR DE MOND; GEVEN DE WOLVEN IN SCHAAPSKLEREN VRIJ BAAN EN STAAN NIET IN DE BRES VOOR DE SCHAPEN, TERWIJL DAVID IN DE BRES STOND VOOR ZIJN SCHAPEN EN DE BELAGENDE LEEUW EN BEER DE HERSENS INSLOEG DOOR DE GEEST VAN DE MEERDERE DAVID, GELIJK OOK KONINGIN ESTHER DOOR DE GEEST VAN CHRISTUS GEDAAN HEEFT VOOR HAAR TEN DODE OPGESCHREVEN VOLK.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS MET DANIňL IN DE LEEUWENKUIL (2)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS MET DANIňL IN DE LEEUWENKUIL (2)

"Toen antwoordden zij, en zeiden voor den koning: DaniŽl, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda heeft, o koning! op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt; maar hij bidt op drie tijden Ďs daags zijn gebed. Toen de koning deze rede hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelven, en hij stelde het hart op DaniŽl om hem te verlossen; ja, tot den ondergang der zon toe bemoeide hij zich, om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot den koning, en zij zeiden tot den koning: Weet, o koning! dat der Meden en der Perzen wet is, dat geen gebod noch ordonnantie, die de koning verordend heeft, mag veranderd worden. Toen beval de koning, en zij brachten DaniŽl voor, en wierpen hem in den kuil der leeuwen; en de koning antwoordde en zeide tot DaniŽl: Uw God, Dien gij geduriglijk eert, Die verlosse u! En er werd een steen gebracht, en op den mond des kuils gelegd: en de koning verzegelde denzelven met zijn ring, en met den ring zijner geweldigen, opdat de wil aangaande DaniŽl niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis, en overnachtte nuchteren, en liet geen vreugdespel voor zich brengen; en zijn slaap week verre van hem. Toen ging de koning naar zijn paleis, en overnachtte nuchteren, en liet geen vreugdespel voor zich brengen; en zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in den vroegen morgenstond met het licht op, en hij ging met haast henen tot den kuil der leeuwen. Als hij nu tot den kuil genaderd was, riep hij tot DaniŽl met een droeve stem; de koning antwoordde en zeide tot Daniel: O DaniŽl, gij knecht des levenden Gods! heeft ook uw God, Dien gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak DaniŽl tot den koning: O koning, leef in eeuwigheid! Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en Hij heeft den muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor Hem onschuld in mij gevonden is; ook heb ik, o koning! tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelven zeer vrolijk, en zeide, dat men DaniŽl uit den kuil trekken zou. Toen DaniŽl uit den kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, dewijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning, en zij brachten die mannen voor, die DaniŽl overluid beschuldigd hadden, en zij wierpen in den kuil der leeuwen hen, hun kinderen, en hun vrouwen; en zij kwamen niet op den grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen, zij vermorzelden ook al hun beenderen", Dan. 6:14-25.

Kerken, dominees, (gristelijk-politieke) belijders, die buigen voor feministische decreten van de hoge raad en God als kameleons om de tuin denken te leiden met dubbelbesluiten (zoals de SGP en alle SGP-ers, plus hun stemmers dat gedaan hebben); buigen voor een sodomitische kerkorde; sodomie tolereren; valse leringen leren en tolereren (wel wedergeboren, maar Christus niet kennen); zich niet bijbels volledig vrijmaken van de torenhoge bannen in de babylonische refokerken en hun veinzende leraars niet de wacht bij God vandaan aanzeggen; WEL OVER DE ONBUIGZAME JOHN KNOX SCHRIJVEN EN ZELF BLIJVEN VEINZEN MET DE AFVALLIGE REFOKERKEN EN ZICH DAARVAN NIET VRIJMAKEN; het stof niet van hun voeten schudden, zoals o.a. ds. Ledeboer en ds. Paauwe in de getrouwheid van Christus gedaan hebben, reizen de eeuwige leeuwenkuil tegemoet zonder Christus, of halen in het "gunstigste" geval het oordeel over zich, zoals over de nalatige hogepriester Eli en zijn geslacht van Godswege werd voltrokken.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DANIňL IS GODE MEER GEHOORZAAM DAN DE WET VAN MEDEN EN PERZEN (1) - GPPB. (22-06-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DANIňL IS GODE MEER GEHOORZAAM DAN DE WET VAN MEDEN EN PERZEN, TERWIJL DE SGP/CU, INCLUSIEF ALLE REFOKERKEN, ALLE SGP-DOMINEES EN HUN SUPPORTERS, DOORLOPEND DE ANTICHRISTELIJKE WETTEN, MACHTEN EN KRACHTEN MEER GEHOORZAAM ZIJN DAN GODE (1)

"En het dacht Darius goed, dat hij over het koninkrijk stelde honderd en twintig stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden; en over dezelve drie vorsten, van dewelke DaniŽl de eerste zou zijn, denwelken die stadhouders zelfs zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze DaniŽl die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijke geest in hem was; en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden, tegen DaniŽl vanwege het koninkrijk; maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, dewijl hij getrouw was, en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: Wij zullen tegen dezen DaniŽl geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot den koning, en zeiden aldus tot hem: O koning Darius, leef in eeuwigheid! Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen, en een sterk gebod te maken, dat al wie in dertig dagen een verzoek zal doen van enigen god of mens, behalve van u, o koning! die zal in den kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning! gij zult een gebod bevestigen, en een schrift tekenen, dat niet veranderd worde, naar de wet der Meden en der Perzen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu DaniŽl verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden Ďs daags op zijn knieen, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden DaniŽl biddende en smekende voor zijn God", Dan. 6:1-12.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EZECHIEL MOEST ZICH VRIJMAKEN VAN HET BLOED DER LIEFKOZERS, JAKNIKKERS EN MOOIPRATERS (2) - GPPB. (15-06-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EZECHIEL MOEST ZICH VRIJMAKEN VAN HET BLOED DER LIEFKOZERS, JAKNIKKERS EN MOOIPRATERS (2)

"En gij, o mensenkind! de kinderen uws volks spreken steeds van u bij de wanden en in de deuren der huizen; en de een spreekt met den ander, een iegelijk met zijn broeder, zeggende: Komt toch en hoort, wat het woord zij, dat van den HEERE voortkomt. En zij komen tot u, gelijk het volk pleegt te komen, en zitten voor uw aangezicht als Mijn volk, en horen uw woorden, maar zij doen ze niet; want zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na. En ziet, gij zijt hun als een lied der minnen, als een, die schoon van stem is, of die wel speelt; daarom horen zij uw woorden, maar zij doen ze niet. Maar als dat komt (zie, het zal komen!) dan zullen zij weten, dat er een profeet in het midden van hen geweest is", Ezech. 33:30-33.

Publieke vrijmaking van degenen die tegen Gods bevel in preken publiceren van SGP-dominees en die ongemoeid laten in hun veinzing God en de mammon te dienen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VEINZING VAN PETRUS GEMEENGOED ONDER GODS VOLK (1) - GPPB. (15-06-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD HEEFT EEN TWIST MET DE KERK OMDAT DE VEINZING VAN PETRUS GEMEENGOED IS ONDER HET BETOVERDE VOLK GODS (1)

"En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was", Gal. 2:11.

Met name Gods volk dat nog in de refokerken verkeert wandelt niet recht naar het Evangelie, omdat zij zich niet bijbels-publiek vrijmaken van de publieke binnenkerkelijke ongerechtigheid, laat staan dat zij zich bijbels vrijmaken van het veizende leger SGP-dominees.

De bijbelse roeping omtrent de bestraffing van Paulus jegens de veinzende Petrus wordt door velen refo-belijders in onze dagen zelfs belasterd met hoogmoedig-vleselijke zelfrechtvaardiging!


Publieke vrijmaking van degenen die tegen Gods bevel in preken publiceren van SGP-dominees en die ongemoeid laten in hun veinzing God en de mammon te dienen.

LEES OOK VOLGENDE BLOK


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET LAATSTE PASTORAAT AAN EEN STERVENDE  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
SAMUEL RUTHERFORD'S "PASTORAAT" JEGENS HET VEINZENDE LEGER (SGP)-DOMINEES EN HUN SUPPORTERS

SamuŽl Rutherford, wie kent hem niet, de kleine figuur met zijn krullende haren? Een machtige, vreselijke, en heerlijke knecht des Allerhoogsten, die nimmer vlees spaarde als het ging om de ere Gods. Wandelend in duisternis en nochtans moedig voortgaande, betrouwende op zijn Meester.
Wat zal hij in de dag der dagen met Christus vele predikers veroordelen, omdat zij de eer van mensen liever hebben gehad dan de eer van God. Van hem zal gelden: "Gij zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten IsraŽls."
In het kleine kerkje te Anwoth, dat een zekere Lord Gordon heeft laten bouwen, heeft hij op ontzaggelijke wijze het Woord des Heeren bediend. Zijn roem in Christus ging door het ganse Schotland.
Ook de oude John Semple preekte in die dagen. Op een keer werd hij uitgenodigd door ťťn van zijn ambtsbroeders, om in zijn plaats te prediken. En John Semple, een verschrikkelijke getrouwe knecht des Heeren, preekte eens het Woord des Heeren in een zekere gemeente en riep uit: "Lieve Heere, verlos deze gemeente van deze dode luie leraar, want zij zullen nooit enig goed van hem genieten."
Wat is het tastbaar dat wij nu in een tijd leven, dat de meeste predikers elkaar liever naar de ogen kijken en elkaar de handen opleggen, dan elkaar vanwege de ere Gods en het belang van de gemeente eerlijk te behandelen, zoals de oude John Semple mocht doen, en zoals SamuŽl Rutherford mocht doen, en zovele anderen.

