AUDIOPREKEN 2016
OUDEJAARSDAG 2016 - BETER IS EEN GOEDE NAAM DAN GOEDE OLIE EN DE DAG DES DOODS DAN DE DAG DAT IEMAND GEBOREN WORDT - GPPB. (31-12-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OUDEJAARSDAG 2016 - BETER IS EEN GOEDE NAAM DAN GOEDE OLIE EN DE DAG DES DOODS DAN DE DAG DAT IEMAND GEBOREN WORDT

Schriftlezing: Prediker 7

Tekst voor de prediking:
"Beter is een goede naam, dan goede olie, en de dag des doods, dan de dag, dat iemand geboren wordt. Het is beter te gaan in het klaaghuis, dan te gaan in het huis des maaltijds; want in hetzelve is het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart. Het treuren is beter dan het lachen; want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd. Het hart der wijzen is in het klaaghuis; maar het hart der zotten in het huis der vreugde. Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand hore het gezang der dwazen. Want gelijk het geluid der doornen onder een pot is, alzo is het lachen eens zots. Dit is ook ijdelheid. Voorwaar, de onderdrukking zou wel een wijze dol maken; en het geschenk verderft het hart. Het einde van een ding is beter dan zijn begin; de lankmoedige is beter dan de hoogmoedige. Zijt niet haastig in uw geest om te toornen; want de toorn rust in den boezem der dwazen. Zeg niet: Wat is er, dat de vorige dagen beter geweest zijn, dan deze? Want gij zoudt naar zulks niet uit wijsheid vragen", Pred. 7:1-10.

Het waarachtige kenmerk van een goede naam voor God:
"Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om des Zoons des mensen wil", Luk. 6:22.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTZONDAG 2016 - DE HUIDIGE KERKSTAND DER ZAKEN: 'WANT DE LEIIDERS DEZES VOLK ZIJN VERLEIDERS EN DIE VAN HEN GELEID WORDEN, WORDEN INGESLOKT' (2) - GPPB. (25-12-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTZONDAG 2016 - DE HUIDIGE KERKSTAND DER ZAKEN: "WANT DE LEIIDERS DEZES VOLK ZIJN VERLEIDERS EN DIE VAN HEN GELEID WORDEN, WORDEN INGESLOKT" (2)

Schriftlezing: Lukas 1:57-80

Tekst voor de prediking:
"De oude en aanzienlijke, die is de kop; maar de profeet, die valsheid leert, die is de staart. Want de leiders dezes volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt", Jes. 9:14-15.

"Want Jeruzalem heeft aangestoten, en Juda is gevallen, dewijl hun tong en zijn handelingen tegen den HEERE zijn, om de ogen Zijner heerlijkheid te verbitteren. Het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hen, en hun zonden spreken zij vrij uit, gelijk Sodom; zij verbergen ze niet. Wee hunlieder ziel; want zij doen zichzelven kwaad", Jes. 3:8-9.


Nogmaals de verraderlijk-meinedige SGP-politiek aangetoond, waarin alle refo-dominees als stomme honden die niet bassen kunnen, participeren, vrijuit spreken over hun zonden, gelijk Sodom (Jes. 3:9), en daarmee een bloedschuld op zich geladen hebben die zijn weerga niet kent en Gods bloedige oordelen onafwendbaar over land en volk ingeroepen hebben.

Toen de wrede koning Karel II sinds het jaar 1660 zijn scepter zwaaide over Engeland en Schotland, en zich niet alleen als koning, maar zich ook als hoofd van de kerk liet gelden, moesten alle inwoners van het toenmalige Britse continent aan hem de eed van gehoorzame onderwerping zweren, wat verraad jegens Christus en Zijn kroonrechten inhield.

Ware Christenen konden die valse eed vanzelf niet afleggen, omdat zij een andere Koning toebehoorden en Hem alleen eerden, vreesden en liefhadden, nl. de Koning der koningen, het enige Hoofd der Kerk, Jezus Christus. Toen brak de christenvervolging met name in Schotland in alle hevigheid los, onder aanvoering van Ĺs konings bloedhonden, Claverhouse en Wrathburn.

In onze dagen staat heel het Refodom achter de valse 2e kamer-eed van trouw aan het athe´stische koningshuis, die o.a. de 2e kamerleden der SGP hebben afgelegd en daarmee meineed hebben gepleegd jegens Christus en Zijn Heilig Woord, aangezien die 2e kamer-eed op gelijke voet staat met de valse eed aan koning Karel II, omdat men met die 2e kamer-eed zweert dat Ĺs lands wetten boven Gods heilig Woord en Wet verheven zijn. De verraderlijke politiek van de meinedige SGP, is dan ook niet verborgen gebleven, hetgeen duidelijk tot uitdrukking komt in de verraderlijke dubbelslachtigheid der SGP, waarin men enerzijds Gods Woord op de lippen neemt en anderzijds in de praktijk volledig in strijd met het Goddelijke Woord handelt. De SGP-politieke praktijk houdt letterlijk het kiezen tussen kwaden in, waarmee met beoogt om het goede daaruit voort te laten komen, terwijl de Heilige Geest bij monde van de apostel Paulus over zulke duivelse praktijken het oordeel der verdoemenis uitspreekt (Rom. 3:8).

De SGP-kamerleden hebben met die meineed ook de Goddelijke scheppingsorde verkracht, te weten, God het Hoofd van Christus, Christus het Hoofd van de man, de man het hoofd der vrouw, want zij hebben de vrouw aan de Goddelijke scheppingsorde onttrokken en haar toegelaten om een politiek ambt te bekleden, op last van de hoge raad en de mensen meer gehoorzaamheid bewezen dan God. Het Vaandel des Woords van Jezus Christus, waarin geschreven staat, dat we God altijd en overal meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen, hebben alle SGP-ers smadelijk verraden, gelijk geschreven is in Handelingen 7:52: "Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTZONDAG 2016 - DE HEERSCHAPPIJ VAN HET GEBOREN KIND EN DE NAMEN VAN DE GEGEVEN ZOON GODS EN DES MENSEN (1) - GPPB. (25-12-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTZONDAG 2016 - DE HEERSCHAPPIJ VAN HET GEBOREN KIND EN DE NAMEN VAN DE GEGEVEN ZOON GODS EN DES MENSEN (1)

Schriftlezing: Jesaja 9

Tekst voor de prediking:
"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst", Jes. 9:5


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WAT HET BETEKENT DAT ABRAHAMS GELOOF IS GEREKEND TOT RECHTVAARDIGHEID (2) - GPPB. (18-12-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WAT HET BETEKENT DAT ABRAHAMS GELOOF IS GEREKEND TOT RECHTVAARDIGHEID (2)

Schriftlezing: Galaten 3

Tekst voor de prediking:
"De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had...", Gen. 12:1-3a.

"En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid", Gen. 15:6.

"Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid", Rom. 4:3.

"Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend", Gal. 3:6.

"En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend
, en hij is een vriend van God genaamd geweest", Jak. 2:23.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE LEER VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE, KERKBREED VERVALST DOOR DE REFO-PELAGIAANSE LEER/PRAKTIJK VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE (SODOMITISCHE) GODDELOOSHEID (1) - GPPB. (18-12-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE LEER VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE, KERKBREED VERVALST DOOR DE REFO-PELAGIAANSE LEER/PRAKTIJK VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE (SODOMITISCHE) GODDELOOSHEID (1)

Schriftlezing: Genesis 12:1-7 - Genesis 15:1-6 - Romeinen 4

Tekst voor de prediking:
"De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had...", Gen. 12:1-3a.

"En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid", Gen. 15:6.

"Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid", Rom. 4:3.

"Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend", Gal. 3:6.

"En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest", Jak. 2:23.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS IS EEN STEEN DES AANSTOOTS EN EEN ROTS DER ERGERNIS VOOR HET AFVALLIGE REFODOM, MAAR VOOR GODS VOLK IS HIJ DIERBAAR (2) - GPPB. (11-12-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS IS EEN STEEN DES AANSTOOTS EN EEN ROTS DER ERGERNIS VOOR HET AFVALLIGE REFODOM, MAAR VOOR GODS VOLK IS HIJ DIERBAAR (2)

Schriftlezing: 1 Petrus 2

Tekst voor de prediking:
"U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn", 1 Petrus 2:7-8.

De uitwerking van de huidige non-separerende, pelagiaanse en tuchtloze refo-prediking:
Van de huidige refo-generatie is:
93 % oke met refo-homo's en participeert met het erotische lastergal-forum van het RD, ofwel refo-seks-riool-web (refoweb) geheten
63 % oke met voorbehoedsmiddelen
90 % oke met vrienden met een valse religie

WORDT BEHOUDEN VAN DIT VERKEERDE SODOMITISCHE-REFO-GESLACHT !

GAAT UIT VAN HAAR MIJN VOLK, OPDAT GIJ MET HUN ZONDEN GEEN GEMEENSCHAP HEBT EN VAN HUN PLAGEN NIET ONTVANGT !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BRIEF VAN RENE AAN DS. W. PIETERS' REFO-RIOOL-WEB  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier BRIEF VAN RENE AAN DS. W. PIETERS' REFO-RIOOL-WEB OMTRENT ZIJN SUBTIELE JUDASKUS

KLIK OP HET PDF-IKOONTJE TER INZAGE GENOEMDE BRIEF

ZALIG IS HIJ, DIE AAN MIJ NIET ZAL GE╦RGERD WORDEN (1) - GPPB. (11-12-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ZALIG IS HIJ, DIE AAN MIJ NIET ZAL GE╦RGERD WORDEN (1)

Schriftlezing: Lukas 7:11-35

Tekst voor de prediking:
"En zalig is hij, die aan Mij niet zal geŰrgerd worden", Luk. 7:23.

De Judaskus van ds. W. Pieters op refo-seks-riool-web.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIJD SMART EN ARBEID OM VOORT TE BRENGEN, O DOCHTER SIONS! ALS EEN BARENDE VROUW (2) - GPPB. (04-12-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
LIJD SMART EN ARBEID OM VOORT TE BRENGEN, O DOCHTER SIONS! ALS EEN BARENDE VROUW (2)

Schriftlezing: Jesaja 2:1-5; Jesaja 65:17-25; Amos 9:12-15; Zefanja 3:12-20

Tekst voor de prediking:
"En gij Schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions! tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem. Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Is uw Raadgever vergaan, dat u smart, als van een barende vrouw, heeft aangegrepen? Lijd smart en arbeid om voort te brengen, o dochter Sions! als een barende vrouw; want nu zult gij wel uit de stad henen uitgaan, en op het veld wonen, en tot in Babel komen, maar aldaar zult gij gered worden; aldaar zal u de HEERE verlossen uit de hand uwer vijanden. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld, die daar zeggen: Laat ze ontheiligd worden, en laat ons oog schouwen aan Sion. Maar zij weten de gedachten des HEEREN niet, en verstaan Zijn raadslag niet; dat Hij hen vergaderd heeft als garven tot den dorsvloer. Maak u op en dors, o dochter Sions! Want Ik zal uw hoorn ijzer maken, en uw klauwen koper maken, en gij zult vele volken verpletteren; en Ik zal hunlieder gewin den HEERE verbannen, en hun vermogen den Heere der ganse aarde. Nu, rot u met benden, gij dochter der bende, hij zal een belegering tegen ons stellen; zij zullen den rechter Israels met de roede op het kinnebakken slaan", Micha 4 (vers 8-10).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MAAK U OP, O DOCHTER SIONS, WANT IK ZAL UW HOORN IJZER MAKEN EN UW KLAUWEN KOPER MAKEN EN GIJ ZULT VELE VOLKEN VERPLETTEREN (1) - GPPB. (04-12-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MAAK U OP, O DOCHTER SIONS, WANT IK ZAL UW HOORN IJZER MAKEN EN UW KLAUWEN KOPER MAKEN EN GIJ ZULT VELE VOLKEN VERPLETTEREN (1)

Schriftlezing: Micha 4

Tekst voor de prediking:
"Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien. En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond des HEEREN der heirscharen heeft het gesproken. Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos. Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik haar, die hinkende was, verzamelen, en haar, die verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd had. En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre henen verstoten was, tot een machtig volk; en de HEERE zal Koning over hen zijn op den berg Sions, van nu aan tot in eeuwigheid. En gij Schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions! tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem. Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Is uw Raadgever vergaan, dat u smart, als van een barende vrouw, heeft aangegrepen? Lijd smart en arbeid om voort te brengen, o dochter Sions! als een barende vrouw; want nu zult gij wel uit de stad henen uitgaan, en op het veld wonen, en tot in Babel komen, maar aldaar zult gij gered worden; aldaar zal u de HEERE verlossen uit de hand uwer vijanden. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld, die daar zeggen: Laat ze ontheiligd worden, en laat ons oog schouwen aan Sion. Maar zij weten de gedachten des HEEREN niet, en verstaan Zijn raadslag niet; dat Hij hen vergaderd heeft als garven tot den dorsvloer. Maak u op en dors, o dochter Sions! Want Ik zal uw hoorn ijzer maken, en uw klauwen koper maken, en gij zult vele volken verpletteren; en Ik zal hunlieder gewin den HEERE verbannen, en hun vermogen den Heere der ganse aarde. Nu, rot u met benden, gij dochter der bende, hij zal een belegering tegen ons stellen; zij zullen den rechter Israels met de roede op het kinnebakken slaan", Micha 4 (vers 13).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN ANDERE TOETSSTEEN DES WAREN GELOOF IS DE GODZALIGE WANDEL, ZOALS CHRISTUS GEWANDELD HEEFT DOENDE DE WIL DES VADERS, DOCH VELE -ZO NIET ALLE- REFO-BELIJDERS WANDELEN ANDERS EN OPENBAREN ZICH ALS BITTERE VIJANDEN VAN HET KRUIS VAN CHRISTUS (2) - GPPB. (27-11-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN ANDERE TOETSSTEEN DES WAREN GELOOF IS DE GODZALIGE WANDEL, ZOALS CHRISTUS GEWANDELD HEEFT DOENDE DE WIL DES VADERS, DOCH VELE -ZO NIET ALLE- REFO-BELIJDERS WANDELEN ANDERS EN OPENBAREN ZICH ALS BITTERE VIJANDEN VAN HET KRUIS VAN CHRISTUS (2)

Schriftlezing: 1 Johannes 2

Tekst voor de prediking:
"Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft", 1 Joh. 2:6.

"Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken", Filipp. 3:18-19.


Vele wandelen anders:
De vijandschap tegen het kruis van Christus geventileerd door de huidige refo-kerken en hun voorgangers is openbaar en zij worden beheerst door:

1. Een verraderlijk-geveinsde pro-homo-trend waardoor de kerken en hun voorgangers de allervreselijkste oordelen Gods over land en volk inroepen, gelijk God Sodom en Gomorra weggevaagd heeft van de aardbodem.
2. een tuchtloos en aangepast evangelie waarin de Leeuw uit Juda's stam met Zijn vroomvleesverterende ijver voor Gods huis- geen plaats heeft, waarmee de ergernis van het kruis van Christus teniet gedaan is, opdat men niet vervolgd zou worden; gepaard gaande met promotie-preken van het rijke-jongelings-geloof, waardoor het refo-dal dorre doodsbeenderen met de dag groeit tot ver buiten 's lands grenzen.
3. door de refo-gekerstende occulte Lewis- en/of Tim Keller--religie, met name gepromoot door OGG-antichrist Van der Staaij en achitofeliaanse consorten, waartegen geen enkele dominee ten velde trekt in Gods Naam. Ook ds. A. Kort niet en desgevraagd weigert hij een tuchtmaatregel uit te roepen over OGG-ketters, met name jegens SGP-antichrist Van der Staaij, maar wast zijn handen liever in onschuld, ofwel in het badwater van Pilatus.

Thomas Shepard: "De bijen die haar angel verloren hebben noemen wij hommels. Wanneer het zout der aarde -de dienaars van Christus- hun scherpte, doordringendheid, of zout verloren hebben, deugt het nergens meer toe, dan om buiten geworpen te worden; onze toehoorders zullen verrotten en bederven door zulke [zoutloze] leringen aan te horen die hen nooit eens onderzoeken."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOETSSTEEN VAN HET WARE GELOOF IS VERVOLGD WORDEN EN DE SMAADHEID VAN CHRISTUS DRAGEN OP DE SMALLE WEG DES LEVENS ONDER HET HEILIGEND KRUIS VAN CHRISTUS (1) - GPPB. (27-11-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TOETSSTEEN VAN HET WARE GELOOF IS VERVOLGD WORDEN EN DE SMAADHEID VAN CHRISTUS DRAGEN OP DE SMALLE WEG DES LEVENS ONDER HET HEILIGEND KRUIS VAN CHRISTUS (1)

Schriftlezing: Hebreen 11

Tekst voor de prediking:
"....Welken door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt; de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in den krijg sterk geworden zijn, heirlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht; de vrouwen hebben hare doden uit de opstanding weder gekregen; en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geselen geproefd, en ook banden en gevangenis; zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht; hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen; verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde; (welker de wereld niet waardig was) hebben in woestijnen gedoold, en op bergen, en in spelonken, en in holen der aarde. En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen; alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden", Hebr. 11:33-40.

"Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken", Filipp. 3:18-19.


Vele wandelen anders:
De vijandschap tegen het kruis van Christus geventileerd door de huidige refo-kerken en hun voorgangers is openbaar en zij worden beheerst door:

1. Een verraderlijk-geveinsde pro-homo-trend waardoor de kerken en hun voorgangers de allervreselijkste oordelen Gods over land en volk inroepen, gelijk God Sodom en Gomorra weggevaagd heeft van de aardbodem.
2. een tuchtloos en aangepast evangelie waarin de Leeuw uit Juda's stam met Zijn vroomvleesverterende ijver voor Gods huis- geen plaats heeft, waarmee de ergernis van het kruis van Christus teniet gedaan is, opdat men niet vervolgd zou worden; gepaard gaande met promotie-preken van het rijke-jongelings-geloof, waardoor het refo-dal dorre doodsbeenderen met de dag groeit tot ver buiten 's lands grenzen.
3. door de refo-gekerstende occulte Lewis- en/of Tim Keller--religie, met name gepromoot door OGG-antichrist Van der Staaij en achitofeliaanse consorten, waartegen geen enkele dominee ten velde trekt in Gods Naam. Ook ds. A. Kort niet en desgevraagd weigert hij een tuchtmaatregel uit te roepen over OGG-ketters, met name jegens SGP-antichrist Van der Staaij, maar wast zijn handen liever in onschuld, ofwel in het badwater van Pilatus.

Thomas Shepard: "De bijen die haar angel verloren hebben noemen wij hommels. Wanneer het zout der aarde -de dienaars van Christus- hun scherpte, doordringendheid, of zout verloren hebben, deugt het nergens meer toe, dan om buiten geworpen te worden; onze toehoorders zullen verrotten en bederven door zulke [zoutloze] leringen aan te horen die hen nooit eens onderzoeken."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS WARE VOLK BLIJFT IN DE LEER VAN CHRISTUS - DOCH DE BOZE MENSEN EN BEDRIEGERS ZULLEN TOT ERGER VOORTGAAN VERLEIDENDE EN WORDENDE VERLEID (2) - GPPB. (20-11-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS WARE VOLK BLIJFT IN DE LEER VAN CHRISTUS - DOCH DE BOZE MENSEN EN BEDRIEGERS ZULLEN TOT ERGER VOORTGAAN VERLEIDENDE EN WORDENDE VERLEID (2)

Schriftlezing: 2 Timotheus 4

Tekst voor de prediking:
"Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochie, in Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt", 2 Tim. 3:10-14.

"Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de Waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen", 2 Tim. 4:2-3.

"O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken", 1 Tim. 6:20-21.

"Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid", 1 Tim. 4:7.

"Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus; die van de Waarheid zijn afgeweken", 2 Tim. 2:16-18.


'Een schijn-zwangere gedaante der godzaligheid' vormt het ware gezicht van het zogeheten 'narcisme' waarvan door de eeuwen heen Gods ware getuigen zijn belasterd, terwijl de door Paulus genoemde schijn-zwangere godzaligheidsgedaante veel erger is dan de gedaante dezer wereld, waarvan geschreven staat dat die voorbij gaat (1 Kor. 7:31); waar zullen dan de hyper-schijnvrome refofielen met hun kleeniaanse schijnliefde verschijnen?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ABRAHAM HELLEBROEK OVER DE ONTROUWE REFO-DOMINEES        
Plaats in winkelmandjeMandje
Fragment uit de preek van ds. Abraham Hellebroek, waarmee hij ds. Van Lis op 14 Oktober 1703 bevestigde als predikant in de Nederlands Hervormde Kerk van Kralingen

"O, wat een woord van bekommerlijke opmerking, van heilige ontzetting! Is het zo gelegen met de predikdienst, wat behoort dat elk die dezelve aanvaardt, te doen omzien en onder de bediening vervolgens ook te verplichten, om getrouw te zijn. Hoe mocht dat elk predikant wel boven zijn studeerkamer schrijven, ja, tot een gedurige gedenkles op zijn hart: "Gij zijt het zout der aarde!"
Kon ik het nu alle leraren van Nederland eens op het hart binden en van de predikstoel toeroepen; ik verhief mijn stem als een bazuin en ik riep haar toe dat het haar door ziel en zinnen sneed: Weet gij het wel mensjes, wurmpjes, gij zijt het zout der aarde. Maar die heb ik nu hier niet tegenwoordig: Ik moet derhalve nu maar tot mijzelf zeggen en in het bijzonder tot u, waarde broeder, die ik hier nu aan deze standplaats, onder deze gemeente in de dienst van het heilig Evangelium zoude bevestigen en door oplegging der handen het lot der bediening alhier doen ontvangen. O!, ik denk dat gij al heiliglijk zult gebeefd hebben als gij onder de verklaring van mijn tekst al zelf de toepassing zult hebben gemaakt van zulk een ontzettende waarschuwing: Gij zult ook nu een zout der aarde worden. De Heere beware u en ik zegge het u tot waarschuwing: Ziet wel toe dat gij nooit smakeloos zout wordt. Breng nooit een smakeloze leer voor de dag. Maak u nooit schuldig aan een smakeloze of ergerlijker wandel. Draag wel zorg dat gij uw werk niet flauw en harteloos doet. Het is wel meer gezien die met de Geest begonnen dat die met het vlees weer eindigen. Of ik kan u verzekeren, de waarschuwing van de Heere Jezus, de grote Meester, Die gij moet dienen, zult gij te laat ondervinden. Gij zoudt buiten staat raken om nergens mede gezouten te worden. Licht zou u de Heere overgeven aan een schrikkelijk oordeel van ongevoeligheid. Een predikant die uit zijn verval bekeerd wordt, o!, dat is een zeldzaam gezicht in den hemel. Gij zoudt nergens toe deugen. Uw gehele dienst is onnut. Een ster zonder licht, een ballast der aarde. Ja, gij zoudt het allerschadelijkste en verderfelijkste instrument van de hel en van de satan zijn, ÚÚn van Simson's vossen om de wijngaard te verderven, een moordenaar van zielen. Kannibalen en hottentotten eten maar lichamen op, maar trouweloze predikanten eten zielen op.
Gij zoudt buiten geworpen en van de mensen vertreden worden, een smaad en afzien van de gehele wereld worden. Uw gemeente, die nu zoveel blijken van liefde en genegenheid getoond heeft, die zou u immers zo driftig met de voet schoppen en zoeken uit te werken, als zij nu u hebben ingehaald. Al die gunst zou in ongunst, al die liefde in haat verkeren. Gij zoudt aan alle mensen tot een uitspuwsel, uw vrienden tot beschaming en smart, uw vijanden tot een beschimping en hoofdschudding zijn. En dat nog het allerzwaarste is, de Heere Zelf zou Zijn hand en Zijn aangezicht tegen u zetten.
Een Nadab en Abihu als zij vreemd vuur brachten, werden door vuur verteerd. Een ondeugende Hofni en Pinehas op ÚÚn dag gedood..... Die mogen altijd wel tot een baken in zee zijn. Daar zal geen smadelijker uitwerping in het laatste oordeel zijn, dan van onnutte leraren. O!, geen mens zal onder zoveel vervloekingen van verloren zielen die door haar schuld verdorven zijn, in de afgrond inzinken, dan trouweloze predikanten!"


