AUDIOPREKEN 2015
OP BEVEL VAN DE MAN OP HET RODE PAARD GAAN DE DOOR GOD GEROEPEN EN UITGEZONDEN RUITERS UIT OM HET LAND TE DOORWANDELEN OM BALANS OP TE MAKEN, MAAR HET GANSE REFOLAND ZIT EN IS STIL (1) - GPPB. (31-12-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OP BEVEL VAN DE MAN OP HET RODE PAARD GAAN DE DOOR GOD GEROEPEN EN UITGEZONDEN RUITERS UIT OM HET LAND TE DOORWANDELEN OM BALANS OP TE MAKEN, MAAR HET GANSE REFOLAND ZIT EN IS STIL (1)

Schriftlezing: Zacharia 1 - Zacharia 6:1-8

Tekst voor de prediking:
"Ik zag des nachts, en ziet, een Man rijdende op een rood paard, en Hij stond tussen de mirten, die in de diepte waren; en achter Hem waren rode, bruine en witte paarden. En Ik zeide: Mijn Heere! wat zijn deze? Toen zeide tot mij de Engel, Die met mij sprak: Ik zal u tonen, wat deze zijn. Toen antwoordde de Man, Die tussen de mirten stond, en zeide: Deze zijn het, die de HEERE uitgezonden heeft, om het land te doorwandelen. En zij antwoordden den Engel des HEEREN, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij hebben het land doorwandeld, en ziet, het ganse land zit en het is stil", Zach. 1:8-11.

"En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, vier wangens gingen er uit van tussen twee bergen, en die bergen waren bergen van koper. Aan den eersten wagen waren rode paarden; en aan den tweeden wagen waren zwarte paarden. En aan den derden wagen witte paarden; en aan den vierden wagen hagelvlekkige paarden, die sterk waren. En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij sprak: Wat zijn deze, mijn Heere? En de Engel antwoordde, en zeide tot mij: Deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden voor den Heere der ganse aarde. Aan welken wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het Noorderland; en de witte gaan uit, dezelve achterna; en de hagelvlekkige gaan uit naar het Zuiderland. En die sterke paarden gingen uit, en zochten voort te gaan, om het land te doorwandelen; want Hij had gezegd: Gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land. En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, deze, die uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten in het Noorderland", Zach. 6:1-8.


Het oudejaarspraatje van ds. A. Kort in het RD 31-12-2015 t.a.v. de eenzamen, is een kerkpolitieke leugenklapper (zie onderstaande linken):


http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBENJAMITISCHzpSCHANDSTUK_GEPLEEGD_DOOR_OGGzner_DSzo_Azo_KORT.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKJURIEzhS_ANTWOORD_OP_BENJAMITISCHzpSCHANDSTUK_DSzo_Azo_KORT.html


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZOVELEN HEM AANGENOMEN HEBBEN DIEN HEEFT HIJ MACHT GEGEVEN KINDEREN GODS TE WORDEN EN WAT DAT BETEKENT (4) - GPPB. (27-12-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ZOVELEN HEM AANGENOMEN HEBBEN DIEN HEEFT HIJ MACHT GEGEVEN KINDEREN GODS TE WORDEN EN WAT DAT BETEKENT (4)

Schriftlezing: Johannes 3

Tekst voor de prediking:
"Maar zovelen Hem aangenomen [ontvangen] hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven", Johannes 1:12.

"Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven zij", Johannes 3:27.

"En hetgeen Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij; en Zijn getuigenis neemt niemand aan. Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is", Johannes 3:32-33.

De Geest blaast, waarheen Hij wil, en gij hoort Zijn stem; maar gij weet niet, van waar Hij komt, en waar Hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is", Johannes 3:8.


Het onderscheid tussen degenen die Christus aannemen zonder dat zij door Christus aangenomen zijn en degenen die Hem aangenomen hebben als gevolg van een geschonken Borg Die als Middelaar van toepassing dezulken geroepen heeft met een inwendige roeping (Joh. 5:25).

De valse wedergeboorteleer van ds. G.H. Kersten, A. Moerkerken, J.M.D. de Heer en Co aangetoond en verworpen.

De onjuiste (SV)vertaling van Johannes 3:8 (wind = Geest - geluid = stem) aangetoond en gecorrigeerd.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS WARE KINDEREN ZIJN NIET UIT DEN BLOEDE, NOCH UIT DE WIL DES VLESES, NOCH UIT DE WIL DES MANS, MAAR UIT GOD GEBOREN (3) - GPPB. (27-12-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS WARE KINDEREN ZIJN NIET UIT DEN BLOEDE, NOCH UIT DE WIL DES VLESES, NOCH UIT DE WIL DES MANS, MAAR UIT GOD GEBOREN (3)

Schriftlezing: Johannes 1

Tekst voor de prediking:
"Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn", Johannes 1:13.

De Geest blaast, waarheen Hij wil, en gij hoort Zijn stem; maar gij weet niet, van waar Hij komt, en waar Hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is", Johannes 3:8.


De valse wedergeboorteleer van ds. G.H. Kersten en Co aangetoond en verworpen.

De onjuiste (SV)vertaling van Johannes 3:8 (wind = Geest - geluid = stem) aangetoond en gecorrigeerd.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTFEEST 2015 - DE KERK VAN CHRISTUS IN BETHLEHEM'S BEESTENSTAL, BESTAANDE UIT DE HERDERS, JOZEF EN MARIA EN HET KINDEKE (2) - GPPB. (25-12-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTFEEST 2015 - DE KERK VAN CHRISTUS IN BETHLEHEM'S BEESTENSTAL, BESTAANDE UIT DE HERDERS, JOZEF EN MARIA EN HET KINDEKE (2)

Schriftlezing: Lukas 2

Tekst voor de prediking:
"En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe. En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was", Lukas 2:8-20.

"En zij kwamen met haast....!"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTFEEST 2015 - DE MAAGDELIJKE GEBOORTE VAN CHRISTUS EN DEGENEN DIE UIT GOD GEBOREN ZIJN (1) - GPPB. (25-12-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTFEEST 2015 - DE MAAGDELIJKE GEBOORTE VAN CHRISTUS EN DEGENEN DIE UIT GOD GEBOREN ZIJN (1)

Schriftlezing: Mattheus 1

Tekst voor de prediking:
"De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest", Matth. 1:18.

Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons", Matth. 1:23.

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn", Joh. 1:12-13.


De heilige uniekheid van de maagdelijke geboorte van Christus, ook met betrekking tot wedergeboorte door Woord en Geest.

Het onderscheid tussen:
- zonder de wil des mans uit God geboren,
- door de wil des mans verondersteld wedergeboren

De afgoderij met de maagdelijke geboorte van Christus en de daaruit voortgekomen embryonale schijngeboorte weerlegd.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GORDEL DER GERECHTIGHEID EN DER WAARHEID DER LENDENEN VAN CHRISTUS EN ZIJN BANIER ONDER DE HEIDENEN OPGERICHT (2) - GPPB. (20-12-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GORDEL DER GERECHTIGHEID EN DER WAARHEID DER LENDENEN VAN CHRISTUS EN ZIJN BANIER ONDER DE HEIDENEN OPGERICHT (2)

Schriftlezing: Psalm 45

Tekst voor de prediking:
"Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn", Jes. 11:5.

Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn", Jes. 11:10.

En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks", Jes. 11:12.


Alle valse leraren en gristelijk-politieke baalpriesters, (ofwel reformatorische christenvervolgers) en hun papistische toejuichers (ten Avondmaal-schrijdende spotboeven), zullen het afleggen tegen het Kind in de kribbe.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET RIJSJE UIT DE AFGEHOUWEN TRONK VAN ISAI ZAL SION DOOR RECHT VERLOSSEN EN DE GODDELOZEN MET ZIJN ADEM VERDOEMEN (1) - GPPB. (20-12-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET RIJSJE UIT DE AFGEHOUWEN TRONK VAN ISAI ZAL SION DOOR RECHT VERLOSSEN EN DE GODDELOZEN MET ZIJN ADEM VERDOEMEN (1)

Schriftlezing: Jesaja 11

Tekst voor de prediking:
"Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen. Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden", Jesaja 11:1-4.

-----------------------------------------

"Want Hij is als een Rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben", Jes. 53:2.

"In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde", Jer. 33:15.


Alle valse leraren en gristelijk-politieke baalpriesters, (ofwel reformatorische christenvervolgers) en hun papistische toejuichers (ten Avondmaal-schrijdende spotboeven), zullen het afleggen tegen het Kind in de kribbe.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE 144000 AAN DE GLAZEN ZEE MET VUUR GEMENGD EN DE ZEVEN ENGELEN MET DE ZEVEN FIOLEN GEVULD MET DE GRAMSCHAP GODS (4) - GPPB. (13-12-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE 144000 AAN DE GLAZEN ZEE MET VUUR GEMENGD EN DE ZEVEN ENGELEN MET DE ZEVEN FIOLEN GEVULD MET DE GRAMSCHAP GODS (4)

Schriftlezing: Openbaring 15

Tekst voor de prediking:
"En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel; namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geeindigd. En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; en zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden. En na dezen zag ik, en ziet, de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd geopend. En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit den tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf den zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van den toorn Gods, Die in alle eeuwigheid leeft. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geeindigd waren", Openbaring 15.

RECENTE KLIMAAT-CONFERENTIE IN PARIJS IS DE GROOTSTE ZWENDEL ALLER TIJDEN, WAARIN HET REFODOM, MET NAME HET BILDERBERGER RD EN DE FASCISTISCHE SGP, VOLLEDIG IN PARTICIPEREN ! (Zie eindtijd-artikel 16-12-2015)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EZECHIEL EET HET BOEK VAN GOD GEGEVEN EN PREEKT TEGEN DE REBELERENDE JODEN MET EEN DIAMENTEN VOORHOOFD EN HARDER DAN EEN ROTS (3) - GPPB. (13-12-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EZECHIEL EET HET BOEK VAN GOD GEGEVEN EN PREEKT TEGEN DE REBELERENDE JODEN MET EEN DIAMENTEN VOORHOOFD EN HARDER DAN EEN ROTS (3)

Schriftlezing: Ezechiel 2-3:14

Tekst voor de prediking:
"En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honig, vanwege de zoetigheid", Ezech. 3:3.

"Ziet, Ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen hun aangezichten, en uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd. Uw voorhoofd heb Ik gemaakt als een diamant, harder dan een rots; vrees hen niet, en ontzet u niet voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig huis zijn", Ezech. 3:8-9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET ZINNEBEELDIG GEZICHT VAN DE TRIOMFERENDE KERK AAN JOHANNES IDENTIEK-ONDERSCHEIDEN VAN HET ZINNEBEELDIG GEZICHT AAN EZECHIEL VAN DE STRIJDENDE KERK (2) - GPPB. (06-12-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET ZINNEBEELDIG GEZICHT VAN DE TRIOMFERENDE KERK AAN JOHANNES IDENTIEK-ONDERSCHEIDEN VAN HET ZINNEBEELDIG GEZICHT AAN EZECHIEL VAN DE STRIJDENDE KERK (2)

Schriftlezing: Openbaring 4

Tekst voor de prediking:
"Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet. En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon. En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods. En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk. En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft; zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende: Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen", Openbaring 4.

"En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; en Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde", Openbaring 5:8-10.

"En de HEERE toonde mij vier smeden", Zacharia 1:20.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET ZINNEBEELDIG GEZICHT AAN EZECHIEL GEOPENBAARD, VOORAFGAANDE AAN ZIJN BEVESTIGING IN HET PROFETISCH AMBT (1) - GPPB. (06-12-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET ZINNEBEELDIG GEZICHT AAN EZECHIEL GEOPENBAARD, VOORAFGAANDE AAN ZIJN BEVESTIGING IN HET PROFETISCH AMBT (1)

Schriftlezing: Ezechiel 1

Tekst voor de prediking:
"In het dertigste jaar, in de vierde maand, op den vijfden derzelve maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier Chebar, zo geschiedde het, dat de hemelen werden geopend, en ik gezichten Gods zag. Op den vijfden derzelve maand (dit was het vijfde jaar van de wegvoering van den koning Jojachin), geschiedde het Woord des HEEREN uitdrukkelijk tot Ezechiel, den zoon van Buzi, den priester, in het land der Chaldeen, bij de rivier Chebar; en de hand des HEEREN was daar op hem. Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was als de verf van Hasmal, uit het midden des vuurs. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens; en elkeen had vier aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen. En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verf van glad koper. En mensenhanden waren onder hun vleugelen, aan hun vier zijden; en die vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen. Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan den ander; zij keerden zich niet om, als zij gingen; zij gingen elkeen recht uit voor zijn aangezicht henen. De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht. Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld; elkeen had er twee samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hun lichamen. En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen; waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om, als zij gingen. Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkelen; datzelve vuur ging steeds tussen die dieren; en het vuur had een glans, en uit het vuur kwam een bliksem voort. De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht. Als ik die dieren zag, ziet, zo was er een rad op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelve. De gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de verf van een turkoois; en die vier hadden enerlei gelijkenis; daartoe was hun gedaante, en hun maaksel, alsof het ware een rad in het midden van een rad. Als zij gingen, zij gingen op hun vier zijden; zij keerden zich niet om, als zij gingen. En hun velgen, die waren zo hoog, dat zij vreselijk waren; en hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen. Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen; en als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. Waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij, waarhenen de geest was om te gaan; en de raderen werden tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen. Als die gingen, gingen deze; en als die stonden, stonden zij; en als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen. En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van boven af over hun hoofden uitgespreid. En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop, de een aan den ander; ieder had er twee, die herwaarts hun lichamen bedekten, en ieder had er twee, die ze derwaarts bedekten. En als zij gingen, hoorde ik een geruis hunner vleugelen, als het geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedreun eens heirlegers; als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder. En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden, en hun vleugelen nedergelaten hadden. En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daarboven op zijnde. En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante Zijner lenden en opwaarts; en van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan Hem rondom. Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN; en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak", Ezechiel 1.

"En Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, en Ik zal met u spreken. Zo kwam in mij, als Hij tot mij sprak, de Geest, Die mij stelde op mijn voeten; en ik hoorde Dien, Die tot mij sprak. En Hij zeide tot mij: Mensenkind! Ik zend u tot de kinderen Israels, tot de rebellerende volken, die tegen Mij gerebelleerd hebben; zij en hun vaderen hebben overtreden tegen Mij tot op dezen zelven huidigen dag. En deze kinderen zijn hard van aangezicht, en stijf van hart; Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE!" Ezechiel 2:1-4.


De verklaring van de Kanttekenaren omtrent de vier dieren in Ezechiel 1, is in strijd met de Schriftuurlijke betekenis van de vier dieren, zoals die ook zinnebeeldig genoemd worden in Openbaring 4 en 5.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIE WAARHEID VOORTBRENGT MAAKT GERECHTIGHEID BEKEND (2) - GPPB. (29-11-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DIE WAARHEID VOORTBRENGT MAAKT GERECHTIGHEID BEKEND (2)

Schriftlezing: Psalm 109

Tekst voor de prediking:
"Die waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend; maar een getuige der valsheden, bedrog", Spreuken 12:17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ONBEWEEGLIJKE EN UITGEVENDE WORTEL DER RECHTVAARDIGEN - GPPB. (29-11-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ONBEWEEGLIJKE EN UITGEVENDE WORTEL DER RECHTVAARDIGEN

Schriftlezing: Spreuken 12

Tekst voor de prediking:
"De mens zal niet bevestigd worden door goddeloosheid; maar de wortel der rechtvaardigen zal niet bewogen worden", Spreuken 12:3.

"De goddeloze begeert het net der bozen; maar de wortel der rechtvaardigen zal uitgeven", Spreuken 12:12.


Reformatorische Leugenbeesten, waaronder meneer de RD-acteur en Achitofel Huijgen, zijn lieden van schandelijke verdichtselen die God zal verdoemen: "De goede zal een welgevallen trekken van den HEERE; maar een man van schandelijke verdichtselen zal Hij verdoemen", Spreuken 12:2.


Zie artikelen van 28-11-2015:

RD-LEUGEN-JUDAS-BEEST KRANENDONK = ISIS-TURKIJE PROMOTOR
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKRDzpLEUGENzpJUDASzpBEEST_KRANENDONK_zt_ISISzpTURKIJEzpPROMOTOR.html

PACIFISTISCH-TOLERANTE JUDAS, DR. ACHITOFEL HUIJGEN, VERKRACHT ART. 36 NGB
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPACIFISTISCHzpTOLERANTEzpJUDASzm_DRzo_ACHITOFEL_HUIJGENzm_VERKRACHT_ARTzo_36_NGB.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GETUIGENIS DIE GODS WARE GEROEPEN GETUIGEN HEBBEN, IS DE GEEST DER PROFETIE (2) - GPPB. (22-11-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GETUIGENIS DIE GODS WARE GEROEPEN GETUIGEN HEBBEN, IS DE GEEST DER PROFETIE (2)

Schriftlezing: Openbaring 19

Tekst voor de prediking:
"En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren", Openb. 19:9-16.

Reformatorische Schriftverkrachters onder de paraplu (Studie Platform Appel Kerk en Israel) beweren dat gewelddadige passages in het Oude Testament niet gelezen dienen te worden, omdat genoemde passages volgens hen 'geweld en terrorisme' zouden oproepen. (Zie: www.digibron.nl 17 nov. 2015 en www.appelkerkenisrael.nl - rubriek lezingen), waar op de laatst gehouden 'appeldag' de godslasterlijke vraag gesteld werd of Simson een zelfmoordterrorist was.....).

Overigens zou Simson dit soort godslasterlijke refo-discussie-platforms met de grond gelijk maken, inclusief het bilderberger RD en de landverraderlijke goebeliaanse SGP tot eer van God-Drie-Enig !