In dit artikel vragen wij uw aandacht voor: "Het laatste pastoraat door SamuŽl Rutherford bij de stervende Lord Gordon".
Gordon lag op sterven. En hij was in een ontzettende benauwdheid. Hij moest sterven, maar hij kon niet sterven. Sterven, God ontmoeten, te moeten staan voor de Rechter van hemel en aarde. Eeuwigheid!
Eens ontmoette de oude John Semple, Lord Gordon. Hij hield hem staande en sprak tot hem: "Gij zijt een grote schavuit, de Heere zal u uitschudden boven de hel, en toch zal de Allerhoogste u uw ziel als een buit geven."
En zo is het geschied, naar het woord van John Semple, het was een profetie.
Een jaar voor zijn sterven komt Lord Gordon uit Edinburgh. In die stad moest het parlement stemmen over de aanneming van een nieuwe wet, een wet die de Kerk in haar vrijheid zal beknotten. Lord Gordon wenst daar niet aan mee te werken. Maar hij mist de vrijmoedigheid om tegen te stemmen.
Onlangs schreven wij enige regels over het stemmen tussen twee kwaden, nu, dat kan in het leven der genade nooit bestaan, al wordt het door onze politieke en kerkelijke leidslieden geproclameerd als bijbels! Maar in deze stemming gaat het tussen GOED EN KWAAD, en Lord Gordon liet verstek gaan, want hij had de eer van zichzelf liever dan de eer van God. Onder het voorwendsel van ziekte verlaat hij Edinburgh. Hij trekt zich terug op zijn kasteel. Een jaar later wordt hij ziek, zeer ernstig ziek, zo zelfs dat zijn einde nadert. SamuŽl Rutherford en nog een paar andere vrienden gaan hem bezoeken.
Dan klaagt Lord Gordon zijn vreselijke nood: "Ik ben zwaar gedrukt door twee dingen. Ten eerste door de vrees voor de dood en ten tweede door de vreselijke pijnen die ik onderga. Maar het tweede stelt niets voor vergeleken bij het eerste." Dan kermt hij het uit: "Mijn zonden, mijn zonden, ik moet sterven en ik kan niet sterven."
Zo overviel hem die ontzettende dood. Daar had hij niet op gerekend. Daar had hij geen rekening mee gehouden. En toen kwam de dood, als in een ogenblik.
"Ik kan niet sterven", schreeuwt hij uit. Alsof hij zeggen wil: "Eťn grote ontzetting. Eťn ontzaggelijke nacht. De doorgang naar het eeuwige leven geblokkeerd, door Gods eisend wraakzwaard. Alleen de ondergang."
Hij had verzuimd zijn aandeel in Christus vast te maken. Hij had verzuimd om zich te gronden op de enige Rotsgrond der eeuwen: Jezus Christus en Dien gekruisigd. Hij had zich veroorloofd om zijn tijd te verbeuzelen in de dingen van de tijd. Hij had geen haast gehad voor zijn eeuwige belangen. Nu overviel hem de dood als een schuldeiser.
Lord Gordon siddert. Hij heeft in zijn leven iets aanschouwd van de schrik des Heeren, van die aller ontzettendste verschrikking. Die afgrond van de helse godverlatenheid in die eeuwige vlam. Toen zal hij geschreeuwd hebben. De afgrond roept tot de afgrond, maar geen antwoord. De verschrikking was niet meer te verdrijven. Toen moest hij vergaan in dikke duisternis, in een volslagen nacht. Daar was geen Helper, daar was niemand. Alleen eeuwige ontzetting. Nooit meer enig licht, nooit meer enige verademing. Altijd schreeuwen en nooit verhoring. De ontzaggelijke toorn des Lams. Dat Lam had hij gehaat. Dat Lam had hij niet nodig gehad. Hij had Hem klein geacht, onwaardig geacht, versmaad, vervolgd.
Hij had altijd Gods Woord bepraat, maar miste de toepassing, dat vond hij niet nodig, hij had genoeg aan zijn godsdienst. In die angst van: Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons, schreeuwt hij het uit: "Bidt voor mij."
Ze staan om zijn bed en ze bidden. Marion Mac Knaught, SamuŽl Rutherford en anderen. Er is niets dan ontzetting. Hij zal zijn reis alleen moeten gaan. Er is geen hulp in deze uiterste benauwdheid. De dood nadert. De verschrikking des doods kent geen genade, geen ontferming, geen troost. Het is niet te dragen.
Dan, een ogenblik verademing. Hij roept het uit: "Toon mij de kenmerken van een kind van God, gij moet mij helpen in deze strijd." Dan zegt zijn vrouw tot hem: "Jezus Christus zij uw Helper." "Amen", zucht zijn ziel.
Dan neemt SamuŽl Rutherford het woord, en zegt: "De dood en u zijn vreemdelingen, hij zal u moeten worden als een liefelijke boodschapper, om u te brengen naar het Vaderhuis." Dan smeekt Lord Gordon: "Heere trek mij, zo zal ik U nalopen." Wat een verademing.
Rutherford vraagt hem te bidden, maar hij zegt: "Ik durf niet te kloppen, ik blijf voor de poort liggen, totdat Hij mij binnen haalt." Dan vraagt Rutherford: "Wat zullen wij de Heere zeggen?" "Dat ik krank ben van liefde", antwoordt Lord Gordon. Dan roept hij het uit: "Ziet Hij komt, springende over de bergen, huppelende over de heuvelen. Och, dat ik een tong had, om de wereld te zeggen, wat Jezus Christus voor mijn ziel is."
Maar Lord Gordon knapt weer wat op en dan vergeet hij ook God zijn Maker, Die Psalmen geeft in de nacht. Hij keert zich opnieuw tot de wereld, tot dit tijdelijke leven. En toch moet hij sterven, er is geen levensverwachting meer voor hem. Rutherford ziet het, en raadpleegt de dokter, die hem te verstaan geeft dat Lord Gordon nog slechts enkele uren te leven heeft.
Dan begeven zij zich allen weer naar zijn ziekbed, en Rutherford zegt hem: "My lord, u denkt tot dit leven terug te keren, maar ik zeg u, spoedig zult gij staan voor de Rechter van de levenden en doden om uw vonnis te ontvangen overeenkomstig uw werken. Deze boodschap heb ik te brengen, en daarom My lord, heb toch medelijden met uw arme ziel, bedrieg u toch niet voor de eeuwigheid."
Lord Gordon bedankt zijn leraar. Dan wordt het stil in het ziekenvertrek. Iedereen moet nu de kamer verlaten, behalve SamuŽl Rutherford.
Dan zoekt die dienstknecht des Allerhoogsten het aangezicht van zijn Meester. En als hij opstaat van zijn knieŽn, zegt hij: "Lord Gordon, ik bemerk, dat wij beiden bedrogen zijn geworden, want ik vrees, dat uw vreugde niet wel gefundeerd was, noch dat uw verootmoediging zo diep was als noodzakelijk. Wij moeten weer dieper graven en een lagere fundering zoeken te vinden. Het werk bij u is niet zeker, er is een pin los."
Dan gaat Lord Gordon zijn zonden belijden. Hij vertelt van zijn verlaten van het Parlement. Dan stamelt hij: "De Heere weet hoe ik het deed met verschrikkelijke bestrijding van mijn geweten. Toen was ik bang voor het verlies van mijn eer, maar nu!"
Toen stond daar een leraar, geslagen met ontzetting en verwondering over zulk een ontzettende zonde. En dan gebeuren er zeer wonderlijke dingen.
Dan staat er geen troostende SamuŽl Rutherford, die hulp biedt aan een stervende. Dan staat daar voor het bed van Lord Gordon een dienstknecht des Allerhoogsten, die des Heeren Woord verkondigt. Dan neemt hij Gods Woord ter hand en hij leest voor de oren van de stervende Gordon dat ontzettende Woord uit HebreeŽn 6: "Want het is onmogelijk degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gaven gesmaakt hebben het goede Woord Gods en de krachten der toekomende eeuwen afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken."
Dan roept Lord Gordon het uit, dat hij het gedaan heeft uit grote vrees. Weer neemt Rutherford het Woord des Allerhoogsten, en hij leest verder, Openbaring 21: "Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovernaars, en afgodendienaars en al de leugenaars, is hun deel in de poel, die brandt van vuur en sulfer, hetwelk is de tweede dood."
Dan keert Lord Gordon zich naar de wand. Maar Rutherford houdt niet op. "My lord", zegt hij, "ik heb geen enkel woord van genade van mijn God tot u te zeggen. God heeft mijn lippen verzegeld, zodat ik niets tot u durf zeggen dan alleen dit: De wraak, de toorn van God Almachtig."
Toen schreeuwde Lord Gordon het zozeer uit, dat het in de kamer ernaast te horen was. Hij schreeuwde van ontzetting van de angsten der hel. De omstanders in de andere kamer zeiden: "Die leraar heeft geen takt om met stervende zielen om te gaan."
Maar Rutherford staat er en hij mag er staan. Hij heeft geen lust tot doden, maar hij verblijdt zich in zijn Meester, en verheugt zich in zijn God. De dienstknecht van Christus troost niet. Hier is geen troost. Hier kan geen mens troosten. Hier is slechts Eťn Die redden kan. En Die is er niet! Toen riep Gordon het uit: "Gods toorn over mij. Ik moet sterven. Ik kan niet sterven. Ik kan niet leven. Wat een last! De hand van een vertoornd God. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Is er dan geen hoop op genade?" Zo verkeert hij in een ontzettende strijd.
En zijn leraar troost niet en hij antwoordt niet. Hij wenst hem toe de genade van een totale ondergang. Hij voegt hem toe: "My lord, gij wordt ontzettend gepijnigd. Beide naar ziel en lichaam, ik weet het." En wat gaat Rutherford dan zeggen? Dit: "Wat dunkt u van de poel van vuur en sulfer, van eeuwig branden, van uiterste duisternis, van eeuwige verdoemenis, van eeuwig zijn met de duivelen en zijn trawanten?"
Toen riep Lord Gordon het uit: "Wee mijner, ik ben buiten mijn zinnen, maar ik bid u, wat moet mijn ziel doen?"
Toen antwoordde Rutherford: "My lord, ik ben, waar ik was. God weet dat ik niet veins. Ik heb geen enkel woord van genade tot u te richten. Dit weet ik. Slechts nog heeft Christus het vonnis aan u niet voltrokken. Nog is het vonnis uitgesteld, daarom rouwklaag en ween over de smaad de Heere aangedaan."
Zo handelt de liefelijke SamuŽl Rutherford met een ziel aan de poorten van de eeuwigheid. Verschrikkelijk, als het niet heerlijk was. Zo můet hij handelen, zo mag hij handelen. Wat zal hij zich verheugd hebben met een zeer grote vreugde in zijn Meester.
Alexander Peden zegt: "De Heere gaat altijd zo ver, totdat Hij is op de bodem van de ziel." Nu mag Zijn knecht ook zo ver gaan. Wat zal hij uitgeroepen hebben: "Christus, Wie dan Christus?" Zo staat hij daar voor Lord Gordon, niemand ziende dan Jezus alleen. Zich om niemand bekommeren, dan alleen om zijn Meester. Hij staat daar in dienst van zijn Meester. Als dan iedereen van ontferming spreekt, dan gaat SamuŽl Rutherford dieper. Als men hem tegenkomt, gaat hij door. Hij zal gezucht hebben: "O Heere, trekt door, O Heere doorwondt, O Heere ontbloot."
Met vreugde mag hij het werk zijns Meesters doen. Geen duimbreed hoeft hij te wijken. Geen troost hoeft hij hier te geven, noch kan hij die aanbieden. Alles moet hij blootleggen wat niet kan blijven bestaan, om te zoeken naar de Parel van grote waarde. Daarom moet hij alles wat van de mens is omploegen tot de fundamenten toe. Wat een dienst, wat een vreugde, om te doen de wil Desgenen, Die hem gezonden heeft.
Door de liefde van Christus gedreven ontblootte SamuŽl Rutherford Lord Gordon om Christus' wil. Hij versloeg hem, hij doorwondde hem, om Christus' wil, totdat Christus naar voren trad in die uiterste benauwenis en duisternis. Christus trad naar voren, van achter het vlekkeloze heilige recht van Gods onkreukbare deugden, met Zijn doorboorde handen en voeten. Als een Lam, staande als geslacht. Het Lam trad tussenbeide, tussen de Rechter van hemel en aarde en een vijand van vrije genade: Lord Gordon.
Daar zal het geklonken hebben: "Vader, Ik wil niet, dat deze goddeloze afvallige Lord Gordon, in het verderf nederdale, want Ik ben gegaan in Zijn plaats."
Toen klonk het uit de mond des Vaders: "Mijn Zoon, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdale, want Ik heb verzoening voor hem gevonden in Uw Bloed."
Toen kwam de Zone Gods, in het getuigenis van de Heilige Geest tot Lord Gordon, de verloren zondaar, om hem te wassen, en te reinigen in Zijn alles reinigende Bloed.
Dan roept Lord Gordon het wenend uit: "Wondere Zaligheid, aanbiddelijke Verborgenheid, Eeuwige Koning."
Eerst brulde hij van uiterste ontzetting, nu steunend op zijn Liefste.
Rutherford behoefde niet te wijken, hij behoefde niet te troosten, niet te bemoedigen. Hij zal alleen maar gezegd hebben: "Christus." Hij zal alleen maar "Christus" gestameld, geademd, gejuicht, beleden en gezongen hebben.
Geen duimbreed geweken voor de duivel, de wereld en het verdoemelijke vlees. Overwinning, overwinning, het Lam, het Lam, de Overwinnaar overwon. Triomf, triomf voor Jezus, Jezus alleen. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het Hoofd van Davids grote Zoon. Ontzaggelijke heerlijkheid. Onuitputtelijk Majesteit.
En Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslachten talen natiŽn en tongen.
Dan weer richt Rutherford zich tot Lord Gordon, en zegt: "Wat My lord, als Christus een vonnis van verdoemenis tegen u uitgesproken had, en aan uw bed kwam en het u zou zeggen, zoudt gij Hem dan nog lief hebben en in Hem vertrouwen en op Hem bouwen?"
Toen antwoordde Lord Gordon: "God weet, dat ik Hem niet zou durven tegen komen. Ja, hoewel Hij mij niet lief zou hebben, toch zou ik Hem liefhebben, ja ofschoon Hij mij zou doden, zo zal ik nochtans op Hem hopen. Ik zal mij nederleggen aan Zijn voeten; laat Hij op mij trappen. Ik wil sterven, als ik sterf aan de voeten Christi."
Dan begint hij te roepen: "O, Zoon van God, waar zijt Gij, wanneer zult Gij tot mij komen. O, ťťn blik Uwer liefde."
Toen zei Rutherford tot hem: "Is het mogelijk My lord, dat gij Christus lief kunt hebben en naar Hem kunt verlangen, zonder dat Hij u liefheeft, en naar u verlangt? Kunnen liefde en vriendelijkheid alleen aan uw kant staan? Is uw arme, onwaardige kleine liefde, groter dan Zijn oneindige liefde? Jesaja zegt: "Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Nochtans Ik u niet. Ziet, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd."
Dan juicht Gordon het uit: "In Zijn handpalmen gegraveerd."
Dan slaapt hij in. Nu gaat hij rusten. Nog in zijn slapen stamelt hij: "Mijn Liefste is Mijn en ik ben Zijn. O, diepte Uwer liefde."
"Wakker worden", zegt Rutherford tot hem: "Hoe duur is de zaligheid gekocht voor u door uw Verlosser?"
"Onbetaalbaar, duur, de hoogste Prijs, want Gij hebt ons Gode gekocht, door Uwen bloede."
Dan worden de huisgenoten van Lord Gordon geroepen en hij vermaant hen ernstig en zeer getrouw. Dan knielen ze neer en Rutherford zoekt het Aangezicht van zijn Meester. En als hij het 'amen' uitspreekt reist de ziel van Lord Gordon liefelijk tot haar Verlosser. Zo ontslaapt Lord Gordon uitroepend: "Kom, Heere Jezus, kom."
Zo reist Lord Gordon af, naar Immanuels land, om Hem te zien, van Aangezicht tot aangezicht. De afvallige gevallen in de eeuwige liefdesarmen van Christus, gereinigd en gewassen van al zijn zonden. Gerechtvaardigd door de gerechtigheid van Christus. Geheiligd door de heiligmaking van Christus. Verheerlijkt door de heerlijkheid van Christus. Gezegend door de zegeningen van Christus. Gekend door de Vader van Christus. Bekendgemaakt aan God de Vader, als zijn Vader door Christus. Door Welke wij ook de toegang hebben door het geloof tot deze genade, in dewelke wij staan. Christus drukt de Zijnen aan Zijn eeuwige Middelaarshart, Die brandt van eindeloze liefde tot verloren zondaren.
SamuŽl Rutherford hanteerde het mes der Waarheid, en sneed het recht. Hij sneed het vlees van Gordon tot in zijn botten toe weg, opdat hij zijn ziel als een buit kon uitdragen, volgens de profetie van de oude John Semple.