Hetgeen Hellebroek getuigt over ontrouwe leraars, betreft alle huidige refo-dominees, aangezien zij de Geest van Christus niet hebben en de zielen der schapen eten, omdat zij:

- het homo-zijn gekerstend hebben, het H.A. ontheiligen; homo-ambtsdragers bevestigen en inzegenen en de tucht op refo-sodomieten nalaten.
- de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben, opdat zij niet vervolgd zouden worden.
- hun ambtelijk-publieke kerkstem aan de van God vervloekte fascistische SGP-politiek gegeven hebben, waardoor de ware godsdienst vervalst wordt, Gods Woord verkracht en veracht, het kwade doen (zonde met zonde bestrijden, of zelfs promoten), "opdat -zo beweert Staaij- het goede daaruit zou voortkomen", welks verdoemenis rechtvaardig is, krachtens de onfeilbare apostolische leer (Rom. 3:8).
- lid zijn van een demoncratische modaliteiten-kerk, waarin leervrijheid niet alleen getolereerd wordt, maar zelfs gepromoot en de valse leraars ongemoeid gelaten worden
- valse leraars niet wederstaan en de door God geboden vrijmaakplicht aan hun laars lappen.
- de kerkjeugd ter helle dirigeren met allerhande van God vervloekte wereldse entertainment.
- niet willen leven met de vervolgde Kerk en zelfs Gods geroepen getuigen belasteren en vervolgen op allerhande refo-web--riolen.
- ware getuigende leden die een valse prediking bestrijden de mond snoeren en dood laten lopen als zij de kerkelijke weg bewandelen, waarvan akte!
- geen publiek-bestraffende stem laten klinken richting de bilderberger overheid en ook in hun eigen kerkelijke homo-huizen laat men de bannen ongemoeid die opgestapeld liggen tot aan de hemel.
- Wet en Evangelie mengen over de gehele breedte van de refo-kerken, o.a. door de roomse -twee-mens-leer en de Wet als doe-regel voorschrijven aan Gods vrijgemaakte volk.
- ambtsdragers niet op bekering noch roeping onderzoeken en zo worden massaal de blinden door de blinden geleid.
- de gave des onderscheids ten enenmale missen en de geesten niet kunnen beproeven of zij uit God zijn; derhalve wordt er niet meer bijbelse gesepareerd; de hypocrieten worden ten dis genodigd en het getuigenis van Gods ware volk -schriftelijk en/of mondeling- wordt volstrekt genegeerd en geblameerd, waarvan akte!
- politiek preken met een aangepast evangelie, geschenken (o.a. tractement van een homo-kerk) aannemen en het recht buigen, zoals de zonen van Samuel dat deden.
- geen kerkelijk deel meer uitmaken van de planting Gods en zich aangesloten hebben bij een kerkplanting die God niet geplant heeft, maar uitrukken en verbranden zal (Matth. 15:13).
- zich niet wezenlijk om de schapen bekommeren, alleen op hun wol
- Gods inzettingen veranderen, met name door aangepaste preken waarin de kool en de geit gespaard wordt.
- Christus kruisigen in Zijn ware getuigen, zoals de rijke man bij de arme Lazarus deed -dat is de kerk van vandaag- en er wordt derhalve geen dominee vervolgd, terwijl Gods Woord leert dat allen die godzaliglijk willen leven vervolgd zullen worden (2 Tim. 3:12).
- de kerk met een kleine 'k' vereenzelvigen met de Kerk met een grote 'K', hetgeen een pauselijke aanmatiging is.
- de kerk de geestelijke moeder noemen, zoals Rome leert, terwijl Gods Woord leert dat onze geestelijke moeder (van Gods ware volk) het Jeruzalem is dat boven is.
- participeren met de van God vervloekte SGP-politiek en die niet censureren (OGG-mer, fascist Staaij, mag zeggen en doen wat hij wil en ds. A. Kort wast zijn handen in onschuld, en lapt de vrijmaakplicht aan zijn OGG-laars, zeggende: "Ik ben niet verantwoordelijk voor Staaij."
- het bilderberger koningshuis bejubelen en stijven in de zonden, terwijl o.a. John Knox de toenmalige afvallige overheid publiek wederstond.
- we laten het hierbij, maar de feitenlijst kan nog met een pagina's vol uitgebreid worden. De Heere is geen ledig toeschouwer omtrent de kerkelijke afval en haar trouweloze leraars !

EN WEET DIT, DAT IN DE LAATSTE DAGEN ZULLEN ONTSTAAN ZWARE TIJDEN (1) - GPPB. (20-11-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EN WEET DIT, DAT IN DE LAATSTE DAGEN ZULLEN ONTSTAAN ZWARE TIJDEN (1)

Schriftlezing: 2 Timotheus 3

Tekst voor de prediking:
"En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze", 2 Tim. 3:1-5.

"Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus; die van de Waarheid zijn afgeweken", 2 Tim. 2:16-18.


'Een schijn-zwangere gedaante der godzaligheid' vormt het ware gezicht van het zogeheten 'narcisme' waarvan door de eeuwen heen Gods ware getuigen zijn belasterd, terwijl de door Paulus genoemde schijn-zwangere godzaligheidsgedaante veel erger is dan de gedaante dezer wereld, waarvan geschreven staat dat die voorbij gaat (1 Kor. 7:31); waar zullen dan de hyper-schijnvrome refofielen met hun kleeniaanse schijnliefde verschijnen?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE SCHIJNVROOMHEID VAN DE KERKELIJKE HUICHELAARS EN HUURLINGEN EN HUN REDDINGSBOTEN-GELOOF AFGESNEDEN (2) - GPPB. (13-11-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE SCHIJNVROOMHEID VAN DE KERKELIJKE HUICHELAARS EN HUURLINGEN EN HUN REDDINGSBOTEN-GELOOF AFGESNEDEN (2)

Schriftlezing: Jona 1

Tekst voor de prediking:
"Maar als de scheepslieden zochten uit het schip te vlieden, en de boot nederlieten in de zee, onder den schijn, alsof zij uit het voorschip de ankers zouden uitbrengen, zeide Paulus tot den hoofdman en tot de krijgsknechten: Indien dezen in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden. Toen hieuwen de krijgsknechten de touwen af van de boot, en lieten haar vallen. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus hen allen, dat zij zouden spijze nemen, en zeide: Het is heden de veertiende dag, dat gij verwachtende blijft zonder eten, en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijze te nemen, want dat dient tot uw behouding; want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aller tegenwoordigheid; en hetzelve gebroken hebbende, begon hij te eten. n zij allen, goedsmoeds geworden zijnde, namen ook zelven spijze. Wij waren nu in het schip in alles tweehonderd zes en zeventig zielen. En als zij met spijze verzadigd waren, lichtten zij het schip, en wierpen het koren uit in de zee. En toen het dag werd, kenden zij het land niet; maar zij merkten een zekeren inham, die een oever had, tegen denwelken zij geraden vonden, zo zij konden, het schip aan te zetten. En als zij de ankers opgehaald hadden, gaven zij het schip aan de zee over, meteen de roerbanden losmakende; en het razeil naar den wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar den oever toe. Maar vervallende op een plaats, die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip daarop; en het voorschip, vastzittende, bleef onbewegelijk, maar het achterschip brak van het geweld der baren. De raadslag nu der krijgslieden was, dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand, ontzwommen zijnde, zoude ontvlieden. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen, en beval, dat degenen, die zwemmen konden, zich eerst zouden afwerpen, en te land komen; en de anderen, sommigen op planken, en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn", Hand. 27:29-44.

Het sodomitische refodom en haar voorgangers bevinden zich massaal in de reddingsboten, derhalve overtreden zij de leer van Christus en geloven meer het bilderberger refo-fascisme (het RD en de SGP) dan hetgeen Gods Woord leert - De oordeels-gevolgen daarvan zijn hoorbaar, zichtbaar en tastbaar en zelfs door de wereld opgemerkt.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE SCHIPBREUK-REIS VAN PAULUS NAAR ROME EN DE LEER VAN CHRISTUS MET DE GEESTELIJKE LESSEN DAARIN VERKLAARD (1) - GPPB. (13-11-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE SCHIPBREUK-REIS VAN PAULUS NAAR ROME EN DE LEER VAN CHRISTUS MET DE GEESTELIJKE LESSEN DAARIN VERKLAARD (1)

Schriftlezing: Handelingen 27

Tekst voor de prediking:
"En als het besloten was, dat wij naar Italie zouden afvaren, leverden zij Paulus en enige andere gevangenen, over aan een hoofdman over honderd, met name Julius van de keizerlijke bende. En in een Adramyttenisch schip gegaan zijnde, alzo wij de plaatsen langs Azie bevaren zouden, voeren wij af; en Aristarchus, de Macedonier van Thessalonica, was met ons. En des anderen daags kwamen wij aan te Sidon. En Julius, vriendelijk met Paulus handelende, liet hem toe tot de vrienden te gaan, om van hen bezorgd te worden. En van daar afgevaren zijnde, voeren wij onder Cyprus heen, omdat de winden ons tegen waren. En de zee, die langs Cilicie en Pamfylie is, doorgevaren zijnde, kwamen wij aan te Myra in Lycie. En de hoofdman, aldaar een schip gevonden hebbende van Alexandrie, dat naar Italie voer, deed ons in hetzelve overgaan. En als wij vele dagen langzaam voortvoeren, en nauwelijks tegenover Knidus gekomen waren, overmits het ons de wind niet toeliet, zo voeren wij onder Kreta heen, tegenover Salmone. En hetzelve nauwelijks voorbij zeilende, kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schonehavens, waar de stad Lasea nabij was. En als veel tijd verlopen, en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was, vermaande hen Paulus, en zeide tot hen: Mannen, ik zie, dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. Doch de hoofdman geloofde meer den stuurman en den schipper, dan hetgeen van Paulus gezegd werd. En alzo de haven ongelegen was om te overwinteren, vond het meerder deel geraden ook van daar te varen, of zij enigszins te Fenix konden aankomen om te overwinteren, zijnde een haven in Kreta, strekkende tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten. En alzo de zuidenwind zachtelijk waaide, meenden zij hun voornemen verkregen te hebben, en afgevaren zijnde, zeilden zij dicht voorbij Kreta henen. Maar niet lang daarna, sloeg tegen hetzelve een stormwind, genaamd Euroklydon. En als het schip daarmede weggerukt werd, en niet kon tegen den wind opzeilen, gaven wij het op, en dreven heen. En lopende onder een zeker eilandje, genaamd Klauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden. Dewelke opgehaald hebbende, gebruikten zij alle behulpselen, het schip ondergordende; en alzo zij vreesden, dat zij op de droogte Syrtis vervallen zouden, streken zij het zeil, en dreven alzo henen. En alzo wij van het onweder geweldiglijk geslingerd werden, deden zij den volgende dag een uitworp; en den derden dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En als noch zon noch gesternten verschenen in vele dagen, en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En als men langen tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen, en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben, en van Kreta niet afgevaren te zijn, en dezen hinder en deze schade verhoed te hebben; doch alsnu vermaan ik ulieden goedsmoeds te zijn; want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezen zelfden nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, Wiens ik ben, Welken ook ik dien, zeggende: Vrees niet, Paulus, gij moet voor den keizer gesteld worden; en zie, God heeft u geschonken allen, die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof Gode, dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. Als nu de veertiende nacht gekomen was, alzo wij in de Adriatische zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts, vermoedden de scheepslieden, dat hun enig land naderde. En het dieplood uitgeworpen hebbende, vonden zij twintig vademen; en een weinig voortgevaren zijnde, wierpen zij wederom het dieplood uit, en vonden vijftien vademen; en vrezende, dat zij ergens op harde plaatsen vervallen mochten, wierpen zij vier ankers van het achterschip uit, en wensten, dat het dag werd", Hand. 27:1-29.

Het sodomitische refodom en haar voorgangers bevinden zich massaal in de reddingsboten, derhalve overtreden zij de leer van Christus en geloven meer het bilderberger refo-fascisme (het RD en de SGP) dan hetgeen Gods Woord leert - De oordeels-gevolgen daarvan zijn hoorbaar, zichtbaar en tastbaar en zelfs door de wereld opgemerkt.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIJDREDE: GOD HEEFT EEN KRACHTIG WERK GEDAAN DOOR DE BILDERBERGER GENOMINEERDE PRESIDENTS-KANDIDATE, MEVR. CLINTON, (TEGEN ALLE VOORGEPROGRAMEERDE CNN/RD-POLLS IN) TE SCHANDE TE ZETTEN, HAAR OP HAAR SATANISCHE MOND TE SLAAN EN VAN HAAR BILDERBERGER TROON TE RUKKEN - BILDERBERGER RD EN SGP ZULLEN EVENZEER DOOR GOD ONTMASKERD EN ONTMANTELD WORDEN ! - GPPB. (09-11-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TIJDREDE: GOD HEEFT EEN KRACHTIG WERK GEDAAN DOOR DE BILDERBERGER GENOMINEERDE PRESIDENTS-KANDIDATE, MEVR. CLINTON, (TEGEN ALLE VOORGEPROGRAMEERDE CNN/RD-POLLS IN) TE SCHANDE TE ZETTEN, HAAR OP HAAR SATANISCHE MOND TE SLAAN EN VAN HAAR BILDERBERGER TROON TE RUKKEN - CORRUPTE BILDERBERGER RD EN SGP ZULLEN EVENZEER DOOR GOD TEN VAL GEBRACHT WORDEN !

Schriftlezing: Lukas 1:46-55

Tekst voor de prediking:
"Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd", Lukas 1:51-52.

God doet wonderen op het smeekgebed van een ellendige sterveling en laat de STEEN rollen Die het bilderberger beest op lemen voeten in stukken slaat, ofwel Nieuwe Wereldorde-puppet/nazi-baby-killer/christenvervolgster, mevr. Clinton, te schande te zetten.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IN PSALM 82 VERS 2 BESCHRIJFT DE HEILIGE GEEST BIJ MONDE VAN ASAF DE KERK-POLITIEKE PRAKTIJKEN VAN DE HUIDIGE REFO-KERKEN (2) - GPPB. (06-11-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IN PSALM 82 VERS 2 BESCHRIJFT DE HEILIGE GEEST BIJ MONDE VAN ASAF DE KERK-POLITIEKE PRAKTIJKEN VAN DE HUIDIGE REFO-KERKEN (2)

Schriftlezing: Ezechiel 22

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden; hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela", Ps. 82:1-2.

"Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd", Ezech. 22:26.

"Maar in de profeten van Jeruzalem zie Ik afschuwelijkheid; zij bedrijven overspel, en gaan om met valsheid, en sterken de handen der boosdoeners, opdat zij zich niet bekeren, een iegelijk van zijn boosheid; zij allen zijn Mij als Sodom, en haar inwoners als Gomorra", Jer. 23:14.

"Wie den goddeloze rechtvaardigt, en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja, die beiden", Spr. 17:15.

"Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!" Jes. 5:20.

"Die den goddeloze rechtvaardigen om een geschenk, en de gerechtigheid der rechtvaardigen van dezelven afwenden", Jes. 5:23.

"Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen! Zij hebben den HEERE verlaten, zij hebben den Heilige Israels gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts", Jes. 1:4.


De vergadering der boosdoeners
- De van God vervloekte politieke tactiek van SGP-lijder, Van der Staaij, en zijn van God vervloekte motie t.a.v. zelfdoding.... is niets anders dan de waarheid Gods in ongerechtigheid ten onder houden.

FASCISTISCHE SGP KIEST VOOR TOTALE NWO-DICTATUUR, DOOR ACHTER NWO-PUPPET, MEVR. CLINTON, TE GAAN STAAN
- O.l.v. SGP-disjockey R. Pasterkamp werd op een recente NSB-SGP-vergadering in Ouddorp zwakzinnig gedebatteerd over de komende Amerikaanse presidents-verkiezing, waarbij 99% van de SGP-ers -zoals gewoonlijk- hun bilderberger(!) MSN-afschuw uitbraakten over Trump (en Putin) en tegelijk gaven zij de ge-indoctrineerde en goebeliaanse voorkeur aan Bengazi-top-crimineel en planned parenthood-promotor, mevr. Athalia alias Clinton, terwijl mevr. Clinton de grootste promotor is van de invoering van het teken van het beest, welke de verraderlijke SGP-ers met gejuich in ontvangst zullen nemen en vervolgens het beest zullen aanbidden, hetgeen ze feitelijk allang doen. Het staat te vrezen dat mevr. Clinton tegelijk de grootste christenvervolging aller tijden in gang zal zetten, zoals die in Europa door de elite al gepland in gang gezet is door de massale moslim-invasie. Daarbij zal Clinton Rusland zodanig duivels-zwart afschilderen, met het lang tevoren geplande motief om een W.O. III te rechtvaardigen, maar Rusland zal dermate hard terugslaan dat Europa en de VS totaal verwoest en ontwricht zullen worden, zodat geen normaal leven meer mogelijk is. De verraderlijke SGP-ers zullen echter Hosanna juichen als Clinton daadwerkelijk de macht zal grijpen, waarvoor zij reeds gechipt is tijdens die zogenaamde operatie destijds.

LEES VOLLEDIGE ARTIKEL IN DE '2016 THEOLOGIE EINDTIJD-RUBRIEK, OF VIA DE ONDERSTAANDE LINK.


http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2016/10/de-weg-naar-een-totale-dictatuur-amerikas-schaduw-regering-en-hun-stille-coup/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOD STAAT IN DE VERGADERING GODES EN HIJ OORDEELT IN HET MIDDEN DER GODEN (1) - GPPB. (06-11-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD STAAT IN DE VERGADERING GODES EN HIJ OORDEELT IN HET MIDDEN DER GODEN (1)

Schriftlezing: Jesaja 24

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden; hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.

"Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters", Ps. 1:1.

"Ik haat de vergadering der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet", Ps. 26:5.


- De van God vervloekte politieke tactiek van SGP-lijder, Van der Staaij, en zijn van God vervloekte motie t.a.v. zelfdoding.... is niets anders dan de waarheid Gods in ongerechtigheid ten onder houden.

FASCISTISCHE SGP KIEST VOOR TOTALE NWO-DICTATUUR, DOOR ACHTER NWO-PUPPET, MEVR. CLINTON, TE GAAN STAAN
- O.l.v. SGP-disjockey R. Pasterkamp werd op een recente NSB-SGP-vergadering in Ouddorp zwakzinnig gedebatteerd over de komende Amerikaanse presidents-verkiezing, waarbij 99% van de SGP-ers -zoals gewoonlijk- hun bilderberger(!) MSN-afschuw uitbraakten over Trump (en Putin) en tegelijk gaven zij de ge-indoctrineerde en goebeliaanse voorkeur aan Bengazi-top-crimineel en planned parenthood-promotor, mevr. Athalia alias Clinton, terwijl mevr. Clinton de grootste promotor is van de invoering van het teken van het beest, welke de verraderlijke SGP-ers met gejuich in ontvangst zullen nemen en vervolgens het beest zullen aanbidden, hetgeen ze feitelijk allang doen. Het staat te vrezen dat mevr. Clinton tegelijk de grootste christenvervolging aller tijden in gang zal zetten, zoals die in Europa door de elite al gepland in gang gezet is door de massale moslim-invasie. Daarbij zal Clinton Rusland zodanig duivels-zwart afschilderen, met het lang tevoren geplande motief om een W.O. III te rechtvaardigen, maar Rusland zal dermate hard terugslaan dat Europa en de VS totaal verwoest en ontwricht zullen worden, zodat geen normaal leven meer mogelijk is. De verraderlijke SGP-ers zullen echter Hosanna juichen als Clinton daadwerkelijk de macht zal grijpen, waarvoor zij reeds gechipt is tijdens die zogenaamde operatie destijds.

LEES VOLLEDIGE ARTIKEL IN DE '2016 THEOLOGIE EINDTIJD-RUBRIEK, OF VIA DE ONDERSTAANDE LINK.


http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2016/10/de-weg-naar-een-totale-dictatuur-amerikas-schaduw-regering-en-hun-stille-coup/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KONING ASA VREESDE DE HEERE MET EEN VOLKOMEN HART AL ZIJN DAGEN EN ONDANKS ZIJN AFMAKINGEN IN HET LAATST VAN ZIJN LEVEN WERD HIJ MET ERE BEGRAVEN (2) - GPPB. (30-10-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KONING ASA VREESDE DE HEERE MET EEN VOLKOMEN HART AL ZIJN DAGEN EN ONDANKS ZIJN AFMAKINGEN IN HET LAATST VAN ZIJN LEVEN WERD HIJ MET ERE BEGRAVEN (2)

Schriftlezing: 2 Kronieken 16

Tekst voor de prediking:
"De hoogten werden wel niet weggenomen uit Israel, het hart van Asa nochtans was volkomen al zijn dagen", 2 Kron. 15:17.

"En in denzelfden tijd kwam de ziener Hanani tot Asa, den koning van Juda, en hij zeide tot hem: Omdat gij gesteund hebt op den koning van Syrie, en niet gesteund hebt op den HEERE, uw God, daarom is het heir des konings van Syrie uit uw hand ontkomen. Waren niet de Moren en de Libyers een groot heir met zeer veel wagenen en ruiteren? Toen gij nochtans op den HEERE steundet, heeft Hij hen in uw hand gegeven. Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem; gij hebt hierin zottelijk gedaan; want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn. Doch Asa werd toornig tegen den ziener, en leidde hem in het gevangenhuis; want hij was hierover tegen hem ontsteld; daartoe onderdrukte Asa enigen uit het volk ter zelfder tijd. En ziet, de geschiedenissen van Asa, de eerste met de laatste, ziet, zij zijn beschreven in het boek der koningen van Juda en Israel. Asa nu werd, in het negen en dertigste jaar van zijn koninkrijk, krank aan zijn voeten; tot op het hoogste toe was zijn krankheid; daartoe ook zocht hij den HEERE niet in zijn krankheid, maar de medicijnmeesters. Alzo ontsliep Asa met zijn vaderen; en hij stierf in het een en veertigste jaar zijner regering. En zij begroeven hem in zijn graf, dat hij voor zich gegraven had in de stad Davids, en leiden hem op het bed, hetwelk hij gevuld had met specerijen, en dat van verscheidene soorten, naar apothekerskunst toebereid; en zij brandden over hem een gans grote branding", 2 Kron. 16:7-14.