Het geweld in het OT wordt door sommige genoemde Schriftverkrachters gelinkt aan de door het Westen gecreerde en door Turkije gesteunde ISIS, met als doel: een anarchistische moslim-invasie in EU en VS onder de goebeliaans-humanitaire EHBO-dekmantel van 'vluchtelingenstroom', waarvoor het RD en de SGP een judas-liefde-lans breken d.m.v. hels-bedrieglijke woorden die voortvreten gelijk de kanker ! Als de westerse overheden dit soort religie-invasie-terrorisme legaliseren, zijn de burgers -met name de Christenen- verplicht zich er publiek tegen te keren, aangezien we Gode altijd meer gehoorzamer moeten zijn dan de mensen en de ware godsdienst nimmer mogen laten vervalsen of laten domineren door valse religies, hetgeen absoluut het subtiele doel is der bilderberger SOROS-elite van genoemde 'vluchtelingen'-invasie.

Genoemde S.P.A.K.I-Schriftverkrachters zijn blijkbaar stekeblind voor het Goddelijke wraakvorderende geweld in het Nieuwe Testament jegens genoemde Schriftverkrachters en het afvallige refo-christendom, zoals de in Openbaring 19 geproclameerde gramschap des Almachtigen Gods, de ijzeren roede en het zwaard van Christus, plus de zeven plagen die door de verderfengelen op de aarde zullen worden uitgegoten, waarbij de tien plagen van Egypte en het O.T.-geweld bijkans in het niet vallen !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERWORPEN GEESTEN GERECHTIGHEID GEPREDIKT EN DE DODEN HET EVANGELIE GEPREDIKT TOT EEN LEVEN GODS IN DE GEEST (1) - GPPB. (22-11-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERWORPEN GEESTEN GERECHTIGHEID GEPREDIKT EN DE DODEN HET EVANGELIE GEPREDIKT TOT EEN LEVEN GODS IN DE GEEST (1)

Schriftlezing: 1 Petrus 3:18-22 - 1 Petrus 4

Tekst voor de prediking:
"Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest; in Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water", 1 Petrus 3:18-20.

"Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest", 1 Petrus 4:6.


De geesten in de gevangenis is eertijds gerechtigheid gepredikt door Noach, doch zij hebben zich niet bekeerd, hetgeen een type is van het reformatorische gemenebest, dat zich beroemt op geloof en vertrouwen, terwijl al die vleselijk-gelovige refo-belijders zich buiten de Ark bevinden en de gerechtigheid Gods bespotten en Christus opnieuw kruisigen in Zijn vervolgde volk.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOD VERLOST ZIJN VOLK VAN DE HOOGMOED VAN ASSUR EN VAN DE SCEPTER VAN EGYPTE EN DOET ZE WANDELEN IN ZIJN NAAM (2) - GPPB. (15-11-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD VERLOST ZIJN VOLK VAN DE HOOGMOED VAN ASSUR EN VAN DE SCEPTER VAN EGYPTE EN DOET ZE WANDELEN IN ZIJN NAAM (2)

Schriftlezing: Psalm 114

Tekst voor de prediking:
"En zij zullen zijn als een held van Efraim, en hun hart zal zich verblijden, als van den wijn; en hun kinderen zullen het zien, en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in den HEERE. Ik zal hen toesissen, en zal ze vergaderen, want Ik zal ze verlossen; en zij zullen vermenigvuldigd worden, gelijk zij te voren vermenigvuldigd waren. En Ik zal hen onder de volken zaaien, en zij zullen Mijner gedenken in verre plaatsen; en zij zullen leven met hun kinderen, en wederkeren. Want Ik zal ze wederbrengen uit Egypteland, en Ik zal ze vergaderen uit Assyrie; en Ik zal ze in het land van Gilead en Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen. En Hij zal door de zee gaan, die benauwende, en Hij zal de golven in de zee slaan, en al de diepten der rivieren zullen verdrogen; dan zal de hoogmoed van Assur nedergeworpen worden, en de scepter van Egypte zal wegwijken. En Ik zal hen sterken in den HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE", Zach. 10:7-12.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS TOEGERUSTE HELDEN ZULLEN IN HET SLIJK DER STRATEN TREDEN EN HET VERTREDEN (1) - GPPB. (15-11-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS TOEGERUSTE HELDEN ZULLEN IN HET SLIJK DER STRATEN TREDEN EN HET VERTREDEN (1)

Schriftlezing: Zacharia 10

Tekst voor de prediking:
"Begeert van den HEERE regen, ten tijde des spaden regens; de HEERE maakt de weerlichten; en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers zien valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten met ijdelheid; daarom zijn zij henengetogen als schapen, zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder. Tegen de herders was Mijn toorn ontstoken, en over de bokken heb Ik bezoeking gedaan; maar de HEERE der heirscharen zal Zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en Hij zal hen stellen, gelijk het paard Zijner majesteit in den strijd. Van hetzelve zal de hoeksteen, van hetzelve zal de nagel, van hetzelve zal de strijdboog, te zamen zullen van hetzelve alle drijvers voortkomen. En zij zullen zijn als de helden, die in het slijk der straten treden in den strijd, en zij zullen strijden; want de HEERE zal met hen wezen; en zij zullen die beschamen, die op paarden rijden. En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten; want Ik heb Mij hunner ontfermd, en zij zullen wezen, alsof Ik hen niet verstoten had; want Ik ben de HEERE, hun God, en Ik zal ze verhoren", Zach. 10:1-6.

PKN-dr.antichrist H. van den Belt: "Ik heb bewust de keuze gemaakt om tot het Koninkrijk Gods te behoren ......", - Gods Ant-Woord: "Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers zien valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten met ijdelheid; daarom zijn zij henengetogen als schapen, zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder!" Zach. 10:2.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS VOLK GAAT HET WEL IN DE VOETSTAPPEN VAN CHRISTUS, TERWIJL DE HUIDIGE REFOKERKEN HET KWALIJK VERGAAN, OMDAT ZIJ DE PLANTING GODS NIET ZIJN EN DOOR ALLERHANDE TUCHTLOOSHEID, KETTERIJEN, LEERVRIJHEID EN GEKERSTENDE SODOMIE HET OORDEEL GODS OVER ZICH INGEROEPEN HEBBEN (II) - GPPB. (08-11-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS VOLK GAAT HET WEL IN DE VOETSTAPPEN VAN CHRISTUS, TERWIJL DE HUIDIGE REFOKERKEN HET KWALIJK VERGAAN, OMDAT ZIJ DE PLANTING GODS NIET ZIJN EN DOOR ALLERHANDE TUCHTLOOSHEID, KETTERIJEN, LEERVRIJHEID EN GEKERSTENDE SODOMIE HET OORDEEL GODS OVER ZICH INGEROEPEN HEBBEN (II).

Schriftlezing: Klaagliederen 4

Tekst voor de prediking:
"Het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hen, en hun zonden spreken zij vrij uit, gelijk Sodom; zij verbergen ze niet. Wee hunlieder ziel; want zij doen zichzelven kwaad. Zegt den rechtvaardige, dat het hem wel gaan zal; dat zij de vrucht hunner werken zullen eten. Wee den goddeloze, het zal hem kwalijk gaan, want de vergelding zijner handen zal hem geschieden. De drijvers Mijns volks zijn kinderen, en vrouwen heersen over hetzelve. O Mijn volk! die u leiden, verleiden u, en den weg uwer paden slokken zij in. De HEERE stelt Zich om te pleiten, en Hij staat, om de volken te richten", Jesaja 3:9-13.

1. De zwakzinnige 'mannendag' van verwijfde mannen georganiseerd door het gesticht RefDag genaamd, al in Jesaja 3 voorzegd.

2. De tuchtloze Refo(homo)kerken wassen allerhande (sodomitische) zonden wit door het kwade goed te noemen en het goede kwaad, welker einde is het verderf ! De rechtvaardige daarentegen zwemt getuigend tegen de refostroom in en vaart in Christus wel, dwars door de verdrukking en onder het heiligend kruis.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERWIJL HET REFODOM ZICH LAAT LEIDEN DOOR DE KINDSHEID DER VERWIJFDE MISLEIDERS, GAAT DE RECHTVAARDIGE HET WEL (1) - GPPB. (08-11-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TERWIJL HET REFODOM ZICH LAAT LEIDEN DOOR DE KINDSHEID DER VERWIJFDE MISLEIDERS, GAAT DE RECHTVAARDIGE HET WEL (1)

Schriftlezing: Jesaja 3

Tekst voor de prediking:
"Zegt den rechtvaardige, dat het hem wel gaan zal; dat zij de vrucht hunner werken zullen eten. Wee den goddeloze, het zal hem kwalijk gaan, want de vergelding zijner handen zal hem geschieden. De drijvers Mijns volks zijn kinderen, en vrouwen heersen over hetzelve. O Mijn volk! die u leiden, verleiden u, en den weg uwer paden slokken zij in", Jesaja 3:10-12.

"Maar Gij hebt Uw volk, het huis van Jakob, verlaten, want zij zijn vervuld met goddeloosheid, meer dan het oosten, en zij zijn guichelaars gelijk de Filistijnen, en aan de kinderen der vreemden tonen zij hun behagen", Jes. 2:6.


De georkestreerde 'vluchtelingen'-invasie die bedoeld is om van Europa een dictatoriaal-islamitisch-anarchistisch-vrouwenverkrachtend-getto te maken, is een gesel Gods jegens het afvallige refo-christendom.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REFORMATIE-HERDENKING IS EEN MYTHE GEWORDEN EN IS SLECHTS EEN AFGODISCH ZIEN NAAR HETGEEN ACHTER IS (2) - GPPB. (01-11-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
REFORMATIE-HERDENKING IS EEN MYTHE GEWORDEN EN IS SLECHTS EEN AFGODISCH ZIEN NAAR HETGEEN ACHTER IS (2)

Schriftlezing: Lukas 9:57-62 - Filippenzen 3

Tekst voor de prediking:
"En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods", Lukas 9:62

"Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus", Filip. 3:14.


De refo-pulpbladen Terdege en Gezinsgids onder de loep van Gods Woord gehouden, de honden en de versnijding daarin ontmaskerd en van kaft tot kaft van de kansel geworpen....!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REFORMATIE ANNO 2015: VERLOREN ZONDAARS DOOR CHRISTUS GEROEPEN TOT BEKERING EN GERECHTVAARDIGD DOOR GELOOF (1) - GPPB. (01-11-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
REFORMATIE ANNO 2015: VERLOREN ZONDAARS DOOR CHRISTUS GEROEPEN TOT BEKERING EN GERECHTVAARDIGD DOOR GELOOF (1)

Schriftlezing: Markus 2:1-17b - Romeinen 8:28-33

Tekst voor de prediking:
"Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering", Markus 2:17b

"En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt", Rom. 8:28-33.


Huidige herdenking van en achterom kijken naar de Reformatie is slechts wassen-beelden- en museum-theologie van het Refodom, waarvan Christus zegt: "Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods", Luk. 9:62.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS KAN DE ZONDE NIET VERDRAGEN, DOCH HIJ HEEFT DE ZONDEN ZIJNS VOLKS GEDRAGEN EN VERGEVEN DOOR ZIJN BLOED (2) - GPPB. (25-10-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS KAN DE ZONDE NIET VERDRAGEN, DOCH HIJ HEEFT DE ZONDEN ZIJNS VOLKS GEDRAGEN EN VERGEVEN DOOR ZIJN BLOED (2)

Schriftlezing: Jesaja 53

Tekst voor de prediking:
"Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft", Jes. 53:12.

"Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen", Lev. 19:17.


--------------------------------------------------

Geestelijke verkrachting van een vervolgd schaap van Christus door refo-benjamiet, ds. A. Kort:

"En hij (de levitische man) zeide tot haar (de door de Benjamieten verkrachtte bijwijf): Sta op, en laat ons trekken; maar niemand antwoordde. Toen nam hij haar op den ezel, en de man maakte zich op, en toog naar zijn plaats. Als hij nu in zijn huis kwam, zo nam hij een mes, en greep zijn bijwijf, en deelde haar met haar beenderen in twaalf stukken; en hij zond ze in alle landpalen van Israel. En het geschiedde, dat al wie het zag, zeide: Zulks is niet geschied noch gezien, van dien dag af, dat de kinderen Israels uit Egypteland zijn opgetogen, tot op dezen dag; legt uw hart daarop en spreekt!" Richt. 19:28-30.

Zoals de sodomitische Benjamieten de bijwijf van de levitische man verkracht hebben, zo heeft ds. A. Kort een vervolgd schaap van Christus buiten de legerplaats (Jurie van den Berg) verkracht, waarvan de verkrachtte stukken door het gehele land gezonden zullen worden, middels een nog te plaatsen (eindtijd)-artikel (DV) tegen de verraderlijk-lage en minderwaardige smaadbrief van ds. Kort jegens het geloofsgetuigenis van broeder Jurie die getuigde tegen de valse leringen en vals-joodse veinzingen van ds. A. Kort.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BIJ WIE VRIJE GENADE VERHEERLIJKT IS, KAN DE GENADE DE ZONDE IN EEN ANDER NIET VERDRAGEN (1) - GPPB. (25-10-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BIJ WIE VRIJE GENADE VERHEERLIJKT IS, KAN DE GENADE DE ZONDE IN EEN ANDER NIET VERDRAGEN (1)

Schriftlezing: Leviticus 19

Tekst voor de prediking:
"Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen", Lev. 19:17.

"Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben", 1 Tim. 5:20.

--------------------------------------------------

Geestelijke verkrachting van een vervolgd schaap van Christus door refo-benjamiet, ds. A. Kort:

"En hij (de levitische man) zeide tot haar (de door de Benjamieten verkrachtte bijwijf): Sta op, en laat ons trekken; maar niemand antwoordde. Toen nam hij haar op den ezel, en de man maakte zich op, en toog naar zijn plaats. Als hij nu in zijn huis kwam, zo nam hij een mes, en greep zijn bijwijf, en deelde haar met haar beenderen in twaalf stukken; en hij zond ze in alle landpalen van Israel. En het geschiedde, dat al wie het zag, zeide: Zulks is niet geschied noch gezien, van dien dag af, dat de kinderen Israels uit Egypteland zijn opgetogen, tot op dezen dag; legt uw hart daarop en spreekt!" Richt. 19:28-30.

Zoals de sodomitische Benjamieten de bijwijf van de levitische man verkracht hebben, zo heeft ds. A. Kort een vervolgd schaap van Christus buiten de legerplaats (Jurie van den Berg) verkracht, waarvan de verkrachtte stukken door het gehele land gezonden zullen worden, middels een nog te plaatsen (eindtijd)-artikel (DV) tegen de verraderlijk-lage en minderwaardige smaadbrief van ds. Kort jegens het geloofsgetuigenis van broeder Jurie die getuigde tegen de valse leringen en vals-joodse veinzingen van ds. A. Kort.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE STEEN UIT DE (REFO-KERK)MUUR ROEPT: 'MENE, MENE, TEKEL UPHARSIN!' (5) - GPPB. (18-10-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE STEEN UIT DE (REFO-KERK)MUUR ROEPT: "MENE, MENE, TEKEL UPHARSIN!" (5)

Schriftlezing: Daniel 5

Tekst voor de prediking:
"Want de steen uit den muur roept, en de balk uit het hout antwoordt dien", Hab. 2:11.

"Dit nu is het schrift, dat daar getekend is: MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN. Dit is de uitlegging dezer woorden: MENE; God heeft uw koninkrijk geteld, en Hij heeft het voleind. TEKEL; gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden. PERES; uw koninkrijk is verdeeld, en het is den Meden en den Perzen gegeven", Dan. 5:25-28.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WACHT VAN HABAKUK, OM ALS EEN GETROUWE WACHTER EN HERAUT DES ALLERHOOGSTE GODS, DE WACHT DES HEEREN WAAR TE NEMEN (4) - GPPB. (18-10-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WACHT VAN HABAKUK, OM ALS EEN GETROUWE WACHTER EN HERAUT DES ALLERHOOGSTE GODS, DE WACHT DES HEEREN WAAR TE NEMEN (4)

Schriftlezing: Habakuk 2

Tekst voor de prediking:
"Ik stond op mijn wacht, en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien, wat Hij in mij spreken zou, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing", Hab. 2:1.

De wil des besluits van God omtrent de oordelen over het huidige naamchristendom, die door de refo-maffia en haar zelf-geridderde "apologeten" worden gekerstend.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DANKDAG VAN HABAKUK, ANNO 2015 (3) - GPPB. (12-10-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DANKDAG VAN HABAKUK, ANNO 2015 (3)

Schriftlezing: Habakuk 3

Tekst voor de prediking:
"Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd; voor de stem hebben mijn lippen gebeefd; verrotting kwam in mijn gebeente, en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dage der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvalle. Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal; zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den God mijns heils. De Heere HEERE is mijn Sterkte; en Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor den opperzangmeester op mijn Neginoth", Hab. 3:16-19.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET WERK DAT DE HEERE ANNO 2015 WERKT, WORDT DOOR HET REFO-GEMENEBEST NIET GELOOFD (2) - GPPB. (11-10-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WERK DAT DE HEERE ANNO 2015 WERKT, WORDT DOOR HET REFO-GEMENEBEST NIET GELOOFD (2)

Schriftlezing: Jesaja 28

Tekst voor de prediking:
"Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden. Want ziet, Ik verwek de Chaldeen, een bitter en snel volk, trekkende door de breedten der aarde, om erfelijk te bezitten woningen, die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is hetzelve; zijn recht en zijn hoogheid gaat van hemzelven uit. Want zijn paarden zijn lichter dan de luipaarden, en zij zijn scherper dan de avondwolven, en zijn ruiters verspreiden zich; ja, zijn ruiters zullen van verre komen, zij zullen vliegen als een arend, zich spoedende om te eten. Het zal geheellijk tot geweld komen, wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten; en het zal de gevangenen verzamelen als zand", Hab. 1:5-9.

"Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt", Hand. 13:41.

"Daarom, hoort des HEEREN Woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk, dat te Jeruzalem is! Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen", Jes. 28:14-15.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE LAST VAN HABAKUK, ANNO 2015 (1) - GPPB. (11-10-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE LAST VAN HABAKUK, ANNO 2015 (1)

Schriftlezing: Habakuk 1

Tekst voor de prediking:
"De last, welken Habakuk, de profeet, gezien heeft. HEERE! hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet, hoe lang roep ik geweld, tot U, en Gij verlost niet! Waarom laat Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over, en er is twist, en men neemt gekijf op. Daarom wordt de wet onderlaten, en het recht komt nimmermeer voort; want de goddeloze omringt den rechtvaardige; daarom komt het recht verdraaid voor. Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden", Hab. 1:1-5.

"Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt", Hand. 13:41.

Het recht Gods blijft in alle refo-kerken en bij alle refo-dominees aan de strijkstok hangen, omdat ze het recht der wet verdraaien en relativeren en als een oudwijfse regel des levens erbij nemen, terwijl Gods ware volk geheel vrij van de wet in de volkomen gehoorzaamheid van Christus, Welks gehoorzaamheid boven de wet uitstijgt, begrepen is, en daarin wandelt en in en door Christus medegezet is in de hemel. Wandelen in de gehoorzaamheid van Christus gaat veel nauwer uit dan een oudwijfse regel-des-levens religie, die alleen bestaat in woorden met een vloekende praktijk, EEN ANNO 2015-PRAKTIJK, die Stefanus als een getrouwe wachter bij het huidige refo-sanhedrin ontmaskert bij God vandaan: "Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden!" Hand. 7:51-53.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VOOR GODS VOLK IS DE ZONDE DE DOOD GEWORDEN, OMDAT ZIJ DIE GESTORVEN ZIJN, WANT WAAR GEEN WET IS, IS DE ZONDE DOOD (2) - GPPB. (04-10-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOOR GODS VOLK IS DE ZONDE DE DOOD GEWORDEN, OMDAT ZIJ DIE GESTORVEN ZIJN, WANT WAAR GEEN WET IS, IS DE ZONDE DOOD (2)

Schriftlezing: Romeinen 7

Tekst voor de prediking:
"Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet", Rom. 3:31.

"Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des Geestes, en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood", Rom. 7:6-8.

"Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden; opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn; werkende mij door het goede den dood; opdat de zonde boven mate wierd zondigende door het gebod", Rom. 7:13.

De bevestiging der Wet door het geloof:
"Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. - Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere", Rom. 7:14; 25.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WET BEVESTIGD DOOR HET GELOOF ZONDER DE WET (1) - GPPB. (04-10-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WET BEVESTIGD DOOR HET GELOOF ZONDER DE WET (1)

Schriftlezing: Romeinen 3

Tekst voor de prediking:
"Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet", Rom. 3:31.

De bevestiging der Wet door het geloof:
"Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid", Rom. 4:5.

Het leger refo-biblicisten die Romeinen 4:5 biblicistisch opvatten leren de biblicistisch-remonstrantse (wan)orde: 'geloof-rechtvaardiging' en plaatsen de gelovige mens voor de vrijmaking des Zoons (Joh. 8:36), en zetten den aanneming des geloofs voor de Goddelijke schenking (van de toegerekende gerechtigheid van Christus), terwijl Gods Woord de Goddelijke orde 'rechtvaardiging-geloof' leert, ofwel 'schenking-aanneming'. De zaligmakende openbaring van Christus in de ziel (Gal. 1:15-16), Die als het Begin der herschepping Gods de doden levend spreekt (Joh. 5:25) en de goddelozen rechtvaardigt (Rom. 5:6) is de grond en de oorzaak van het geloof, hetgeen geschiedt door Woord en Geest in de orde van schenking-aanneming, ofwel de rechtvaardiging van de goddeloze in de toepassing, waarop het geloof (de aanneming) in orde volgt. Ook ds. Van der Groe en zijn volgeling ds. Paauwe zijn in de verwoording van deze zaken abuis!

Zie ook:
http://www.derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007INGEZONDEN_STUKKENHERVORMING_31zn10zn2006.html

http://www.derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007INGEZONDEN_STUKKENzhCOMMUNIS_OPINIOzh.html


Gods volk vrij van de wet:
"Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding", Rom. 4:15.

"Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven", Gal. 3:12.

"En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet , maar den onrechtvaardigen", 1 Tim. 1:9.

"Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelven tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou", Gal. 2:18-19.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS IS OOK HET EINDE VAN DE WET VOOR ZIJN VOLK IN HET LEVEN DER HEILIGMAKING (2) - GPPB. (29-09-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS IS OOK HET EINDE VAN DE WET VOOR ZIJN VOLK IN HET LEVEN DER HEILIGMAKING (2)

Schriftlezing: Openbaring 1

Tekst voor de prediking:
"Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft", Romeinen 10:4.

"Zalig zijn zij die de geboden doen", is volledig in overeenstemming met Rom. 10:4, ook ten aanzien van het leven der heiligmaking. Gods ware volk houdt de heilige Wet Gods hoger dan hun eigen zaligheid, voor henzelf en jegens ieder mens; echter niet als een neonomiaanse 'refo-regel des levens', maar als het recht Gods in Wiens spiegel zij geheel vleselijk zijn en derhalve alleen in Christus roemen. Daarin zien zij geheel van de Wet af, door alleen op Christus te zien door de genade des geloofs. Gods ware volk is volledig in de volmaakte gehoorzaamheid van Christus begrepen en zij leven uitsluitend uit Zijn gehoorzaamheid en zijn met Hem verenigd door de liefdesband der volmaaktheid en des geloofs. Tegen dezulken is de Wet niet, aangezien zij Gods geboden in Christus doen door het doe-dat der wet volstrekt te negeren en geheel van de wet af te zien, omdat zij der wet gestorven zijn. Daarentegen rusten zij geheel zonder de wet op de volmaakte arbeid van Christus, aangezien niet de vrome mens met zijn ingebeelde ingestorte kwaliteiten, maar de genade het geheel en alleen doet ! Ik spreek tot degenen die de wet verstaan en die het verstaat die weet het en die het niet verstaat is Gode vijand en een hoogbekeerde en/of een wettisch-ootmoedige zelfbedoeler, ofwel een eerrover Gods !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET EINDE DER WET IS CHRISTUS TOT RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE (1) - GPPB. (27-09-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET EINDE DER WET IS CHRISTUS TOT RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE (1)

Schriftlezing: Romeinen 10

Tekst voor de prediking:
"Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft", Romeinen 10:4.

* Een dal dorre doodsbeenderen, genaamd de PKN-vrouwenbond, laat ketter-dr. Jan Klaassen optreden en de oproep verkondigen om "waakzaam" te zijn, terwijl Jan Klaassen als een geestelijk blinde leidsman in de gracht ligt te spartelen van Gods ongenoegen.

* 2e Kamer-ballet "amazing (g)race" door SGP-majorettes door SGPlayboy Staaij aangeprezen met een beroep op NWO-vrijmetselaar/oorlogshitser/moslim/homo/planned parenthood-horror supporter Obama.

* SGPlayboy Staaij is een uitgesproken voorstander van abortus door in de plaats van God te staan en het doodsoordeel te vellen over het ongeboren kind, "als het leven van de moeder in gevaar is", alsof er geen God bestaat. Met zulke duivelse stellingen kerstenen deze SGP-bloedhonden ook stilzwijgend, dat als het leven van het ongeboren kind in gevaar is, ook de moeder vermoord mag worden. Immers, het leven van het ongeboren kind is van gelijke scheppings-waarde als het leven van elk mens, waarover echter God alleen beschikkings- en beslissingsrecht heeft. De SGP bedrijft bij monde van Staaij puur refo-fascisme en dat op alle gebied. SGP-politiek is van God vervloekt en refo-dominees die met het SGP-fascisme participeren zijn Gods ware geroepen knechten niet!

* De schaakzon(de)dag van SGPlayer E. Dijkgraaf

* Bilderberger RD-acteur aanbidt reeds het beest door doorlopend de paus en zijn satanische encycliek te promoten in zijn satanische commentaren, terwijl Gods Woord uitdrukkelijk leert dat de paus (opeenvolging van pausen) ambtshalve DE Antichrist is, de hoer op de zeven heuvelen, de vrouw op het beest. Bilderberger-agent, de RD-acteur ontkent dat alles en roept in zijn godslasterlijke commentaren zelfs op om voor de paus (Vicaris Villi Dei = de Antichrist) te bidden, hetgeen de grootste godslastering is, aangezien Rome het NWO-beest is en de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest bedreven heeft en nog steeds bedrijft en derhalve door Christus zal vernietigd worden en in de hel geworpen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ZOON DER DIENSTBARE ZAL GEENSZINS ERVEN MET DE ZOON DER VRIJE (2) - GPPB. (20-09-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ZOON DER DIENSTBARE ZAL GEENSZINS ERVEN MET DE ZOON DER VRIJE (2)

"Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was, alzo ook nu! Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije", Galaten 4:29-30.

* Het vooraangestoelte van de Hagareense refokerken is bezet met zonen der dienstbaarheid die het Zaad der vrije vervolgen, geen kerk uitgezonderd, aangezien alle refokerken dienstbaar zijn met haar kinderen (Gal. 4:25) en zo "vruchtbaar" zijn als Peninna was. Sara en Hanna waren evenwel onvruchtbaar (Gal. 4:27), doch in en door Christus zijn zij uitgebroken in menigte en hebben zij meer kinderen gebaard dan degenen die de man (de wet) hebben; echter geen kinderen des vleses, maar kinderen der belofte!

* De atheistische-dienstbare strohalm-ideologie van SGPlayboy Staaij tentoongesteld door de Zone Gods (Kol. 2:15).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DIENSTBARE HAGAR-KERKEN VERVOLGEN DEGENEN DIE NAAR DE GEEST GEBOREN ZIJN (1)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DIENSTBARE HAGAR-KERKEN VERVOLGEN DEGENEN DIE NAAR DE GEEST GEBOREN ZIJN (1)

"Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was, alzo ook nu! Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije", Galaten 4:29-30.

* Het vooraangestoelte van de Hagareense refokerken bezet met zonen der dienstbaarheid die het Zaad der vrije vervolgen.

* De atheistische-dienstbare strohalm-ideologie van SGPlayboy Staaij tentoongesteld door de Zone Gods (Kol. 2:15).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE SCHULDBRIEF VAN GODS VOLK KRACHTENS HET HANDSCHRIFT DER WET UITGEWIST DOOR HET ALLESREINIGENDE BLOED VAN CHRISTUS (2) - GPPB. (13-09-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE SCHULDBRIEF VAN GODS VOLK KRACHTENS HET HANDSCHRIFT DER WET UITGEWIST DOOR HET ALLESREINIGENDE BLOED VAN CHRISTUS (2)

"Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses; en het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen; dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees", Kolossensen 2:12-23.

Kanttekenaren blijken dikwijls verzand in regel-des-levens-dwaling, terwijl Christus ook de Heiligmaking voor Zijn volk is. Derhalve leeft Gods volk niet uit, noch door de wet, maar geheel en al uit Christus, in de gemeenschap met God boven het verzoendeksel.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GEMEENTE VAN KOLOSSE BEVESTIGD IN DE LEER EN IN DE BESNIJDENIS VAN CHRISTUS EN DE REFORMATORISCH- SATANISTISCHE VERLEIDERS EN GELIJKNAMIGE ZOUTPILAREN-KERKEN AFGESNEDEN (1) - GPPB. (13-09-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GEMEENTE VAN KOLOSSE BEVESTIGD IN DE LEER EN IN DE BESNIJDENIS VAN CHRISTUS EN DE REFORMATORISCH- SATANISTISCHE VERLEIDERS EN GELIJKNAMIGE ZOUTPILAREN-KERKEN AFGESNEDEN (1)

Schriftlezing: Kolossensen 2

Tekst voor de prediking:
" Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik voor u heb, en voor degenen, die te Laodicea zijn, en zo velen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien; opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus; in Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening, en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; en gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; in Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus", Kolossensen 2:1-11.


Vluchtelingen-invasie in Europa georkestreerd en door de bilderberger RD-acteur gepromoot, om de laatste resten van het ware Christendom uit te roeien, door de valse vluchtelingen-religie te laten domineren, geheel naar de invoering van de satanische nieuwe wereld orde, ofwel Agenda 21.

Bilderberger RD-acteur leert openlijk de valse leer van de tolerantie (omtrent Kentucky-klerk Kim David), terwijl leraars/ambtsdragers/belijders die deze RD-verleiders en hun godslasterlijke tolerantie-ketterijen maar enigszins tolereren en niet publiek wederstaan, zelf ook arbeiders van de satan zijn.

Leeghoofd-satanist, dr. A. Huigen, geeft zwakzinnige-cursus aan ongeroepen en onbekeerde leeghoofden in het kamp "Reformatorisch Ermelo."

HHK-synode preases ds. Ruijgrok en Co past tucht toe op pedo K., maar houdt tegelijk homofiele HHK-predikanten/ambtsdragers/belijders de handen boven het hoofd in het achterwege laten van de tucht, en die dat doen, doen dat tot hun eigen verderf, wie het ook zijn !

De Paus (opeenvolging van pausen) is krachtens zijn godslasterlijk ambt DE Antichrist, ofwel het beest, die gezegd heeft dat de koran en de Bijbel dezelfde waarde hebben. En dit godslasterende beest wordt door de RD-acteer-top en de huigeniaanse dr-scribenten hogelijk aangeprezen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE UITVERKOREN VROUWE BEVESTIGD IN DE LIEFDE EN IN DE LEER VAN CHRISTUS EN GEWAARSCHUWD VOOR DE ANTICHRIST (2) - GPPB. (06-09-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE UITVERKOREN VROUWE BEVESTIGD IN DE LIEFDE EN IN DE LEER VAN CHRISTUS EN GEWAARSCHUWD VOOR DE ANTICHRIST (2)

Schriftlezing: 1 Johannes 4

Tekst voor de prediking:
"En nu bid ik u, uitverkoren vrouwe, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van den beginne, namelijk dat wij elkander liefhebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de Antichrist. Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken. Ik heb veel aan ulieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt; maar ik hoop tot ulieden te komen, en mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen moge zijn. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen", 2 Johannes vers 5-13.

De Paus (opeenvolging van pausen) is krachtens zijn godslasterlijk ambt DE Antichrist, ofwel het beest, die gezegd heeft dat de koran en de Bijbel dezelfde waarde hebben. En dit godslasterende beest wordt door de RD-acteer-top en de huigeniaanse dr-scribenten hogelijk geprezen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AAN DE UITVERKOREN BRUID (VROUWE) VAN CHRISTUS EN HAAR IN DE WAARHEID WANDELENDE KINDEREN (1) - GPPB. (06-09-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AAN DE UITVERKOREN BRUID (VROUWE) VAN CHRISTUS EN HAAR IN DE WAARHEID WANDELENDE KINDEREN (1).

Schriftlezing: 2 Johannes

Tekst voor de prediking:
"De ouderling aan de uitverkoren vrouwe en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik, maar ook allen, die de waarheid gekend hebben; om der waarheid wil, die in ons blijft, en met ons zal zijn in der eeuwigheid: Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Ik ben zeer verblijd geweest, dat ik van uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van den Vader", 2 Johannes vers 1-4.

De Steenblokkianen werpen blokken steen op de weg om de Bruid van Christus te verhinderen haar (geestelijk dode uitwendige verbonds-) kinderen tot Christus te brengen, opdat Hij hen zou zegenen (dopen) met de Heilige Geest. Ook de discipelen van Christus vielen een ogenblik in de zonde van Steenblok, maar zij werden onmiddellijk door Hem bestraft.

"Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods", Mark. 10:14.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VROUWKENS DIE ALTIJD LEREN EN NIMMERMEER TOT DE KENNIS DER WAARHEID KUNNEN KOMEN (2) - GPPB. (30-08-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VROUWKENS DIE ALTIJD LEREN EN NIMMERMEER TOT DE KENNIS DER WAARHEID KUNNEN KOMEN (2).

Schriftlezing: 2 Timotheus 4

Tekst voor de prediking:
"Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden; vrouwkens, die altijd leren en nimmermeer tot kennis der Waarheid kunnen komen", 2 Timotheus 3:6-7.

Genoemde 'vrouwkens' zijn dikwijls achitofeliaanse en katwijkse viswijven die van het kruis van Christus ten enen male ontbloot zijn; in het vlees roemen; zichzelf als apologeten profileren, als geestelijke knopenontbinders, terwijl een kind kan doorzien dat dezulken zelf ťťn grote kluwen-knoop van hoogmoed en lasterkoppigheid zijn en niet weten wat zij leren noch wat zij bevestigen. Zulke overspelige 'leer-vrouwkens' pronken altijd met andermans veren, omdat zij zelf niets te vertellen hebben en derhalve ook niet door God geroepen zijn.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOMT, GIJ KINDEREN, HOORT NAAR MIJ, IK ZAL U DE VREZE DES HEEREN LEREN (1) - GPPB. (30-08-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KOMT, GIJ KINDEREN, HOORT NAAR MIJ, IK ZAL U DE VREZE DES HEEREN LEREN (1).

Schriftlezing: 2 Timotheus 3

Tekst voor de prediking:
"En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze", 2 Timotheus 3:1-5.

De plichten van het genadeverbond ten aanzien van de in- en uitwendige kinderen des verbonds onderscheiden verklaard; de ongehoorzame kinderen des verbonds de wacht bij God vandaan aangezegd; de verzwegen oud-beijerlandse HHK-pedofielen-beerput geopend en de in zee duikende zoutpilaren-dominees-religie met de verbonds-tenietdoende dwaalleer van Steenblok ter helle doen varen van Chilliwack tot Barneveld door het Woord onzes Gods !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE PREDIKING VAN JEZUS CHRISTUS EN DIEN GEKRUISIGD DOOR HET REFO-FACEBOOK-GEMENEBEST VERWORPEN EN VERACHT EN DE GEROEPEN GEVANGENEN VAN CHRISTUS DOOR HETZELFDE GEMENEBEST ZWAAR BELASTERD EN VERVOLGD (2) - GPPB. (23-08-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE PREDIKING VAN JEZUS CHRISTUS EN DIEN GEKRUISIGD DOOR HET REFO-FACEBOOK-GEMENEBEST VERWORPEN EN VERACHT EN DE GEROEPEN GEVANGENEN VAN CHRISTUS DOOR HETZELFDE GEMENEBEST ZWAAR BELASTERD EN VERVOLGD (2)

Schriftlezing: 1 Korinthe 2

Tekst voor de prediking:
"Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd", 1 Korinthe 2:2.