Wat een wonderlijke figuren, die Schotse geloofshelden. Kunt u nu een weinig verstaan, lezers, dat Gods ware volk een heilige afkeer heeft van al die goedkope geloof-maar-godsdienst in onze dagen? Zelfs de meeste H.A.-gangers in de meest rechtse kringen kunnen niets vertellen van het recht Gods en de opzoekende zondaarsliefde van Christus in de hel van hun adamsbestaan. Weet u hoe dat komt? Omdat de huidige dominees het zelf niet kennen en derhalve het volk in de bloemhoven jagen, de ware liefde missen en derhalve de tucht niet handhaven, de homo/kerk/sgp/rd/bannen niet verdelgen, enz. De kerken zijn gevuld met rijke jongelingen op en onder de kansel en Gods volk onder het heiligend kruis verkeert buiten de legerplaats, om de smaadheid van Christus te dragen, omdat er geen 'SamuŽl Rutherfords' meer op de kansels van Nederland BV staan en er verkeren ook geen dominees buiten de legerplaats. Zijn er dan nog wel geroepen knechten van God binnen de refokerken? De vruchten wijzen het uit dat het niet zo is. De publieke wachttoren van Habakuk is onbezet. De vrijmaakplicht zoals geleerd in o.a. Ezechiel 33 en Galaten 2 wordt belasterd en naar het museum verwezen. Stomme honden die niet bassen kunnen zijn er genoeg, maar niemand trekt ten strijde; niemand staat in de geslagen bressen, en de geest des geloofs van Rutherford wordt allerwegen gemist. Er staat veel op het spel, er staat alles op het spel, wanneer men zielen onder de hoede gekregen heeft. Mochten wij van dat gewicht bij God vandaan doortrokken zijn, en onze slaapgezichten eens wenden naar dat gezegende Lam, Die nooit sluimert en nooit slaapt. Hij wacht om genadig te zijn. Zondaars, gij zijt welkom aan Zijn voeten, onvoorwaardelijk, op genade of ongenade. Rutherford gaf Lord Gordon geen rust, totdat hij lag als een verloren goddeloze modderhoop aan de gezegende voeten van Christus, op genade of ongenade. En dat is eeuwig meegevallen, vanwege Zijn eeuwig welbehagen, in de toepassing van de Zaligheid, waarvan de Schotse geloofshelden reeds zingen voor de troon van het Lam: "Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de eer, de lof, de dank en de aanbidding, van nu aan tot in der eeuwen eeuwigheid."
Rutherford staat vooraan in de hemel te jubelen: "Vader, zie ik en de kinderen die Gij mij in en door Christus gegeven hebt, zij zijn de Uwe."
Geve de Heere zulke 'Rutherfords' ook in ons land.

GPPB.


Ontleend aan:
"De zanger van Aberdeen"
'Het leven van Samuel Rutherford'
B. Florijn.

PINKSTERDAG 2014 - DE PINKSTERDAG VAN JOB (2) - GPPB. (08-06-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2014 - DE PINKSTERDAG VAN JOB (2)

"Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: Uw zonen en uw dochteren aten, en dronken wijn, in het huis van hun broeder, den eerstgeborene; en zie, een grote wind kwam van over de woestijn, en stiet aan de vier hoeken van het huis, en het viel op de jongelingen, dat ze stierven; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen. Toen stond Job op, en scheurde zijn mantel, en schoor zijn hoofd, en viel op de aarde, en boog zich neder; en hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen wederkeren. De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd! In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe", Job 1:20-22.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINKSTERDAG 2014 - WAT AAN DE PINKSTERDAG VAN JOB VOORAF GING (1) - GPPB. (08-06-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2014 - WAT AAN DE PINKSTERDAG VAN JOB VOORAF GING (1).

"Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve man was oprecht, en vroom, en godvrezende, en wijkende van het kwaad. En hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren. Daartoe was zijn vee zeven duizend schapen, en drie duizend kemelen, en vijfhonderd juk ossen, en vijfhonderd ezelinnen; ook was zijn dienstvolk zeer veel; zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen, en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag; en zij zonden henen, en nodigden hun drie zusteren, om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job henenzond, en hen heiligde en des morgens vroeg opstond, en brandofferen offerde naar hun aller getal; want Job zeide: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd, en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in den lande. Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen? En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN. Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochteren aten, en wijn dronken in het huis van hun broeder, den eerstgeborene. Dat een bode tot Job kwam, en zeide: De runderen waren ploegende, en de ezelinnen weidende aan hun zijden. Doch de Sabeers deden een inval, en namen ze, en sloegen de jongeren met de scherpte des zwaards; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: Het vuur Gods viel uit den hemel, en ontstak onder de schapen en onder de jongeren, en verteerde ze; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: De Chaldeen stelden drie hopen, en vielen op de kemelen aan, en namen ze, en sloegen de jongeren met de scherpte des zwaards; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: Uw zonen en uw dochteren aten, en dronken wijn, in het huis van hun broeder, den eerstgeborene; en zie, een grote wind kwam van over de woestijn, en stiet aan de vier hoeken van het huis, en het viel op de jongelingen, dat ze stierven; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen. Toen stond Job op, en scheurde zijn mantel, en schoor zijn hoofd, en viel op de aarde, en boog zich neder; en hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen wederkeren. De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd! In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe", Job 1.

VREEST NIET, STAAT VAST EN ZIET HET HEIL DES HEEREN - GPPB. (01-06-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VREEST NIET, STAAT VAST EN ZIET HET HEIL DES HEEREN.

"Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het Heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid", Exodus 14:13.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET NUT VAN DE HEMELVAART VAN CHRISTUS VOOR DE ZIJNEN (2) - GPPB. (01-06-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET NUT VAN DE HEMELVAART VAN CHRISTUS VOOR DE ZIJNEN (2)

HC - Zondag 18

Vr.49 Wat nut ons de hemelvaart van Christus?

Antw.: Ten eerste dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten, ook tot Zich zal nemen. Ten derde dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt, door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HEMELVAART 2014 - IN DE HOOGSTE AANVECHTING GETROOST MET DE ONUITSPREKELIJKE BENAUWDHEID VAN DE BORG (1) - GPPB. (29-05-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEMELVAART 2014 - IN DE HOOGSTE AANVECHTING GETROOST MET DE ONUITSPREKELIJKE BORGTOCHTELIJKE BENAUWDHEID VAN DE BORG (1)

HC - Zondag 16

Vr.44. Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?

Antw.: Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste, dat mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke Hij in Zijn ganse lijden, (maar inzonderheid aan het kruis) gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.

HC - Zondag 18

Vr.49 Wat nut ons de hemelvaart van Christus?

Antw.: Ten eerste dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten, ook tot Zich zal nemen. Ten derde dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt, door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is.

Wat het betekent dat Gods ware volk in de HOOGSTE aanvechtingen haar pad stempelt en hetgeen zij van de Heere ontvangen, herkauwt. De godsdienstige rest papagaait slechts na en etaleert met dodemanshersenen en gestolen woorden.
Note: Preken publiceren van SGP/CU (eurobabel)-dominees is etalage-participatie met Eurobabel(beest).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOD VERHEERLIJKT DOOR ZIJN KNECHT DIE OOK GESTELD IS TOT HET LICHT DER HEIDENEN (2) - GPPB. (25-05-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD VERHEERLIJKT DOOR ZIJN KNECHT DIE OOK GESTELD IS TOT HET LICHT DER HEIDENEN (2).

"En nu zegt de HEERE, Die Mij Zich van moeders buik af tot een Knecht geformeerd heeft, dat Ik Jakob tot Hem wederbrengen zou; maar Israel zal zich niet verzamelen laten; nochtans zal Ik verheerlijkt worden in de ogen des HEEREN, en Mijn God zal Mijn Sterkte zijn. Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in Israel; Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde", Jesaja 49:5-6.

De arbeid van Christus is niet tevergeefs, want het volk der overgeblevenen van het zwaard, heeft genade gevonden in de woestijn (Jer. 31:2).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE KLACHT VAN DE BORG JEGENS HET HARDNEKKIGE REFOVOLK (1) - GPPB. (25-05-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE KLACHT VAN DE BORG JEGENS HET HARDNEKKIGE REFOVOLK (1).

"Hoort naar Mij, gij eilanden! en luistert toe, gij volken van verre! De HEERE heeft Mij geroepen van den buik af, van Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam gemeld. En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen. En Hij heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Knecht, Israel, door Welken Ik verheerlijkt zal worden. Doch Ik zeide: Ik heb te vergeefs gearbeid, Ik heb Mijn kracht onnuttelijk en ijdellijk toegebracht; gewisselijk, Mijn recht is bij den HEERE, en Mijn werkloon is bij Mijn God", Jesaja 49:1-4.

De huidige dominees preken hetgeen zij niet weten en niet beleven, omdat zij geen gehoorzaamheid leren door het lijden Christi en zich niet bijbels en publiek vrijmaken van hetgeen zich tegen God verheft.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WOORDEN DER WIJZEN IN STILHEID AANGEHOORD, HERKAUWD EN UITGEDRAGEN (4) - GPPB. (18-05-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WOORDEN DER WIJZEN IN STILHEID AANGEHOORD, HERKAUWD EN UITGEDRAGEN (4)

"De woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden, meer dan het geroep desgenen, die over de zotten heerst", Prediker 9:17.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS ONZE WIJSHEID, RECHTVAARDIGHEID EN HEILIGMAKING, WAARBIJ DE WIJSHEID DER WERELD DE GROOTSTE DWAASHEID IS BIJ GOD (3) - GPPB. (18-05-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

Note: Per ongeluk is de oudejaarspreek van 2013 doorgelinkt. Na erop gewezen te zijn, hebben we de juiste preeklink ingevoerd. Excuses!

----------------------------------------------------

Klik hier
CHRISTUS ONZE WIJSHEID, RECHTVAARDIGHEID EN HEILIGMAKING, WAARBIJ DE WIJSHEID DER WERELD DE GROOTSTE DWAASHEID IS BIJ GOD (3)

"Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de Kracht Gods, en de Wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; en het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is Wijsheid van God, en Rechtvaardigheid, en Heiligmaking, en Verlossing", 1 Kor. 1:24-30.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS ONS VERSTAND, ONZE WIJSHEID, RECHTVAARDIGHEID, HEILIGMAKING EN VERLOSSING (2) - GPPB. (11-05-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS ONS VERSTAND, ONZE WIJSHEID, RECHTVAARDIGHEID, HEILIGMAKING EN VERLOSSING (2)

"Raad en het wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de Sterkte", Spr. 8:14.

"Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is Wijsheid van God, en Rechtvaardigheid, en Heiligmaking, en Verlossing", 1 Kor. 1:30.


Als Christus ons Verstand, onze Wijsheid, Gerechtigheid en Heiligmaking is, geloven we niet een ieder die daar zegt "Heere, Heere", laat staan de reformatorische leugenkrant.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOD ZAL DE WIJSHEID DER WIJZEN DOEN VERGAAN (1) - GPPB. (11-05-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD ZAL DE WIJSHEID DER WIJZEN DOEN VERGAAN (1)

"Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de Kracht Gods, en de Wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; en het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is Wijsheid van God, en Rechtvaardigheid, en Heiligmaking, en Verlossing; opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere", 1 Kor. 1:19-31.

God zal ook de wijsheid der tuchtloze refo-homo-kerken doen vergaan, omdat zij de kroonrechten van Christus hebben ingewisseld voor kerkelijk-politieke democratie.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS VERHEERLIJKT DOOR DE EMMAUSGANGERS (6) - GPPB. (04-05-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS VERHEERLIJKT DOOR DE EMMAUSGANGERS (6)

"En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg, en als Hij ons de Schriften opende? En zij, opstaande ter zelfder ure, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven samenvergaderd, en die met hen waren; welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En zij vertelden, hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken des broods", Lukas 24:30-35.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HUISGEMEENTE VAN CHRISTUS TE EMMAUS (5) - GPPB. (04-05-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HUISGEMEENTE VAN CHRISTUS TE EMMAUS (5)

"En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naar toegingen; en Hij hield Zich, alsof Hij verder gaan zou. En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven. En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht", Lukas 24:28-31.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS OPENBAART ZICH IN DE BREKING DES BROODS AAN DE EMMAUSGANGERS (4) - GPPB. (27-04-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS OPENBAART ZICH IN DE BREKING DES BROODS AAN DE EMMAUSGANGERS (4)

"En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naar toegingen; en Hij hield Zich, alsof Hij verder gaan zou. En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven. En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht", Lukas 24:28-31.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE EMMAUSGANGERS DOOR DE LIEFDE BESTRAFT EN ONDERWEZEN DOOR DE WAARHEID IN DE WAARHEID (3) - GPPB. (27-04-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE EMMAUSGANGERS DOOR DE LIEFDE BESTRAFT EN ONDERWEZEN DOOR DE WAARHEID IN DE WAARHEID - Na Zijn opstanding openbaart Christus Zich alleen aan de Kerk buiten de legerplaats (3)

"En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naar toegingen; en Hij hield Zich, alsof Hij verder gaan zou. En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven", Lukas 24:24-29.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS GAAT DE REFOKERKEN VOORBIJ EN OEFENT DE EMMAUSGANGERS BUITEN DE LEGERPLAATS (2) - GPPB. (20-04-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS GAAT DE REFOKERKEN VOORBIJ EN OEFENT DE EMMAUSGANGERS BUITEN DE LEGERPLAATS (2)

"En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naar toegingen; en Hij hield Zich, alsof Hij verder gaan zou. En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven", Lukas 24:24-29.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PASEN VOOR DE EMMAUSGANGERS 2014 (1) - GPPB. (20-04-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PASEN VOOR DE EMMAUSGANGERS 2014

"En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek, dat zestig stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus; en zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden. En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn? En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten Denzelven overgeleverd hebben tot het oordeel des doods, en Hem gekruisigd hebben. En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israel verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in den morgenstond aan het graf geweest zijn; en Zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden, dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen, dat Hij leeft. En sommigen dergenen, die met ons zijn, gingen heen tot het graf, en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden; maar Hem zagen zij niet", Lukas 24:13-24.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOEDE VRIJDAG 2014 - GPPB. (18-04-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOEDE VRIJDAG 2014

"En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden. En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeen, Hem bespottende, zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israels is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven. Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. En hetzelfde verweten Hem ook de moordenaars, die met Hem gekruisigd waren. En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elias. En terstond een van hen toe lopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken. Doch de anderen zeiden: Houd op, laat ons zien, of Elias komt, om Hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; en uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WEG MET DEZEN EN LAAT ONS BARABBAS LOS (2) - GPPB. (13-04-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WEG MET DEZEN EN LAAT ONS BARABBAS LOS (2)

1. Het berouw en de zelfmoord van Judas
2. De vrijlating van Barabbas
3. Christus tot de kruisdood veroordeeld


"Gij hebt dezen Mens tot mij gebracht, als een, die het volk afkerig maakt; en ziet, ik heb Hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd, en heb in dezen Mens geen schuld gevonden, van hetgeen daar gij Hem mede beschuldigt; ja, ook Herodes niet; want ik heb ulieden tot hem gezonden, en ziet, er is van Hem niets gedaan, dat des doods waardig is. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Bar-abbas los", Lukas 23:18.