En ziet, meer dan Asa is hier, gelijk geschreven staat van Salomo:

"De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht, en zal ze veroordelen; want zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier", Lukas. 11:32.


- De van God vervloekte politieke tactiek van SGP-lijder, Van der Staaij, en zijn van God vervloekte motie t.a.v. zelfdoding.... is niets anders dan de waarheid Gods in ongerechtigheid ten onder houden.

FASCISTISCHE SGP KIEST VOOR TOTALE NWO-DICTATUUR, DOOR ACHTER NWO-PUPPET, MEVR. CLINTON, TE GAAN STAAN
- O.l.v. SGP-disjockey R. Pasterkamp werd op een recente NSB-SGP-vergadering in Ouddorp zwakzinnig gedebatteerd over de komende Amerikaanse presidents-verkiezing, waarbij 99% van de SGP-ers -zoals gewoonlijk- hun bilderberger(!) MSN-afschuw uitbraakten over Trump (en Putin) en tegelijk gaven zij de ge-indoctrineerde en goebeliaanse voorkeur aan Bengazi-top-crimineel en planned parenthood-promotor, mevr. Athalia alias Clinton, terwijl mevr. Clinton de grootste promotor is van de invoering van het teken van het beest, welke de verraderlijke SGP-ers met gejuich in ontvangst zullen nemen en vervolgens het beest zullen aanbidden, hetgeen ze feitelijk allang doen. Het staat te vrezen dat mevr. Clinton tegelijk de grootste christenvervolging aller tijden in gang zal zetten, zoals die in Europa door de elite al gepland in gang gezet is door de massale moslim-invasie. Daarbij zal Clinton Rusland zodanig duivels-zwart afschilderen, met het lang tevoren geplande motief om een W.O. III te rechtvaardigen, maar Rusland zal dermate hard terugslaan dat Europa en de VS totaal verwoest en ontwricht zullen worden, zodat geen normaal leven meer mogelijk is. De verraderlijke SGP-ers zullen echter Hosanna juichen als Clinton daadwerkelijk de macht zal grijpen, waarvoor zij reeds gechipt is tijdens die zogenaamde operatie destijds.

LEES VOLLEDIGE ARTIKEL IN DE '2016 THEOLOGIE EINDTIJD-RUBRIEK, OF VIA DE ONDERSTAANDE LINK.


http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2016/10/de-weg-naar-een-totale-dictatuur-amerikas-schaduw-regering-en-hun-stille-coup/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET REFODOM LEEFT ZONDER DE WARE GOD EN ZONDER EEN VAN GOD GELEERDE KNECHT GODS, MAAR KONING ASA VREESDE DE HEERE MET EEN VOLKOMEN HART EN VOERDE EEN WARE REFORMATIE DOOR VOOR GANS JUDA EN GANS JUDA VIEL HEM DAARIN TOE (1) - GPPB. (30-10-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET REFODOM LEEFT ZONDER DE WARE GOD EN ZONDER EEN VAN GOD GELEERDE KNECHT GODS, MAAR KONING ASA VREESDE DE HEERE MET EEN VOLKOMEN HART EN VOERDE EEN WARE REFORMATIE DOOR VOOR GANS JUDA EN GANS JUDA VIEL HEM DAARIN TOE (1)

Schriftlezing: 2 Kronieken 14:8-15 - 2 Kronieken 15

Tekst voor de prediking:
"En Zerah, de Moor, kwam tegen hen uit, met een heir van duizend maal duizend, en driehonderd wagenen; en hij kwam tot Maresa toe. Toen toog Asa tegen hem uit; en zij stelden de slagorde in het dal Zefatha bij Maresa. En Asa riep tot den HEERE, zijn God, en zeide: HEERE, het is niets bij U, te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze; help ons, o HEERE, onze God! Want wij steunen op U, en in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte; o HEERE! Gij zijt onze God; laat den sterfelijken mens tegen U niets vermogen. En de HEERE plaagde de Moren voor Asa en voor Juda; en de Moren vloden", 2 Kron. 14:9-12.

"Toen kwam de Geest Gods op Azaria, den zoon van Oded. En hij ging uit, Asa tegen, en hij zeide tot hem: Hoort mij, Asa, en gans Juda, en Benjamin! De HEERE is met ulieden, terwijl gij met Hem zijt; en zo gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden; maar zo gij Hem verlaat, Hij zal u verlaten. Israel nu is vele dagen geweest zonder den waren God, en zonder een lerenden priester, en zonder de wet. Maar als zij zich in hun nood bekeerden tot den HEERE, den God Israels, en Hem zochten, zo werd Hij van hen gevonden. En in die tijden was er geen vrede voor dengene, die uitging, en dengene, die inkwam; maar vele beroerten waren over al de inwoners van die landen; dat volk tegen volk, en stad tegen stad in stukken gestoten werden; want God had hen met allen angst verschrikt. Daarom weest gij sterk, en laat uw handen niet verslappen; want er is loon naar uw werk. Als nu Asa deze woorden hoorde, en de profetie van den profeet Oded, sterkte hij zich, en hij deed weg de verfoeiselen uit het ganse land van Juda en Benjamin, en uit de steden, die hij van het gebergte van Efraim genomen had, en vernieuwde het altaar des HEEREN, dat voor het voorhuis des HEEREN was", 2 Kron. 15:1-8.


- De van God vervloekte politieke tactiek van SGP-lijder, Van der Staaij, en zijn van God vervloekte motie t.a.v. zelfdoding....

Note: Koning Asa zou de fascistische SGP en het bilderberger RD verbannen gelijk hij in de Naam des HEEREN gedaan heeft met de schandjongens van toen.

- Uit de grappendoos van oud-RD-red. dr. C.L.S. Jansen t.a.v. de valse oecumene (kerk-eenheid) die door ds. A. Egas wordt gepromoot: "We moeten oppassen voor wildgroei", terwijl Jansen lid is van een sectarische wild-vlees-groei-kerk - en wat er verder volgt.

Degenen die beweren dat God ds. Kersten destijds opdracht gegeven heeft om een SGP-partij op te richten, zijn van de duivel bezwangerd en maken van de ware theocratische God een partij-god, ofwel een politieke bańl ! Dezulken leven zonder de ware God, zonder een lerend priester en zonder de wet (2 Kron. 15:3, zoals ook Paulus in zijn eertijds (Rom. 7:9).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS WARE VOLK GETROOST DAT CHRISTUS ALS RECHTER VAN HEMEL EN AARDE ZIJN EN MIJN VIJANDEN IN DE EEUWIGE VERDOEMENIS WERPEN ZAL, MAAR MIJ MET ALLE UITVERKOORNEN TOT ZICH IN DE HEMELSE BLIJDSCHAP EN HEERLIJKHEID NEMEN ZAL (2) - GPPB. (23-10-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS WARE VOLK GETROOST DAT CHRISTUS ALS RECHTER VAN HEMEL EN AARDE ZIJN EN MIJN VIJANDEN IN DE EEUWIGE VERDOEMENIS WERPEN ZAL, MAAR MIJ MET ALLE UITVERKOORNEN TOT ZICH IN DE HEMELSE BLIJDSCHAP EN HEERLIJKHEID NEMEN ZAL (2)

Schriftlezing: Openbaring 19:19-21 + Openbaring 20

Tekst voor de prediking:
"En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood", Openb. 20:14.

HC Zondag 19
Vr.52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden?

Antw. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofde even Denzelfde, Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit den hemel verwacht a, Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen b, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal c.

a Php 3:20 Lu 21:28 Ro 8:23 Tit 2:13 1Th 4:16
b Mt 25:41 2Th 1:6
c Mt 25:34 2Th 1:7


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZIET, HIJ KOMT MET DE WOLKEN EN ALLE OOG ZAL HEM ZIEN EN ALLE KNIE ZAL ZICH VOOR HEM BUIGEN, OOK DE BOKKEN, LET WEL: OP DE DAG DES OORDEELS, WANT IN DE HEL WORDEN ER GEEN KNIEEN GEBOGEN, WANT DAAR VERKEREN DE VERDOEMDEN ONDER DE EEUWIGE GRAMSCHAP EN TOORN GODS IN HET EEUWIGE VUUR WAAR HELS-DUIVELSE WENING IS EN GODSLASTERELIJKE KNERSING DER TANDEN (1) - GPPB. (23-10-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ZIET, HIJ KOMT MET DE WOLKEN EN ALLE OOG ZAL HEM ZIEN EN ALLE KNIE ZAL ZICH VOOR HEM BUIGEN, OOK DE BOKKEN, LET WEL: OP DE DAG DES OORDEELS, WANT IN DE HEL WORDEN ER GEEN KNIEEN GEBOGEN, WANT DAAR VERKEREN DE VERDOEMDEN ONDER DE EEUWIGE GRAMSCHAP EN TOORN GODS IN HET EEUWIGE VUUR WAAR HELS-DUIVELSE WENING IS EN GODSLASTERELIJKE KNERSING DER TANDEN (1)

Schriftlezing: Openbaring 1

Tekst voor de prediking:
"Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen", Openb. 1:7.

"Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene", Zach. 10:12.

"Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren", Jes. 45:23.

"Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden", Rom. 14:11.

"Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders", Filipp. 2:10-11.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OPEN BRIEF VAN BROEDER JURIE AAN ALLE BELIJDERS EN VOORGANGERS VAN HET AFVALLIGE REFODOM        
Plaats in winkelmandjeMandje
Aan alle kerken, dominees en belijders van het afvallige Refodom !

Het Woord van Christus geldt alleen Zijn ware knechten: "Gij zijt het zout der aarde", maar de lauwe hypocrieten die werken om loon, spuwt Hij uit Zijn mond. "...indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden", Matth. 5:13.

Dat is de huidige toestand van de kerken, all over the place, dominees zijn dronken van hun eigen lego-leer; valse leringen worden met valse leringen bestreden, de blinde leidt de blinden, en tot slot wordt alle kerkelijke ongerechtigheid en de torenhoge bannen tuchtloos glad gestreken, Jer. 23:14: "Maar in de profeten van Jeruzalem zie Ik afschuwelijkheid; zij bedrijven overspel, en gaan om met valsheid, en sterken de handen der boosdoeners, opdat zij zich niet bekeren, een iegelijk van zijn boosheid; zij allen zijn Mij als Sodom, en haar inwoners als Gomorra." - "En de ongerechtigheid der dochter Mijns volks is groter dan de zonden van Sodom, dat als in een ogenblik omgekeerd werd, en geen handen hadden arbeid over haar", Klaagl. 4:6.


Op het kerkelijke erf is alles om eigen eer te doen en om de wol der schapen, en geen enkele dominee staat in de geslagen bressen, Micha 3 vers 11: "Haar hoofden rechten om geschenken, en haar priesters leren om loon, en haar profeten waarzeggen om geld; nog steunen zij op den HEERE, zeggende: Is de HEERE niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen!" - "Gij zijt in de bressen niet opgetreden, noch hebt den muur toegemuurd voor het huis Israels, om in den strijd te staan, ten dage des HEEREN", Ezech. 13:5.

De zonden worden niet meer met name genoemd, maar verzwegen, getolereerd en glad gestreken, Jesaja 28:15: "Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen." - "Want van hun kleinste aan tot hun grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid, en van den profeet aan tot den priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid", Jer. 6:13.

Het is alles verraderlijk(!) stil geworden en de ergernis van het kruis is teniet gedaan, Zacharia 1 vers 11: "En zij antwoordden den Engel des HEEREN, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij hebben het land doorwandeld, en ziet, het ganse land zit en het is stil." - "Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken", Filipp. 3:18-19.


De Waarheid wordt in sodomitische ongerechtigheid ten onder gehouden, Romeinen 1 vers 18: "Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden."

Belijders worden zoet gehouden met een evangelie naar de mens, Jeremia 6:13-14: "Want van hun kleinste af tot hun grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid, en van den profeet af tot den priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede."

Als op Gods bevel de bazuin aan de mond wordt gezet door de getrouwe wachters wordt er niet geluisterd, maar gespot en gelasterd, Jeremia 6:17: "Ik heb ook wachters over ulieden gesteld, zeggende: Luistert naar het geluid der bazuin; maar zij zeggen: Wij zullen niet luisteren." - "Toen zeiden zij: Komt aan, laat ons gedachten tegen Jeremia denken; want de wet zal niet vergaan van den priester, noch de raad van den wijze, noch het woord van den profeet; komt aan, en laat ons hem slaan met de tong, en laat ons niet luisteren naar enige zijner woorden!", Jer. 18:18.

Dominee's leven van de wol der schapen en durven het niet op God te wagen, EzechiŰl 34:3: "Gij eet het vette, en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet."

De kerken en dominees zijn geslagen met een kracht der dwaling en niemand weet ergens van, 2 Tessalonicenzen 2:11-12: "En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid."

Christus en Dien gekruisigd, wordt niet meer gepredikt, want het lijden om Christus' wil wordt verafschuwt door ELKE dominee; de leiders zijn misleiders geworden, het volk wordt betoverd en zij hebben dat gaarne; zij genezen de breuk op het lichtst, zeggende: "Je moet geloven", of, "Het kan nog!" Christus is niet meer het Begin in de huidige prediking, want de mens wordt aan het werk gezet met een handvol godsdienst, men is bijvoorbaat verlost, verloren gaan onder het recht Gods kent men niet meer, men wil er niets van weten, terwijl Christus Zelf leert in Lukas 19:10: "Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat VERLOREN was." En Hanna getuigt uit de praktijk des geloofs: "De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen", 1 Sam. 2:6. ER IS GEEN DOMINEE DIE HET KENT, aangezien ze allen een aangepast evangelie preken, geschenken aannemen en het recht buigen, zoals de zonen van Samuel dat deden, 1 Samuel 8:3: "Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen; maar zij neigden zich tot de gierigheid, en namen geschenken, en bogen het recht."

Mensen vinden het allemaal wel goed, zolang zij in hun ingebeelde godsdienst gestijfd worden, 2 Timotheus 4:3-4: "Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de Waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen."

Het oordeel is alreeds begonnen, het wordt echter niet gelooft, niet gezien, maar veeleer doodgezwegen, 2 Petrus 4:17: "Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?"

Gods Woord wordt gewoon overal aangepast, bijgeslepen naar eigen vormen en wensen, het is allemaal eigengerechtigheid, de mensen vinden het prachtig en leven vrolijke godsdienstig, bekommert of onbekommerd!

Alle dagen samen op weg, duisternis overal, dominee's kunnen net als kikvorsen overal mee mee- en overal overheen springen, sodomitische gruwels in de kerken worden getolereerd, en nog is het einde niet, de grootste zonden doodgezwegen, Gods Woord is vol van deze zaken, en je hoort er niets over, ze noemen zich dienstknechten des Allerhoogsten en God weet er niet van!

Babbelen over de geslagen bressen en tegelijk alles tolereren en de handen wassen in onschuld, dat is de kerk van vandaag. Je kunt met geen godsdienstig mens meer geestelijk spreken, ze verstaan het niet wat in Gods Woord is geopenbaard, nee, de goddeloze wordt gerechtvaardig en de rechtvaardige wordt goddeloos verklaart, het kwade goed en het goede kwaad geheten, wijs in eigen oog, maar Gods Woord spreekt hierover het drievoudige WEE uit.

Dominee's die vroeger nog rechtzinnig preekten kunnen met al deze zaken meegaan, koesteren een modaliteiten-godsdienst en bewijzen daarvan liggen er boven op, ze willen er niet tegen getuigen, want je hoort niets; ze kunnen niet met de valse refo-kerken breken en zich daarvan publiek vrijmaken, want dan moeten ze verliezen wat hun vlees wil behouden, de een zijn tractementszak, de ander zijn eer en aanzien, positie, ambt en naam, en vul zelf maar in.

De plagen van Egypte zijn de plagen van de huidige kerk, maar er wordt niet over gesproken, laat staan over de oorzaak ervan getuigd en de bannen worden niet verdelgd, integendeel, het oordeel is terug gekeerd in een mate die in de historie nauwelijks gekend is, het volk is ontbloot, want er is geen profetie meer, mensen leven van de leugens en groeien ermee op, en dat willen ze maar al te graag horen, want dan blijft alles rustig en hun tijdelijke leven behouden, totdat God alles in een klap opdoekt, zelf dat wordt niet meer gelooft, mensen willen niet meer gewaarschuwd worden, ze slaan meteen achteruit, wat de boer niet kent, wordt verdacht gehouden, het zal allemaal wel, profeteer maar ergens anders. Je wordt als een pest genegeerd, buitengesloten, weg er mee, daar zijn we vanaf! Dat is echter de weg van Gods ware vervolgde volk, namelijk, om tot Hem uit te gaan, buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende, maar er is geen dominee die het kent, van ds. A. Kort tot acteur A. Huijgen wordt het ware lijden om Christus' wil subtiel en zelfs openlijk gehaat, omdat het zelf christenvervolgers zijn geworden en daartoe gezet zijn!

Zielen-onderzoek is een vreemd woord, iemand's leer en leven toetsen op de Waarheid nog vreemder, "wij nemen aan", ja, dat gaat er in als koek, mens, wat zal dat op een bittere koek uit lopen!

Gods Woord is niet meer genoeg, er wordt van alles om heen vergaderd, stichtingen, kerken, boeken, mensen, eigen gedachten en ga maar door, verwarring strooien dat wordt er gedaan, en het Woord niet meer recht gesneden.

Dat God de oordelen niet meer laat af bidden wordt niet meer gezien, laat staan erkend, het is echter vastbesloten, Ezechiel 12:28: "Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Geen Mijner woorden zullen meer uitgesteld worden; het Woord, hetwelk Ik gesproken heb, dat zal gedaan worden, spreekt de Heere HEERE."

Overtreding wordt niet meer aangezegd, de bijbelse tucht is verdwenen, kerk is centraal, maar voor het levende Kind is geen plaats, vrome praat genoeg, grote kerken overal, maar het is allemaal bańl, want Gods Geest is er niet meer in!

Dit leert mij Gods Woord op alle plaatsen, kerkmensen, jullie worden bedrogen tot een met, maar je wil de Waarheid niet horen en je niet bekeren, want er is niemand die God zoekt, Openbaringen 18:4-6: "En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden. Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel."

Lees hierbij ook, Jesaja 28:22: "Nu dan, drijft den spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden; want ik heb van den Heere HEERE der heirscharen gehoord een verdelging, ja, een, die vast besloten is over het ganse land."

LAND, LAND, LAND, HOORT DES HEEREN WOORD!

Jurie van den Berg
Urk


(zie ook: 2016 THEOLOGIE EINDTIJD/RUBRIEK)

DE AFVAL VAN HET REFODOM VAN GODSWEGE VOORZEGD: 'WANT ISRAEL HEEFT ZIJN MAKER VERGETEN EN TEMPELS GEBOUWD (EIGENHANDIG KERKEN GESTICHT) EN JUDA HEEFT ZIJN VASTE STEDEN VERMENIGVULDIGD', MAAR DE HEERE LAAT HET UITBAZUINEN DAT HEEL DIE REFO-ZUIL-AFGODERIJ MET VUUR TE ZULLEN VERTEREN, WAARUIT BLIJKT DAT DE REFOKERKEN NOG ERGER ZIJN DAN DE TEMPEL VAN DAGON (2) - GPPB. (16-10-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE AFVAL VAN HET REFODOM VAN GODSWEGE VOORZEGD: "WANT ISRAEL HEEFT ZIJN MAKER VERGETEN EN TEMPELS GEBOUWD (EIGENHANDIG KERKEN GESTICHT) EN JUDA HEEFT ZIJN VASTE STEDEN VERMENIGVULDIGD", MAAR DE HEERE LAAT HET UITBAZUINEN DAT HEEL DIE REFO-ZUIL-AFGODERIJ MET VUUR TE ZULLEN VERTEREN, WAARUIT BLIJKT DAT DE REFOKERKEN NOG ERGER ZIJN DAN DE TEMPEL VAN DAGON (2)

Schriftlezing: Micha 3

Tekst voor de prediking:
"Want zij zijn opgetogen naar Assur, een woudezel, die alleen voor zichzelven is; die van Efraim hebben boelen om hoerenloon gehuurd. Dewijl zij dan onder de heidenen boelen om hoerenloon gehuurd hebben, zo zal Ik die nu ook verzamelen; ja, zij hebben al een weinig begonnen, vanwege den last van den koning der vorsten. Omdat Efraim de altaren vermenigvuldigd heeft tot zondigen, zo zijn hem de altaren geworden tot zondigen. Ik schrijf hem de voortreffelijkheden Mijner wet voor; maar die zijn geacht als wat vreemds. Aangaande de offeranden Mijner gaven, zij offeren vlees, en eten het, maar de HEERE heeft aan hen geen welgevallen. Nu zal Hij hunner ongerechtigheid gedenken, en hun zonden bezoeken; zij zullen weder in Egypte keren. Want Israel heeft zijn Maker vergeten, en tempelen gebouwd, en Juda heeft vaste steden vermenigvuldigd; maar Ik zal een vuur zenden in zijn steden, dat zal haar paleizen verteren", Hosea 8:9-14.

"Maar waarlijk, ik ben vol krachts van den Geest des HEEREN; en vol van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Israel zijn zonde. Hoort nu dit, gij hoofden van het huis Jakobs, en gij oversten van het huis Israels! die van het gericht een gruwel hebt, en al wat recht is verkeert; bouwende Sion met bloed, en Jeruzalem met onrecht. Haar hoofden rechten om geschenken, en haar priesters leren om loon, en haar profeten waarzeggen om geld; nog steunen zij op den HEERE, zeggende: Is de HEERE niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen. Daarom, om uwentwil, zal Sion als een akker geploegd worden, en Jeruzalem zal tot steenhopen worden, en de berg dezes huizes tot hoogten eens wouds", Micha 3:8-12.