De banvloek in de Naam des Heeren uitgesproken over alle facebook-refo-account-houders en hun hemeltergende spotboeven-publicaties !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WIJ PREDIKEN U CHRISTUS DE KRACHT GODS EN DE WIJSHEID GODS (1) - GPPB. (23-08-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WIJ PREDIKEN U CHRISTUS DE KRACHT GODS EN DE WIJSHEID GODS (1)

Schriftlezing: 1 Korinthe 1

Tekst voor de prediking:
"Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de Kracht Gods, en de Wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen", 1 Korinthe 1:21-25.

De banvloek in de Naam des Heeren uitgesproken over alle facebook-refo-account-houders en hun hemeltergende spotboeven-publicaties !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET OOG MAAR ENIGSZINS VERBERGEN VOOR DE REFO-MOLOCH IS GEESTELIJKE ZELFMOORD (2) - GPPB. (16-08-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET OOG MAAR ENIGSZINS VERBERGEN VOOR DE REFO-MOLOCH IS GEESTELIJKE ZELFMOORD (2)

Schriftlezing: 2 Koningen 23

Tekst voor de prediking:
En Ik zal Mijn aangezicht tegen dien man zetten, en zal hem uit het midden zijns volks uitroeien; want hij heeft van zijn zaad den Molech gegeven, opdat hij Mijn heiligdom ontreinigen, en Mijn heiligen Naam ontheiligen zou. En indien het volk des lands hun ogen enigszins verbergen zal van dien man, als hij van zijn zaad den Molech zal gegeven hebben, dat het hem niet dode; zo zal Ik Mijn aangezicht tegen dien man en tegen zijn huisgezin zetten, en Ik zal hem, en al degenen, die hem nahoereren, om den Molech na te hoereren, uit het midden huns volks uitroeien", Leviticus 20:3-5.

Het onderscheid tussen het gebed der goddelozen dat de HEERE een gruwel is, en het onvoorwaardelijke einde-der-wet gebed van de goddeloze waarvoor Christus te Zijner tijd gestorven is (Rom. 5:6), is even groot als het onderscheid tussen de hel en de hemel.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUCHTLOZE KERKENRADEN EN DOMINEES DIE DE REFO-MOLOCH MAAR ENIGSZINS STILZWIJGEND TOLEREREN EN NIET CENSUREREN, MET NAME IN HUN EIGEN KERKEN, BIJ HENZELF EN ONDER HUN EIGEN KINDEREN, ZULLEN DOOR GOD WORDEN UITGEROEID (1) - GPPB. (16-08-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TUCHTLOZE KERKENRADEN EN DOMINEES DIE DE REFO-MOLOCH MAAR ENIGSZINS STILZWIJGEND TOLEREREN EN NIET CENSUREREN, MET NAME IN HUN EIGEN KERKEN, BIJ HENZELF EN ONDER HUN EIGEN KINDEREN, ZULLEN DOOR GOD WORDEN UITGEROEID (1)

Schriftlezing: Leviticus 20

Tekst voor de prediking:
En Ik zal Mijn aangezicht tegen dien man zetten, en zal hem uit het midden zijns volks uitroeien; want hij heeft van zijn zaad den Molech gegeven, opdat hij Mijn heiligdom ontreinigen, en Mijn heiligen Naam ontheiligen zou. En indien het volk des lands hun ogen enigszins verbergen zal van dien man, als hij van zijn zaad den Molech zal gegeven hebben, dat het hem niet dode; zo zal Ik Mijn aangezicht tegen dien man en tegen zijn huisgezin zetten, en Ik zal hem, en al degenen, die hem nahoereren, om den Molech na te hoereren, uit het midden huns volks uitroeien", Leviticus 20:3-5.

De wijnpersbak van Gods toorn zal overlopen van het christenvervolgende en rock-band-swingende refo-bloed.

"Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren", Ps. 34:11.

Er zijn echter niet alleen refo-antinomianen, wiens gebed de Heere een gruwel is, maar er zijn ook sektarische "timmers-lieden" die o.a. Psalm 34:11 bij het grof vuil durven zetten en hun (verbonds)kinderen geen bidden leren, maar in het vloeken stijven, omdat zij de van God geboden gebedsplicht jegens ŃLLE verbondskinderen, vereenzelvigen met het verdoemde ongeloof. Wijk af van dezulken (1 Tim. 5:6).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gods geboden bewaren en het geloof van Jezus, ůf de maat der zonden volzondigen om met de refo-afvalligen te worden afgemaaid en in de wijnpersbak van Gods toorn vertreden te worden (2) - GPPB. (09-08-2015).  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
Gods geboden bewaren en het geloof van Jezus, ůf de maat der zonden volzondigen om met de refo-afvalligen te worden afgemaaid en in de wijnpersbak van Gods toorn vertreden te worden (2)

Schriftlezing: EzechiŽl 9

Tekst voor de prediking:
Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen. En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden. En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep met een groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadien ver", Openbaring 14:12-20.

De wijnpersbak van Gods toorn zal overlopen van het christenvervolgende en rock-band-swingende refo-bloed.

"Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren", Ps. 34:11.

Er zijn echter niet alleen refo-antinomianen, wiens gebed de Heere een gruwel is, maar er zijn ook sektarische "timmers-lieden" die o.a. Psalm 34:11 bij het grof vuil durven zetten en hun (verbonds)kinderen geen bidden leren, maar in het vloeken stijven, omdat zij de van God geboden gebedsplicht jegens ŃLLE verbondskinderen, vereenzelvigen met het verdoemde ongeloof. Wijk af van dezulken (1 Tim. 5:6).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het Lam op de berg Sion met de 144000 en het nieuwe lied wat zij zingen (1) - GPPB. (09-08-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
Het Lam op de berg Sion met de 144000 en het nieuwe lied wat zij zingen (1)

Schriftlezing: Openbaring 14

Tekst voor de prediking:
"En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers; en zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren. Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God", Openbaring 14:1-5.

Het merkteken van het beest: REFO/SGP-666 en het oordeel Gods daarop, en het merkteken van de Naam des Vaders aan de voorhoofden van de 144000 op de berg Sion die aan Christus geklonken zijn, een nieuw gezang zingen en het Lam volgen overal waar Hij heengaat.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOD WEIDT ZIJN VOLK MET ZIJN STAF EN LEIDT DE KUDDE ZIJNER ERFENIS IN DE AFZONDERING ! (2) - GPPB. (02-08-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD WEIDT ZIJN VOLK MET ZIJN STAF EN LEIDT DE KUDDE ZIJNER ERFENIS IN DE AFZONDERING ! (2)

Schriftlezing: Micha 7

Tekst voor de prediking:
"Gij dan, weid Uw volk met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont, in het woud, in het midden van een vruchtbaar land; laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds", Micha 7:14.

Het is een privilege van Gods ware volk om in de eenzaamheid te verkeren onder de hoede van de enige Herder !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE OORDEELSPREDIKING VAN MICHA JEGENS OVERHEID EN KERK ANNO 2015 ! (1) - GPPB. (02-08-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE OORDEELSPREDIKING VAN MICHA JEGENS OVERHEID EN KERK ANNO 2015 ! (1)

Schriftlezing: Micha 3

Tekst voor de prediking:
"Voorts zeide ik: Hoort nu, gij hoofden Jakobs, en gij oversten van het huis Israels! Betaamt het ulieden niet het recht te weten? Zij haten het goede, en hebben het kwade lief; zij roven hun huid van hen af, en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het, die het vlees mijns volks eten, en hun huid afstropen, en hun beenderen verbreken; en vaneen leggen, gelijk als in een pot, en als vlees in het midden eens ketels. Alsdan zullen zij roepen tot den HEERE, doch Hij zal hen niet verhoren; maar zal Zijn aangezicht te dier tijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. Alzo zegt de HEERE, tegen de profeten, die Mijn volk verleiden; die met hun tanden bijten, en roepen vrede uit; maar die niet geeft in hun mond, tegen dien zo heiligen zij een krijg. Daarom zal het nacht voor ulieden worden vanwege het gezicht, en ulieden zal duisternis zijn vanwege de waarzegging; en de zon zal over deze profeten ondergaan; en de dag zal over hen zwart worden. En de zieners zullen beschaamd, en de waarzeggers schaamrood worden; en zij zullen al te zamen de bovenste lip bewimpelen; want er zal geen antwoord Gods zijn. Maar waarlijk, ik ben vol kracht van den Geest des HEEREN; en vol van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Israel zijn zonde. Hoort nu dit, gij hoofden van het huis Jakobs, en gij oversten van het huis Israels! die van het gericht een gruwel hebt, en al wat recht is verkeert; bouwende Sion met bloed, en Jeruzalem met onrecht. Haar hoofden rechten om geschenken, en haar priesters leren om loon, en haar profeten waarzeggen om geld; nog steunen zij op den HEERE, zeggende: Is de HEERE niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen. Daarom, om uwentwil, zal Sion als een akker geploegd worden, en Jeruzalem zal tot steenhopen worden, en de berg dezes huizes tot hoogten eens wouds", Micha 3.

God zal het geroep van de afvallige refo-belijders en hun valse-vrede-huurlingen niet meer verhoren als de oordelen losbarsten (vers 4), maar hun kerken in brand steken en henzelf vernielen ! (Matth. 22:7).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GA UIT IN DE WEGEN EN HEGGEN EN DWING ZE IN TE KOMEN, OPDAT MIJN HUIS VOL WORDE ! (2) - GPPB. (26-07-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GA UIT IN DE WEGEN EN HEGGEN EN DWING ZE IN TE KOMEN, OPDAT MIJN HUIS VOL WORDE ! (2)

Schriftlezing: Mattheus 22:1-15

Tekst voor de prediking:
"Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure des avondmaals, om den genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen zich eendrachtelijk te ontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En dezelve dienstknecht weder gekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zeide tot zijn dienstknecht: Ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen, en verminkten, en kreupelen, en blinden hier in. En de dienstknecht zeide: Heere, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde; want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal", Lukas 14:16-24

De refo-afvallige kinderen des Koninkrijks verworpen; hun kerken in brand gestokenen, en de verloren heidenen aangenomen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GODEVIJANDIGE IDEOLOGIE VAN DE REFO-GODSDIENST GEOPENBAARD IN DE GELIJKENIS VAN HET GROTE AVONDMAAL (1) - GPPB. (26-06-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GODEVIJANDIGE IDEOLOGIE VAN DE REFO-GODSDIENST GEOPENBAARD IN DE GELIJKENIS VAN HET GROTE AVONDMAAL !

Schriftlezing: Lukas 14

Tekst voor de prediking:
"Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure des avondmaals, om den genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen zich eendrachtelijk te ontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En dezelve dienstknecht weder gekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zeide tot zijn dienstknecht: Ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen, en verminkten, en kreupelen, en blinden hier in. En de dienstknecht zeide: Heere, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde; want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal", Lukas 14:16-24

De vervulling van deze gelijkenis is letterlijk van toepassing op het ideologische Refodom en haar rijke-mans huurlingenleger voorgangers !

God heeft Zijn kandelaar voorgoed uit de vleselijk gestichte refo-kerken weggenomen, die slechts 1 promiel uitmaken van het uitwendig Koninkrijk van God !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS WARE KINDEREN (DE VERSTROOIDE KERK) ZIJN ONGEZUURDE BRODEN IN CHRISTUS, TERWIJL DE OUDE MENS DOORZUURD IS MET HET ZUURDESEM DES KWAADS ! - GPPB. (10-07-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS WARE KINDEREN (DE VERSTROOIDE KERK) ZIJN ONGEZUURDE BRODEN IN CHRISTUS, TERWIJL DE OUDE MENS ONDER DE WET DOORZUURD IS MET HET ZUURDESEM DES KWAADS !

Schriftlezing: 1 Korinthe 5

Tekst voor de prediking:
"Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid", 1 Korinthe 5:7-8.

Wacht u voor het SaduceÔstische zuurdesem der SGP-RD en de huidige refo-herodessen !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HUIDIGE REFOKERKEN DOORZUURD MET HET ZUURDESEM VAN DE FARIZEEN EN VAN HERODUS ! - GPPB. (19-06-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HUIDIGE REFOKERKEN DOORZUURD MET HET ZUURDESEM VAN DE FARIZEEN EN VAN HERODES !

Schriftlezing: Mattheus 16:1-12

Tekst voor de prediking:
"En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeen, en van den zuurdesem van Herodes", Markus 8:15

ALLE SGP-ers en RD-ers zijn Saduceers bij uitstek, ofwel refo-atheÔsten.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET ONDERSCHEID TUSSEN DE KINDEREN GODS EN DE KINDEREN DES DUIVELS GEOPENBAARD ! - GPPB. (12-07-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET ONDERSCHEID TUSSEN DE KINDEREN GODS EN DE KINDEREN DES DUIVELS GEOPENBAARD !

Schriftlezing: 1 Johannes 3

Tekst voor de prediking:
"Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. - Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is - Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft", 1 Johannes 3 vers 1, 7 en 10

Dus degenen die de (kerkelijke) ongerechtigheid doen en tolereren, de bannen niet verdelgen, valse verdraagzaamheid leren en promoten, ja, alle geestelijke 'outlaws', kennen God niet en worden door Hem niet gekend.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANATHEMA - MARAN-ATHA ! - GPPB. (12-07-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ANATHEMA - MARAN-ATHA !

Schriftlezing: 1 Korinthe 13

Tekst voor de prediking:
"Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maran-atha!" 1 Korinthe 16:22.

Faceboek-godsdienst-show ŗ la Truus van Eijl-kliek- is puur humanistisch, zielsmisleidend en van de ware liefde (1 Kor. 13) en (van de ergernis) van het kruis van Christus geheel ontbloot !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN AARON ZWEEG STIL (2) - GPPB. (05-07-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NADAT DE HEERE NADAB EN ABIHU HAD DOOD GEBLIKSEMD, ZWEEG AARON STIL (2)

Schriftlezing: Numeri 3

Tekst voor de prediking:
"En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat, en deden vuur daarin, en leiden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des HEEREN, hetwelk hij hen niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des HEEREN, en verteerde hen; en zij stierven voor het aangezicht des HEEREN. En Mozes zeide tot Aaron: Dat is het, wat de HEERE gesproken heeft, zeggende: In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk zal Ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zweeg stil", Lev. 10:1-3.

Het SGP-trio Staaij, Bisschop, Dijkgraaf lopen de benen uit hun lijf op de brede weg des verderfs om geld te bedelen voor "christenen voor Israel", terwijl zulke afgodenoffers ontstoken zijn door vreemd, heidens SGP-vuur, waarvan zelfs de duivel siddert !

Nadab en Abihu staan model voor de huidige refokerken/dominees, aangezien alles vreemd vuur is wat de kerkklok slaat !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NADAB EN ABIHU DOOR HET VUUR DES HEEREN DOOD GEBLIKSEMD (1) - GPPB. (05-07-2015)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NADAB EN ABIHU DOOR HET VUUR DES HEEREN DOOD GEBLIKSEMD (1)

Schriftlezing: Leviticus 10

Tekst voor de prediking:
"En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat, en deden vuur daarin, en leiden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des HEEREN, hetwelk hij hen niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des HEEREN, en verteerde hen; en zij stierven voor het aangezicht des HEEREN. En Mozes zeide tot Aaron: Dat is het, wat de HEERE gesproken heeft, zeggende: In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk zal Ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zweeg stil", Lev. 10:1-3.

Het SGP-trio Staaij, Bisschop, Dijkgraaf lopen de benen uit hun lijf op de brede weg des verderfs om geld te bedelen voor "christenen voor Israel", terwijl zulke afgodenoffers ontstoken zijn door vreemd, heidens SGP-vuur, waarvan zelfs de duivel siddert !

Nadab en Abihu staan model voor de huidige refokerken, aangezien alles vreemd vuur is wat de kerkklok slaat !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE REFOKERKEN LATEN ZICH NIET GEZEGGEN DOOR HET GELOOFSGETUIGENIS VAN DE LEVENDE KERK IN DE VERSTROOIING (2) - GPPB. (28-06-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE REFOKERKEN LATEN ZICH NIET GEZEGGEN DOOR HET GELOOFSGETUIGENIS VAN DE LEVENDE KERK IN DE VERSTROOIING (2)

Schriftlezing: Lukas 16:19-31

Tekst voor de prediking:
"Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen", Lukas 16:31

De arme Lazarus zal opstaan in het oordeel om de refo-tuchtloze rijke-mans-kerken te veroordelen !

De ware Kerk is de getuigende Kerk in de verstrooiing zoals de arme getuigende Lazarus verkeerde buiten de refo-poort van de rijke man !

De doorsnee refo-belijders geloven IN de kerk, wat ook uit alle kerkpolitieke vruchten blijkt. Het is een afgoderij die zijn weerga niet kent !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE KERK IN DE VERSTROOIING: ZALIGHEID ! - GPPB. (28-06-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE KERK IN DE VERSTROOIING: ZALIGHEID !

Schriftlezing: Jakobus 1

Tekst voor de prediking:
"Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid", Jakobus 1:1

Jakobus heeft het over een totaal andere Kerk dan de gevestigde refokerken !

Gods Woord levert de bewijslast dat de refokerken geen deel uitmaken van de enige ware Kerk in de verstrooiing !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DODING VAN DE HEERE JEZUS EN DE LITTEKENEN VAN DE HEERE JEZUS IN MIJN LICHAAM (2) - GPPB. (21-06-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DODING VAN DE HEERE JEZUS EN DE LITTEKENEN VAN DE HEERE JEZUS IN MIJN LICHAAM (2)

Schriftlezing: 2 Korinthe 11

Tekst voor de prediking:
"Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezusí wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden", 2 Korinthe 4:10-11.

"Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam", Galaten 6:17


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS WARE KNECHTEN VERWERPEN PUBLIEK ALLE BEDEKSELEN DER SCHANDE (1) - GPPB. (21-06-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS WARE KNECHTEN VERWERPEN PUBLIEK ALLE BEDEKSELEN DER SCHANDE (1)

Schriftlezing: 2 Korinthe 4

Tekst voor de prediking:
"Daarom dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons geschied is, zo vertragen wij niet; maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods", 2 Korinthe 4:1-2.

De bedekselen der schande zijn openbaar (homofilie, valse leringen, valse leraars, kerkpolitiek, democratie, leervrijheid, gekerstende entertainmment, enz.) en deze schandelijke bedekselen worden in alle refokerken getolereerd en NIET gecensureerd, laat staan verworpen !