De kerkpolitieke praktijk van de huidige refokerken en de gristelijke politiek: "WEG MET DEZEN EN LAAT ONS BARABBAS LOS!"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET BEROUW EN DE ZELFMOORD VAN JUDAS ISKARIOTH (1) - GPPB. (13-04-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET BEROUW EN DE ZELFMOORD VAN JUDAS ISKARIOTH (1)

1. Het berouw en de zelfmoord van Judas
2. De vrijlating van Barabbas
3. Christus tot de kruisdood veroordeeld

"Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks te zamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden. En Hem gebonden hebbende, leidden zij Hem weg, en gaven Hem over aan Pontius Pilatus, den stadhouder. Toen heeft Judas, dien Hem verraden had, ziende, dat Hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelven. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, dezelve in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is. En te zamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede den akker des pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den huidigen dag. Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israels, Denwelken zij gewaardeerd hebben; en hebben dezelve gegeven voor den akker des pottenbakkers; volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft", Mattheus 27:1-10.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE AFVALLIGE REFOKERKEN ONTZET OVER HET VERDORVEN GELAAT VAN DE LIJDENDE BORG (2) - GPPB. (06-04-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE AFVALLIGE REFOKERKEN ONTZET OVER HET VERDORVEN GELAAT VAN DE LIJDENDE BORG (2)

"Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen; alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem toehouden; want denwelken het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan", Jes. 52:13-15.

De Borst-uitspraken van ds. T. van Andel uit Montfoort zijn gegrond op Gods Woord, maar worden duivels verdraaid. Aangezien ds. Van Andel zich ziekgemeld heeft, is hij echter een broodprofeet gebleken en geen geroepen knecht van God. De onbuigzame Mordechai was van een geheel andere Geest! Gebleken is dat alle HHK-predikanten ook in deze kwestie een "neutrale" houding aannemen, waardoor zij de eerste tafel van de Wet onder hun voeten vertrappen en zich derhalve ergeren aan het bedorven gelaat van de lijdende Borg.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN BESPOGEN EN GESLAGEN BORG DIE ZIJN AANGEZICHT STELT ALS EEN KEISTEEN (1) - GPPB. (06-04-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN BESPOGEN EN GESLAGEN BORG DIE ZIJN AANGEZICHT STELT ALS EEN KEISTEEN (1)

"De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Ik ben niet wederspannig, Ik wijk niet achterwaarts. Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en Mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere HEERE helpt Mij, daarom word Ik niet te schande; daarom heb Ik Mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want Ik weet, dat Ik niet zal beschaamd worden", Jes. 50:5-7.

Op rouwkaarten en op begraafplaatsen wordt het meest gelogen, alsof God Zich laat bedriegen.

De liegende en hoerachtige Potifera door de refomedia gerechtvaardigd en Jozef belasterd en veroordeeld.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS BESPUWD, GESLAGEN EN KERKDEMOCRATISCH DES DOODS SCHULDIG VERKLAARD (2) - GPPB. (30-03-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS BESPUWD, GESLAGEN EN KERKDEMOCRATISCH DES DOODS SCHULDIG VERKLAARD (2)

"En de overpriesters, en de ouderlingen, en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij Hem doden mochten; en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen gekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen, en zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan den tempel Gods afbreken, en in drie dagen denzelven opbouwen. En de hogepriester, opstaande, zeide tot Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U? Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer U bij den levenden God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God? Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechter hand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van node? Ziet, nu hebt gij Zijn godslastering gehoord. Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in Zijn aangezicht, en sloegen Hem met vuisten. En anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus, wie is het, die U geslagen heeft", Mattheus 26:59-68.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE AMBTSDRAGERS EN DE VOLTALLIGE REFO-SYNODE ZOCHTEN VALSE GETUIGENIS TEGEN JEZUS (1) GPPB. (30-03-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE AMBTSDRAGERS EN DE VOLTALLIGE TOENMALIGE REFO-SYNODE ZOCHTEN VALSE GETUIGENIS TEGEN JEZUS (1)

"En de overpriesters, en de ouderlingen, en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij Hem doden mochten; en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen gekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen, en zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan den tempel Gods afbreken, en in drie dagen denzelven opbouwen. En de hogepriester, opstaande, zeide tot Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U? Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer U bij den levenden God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God? Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechter hand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels", Mattheus 26:59-64.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE STRAF DIE ONS DE VREDE AANBRENGT WAS OP HEM (2) - GPPB. (23-03-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE STRAF DIE ONS DE VREDE AANBRENGT WAS OP HEM (2)

"Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen", Jesaja 53:4-6.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS HEEFT GELEDEN EN GEBEDEN VOOR DE OVERTREDERS, MAAR NIET VOOR DE GRISTELIJKE POLITIEK (1) - GPPB. (23-03-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier LIJDENSPREEK

CHRISTUS HEEFT GELEDEN EN GEBEDEN VOOR DE OVERTREDERS, MAAR NIET VOOR DE GRISTELIJKE POLITIEK (1)

"Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard? Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht", Jesaja 53:1-3.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JEREMIA VAN GODSWEGE VERBODEN OM VOOR HET AFVALLIGE KERKVOLK TE BIDDEN (2) - GPPB. (16-03-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEREMIA VAN GODSWEGE VERBODEN OM VOOR HET AFVALLIGE KERKVOLK TE BIDDEN (II)

Och, dat mijn hoofd water ware, en mijn oog een springader van tranen! zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen van de dochter mijns volks", Jer. 9:1.

Wacht u, een iegelijk van zijn vriend, en vertrouwt niet op enigen broeder; want elk broeder doet niet dan bedriegen, en elk vriend wandelt in achterklap. En zij handelen bedriegelijk, een ieder met zijn vriend, en spreken de waarheid niet; zij leren hun tong leugen spreken, zij maken zich moede met verkeerdelijk te handelen. Uw woning is in het midden van bedrog; door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt de HEERE. Daarom zegt de HEERE der heirscharen alzo: Ziet, Ik zal hen smelten en zal hen beproeven; want hoe zou Ik anders doen ten aanzien der dochter Mijns volks? Hun tong is een moordpijl, zij spreekt bedrog; een ieder spreekt met zijn naaste van vrede met zijn mond, maar in zijn binnenste legt hij lagen. Zou Ik hen om deze dingen niet bezoeken? spreekt de HEERE; zou Mijn ziel zich niet wreken aan zulk een volk, als dit is?" Jer. 9:4-9.

"Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op; want Ik zal niet horen, ten tijde als zij over hun kwaad tot Mij zullen roepen", Jer. 11:14.Bij ds. R. van Kooten liepen "de rillingen over zijn rug" bij de "engel des doods"-uitspraak van ds. Van Andel. Dat betekent dat als Van Kooten de oordelen Gods krachtens de wil des besluits van God zou aanhoren uit de mond van de huidige Jeremia's, de rug-rillingen bij Van Kooten waarneembaar zullen zijn op de schaal van Richter. De rijke man in de hel zou spotters als Van Kooten echter willen waarschuwen om hun roekeloze spotternij, omdat de rijke man bij ondervinding wist waar al dat HHK-gespot eindigt.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OORDEELSPREDIKING VANWEGE DE ALGEHELE AFVAL DER REFOKERKEN (1) - GPPB. (16-03-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OORDEELSPREDIKING VANWEGE DE ALGEHELE AFVAL DER REFOKERKEN - DE OORDELEN GODS OVER DE REFOKERKEN ZIJN NIET MEER AF TE BIDDEN (I)

"Toen antwoordden aan Jeremia al de mannen, die wisten, dat hun vrouwen anderen goden rookten, en al de vrouwen, die daar stonden, zijnde een grote hoop, mitsgaders al het volk, die in Egypteland, in Pathros, woonde, zeggende: Aangaande het Woord, dat gij tot ons in des HEEREN Naam gesproken hebt, wij zullen naar u niet horen. Maar wij zullen ganselijk doen al hetgeen uit onzen mond is uitgegaan, rokende aan Melecheth des hemels, en haar drankofferen offerende, gelijk als wij gedaan hebben, wij en onze vaders, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem", Jer. 44:15, ev.

Het woord, dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, den zoon van Nerija, als hij die woorden uit den mond van Jeremia in een boek schreef, in het vierde jaar van Jojakim, den zoon van Josia, den koning van Juda, zeggende: Alzo zegt de HEERE, de God Israels, van u, o Baruch! Gij zegt: Wee nu mij, want de HEERE heeft droefenis tot mijn smart gedaan; ik ben moede van mijn zuchten, en vind geen rust! Zo zult gij tot hem zeggen: Zo zegt de HEERE: Zie, dat Ik gebouwd heb, breek Ik af, en dat Ik geplant heb, ruk Ik uit, zelfs dit ganse land. En zoudt gij u grote dingen zoeken? Zoek ze niet; want zie, Ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de HEERE; maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen, waar gij zult henentrekken, Jer. 45.