Huurlingen, papegaaien en valse leraars kunnen alleen bestreden en wederstaan worden met het dynamiet des Woords en des Heiligen Geestes, waardoor al het schijnvrome vlees tot ontploffing gebracht wordt, anders komt het niet voort uit de bazuin Gods, zoals Hosea en Micha die bliezen en al Gods getuigen gegeven is !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS BAZUIN GERICHT AAN DE AFVALLIGE REFO-KERKEN: 'DE BAZUIN AAN UW MOND; HIJ KOMT ALS EEN AREND TEGEN HET HUIS DES HEEREN; OMDAT ZIJ MIJN VERBOND HEBBEN OVERTREDEN EN ZIJN TEGEN MIJN WET AFVALLIG GEWORDEN!' (1) - GPPB. (16-10-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS BAZUIN GERICHT AAN DE AFVALLIGE REFO-KERKEN: "DE BAZUIN AAN UW MOND; HIJ KOMT ALS EEN AREND TEGEN HET HUIS DES HEEREN; OMDAT ZIJ MIJN VERBOND HEBBEN OVERTREDEN EN ZIJN TEGEN MIJN WET AFVALLIG GEWORDEN!" (1)

Schriftlezing: Hosea 8

Tekst voor de prediking:
"De bazuin aan uw mond; hij komt als een arend tegen het huis des HEEREN; omdat zij Mijn verbond hebben overtreden, en zijn tegen Mijn wet afvallig geworden. Dan zullen zij tot Mij roepen: Mijn God! wij, Israel, kennen U. Israel heeft het goede verstoten; de vijand zal hem vervolgen. Zij hebben koningen gemaakt, maar niet uit Mij; zij hebben vorsten gesteld, maar Ik heb het niet gekend; van hun zilver en hun goud hebben zij voor zichzelven afgoden gemaakt, opdat zij uitgeroeid worden. Uw kalf, o Samaria! heeft u verstoten; Mijn toorn is tegen hen ontstoken; hoe lang zullen zij de reinigheid niet verdragen? Want dat is ook uit Israel; een werkmeester heeft het gemaakt, en het is geen God, maar het zal tot stukken worden, het kalf van Samaria. Want zij hebben wind gezaaid, en zullen een wervelwind maaien; het zal geen staande koren hebben, het uitspruitsel zal geen meel maken; of het misschien maakte, vreemden zullen het verslinden. Israel is verslonden; nu zijn zij onder de heidenen geworden, gelijk een vat, waar men geen lust toe heeft", Hosea 8:1-8.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DANKDAG 2016 - BIDDAG EN DANKDAG IN GROTE VERDRUKKING - GPPB. (14-10-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DANKDAG 2016 - BIDDAG EN DANKDAG IN GROTE VERDRUKKING

Schriftlezing: Psalm 31

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van David, voor den opperzangmeester. Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid. Neig Uw oor tot mij, red mij haastelijk; wees mij tot een sterke Rotssteen, tot een zeer vast Huis, om mij te behouden. Want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg; leid mij dan, en voer mij, om Uws Naams wil. Doe mij uitgaan uit het net, dat zij voor mij verborgen hebben, want Gij zijt mijn Sterkte. In Uw hand beveel ik mijn geest; Gij hebt mij verlost, HEERE, Gij, God der waarheid! Ik haat degenen, die op valse ijdelheden acht nemen, en ik betrouw op den HEERE. Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, omdat Gij mijn ellende hebt aangezien, en mijn ziel in benauwdheden gekend; en mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands; Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Wees mij genadig, HEERE! want mij is bange; van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis, en mijn jaren van zuchten; mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid, en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik, ook mijn naburen, grotelijks tot een smaad geworden, en mijn bekenden tot een schrik; die mij op de straten zien, vlieden van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode; ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen; vreze is van rondom, dewijl zij te zamen tegen mij raadslaan; zij denken mijn ziel te nemen. Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VOORHOF-BELIJDERS VAN HET REFO-GEMENEBEST AFGESNEDEN DOOR DE MEET-ROEDE GODS EN TOT DE HEIDENEN GEREKEND (1) - GPPB. (09-10-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VOORHOF-BELIJDERS VAN HET REFO-GEMENEBEST AFGESNEDEN DOOR DE MEET-ROEDE GODS EN TOT DE HEIDENEN GEREKEND (1)

Schriftlezing: Zacharia 4

Tekst voor de prediking:
"En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden. En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed. Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen", Openb. 11:2-6.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STA OP, EN MEET DEN TEMPEL GODS EN HET ALTAAR EN DEGENEN DIE DAARIN AANBIDDEN (1) - GPPB. (09-10-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
STA OP, EN MEET DEN TEMPEL GODS EN HET ALTAAR EN DEGENEN DIE DAARIN AANBIDDEN (1)

Schriftlezing: Openbaring 11

Tekst voor de prediking:
"En mij werd een rietstok gegeven, een meet-roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden", Openb. 11:1.

De huidige tuchtloze refokerken afgesneden door de meet-roede Gods, omdat zij overtreden, de leer van Christus vervalsen en derhalve God niet hebben (2 Joh. 1:9).

"En de ongerechtigheid der dochter Mijns volks is groter dan de zonden van Sodom, dat als in een ogenblik omgekeerd werd, en geen handen hadden arbeid over haar", Klaagl. 4:6.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEZEN ZIJN HET DIE UIT DE GROTE VERDRUKKING KOMEN EN ZIJ HEBBEN HUN LANGE KLEDEREN GEWASSEN EN WIT GEMAAKT IN HET BLOED DES LAMS (2) - GPPB. (02-10-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEZEN ZIJN HET DIE UIT DE GROTE VERDRUKKING KOMEN EN ZIJ HEBBEN HUN LANGE KLEDEREN GEWASSEN EN WIT GEMAAKT IN HET BLOED DES LAMS (2)

Schriftlezing: 2 Thess. 2

Tekst voor de prediking:
"En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte. Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen", Openb. 7:13-17.

Geen 3 miljoen Joden vermoord, zoals gezegd in de prediking, maar 6 miljoen!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEZEN ZIJN HET DIE UIT DE GROTE VERDRUKKING KOMEN EN ZIJ HEBBEN HUN LANGE KLEDEREN GEWASSEN EN WIT GEMAAKT IN HET BLOED DES LAMS (1) - GPPB. (02-10-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEZEN ZIJN HET DIE UIT DE GROTE VERDRUKKING KOMEN EN ZIJ HEBBEN HUN LANGE KLEDEREN GEWASSEN EN WIT GEMAAKT IN HET BLOED DES LAMS (1)

Schriftlezing: Openbaring 7

Tekst voor de prediking:
"En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte. Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen", Openb. 7:13-17.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET REFOZAAD DER VALSHEID BEJUBELT EEN PRO-SODOMITISCHE TROONREDE, IS NIET ZIEK EN NOOIT BUITEN HOOP EN LEEFT VAN LIEGEN, LASTEREN EN (GEESTELIJK) OVERSPEL BEDRIJVEN (2) - GPPB. (25-09-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET REFOZAAD DER VALSHEID BEJUBELT EEN PRO-SODOMITISCHE TROONREDE, IS NIET ZIEK EN NOOIT BUITEN HOOP EN LEEFT VAN LIEGEN, LASTEREN EN (GEESTELIJK) OVERSPEL BEDRIJVEN (2)

Schriftlezing: Klaagliederen 2

Tekst voor de prediking:
"Hij zal ingaan in den vrede; zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk, die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gijlieden hier toe, gij kinderen der guichelares! gij overspelig zaad, en gij, die hoererij bedrijft! Over wien maakt gij u lustig, over wien spert gij den mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid? Die hittig zijt in de eikenbossen, onder allen groenen boom; slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken der steenrotsen. Aan de gladde stenen der beken is uw deel, die, die zijn uw lot; ook stort gij denzelven drankoffer uit, gij offert hun spijsoffer; zou Ik Mij over deze dingen troosten laten? Gij stelt uw leger op een hogen en verhevenen berg; ook klimt gij derwaarts op, om slachtoffer te offeren. En achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken; want van Mij wijkende ontdekt gij u, en klimt op; gij maakt uw leger wijd, en maakt u een verbond met enigen uit dezelve, gij hebt hun leger lief in elke plaats, die gij ziet. En gij trekt met olie tot den koning, en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven; en gij zendt uw gezanten verre weg, en vernedert u tot de hel toe. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet: Het is buiten hoop; gij hebt het leven uwer hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Maar voor wien hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen, en zijt Mijner niet gedachtig geweest, gij hebt Mij op uw hart niet gelegd; is het niet, om dat Ik zwijg, en dat van ouds af, en gij vreest Mij niet? Ik zal uw gerechtigheid bekend maken, en uw werken, dat zij u geen nut doen zullen. Wanneer gij roepen zult, zo laat die, die van u vergaderd zijn, u redden; doch de wind zal hen allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op Mij betrouwt, die zal het aardrijk erven, en Mijn heiligen berg erfelijk bezitten", Jes. 57:2-13.

De goddeloze troonrede door het bilderberger RD en de fascistische SGP bewierookt - God zal het zien en zoeken!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALS DE RECHTVAARDIGE WEGGERAAPT WORDT VOOR DE DAG DES KWAADS IS ER NIEMAND DIE HET TER HARTE NEEMT (1) - GPPB. (25-09-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALS DE RECHTVAARDIGE WEGGERAAPT WORDT VOOR DE DAG DES KWAADS IS ER NIEMAND DIE HET TER HARTE NEEMT (1)

Schriftlezing: Jesaja 57

Tekst voor de prediking:
"De rechtvaardige komt om, en er is niemand, die het ter harte neemt; en de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad", Jes. 57:1.

"Hij zal ingaan in den vrede; zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk, die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gijlieden hier toe, gij kinderen der guichelares! gij overspelig zaad, en gij, die hoererij bedrijft! Over wien maakt gij u lustig, over wien spert gij den mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid? Die hittig zijt in de eikenbossen, onder allen groenen boom; slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken der steenrotsen. Aan de gladde stenen der beken is uw deel, die, die zijn uw lot; ook stort gij denzelven drankoffer uit, gij offert hun spijsoffer; zou Ik Mij over deze dingen troosten laten? Gij stelt uw leger op een hogen en verhevenen berg; ook klimt gij derwaarts op, om slachtoffer te offeren. En achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken; want van Mij wijkende ontdekt gij u, en klimt op; gij maakt uw leger wijd, en maakt u een verbond met enigen uit dezelve, gij hebt hun leger lief in elke plaats, die gij ziet. En gij trekt met olie tot den koning, en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven; en gij zendt uw gezanten verre weg, en vernedert u tot de hel toe. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet: Het is buiten hoop; gij hebt het leven uwer hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Maar voor wien hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen, en zijt Mijner niet gedachtig geweest, gij hebt Mij op uw hart niet gelegd; is het niet, om dat Ik zwijg, en dat van ouds af, en gij vreest Mij niet? Ik zal uw gerechtigheid bekend maken, en uw werken, dat zij u geen nut doen zullen. Wanneer gij roepen zult, zo laat die, die van u vergaderd zijn, u redden; doch de wind zal hen allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op Mij betrouwt, die zal het aardrijk erven, en Mijn heiligen berg erfelijk bezitten", Jes. 57:2-13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GEBED DES HEEREN EINDIGT IN DE AANBIDDING DES GELOOFS: 'WANT VAN U IS HET KONINKRIJK EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID IN DER EEUWIGHEID. AMEN!' (8) - GPPB. (18-09-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GEBED DES HEEREN EINDIGT IN DE AANBIDDING DES GELOOFS: 'WANT VAN U IS HET KONINKRIJK EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID IN DER EEUWIGHEID. AMEN!' (8)

Schriftlezing: 1 Petrus 2

Tekst voor de prediking:
"Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GEBED DES HEEREN - 6e BEDE - 'EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE' (7) - GPPB. (18-09-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GEBED DES HEEREN - 6e BEDE - 'EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE' (7)

Schriftlezing: Lukas 4

Tekst voor de prediking:
"Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GEBED DES HEEREN - 6e BEDE - 'EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE' (6) - GPPB. (11-09-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GEBED DES HEEREN - 6e BEDE - 'EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE' (6)

Schriftlezing: 2 Petrus 2 en 3

Tekst voor de prediking:
"Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

ZIE KANSELBOODSCHAP OP VORIGE BLOK: NEEM NIET ALLEEN NOTA VAN DE OP SCHRIFT GESTELDE KANSELBOODSCHAP OVER DE HHK-HOMO-LEGALISATIE EN OVER DE BEVESTIGING VAN HHK-HOMO KOMMERIE, MAAR MAAK U PUBLIEK VRIJ VAN DAT SODOMITISCHE HHK-BLOED, DOOR PREDIKANTEN AAN TE SCHRIJVEN OF FACE-TO-FACE TOT HEN TE SPREKEN EN TEGEN HEN TE GETUIGEN, ZOALS OOK DE RECHTVAARDIGE LOT ZELFS IN SODOM GEDAAN HEEFT !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HHK-SODOMIET KOMMERIE BEVESTIGD IN PRO-SODOM-HHK-KERK  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier HHK-sodomiet Kommerie bevestigd tot HHK-predikant en de handen opgelegd door de bekende HHK-vossen

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK TER INZAGE VAN DE VOLLEDIGE OP SCHRIFT GESTELDE KANSELBOODSCHAP IN PDF-BESTAND


Op 20 juni 2016 - meldde pro-sodom-krant, RD:
"Kand. J. Kommerie is zaterdag bevestigd tot predikant van de hersteld hervormde gemeente te Andelst-Zetten e.o. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. J. Joppe uit Oud-Beijerland en ds. R. P. van Rooijen uit Oosterwolde. De tekst voor de verkondiging was Jesaja 52:7. Naast ds. Joppe en Ds. Van Rooijen namen aan de handoplegging deel ds. P. den Ouden, ds. J.C. den Ouden, ds. M. van Reenen, ds. H. Zweistra, ds. R. C. Boogaard, ds. A. A. F. van de Weg, ds. IJ. R. Bijl en ds. W. J. C. van Blijderveen. In de middagdienst deed ds. Kommerie intrede vanuit Jesaja 62:1. Na de dienst werd de predikant toegesproken door ds. J. C. den Ouden uit Opheusden namens de classis en als consulent, en door ds. E. Kroon uit Randwijk namens de naburige kerkelijke gemeenten. Ouderling H. van Westreenen sprak namens kerkenraad en gemeente."

COMMENT
Het is al lange tijd publiek bekend dat niet alleen de PKN het homo-zijn legitiem verklaart heeft, homo's in het ambt bevestigt en homo-relaties inzegent, ook binnen de HHK worden de schandjongens niets in de weg gelegd, integendeel, ze kunnen met volledige instemming van de HHK-synode bij HHK-doctoren P. de Vries en Van Vlastuin ongehinderd een theologische opleiding volgen, tot kandidaat worden gepromoveerd, beroepbaar gesteld en vervolgens in het ambt bevestigd worden. Refo-homo's mogen bovendien in elke refo-kerk ook deelnemen aan het H.A. en zitting nemen in de kerkenraadsbank, maar het oordeel Gods omtrent die godslasterlijke schande is reeds hoorbaar, zichtbaar en tastbaar, hoewel nog lang niet volledig voltrokken, want de maat der zonde moet nog vol gezondigd worden, zoals de Heere ons dat te verstaan gegeven heeft uit Openbaring 14. De leidsels liggen op de refo-kerken en haar voorgangers en het oordeel is niet meer af te bidden, ten spijt van de zogenaamde kerk-modaliteiten-dominees die jegens de zonde van land en volk opvallend Ezra's gebed in stelling brengen, waarmee zij hun met bloed-bevlekte handen in onschuld wassen en hun toegeschroeide huurlingen-gewetens trachten te reformatoriseren, echter tevergeefs, want God laat Zich door zulke kleeniaans-gepropagandeerde hocus-pokes-preken niet bespotten!

Het bestaan van schandjongens in de vergadering van het Israel Gods was in het O.T. vervloekt en van Godswege verboden (Deut. 23:17). In het N.T. staan schandjongens eveneens onder het oordeel der verdoemenis (zie o.a. Rom. 1:18-32), ten spijt van het krankzinnig refo-sprookje dat er Ĺcelibataire' homo's zouden bestaan, net zo krankzinnig dat er buitenaardse wezens, ofwel AliŰns zouden bestaan.

ALLE refo-dominees hebben hun oor bij de sodomitische plasterk-duivel te luisteren gelegd en zich het celibataire-homo-sprookje laten dicteren, een schandstuk dat inmiddels interkerkelijk is gelegaliseerd, terwijl elke homo in woorden, gedachten en werken de homo-praxis bedrijft, zoals de zogenaamde "celibataire" homo/pedo, Johan Kwast, als een praktiserende homo/pedo-crimineel uit de kast gekomen is.

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK TER INZAGE VOLLEDIGE DRV-ARTIKEL IN PDF-BESTAND.

HET GEBED DES HEEREN - 6e BEDE - 'EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE' (5) - GPPB. (11-09-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GEBED DES HEEREN - 6e BEDE - 'EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE' (5)

Schriftlezing: Jakobus 1

Tekst voor de prediking:
"Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

ZIE KANSELBOODSCHAP OP VOLGENDE BLOK: NEEM NIET ALLEEN NOTA VAN DE OP SCHRIFT GESTELDE KANSELBOODSCHAP OVER DE HHK-HOMO-LEGALISATIE EN OVER DE BEVESTIGING VAN HHK-HOMO KOMMERIE, MAAR MAAK U PUBLIEK VRIJ VAN DAT SODOMITISCHE HHK-BLOED, DOOR PREDIKANTEN AAN TE SCHRIJVEN OF FACE-TO-FACE TOT HEN TE SPREKEN EN TEGEN HEN TE GETUIGEN, ZOALS OOK DE RECHTVAARDIGE LOT ZELFS IN SODOM GEDAAN HEEFT !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GEBED DES HEEREN - 5e BEDE - 'EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN' (4) - GPPB. (04-09-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GEBED DES HEEREN - 5e BEDE - 'EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN' (4)

Schriftlezing: Lukas 11:1-13

Tekst voor de prediking:
"Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

De vervalsende prediking omtrent de schuld van land en volk is een trend geworden, waarbij de kerkpolitieke dominees -met name Ezra- voor de kerkpolitieke kar spannen om zichzelf te kunnen handhaven in hun kerkpolitieke zondebedrijf:
De politieke dominees die altijd Gods Woord met een vrome mond vervalsen om de breuk op het lichtst te genezen; het gewone volk de bloemhoven in te jagen en Gods getuigende volk de mond trachten te snoeren, om zichzelf in hun pilatus-onschuld te kunnen handhaven en in hun verbeelding ver boven de handhaving van de bijbelse tucht jegens de refomatorische sodomie en allerhande kerkzonden uitgegroeid zijn, het heilig Woord des HEEREN tot hun eigen en veler verderf vervalsen en verdraaien, waarbij dezulken dikwijls schermen met collectieve schulden om de gevierde dominee te spelen, met als doel: om de kerkpolitieke business draaiende te houden en iedereen 'in zijn waarde te laten' op de brede weg des verderfs - gelooft hen niet als zij vriendelijk tot u spreken, want zulke vleiers zijn de vossen die de wijngaard verderven, de leer van Christus doorlopend overtreden en derhalve God niet hebben!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GEBED DES HEEREN - 4e BEDE - 'GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD' (3) - GPPB. (04-09-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GEBED DES HEEREN - 4e BEDE - 'GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD' (3)

Schriftlezing: Lukas 11:1-13

Tekst voor de prediking:
"Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GEBED DES HEEREN - 2e en 3e BEDE - 'UW KONINKRIJK KOME. UW WIL GESCHIEDE, GELIJK IN DE HEMEL ALZO OOK OP DE AARDE' (2) - GPPB. (28-08-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GEBED DES HEEREN - 2e en 3e BEDE - 'UW KONINKRIJK KOME. UW WIL GESCHIEDE, GELIJK IN DE HEMEL ALZO OOK OP DE AARDE' (2)

Schriftlezing: Markus 10:1-31

Tekst voor de prediking:
"Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GEBED DES HEEREN - 1e BEDE - 'ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT! UW NAAM WORDE GEHEILIGD' (1) - GPPB. (28-08-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GEBED DES HEEREN - 1e BEDE - 'ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT! UW NAAM WORDE GEHEILIGD' (1)

Schriftlezing: Mattheus 6

Tekst voor de prediking:
"Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GODDELIJKE ROEPING EN AFSNIJDENDE BEDIENING VAN JEREMIA VERACHT EN GELASTERD DOOR HET HUIDIGE REFODOM (2) - GPPB. (21-08-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GODDELIJKE ROEPING EN AFSNIJDENDE BEDIENING VAN JEREMIA VERACHT EN GELASTERD DOOR HET HUIDIGE REFODOM (2)

Schriftlezing: Jeremia 1

Tekst voor de prediking:
"Zie, Ik stel u te dezen dage over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken, en af te breken, en te verderven, en te verstoren; ook om te bouwen en te planten", Jeremia 1:10.

"Gij dan, gord uw lendenen, en maakt u op, en spreek tot hen alles, wat Ik u gebieden zal; wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat Ik u voor hun aangezicht niet versla. Want zie, Ik stel u heden tot een vaste stad, en tot een ijzeren pilaar, en tot koperen muren tegen het ganse land; tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesteren, en tegen het volk van het land. En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen; want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u uit te helpen", Jeremia 1:17-19.

"Daarom zegt de HEERE alzo: Zo gij zult wederkeren, zo zal Ik u doen wederkeren; gij zult voor Mijn aangezicht staan; en zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als Mijn mond zijn; laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen; want Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de HEERE. Ja, Ik zal u rukken uit de hand der bozen, en Ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen", Jeremia 15:19-21.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HIJ KUSSE MIJ MET DE KUSSEN ZIJNS MONDS (1) - GPPB. (21-08-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HIJ KUSSE MIJ MET DE KUSSEN ZIJNS MONDS (1)

Schriftlezing: Hooglied 1

Tekst voor de prediking:
"Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn", Hooglied 1:2.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS BEMINDEN IN CHRISTUS GERED VAN DE REFO-STRIKKEN DER VALSE LERINGEN EN VAN DE ZEER VERDERFELIJKE RD/SGP-PESTILENTIE (2) - GPPB. (14-08-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS BEMINDEN IN CHRISTUS GERED VAN DE REFO-STRIKKEN DER VALSE LERINGEN EN VAN DE ZEER VERDERFELIJKE RD/SGP-PESTILENTIE (2) !

Schriftlezing: Jeremia 26

Tekst voor de prediking:
"Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien!" Psalm 91:3-8.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS VERVOLGDE VOLK VERKEERT IN DE SCHUILPLAATS DES ALLERHOOGSTEN EN OVERNACHT IN DE SCHADUW DES ALMACHTIGEN (1) - GPPB. (14-08-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS VERVOLGDE VOLK VERKEERT IN DE SCHUILPLAATS DES ALLERHOOGSTEN EN OVERNACHT IN DE SCHADUW DES ALMACHTIGEN (1).

Schriftlezing: Psalm 91

Tekst voor de prediking:
"Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!" Psalm 91:1-2.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HUT WAARIN DE HEERE HET VOLK DAVIDS VERSTEEKT TEN DAGE DES KWAADS (2) - GPPB. (07-08-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HUT WAARIN DE HEERE HET VOLK DAVIDS VERSTEEKT TEN DAGE DES KWAADS (2).

Schriftlezing: Psalm 27 - 28

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop: Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een Rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen den HEERE. Hoor, HEERE! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en antwoord mij. Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o HEERE! Verberg Uw aangezicht niet voor mij, keer Uw knecht niet af in toorn; Gij zijt mijn Hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij niet, o God mijns heils! Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen. HEERE! leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders; want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des HEEREN zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den HEERE", Psalm 27.

"Trek mij niet weg met de goddelozen, en met de werkers der ongerechtigheid, die van vrede spreken met hun naasten, maar kwaad is in hun hart", Psalm 28:3.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WIE DE HELLEVAARDERS ZIJN DIE BEZWIJKEN VAN VERLANGEN NAAR GODS VOORHOVEN (1) - GPPB. (07-08-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WIE DE HELLEVAARDERS ZIJN DIE BEZWIJKEN VAN VERLANGEN NAAR GODS VOORHOVEN (1).

Schriftlezing: Psalm 84

Tekst voor de prediking:
"Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de kinderen van Korach. Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen! Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God. Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God! Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela. Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij Hem tot een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. HEERE, God der heirscharen! hoor mijn gebed; neem het ter oren, o God van Jakob! Sela. O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden. Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen. HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt", Psalm 84.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VOLG GIJ MIJ EN LAAT DE DODEN HUN DODEN BEGRAVEN (2) - GPPB. (31-07-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOLG GIJ MIJ EN LAAT DE DODEN HUN DODEN BEGRAVEN (2)

Schriftlezing: Lukas 9:28-62

Tekst voor de prediking:
"En het geschiedde op den weg, als zij reisden, dat een tot Hem zeide: Heere, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge. En Hij zeide tot een anderen: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, en eerst mijn vader begrave. Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods. En ook een ander zeide: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods", Lukas 9:57-62.