Kerkpolitieke poppenkast all over the place, inclusief de wassen-beelden-etalagekasten van de imiterende simon de tovenaars, maken deel uit van de schandelijke bedekselen die door de apostel Paulus verworpen zijn in tegenwoordigheid Gods.

De PKN is een valse kerk en de huidige afgescheiden refokerken maken geen deel uit van de planting Gods en hebben zich leraars opgegaderd naar eigen begeerlijkheden en hebben ongeldige Synodes, en kerkpolitieke ambtsdragers.

"Gaat uit van haar Mijn volk !"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERKGELOOF IS GEBRAND OP MENSENEER, TERWIJL HET WARE GELOOF AAN DE ERE GODS GEKLONKEN IS (2) - GPPB. (14-06-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERKGELOOF IS GEBRAND OP MENSENEER, TERWIJL HET WARE GELOOF AAN DE ERE GODS GEKLONKEN IS (2)

Schriftlezing: Johannes 9

Tekst voor de prediking:
"Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in Hem; maar om der Farizeen wil beleden zij het niet; opdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden. Want zij hadden de eer der mensen lief, meer dan de eer van God ", Johannes 12:42-43.

"Dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden; want de Joden hadden alrede te zamen een besluit gemaakt, zo iemand Hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders: Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven", Johannes 9:22-23.


1. Alle huidige refokerken hebben de eer van mensen liever dan de eer van God en dat openbaart zich o.a. in sektarisme, leervrijheid en algehele tuchtloosheid, ofwel de rechtvaardiging van de (homo)goddeloosheid.
2. Zang- en entertainment-avonden organiseren om 'zendingsgeld' te collecteren is het eigenlijke werk van Simon de tovenaar - Petrus: "Uw geld zij met u ten verderve!"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WANT ZIJ HADDEN DE EER DER MENSEN LIEF, MEER DAN DE EER VAN GOD (1) - GPPB. (14-06-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WANT ZIJ HADDEN DE EER DER MENSEN LIEF, MEER DAN DE EER VAN GOD (1)

Schriftlezing: Johannes 12

Tekst voor de prediking:
"Want zij hadden de eer der mensen lief, meer dan de eer van God", Johannes 12:43.

1. Alle huidige refokerken hebben de eer van mensen liever dan de eer van God en dat openbaart zich o.a. in sektarisme, leervrijheid en algehele tuchtloosheid, ofwel de rechtvaardiging van de (homo)goddeloosheid.
2. Zang- en entertainment-avonden organiseren om 'zendingsgeld' te collecteren is het eigenlijke werk van Simon de tovenaar - Petrus: "Uw geld zij met u ten verderve!"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET VLEESBEGERENDE VOLK DOOR GOD VERHOORD MET EEN VOOR HEN RAMPZALIG GEVOLG (2) - GPPB. (07-06-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET VLEESBEGERENDE VOLK DOOR GOD VERHOORD MET EEN VOOR HEN RAMPZALIG GEVOLG (2)

Schriftlezing: Psalm 78

Tekst voor de prediking:
"Toen kwam de HEERE af in de wolk, en sprak tot hem, en afzonderende van den Geest, die op hem was, legde Hem op de zeventig mannen, die oudsten; en het geschiedde, als de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maar twee mannen waren in het leger overgebleven; des enen naam was Eldad, en des anderen naam Medad; en die Geest rustte op hen (want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren), en zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen, en boodschapte aan Mozes, en zeide: Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide: Mijn heer Mozes, verbied hun! Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave! Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israel. Toen voer een wind uit van den HEERE, en raapte kwakkelen van de zee, en strooide ze bij het leger, omtrent een dagreize herwaarts, en omtrent een dagreize derwaarts, rondom het leger; en zij waren omtrent twee ellen boven de aarde. Toen maakte zich het volk op, dien gehelen dag, en dien gansen nacht, en den gansen anderen dag, en verzamelden de kwakkelen; die het minst had, had tien homers verzameld; en zij spreidden ze voor zich van elkander rondom het leger. Dat vlees was nog tussen hun tanden, eer het gekauwd was, zo ontstak de toorn des HEEREN tegen het volk, en de HEERE sloeg het volk met een zeer grote plaag. Daarom heet men den naam derzelver plaats Kibroth Thaava; want daar begroeven zij het volk, dat belust was geweest. Van Kibroth Thaava verreisde het volk naar Hazeroth; en zij bleven in Hazeroth", Numeri 11:25-35

Het Refodom van EO-links tot EO-rechts is vervallen tot een brood-en-spelen godsdienst met gebed en dankzegging.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET HEMELSE BROOD MANNA DOOR HET VOLK VERACHT EN DE VLEESPOTTEN VAN EGYPTE BEGEERD (1) - GPPB. (07-06-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET HEMELSE BROOD MANNA DOOR HET VOLK VERACHT EN DE VLEESPOTTEN VAN EGYPTE BEGEERD (1)

Schriftlezing: Numeri 11

Tekst voor de prediking:
"En het geschiedde, als het volk zich was beklagende, dat het kwaad was in de oren des HEEREN; want de HEERE hoorde het, zodat Zijn toorn ontstak, en het vuur des HEEREN onder hen ontbrandde, en verteerde, in het uiterste des legers. Toen riep het volk tot Mozes; en Mozes bad tot den HEERE; en het vuur werd gedempt. Daarom noemde hij den naam dier plaats Thab-era, omdat het vuur des HEEREN onder hen gebrand had. En het gemene volk, dat in het midden van hen was, werd met lust bevangen; daarom zo weenden ook de kinderen Israels wederom, en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven? Wij gedenken aan de vissen, die wij in Egypte om niet aten; aan de komkommers, en aan de pompoenen, en aan het look, en aan de ajuinen, en aan het knoflook. Maar nu is onze ziel dor, er is niet met al, behalve dit Man voor onze ogen! Het Man nu was als korianderzaad, en zijn verf was als de verf van den bedolah. Het volk liep hier en daar, en verzamelde het, en maalde het met molens, of stiet het in mortieren, en zood het in potten, en maakte daarvan koeken; en zijn smaak was als de smaak van de beste vochtigheid der olie. En wanneer de dauw des nachts op het leger nederviel, viel het Man op hetzelve neder. Toen hoorde Mozes het volk wenen door hun huisgezinnen, een ieder aan de deur zijner hut; en de toorn des HEEREN ontstak zeer; ook was het kwaad in de ogen van Mozes!" Numeri 11:1-10.

Het geestelijke manna door de refokerken en haar voorgangers veracht en Gods Woord 'aantrekkelijk' gemaakt met een entertainment-bijbel, die aan de financiŽle behoefte van het RD en de vleselijke behoefte van het refovolk voldoet, te weten: godsdienstig brood en het helse beeldenspel van klapperende dorre doodsbeenderen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RACHEL RAAKT HAAR OPGEBONDEN LAST KWIJT IN GOD EN WORDT DOOR HEM GETROOST OP ZIJN SPREKEN (2) - GPPB. (31-05-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
RACHEL RAAKT HAAR OPGEBONDEN LAST KWIJT IN GOD EN WORDT DOOR HEM GETROOST OP ZIJN SPREKEN (2)

Schriftlezing: Mattheus 2:13-23

Tekst voor de prediking:
"Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een klage, een zeer bitter geween; Rachel weent over haar kinderen; zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, spreekt de HEERE; want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE; want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpale", Jeremia 31:15-17.

"Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden...!"

DE WARE 1-HEILIGE ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK HEEFT GEEN kerk-LAST, MAAR GODE(!) OPGEBONDEN LASTEN EN DE LEVENDE LEDEN ERVAN GELOVEN NIET IN de kerk; ZIJ GELOVEN IN GOD DE VADER, IN JEZUS CHRISTUS ZIJN ZOON EN IN DE HEILIGE GEEST. ZIJ GELOVEN NIET IN, MAAR GELOVEN 1-HEILIGE, ALGEMENE, CHRISTELIJKE KERK EN ZIJ BAREN ALTEMAAL TWEELINGEN, TERWIJL DE VALSE SYNODALE kerken VALLEN ONDER DE NOEMER VAN DEMONCRATISCHE POLITIEKE BUSINESS, OFWEL EEN VERGADERING VAN KERKPOLITIEKE BOOSDOENERS DIE IN de kerk GELOVEN EN DE MERKTEKENEN VAN DE WARE KERK TEN ENENMALE MISSEN ! - GAAT UIT VAN HAAR !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RACHEL WEENT OVER HAAR KINDEREN, OMDAT ZIJ NIET ZIJN, ...BIJ GOD VANDAAN ! (1) - GPPB. (31-05-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
RACHEL WEENT OVER HAAR KINDEREN, OMDAT ZIJ NIET ZIJN, ...BIJ GOD VANDAAN ! (1)

Schriftlezing: Jeremia 31:1-25

Tekst voor de prediking:
"Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een klage, een zeer bitter geween; Rachel weent over haar kinderen; zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, spreekt de HEERE; want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE; want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpale", Jeremia 31:15-17.

Alle refo-vals-vleselijke begrips-""bijbels"" kunnen voor God niet bestaan, maar zullen in het vuur van Gods verbolgenheid vergaan!

John Piper & Tim Keller-religie zo vals als de duivel zelf !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINKSTERDAG 2015 - WIJ ZIJN GODE EEN GOEDE REUK VAN CHRISTUS TOT EEN REUKE DES DOODS TEN DODE EN TOT EEN REUKE DES LEVENS TEN LEVEN (2) - GPPB. (24-05-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2015 - WIJ ZIJN GODE EEN GOEDE REUK VAN CHRISTUS (VOOR HET RD, DE SGP, DE REFO-BEWEGING EN DE ZELFGERIDDERDE PAPEGAAI-ETALEURS) TOT EEN REUKE DES DOODS TEN DODE EN (VOOR DE GODDELOZEN UIT ROM. 5:6 EN DE TOTAAL VLESELIJKEN UIT ROM. 7:14) TOT EEN REUKE DES LEVENS TEN LEVEN (2)

Schriftlezing: Jesaja 62

Tekst voor de prediking:
"En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan; dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus", 2 Korinthe 2:14-17.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINKSTERDAG 2015 - WIJ ZIJN GODE EEN GOEDE REUK VAN CHRISTUS IN DEGENEN DIE ZALIG WORDEN EN IN DEGENEN DIE VERLOREN GAAN (1) - GPPB. (24-05-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2015 - WIJ ZIJN GODE EEN GOEDE REUK VAN CHRISTUS IN DEGENEN DIE ZALIG WORDEN EN IN DEGENEN DIE VERLOREN GAAN (1)

Schriftlezing: Jesaja 61

Tekst voor de prediking:
"En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan; dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus", 2 Korinthe 2:14-17.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS VOLK IS NOCH HEEFT GEEN OUDE MENS MEER, OMDAT ZIJ DIE VOORGOED GESTORVEN ZIJN (4) - GPPB. (17-05-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS VOLK IS NOCH HEEFT GEEN OUDE MENS MEER, OMDAT ZIJ DIE VOORGOED GESTORVEN ZIJN (4)

Schriftlezing: Romeinen 6

Tekst voor de prediking:
"Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft", Kol. 2:12.

Kantt. 42) begraven in:
Of, begraven door den doop. Want in den doop wordt ons betekend en verzegeld dat onze oude mens door den dood van Christus is gedood, en vervolgens ook begraven, dat is, door Christusí lijden en sterven alzo zijn heersende kracht heeft verloren, dat hij is gelijk een dood en begraven lichaam, hetwelk zich niet kan bewegen om te heersen, hoewel het zijn stank nog wel van zich geeft, totdat het door denzelfden dood en Geest van Christus geheel wordt vernietigd.

Alle refo-dominees zijn Rome toegevallen, aangezien zij allen leren dat Gods volk een twee-mens is, een oude en een nieuwe, ofwel een schizofreen mens, terwijl Gods Woord uitdrukkelijk en op vele plaatsen leert dat Gods ware volk volstrekt geen oude mens meer heeft! Het lichaam des doods dragen zij echter wel om, namelijk tot hun dood, dat is het lijk van de oude mens, om welke oorzaak zij zich geheel vleselijk bevinden (Rom. 7:14), doch in Christus is Gods ware volk een volmaakt nieuw schepsel, waarbij al het oude -namelijk de oude mens- voorbijgegaan is, omdat het in Christus alles nieuw geworden is.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS WARE VOLK WORDT GESMAAD, OMDAT ZIJ DE BELOFTE DES EEUWIGEN LEVENS HEBBEN WAARDOOR ZIJ OP GOD HOPEN (3) - GPPB. (17-05-2015)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS WARE VOLK WORDT GESMAAD, OMDAT ZIJ DE BELOFTE DES EEUWIGEN LEVENS HEBBEN WAARDOOR ZIJ OP GOD HOPEN (3)

Schriftlezing: Kolossenzen 2

Tekst voor de prediking:
"Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen, en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kome. Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen", 1 Timotheus 4:8-16.

"Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft", Kol. 2:12.


Kantt. 42) begraven in:
Of, begraven door den doop. Want in den doop wordt ons betekend en verzegeld dat onze oude mens door den dood van Christus is gedood, en vervolgens ook begraven, dat is, door Christusí lijden en sterven alzo zijn heersende kracht heeft verloren, dat hij is gelijk een dood en begraven lichaam, hetwelk zich niet kan bewegen om te heersen, hoewel het zijn stank nog wel van zich geeft, totdat het door denzelfden dood en Geest van Christus geheel wordt vernietigd.

Alle refo-dominees zijn Rome toegevallen, aangezien zij allen leren dat Gods volk een twee-mens is, een oude en een nieuwe, ofwel een schizofreen mens, terwijl Gods Woord uitdrukkelijk en op vele plaatsen leert dat Gods ware volk volstrekt geen oude mens meer heeft! Het lichaam des doods dragen zij echter wel om, namelijk tot hun dood, dat is het lijk van de oude mens, om welke oorzaak zij zich geheel vleselijk bevinden (Rom. 7:14), doch in Christus is Gods ware volk een volmaakt nieuw schepsel, waarbij al het oude -namelijk de oude mens- voorbijgegaan is, omdat het in Christus alles nieuw geworden is.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HEMELVAARTSDAG 2015 - GODS VOLK HEEFT EEN GROTE HOGEPRIESTER DIE DOOR DE HEMELEN IS DOORGEGAAN OM ZIJN VOLK PLAATS TE BEREIDEN EN ALTIJD VOOR HEN TE BIDDEN - GPPB. (14-05-2015)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEMELVAARTSDAG 2015 - GODS VOLK HEEFT EEN GROTE HOGEPRIESTER DIE DOOR DE HEMELEN IS DOORGEGAAN OM ZIJN VOLK PLAATS TE BEREIDEN EN ALTIJD VOOR HEN TE BIDDEN

Schriftlezing: Hebreen 4

Tekst voor de prediking:
"Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden", Hebr. 4:14.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALLE ONGODDELIJKHEDEN EN OUDWIJFSE FABELEN OP ALLE TERREINEN VAN HET LEVEN DOOR GODS WARE VOLK PUBLIEK VERWORPEN (2) - GPPB. (10-05-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE BEOEFENING VAN DE WARE GODZALIGHEID: ALLE ONGODDELIJKHEDEN -HOE VROOM ZE OOK KLINKEN- EN ALLERHANDE OUDWIJFSE FABELEN BINNEN DE GEMEENTE GODS EN OP ALLE TERREINEN VAN HET LEVEN DOOR GODS WARE VOLK PUBLIEK VERWORPEN (2)

Schriftlezing: 1 Korinthe 10

Tekst voor de prediking:
"Doch de Geest zegt DUIDELIJK, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid; verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed. Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid", 1 Timotheus 4:1-7.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEILIGE GEEST SPREEKT DUIDELIJK OVER DE AFVAL VAN HET HUIDIGE REFODOM DAT ZICH GEWEND HEEFT TOT VERLEIDENDE GEESTEN EN LERINGEN DES DUIVELS EN GRIF DE COMPLOTTHEORIňN GELOOFT DIE HET RD HET PUBLIEK GEDURIG VOORSCHOTELT (1) - GPPB. (10-05-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEILIGE GEEST SPREEKT DUIDELIJK OVER DE AFVAL VAN HET HUIDIGE REFODOM DAT ZICH GEWEND HEEFT TOT VERLEIDENDE GEESTEN EN LERINGEN DES DUIVELS EN GRIF DE COMPLOTTHEORIňN GELOOFT DIE HET RD HET PUBLIEK GEDURIG VOORSCHOTELT (1)

Schriftlezing: 1 Timotheus 4

Tekst voor de prediking:
"Doch de Geest zegt DUIDELIJK, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid", 1 Timotheus 4:1-2.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HALVE-TOREN-GODSDIENST VAN HET REFOISME DOOR CHRISTUS BESPOTTELIJK GESTELD (2) - GPPB. (03-05-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HALVE-TOREN-GODSDIENST VAN HET REFOISME DOOR CHRISTUS BESPOTTELIJK GESTELD (2)

Schriftlezing: Mattheus 5:1-16

Tekst voor de prediking:
"En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is? Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten. Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning, gaande naar den krijg, om tegen een anderen koning te slaan, zit niet eerst neder, en beraadslaagt, of hij machtig is met tien duizend te ontmoeten dengene, die met twintig duizend tegen hem komt? Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog verre is, en begeert, hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn. Het zout is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen, die hore", Lukas 14:27-35.

Orgelbegeleiding tijdens de eredienst heeft niets te maken met de afgedane en in Christus vervulde oudtestamentische ceremonie, netzomin elektrische verlichting en de geluidsinstallatie tijdens de eredienst daarmee te maken hebben.

* BALTIMORE-PROTEST OMTRENT DE POLITIE-MOORD OP FREDDIE GRAY HEEFT NIETS TE MAKEN MET RASSENCONFLICT, MAAR MET DE DUIVELSE LEGALISATIE VAN KILLERCOPS EN EEN GEPLANDE MARTIAL LAW - DE MOORD OP GRAY IS EEN HORROR-TREND GEWORDEN IN DE VS - RD LIEGT EN BEDRIEGT EROPLOS !