De HHK-Synode is een moordenaarskuil gelijk, die bij monde van ds. R.W. Mulder en ds. R. van Kooten het bijbelse getuigenis van een hunner publiek veroordeeld hebben en daarmee de rechte wegen des Heeren verkeren, gelijk Elymas de tovenaar dat deed. God zal het zien en zoeken!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BIDDAG 2014 - DE BIDSTOND VAN DE PROFEET ELIA ONDER DE JENEVERBOOM - GPPB. (13-03-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BIDDAG 2014 - DE BIDSTOND VAN DE PROFEET ELIA ONDER DE JENEVERBOOM, ZIJN REIS NAAR DE BERG HOREB EN HET ANTWOORD DES HEEREN OP ZIJN KLACHT

"Maar hij zelf ging henen in de woestijn een dagreis, en kwam, en zat onder een jeneverboom; en bad, dat zijn ziel stierve, en zeide: Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij leide zich neder, en sliep onder een jeneverboom; en ziet, toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem: "Sta op, eet"; en hij zag om, en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken, en een fles met water; alzo at hij, en dronk, en leide zich wederom neder. En de engel des HEEREN kwam ten anderen male weder, en roerde hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond hij op, en at, en dronk; en hij ging, door de kracht derzelver spijs, veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg Gods, Horeb", 1 Koningen 19 ev.

BIDDAG VANWEGE HET OORDEEL WEGENS DE GRISTELIJKE BAńL-POLITIEK EN DE AFVALLIGE REFOKERKEN

Dominees die SGP/CU stemmen, SGP-lid zijn, of SGP-tijdredes geven, en/of de valse HSV-vertaling gebruiken, zijn de bašlprofeten gelijk en zullen het oordeel Gods niet ontlopen. Geldt ook voor al degenen die de van God vervloekte bašl-politiek der SGP/CU steunen op welke wijze dan ook.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WOORDEN DES VADERS DOOR CHRISTUS AAN ZIJN VOLK GEGEVEN (2) - GPPB. (09-03-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WOORDEN DES VADERS DOOR CHRISTUS AAN ZIJN VOLK GEGEVEN EN DOOR HEN ONTVANGEN EN GELOOFD (2)

"Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw", Johannes 17:8-9.

"Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze", Johannes 17:15.

"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen", Johannes 17:20.


De zaligspreking door Christus gesproken in het hart van de gegevenen des Vaders als zijnde de schenking des heils tot rechtvaardigmaking en tot geloof en ontvangen en aangenomen door het geloof.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS VOLK BEWAARD VOOR DEN BOZE OP GROND VAN DE VOORBIDDING VAN CHRISTUS (1) - GPPB. (09-03-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS VOLK BEWAARD VOOR DEN BOZE OP GROND VAN DE VOORBIDDING VAN CHRISTUS (1)

"Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw", Johannes 17:9.

"Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze", Johannes 17:15.

"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen", Johannes 17:20.


- De voorbidding van Christus voor Gods verzoende volk

- De voorbidding van Christus voor onbekeerden !

Christus bidt niet voor de wereld, niet voor de godsdienstige wereld, niet voor de kerkdenominaties, niet voor de SGP (SchijnGeloofPartij), niet voor het Refodom, maar alleen en uitsluitend voor degenen die Hem van de Vader geschonken zijn.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KONING ASA REFORMEERT EN VOERT DE OORLOGEN DES HEEREN (2) - GPPB. (02-03-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KONING ASA REFORMEERT EN VOERT DE OORLOGEN DES HEEREN (2)

"En Asa riep tot den HEERE, zijn God, en zeide: HEERE, het is niets bij U, te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze; help ons, o HEERE, onze God! Want wij steunen op U, en in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte; o HEERE! Gij zijt onze God; laat den sterfelijken mens tegen U niets vermogen", 2 Kronieken 14:11.

"Aangaande ook Mašcha, de moeder van den koning Asa, hij zette haar af, dat zij geen koningin ware, omdat zij een afgrijselijken afgod in een bos gemaakt had; ook roeide Asa haar afgrijselijken afgod uit, en verbrijzelde en verbrandde hem aan de beek Kidron", 2 Kronieken 15:16


THEOCRATISCHE REFORMATIE DOOR KONING ASA IN REFO/SODOM/LAND
- Tuchtloze homokerken (alle refokerken) door koning Asa afgebroken en verboden
- Democratische en afgescheiden kerkvorm door Asa afgeschaft en verboden
- Alleen de Wezen-Kerk van Christus heeft Goddelijk bestaansrecht
- Alle valse godsdiensten door Asa verboden
- De dienst des Heeren door Asa in ere hersteld
- Dominees die kerkpolitiek hebben bedreven door Asa berecht en kerk-democratische luilekkerland refo-zendelingen voorgoed verbannen
- Alle predikanten die de de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze vervalsen door Asa uit het ambt gezet
- De overige predikanten en ambtsdragers door Asa op bekering en roeping ondervraagd en degenen die onbekeerd zijn en/of geen roeping blijken te hebben, een fabrieksbaan aangeboden
- Valse oecumeen I.A. Kole door Asa het land uitgezet
- COGG door Asa verboden
- Refoweb door Asa verboden
- Alle refo-stichtingen/scholen door Asa verboden
- Christelijke scholen naar de norm van Gods Woord door Asa verplicht gesteld, openbare scholen verboden
- RD en MSM door Asa verboden
- Goebeliaanse hoofdredacteuren/journalisten door Asa berecht
- Homofielen door Asa het land uitgezet
- Pedofielen door Asa levenslang gevangengezet
- RefoAnders verboden en de leden door Asa het land uitgezet
- Refo-homo-lobbyisten zoals Van der Vlies, Van der Staaij, hoofd-RD-acteur, SGP-kamerleden en bestuursleden door Asa het land uitgezet en de SGP-leden als heidenen veroordeeld en onder de tucht gezet
- Democratische politiek door Asa verboden en kabinet Rutte ontbonden
- De grondwet door Asa vervangen door de Wet der Tien geboden
- Het athaliaanse koningshuis door Asa afgezet
- De theocratische Monarchie en soevereiniteit NL door Asa in ere hersteld - alle contract-verbanden met Eurobabel doorgesneden
- De bijbelse plaats van de vrouw door Asa hersteld en refo/sgp/feministen het land uitgezet
- Abortusklinieken en euthanasiehuizen door Asa verbrand
- De voorstanders en de daders van abortus en euthanasie en SGP-gedogers ervan door Asa berecht
- Iedereen moet zich bekeren en het Evangelie van vrije genade moet door Gods ware knechten elke dag worden gepreekt in de vorm van publieke hagepreken - HEEL DE KERK, HEEL HET VOLK !
- Doodstraf door Asa weer ingevoerd; NWO-lobbyisten berecht en/of verbannen naar Bass Rock
- Alleen de ware God moet gediend worden en de bijbelse tucht door Asa in ere hersteld.

De oordelen des Heeren zijn aanstaande, omdat het atheÔstische Refodom de Reformatie door koning Asa extreem, bespottelijk en onhaalbaar acht.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

THEOCRATISCHE REFORMATIE DOOR KONING ASA (1) - GPPB. (02-03-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
THEOCRATISCHE REFORMATIE DOOR KONING ASA (1)

"En Asa deed wat recht was in de ogen des HEEREN, gelijk zijn vader David. Want hij nam weg de schandjongens uit het land, en deed weg al de drekgoden, die zijn vaders gemaakt hadden. Ja, zelfs zijn moeder Mašcha zette hij ook af, dat zij geen koningin ware, omdat zij een afgrijselijken afgod in een bos gemaakt had; ook roeide Asa uit haar afgrijselijken afgod, en verbrandde hem aan de beek Kidron", 1 Koningen 15:11-13.

THEOCRATISCHE REFORMATIE DOOR KONING ASA IN REFO/SODOM/LAND
- Tuchtloze homokerken (alle refokerken) door koning Asa afgebroken en verboden
- Democratische en afgescheiden kerkvorm door Asa afgeschaft en verboden
- Alleen de Wezen-Kerk van Christus heeft Goddelijk bestaansrecht
- Alle valse godsdiensten door Asa verboden
- De dienst des Heeren door Asa in ere hersteld
- Dominees die kerkpolitiek hebben bedreven door Asa berecht en kerk-democratische luilekkerland refo-zendelingen voorgoed verbannen
- Alle predikanten die de de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze vervalsen door Asa uit het ambt gezet
- De overige predikanten en ambtsdragers door Asa op bekering en roeping ondervraagd en degenen die onbekeerd zijn en/of geen roeping blijken te hebben, een fabrieksbaan aangeboden
- Valse oecumeen I.A. Kole door Asa het land uitgezet
- COGG door Asa verboden
- Refoweb door Asa verboden
- Alle refo-stichtingen/scholen door Asa verboden
- Christelijke scholen naar de norm van Gods Woord door Asa verplicht gesteld, openbare scholen verboden
- RD en MSM door Asa verboden
- Goebeliaanse hoofdredacteuren/journalisten door Asa berecht
- Homofielen door Asa het land uitgezet
- Pedofielen door Asa levenslang gevangengezet
- RefoAnders verboden en de leden door Asa het land uitgezet
- Refo-homo-lobbyisten zoals Van der Vlies, Van der Staaij, hoofd-RD-acteur, SGP-kamerleden en bestuursleden door Asa het land uitgezet en de SGP-leden als heidenen veroordeeld en onder de tucht gezet
- Democratische politiek door Asa verboden en kabinet Rutte ontbonden
- De grondwet door Asa vervangen door de Wet der Tien geboden
- Het athaliaanse koningshuis door Asa afgezet
- De theocratische Monarchie en soevereiniteit NL door Asa in ere hersteld - alle contract-verbanden met Eurobabel doorgesneden
- De bijbelse plaats van de vrouw door Asa hersteld en refo/sgp/feministen het land uitgezet
- Abortusklinieken en euthanasiehuizen door Asa verbrand
- De voorstanders en de daders van abortus en euthanasie en SGP-gedogers ervan door Asa berecht
- Iedereen moet zich bekeren en het Evangelie van vrije genade moet door Gods ware knechten elke dag worden gepreekt in de vorm van publieke hagepreken - HEEL DE KERK, HEEL HET VOLK !
- Doodstraf door Asa weer ingevoerd; NWO-lobbyisten berecht en/of verbannen naar Bass Rock
- Alleen de ware God moet gediend worden en de bijbelse tucht door Asa in ere hersteld.