Getuige van Christus te zijn gaat boven het plichtmatig begraven van de doden, want dat is het werk van de doden, behalve de begrafenis van de ware kinderen Gods.

Heel refo-vakantie-pulp-beweging oordeelt(!) overleden hypocrieten en de schijnbekeerden met een psalmregel de hemel in en publiceren dat op rouw-lieg-kaarten, terwijl dezulken -met hun supporters- de rijke man in de hel krijsend gezelschap (zullen) houden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZONDER DE TUCHT DES HEEREN GEEN ZALIGHEID! (1) - GPPB. (31-07-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ZONDER DE TUCHT DES HEEREN GEEN ZALIGHEID ! (1)

Schriftlezing: Spreuken 13

Tekst voor de prediking:
"Een wijs zoon hoort de tucht des vaders; maar een spotter hoort de bestraffing niet", Spr. 13:1.

"Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon; maar die hem liefheeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging", Spr. 13:24.

"Weer de tucht van den jongen niet; als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Gij zult hem met de roede slaan, en zijn ziel van de hel redden", Spr. 23:13-14.

"En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen", Hebr. 12:5-8.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MAAR HOOR NU, MIJN KNECHT JAKOB EN ISRAEL, DIEN IK UITVERKOREN HEB...! (2) - GPPB. (24-07-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MAAR HOOR NU, MIJN KNECHT JAKOB EN ISRAEL, DIEN IK UITVERKOREN HEB...! (2)

Schriftlezing: Jesaja 44

Tekst voor de prediking:
"Maar hoor nu Mijn knecht Jakob, en Israel, dien Ik verkoren heb! Zo zegt de HEERE, uw Maker, en uw Formeerder van den buik af, Die u helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb! Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met den naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met den naam van Israel. Zo zegt de HEERE, de Koning van Israel, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God. En wie zal, gelijk als Ik, roepen en het verkondigen, en het ordentelijk voor Mij stellen, sedert dat Ik een eeuwig volk gesteld heb? en laat ze de toekomstige dingen, en die komen zullen, hun verkondigen. Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn getuigen: is er ook een God behalve Mij? Immers, is er geen andere rotssteen: Ik ken er geen?" Jesaja 44:1-8.

Terwijl de refo-beweging haar heil zoekt in de afvallige refokerken, wordt de buiten de legerplaats verkerende Jakob door de Heere in zijn staat in Christus gedurig bevestigd.

Als er een Jakob in een refogezin God in waarheid vreest, is vervolging, uitsluiting, uitwerping, laster, haat en barstende vijandschap zijn deel, waaraan heel het refodom deelneemt, inclusief refo-predikanten, en dat terwijl Christus zulke vals belasterde kinderen Gods om Zijnentwille zalig spreekt: "Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn", Matth. 5:11-12.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEERE BEVESTIGT ZIJN ZWAAR VERVOLGDE EN BEPROEFDE VOLK GEDURIG IN CHRISTUS (1) - GPPB. (24-07-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEERE BEVESTIGT ZIJN ZWAAR VERVOLGDE EN BEPROEFDE VOLK GEDURIG IN CHRISTUS (1)

Schriftlezing: Jesaja 43

Tekst voor de prediking:
"Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israel! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israels, uw Heiland", Jesaja 43:1-3a.

Terwijl de refo-beweging haar heil zoekt in de afvallige refokerken, wordt de buiten de legerplaats verkerende Jakob door de Heere in zijn staat in Christus gedurig bevestigd.

Als er een Jakob in een refogezin God in waarheid vreest, is vervolging, uitsluiting, uitwerping, laster, haat en barstende vijandschap zijn deel, waaraan heel het refodom deelneemt, inclusief refo-predikanten, en dat terwijl Christus zulke vals belasterde kinderen Gods om Zijnentwille zalig spreekt: "Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn", Matth. 5:11-12.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AL GODS VOLK IS IN EN DOOR CHRISTUS VOLKOMEN VAN DE HEERSCHAPPIJ DER ZONDE VERLOST EN DOET DE ZONDE NIET MEER (2) - GPPB. (17-07-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AL GODS VOLK IS IN EN DOOR CHRISTUS VOLKOMEN VAN DE HEERSCHAPPIJ DER ZONDE VERLOST EN DOET DE ZONDE NIET MEER (2)

Schriftlezing: 1 Korinthe 6

Tekst voor de prediking:
"Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven. En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods", 1 Korinthe 6:10-11.

Sodom-gesticht "hart voor homo's" door huurling, H-homo-K dr. P. de Vries, publiek gepromoot en door alle refo-dominees heimelijk en/of publiek gekerstend, omdat zulke angsthazen zich schamen voor het recht Gods en de totaliteit van het Evangelie van Christus en dat op alle gebied aanpassen, zelfs het van God vervloekte homo-zijn inzegenen, maar door Christus geschaamd zullen worden in de dag van het grote gericht.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALLE REFO-DOMINEES KERSTENEN HET VAN GOD VERVLOEKTE CELIBATAIRE SCHANDJONGEN-SPROOKJE EN SCHAMEN ZICH HET EVANGELIE VAN CHRISTUS (1) - GPPB. (17-07-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALLE REFO-DOMINEES KERSTENEN HET VAN GOD VERVLOEKTE "CELIBATAIRE" SCHANDJONGEN-SPROOKJE EN SCHAMEN ZICH HET EVANGELIE VAN CHRISTUS (1)

Schriftlezing: Romeinen 1

Tekst voor de prediking:
"En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen", Markus 8:34-38.


Sodom-bordeel "hart voor homo's" door huurling, H-homo-K dr. P. de Vries, publiek gepromoot en door alle refo-dominees heimelijk en/of publiek gekerstend, omdat zulke angsthazen zich schamen voor het recht Gods en de totaliteit van het Evangelie van Christus en dat op alle gebied aanpassen, zelfs het van God vervloekte schandjongen-zijn inzegenen, maar door Christus geschaamd zullen worden in de dag van het grote gericht.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOCH WIJ WETEN DAT DE WET GOED IS, ZO IEMAND DIE WETTELIJK GEBRUIKT - EN WAT DAT BETEKENT (2) - GPPB. (10-07-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DOCH WIJ WETEN DAT DE WET GOED IS, ZO IEMAND DIE WETTELIJK GEBRUIKT - EN WAT DAT BETEKENT (2)

Schriftlezing: 1 Timotheus 1

Tekst voor de prediking:
"Doch wij weten, dat de Wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt; en hij dit weet, dat den rechtvaardigen de Wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is", 1 Tim. 1:8-10.

"Uw huis worde woest gelaten!" meinedige refo-kerken, want gij roemt in de Wet, met Christus op uw lippen, maar Christus zegt ook tot ulieden: "Niemand van u doet de Wet!"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WET IS NIET DOOR HET GELOOF, OOK NIET IN HET STUK DER DANKBAARHEID, WANT DE WET IS ALLEEN DE OVERTREDERS GESTELD EN GODS VOLK LEEFT VOLLEDIG OVEREENKOMSTIG DE WET ZONDER DE WET MET EEN VINGER AAN TE ROEREN (1) - GPPB. (10-07-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WET IS NIET DOOR HET GELOOF, OOK NIET IN HET STUK DER DANKBAARHEID, WANT DE WET IS ALLEEN DE OVERTREDERS GESTELD EN GODS VOLK LEEFT VOLLEDIG OVEREENKOMSTIG DE WET ZONDER DE WET MET EEN VINGER AAN TE ROEREN (1)

Schriftlezing: Galaten 3

Tekst voor de prediking:
"Doch de Wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven", Gal. 3:12.

Christus zegt ook de huidige refo-'godgeleerdheid', plus het bilderbeger RD, plus de facistische SGP de onomkeerbare wacht aan: "Heeft Mozes u niet de Wet gegeven? En niemand van u doet de Wet. Wat zoekt gij Mij te doden?" Joh. 7:19.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET 'ANDERE' GESLACHT IS IN ONZE DAGEN HET REFOGESLACHT DAT BA─L EN ASTHAROTH DIENT EN DE HEERE NIET KENT (2) - GPPB. (03-07-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET 'ANDERE' GESLACHT IS IN ONZE DAGEN HET REFOGESLACHT DAT BA─L EN ASTHAROTH DIENT EN DE HEERE NIET KENT (2)

Schriftlezing: Richteren 2

Tekst voor de prediking:
"En al datzelve geslacht ook tot zijn vaderen vergaderd was; zo stond er een ander geslacht na hen op, dat den HEERE niet kende, noch ook het werk, dat Hij aan Israel gedaan had", Richteren 2:10.

De refo-afgoden: Bańl Berith, Bańl Zebub, Bańl Peor en Bańl Astharoth, gepropagandeerd in het RD en gemanifesteerd door de SGP en door de refo-dominees tuchtloos getolereerd.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE MUREN VAN JERICHO GEVALLEN OP BEVEL DES HEEREN EN OP HET GEJUICH DES GELOOFS (1) - GPPB. (03-07-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE MUREN VAN JERICHO GEVALLEN OP BEVEL DES HEEREN EN OP HET GEJUICH DES GELOOFS (1)

Schriftlezing: Jozua 6

Tekst voor de prediking:
"Het volk dan juichte, als zij met de bazuinen bliezen; en het geschiedde, als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich; en de muur viel onder zich, en het volk klom in de stad, een ieder tegenover zich, en zij namen de stad in", Jozua 6:20.

Het is alles Jericho wat er aan refokerken bestaat - "Gaat uit van haar Mijn volk.....!"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ABRAHAM WOONDE IN TABERNAKELEN ZONDER FUNDAMENT, WANT HIJ VERWACHTTE EEN STAD DIE FONDAMENTEN HEEFT WIENS KUNSTENAAR EN BOUWMEESTER GOD IS (2) - GPPB. (26-06-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ABRAHAM WOONDE IN TABERNAKELEN ZONDER FUNDAMENT, WANT HIJ VERWACHTTE EEN STAD DIE FONDAMENTEN HEEFT WIENS KUNSTENAAR EN BOUWMEESTER GOD IS (2)

Schriftlezing: Hebreen 13

Tekst voor de prediking:
"Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is", Hebr. 1:10.

"Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende", Hebr. 13:13.


De afvallige en door afgesneden refokerken gaan op in geestelijk gestoorde kermisatracties en gelijknamig toneelspel en er is geen herdershond die er tegenin blaft in 's Heeren Naam.

De Antichrist in het bilderberger RD aanbeden (Stolk en Knevel) en bewierookt als ware de pope 'een geestelijke vader', terwijl Gods Woord leert dat het roomse beest DE Antichrist is, de mens der zonde, die zich als een god tegen de enige ware God verheft.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET WARE GELOOF SNIJDT ALLES AF WAT GOD EN CHRISTUS NIET IS, GEEFT GOD ALLEEN DE EER EN DAARVAN GEEFT GOD GETUIGENIS IN HET LEVEN DER WARE GELOVIGEN (1) - GPPB. (26-06-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WARE GELOOF SNIJDT ALLES AF WAT GOD EN CHRISTUS NIET IS, GEEFT GOD ALLEEN DE EER EN DAARVAN GEEFT GOD GETUIGENIS IN HET LEVEN DER WARE GELOVIGEN (1)

Schriftlezing: Hebreen 11

Tekst voor de prediking:
"Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is", Hebr. 1:1-10.

HC. Vr.21. Wat is een waar geloof?

Antw. "Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil."

Het ware geloof geeft God de eer in de afsnijding van alle afvallige refokerken met de hemeltergende kerkelijke refo-kermis van Grand Rapids tot HHK.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GOUD VERDONKERD EN VERANDERD EN DE KOSTELIJKE KINDEREN SIONS ALS AARDEN FLESSEN GELIJK GEWORDEN (2) - GPPB. (19-06-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GOUD VERDONKERD EN VERANDERD EN DE KOSTELIJKE KINDEREN SIONS ALS AARDEN FLESSEN GELIJK GEWORDEN (2)

Schriftlezing: Klaagliederen 4

Tekst voor de prediking:
"Aleph. Hoe is het goud zo verdonkerd, het goede fijne goud zo veranderd! Hoe zijn de stenen des heiligdoms vooraan op alle straten verworpen! Beth. De kostelijke kinderen Sions, tegen fijn goud geschat, hoe zijn zij nu gelijk gerekend aan de aarden flessen, het werk van de handen eens pottenbakkers! Gimel. Zelfs laten de zeekalveren de borsten neder, zij zogen hun welpen; maar de dochter mijns volks is als een wrede geworden, gelijk de struisen in de woestijn. Daleth. De tong van het zoogkind kleeft aan zijn gehemelte van dorst; de kinderkens eisen brood, er is niemand, die het hun mededeelt. He. Die lekkernijen aten, versmachten nu op de straten; die in karmozijn opgetrokken zijn, omhelzen den drek. Vau. En de ongerechtigheid der dochter mijns volks is groter dan de zonden van Sodom, dat als in een ogenblik omgekeerd werd, en geen handen hadden arbeid over haar. Zain. Haar bijzondersten waren reiner dan de sneeuw, zij waren witter dan melk; zij waren roder van lichaam dan robijnen, gladder dan een saffier. Cheth. Maar nu is hun gedaante verduisterd van zwartigheid, men kent hen niet op de straten; hun huid kleeft aan hun beenderen, zij is verdord, zij is geworden als een hout. Teth. De verslagenen van het zwaard zijn gelukkiger dan de verslagenen van den honger; want die vlieten daarhenen, als doorstoken zijnde, omdat er geen vruchten der velden zijn. Jod. De handen der barmhartige vrouwen hebben haar kinderen gekookt; zij zijn haar tot spijze geworden in de verbreking der dochter mijns volks. Caph. De HEERE heeft Zijn grimmigheid volbracht, Hij heeft de hittigheid Zijns toorns uitgestort; en Hij heeft te Sion een vuur aangestoken, hetwelk haar fondamenten verteerd heeft", Klaagliederen 4:1-11.

- De Herodiaanse homo-kerk (HHK) en haar lafhartige huurlingen overtreffen de Stolkse kermis in het kwadraat met godtergende en zielsverwoestende goddeloosheden!

- Het boek van HHK-dr. Piet de Vries: "De weg Zijner getuigenissen", dat destijds tegen de GB is geschreven, zal in zijn aangezicht slaan, aangezien de H-Homo-K afvalliger is dan de GB voor de totstandkoming van de PKN, waarover dr. De Vries nu geveinsdelijk zijn huurlingen-mond houdt, omdat hij in de HHK een kerkelijke positie bekleedt en nu ineens blijkbaar wat te verliezen heeft....


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS WARE VOLK WEGGENOMEN UIT DE HUIDIGE AFVALLIGE KERKEN, OMDAT ER GEEN GEEST MEER IN IS (1) - GPPB. (19-06-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS WARE VOLK WEGGENOMEN UIT DE HUIDIGE AFVALLIGE KERKEN, OMDAT ER GEEN GEEST MEER IN IS (1)

Schriftlezing: Klaagliederen 1

Tekst voor de prediking:
"Aleph. Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volks was, zij is als een weduwe geworden, zij, die groot was onder de heidenen, een vorstin onder de landschappen, is cijnsbaar geworden. Beth. Zij weent steeds des nachts, en haar tranen lopen over haar kinnebakken; zij heeft geen trooster onder al haar liefhebbers; al haar vrienden hebben trouwelooslijk met haar gehandeld, zij zijn haar tot vijanden geworden. Gimel. Juda is in gevangenis gegaan vanwege de ellende, en vanwege de veelheid der dienstbaarheid; zij woont onder de heidenen, zij vindt geen rust; al haar vervolgers achterhalen ze tussen de engten", Klaagliederen 1:1-3.

- De Herodiaanse homo-kerk (HHK) en haar lafhartige huurlingen overtreffen de Stolkse kermis in het kwadraat met godtergende en zielsverwoestende goddeloosheden!

- Het boek van HHK-dr. Piet de Vries: "De weg Zijner getuigenissen", dat destijds tegen de GB is geschreven, zal in zijn aangezicht slaan, aangezien de H-Homo-K afvalliger is dan de GB voor de totstandkoming van de PKN, waarover dr. De Vries nu geveinsdelijk zijn huurlingen-mond houdt, omdat hij in de HHK een kerkelijke positie bekleedt en nu ineens blijkbaar wat te verliezen heeft....


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE REFORMATORISCHE BEWEGING, EEN TROUWELOZE HOOP EN HET OORDEEL GODS DAAROP (2) - GPPB. (12-06-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE REFORMATORISCHE BEWEGING, EEN TROUWELOZE HOOP EN HET OORDEEL GODS DAAROP (2)

Schriftlezing: Jeremia 9

Tekst voor de prediking:
"Och, dat mijn hoofd water ware, en mijn oog een springader van tranen! zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen van de dochter mijns volks. Och, dat ik in de woestijn een herberg der wandelaars had, zo zou ik mijn volk verlaten, en van hen trekken; want zij zijn allen overspelers, een trouweloze hoop. En zij spannen hun tong als hun boog tot leugen; zij worden geweldig in het land, doch niet tot waarheid; want zij gaan voort van boosheid tot boosheid, maar Mij kennen zij niet, spreekt de HEERE. Wacht u, een iegelijk van zijn vriend, en vertrouwt niet op enigen broeder; want elk broeder doet niet dan bedriegen, en elk vriend wandelt in achterklap. En zij handelen bedriegelijk, een ieder met zijn vriend, en spreken de waarheid niet; zij leren hun tong leugen spreken, zij maken zich moede met verkeerdelijk te handelen. Uw woning is in het midden van bedrog; door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt de HEERE. Daarom zegt de HEERE der heirscharen alzo: Ziet, Ik zal hen smelten en zal hen beproeven; want hoe zou Ik anders doen ten aanzien der dochter Mijns volks? Hun tong is een moordpijl, zij spreekt bedrog; een ieder spreekt met zijn naaste van vrede met zijn mond, maar in zijn binnenste legt hij lagen. Zou Ik hen om deze dingen niet bezoeken? spreekt de HEERE; zou Mijn ziel zich niet wreken aan zulk een volk, als dit is? Ik zal een geween en een weeklage opheffen over de bergen, en een klaaglied over de herdershutten der woestijn; want zij zijn afgebrand, dat er niemand doorgaat, en men hoort er geen stem van vee; van de vogelen des hemels aan tot de beesten toe zijn zij weggezworven, doorgegaan! En Ik zal Jeruzalem stellen tot steen hopen, tot een woning der draken; en de steden van Juda zal Ik stellen tot een verwoesting, zonder inwoner. Wie is de wijze man, die dit versta? En tot wien heeft de mond des HEEREN gesproken, dat hij het verkondige, waarom het land vergaan en afgebrand zij als een woestijn, dat er niemand doorgaat? En de HEERE zeide: Omdat zij Mijn wet, die Ik voor hun aangezicht gegeven had, verlaten hebben, en naar Mijn stem niet gehoord, noch daarnaar gewandeld hebben; maar hebben gewandeld naar het goeddunken huns harten, en naar de Baals, hetwelk hun vaders hun geleerd hadden. Daarom zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels, alzo: Ziet, Ik zal dit volk spijzen met alsem, en Ik zal hen drenken met gallewater; en Ik zal hen verstrooien onder de heidenen, die zij niet gekend hebben, zij noch hun vaders; en Ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat Ik hen verteerd zal hebben. Zo zegt de HEERE der heirscharen: Merkt daarop, en roept klaagvrouwen, dat zij komen; en zendt henen naar de wijze vrouwen, dat zij komen", Jeremia 9:1-17.

De godtergende en onreine spot-strip-boeken van de lerende refo-Izebels, RD-Kranendonk-Gijssen en pulpblad-schrijfster, Hartingsvelt-Moree, van de preekstoel geworpen om verbrand te worden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DUISTERNIS GEOPENBAARD EN BESTRAFT DOOR HET LICHT EN DE GODTERGENDE RD-BANIER-STRIP-BOEKEN VAN DE PREEKSTOEL GEWORPEN OM VERBRAND TE WORDEN (1) - GPPB. (12-06-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DUISTERNIS GEOPENBAARD EN BESTRAFT DOOR HET LICHT EN DE GODTERGENDE RD-BANIER-STRIP-BOEKEN VAN DE PREEKSTOEL GEWORPEN OM VERBRAND TE WORDEN (1)

Schriftlezing: Efeze 5

Tekst voor de prediking:
"Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt, noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten. Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart; dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus; elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods", Efeze 5:1-21.

De godtergende en onreine spot-strip-boeken van de lerende refo-Izebels, RD-Kranendonk-Gijssen en pulpblad-schrijfster, Hartingsvelt-Moree, van de preekstoel geworpen om verbrand te worden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOOR CHRISTUS VERLOST VAN EEN ONREINE GEEST VOOR ALTIJD, OF ZONDER CHRISTUS VOOR EEN TIJD (2) - GPPB. (05-06-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DOOR CHRISTUS VERLOST VAN EEN ONREINE GEEST VOOR ALTIJD, OF ZONDER CHRISTUS VOOR EEN TIJD (2)

Schriftlezing: Mattheus 12

Tekst voor de prediking:
"En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn", Matth. 12:43-45.

Drie voorbeelden van het ontzettende feit hoe het bloed van Christus door de bilderberger refo-kerken en hun gelijknamige voorgangers onrein geacht en vertreden wordt in onze dagen:

1. Ex-SGP-lijder, B. van der Vlies opende in het verleden een van God vervloekt homohuis en zegende met de Bijbel op zijn lippen mensen in met een onreine geest.

1. Volgens HHK-dr. W. J. op 't Hof en zijn evenknie dr. P. de Vries mogen mensen met een onreine geest (""celibitaire"" homo's en pedo's) aan het Heilig Avondmaal deelnemen en in het ambt (ouderling-diaken-leraar) bevestigd worden.

2. Het van God vervoekte "NEE-TENZIJ" der SGP ten aanzien van het regeringsbesluit dat embryo's in nazi-laboratoria mogen worden gekweekt en vermoord. Staaij ging eerder op cursus bij een abortuskliniek en had "goede" EO-gesprekken met een aborterende achternicht van Heinrich Himler.

God zal deze ontzettende en godtergende refo-ongerechtigheid zien en zoeken en dat oordeels-feit is zelfs voor de wereld reeds zichtbaar, hoorbaar en tastbaar, terwijl het tuchtloze en sodomitische Refodom en hun voorgangers profaan de slaap des doods slapen en met een toegeschroeid geweten ter helle snellen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAT CHRISTUS EEN MAN VAN EEN ONREINE GEEST VERLOST, IS HETZELFDE ALS GOD EEN HOMO/PEDO BEKEERT (1) - GPPB. (05-06-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAT CHRISTUS EEN MAN VAN EEN ONREINE GEEST VERLOST, IS HETZELFDE ALS GOD EEN HOMO/PEDO BEKEERT (1)

Schriftlezing: Lukas 4:16-44

Tekst voor de prediking:
"En zij kwamen binnen Kapernaum; en terstond op den sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde Hij. En zij versloegen zich over Zijn leer; want Hij leerde hen, als machthebbende, en niet als de Schriftgeleerden. En er was in hun synagoge een mens, met een onreinen geest, en hij riep uit, zeggende: Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazarener, zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende, en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende: Wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat Hij met macht ook den onreinen geesten gebiedt, en zij Hem gehoorzaam zijn! En Zijn gerucht ging terstond uit, in het gehele omliggende land van Galilea", Markus 1:21-28.