* HULDE AAN DE DAPPERE BALITIMORE CHIEF PROSECUTOR, MARILYN MOSBY !

* DE TOENEMENDE POLICE-NAZI-BRUTALITY JEGENS ONSCHULDIGE BURGERS, MET NAME IN DE VS, AUSTRALIE EN EUROPA

* ALLEEN AL IN APRIL DIT JAAR MEER DAN 60 ONSCHULDIGE MENSEN ONDER BLANK EN ZWART DOOR VS-KILLERCOPS IN KOELEN BLOEDE NEERGEKNALD, WAARONDER ZWAKZINNIGEN, DAKLOZEN EN VROUWEN !

* DE WACHTERS OP SIONS WACHTTORENS DIE ALS EEN LICHT OP EEN KANDELAAR EN ALS EEN STAD OP EEN BERG DOOR CHRISTUS GESTELD ZIJN, GETUIGEN OOK TEGEN DE OPKOMENDE SATANISCHE NIEUWE WERELDORDE EN HET DAARMEE GEPAARD GAANDE NAZI-ACHTIGE POLITIE-GEWELD EN MAATSCHAPPELIJKE (PEDO)CRIMINALITEIT: "GIJ VOLKEN HOORT....!" (Psalm 49:1 ber.).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE TORENHOGE KOSTEN VAN GODS VOLK OVERREKEND EN BETAALD DOOR CHRISTUS DE STERKE TOREN (1) - GPPB. (03-05-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE TORENHOGE KOSTEN VAN GODS VOLK OVERREKEND EN BETAALD DOOR CHRISTUS DE STERKE TOREN (1)

Schriftlezing: Lukas 14:15-35

Tekst voor de prediking:
"En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is? Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten. Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen", Lukas 14:27-30.

Christus gaat met de Zijnen niet alleen door de hel, maar ook onder de hel door (Deut. 33:27).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HEMAN EN JOB, BROEDERS IN DE VERDRUKKING CHRISTI (2) - GPPB. (26-04-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEMAN EN JOB, BROEDERS IN DE VERDRUKKING CHRISTI (2)

Schriftlezing: Job 17 en 19

Tekst voor de prediking:
"Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor den opperzangmeester, op Machalath Leannoth; een onderwijzing van Heman, den Ezrahiet. O HEERE, God mijns heils! bij dag, bij nacht roep ik voor U. Laat mijn gebed voor Uw aanschijn komen; neig Uw oor tot mijn geschrei. Want mijn ziel is der tegenheden zat, en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degenen, die in de kuil nederdalen; ik ben geworden als een man, die krachteloos is; afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen, die in het graf liggen, die Gij niet meer gedenkt, en zij zijn afgesneden van Uw hand. Gij hebt mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. Uw grimmigheid ligt op mij; Gij hebt mij nedergedrukt met al Uw baren. Sela. Mijn bekenden hebt Gij verre van mij gedaan, Gij hebt mij hun tot een groten gruwel gesteld; ik ben besloten, en kan niet uitkomen. Mijn oog treurt vanwege verdrukking; HEERE! ik roep tot U den gansen dag; ik strek mijn handen uit tot U. Zult Gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan, zullen zij U loven? Sela. Zal Uw goedertierenheid in het graf verteld worden, Uw getrouwheid in het verderf? Zullen Uw wonderen bekend worden in de duisternis, en Uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik, HEERE! roep tot U, en mijn gebed komt U voor in den morgenstond. HEERE! waarom verstoot Gij mijn ziel, en verbergt Uw aanschijn voor mij? Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende; ik draag Uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij; Uw verschrikkingen doen mij vergaan. Den gansen dag omringen zij mij als water; te zamen omgeven zij mij. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan; mijn bekenden zijn in duisternis", Psalm 88.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN ONDERWIJZING VAN DE DOODBRAKENDE HEMAN VOOR ZIJN DOODBRAKENDE GELOOFSGENOTEN IN CHRISTUS (1) - GPPB. (26-04-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN ONDERWIJZING VAN DE DOODBRAKENDE HEMAN VOOR ZIJN DOODBRAKENDE GELOOFSGENOTEN IN CHRISTUS (1)

Schriftlezing: Psalm 88

Tekst voor de prediking:
"Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor den opperzangmeester, op Machalath Leannoth; een onderwijzing van Heman, den Ezrahiet. O HEERE, God mijns heils! bij dag, bij nacht roep ik voor U. Laat mijn gebed voor Uw aanschijn komen; neig Uw oor tot mijn geschrei. Want mijn ziel is der tegenheden zat, en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degenen, die in de kuil nederdalen; ik ben geworden als een man, die krachteloos is; afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen, die in het graf liggen, die Gij niet meer gedenkt, en zij zijn afgesneden van Uw hand. Gij hebt mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. Uw grimmigheid ligt op mij; Gij hebt mij nedergedrukt met al Uw baren. Sela. Mijn bekenden hebt Gij verre van mij gedaan, Gij hebt mij hun tot een groten gruwel gesteld; ik ben besloten, en kan niet uitkomen. Mijn oog treurt vanwege verdrukking; HEERE! ik roep tot U den gansen dag; ik strek mijn handen uit tot U. Zult Gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan, zullen zij U loven? Sela. Zal Uw goedertierenheid in het graf verteld worden, Uw getrouwheid in het verderf? Zullen Uw wonderen bekend worden in de duisternis, en Uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik, HEERE! roep tot U, en mijn gebed komt U voor in den morgenstond. HEERE! waarom verstoot Gij mijn ziel, en verbergt Uw aanschijn voor mij? Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende; ik draag Uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij; Uw verschrikkingen doen mij vergaan. Den gansen dag omringen zij mij als water; te zamen omgeven zij mij. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan; mijn bekenden zijn in duisternis", Psalm 88.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HIJ ZAL ZIJN KUDDE WEIDEN GELIJK EEN HERDER, HIJ ZAL DE LAMMEREN IN ZIJN ARMEN VERGADEREN EN IN ZIJN SCHOOT DRAGEN, DE ZOGENDEN ZAL HIJ ZACHTJES LEIDEN (2) - GPPB. (19-04-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HIJ ZAL ZIJN KUDDE WEIDEN GELIJK EEN HERDER, HIJ ZAL DE LAMMEREN IN ZIJN ARMEN VERGADEREN EN IN ZIJN SCHOOT DRAGEN, DE ZOGENDEN ZAL HIJ ZACHTJES LEIDEN (2)

Schriftlezing: Jesaja 54

Tekst voor de prediking:
"Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden", Jes. 40:11.

"Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir voortbrengt; Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner krachten, en omdat Hij sterk van vermogen is; er wordt er niet een gemist. Waarom zegt gij dan, o Jakob! en spreekt, o Israel! mijn weg is voor den HEERE verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand. Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen; maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden", Jes. 40:26-31.


Korte meditatie van dr. H.F. Kohlbrugge over het geloofsgetuigenis van Gods getuigen tegen de huidige refo-opgedirkte modaliteiten-kerken en de vijandige irritatie van de gelijknamige refo-consistoriŽn tegen dat geloofsgetuigenis:
"Als het Woord Gods levendig wordt, als het wordt opgewekt, en als men de verdoemelijke eigengerechtigheid, eigen wil en wijsheid dezer eeuw terneder slaat en in de kracht Gods Christus en het Evangelie predikt en de zondaar in het hart grijpt en de grote hanzen en heren met zwarte rokken, of dames fraai versierd en gepluimd, de waarheid zegt in Gods Naam, uit liefde voor hun eeuwig heil, dan staat duivel, wereld, consistorie en prelaten op, maken oproer en geweld in het rijk Gods, en hitsen alles samen op om ons aan het kruis te brengen."


Uit: "Kohlbrugge, herder en heraut"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TROOST, TROOST MIJN VOLK ZAL ULIEDER GOD ZEGGEN, SPREEKT NAAR HET HART VAN JERUZALEM EN ROEPT HAAR TOE DAT HAAR STRIJD VERVULD IS EN DAT HAAR ONGERECHTIGHEID VERZOEND IS (1) - GPPB. (19-04-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TROOST, TROOST MIJN VOLK ZAL ULIEDER GOD ZEGGEN, SPREEKT NAAR HET HART VAN JERUZALEM EN ROEPT HAAR TOE DAT HAAR STRIJD VERVULD IS EN DAT HAAR ONGERECHTIGHEID VERZOEND IS (1)

Schriftlezing: Jesaja 40

Tekst voor de prediking:
"Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God! Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden; en alle vlees te gelijk zal zien, dat het de mond des HEEREN gesproken heeft. Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid", Jes. 40:1-8.

Ds. C.J. Meeuse (GG) vervalst het doen van geloofsbelijdenis (en verwoordt de vervalste geloofsbelijdenis-praktijk van alle refokereken) en is blij met een schare belijdende papieren leden, ofwel een kerk vol met belijdende dorre doodsbeenderen, die de kerkbusiness draaiende moeten houden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DOOR EEN MENIGTE VIJANDEN BELAAGDE DAVID STERKT ZICH IN DE HEERE ZIJN GOD (2) - GPPB. (12-04-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DOOR EEN MENIGTE VIJANDEN BELAAGDE DAVID STERKT ZICH IN DE HEERE ZIJN GOD, BIDT OM DE VERWOESTING VAN ZIJN VIJANDEN EN WERPT ZIJN LAST OP DE HEERE (2)

Schriftlezing: Psalm 69

Tekst voor de prediking:
"Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. O God! neem mijn gebed ter oren, en verberg U niet voor mijn smeking. Merk op mij, en verhoor mij; ik bedrijf misbaar in mijn klacht, en maak getier; om den roep des vijands, vanwege de beangstiging des goddelozen; want zij schuiven ongerechtigheid op mij, en in toorn haten zij mij. Mijn hart smart in het binnenste van mij, en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen. Vrees en beving komt mij aan, en gruwen overdekt mij; zodat ik zeg: Och, dat mij iemand vleugelen, als ener duive, gave! ik zou henenvliegen, waar ik blijven mocht. Ziet, ik zou ver wegzwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Sela. Ik zou haasten, dat ik ontkwame, van den drijvenden wind, van den storm. Verslind hen, HEERE! deel hun tong; want ik zie wrevel en twist in de stad. Dag en nacht omringen zij haar op haar muren; en ongerechtigheid en overlast is binnen in haar. Enkel verderving is binnen in haar; en list en bedrog wijkt niet van haar straat. Want het is geen vijand, die mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen; het is mijn hater niet, die zich tegen mij groot maakt, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende! Wij, die te zamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden; wij wandelden in gezelschap ten huize Gods. Dat hun de dood als een schuldeiser overvalle, dat zij als levend ter helle nederdalen; want boosheden zijn in hun woning, in het binnenste van hen. Mij aangaande, ik zal tot God roepen, en de HEERE zal mij verlossen. Des avonds, en des morgens, en des middags zal ik klagen en getier maken; en Hij zal mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van den strijd tegen mij; want met menigte zijn zij tegen mij geweest. God zal horen, en zal hen plagen, als die van ouds zit, Sela; dewijl bij hen gans geen verandering is, en zij God niet vrezen. Hij slaat zijn handen aan degenen, die vrede met Hem hadden; hij ontheiligt Zijn verbond. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelve zijn blote zwaarden. Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele. Maar Gij, o God! zult die doen nederdalen in den put des verderfs; de mannen des bloeds en bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen; ik, daarentegen, zal op U vertrouwen", Psalm 55.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVID VERVOLGD, BELAAGD EN GEHAAT DOOR ZIJN TAFELBROEDERS (1) - GPPB. (12-04-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID VERVOLGD, BELAAGD EN GEHAAT DOOR ZIJN TAFELBROEDERS (1)

Schriftlezing: Psalm 55

Tekst voor de prediking:
"Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. O God! neem mijn gebed ter oren, en verberg U niet voor mijn smeking. Merk op mij, en verhoor mij; ik bedrijf misbaar in mijn klacht, en maak getier; om den roep des vijands, vanwege de beangstiging des goddelozen; want zij schuiven ongerechtigheid op mij, en in toorn haten zij mij. Mijn hart smart in het binnenste van mij, en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen. Vrees en beving komt mij aan, en gruwen overdekt mij; zodat ik zeg: Och, dat mij iemand vleugelen, als ener duive, gave! ik zou henenvliegen, waar ik blijven mocht. Ziet, ik zou ver wegzwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Sela. Ik zou haasten, dat ik ontkwame, van den drijvenden wind, van den storm. Verslind hen, HEERE! deel hun tong; want ik zie wrevel en twist in de stad. Dag en nacht omringen zij haar op haar muren; en ongerechtigheid en overlast is binnen in haar. Enkel verderving is binnen in haar; en list en bedrog wijkt niet van haar straat. Want het is geen vijand, die mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen; het is mijn hater niet, die zich tegen mij groot maakt, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende! Wij, die te zamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden; wij wandelden in gezelschap ten huize Gods. Dat hun de dood als een schuldeiser overvalle, dat zij als levend ter helle nederdalen; want boosheden zijn in hun woning, in het binnenste van hen. Mij aangaande, ik zal tot God roepen, en de HEERE zal mij verlossen. Des avonds, en des morgens, en des middags zal ik klagen en getier maken; en Hij zal mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van den strijd tegen mij; want met menigte zijn zij tegen mij geweest. God zal horen, en zal hen plagen, als die van ouds zit, Sela; dewijl bij hen gans geen verandering is, en zij God niet vrezen. Hij slaat zijn handen aan degenen, die vrede met Hem hadden; hij ontheiligt Zijn verbond. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelve zijn blote zwaarden. Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele. Maar Gij, o God! zult die doen nederdalen in den put des verderfs; de mannen des bloeds en bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen; ik, daarentegen, zal op U vertrouwen", Psalm 55.

VAN HELD-OP-SOKKEN PROF. W.J. OP 't HOF TOT ART.36-JUDAS R. BISSCHOP


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PASEN 2015 - PASEN IN HET LEVEN VAN KONING NEBUKADNEZAR - GPPB. (05-04-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PASEN 2015 - PASEN IN HET LEVEN VAN KONING NEBUKADNEZAR, DIE BEVEL GEEFT TOT HANDHAVING EN NALEVING VAN ARTIKEL 36 VAN DE NGB, WAARBIJ HIJ HET RD- DE SGP- EN DE OVERIGE REFO-HUIZEN TOT DREKHOPEN STELT, OMDAT ZIJ DE GOD DES HEMELS LASTEREN DOOR KWASI-VROOM TE BELIJDEN EN HET TEGENOVERGESTELDE DOEN - DOOR O.A. HUN KERK-POLITIEKE REFO-HUIZEN MET ARTIKEL 36-STICKERS TE BEPLAKKEN, MAAR IN DE PRAKTIJK ALGEMENE GODSDIENSTVRIJHEID LEREN EN PROMOTEN !

DE MEERDERE NEBUKADNEZAR ZAL AL DIE WITGEPLEISTERDE REFO-GRAF-HUIZEN TOT DREKHOPEN EN EEUWIGE SCHANDE STELLEN !


Schriftlezing: Openbaring 1

Tekst voor de prediking:
"Nebukadnezar antwoordde en zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-nego, Die Zijn engel gezonden, en Zijn knechten verlost heeft, die op Hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd, en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen god eerden noch aanbaden, dan hun God. Daarom wordt van mij een bevel gegeven, dat alle volk, natie en tong, die lastering spreekt tegen den God van Sadrach, Mesach en Abed-nego, in stukken gehouwen worde, en zijn huis tot een drekhoop gesteld worde; want er is geen ander God, Die alzo verlossen kan", Dan. 3:28-29.

"Ter zelfder ure werd dat woord volbracht over Nebukadnezar, want hij werd uit de mensen verstoten, en hij at gras als de ossen, en zijn lichaam werd van den dauw des hemels nat gemaakt, totdat zijn haar wies als der arenden vederen, en zijn nagelen als der vogelen. Ten einde dezer dagen nu, hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij; en ik loofde den Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkte den Eeuwiglevende, omdat Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van geslacht tot geslacht; en al de inwoners der aarde zijn als niets geacht, en Hij doet naar Zijn wil met het heir des hemels en de inwoners der aarde, en er is niemand, die Zijn hand afslaan, of tot Hem zeggen kan: Wat doet Gij? Ter zelfder tijd kwam mijn verstand weder in mij; ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans weder op mij; en mijn raadsheren en mijn geweldigen zochten mij, en ik werd in mijn koninkrijk bevestigd; en mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. Nu prijs ik, Nebukadnezar, en verhoog, en verheerlijk den Koning des hemels, omdat al Zijn werken waarheid, en Zijn paden gerichten zijn; en Hij is machtig te vernederen degenen, die in hoogmoed wandelen", Dan. 4:33-37.


Koning Nebukadnezar, de koning der Ninevieten en zijn onderdanen, Naaman de Syrier, de Samaritaanse vrouw, ja, hoeren en tollenaren door God bekeerd, zullen opstaan in het oordeel om het verharde en hardnekkige refogeslacht en hun voorgangers te veroordelen, omdat zij wel kwasi-vroom belijden, maar exact het tegenovergestelde doen !

PKN-er dr. C.A. van der Sluijs verwijt de nationale Duitse verzetsheld, Dietrich Bonhoeffer, een Barthiaan te zijn, terwijl Sluijs zelf een antinomiaanse arminiaan achter de geraniums blijkt te zijn, die Gods volk -net als HHK-er ds. D. Heemskerk- levenslang in het sterfhuis der wet gevangen houdt, dwars tegen het apostolisch getuigenis des Heiligen Geeste van Galaten 2:19 in, waardoor Sluijs bewijst dat hij zelf nog een oude mens onder de wet is die nog nooit der wet gestorven is en derhalve ook het Einde der Wet niet kent tot rechtvaardigmaking!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PASEN 2015 - CHRISTUS PRIESTER IN EEUWIGHEID NAAR DE ORDENING VAN MELCHIZEDEK - GPPB. (05-04-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PASEN 2015 - CHRISTUS PRIESTER IN EEUWIGHEID NAAR DE ORDENING VAN MELCHIZEDEK

Schriftlezing: HebreeŽn 7

Tekst voor de prediking:
"Een Psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn. De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns. Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land. Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen", Psalm 110.