De oordelen des Heeren zijn aanstaande, omdat het atheÔstische Refodom de Reformatie door koning Asa extreem, bespottelijk en onhaalbaar acht.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS DE MEERDERE PINEHAS VERACHT EN VERTREDEN (4) - GPPB. (23-02-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS DE MEERDERE PINEHAS VERACHT EN VERTREDEN DOOR DE ZELFRECHTVAARDIGENDE REFO-VERTREDERS VAN HET RECHT GODS EN HET BLOED VAN CHRISTUS (4)

"Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?" Hebreen 10:28-29.

De Franse gezagvoerder met zijn voltallige crew wezen hun vrijlating van de hand en plaatsten zich aan de zijde van de geselecteerde en ter dood gedoemde Joodse gijzelaars tijdens de vliegtuigkaping in Entebbe door de terroristische Bader Meinhoffgroep. Daarentegen plegen bijna alle refovoorgangers en hun ambtelijke crew verraad aan de zaak van Christus door hun stem te geven aan de EN-EN-politiek (God en de mammon) en de wet-teniet-doende SGP/CU-politiek. Alle (refo)kerken vertreden het bloed van Christus door het bedrijf van demoncratische kerkpolitiek, waardoor zij Christus beroven van Zijn kroonrechten. Onbekeerde ambtsdragers worden massaal ingezegend en de bannen niet uitgedelgd, zoals Pinehas dat wel deed tot verheerlijking Gods en tot welzijn van het ganse volk (Num. 5:7-13). Op alle refokerken en kerkenraden ligt een dubbel oordeel,

OMDAT:
1. Zij hun stem geven aan de van God vervloekte en wet-teniet-doende CU/SGP-politiek (Hebr. 10:28), ofwel de EN-EN politiek der afvallige SGP, nl. God de helft en de duivel de helft;
2. Het homo-zijn door de kerken synodaal "geheiligd" is en de daarmee gepaard gaande sodomitische praxis wordt ontkend, hetgeen zelfs de duivel doet sidderen en homo-pedo Johan kwast in het gevang deed belanden;
3. Het gebruik van de valse bijbelvertaling (HSV) ongecensureerd en zelfs gelegaliseerd is, ook in de HHK.
4. De valse-leer-bannen niet worden uitgedelgd en de valse leraren niet afgesneden worden. Het vacuum-verpakte wedergeboorte-boek van ds. A. Kort is derhalve een aanfluiting gebleken, omdat ds. Kort zijn handen wast in onschuld en geen tuchtmaatregel eist tegen de valse leraars binnen zijn eigen kerkverband, maar alleen de heersende dwaling vrijblijvend en dus kerk-ON-ordelijk heeft aangekaart. Aangezien alleen overtredende personen onder de tucht geplaatst kunnen worden, speelt Kort een vals spel, door zijn collega's een vrijbrief te geven om een zielsbedrieglijke valse leer te mogen blijven verkondigen. Ook uit de OGG heeft God de kandelaar weggenomen, maar men weigert de tucht aan te nemen.

Dat laatste geldt voor alle kerken, alle dominees/voorgangers/ouderlingen/diakenen die in genoemde homo- en valse leer-kerken kunnen blijven participeren en het gebod Gods negeren om zich daarvan vrij te maken (Ezech. 3-18-20), het stof van de voeten te schudden (Mark. 6:11) en daar uit te gaan (Openb. 18:4). God heeft een twist met de huidige kerken, maar het wordt weggewuifd en stil-gezwegen door stomme honden die niet bassen kunnen. De Pinehassen worden genegeerd en vervolgd en het bloed van de meerdere Pinehas vertreden, omdat men samenspant met de kapers die Gods Woord verkrachten. Derhalve zal het Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan de sodomitische refokerken. God gaat echter door en Hij bouwt Zijn Kerk uit de krochten van deze wereld, opdat Zijn huis vol worde!

"En zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende van daar, schudt het stof af, dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg Ik u: Het zal Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels dan dezelve stad [kerk]", Mark. 6:11.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WET GODS TENIET GEDAAN EN HET BLOED VAN CHRISTUS VERTREDEN ONDER EEN VROME DEKMANTEL (3) - GPPB. (23-02-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WET GODS TENIET GEDAAN EN HET BLOED VAN CHRISTUS VERTREDEN ONDER EEN VROME DEKMANTEL (3)

"Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?" Hebreen 10:28-29.

1. Geloofs-noodzakelijk te kennen: het onderscheid tussen de rechtvaardigmaking en de wedergeboorte !

2. Op het gristelijk-politieke 'en-en-beleid' der SGP stemt het gros refo-dominees, terwijl zij daarmee de Wet Gods teniet doen (God de helft en de duivel de helft) en het bloed van Christus met een vrome mond vertreden. Al Gods ware getuigen zijn echter gelijk Pinehas uit Numeri 5:7-13, die het recht Gods handhaven en de wettische bouwstelsels van de wetgeleerden hieronder genoemd te morzel slaan door de Steen Christus.

3. GGinN-er, L. van der Tange (schrijver in de Wachter Sions) en S.M. de Bruijn (hoofdredactielid van het RD) gaan de massale overtreding van het 7e gebod in het RD (Febr. 2014) te lijf met wettische bouwkranen en gelijknamige tangen, die de zonden alleen maar doen vermeerderen. Genoemde heren doen de Wet teniet, omdat zij -net als de SGP- de absoluutheid van het gebod halveren, daarmee de zondeval relativeren met symptoombestrijding en het bloed van Christus vertreden, omdat zij de wettische bouwstelsels van de dwaze bouwer als een EHBO-alternatief stellen voor het offer en de voorbidding van Christus.

4. Tijdens de vliegtuigkaping te Entebbe was er duidelijk onderscheid tussen de kapers en de gegijzelden, maar binnen het Refodom staan de pyromanen aan het hoofd van de brandweer, zoals dat duidelijk blijkt uit het recente 'en-en-relaas' van het trio wetsbestrijders Staaij, Tange en Bruijn, terwijl zij in die wolf-in-schaaps-klederen-gedaante niet eens opvallen, omdat het gros van het refovolk zweert bij de betovering van genoemde slangenbezweerders.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALLEEN DE DADERS DER WET ZULLEN GERECHTVAARDIGD WORDEN (II) - GPPB. (16-02-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALLEEN DE DADERS DER WET ZULLEN GERECHTVAARDIGD WORDEN (II)

"Want de hoorders der Wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der Wet zullen gerechtvaardigd worden", Rom. 2:13.

"Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?" Hebreen 10:28-29.

De SGP-ers die bij monde van Van der Staaij met hun mond in de Wet roemen, maar in de praktijk de zonde met de zonde bestrijden, "opdat het goede daaruit voortkome", doen de Wet teniet en van dezulken staat geschreven dat hun verdoemenis rechtvaardig is (Rom. 3:8)!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEGENEN DIE DE WET VAN MOZES TENIET DOEN, STERVEN ZONDER BARMHARTIGHEID (I) - GPPB. (16-02-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEGENEN DIE DE WET VAN MOZES TENIET DOEN, STERVEN ZONDER BARMHARTIGHEID (I)

"Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?" Hebreen 10:28-29.

De SGP-ers die bij monde van Van der Staaij met hun mond in de Wet roemen, maar in de praktijk de zonde met de zonde bestrijden, "opdat het goede daaruit voortkome", doen de Wet teniet en van dezulken staat geschreven dat hun verdoemenis rechtvaardig is (Rom. 3:8)!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GELOOFSOGEN DIE OP DE ROTS DER EEUWEN ZIEN ZULLEN NIET TERUGZIEN (4) - GPPB. (09-02-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GELOOFSOGEN DIE OP DE ROTS DER EEUWEN ZIEN, ZULLEN NIET TERUGZIEN (4)

"En de ogen dergenen, die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen, die horen, zullen opmerken", Jesaja 32:3.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS IS ZIJN VOLK ALS WATERBEKEN IN EEN DORRE PLAATS EN ALS EEN SCHADUW VAN EEN ZWARE ROTSSTEEN IN EEN DORSTIG LAND (3) - GPPB. (09-02-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS IS ZIJN VOLK ALS WATERBEKEN IN EEN DORRE PLAATS EN ALS EEN SCHADUW VAN EEN ZWARE ROTSSTEEN IN EEN DORSTIG LAND (3)

"En die Man zal zijn als een verberging tegen den wind, en een schuilplaats tegen den vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land", Jesaja 32:2.

1. Wie en wat de wind en de vloed zijn in onze tekstwoorden.
2. De biblicistische refo-bastaarden te Asdod zullen zich te pletter lopen tegen de zware Rotssteen, Christus.
3. De gedateerde boetedag der Ger. Gem. is een boetedag van de baal-priesterschaar zogenaamd tegen de secularisatie, terwijl zij die zelf hebben gecreeŽrd, gefinancieerd en genoemde secularisatie wordt tot op de dag van vandaag in stand gehouden door de GG zelf. Met zulke monnikachtige en godslasterlijke boetedagen moet derhalve gespot worden, gelijk Eli in de Naam des Heeren spotte met de boetedoende baal-priesters op de berg Karmel.
4. Vraag aan Gods ware volk of zij een datum geprikt hebben om voor God in de schuld te vallen!
5. De kerkelijke Judas I.A. Kole (GG) die namens COGG als LID participeert met de valse godsdienst-organisatie IVV gaat vrijuit, de secularisatie in de GG is door het GG-bordeel (ongeoorloofde huwelijksbevestiging) zelf in gang gezet (denk aan de wereldse vakantieclub, de JBGG) en derhalve zal de boetedag van de GG als een boemerang op het hoofd van alle GG-predikanten en ambtsdragers wederkeren en hun offerdag zal niet worden aangestoken door het vuur des Geestes, netzomin het altaar van de baal-priesters op de berg Karmel door God werd aangestoken. God zal evenwel God blijven, Zijn Woord Zijn Woord en Zijn Altaar zal brandenende blijven tot aan de voleinding der wereld.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN DIE MAN ZAL ZIJN ALS EEN VERBERGING TEGEN DE WIND EN EEN SCHUILPLAATS TEGEN DE VLOED (2) - GPPB. (02-02-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE KLIK HIER LINK OM DE PREEK TE BELUISTEREN

------------------------------------------------------------

Klik hier
EN DIE MAN ZAL ZIJN ALS EEN VERBERGING TEGEN DE WIND EN EEN SCHUILPLAATS TEGEN DE VLOED (2)

"Ziet, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht. En die Man zal zijn als een verberging tegen den wind, en een schuilplaats tegen den vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land", Jesaja 32:1-2.