Drie voorbeelden van het ontzettende feit hoe het bloed van Christus door de bilderberger refo-kerken en hun gelijknamige voorgangers onrein geacht en vertreden wordt in onze dagen:

1. Ex-SGP-lijder, B. van der Vlies opende in het verleden een van God vervloekt homohuis en zegende met de Bijbel op zijn lippen mensen in met een onreine geest.

1. Volgens HHK-dr. W. J. op 't Hof en zijn evenknie dr. P. de Vries mogen mensen met een onreine geest (""celibitaire"" homo's en pedo's) aan het Heilig Avondmaal deelnemen en in het ambt (ouderling-diaken-leraar) bevestigd worden.

2. Het van God vervoekte "NEE-TENZIJ" der SGP ten aanzien van het regeringsbesluit dat embryo's in nazi-laboratoria mogen worden gekweekt en vermoord. Staaij ging eerder op cursus bij een abortuskliniek en had "goede" EO-gesprekken met een aborterende achternicht van Heinrich Himler.

God zal deze ontzettende en godtergende refo-ongerechtigheid zien en zoeken en dat oordeels-feit is zelfs voor de wereld reeds zichtbaar, hoorbaar en tastbaar, terwijl het tuchtloze en sodomitische Refodom en hun voorgangers profaan de slaap des doods slapen en met een toegeschroeid geweten ter helle snellen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE OVERWINNING DER WERELD DOOR HET WARE GELOOF (2) - GPPB. (29-05-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE OVERWINNING DER WERELD DOOR HET WARE GELOOF (2)

Schriftlezing: Hebreen 11

Tekst voor de prediking:
"Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, [namelijk] ons geloof", 1 Joh. 5:4.

Al wat uit God geboren is overwint ook de refo-wereld en bidt de Heere gedurig voor de terneerwerping van de satanische machten en krachten, inclusief de antichristelijke bewegingen SGP en RD.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WORSTELINGEN GODS VAN CHRISTUS MET JAKOB TE PNI╦L OM JAKOB TE OEFENEN IN DE OVERWINNING DES GELOOFS (1) - GPPB. (29-05-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WORSTELINGEN GODS VAN CHRISTUS MET JAKOB TE PNI╦L OM JAKOB TE OEFENEN IN DE OVERWINNING DES GELOOFS (1)

Schriftlezing: Genesis 32

Tekst voor de prediking:
"Doch Jakob bleef alleen over; en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem worstelde. En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent. En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israel; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht. En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar. En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op, als hij door Pniel gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israels de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot op dezen dag, omdat Hij het gewricht van Jakobs heup aangeroerd had, aan de verrukte zenuw", Gen. 32:24-32.

Jakobs tweede bekering te Pniel (Luk. 22:32b), vervalst door de dwaalleraars der Afscheiding, die de typologie van Bethel en Pniel tot een oudwijfse standenleer mismaken en daardoor de leer van Christus overtreden tot hun eigen en veler verderf, omdat degenen die de leer van Christus overtreden en daarin niet blijven, God niet hebben (2 Joh. 1:9).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAUL VERDOEMT DE RECHTVAARDIGE JONATHAN; HOUDT DE GODDELOZE AGAG IN HET LEVEN EN VALT IN ONGENADE BIJ GOD (2) - GPPB. (22-05-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ONGERECHTIGHEID VAN EN HET OORDEEL GODS OVER DE REFO-KERKEN VAN VANDAAG: SAUL VERDOEMT DE RECHTVAARDIGE JONATHAN; HOUDT DE GODDELOZE AGAG IN HET LEVEN EN VALT IN ONGENADE BIJ GOD (2)

Schriftlezing: 1 Samuel 14:24-52

Tekst voor de prediking:
"Saul nu sprak tot den HEERE, den God Israels: Toon den onschuldige. Toen werd Jonathan en Saul geraakt, en het volk ging vrij uit. Toen zeide Saul: Werpt het lot tussen mij en tussen mijn zoon Jonathan. Toen werd Jonathan geraakt. Saul dan zeide tot Jonathan: Geef mij te kennen, wat gij gedaan hebt. Toen gaf het Jonathan hem te kennen, en zeide: Ik heb maar een weinig honigs geproefd, met het uiterste des stafs, dien ik in mijn hand had; zie hier ben ik, moet ik sterven? Toen zeide Saul: Zo doe mij God, en zo doe Hij daartoe, Jonathan! gij moet den dood sterven. Maar het volk zeide tot Saul: Zou Jonathan sterven, die deze grote verlossing in Israel gedaan heeft? Dat zij verre! zo waarachtig als de HEERE leeft, als er een haar van zijn hoofd op de aarde vallen zal; want hij heeft dit heden met God gedaan. Alzo verloste het volk Jonathan, dat hij niet stierf", 1 Sam. 14:41-45.

"Toen zeide Saul tot Samuel: Ik heb gezondigd, omdat ik des HEEREN bevel en uw woorden overtreden heb; want ik heb het volk gevreesd en naar hun stem gehoord", 1 Sam. 15:24.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE THEOCRATIE DOOR SAUL EN DE REFO-POLITIEKE-KERKEN VERWORPEN, TERWIJL JONATHAN EN AL GODS WARE VOLK DE THEOCRATIE BEVESTIGEN DOOR HET GELOOF (1) - (22-05-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE THEOCRATIE DOOR SAUL EN DE REFO-POLITIEKE-KERKEN VERWORPEN, TERWIJL JONATHAN EN AL GODS WARE VOLK DE THEOCRATIE BEVESTIGEN DOOR HET GELOOF (1)

Schriftlezing: 1 Samuel 14:1-23

Tekst voor de prediking:
"Jonathan nu zeide tot den jongen, die zijn wapenen droeg: Kom, en laat ons tot de bezetting dezer onbesnedenen overgaan; misschien zal de HEERE voor ons werken; want bij den HEERE is geen verhindering, om te verlossen door velen of door weinigen", 1 Samuel 14:6.

De gristelijke politiek en de democratische refo-kerken hebben -net als Saul- de theocratie verworpen en hebben het oordeel Gods over zich gehaald !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINKSTERDAG 2016 - ONZE GOD NU EN VADER ZIJ DE HEERLIJKHEID IN ALLE EEUWIGHEID, AMEN (2) - (15-05-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2016 - ONZE GOD NU EN VADER ZIJ DE HEERLIJKHEID IN ALLE EEUWIGHEID, AMEN (2)

Schriftlezing: Efeze 1

Tekst voor de prediking:
"Onzen God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen", Filip. 4:20.


De Pinkster-Geest werkt geen valse refo-oecumene, maar gemeenschap der heligen en de genade en gave des onderscheids.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINKSTERDAG 2016 - GODS RIJKE VERVULLING VAN ALLE ZIELS EN LICHAMELIJKE NOODDRUFT IN HEERLIJKHEID DOOR CHRISTUS JEZUS (1) - GPPB. (15-05-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2016 - GODS RIJKE VERVULLING VAN ALLE ZIELS EN LICHAMELIJKE NOODDRUFT IN HEERLIJKHEID DOOR CHRISTUS JEZUS (1)

Schriftlezing: Filippensen 4

Tekst voor de prediking:
"Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus", Filip. 4:19.


- De nooddruft van de arme Lazarus-Kerk vervuld
- De rijkdom van de rijke-mans-kerken verbrand

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE EER VAN DE MEERDERE DAVID TE SCHANDE GEZET DOOR DE REFO-POLITIEKE LEUGENAARS - DE KERKE GODS IN DE BENAUWDHEID IN DE RUIMTE GESTELD (2) - GPPB. (08-05-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE EER VAN DE MEERDERE DAVID TE SCHANDE GEZET DOOR DE REFO-POLITIEKE LEUGENAARS - DE KERKE GODS IN DE BENAUWDHEID IN DE RUIMTE GESTELD (2)

Schriftlezing: Jesaja 2

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed. Gij, mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch, dat de HEERE Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd; de HEERE zal horen, als ik tot Hem roep. Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Sela. Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE! Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen", Psalm 4.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVIDS GEBEDSSTRIJD OMTRENT DE SAMENZWERING VAN ABSALOM TEGEN HEM - DE KRETHI EN DE PLETHI (1) - GPPB. (08-05-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVIDS GEBEDSSTRIJD OMTRENT DE SAMENZWERING VAN ABSALOM TEGEN HEM - DE KRETHI EN DE PLETHI (1)

Schriftlezing: 2 Samuel 15

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. (3-2) O HEERE! hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd; velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela. Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. Sela. Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten. Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen hebt Gij verbroken. Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela", Psalm 3.

"Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed. Gij, mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch, dat de HEERE Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd; de HEERE zal horen, als ik tot Hem roep. Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Sela. Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE! Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen", Psalm 4.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HEMELVAARSTDAG 2016 - HET TESTAMENT VAN CHRISTUS VERMAAKT AAN DE KERK - GPPB. (05-05-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEMELVAARSTDAG 2016 - HET TESTAMENT VAN CHRISTUS VERMAAKT AAN DE KERK

Schriftlezing: Mattheus 28

Tekst voor de prediking:
"En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VRIJHEID IN EN DOOR CHRISTUS VERVALST DOOR HET JUK DER DIENSTBAARHEID - EEN KLEIN ZUURDESEM VERZUURD HET GEHELE DEEG (2) - GPPB. (01-05-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VRIJHEID IN EN DOOR CHRISTUS VERVALST DOOR HET JUK DER DIENSTBAARHEID - EEN KLEIN ZUURDESEM VERZUURD HET GEHELE DEEG (2)

Schriftlezing: Galaten 5

Tekst voor de prediking:
"Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende. Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept. Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg", Galaten 5:1-9.

Het zuurdesem van een algehele kracht der dwaling waarmee de huidige kerken en hun belijders geheel doorzuurd zijn, omdat zij de tucht jegens allerhande sodomie achterwege laten; het Pascha dat voor ons geslacht is, namelijk Christus, vervalsen en de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZUIVERT DE OUDE ZUURDESEM UIT, OPDAT GIJ EEN NIEUW DEEG ZIJN MOOGT (1) - GPPB. (01-05-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ZUIVERT DE OUDE ZUURDESEM UIT, OPDAT GIJ EEN NIEUW DEEG ZIJN MOOGT (1)

Schriftlezing: 1 Korinthe 5

Tekst voor de prediking:
"Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid", 1 Korinthe 5:6-8.

Het zuurdesem van een algehele kracht der dwaling waarmee de huidige kerken en hun belijders geheel doorzuurd zijn, omdat zij de tucht jegens allerhande sodomie achterwege laten; het Pascha dat voor ons geslacht is, namelijk Christus, vervalsen en de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JEREMIA ALS EEN WACHTTOREN GESTELD TEGEN DE AFVALLIGSTEN DER AFVALLIGEN, OFWEL TEGEN HET REFOFIELE REFODOM (2) - GPPB. (24-04-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEREMIA ALS EEN WACHTTOREN GESTELD TEGEN DE AFVALLIGSTEN DER AFVALLIGEN, OFWEL TEGEN HET REFOFIELE REFODOM (2)

LEES OOK: "PILATUSHOUDING VAN DS. A. KORT IN HET LICHT VAN DE KERKELIJKE AFVAL"


Schriftlezing: Jeremia 6

Tekst voor de prediking:
"Ik heb u onder Mijn volk gesteld, tot een wachttoren, tot een vesting; opdat gij hun weg zoudt weten en proeven. Zij zijn allen de afvalligsten der afvalligen, wandelende in achterklap; zij zijn koper en ijzer; zij zijn altemaal verdervers", Jeremia 6:27-28.

"Celibitaire" homofielen en pedofielen mogen volgens HHK-dr-predikanten aan het Heilig Avondmaal des Heeren deelnemen en komen in aanmerking voor het ambt, "als zij met Gods hulp celibitair wensen te leven", terwijl deze sodomitische constructie niet anders is dan een Nieuwe wereldorde-code, ofwel een verbond met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel (Jes. 28:15-18).
Met andere woorden: Het Roomse celibaat is al lang en breed ingevoerd in de refo-kerken, terwijl het Roomse celibaat een broeinest is gebleken voor de grootste pedofiele ontuchtheden. De door God geroepen Jeremia's staan straks op de dag des oordeels tegenover dit soort HHK-verdervers die het Heilig Avondmaal des Heeren sodomiseren en de genade in ontuchtheid veranderen (Jud. 1:4).

Grieks - ontuchtigen = malaĺkos, bn

1) zacht, week bij aanraking
2) metaf. in ongunstige zin
2a) verwijfd, verweekt
2a1) van een jongen die gehouden wordt voor homoseksuele relaties met een man = pedofilie
2a2) van een man die zijn lichaam onderwerpt aan onnatuurlijke ontucht
2a3) van een mannelijke prostituÚ.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ROEPING VAN JEREMIA IN DE TEGENWOORDIGE TIJD, DOOR DE HUIDIGE KERK-PILATUSSEN BELASTERD EN BESTREDEN, TOT HUN EIGEN SCHADE EN SCHANDE ! - GPPB. (24-04-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ROEPING VAN JEREMIA IN DE TEGENWOORDIGE TIJD, DOOR DE HUIDIGE KERK-PILATUSSEN BELASTERD EN BESTREDEN, TOT HUN EIGEN SCHADE EN SCHANDE !

LEES OOK: "PILATUSHOUDING VAN DS. A. KORT IN HET LICHT VAN DE KERKELIJKE AFVAL"


Schriftlezing: Jeremia 15

Tekst voor de prediking:
"Daarom zegt de HEERE alzo: Zo gij zult wederkeren, zo zal Ik u doen wederkeren; gij zult voor Mijn aangezicht staan; en zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als Mijn mond zijn; laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen; want Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de HEERE. Ja, Ik zal u rukken uit de hand der bozen, en Ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen", Jeremia 15:19-21

"Zie, Ik stel u te dezen dage over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken, en af te breken, en te verderven, en te verstoren; ook om te bouwen en te planten", Jer. 1:10.

Want zie, Ik stel u heden tot een vaste stad, en tot een ijzeren pilaar, en tot koperen muren tegen het ganse land; tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesteren, en tegen het volk van het land. En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen; want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u uit te helpen", Jer. 1:18-19.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WENTEL UW WEG OP DEN HEERE; WENTEL UW WERKEN OP DEN HEERE; WERP UW ZORG OP DEN HEERE; WERP AL UW BEKOMMERNIS OP HEM, WANT HIJ ZORGT VOOR U ! - GPPB. (17-04-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WENTEL UW WEG OP DEN HEERE; WENTEL UW WERKEN OP DEN HEERE; WERP UW ZORG OP DEN HEERE; WERP AL UW BEKOMMERNIS OP HEM, WANT HIJ ZORGT VOOR U !

Schriftlezing: Psalm 25

Tekst voor de prediking:
"Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; en zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag", Psalm 37:3-6.

"Wijk af van het kwade, en doe het goede, en woon in eeuwigheid", Ps. 37:27.


We leven in een wereld van desinformatie, politieke leugens en kerk-politiek bedrog. Gods volk is van de heerschappij der zonde en des duivels verlost in en door Christus en haar is gegeven om dwars tegen de kerk-politieke opinie in, op de Naam des HEEREN te betrouwen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VETROUW OP DEN HEERE EN DOE HET GOEDE - VERTROUW OP HEM EN DE UITKOMST ZAL NIET FALEN ! - GPPB. (17-04-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VETROUW OP DEN HEERE EN DOE HET GOEDE - VERTROUW OP HEM EN DE UITKOMST ZAL NIET FALEN !

Schriftlezing: Psalm 37

Tekst voor de prediking:
"Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid. En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; en zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag", Psalm 37:3-6.

We leven in een wereld van desinformatie, politieke leugens en kerk-politiek bedrog. Gods volk is van de heerschappij der zonde en des duivels verlost in en door Christus en haar is gegeven om dwars tegen de kerk-politieke opinie in, op de Naam des HEEREN te betrouwen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID JEGENS GODDELOZE OVERHEIDSWETTEN EN JEGENS KERK-POLITIEKE KERKREGELS IS BIJBELS GEBODEN, WANT MEN MOET GODE MEER GEHOORZAAM ZIJN DAN DE MENSEN ! - GPPB. (10-04-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID JEGENS GODDELOZE OVERHEIDSWETTEN EN JEGENS KERK-POLITIEKE KERKREGELS IS BIJBELS GEBODEN, WANT MEN MOET GODE MEER GEHOORZAAM ZIJN DAN DE MENSEN !

Schriftlezing: Romeinen 13

Tekst voor de prediking:
Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde. Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt. Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld", Rom. 13:1-8.

- Door de Kersten-cultus tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna, en door de totstandkoming van de sodomitische PKN zijn vele dominees en belijders publiek door de mand gevallen.

- De geloofs-onbuigzaamheid van Mordechai e.a. in onze dagen massaal gehaat door de kerkelijke Hamans

- SGP een grote spotboeven-beweging, zoals voor de zoveelste keer openbaar gekomen is met het Oekraine-referendum

- De ijver van Gods huis die Christus verteerde als zijnde de Leeuw van Juda's stam door de huidige kerken en hun voorgangers doodgezwegen, laat staan beoefend in het kader van de door God geboden tucht

- De getuigende stem van de godsman, John Knox, jegens de toenmalige christen-vervolgende overheid in onze dagen bespot door het stomme-honden-leger dode wachters.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN LIED EEN PSALM VOOR HELLEVAARDERS, NAMELIJK, VOOR DE KINDEREN VAN KORACH - (10-04-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN LIED EEN PSALM VOOR HELLEVAARDERS, NAMELIJK, VOOR DE KINDEREN VAN KORACH

Schriftlezing: Numeri 16

Tekst voor de prediking:
Een lied, een Psalm, voor de kinderen van Korach", Psalm 48:1.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GROTE REFO-AFVAL IN HET LICHT VAN DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS (2) - GPPB. (03-04-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GROTE REFO-AFVAL IN HET LICHT VAN DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS (2)

Schriftlezing: Mattheus 24

Tekst voor de prediking:
"En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid", Matth. 24:29-30.

- De Nieuwe Wereldorde wordt versneld doorgevoerd.

- De aanvaarding het teken van het beest wordt dermate duivels geraffineerd-verplicht ge´ntroduceerd dat ook de sgp-dode refo-belijders het beest-teken gewetenloos zullen aanvaarden, inclusief de dominees die mooiweer spelen achter de geraniums.

- De ja-stem van de fascistische SGP voor de Navo-fascistische bombardementen op LibiŰ/SyriŰ, voor het duivelse TTIP-verdrag en voor het nazistisch accociatieverdrag met Oekra´ne is daarvan een sprekend bewijs, inclusief het stomme-honden-spelletje van de huidige dominees jegens de fascistische praktijken van de SGP.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'DOE AAN MIJ EEN TEKEN TEN GOEDE...' (1) - GPPB. (03-04-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"DOE AAN MIJ EEN TEKEN TEN GOEDE..." (1)

Schriftlezing: Psalm 86

Tekst voor de prediking:
"Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien, en beschaamd worden, als Gij, HEERE! mij geholpen, en mij getroost zult hebben", Ps. 86:17.

Psalm 86:9 berijmd:
Doe een teken mij ten goede,
Dat mijn haters in hun woede
Mogen zien, hoe, tot hun spijt,
Gij mij troost, en mij bevrijdt.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PAASDAG 2016 - 'OPDAT IK HEM KENNEN EN DE KRACHT ZIJNER OPSTANDING' - DEZULKEN ZIJN ╔╔N PLANT MET CHRISTUS GEWORDEN IN DE GELIJKMAKING VAN ZIJN DOOD EN OPSTANDING (2) - GPPB. (27-03-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PAASDAG 2016 - 'OPDAT IK HEM KENNEN EN DE KRACHT ZIJNER OPSTANDING' - DEZULKEN ZIJN ╔╔N PLANT MET CHRISTUS GEWORDEN IN DE GELIJKMAKING VAN ZIJN DOOD EN OPSTANDING (2)

Schriftlezing: Filippenzen 3

Tekst voor de prediking:
"Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende", Filip. 3:10.

"Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding", Rom. 6:5.

"Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezusĺ wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden", 2 Kor. 4:10-11.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PAASDAG 2016 - CHRISTUS IS OOK MIDDELAAR VAN TOEPASSING - 'IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN' (1) - GPPB. (27-03-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PAASDAG 2016 - CHRISTUS IS OOK MIDDELAAR VAN TOEPASSING - 'IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN' (1)

Schriftlezing: Johannes 20

Tekst voor de prediking:
"Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven", Joh. 11:25.

"Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden", 2 Kor. 5:17.

"De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien", Luk. 24:34.


Christus is door Zijn dood en begrafenis niet alleen een Middelaar van verwerving (o.a. Rom. 5:6 - 1 Kor. 5:19), maar door Zijn opstanding is Hij ook een Middelaar van toepassing (o.a. Joh. 5:25 - Joh. 11:25 - Joh. 14:19 - Matth. 28:20), waarvan Paulus de noodzakelijkheid predikt in 1 Kor. 5:20: "Laat u met God verzoenen!"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOEDE VRIJDAG 2016 - GOEDE VRIJDAG VOOR DE DODEN, NAMELIJK, VERGEVING DER ZONDEN EN VERLOSSING UIT DE HEERSCHAPPIJ DER ZONDEN - GPPB. (25-03-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOEDE VRIJDAG 2016 - GOEDE VRIJDAG VOOR DE DODEN, NAMELIJK, VERGEVING DER ZONDEN EN VERLOSSING UIT DE HEERSCHAPPIJ DER ZONDEN.

Schriftlezing: Johannes 19

Tekst voor de prediking:
"Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen, en braken wel de benen des eersten, en des anderen, die met Hem gekruist was; maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit", Joh. 19:30-34.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MET CHRISTUS GESTORVEN, IN ZIJN DOOD GEDOOPT EN BEGRAVEN EN MET HEM OPGESTAAN (2) - GPPB. (20-03-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MET CHRISTUS GESTORVEN, IN ZIJN DOOD GEDOOPT EN BEGRAVEN EN MET HEM OPGESTAAN (2)

Schriftlezing: Romeinen 6

Tekst voor de prediking:
"Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen", Efeze 2:4-10.

"Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere", Rom. 6:1-11.

"Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn", Rom. 5:8-9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEILSNOODZAKELIJKE VERWERVING VAN CHRISTUS EN DE ALLESBESLISSENDE TOEPASSING DAARVAN (1) - GPPB. (20-03-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEILSNOODZAKELIJKE VERWERVING VAN CHRISTUS EN DE ALLESBESLISSENDE TOEPASSING DAARVAN (1)

Schriftlezing: Efeze 2

Tekst voor de prediking:
"En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave", Efeze 2:1-8.