Refo-Levitische priesterschap ((her)verkiezing ouderlingschap van 4 jaar) is ongeldig !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOEDE VRIJDAG 2015 - CHRISTUS HEEFT ZICHZELVE OVERGEGEVEN, OPDAT HIJ DE ZIJNEN ZOU TREKKEN UIT DE TEGENWOORDIGE BOZE WERELD (REFOKERKEN) - GPPB. (03-04-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOEDE VRIJDAG 2015 - CHRISTUS HEEFT ZICHZELVE OVERGEGEVEN, OPDAT HIJ DE ZIJNEN ZOU TREKKEN UIT DE TEGENWOORDIGE BOZE WERELD (REFOKERKEN)

Schriftlezing: Galaten 1

"Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen", Gal. 1:4.

Valse leraars als J.M.D. de Heer staan onder de vloek van Galaten 1:8-9, omdat zij een ander evangelie leren en niets anders doen dan de Heilige Geest hardnekkig wederstaan !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS EN ZIJN VOLK ZIJN DEZELFDE GODDELIJKE NATUUR DEELACHTIG (2) - GPPB. (29-03-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS EN ZIJN VOLK ZIJN DEZELFDE GODDELIJKE NATUUR DEELACHTIG (2)

Schriftlezing: Johannes 14

"Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit ťťn; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen", Hebr. 2:10-11.

Gods ware volk dat in de gemeenschap met Christus leeft doorziet door de Geest van Christus de kerkpolitieke leugens van SGP tot oudgereformeerd toe en lijden om der gerechtigheid wil, omdat ze ťťn plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood en opstanding.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS WARE VOLK LIJDT OM DER GERECHTIGHEID WIL EN WORDT DOOR LIJDEN GEHEILIGD (1) - GPPB. (29-03-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS WARE VOLK LIJDT OM DER GERECHTIGHEID WIL EN WORDT DOOR LIJDEN GEHEILIGD (1)

Schriftlezing: Hebreen 2

"Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit ťťn; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen", Hebr. 2:10-11.

Gods volk onder het kruis lijdt het meest omdat Gods Naam en Zijn Woord met name door de gristelijke politiek en de refokerken publiek gelasterd worden, door profane leervervalsing (ook door HHK-zendelingen), leervrijheid, vals-oecumenische modaliteits-religie, rationele aanpassing van Gods Woord aan de omstandigheden, godslasterlijke tuchtloosheid, rechtzinnig belijden en het tegenovergestelde doen!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOEREN EN TOLLENAARS ZULLEN HET GEWETENLOZE REFO-SGP-GESLACHT VOORGAAN IN HET KONINKRIJK DER HEMELEN (2) - GPPB. (22-03-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HOEREN EN TOLLENAARS ZULLEN HET GEWETENLOZE REFO-SGP-GESLACHT VOORGAAN IN HET KONINKRIJK DER HEMELEN (2)

Schriftlezing: Mattheus 23

"Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven", Matth. 21:31-32.

Hoeren en tollenaars die de 'Johannes-de-Doper-prediking' gelooft hebben en tot bekering gekomen zijn, zullen het blinde, hardnekkige en eigengerechtigde SGP-geslacht voorgaan in het Koninkrijk der hemelen !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE SANHEDRISTISCHE REFO-EIGENGERECHTIGHEID DOOR CHRISTUS ONTMASKERD EN NEERGESABELD MET DE GELIJKENIS VAN DE TWEE ZONEN (1) - GPPB. (22-03-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE SANHEDRISTISCHE REFO-EIGENGERECHTIGHEID DOOR CHRISTUS ONTMASKERD EN NEERGESABELD MET DE GELIJKENIS VAN DE TWEE ZONEN (1)

Schriftlezing: Mattheus 21:23-32

"En als Hij in den tempel gekomen was, kwamen tot Hem, terwijl Hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: Door wat macht doet Gij deze dingen? En Wie heeft U deze macht gegeven? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, hetwelk indien gij Mij zult zeggen, zo zal Ik u ook zeggen, door wat macht Ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die, uit den hemel, of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelven en zeiden: Indien wij zeggen: Uit den hemel; zo zal Hij ons zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen: Uit de mensen: zo vrezen wij de schare; want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeiden: Wij weten het niet. En Hij zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik dit doe. Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen. En gaande tot den tweeden, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide: Ik ga, heer! en hij ging niet. Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven", Matth. 21:23-32.

SGP PLUS REFO/DOMINEES/KERKEN ERGER DAN DE EIGENGERECHTIGHEID VAN DE SANHEDRISTEN EN DE TWEEDE ZOON UIT DE GELIJKENIS

HET BLINDE EN AFVALLIGE REFO-NL HEEFT WEER SGP/NSB GESTEMD, TERWIJL SGP/NSB-ers NOG ERGER ZIJN DAN DE TWEEDE ZOON UIT DE GELIJKENIS, AANGEZIEN DE SGP-NSB-ers MET AL HUN VROME SLOGANS NIET ALLEEN NIET DOEN WAT ZE ZEGGEN, MAAR EXACT HET TEGENOVERGESTELDE DOEN !

HET TOPPUNT VAN REFO-TERRORISME:
SGP-LIJDER, VAN DER STAAIJ: "DE NIGERIAANSE CHRISTENEN KUNNEN DE BOKO-HARAM TERRORISTEN VERGEVEN."

DIEZELFDE SGP-LIJDER, VAN DER STAAIJ, STOND TE TWITTER-DANSEN VAN ZWAKZINNIGE VREUGDE TOEN GADAFFI IN KOELEN BLOEDE WAS VERMOORD ALS GEVOLG VAN DE FASCISTISCHE NAVO-BOMBARDEMENTEN OP LIBIE, WAARDOOR HET LAND IN EEN ANARCHISTISCHE CHAOS VERANDERDE, MET ALS GEVOLG: EEN BLOEDIGE CHRISTENVERVOLGING !

GOD KOMT MET BLOEDIGE OORDELEN OM HET DEMONCRATISCHE REFO-FASCISME TE VERBRANDEN, GELIJK HIJ SODOM EN GOMORRA VERBRAND HEEFT !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BIDDAG 2015 - GODS OORDEEL OVER DE IJSELIJKE SGP EN HAAR LICHTVAARDIGE EN TROUWELOZE PRIESTERS - GPPB. (18-03-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BIDDAG 2015 - GODS OORDEEL OVER DE IJSELIJKE SGP EN HAAR LICHTVAARDIGE EN TROUWELOZE PRIESTERS !

Schriftlezing: Zefanja 3

"Wee der ijselijke, en der bevlekte, der verdrukkende stad! Zij hoort naar de stem niet; zij neemt de tucht niet aan; zij vertrouwt niet op den HEERE; tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar; haar rechters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan den morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen; haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen der wet geweld aan. De rechtvaardige HEERE is in het midden van haar, Hij doet geen onrecht; allen morgen geeft Hij Zijn recht in het licht, er ontbreekt niet; doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest, Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat; hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide: Immers zult gij Mij vrezen, gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden; al wat Ik haar bezocht hebbe, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt, zij hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht Mij, spreekt de HEERE, ten dage als Ik Mij opmake tot den roof; want Mijn oordeel is, de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen Mijn gramschap, de ganse hittigheid Mijns toorns uit te storten, want dit ganse land zal door het vuur van Mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk, dan zal Ik tot de volken een reine spraak wenden; opdat zij allen den Naam des HEEREN aanroepen, opdat zij Hem dienen met een eenparigen schouder. Van de zijden der rivieren der Moren zullen Mijn ernstige aanbidders, met de dochter Mijner verstrooiden, Mijn offeranden brengen. Te dien dage zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen Mij overtreden hebt; want alsdan zal Ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw hovaardij, en gij zult u voortaan niet meer verheffen om Mijns heiligen bergs wil. Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen. De overgeblevenen van Israel zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden; maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich, Israel; wees blijde, en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems! De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd; de Koning Israels, de HEERE, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, o Sion! laat uw handen niet slap worden. De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden, om der bijeenkomst wil, zal Ik verzamelen, zij zijn uit u; de schimping is een last op haar. Ziet, Ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen; en Ik zal de hinkenden behoeden, en de uitgestotenen verzamelen; en Ik zal ze stellen tot een lof, en tot een naam, in het ganse land, waar zij beschaamd zijn geweest. Te dier tijd zal Ik ulieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk, als Ik u verzamelen zal; zekerlijk Ik zal ulieden zetten tot een naam en tot een lof, onder alle volken der aarde, als Ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de HEERE", Zef. 3.

BIDDAG OM DE MOND DER SGP-LEUGENAARS EN DE KERK-POLITIEKE HUURLINGEN TE STOPPEN, NAAR GODS BEVEL EN BELOFTE!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE KERK IN DE GROTE VERDRUKKING IS GELEGERD EN VERGADERD WAAR HET DODE LICHAAM IS (2) - GPPB. (15-03-015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE KERK IN DE GROTE VERDRUKKING IS GELEGERD EN VERGADERD WAAR HET DODE LICHAAM IS (2)

Schriftlezing: Markus 13

Tekst voor de prediking:
"Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden", Matth. 24:28.

HET DOOR CHRISTUS UITGESPROKEN OORDEEL DER VERWOESTING OVER DE JOODSE KERK GELDT OOK TEN VOLLE VOOR ROME EN DE BABYLONISCHE REFOKERKEN, DIE ALLEN CLAIMEN: "ZIET HIER IS DE CHRISTUS", WAARVAN CHRISTUS ZEGT: "GELOOFT ZE NIET" !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE NIEUWTESTAMENTISCHE ARK VERLAAT DE TEMPEL VOORGOED EN VOORZEGT DE GROTE VERDRUKKING EN HET OORDEEL DER VERWOESTING (1) - GPPB. (15-03-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE NIEUWTESTAMENTISCHE ARK VERLAAT DE TEMPEL VOORGOED EN VOORZEGT DE GROTE VERDRUKKING EN HET OORDEEL DER VERWOESTING (1)

Schriftlezing: Mattheus 23:34-39 - Mattheus 24:1-35.

Tekst voor de prediking:
"En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik u: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geergerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen; en die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen! Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, Ik heb het u voorzegd! Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen", Matth. 24:1-27.

HET DOOR CHRISTUS UITGESPROKEN OORDEEL DER VERWOESTING OVER DE JOODSE KERK GELDT OOK TEN VOLLE VOOR ROME EN DE BABYLONISCHE REFOKERKEN, DIE ALLEN CLAIMEN: "ZIET HIER IS DE CHRISTUS", WAARVAN CHRISTUS ZEGT: "GELOOFT ZE NIET" !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VROUW VAN PINEHAS OP HAAR KRAAM- EN STERFBED IN DE BREUK VAN LAND EN VOLK VANWEGE DE WEGEVOERDE ERE GODS (2) - GPPB. (08-03-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VROUW VAN PINEHAS OP HAAR KRAAM- EN STERFBED IN DE BREUK VAN LAND EN VOLK VANWEGE DE WEGEVOERDE ERE GODS (2)

Schriftlezing: Psalm 78

Tekst voor de prediking:
"En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinehas, was bevrucht, zij zou baren; als deze de tijding hoorde, dat de ark Gods genomen was, en haar schoonvader gestorven was, en haar man, zo kromde zij zich, en baarde; want haar weeŽn overvielen haar. En omtrent den tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen, die bij haar stonden: Vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet, en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongsken Ikabod, zeggende: De eer is weggevoerd uit IsraŽl! Omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haars schoonvaders en haars mans wil. En zij zeide: De eer is gevankelijk weggevoerd uit IsraŽl, want de ark Gods is genomen", 1 Sam. 4:19-22.

DE HUIDIGE REFOKERKEN, EEN VERGADERING DER BOOSDOENERS ! GAAT UIT VAN HAAR !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IKABOD: DE REFO-KERKEN BEDRIJVEN EEN GODSDIENST ZONDER GOD, NOG ERGER DAN TOEN DE ARK GODS UIT DE TABERNAKEL IS WEGGEVOERD GEWORDEN (1) - GPPB. (08-03-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IKABOD: DE REFO-KERKEN BEDRIJVEN EEN GODSDIENST ZONDER GOD, NOG ERGER DAN TOEN DE ARK GODS UIT DE TABERNAKEL IS WEGGEVOERD GEWORDEN (1)

Schriftlezing: 1 Samuel 4

"En het woord van Samuel geschiedde aan gans IsraŽl. En IsraŽl toog uit, den Filistijnen tegemoet, ten strijde, en legerde zich bij Eben-Haezer, maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. En de Filistijnen stelden zich in slagorden, om IsraŽl te ontmoeten; en als zich de strijd uitspreidde, zo werd Israel voor der Filistijnen aangezicht geslagen; want zij sloegen in de slagorden in het veld omtrent vier duizend man. Als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van IsraŽl: Waarom heeft ons de HEERE heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des HEEREN, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlosse van de hand onzer vijanden. Het volk dan zond naar Silo, en men bracht van daar de ark des verbonds des HEEREN der heirscharen, die tussen de cherubim woont; en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren daar met de ark des verbonds van God. En het geschiedde, als de ark des verbonds des HEEREN in het leger kwam, zo juichte gans IsraŽl met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. Als nu de Filistijnen de stem van het juichen hoorden, zo zeiden zij: Wat is de stem van dit grote juichen in het leger der HebreeŽn? Toen vernamen zij, dat de ark des HEEREN in het leger gekomen was. Daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden: God is in het leger gekomen. En zij zeiden: Wee ons, want diergelijke is gisteren en eergisteren niet geschied! Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze heerlijke goden? Dit zijn dezelfde goden, die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben, bij de woestijn. Zijt sterk, en weest mannen, gij Filistijnen, opdat gij de HebreeŽn niet misschien dient, gelijk als zij ulieden gediend hebben; zo zijt mannen, en strijdt. Toen streden de Filistijnen, en Israel werd geslagen, en zij vloden een iegelijk in zijn tenten; en er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van IsraŽl vielen dertig duizend voetvolks. En de ark Gods werd genomen, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven. Toen liep er een Benjaminiet uit de slagorden, en kwam te Silo denzelfden dag; en zijn klederen waren gescheurd, en er was aarde op zijn hoofd. En als hij kwam, ziet, zo zat Eli op een stoel aan de zijde van den weg, uitziende; want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Als die man kwam, om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij: Wat is de stem dezer beroerte? Toen haastte zich die man, en hij kwam en boodschapte het aan Eli. (Eli nu was een man van acht en negentig jaren, en zijn ogen stonden stijf, dat hij niet zien kon.) En die man zeide tot Eli: Ik ben het, die uit de slagorden kom, en ik ben heden uit de slagorden gevloden. Hij dan zeide: Wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij, die de boodschap bracht, en zeide: IsraŽl is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen, en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied; daarenboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven, en de ark Gods is genomen. En het geschiedde, als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van den stoel af, aan de zijde der poort, en brak den nek, en stierf; want de man was oud en zwaar; en hij richtte IsraŽl veertig jaren", 1 Sam. 4:1-18.

DE HUIDIGE REFOKERKEN, EEN VERGADERING DER BOOSDOENERS ! GAAT UIT VAN HAAR !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE EEN HEILIGE ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK (2) - GPPB. (01-03-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE EEN HEILIGE ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK IS DE ALGEMENE VERGADERING EN DE GEMEENTE DER EERSTGEBORENEN DIE IN DE HEMEL ZIJN OPGESCHREVEN (2)

Schriftlezing: Mattheus 16:13-19 - Mattheus 18:16-20

Tekst voor de prediking:
"Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen", Matth. 18:20.

"Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de Stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen; en tot den Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel", Hebr. 12:22-24.


DE HUIDIGE REFOKERKEN, EEN VERGADERING DER BOOSDOENERS ! GAAT UIT VAN HAAR !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET BEVEL VAN CHRISTUS OM UIT DE HOMOKERKHUIZEN TE VERTREKKEN DOOR REFO-ONKRUID GENEGEERD (1) - GPPB. (01-03-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET BEVEL VAN CHRISTUS OM UIT DE HOMOKERKHUIZEN TE VERTREKKEN DOOR REFO-ONKRUID GENEGEERD EN VERVALST (1)

Schriftlezing: Markus 6:1-13

Tekst voor de prediking:
"En Hij zeide tot hen: Zo waar gij in een huis zult ingaan, blijft daar, totdat gij van daar uitgaat. En zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende van daar, schudt het stof af, dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg Ik u: Het zal Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels dan dezelve stad", Markus 6:10-11.

Enkele voorbeelden van de geloofspraktijk krachtens het bovenstaand bevel van Christus:

Handelingen 13:51: "Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelve, en kwamen te Ikonium.

Handelingen 18:6: "Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af, en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heengaan."

DE VERVALSING VAN DE LEER VAN CHRISTUS WORDT DOOR ALLE AMBTSDRAGERS BINNEN DE HUIDIGE REFOKERKEN GEPRAKTISEERD MET DE DRIE FORMULIEREN VAN ENIGHEID OP HUN LIPPEN EN IN HUN VAANDEL - DE DOOIE RECHTZINNIGHEID TEN TOP !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERK-POLITIEKE DEMOCRATIE IS PURE VIJANDSCHAP TEGEN GOD, WANT DE HEERE HEEFT GEZEGD: DE MEERDERE ZAL DE MINDERE DIENEN! (2) - GPPB. (22-02-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERK-POLITIEKE DEMOCRATIE IS PURE VIJANDSCHAP TEGEN GOD, WANT DE HEERE HEEFT GEZEGD: "DE MEERDERE ZAL DE MINDERE DIENEN!" (2)

Schriftlezing: Genesis 25

Tekst voor de prediking:
"En Izak bad den HEERE zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw; want zij was onvruchtbaar; en de HEERE liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeide zij: Is het zo? waarom ben ik dus? en zij ging om den HEERE te vragen. En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natien zullen zich uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal den mindere dienen", Gen. 25:21-23.

DE VLOEK EN HET OORDEEL GODS RUSTEN OP DE GRISTELIJKE DEMON-POLITIEK EN DE KERKPOLITIEKE DEMOCRATISCHE KERKEN !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JEREMIA KLAAGT AAN GOD DAT HIJ HET VOLK EN JERUZALEM GROTENLIJKS HEEFT BEDROGEN (1) - GPPB. (22-02-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEREMIA KLAAGT AAN GOD DAT HIJ HET VOLK EN JERUZALEM GROTENLIJKS HEEFT BEDROGEN (1)

Schriftlezing: Jeremia 4

Tekst voor de prediking:
"Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! waarlijk, Gij hebt dit volk en Jeruzalem grotelijks bedrogen, zeggende: Gijlieden zult vrede hebben; daar het zwaard tot aan de ziel raakt", Jer. 4:10.