----------------------------------------------------------

SGP-lijder, C. van der Staaij grapt/vloekt als een Tijl Uilenspiegel over de tegenovergestelde SGP-praktijk met wat Van der Staaij en zijn collega's beweren (Terdege 9 Oktober 2013, pag. 22). Van der Staaij en zijn SGP-kornuiten voeren constant SGP-propaganda door schizofrene succesverhalen en er is bijna geen refo-sterveling die hun duivelse tactiek doorziet. Volgens Van der Staaij gaat de SGP niet mee met waterige politieke compromissen, terwijl de afvallige/feministische SGP niet anders doet dan kiezen tussen kwaden. Daar komt bij dat Van der Staaij met zijn van God vervloekte zondepolitiek zich valselijk beroept op Christus die de kop van de slang vermorzeld heeft en om die reden zou volgens Van der Staaij de SGP een strijd voeren die reeds gewonnen is. Pure godslastering om Christus voor de SGP-kar te spannen, terwijl die SGP-kar volgeladen is met Schriftverkrachters en landverraders. Zulke politieke hellekarren heeft Christus OVERwonnen en de politieke leugen-en-bedrog-passagiers van die hellekar ook! (Ps. 110:1 - Matth. 22:44 - Hand. 2:35 - Hebr. 1:13 - Hebr. 10:13).

PKN-ds. B.L.P. Tramper leert in Terdege 9 Oktober 2013, pag. 101 een geloof zonder de krachtdadige inwendige roeping, een geloof zonder de wedergeboorte, zonder aan de Wet gestorven te zijn, dus zonder de doorgang door de enge poort. Tramper legt de bekering van de stokbewaarder als een hefboomgeloof in Handelingen 16:31, terwijl de stokbewaarder door soevereine vrije genade bekeerd geworden is d.m.v. de prediking van het Woord in Handelingen 16:32. Tramper leert derhalve ook een wettische heiligmaking, door zijn biblicistische verklaring van Filip. 2:12. "Werkt uws zelfs zaligheid", is volgens Tramper je zaligheid uitwerken. Gods volk hoeft niets uit te werken, want dat heeft Christus voor hen gedaan en Hij is ook onze Heiligmaking (1 Kor. 1:30). "Werkt uws zelfs zaligheid", is slechts uitdragen hetgeen Christus voor Zijn volk is, namelijk onze Zaligheid!

PKN-ds. C. Stelwagen in Terdege 25 September 2013, pag. 7: "Het komen tot Christus is een beweging van het hart", terwijl Gods Woord leert dat het Christus is Die tot het hart komt van een dode zondaar door Zijn spreken, tot levendmaking, tot wedergeboorte, tot rechtvaardigmaking en tot geloof (Joh. 5:25).

CGK-ds. G. Hamstra in Terdege 25 September 2013, pag. 24-25: "Terdege is een echt christelijk familieblad", terwijl de volbloed plurale bladen als Terdege, Gezinsgids en het RD, fungeren als zijnde de Drie Formulieren van Verdeeldheid en de kerkelijke secularisatie in de hand werken en gewerkt hebben.

In de kerkelijke democratische refo-herbergen is er voor het levende Kind geen plaats; dode honden en grote beesten zijn evenwel welkom buiten de legerplaats, om de smaadheid van Christus te dragen en gedurig gedragen te worden aan 's Konings tafel!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZIET, EEN KONING ZAL REGEREN IN GERECHTIGHEID (1) - GPPB. (02-02-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ZIET, EEN KONING ZAL REGEREN IN GERECHTIGHEID (1)

"Ziet, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht. En die Man zal zijn als een verberging tegen den wind, en een schuilplaats tegen den vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land", Jesaja 32:1-2.

Bij een hernieuwde Reformatie zal het verroomse protestantisme zich publiek bij Rome en de valse oecumene aansluiten -hetgeen nu al gebeurd- en zal de Heere Zijn Kerk bouwen uit de heggen en stegen der wereld, hetgeen de Heere reeds begonnen is te doen, door de prediking van de uit de kerk geworpen en vervolgde getuigen van Christus. Hoeren en tollenaars zullen het refodom voorgaan in het Koninkrijk der hemelen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAN ZEE TOT ZEE ZAL HIJ REGEREN (2) - GPPB. (26-01-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VAN ZEE TOT ZEE ZAL HIJ REGEREN (2)

"En Ik zal de wagens uit Efraim uitroeien, en de paarden uit Jeruzalem; ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, en Hij zal den heidenen vrede spreken; en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde", Zacharia 9:10.

"En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde", Psalm 72:8.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KEERT GIJLIEDEN WEDER TOT DE STERKTE GIJ GEBONDENEN DER HOOP (1) GPPB. (26-01-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KEERT GIJLIEDEN WEDER TOT DE STERKTE GIJ GEBONDENEN DER HOOP (1)

"U ook aangaande, o Sion! door het bloed uws verbonds, heb Ik uw gebondenen uit den kuil, daar geen water in is, uitgelaten. Keert gijlieden weder tot de sterkte, gij gebondenen, die daar hoopt! ook heden verkondig Ik, dat Ik u dubbel zal wedergeven; als Ik Mij Juda zal gespannen, en Ik Efraim den boog zal gevuld hebben; en Ik uw kinderen, o Sion! zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland! en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held. En de HEERE zal over henlieden verschijnen, en Zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem; en de Heere HEERE zal met de bazuin blazen, en Hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden", Zach. 9:11-14.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BEKWAAM GEMAAKT OM DEEL TE HEBBEN IN DE ERVE DER HEILIGEN IN HET LICHT (2) - GPPB. (19-01-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BEKWAAM GEMAAKT OM DEEL TE HEBBEN IN DE ERVE DER HEILIGEN IN HET LICHT (2)

"Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht", Kolossensen 1:12.

Formulieren van Enigheid verworden tot formulieren van verdeeldheid door de plurale hermeneutiek der verdeelde kerken.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HIJ VERKIEST VOOR ONS ONZE ERFENIS - GPPB. (19-01-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HIJ VERKIEST VOOR ONS ONZE ERFENIS

"Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jakob, dien Hij heeft liefgehad. Sela", Ps. 47:5


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GEDACHTEN UIT VELER HARTEN GEOPENBAARD (8) - GPPB. (12-01-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GEDACHTEN UIT VELER HARTEN GEOPENBAARD (8)

"(En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden", Lukas 2:35.

Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt", Jakobus 1:2-3.

De mens onder de wet openbaart zichzelf, door zijn spraak, door zijn Godevijandige vrienden en door zijn godsdienstige geveinsdheid (tweeslachtigheid - onoprechtheid). - Gods ware volk onder het kruis wordt gehaat, omdat zij het beeld van Christus dragen en uitdragen, waaruit volgt dat zij Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen en dat ook ongeveinsd en onverbloemd uitdragen, zonder aanneming des persoons, wat daarvan de gevolgen ook moge zijn.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN ZWAARD DOOR DE ZIEL VAN MARIA (7) - GPPB. (12-01-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN ZWAARD DOOR DE ZIEL VAN MARIA (7)

"(En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden", Lukas 2:35.

Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt", Jakobus 1:2-3.

Het ware geloof door ds. R. van Kooten (HHK) bespot en door ds. Labee (GG) verbasterd in de NPV-brochure over vaccinatie!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DIERBARE HOEKSTEEN IN SION GELEGD EEN STEEN DES AANSTOOTS VOOR HET VROME VLEES (6) - GPPB. (05-01-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DIERBARE HOEKSTEEN IN SION GELEGD EEN STEEN DES AANSTOOTS VOOR HET VROME VLEES (6)

"En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, dat wedersproken zal worden. (En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden", Lukas 2:34-35.

Alle refo-lobbywerk "tot verbreiding van de waarheid" geschiedt niet op bevel des Heeren, is ploegen met andermans kalveren, is een nabootsing van de voorzienigheid Gods en van het getuigen zijn; is een wettisch werk -hoe goed ook bedoeld- en werkt derhalve averechts.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS GEZET TOT EEN STEEN DES AANSTOOTST EN EEN ROTS DER ERGERNIS VELEN IN ISRAEL (5) - GPPB. (05-01-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS GEZET TOT EEN STEEN DES AANSTOOTST EN EEN ROTS DER ERGERNIS VELEN IN ISRAEL (5)

"En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, dat wedersproken zal worden", Lukas 2:34.

Christus is de neo-gereformeerde refogodsdienst en haar gelijknamige voorgangers gezet tot een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis, omdat zij de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben.

Christus tot een val gezet voor de valse refo-apostelen in onze dagen, die de actieve (toevluchtnemende) mens prediken en een lijdelijke Christus, waaronder dr. P. de Vries (HHK).

Christus is ook tot een val gezet voor de refo-lobbyisten, die in dienst van de duivel lobbyen voor "de waarheid", gelijk de vrouw uit Handelingen 16:17-18
: "Dezelve volgde Paulus en ons achterna, en riep, zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om, en zeide tot den geest: Ik gebied u in den Naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit ter zelfder ure."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIEUWJAARSDAGPREEK 2014 - CHRISTUS GEZET TOT EEN VAL EN OPSTANDING VELEN IN ISRAEL (4) - GPPB. (01-01-2014)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NIEUWJAARSDAGPREEK 2014 - CHRISTUS GEZET TOT EEN VAL EN OPSTANDING VELEN IN ISRAEL (4)

"En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, dat wedersproken zal worden", Lukas 2:34.

Christus is de neo-gereformeerde refogodsdienst en haar gelijknamige voorgangers gezet tot een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis, omdat zij de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben.

De boze en vloekende refo-Hamans ontmaskerd door dezelfde Geest waardoor koningin Esther gedreven en geleid werd.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.providencemountainranch.com