In de psychologische prediking van (o.a.) ds. A. Simons, wordt de heilsnoodzakelijke verwerving van Christus vereenzelvigd met de allesbeslissende toepassing daarvan, waardoor de oude mens een geloof wordt aangeplakt, dat niet verder komt als het tijdgeloof der dwaze maagden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BIDDAG 2016 - DE ALGEHELE AFVAL VAN KERK EN STAAT - HET LIJDEN, BITTERE DROEFHEID, TROOSTELOOSHEID EN GEVANGENSCHAP VAN DE DOCHTER SIONS DAARONDER - GPPB. (08-03-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BIDDAG 2016 - DE ALGEHELE AFVAL VAN KERK EN STAAT - HET LIJDEN, BITTERE DROEFHEID, TROOSTELOOSHEID EN GEVANGENSCHAP VAN DE DOCHTER SIONS DAARONDER

Schriftlezing: Klaagliederen 1

Tekst voor de prediking:
"Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volks was, zij is als een weduwe geworden, zij, die groot was onder de heidenen, een vorstin onder de landschappen, is cijnsbaar geworden. Zij weent steeds des nachts, en haar tranen lopen over haar kinnebakken; zij heeft geen trooster onder al haar liefhebbers; al haar vrienden hebben trouwelooslijk met haar gehandeld, zij zijn haar tot vijanden geworden. Juda is in gevangenis gegaan vanwege de ellende, en vanwege de veelheid der dienstbaarheid; zij woont onder de heidenen, zij vindt geen rust; al haar vervolgers achterhalen ze tussen de engten. De wegen Sions treuren, omdat niemand op het feest komt; al haar poorten zijn woest, haar priesters zuchten: haar jonkvrouwen zijn bedroefd, en zij zelve is in bitterheid. Haar tegenpartijders zijn ten hoofd geworden, haar vijanden zijn gerust; omdat haar de HEERE bedroefd heeft, vanwege de veelheid harer overtredingen; haar kinderkens gaan henen in de gevangenis voor het aangezicht des tegenpartijders", Klaagliederen 1:1-5.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE KOEIEN VAN BASAN NOCH DE REINHEID-DER-TANDEN-GODSDIENST BEKOMMEREN ZICH NIET IN HET MINST OVER DE VERBREKING VAN JOZEF (2) - GPPB. (13-03-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE KOEIEN VAN BASAN NOCH DE REINHEID-DER-TANDEN-GODSDIENST BEKOMMEREN ZICH NIET IN HET MINST OVER DE VERBREKING VAN JOZEF (2)

Schriftlezing: Amos 5

Tekst voor de prediking:
"Komt te Beth-el, en overtreedt te Gilgal; maakt des overtredens veel, en brengt uw offers des morgens, uw tienden om de drie dagen! En rookt van het gedesemde een lofoffer, en roept vrijwillige offers uit, doet het horen; want alzo hebt gij het gaarne, gij kinderen Israels! spreekt de Heere HEERE.
Daarom heb Ik ulieden ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden, en gebrek van brood in al uw plaatsen; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE", Amos 4:4-6.

"Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt", Amos 5:10.

"Die wijn uit schalen drinken, en zich zalven met de voortreffelijkste olie, maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef", Amos 6:6.


1. Gods manier van bekering (zie o.a. Amos 3:12) staat haaks op de cooperatieve leer der huidige (jijdaar)prediking, waarin vooral de vierde fase der wet wordt doodgezwegen en/of vervalst, terwijl de Heilige Geest zover doortrekt in het stuk der ontdekking totdat de oude mens sterft (Gal. 2:19), want het Einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft.

2. Alle PKN-predikanten zijn valse leraars, omdat zij deel uitmaken van het sodomitisch-plurale PKN-geheel dat op drijfzand is gebouwd; derhalve hebben zij een knieval voor de duivel gemaakt en als gevolg daarvan houden zij psychologisch-wetteloze preken (geldt alle refo-predikanten), zoals dat o.a. duidelijk tot uiting komt in de preek-psychologie van ds. A. Simons, waardoor de verwerving des Middelaars vereenzelvigd wordt met de toepassing des heils van Christus middels een vals geloof. Ook Simons leert de rechtvaardiging van de (denkbeeldige) gelovige.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS MANIER VAN BEKERING, WAARUIT BLIJKT DAT AL GODS VOLK ALS 'EEN OORLAPJE UIT DE MUIL DES LEEUWS' GERED WORDT - DE KOEIEN VAN BASAN BESTRAFT (1) - GPPB. (13-03-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS MANIER VAN BEKERING, WAARUIT BLIJKT DAT AL GODS VOLK ALS 'EEN OORLAPJE UIT DE MUIL DES LEEUWS' GERED WORDT - DE KOEIEN VAN BASAN BESTRAFT (1)

Schriftlezing: Amos 4

Tekst voor de prediking:
"Hoort dit woord, gij koeien van Basan! gij, die op den berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert; gij, die tot hunlieder heren zegt: Brengt aan, opdat wij drinken. De Heere HEERE heeft gezworen bij Zijn heiligheid, dat er, ziet, dagen over ulieden zullen komen, dat men u zal optrekken met haken, en uw nakomelingen met visangelen. En gij zult door de bressen uitgaan, een ieder voor zich henen; en gij zult, hetgeen in het paleis gebracht is, wegwerpen, spreekt de HEERE", Amos 4:1-3.

"Alzo zegt de HEERE: Gelijk als een herder twee schenkelen, of een stukje van een oor uit des leeuwen muil redt, alzo zullen de kinderen Israels gered worden, die daar zitten te Samaria, in den hoek van het bed, en op de sponde van de koets", Amos 3:12.


1. Gods manier van bekering (zie o.a. Amos 3:12) staat haaks op de cooperatieve leer der huidige (jijdaar)prediking, waarin vooral de vierde fase der wet wordt doodgezwegen en/of vervalst, terwijl de Heilige Geest zover doortrekt in het stuk der ontdekking totdat de oude mens sterft (Gal. 2:19), want het Einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft.

2. Alle PKN-predikanten zijn valse leraars, omdat zij deel uitmaken van het sodomitisch-plurale PKN-geheel dat op drijfzand is gebouwd; derhalve hebben zij een knieval voor de duivel gemaakt en als gevolg daarvan houden zij psychologisch-wetteloze preken (geldt alle refo-predikanten), zoals dat o.a. duidelijk tot uiting komt in de preek-psychologie van ds. A. Simons, waardoor de verwerving des Middelaars vereenzelvigd wordt met de toepassing des heils van Christus middels een vals geloof. Ook Simons leert de rechtvaardiging van de (denkbeeldige) gelovige.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALS DE BESTRAFFENDE MAN EN DE TUCHT ONTBREKEN, IS ER GEEN SPRAKE VAN DE GEMEENTE VAN CHRISTUS (2) - GPPB. (06-03-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALS DE BESTRAFFENDE MAN EN DE TUCHT ONTBREKEN, IS ER GEEN SPRAKE VAN DE GEMEENTE VAN CHRISTUS (2)

Schriftlezing: Galaten 1

Tekst voor de prediking:
"Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft....(...).
Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie; daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus", Gal. 1:1 - 6-12.

Verwijsteksten bij Galaten 1:1:
"1 Petrus 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden", 1 Pet. 1:3.

"Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God", 1 Pet. 1:23.


Note: Dominees en kerken die het roomse celibaat in het kader van een homorelatie aan homo's voorschrijven, doen de wet teniet, stijven de oude (homo)mens in zijn zondestaat en spelen de duivel in de kaart, aangezien er geen celibataire homo's bestaan, laat staan dat dezulken tot Gods volk gerekend kunnen worden, terwijl men op grote schaal de oude (homo)mens onder de wet vereenzelvigt met de nieuwe mens onder de genade. Dat zou betekenen dat Christus Zijn volk niet geheel verlost van de heerschappij des duivels, hetgeen leringen der duivelen zijn, waarop het oordeel en de vloek rust.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE EERSTE OPSTANDING UIT DE GEESTELIJKE DOODSTAAT EN DE TWEEDE OPSTANDING DER DODEN OP DE JONGSTE DAG, WORDT DOOR ALLE REFO-DOMINEES VERBASTERD (1) - GPPB. (06-03-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE EERSTE OPSTANDING UIT DE GEESTELIJKE DOODSTAAT EN DE TWEEDE OPSTANDING DER DODEN OP DE JONGSTE DAG, WORDT DOOR ALLE REFO-DOMINEES VERBASTERD (1)

Schriftlezing: Johannes 5

Tekst voor de prediking:
"Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

1e opstanding: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven; en heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.

2e opstanding: Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen; en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis", Johannes 5:21-29.

"Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht", Openb. 20:6a.

"Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden", Matth. 24:24.


De Goddelijk scheppingsorde wordt door alle refodominees verbasterd, met name door de aanvaarding van het homo-zijn, terwijl er volgens Gods Woord geen celibataire homo's bestaan. Alle refo-dominees leren dat homo's -die zogenaamd met hun "geaardheid" strijden- welkom zijn aan het H.A. en ambtsdrager kunnen worden, terwijl Gods Woord leert dat hoeren en schandjongens in de gemeente van Christus geen plaats hebben, laat staan lid mogen zijn, laat staan toegang hebben tot het H.A., laat staan een ambt mogen bekleden. (Deut. 23:17). Alle refo-dominees doen niet alleen het gebod Gods teniet, maar doen ook de ergernis van het kruis teniet en hebben de Goddelijke scheppingsorde (man-vrouw) ingeruild voor sodomitische wetteloosheid.

Christus zegt Zelf in Matth. 24:24 dat al Gods ware kinderen deze wetteloos-sodomitische refo-stellingen nooit zullen aanvaarden, laat staan dat ze die kunnen leren, omdat Christus de Zijnen ineens en voor altijd verlost heeft uit de heerschappij des duivels, en derhalve kunnen Gods kinderen geen onnatuurlijke zonden (meer) bedrijven. Alle dominees leren dat het homo-zijn geen zondestaat, maar een onschuldige geaardheid is, dus leren zij ook ook dat pedofilie een geaardheid is en geen misdrijf. Ergo, zij leren dat er celibataire homo's en pedofielen bestaan, terwijl Christus de begeerte tot overspel onder de zondedaad zelf schaart, hetgeen vanzelf ook geldt voor de sodomitische begeerten van zogenaamde 'celibataire' homo's en pedofielen. Derhalve is de refo-lering van "celibataire homo's" een duivelse hoax, het toppunt van haat jegens de naaste en een blokkering(!) voor de bekering van homo's !

Land, land, land, hoort des Heeren Woord !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE IJZER-LEMEN VOETEN VAN HET BEELD MET DE TIEN TENEN, OFWEL DE TIEN KONINGEN; DE KLEINE HOORN, OFWEL HET VATICAAN, DE ACHTSTE KONING, DE ANTICHRIST, HET BEEST, DE VALSE PROFEET; DE DRIE DEMONEN (ONREINE GEESTEN) UIT DE MOND VAN DE DRAAK, HET BEEST EN DE VALSE PROFEET EN DE SATANISCHE NIEUWE WERELDORDE DIE DOOR ARBO AB CHAO, OFWEL 'ORDE UIT CHAOS' ZAL WORDEN INGEVOERD (2) - GPPB. (28-02-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE IJZER-LEMEN VOETEN VAN HET BEELD MET DE TIEN TENEN, OFWEL DE TIEN KONINGEN; DE KLEINE HOORN, OFWEL HET VATICAAN, DE ACHTSTE KONING, DE ANTICHRIST, HET BEEST, DE VALSE PROFEET; DE DRIE DEMONEN (ONREINE GEESTEN) UIT DE MOND VAN DE DRAAK, HET BEEST EN DE VALSE PROFEET, EN DE SATANISCHE NIEUWE WERELDORDE DIE DOOR "ARBO AB CHAO", OFWEL 'ORDE UIT CHAOS' ZAL WORDEN INGEVOERD (2)

Schriftlezing: Openbaring 17

Tekst voor de prediking:
"En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit. En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve. En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest. Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natien, en tongen. En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde", Openbaring 17:7-18.

De Antichrist heeft zijn zetel in alle refokerken, omdat men de leer van Rome aanhangt, waardoor de oude mens droombeeldig door de enge poort gesmokkeld wordt, terwijl Gods ware volk de oude mens ineens en voor altijd gestorven is (Gal. 2:19). Het gevolg van die oude-mens-smokkel-prediking is dat predikers en belijders de wet erbij nemen als regel des levens om zich te stijven met een zedelijke heiligmaking, waardoor de absoluutheid van de wet teniet gedaan wordt, de ergernis van het kruis teniet gedaan wordt, en de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze in de praktijk van al die regel-des-levens-predikers/belijders uitblinkt in de rechtvaardiging van de goddeloosheid. Dat is de leer van Rome, de leer van de zoons des verderfs, de leer van de mens der zonde en de wet van de NWO-beest, namelijk de wet van de wetteloosheid!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GEZICHT VAN DANIEL VAN DE VIER DIEREN, VAN HET LAATSTE DIER MET DE TIEN HOORNEN EN DE KLEINE HOORN ANNO 2016 (1) - GPPB. (28-02-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GEZICHT VAN DANIEL VAN DE VIER DIEREN, VAN HET LAATSTE DIER MET DE TIEN HOORNEN EN DE KLEINE HOORN ANNO 2016 (1)

Schriftlezing: Daniel 7

Tekst voor de prediking:
"In het eerste jaar van Belsazar, den koning van Babel, zag Daniel een droom, en gezichten zijns hoofds, op zijn leger; toen schreef hij dien droom, en hij zeide de hoofdsom der zaken. Daniel antwoordde en zeide: Ik zag in mijn gezicht bij nacht, en ziet, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen; ik zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een mens, en aan hetzelve werd eens mensen hart gegeven. Daarna, ziet, het andere dier, het tweede, was gelijk een beer, en stelde zich aan de ene zijde, en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden; en men zeide aldus tot hetzelve: Sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had vier vleugels eens vogels op zijn rug; ook had hetzelve dier vier hoofden, en aan hetzelve werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen. Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren ogen als mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende", Daniel 7:1-8.

De getrouwheid van Daniel aan het hof van Nebukadnezar en Darius de Meder en de getrouwheid van koningin Esther aan het hof van Ahasveros in het rijk van Meden en Perzen in schril contrast met de afvallige nalatigheid van de huidge refo-dominees jegens de binnen- en buitenkerkelijke publieke ongerechtigheid.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GODDELIJKE WEE UITGESPROKEN OVER 'REFORMATORISCHE' BELIALS-KINDEREN EN HUN DIABOLUS-RELIGIE (2) - GPPB. (21-02-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GODDELIJKE WEE UITGESPROKEN OVER 'REFORMATORISCHE' BELIALS-KINDEREN EN HUN DIABOLUS-RELIGIE (2)

Schriftlezing: Jesaja 5

Tekst voor de prediking:
"Doch de HEERE der heirscharen zal verhoogd worden door het recht; en God, die Heilige, zal geheiligd worden door gerechtigheid. En de lammeren zullen weiden naar hun wijze, en de vreemdelingen zullen de woeste plaatsen der vetten eten. Wee dengenen, die de ongerechtigheid trekken met koorden der ijdelheid, en de zonde als met dikke wagenzelen! Die daar zeggen: Dat Hij haaste, dat Hij Zijn werk bespoedige, opdat wij het zien; en laat naderen en komen den raadslag des Heiligen van Israel, dat wij het vernemen! Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid! Wee dengenen, die in hun ogen wijs, en bij zichzelven verstandig zijn! Wee dengenen, die helden zijn om wijn te drinken, en die kloeke mannen zijn om sterken drank te mengen! Die den goddeloze rechtvaardigen om een geschenk, en de gerechtigheid der rechtvaardigen van dezelven afwenden", Jesaja 5:16-23.

RD-acteur-antichrist, Kranendonk, schreef een diabolus-commentaar omtrent de engel des doods, ex-minister Borst, en openbaart zijn ingekankerde haat tegen de zuivere prediking en de door God geboden vrijmaakplicht EN tucht jegens valse en veinzende leraars en hun ketterse leringen. Volgens genoemde RD-antichrist wordt nergens in Gods Woord een mens als een duivel weggezet, terwijl Christus dat wel doet jegens de Farizeeen "gij slangen en adderengebroedsel wie zal u de helse verdoemenis doen ontvlieden", en ook Paulus die Elymas de tovenaar een kind des duivels noemt, omdat hij het was. Meer voorbeelden worden in de preek genoemd, ten spijt van de valse bijbel-vertaling die de RD-antichrist gebruikt. Antichrist Kranendonk tracht -net als Elymas de tovenaar- mensen van het ware geloof af te houden door zijn valse stelling dat elke prediking als zoete koek geslikt moet worden. Ook tracht hij mensen aan te sporen om de leer van Christus te overtreden via een diabolus-religie (door het goede kwaad te heten en het kwade goed, enz. - zie tekstwoorden), maar dat is het eigenlijke werk van kinderen belials. Voor verdere ontmaskering van de refomatorische belials-religie klik op de Klik hier link.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WIE DE KERKELIJKE SPOTTERS ZIJN DIE HUN EIGENGEMAAKTE (AFGESCHEIDEN) TUCHTLOZE KERKEN EN HUN INGEKANKERDE DWAALLEER BEGEREN EN DAARIN WANDELEN EN ZICH NIET DOOR GODS WOORD LATEN GEZEGGEN, MAAR ZICHZELF STIJVEN IN HUN ON- EN EIGENGERECHTIGHEID (1) - GPPB. (21-02-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WIE DE KERKELIJKE SPOTTERS ZIJN DIE HUN EIGENGEMAAKTE (AFGESCHEIDEN) TUCHTLOZE KERKEN EN HUN INGEKANKERDE DWAALLEER BEGEREN EN DAARIN WANDELEN EN ZICH NIET DOOR GODS WOORD LATEN GEZEGGEN, MAAR ZICHZELF STIJVEN IN HUN ON- EN EIGENGERECHTIGHEID (1)

Schriftlezing: 2 Petrus 3

Tekst voor de prediking:
"Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen", 2 Petrus 3:3.

"Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen", Judas 1:18.


- Wie die kerk-politieke spotters zijn
- Wat het spotten van die spotters inhoudt
- Waaruit de goddeloze begeerten en antichristelijke oogmerken van die spotters bestaan

LEES OOK PROFETISCHE PREEK VAN DS. A. PEDEN JEGENS HET AFVALLIGE REFODOM IN VOLGENDE BLOK


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROFETISCHE PREEK VAN DS. A. PEDEN JEGENS HET AFVALLIGE REFODOM  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PROFETISCHE PREEK VAN DS. A. PEDEN JEGENS HET AFVALLIGE REFODOM

Preek van ds. Peden 100% van toepassing op de afvallige refo-kerken/dominees en op de maffiose RD-top en de athe´stische SGP


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET HEENGAAN IN VREDE VAN MARIA MAGDALENA IN EN DOOR DE VREDEVORST (2) - GPPB. (14-02-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET HEENGAAN IN VREDE VAN MARIA MAGDALENA IN EN DOOR DE VREDEVORST (2)

Schriftlezing: Mattheus 26, Markus 14, Johannes 12 - perikopen over dezelfde wassing/zalving van Maria Magdalena

Tekst voor de prediking:
"Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelven: Wie is Deze, Die ook de zonden vergeeft? Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede", Luk. 7:47-50.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WASSING EN ZALVING VAN DE VOETEN VAN CHRISTUS DOOR DE WENENDE MARIA MAGDALENA IS EEN WAARACHTIGE VRUCHT DER DANKBAARHEID (1) - GPPB. (14-02-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WASSING EN ZALVING VAN DE VOETEN VAN CHRISTUS DOOR DE WENENDE MARIA MAGDALENA IS EEN WAARACHTIGE VRUCHT DER DANKBAARHEID (1)

Schriftlezing: Lukas 7:36-50

Tekst voor de prediking:
"En een der Farizeen bad Hem, dat Hij met hem ate; en ingegaan zijnde in des Farizeers huis, zat Hij aan. En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande, dat Hij in des Farizeers huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf. En de Farizeer, die Hem genood had, zulks ziende, sprak bij zichzelven, zeggende: Deze, indien Hij een profeet ware, zou wel weten, wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares. En Jezus antwoordende, zeide tot hem: Simon! Ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: Meester! zeg het. Jezus zeide: Een zeker schuldheer had twee schuldenaars; de een was schuldig vijfhonderd penningen, en de andere vijftig; en als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van dezen zal hem meer liefhebben? En Simon, antwoordende, zeide: Ik acht, dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geoordeeld. En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water hebt gij niet tot Mijn voeten gegeven; maar deze heeft Mijn voeten met tranen nat gemaakt, en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt Mij geen kus gegeven; maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten Mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij Mijn hoofd niet gezalfd; maar deze heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelven: Wie is Deze, Die ook de zonden vergeeft? Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede", Luk. 7:35-50.

"En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had", Mark. 16:9.

Oudgereformeerde spotboef, alias, SGPlayer, Van der Staaij tegen Christus: "Gooi die prostitutieleeftijd toch omhoog!"

Ook dominees die geen lid zijn van de SGP, zoals dr. W.J. Op 't Hof (Urk) en de geschorste ds. Van Andel (Montfoort), staan aan dezelfde kant als van de SGP-supporters, omdat zij niet publiek tegen de fascistische SGP getuigen!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VOOR DEGENEN DIE WILLENS EN WETENS ZONDIGEN, ZOALS DE SGP-TOP EN DE RD-TOP DAT DOEN, BLIJFT ER GEEN SLACHTOFFER OVER VOOR DE ZONDEN (2) - GPPB. (07-02-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOOR DEGENEN DIE WILLENS EN WETENS ZONDIGEN, ZOALS DE SGP-TOP EN DE RD-TOP DAT DOEN, BLIJFT ER GEEN SLACHTOFFER OVER VOOR DE ZONDEN (2)

Schriftlezing: Hebreen 10

Tekst voor de prediking:
"En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan? Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods", Hebr. 10:25-31.

Het oordeel Gods van de grote afval is besloten en onomkeerbaar jegens de tuchtloze refokerken, de fascistische SGP, het bilderberger RD, het vloekende satanshol genaamd 'Refoweb' en het voorportaal der hel, genaamd 'Refoforum' en zij allen worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze refofielen die opzettelijk de leer van Christus te schande maken en aanpassen aan de (kerk)politieke omstandigheden en Christus gedurig opnieuw kruisigen in Gods ware vervolgde volk.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GROTE AFVAL VAN HET REFODOM, GEREFLECTEERD IN DE TUCHTLOZE SODOMITISCHE REFOKERKEN, DOOR DE FASCISTISCHE SGP EN HET GOEBELIAANSE RD, IS ONOMKEERBAAR - GODS WARE VOLK GETROOST EN VERMAAND (1) - GPPB. (07-02-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GROTE AFVAL VAN HET REFODOM, GEREFLECTEERD IN DE TUCHTLOZE SODOMITISCHE REFOKERKEN, DOOR DE FASCISTISCHE SGP EN HET GOEBELIAANSE RD, IS ONOMKEERBAAR - GODS WARE VOLK GETROOST EN VERMAAND (1)

Schriftlezing: Hebreen 6

Tekst voor de prediking:
"Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, en gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw, en afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde, die den regen, menigmaal op haar komende, indrinkt, en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen, door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God; maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Maar, geliefden! wij verzekeren ons van u betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij alzo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten, en den arbeid der liefde, die gij aan Zijn Naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren, dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijze, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe; opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen, die door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beerven", Hebr. 6:4-12.