Enkele verklarende teksten:
Nu dan, zie, de HEERE heeft een leugengeest in den mond van deze uw profeten gegeven, en de HEERE heeft kwaad over u gesproken", 2 Kron. 18:22.

"De HEERE heeft een zeer verkeerden geest ingeschonken in het midden van hen [het refodom], en zij hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen, gelijk een dronkaard zich om en om wentelt in zijn uitspuwsel", Jes. 19:14.

"En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de Waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid", 2 Thess. 2:10-12.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS, DIE EEN STEEN DES AANSTOOTS EN EEN ROTS DER ERGERNIS IS VOOR HET VROME VLEES, IS VOOR GODS WARE VOLK EEN VASTE BURCHT OM IN TE WONEN (2) - GPPB. (15-02-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS, DIE EEN STEEN DES AANSTOOTS EN EEN ROTS DER ERGERNIS IS VOOR HET VROME VLEES, IS VOOR GODS WARE VOLK EEN VASTE BURCHT OM IN TE WONEN (2)

Schriftlezing: Jesaja 28

Tekst voor de prediking:
"Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op dezen Steen valt, die zal verpletterd worden; en op wien Hij valt, dien zal Hij vermorzelen. En als de overpriesters en FarizeeŽn deze Zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij, dat Hij van hen sprak. En zoekende Hem te vangen, vreesden zij de scharen, dewijl deze Hem hielden voor een profeet", Matth. 21:43-46.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GEPLANTE WIJNGAARD DER JODEN EN DER REFORMATIE UITGERUKT EN WEGGENOMEN (1) - GPPB. (15-02-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GEPLANTE WIJNGAARD DER JODEN EN DER REFORMATIE UITGERUKT EN WEGGENOMEN (1)

Schriftlezing: Mattheus 21

"Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak daarin, en bouwde een toren, en verhuurde dien den landlieden, en reisde buiten Ďs lands. Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden, om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben den een geslagen, en den anderen gedood, en den derden gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eersten, en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende: Zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, den zoon ziende, zeiden onder elkander: Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende, wierpen zij hem uit, buiten den wijngaard, en doodden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij dien landlieden doen? Zij zeiden tot hem: Hij zal den kwaden een kwaden dood aandoen, en zal den wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De Steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een Hoofd des hoeks; van den Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?" Matth. 21:33-42.

Lees ook de preek van ds. A. Peden via onderstaande blok.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALEXANDER PEDEN PREEKT GODS OORDELEN OVER REFO/KERKEN/DOMINEES/RD/SGP  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AFSNIJDENDE PREEK VAN ALEXANDER PEDEN OVER MATTHE‹S 21:38
JEGENS HUIDIGE REFO-KERKEN EN HAAR KERKPOLITIEKE HUURLINGEN

Lees volledige preek via de Klik hier link of klik op de afbeelding


Veldbijeenkomst ca. 1681 te Glenluce te Galloway

- Preek van ds. Peden 100% van toepassing op de afvallige refo-kerken/dominees
en op de maffiose RD-top en de atheÔstische SGP -

- Note: Lees i.p.v. Schotland: Nederland -


-------------------------------------------------------------

Voorafspraak
Velen zijn hier thans samengekomen. Het is nodig, dat ge uzelf onderzoekt, om welke reden u hier kwam. Sinds lang is het onze begeerte voor God geweest, om ons van u vrij te maken en thans zal Hij onze begeerte vervullen. Er zijn vijf zaken, welke ik u heb aan te kondigen.

- De eerste zaak is deze, dat een bloedig zwaard, een bloedig zwaard, o Schotland [Nederland], de meesten van u in het hart zal treffen

- Ten tweede; men zal veel mijlen in Schotland [Nederland] kunnen reizen en niets ontwaren dan verwoeste plaatsen.

- Ten derde; de vruchtbaarste plekken, o Schotland [Nederland], zullen in u zijn als de toppen der bergen.

- Ten vierde: vrouwen en kinderen zullen, o Schotland [Nederland], in stukken worden gehouwen.

- Ten vijfde: Menige samenkomst, o Schotland [Nederland], werd op uw bodem gehouden, maar eerlang zal de Heere in uw landpalen een gerichtsdag houden, welke u zal doen beven en sidderen! God heeft u, o Schotland [Nederland], menige predikatie geschonken, maar weldra zullen Gods gerichten even veelvuldig zijn als deze kostelijke bijeenkomsten zijn geweest, waarin Hij Zijn getrouwe dienstknechten heeft gezonden om u in Zijn Naam te waarschuwen voor het gevaar van de Heere af te vallen en in het verbreken van alle plechtige beloften, waarmee Hij dit land aan Zichzelf verbonden heeft. De Heere zond een John Welch, een Patrick Semple, een Cameron en een Cargill, om het u te prediken, o Schotland [Nederland]. Maar eerlang zal God tot u prediken door een bloedig zwaard; want de Heere zal niet ťťn woord op de aarde laten vallen van hetgeen deze mannen gesproken hebben, die Hij uitgezonden heeft en gelast heeft deze dingen in Zijn Naam te prediken; ik zeg, niet ťťn woord dezer mannen zal op de aarde vallen, maar zij zullen eerlang in vervulling gaan.

"Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander: Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, en zijn erfenis aan ons behouden", MattheŁs 21:38.

Dit is Schotlands [Nederlands] zonde. Indien onze koning en onze edelen heden ten dage de Heere Jezus Christus in hun midden hadden in Edinburgh [Den Haag], wat zouden zij met Hem doen? Zij zouden Hem voorwaar aan de galg brengen, of nog erger, zo zij zulks konden beramen. Om welke reden Hij eerlang met hen zal afhandelen, met onze koning, onze edelen en een gedeelte van ontrouwe predikanten, over wie Hij eerlang wraak zal doen, zowel als over geestelijken en boosdoeners.

KLIK OP DE AFBEELDING OF OP DE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-PREEK VAN ALEXANDER PEDEN EN LEG DE HUURLINGENHOUDING VAN DE HUIDIGE DOMINEES EENS NAAST DEZE PREEK.

MIDDEN IN HET OORDEEL WORDT DE HEERLIJKHEID DES HEEREN BEZONGEN DOOR GODS ELLENDIGE VOLK DIE ZICH IN DE OORDELEN DES HEEREN VERBLIJDEN (2) - GPPB. (08-02-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MIDDEN IN HET OORDEEL WORDT DE HEERLIJKHEID DES HEEREN BEZONGEN DOOR GODS ELLENDIGE VOLK DIE ZICH IN DE OORDELEN DES HEEREN VERBLIJDEN (2)

Schriftlezing: Zefanja 3

Tekst voor de prediking:
"Want in het binnenste van het land, in het midden dezer volken, zal het alzo wezen, gelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen, wanneer de wijnoogst geŽindigd is. Die zullen hun stem opheffen, zij zullen vrolijk zingen; vanwege de heerlijkheid des HEEREN zullen zij juichen van de zee af. Daarom eert den HEERE in de valleien, in de eilanden der zee den Naam des HEEREN, des Gods van IsraŽl. Van het uiterste einde der aarde horen wij psalmen, tot verheerlijking des Rechtvaardigen. Doch nu zeg ik: Ik word mager, ik word mager, wee mij! de trouwelozen handelen trouwelooslijk, en met trouweloosheid handelen de trouwelozen trouwelooslijk", Jesaja 24:13-16.

De democratische kerk-politieke poppenkast haalt de vloek des verbonds over land en volk, vanwege de veranderingen die zij aanbrengen in de leer/inzettingen van Christus !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEGENEN DIE DE LEER VAN CHRISTUS VERANDEREN ZULLEN DOOR DE VLOEK VERTEREN EN VERBRANDEN (1) - GPPB. (08-02-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEGENEN DIE DE LEER VAN CHRISTUS VERANDEREN (ZOALS DE SGP, HET RD EN DE REFO-KERKEN DAT DOEN), ZULLEN DOOR DE VLOEK VERTEREN EN DOOR DE HITTIGHEID VAN DES HEEREN TOORN VERBRANDEN (1)

Schriftlezing: Jesaja 24

"Ziet, de HEERE maakt het land ledig, en Hij maakt het woest; en Hij keert deszelfs gestaltenis om, en Hij verstrooit zijn inwoners. En gelijk het volk, alzo zal de priester wezen; gelijk de knecht, alzo zijn heer; gelijk de dienstmaagd, alzo haar vrouw; gelijk de koper, alzo de verkoper; gelijk de lener, alzo de ontlener; gelijk de woekeraar, alzo die, van welken hij woeker ontvangt. Dat land zal ganselijk ledig gemaakt worden, en het zal ganselijk beroofd worden; want de HEERE heeft dit Woord gesproken. Het land treurt, het verwelkt; het aardrijk kweelt, het verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwelen. Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond. Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest worden; daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden, en er zullen weinig mensen overblijven", Jesaja 24:1-6.

De democratische kerk-politieke poppenkast haalt de vloek des verbonds over land en volk, vanwege de veranderingen die zij aanbrengen in de leer/inzettingen van Christus !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE TOORN VAN HET LAM GEOPENBAARD OVER DE OVERHEDEN EN HUN SLAAFSE SGP-AANBIDDERS DIE DE RECHTEN GODS VERTRAPPEN (2) - GPPB. (01-02-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE TOORN VAN HET LAM GEOPENBAARD OVER DE OVERHEDEN EN HUN SLAAFSE SGP-AANBIDDERS DIE DE RECHTEN GODS VERTRAPPEN (2)

Schriftlezing: Psalm 2

Over Sions gezalfde Koning, het ambt van de overheid en Artikel 36 van de NGB

"Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons Hun banden verscheuren, en Hun touwen van ons werpen. Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde! Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen", Psalm 2.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE OVERHEID ALS GODS DIENARES; ARTIKEL 36 VAN DE NGB EN DE VERVALSING DAARVAN DOOR DE GRISTELIJKE POLITIEK BIJ MONDE VAN SGP-ers, STAAIJ, DIJKGRAAF, BISSCHOP, LEEUWEN, SCHANS, SCHOLTEN, DIJK EN BALKE (1) - GPPB. (01-02-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE OVERHEID ALS GODS DIENARES; ARTIKEL 36 VAN DE NGB EN DE VERVALSING DAARVAN DOOR DE GRISTELIJKE POLITIEK BIJ MONDE VAN SGP-ers, STAAIJ, DIJKGRAAF, BISSCHOP, LEEUWEN, SCHANS, SCHOLTEN, DIJK EN BALKE (1)

Schriftlezing: Romeinen 13

"Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil", Romeinen 13:1-5.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE BLOEDSCHULD OP DE HOOFDEN VAN DE LASTERAARS, WAARVAN GODS GETUIGEN (2) - GPPB. (25-01-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE BLOEDSCHULD OP DE HOOFDEN VAN DE LASTERAARS, WAARVAN GODS GETUIGEN ZICH IN DE NAAM VAN CHRISTUS VRIJMAKEN, DOOR HET GETUIGENIS DES GEESTES EN HET STOF VAN HUN VOETEN TE SCHUDDEN (2)

"Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af, en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heengaan", Handelingen 18:6.

"En hij ging in de synagoge, en sprak vrijmoediglijk, drie maanden lang met hen handelende, en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden, en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van den weg des Heeren voor de menigte, week hij van hen, en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekeren Tyrannus", Handelingen 19:8-9.

"Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde", Handelingen 13:45-47.

"En Hij zeide tot hen: Zo waar gij in een huis zult ingaan, blijft daar, totdat gij van daar uitgaat. En zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende van daar, schudt het stof af, dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg Ik u: Het zal Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels dan dezelve stad", Markus 6:10-11.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GELIJKVORMIGHEID AAN CHRISTUS SLUIT GEMEENSCHAP MET DE WERKEN DER DUISTERNIS UIT (1) - GPPB. (25-01-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GELIJKVORMIGHEID AAN CHRISTUS SLUIT GEMEENSCHAP MET DE WERKEN DER DUISTERNIS UIT (1)

Schriftlezing: Efeze 5

"En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht", Efeze 5:11-13.

De bestaande en repeterende breuken van de huidige kerken staan gelijk aan de gedurige twist tussen de SadduceŽn en de FarizeeŽn en is een twist des doods, zoals ook de verbroedering tussen refokerken enerzijds en de valse oecumene met Rome anderzijds, een eenheid des doods is.

CU/SGP en haar refo-kerkelijke achterban is een volbloed SadduceÔstische (atheÔstische) beweging die van God een kleipop maakt en van Zijn Woord een vloermat. God zal evenwel lachen in haar verderf.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS VOLK HEEFT DE GEEST DIE UIT GOD IS ONTVANGEN EN ZIJ HEBBEN DE DE GEEST EN ZIN VAN CHRISTUS (2) - GPPB. (18-01-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GEEST DER DIENSTBAARHEID (Rom. 8:15a), DE GEEST DER VREESACHTIGHEID (2 Tim. 1:7) EN DE GEEST DER WERELD (1 Kor. 2:12) IS DE GEEST VAN DE OUDE MENS ONDER DE WET - GODS VOLK HEEFT ONTVANGEN DE GEEST DIE UIT GOD IS EN ZIJ HEBBEN DE GEEST EN ZIN VAN CHRISTUS (2)

Schriftlezing: 1 Timotheus 6

"Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden", 1 Korinthe 2:12-15.

"Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods", en daarom onderscheidt de geestelijke mens alle dingen, naar de mate des geloofs.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOCH DE GEESTELIJKE MENS ONDERSCHEIDT WEL ALLE DINGEN (1) - GPPB. (18-01-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DOCH DE GEESTELIJKE MENS ONDERSCHEIDT WEL ALLE DINGEN (1)

Schriftlezing: 1 Korinthe 2

"Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden", 1 Korinthe 2:12-15.

"Positieve politiek" bij monde van Van der Staaij begint in de dood en eindigt in de hel !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEEN JUK AAN GAAN MET DE ONGELOVIGE, DAT IS: GEEN SAMENSTEMMING VAN CHRISTUS MET BELIAL (2) - GPPB. (11-01-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GEEN JUK AAN GAAN MET DE ONGELOVIGE, DAT IS: GEEN SAMENSTEMMING VAN CHRISTUS MET BELIAL (2)

Schriftlezing:
2 Korinthe 6

"Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen", 2 Korinthe 6:14-17.

De betekenis van het onderstaande in het kader van het bovenstaande:
"Maar den anderen zeg ik, niet de Heere: Indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft, en dezelve tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlate; en een vrouw, die een ongelovigen man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlate. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door den man; want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig", 1 Korinthe 7:12-14.

Het Refodom en haar EO-bijwijven is in de volle breedte ťťn grote samenstemming van Christus met Belial


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET WARE DISCIPELSCHAP STELT CHRISTUS EN ZIJN LEER BOVEN ALLES EN IEDEREEN IN DE HANDHAVING VAN DE BIJBELSE TUCHT (1) - GPPB. (11-01-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WARE DISCIPELSCHAP STELT CHRISTUS EN ZIJN LEER BOVEN ALLES EN IEDEREEN IN DE HANDHAVING VAN DE BIJBELSE TUCHT (1)

Schriftlezing:
Mattheus 10:32-38 - Lukas 14:25-35

Mattheus 10:32-38: "Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig."

Lukas 14:25-35: "En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen: Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is? Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten. Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning, gaande naar den krijg, om tegen een anderen koning te slaan, zit niet eerst neder, en beraadslaagt, of hij machtig is met tien duizend te ontmoeten dengene, die met twintig duizend tegen hem komt? Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog verre is, en begeert, hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn. Het zout is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen, die hore."

Geloofsgehoorzaamheid in het kader van de scheppingsorde: God het Hoofd van Christus, Christus het Hoofd van de man, de man het hoofd der vrouw in huis, kerk en staat.

Mannen die hun door God gegeven drievuldig ambt als profeet, priester en koning, laten ontnemen en de vrouw laten regeren en hun vrouw en huisgenoten vrijlaten in hun valse religie, zullen het oordeel dragen, wie zij ook zijn!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VADERLIJKE KASTIJDINGEN MAAKT BIJ GODS ZONEN RECHTE PADEN VOOR HUN VOETEN (2) - GPPB. (04-01-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VADERLIJKE KASTIJDINGEN MAAKT BIJ GODS ZONEN RECHTE PADEN VOOR HUN VOETEN (2)

Schriftlezing:
Jesaja 35

"En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn. Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieen; en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde, maar dat het veelmeer genezen worde", HebreeŽn 12:11-13.

Tegenover verzaakte liefdesplicht -jegens alle terreinen van het leven- stelt God bij de Zijnen bestraffing en kastijding: "Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde", Hebr. 12:4.

De SGP en voltallige achterban daarentegen is een dode en Godevijandige bastaardbeweging; gaan met vlag en wimpel door het leven, zijn vrienden der wereld; dienen de Belial en Bašl-Zebub; zijn ontbloot van de Vaderlijke kastijding en dezulken zullen met de rijke man hun ogen opslaan in de eeuwige pijn. "Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen", Hebr. 12:8.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET TEGENSTAAN VAN EN HET STRIJDEN TEGEN DE ZONDE IN DE VOLLE WAPENRUSTING GODS (1) - GPPB. (04-01-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET TEGENSTAAN VAN EN HET STRIJDEN TEGEN DE ZONDE IN DE VOLLE WAPENRUSTING GODS (1)

Schrtiftlezing:
HebreeŽn 12

"Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde", HebreeŽn 12:1-4.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIEUWJAARSDAG 2015 - Voor een nieuw schepsel in Christus is al het oude voorbij en is alles nieuw in het Begin der (her)schepping Gods - GPPB. (01-01-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NIEUWJAARSDAG 2015 - Voor een nieuw schepsel in Christus is al het oude voorbij en is alles nieuw in het Begin der (her)schepping Gods

"Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden", 2 Korinthe 5:17.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.derokendevlaswiek.com