Het oordeel Gods van de grote afval is besloten en onomkeerbaar jegens de tuchtloze refokerken, de fascistische SGP, het bilderberger RD, het vloekende satanshol genaamd 'Refoweb' en het voorportaal der hel, genaamd 'Refoforum' en zij allen worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze refofielen die opzettelijk de leer van Christus te schande maken en aanpassen aan de (kerk)politieke omstandigheden en Christus gedurig opnieuw kruisigen in Gods ware vervolgde volk.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GELOOFSGETROUWHEID, DOOR DE KERKPOLITIEKE REFO-SANHEDRISTEN GEHAAT, IS EEN WAARACHTIGE GENADEVRUCHT UIT CHRISTUS (2) - GPPB. (31-01-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GELOOFSGETROUWHEID, DOOR DE KERKPOLITIEKE REFO-SANHEDRISTEN GEHAAT, IS EEN WAARACHTIGE GENADEVRUCHT UIT CHRISTUS (2)

Schriftlezing: Lukas 16

Tekst voor de prediking:
"Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? En zo gij in eens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten, en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen, en den anderen verachten; gij kunt God niet dienen en den Mammon. En al deze dingen hoorden ook de Farizeen, die geldgierig waren, en zij beschimpten Hem", Lukas 16:10-14.

Huwelijks(on)trouw:
"Een iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; en een iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet ook overspel", Lukas 16:18.

Geloofstrouw:
"En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was, en haar huis, bad zij ons, zeggende: Indien gij hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis, en blijft er. En zij dwong ons", Hand. 16:14-15.

"Ik weet, HEERE! dat Uw gerichten de gerechtigheid zijn, en dat Gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt", Psalm 119:75.
.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ONVOORWAARDELIJKE GELOOFSNAVOLGING VAN RUTH IS EEN TOETSSTEEN DES GELOOFS (1) - GPPB. (31-01-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ONVOORWAARDELIJKE GELOOFSNAVOLGING VAN RUTH IS EEN TOETSSTEEN DES GELOOFS (1)

Schriftlezing: Ruth 1

Tekst voor de prediking:
"Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden; alzo doe mij de HEERE en alzo doe Hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u! Als zij nu zag, dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken", Ruth 1:16-18.

* Het schijngeloof van de wenende bijloper Orpa en het ware geloof van de getuigende onvoorwaardelijke navolger Ruth.

* Het profane ongeloof van de hoofdman te Samaria bestraft met de dood.

* De onvoorwaardelijk gemaakte vier melaatsen buiten de poort van Samaria en het vruchtgevolg daarvan.

* De onvoorwaardelijke geloofsonderwerping van de profetenzonen jegens de profeet Eliza.

* Het ongeloof van de hoofdman jegens de voorzegging van Paulus omtrent de storm Euroclydon.

* De schrille tegenstelling tussen bijlopers als Demas en het getuigenis door Paulus van de rij der geloofshelden in Hebreenbrief.

* De scheiding tussen Abraham en Lot was geen absolute scheiding.

* De onvoorwaardelijke 300 soldaten van Gideon in tegenstelling tot het megaleger voorwaardelijke pantoffelhelden die naar huis werden gestuurd en de kerk van vandaag typeren.

* De onvoorwaardelijke geloofsgave tijdens de eerste Christengemeente en de ontmaskering van het fake-geloof van Ananias en Saffira.

* De louterende geloofsverhuizingen van Izak - Esek, Sitna, Rehoboth, Ber-seba.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JEREMIA DIEPER INGELEID IN DE KRIJGSORDE DES HEEREN, TERWIJL DE HEERE ZIJN ERFENIS VERLAAT, UITGEZONDERD HET HUIS VAN JUDA (2) - GPPB. (24-01-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEREMIA DIEPER INGELEID IN DE KRIJGSORDE DES HEEREN, TERWIJL DE HEERE ZIJN ERFENIS VERLAAT, UITGEZONDERD HET HUIS VAN JUDA (2)

Schriftlezing: Jesaja 29

Tekst voor de prediking:
"Als gij loopt met de voetgangers, zo maken zij u moede; hoe zult gij u dan mengen met de paarden? Zo gij alleenlijk vertrouwt in een land van vrede, hoe zult gij het dan maken in de verheffing van de Jordaan? Want ook uw broeders en uws vaders huis, ook diezelve handelen trouwelooslijk tegen u; ook diezelve roepen u met volle stem achterna; geloof hen niet, wanneer zij vriendelijk tot u spreken. Ik heb Mijn huis verlaten, Ik heb Mijn erfenis laten varen; Ik heb de beminde Mijner ziel in de hand harer vijanden gegeven. Mijn erfenis is Mij geworden als een leeuw in het woud; zij heeft haar stem tegen Mij verheven, daarom heb Ik haar gehaat. Mijn erfenis is Mij een gesprenkelde vogel; de vogelen zijn rondom tegen haar; komt aan, verzamelt, al gij gedierte des velds, komt om te eten! Veel herders hebben Mijn wijngaard verdorven, zij hebben Mijn akker vertreden; zij hebben Mijn gewensten akker gesteld tot een woeste wildernis. Men heeft hem gesteld tot een woestheid, verwoest zijnde treurt hij tot Mij; het ganse land is verwoest, omdat er niemand is, die het ter harte neemt. Op alle hoge plaatsen in de woestijn zijn verstoorders gekomen; want het zwaard des HEEREN verteert van het ene einde des lands tot aan het andere einde des lands; er is geen vrede voor enig vlees. Zij hebben tarwe gezaaid, maar doornen gemaaid; zij hebben zich gepijnigd, maar niet gevorderd; wordt alzo beschaamd vanwege ulieder inkomsten, vanwege de hittigheid van den toorn des HEEREN. Alzo zegt de HEERE: Aangaande al Mijn boze naburen, die Mijn erfenis aanroeren, dewelke Ik Mijn volke Israel erfelijk gegeven heb; ziet, Ik zal hen uit hun land uitrukken, maar het huis van Juda zal Ik uit hunlieder midden uitrukken. En het zal geschieden, nadat Ik hen zal uitgerukt hebben, zo zal Ik wederkeren, en Mij hunner ontfermen; en Ik zal hen wederbrengen, een iegelijk tot zijn erfenis, en een iegelijk tot zijn land. En het zal geschieden, indien zij de wegen Mijns volks vlijtiglijk zullen leren, zwerende bij Mijn Naam: Zo waarachtig als de HEERE leeft! gelijk als zij Mijn volk geleerd hebben te zweren bij Baal, zo zullen zij in het midden Mijns volks gebouwd worden. Maar indien zij niet zullen horen, zo zal Ik diezelve natie ten enenmale uitrukken en verdoen, spreekt de HEERE", Jeremia 12:5-17.

Ds. A. Moerkerken: "Nooit is de wereld zo', baaierd geweest van de meest bizarre dwaalgeesten als vandaag", terwijl hij zelf de opper-dwaalgeest is binnen de Gereformeerde Gemeente, een kerk die uit zijn voegen barst van valse preek-geesten en antichristussen, die ongecensureerd hun refo-satanisme aan de dag leggen, met name de valse oecumeen, I.A. Koole. Moerkerken diaboliseert met vrome woorden de Waarheid van het Evangelie om zijn eigen dwaal-schande te bedekken.
Ten eerste omdat Moerkerken geen Goddelijke roeping heeft om het Woord te preken, hetgeen hij zelf toegeeft.
Ten tweede, omdat hij een valse wedergeboortebegin leert zonder Christuskennis, een kuyperiaanse wedergeboorte die volgens de optiek van de valse leraars met het stuk der ellende begint, terwijl het stuk der ellende aan de bijbelse wedergeboorte voorafgaat, omdat het Begin der herschepping Gods, Christus, het Begin is van de wedergeboorte, aangezien Hij de doden op Zijn spreken opwekt uit hun zondegraf, tot rechtvaardigmaking en tot geloof (Joh. 5:25).

De banvloek uitgesproken over SGP-Staaij en consorten, refo-satanisten, die vˇˇr abortus en euthanasie blijken te zijn en daar letterlijk voor uitkomen (beluister de preek). God zal zulke profane refo-duivels verdelgen, gelijk Hij gedaan heeft met de valse herders uit Anathoth.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ZWAAR VERVOLGDE PROFEET JEREMIA KLAAGT DE VALSE HERDERS VAN ANATHOTH AAN BIJ GOD (1) - GPPB. (24-01-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ZWAAR VERVOLGDE PROFEET JEREMIA KLAAGT DE VALSE HERDERS VAN ANATHOTH AAN BIJ GOD (1)

Schriftlezing: Jeremia 12

Tekst voor de prediking:
"Gij zoudt rechtvaardig zijn, o HEERE! wanneer ik tegen U zou twisten; ik zal nochtans van Uw oordelen met U spreken; waarom is der goddelozen weg voorspoedig, waarom hebben zij rust, allen, die trouwelooslijk trouweloosheid bedrijven? Gij hebt ze geplant, zij zijn ook ingeworteld, zij gaan voort, ook dragen zij vrucht; Gij zijt wel nabij in hun mond, maar verre van hun nieren. Maar Gij, o HEERE! kent mij, Gij ziet mij, en proeft mijn hart, dat het met U is. Ruk ze uit als schapen ter slachting, en heilig ze tot den dag der doding. Hoe lang zal het land treuren, en het kruid des gansen velds verdorren? Vanwege de boosheid dergenen, die daarin wonen, vergaan de beesten en het gevogelte; dewijl zij zeggen: Hij ziet ons einde niet", Jeremia 12:1-4.

Ds. A. Moerkerken: "Nooit is de wereld zo', baaierd geweest van de meest bizarre dwaalgeesten als vandaag", terwijl hij zelf de opper-dwaalgeest is binnen de Gereformeerde Gemeente, een kerk die uit zijn voegen barst van valse preek-geesten en antichristussen, die ongecensureerd hun refo-satanisme aan de dag leggen, met name de valse oecumeen, I.A. Koole. Moerkerken diaboliseert met vrome woorden de Waarheid van het Evangelie om zijn eigen dwaal-schande te bedekken.
Ten eerste omdat Moerkerken geen Goddelijke roeping heeft om het Woord te preken, hetgeen hij zelf toegeeft.
Ten tweede, omdat hij een valse wedergeboortebegin leert zonder Christuskennis, een kuyperiaanse wedergeboorte die volgens de optiek van de valse leraars met het stuk der ellende begint, terwijl het stuk der ellende aan de bijbelse wedergeboorte voorafgaat, omdat het Begin der herschepping Gods, Christus, het Begin is van de wedergeboorte, aangezien Hij de doden op Zijn spreken opwekt uit hun zondegraf, tot rechtvaardigmaking en tot geloof (Joh. 5:25).

De banvloek uitgesproken over SGP-Staaij en consorten, refo-satanisten, die vˇˇr abortus en euthanasie blijken te zijn en daar letterlijk voor uitkomen (beluister de preek). God zal zulke profane refo-duivels verdelgen, gelijk Hij gedaan heeft met de valse herders uit Anathoth.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JOB BEHANDELT ZIJN VRIENDEN IN HET KADER VAN DE DOOR GOD GEBODEN VRIJMAAKPLICHT, BOORT HUN VALSE WOORDEN MET GODS WOORD DE GROND IN EN ZIJ WORDEN VAN GOD BESTRAFT, TERWIJL JOB DOOR GOD GEPREZEN WORDT EN ALS GOUD IS UITGEKOMEN (2) - GPPB. (17-01-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JOB BEHANDELT ZIJN VRIENDEN IN HET KADER VAN DE DOOR GOD GEBODEN VRIJMAAKPLICHT, BOORT HUN VALSE WOORDEN MET GODS WOORD DE GROND IN EN ZIJ WORDEN VAN GOD BESTRAFT, TERWIJL JOB DOOR GOD GEPREZEN WORDT EN ALS GOUD IS UITGEKOMEN (2)

Schriftlezing: Job 21-23

Tekst voor de prediking:
"Maar Job antwoordde en zeide: Ook heden is mijn klacht wederspannigheid; mijn plage is zwaar boven mijn zuchten. Och, of ik wist, dat ik Hem vinden zou, ik zou tot Zijn stoel komen; ik zou het recht voor Zijn aangezicht ordentelijk voorstellen, en mijn mond zou ik met verdedigingen vervullen. Ik zou de redenen weten, die Hij mij antwoorden zou; en verstaan, wat Hij mij zeggen zou. Zou Hij naar de grootheid Zijner macht met mij twisten? Neen; maar Hij zou acht op mij slaan. Daar zou de oprechte met Hem pleiten; en ik zou mij in eeuwigheid van mijn Rechter vrijmaken. Zie, ga ik voorwaarts, zo is Hij er niet, of achterwaarts, zo verneem ik Hem niet. Als Hij ter linkerhand werkt, zo aanschouw ik Hem niet; bedekt Hij Zich ter rechterhand, zo zie ik Hem niet. Doch Hij kent den weg, die bij mij is; Hij beproeve mij; als goud zal ik uitkomen. Aan Zijn gang heeft mijn voet vastgehouden; Zijn weg heb ik bewaard, en ben niet afgeweken. Het gebod Zijner lippen heb ik ook niet weggedaan; de redenen Zijns monds heb ik meer dan mijn bescheiden deel weggelegd. Maar is Hij tegen iemand, wie zal dan Hem afkeren? Wat Zijn ziel begeert, dat zal Hij doen. Want Hij zal volbrengen, dat over mij bescheiden is; en diergelijke dingen zijn er vele bij Hem. Hierom word ik voor Zijn aangezicht beroerd; aanmerk het, en vrees voor Hem; want God heeft mijn hart week gemaakt, en de Almachtige heeft mij beroerd; omdat ik niet uitgedelgd ben voor de duisternis, en dat Hij van mijn aangezicht de donkerheid bedekt heeft", Job 21.

"Ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer", Jak. 5:11.

De huidige refo-voorgangers kunnen nog niet in de schaduw staan van de drie diaboliserende vrienden van Job, want de scherp dorssledende Job wordt in onze dagen door de witteboorden refo-elite, welks ogen uitpuilen van vet, volstrekt dood genegeerd en dood gewenst, zoals de vrome Joden met Christus gedaan hebben, door Hem naar de steilte te slepen om Hem in de diepte te pletter te gooien. Maar Hij door het midden van hen doorgegaan zijnde, is van hen weggegaan, tot hun eeuwige verderf.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JOB TEGENOVER ZIJN DIABOLISERENDE VRIENDEN ALS EEN VURIGE FAKKEL DOOR GOD GESTELD IN HET DIEPST VAN ZIJN LIJDEN (1) - GPPB. (17-01-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JOB TEGENOVER ZIJN DIABOLISERENDE VRIENDEN ALS EEN VURIGE FAKKEL DOOR GOD GESTELD IN HET DIEPST VAN ZIJN LIJDEN (1)

Schriftlezing: Job 19

Tekst voor de prediking:
"Maar Job antwoordde en zeide: Hoe lang zult gijlieden mijn ziel bedroeven, en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu tienmaal mij schande aangedaan; gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook het zij waarlijk, dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gijlieden waarlijk u verheft tegen mij, en mijn smaad tegen mij drijft; weet nu, dat God mij heeft omgekeerd, en mij met Zijn net omsingeld. Ziet, ik roep, geweld! doch word niet verhoord; ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mijn weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan, en over mijn paden heeft Hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft Hij van mij afgetrokken, en de kroon mijns hoofds heeft Hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik henenga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft Hij Zijn toorn tegen mij ontstoken, en mij bij Zich geacht als Zijn vijanden. Zijn benden zijn te zamen aangekomen, en hebben tegen mij haar weg gebaand, en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft Hij verre van mij gedaan; en die mij kennen, zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op, en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde; een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht, en hij antwoordde niet; ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd; en ik smeek om der kinderen mijns buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen; sta ik op, zo spreken zij mij tegen. Alle mensen mijns heimelijken raads hebben een gruwel aan mij; en die ik liefhad, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees; en ik ben ontkomen met de huid mijner tanden. Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, o gij, mijn vrienden! want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God, en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven wierden. Och, of zij in een boek ook wierden ingetekend! Dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouwen wierden! Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; en als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen; Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen: Waarom vervolgen wij hem? Nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Schroomt u vanwege het zwaard; want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards; opdat gij weet, dat er een gericht zij", Job 19.

* Staaij al taartvreetvierend ter helle

* Comite Urk puur kerkpolitiek sectarisme

* Het papistische Refodom tot de hemel verhoogd en tot de hel toe nedergestoten

* Het Jobs-volk Christi dat in de beproevingsoven des geloofs tot de hel toe vernederd wordt, zal tot in de hemel verhoogd worden, om altijd met de Heere te zijn


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE LEIDSLIEDEN VAN JUDA DOOR GOD GESTELD ALS EEN VURIGE HAARD EN ALS EEN VURIGE FAKKEL OM DE SCHIJNVROME BILDERBERGER REFO-SCHOVEN (SGP-RD + AANHANG) COMPLEET TE VERTEREN (2) - GPPB. (10-01-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE LEIDSLIEDEN VAN JUDA DOOR GOD GESTELD ALS EEN VURIGE HAARD EN ALS EEN VURIGE FAKKEL OM DE SCHIJNVROME BILDERBERGER REFO-SCHOVEN (SGP-RD + AANHANG) COMPLEET TE VERTEREN (2)

Schriftlezing: Zacharia 13

Tekst voor de prediking:
"Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter rechter zijde en ter linkerzijde alle volken rondom verteren; en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem", Zacharia 12:6.

HET TOPPUNT VAN REFDAG-NAZI-FASCISME: RD-POL: "Abortusdebat achterhaald - mee eens - mee oneens." (RD digitaal 11-01-2016).

Plasterk wil de zinssnede "regeren bij de gratie Gods", wegschrappen, maar van "regeren bij de gratie Gods" is allang geen sprake meer als men zich boven God verheft door duivelse wetten te legaliseren en het door God geschapen leven in de moederschoot vermoordt.

Van der Staaij heeft "moeite" met abortus. Hij wil een debat over abortus en weten hoe het publiek over abortus denkt, maar degenen die 'moeite' hebben met abortus, zijn er in aangepaste vorm voor en daarvan kan iedereen nota nemen via de 855 recent gepubliceerde hyperlinken over SGP-criminaliteit. Zulke refo-schurken als Staaij maken Gods Woord en wat de Heere in Zijn heilige Wet gebiedt en verbiedt (nog maar niet te spreken over het Evangelie) ondergeschikt aan de van God vervloekte mening van het publiek en aan hun eigen fascistische hersens.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IK ZAL JERUZALEM STELLEN TOT EEN DRINKSCHAAL DER ZWIJMELING ALLEN VOLKEN RONDOM EN MIJN OGEN OPENEN OVER HET HUIS VAN JUDA (1) - GPPB. (10-01-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IK ZAL JERUZALEM STELLEN TOT EEN DRINKSCHAAL DER ZWIJMELING ALLEN VOLKEN RONDOM EN MIJN OGEN OPENEN OVER HET HUIS VAN JUDA (1)

Schriftlezing: Zacharia 12

Tekst voor de prediking:
"De last van het Woord des HEEREN over Israel. De HEERE spreekt, Die den hemel uitbreidt, en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schuwigheid slaan, en hun ruiters met zinneloosheid; maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal Ik met blindheid slaan", Zacharia 12:1-4.

Plasterk wil de zinssnede "regeren bij de gratie Gods", wegschrappen, maar van "regeren bij de gratie Gods" is allang geen sprake meer als men zich boven God verheft door duivelse wetten te legaliseren en het door God geschapen leven in de moederschoot vermoordt.

Van der Staaij heeft "moeite" met abortus. Hij wil een debat over abortus en weten hoe het publiek over abortus denkt, maar degenen die 'moeite' hebben met abortus, zijn er in aangepaste vorm voor en daarvan kan iedereen nota nemen via de 855 recent gepubliceerde hyperlinken over SGP-criminaliteit. Zulke refo-schurken als Staaij maken Gods Woord en wat de Heere in Zijn heilige Wet gebiedt en verbiedt (nog maar niet te spreken over het Evangelie) ondergeschikt aan de van God vervloekte mening van het publiek en aan hun eigen fascistische hersens.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS ZAL DE BLINDEN LEIDEN IN EEN WEG DIE ZE NIET GEWETEN HEBBEN, MAAR HET REFO-GESNEDEN-BEELDEN-VOLK LAAT HIJ IN HUN SODOMITISCHE KERKHOLEN GEVANGEN ZITTEN ZONDER HELPER (2) - GPPB. (03-01-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS ZAL DE BLINDEN LEIDEN IN EEN WEG DIE ZE NIET GEWETEN HEBBEN, MAAR HET REFO-GESNEDEN-BEELDEN-VOLK LAAT HIJ IN HUN SODOMITISCHE KERKHOLEN GEVANGEN ZITTEN ZONDER HELPER (2)

Schriftlezing: Jesaja 44

Tekst voor de prediking:
"Ik heb van ouds gezwegen, Ik heb Mij stil gehouden en Mij ingehouden; Ik zal uitschreeuwen, als een, die baart, Ik zal ze verwoesten, en te zamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken, en al hun gras zal Ik doen verdorren; en Ik zal de rivieren tot eilanden maken, en de poelen uitdrogen. En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten. Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen: Gij zijt onze goden; die zullen achterwaarts keren, en met schaamte beschaamd worden. Hoort, gij doven! en schouwt aan, gij blinden! om te zien. Wie is er blind als Mijn knecht, en doof, gelijk Mijn bode, dien Ik zende? Wie is blind, gelijk de volmaakte, en blind, gelijk de knecht des HEEREN? Gij ziet wel veel dingen, maar gij bewaart ze niet; of schoon hij de oren opendoet, zo hoort hij toch niet. De HEERE had lust aan hem, om Zijner gerechtigheid wil; Hij maakte hem groot door de wet, en Hij maakte hem heerlijk. Maar nu is het een beroofd en geplunderd volk; zij zijn allen verstrikt in de holen, en verstoken in de gevangenhuizen; zij zijn tot een roof geworden, en er is niemand, die ze redt; tot een plundering, en niemand zegt: Geeft ze weder. Wie onder ulieden neemt zulks ter oren? Wie merkt op en hoort, wat hierna zijn zal? Wie heeft Jakob tot een plundering overgegeven, en Israel den rovers? Is het niet de HEERE, Hij, tegen Wien wij gezondigd hebben? Want zij wilden niet wandelen in Zijn wegen, en zij hoorden niet naar Zijn wet. Daarom heeft Hij over hen uitgestort de grimmigheid Zijns toorns en de macht des oorlogs; en Hij heeft ze rondom in vlam gezet, doch zij merken het niet; en Hij heeft ze in brand gestoken, doch zij nemen het niet ter harte", Jesaja 42:14-25.

De belials-eed der SGP-kamerleden is meineed jegens God, Zijn Woord en Zijn Gezalfde Koning.

De oordelen Gods door geen enkele dominee ter harte genomen, ook niet als hun kerken in brand gestoken worden, want de brandverzekering dekt de schade, totdat God de refo-gesneden-beelden godsdienst zal opslokken en hun brandverzekering doet verbranden door het oorlogsvuur van Zijn verbolgenheid.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS HEEFT MET ZIJN KOMST IN HET VLEES GEEN CAMPAGNE GEVOERD OM STEMMEN TE WINNEN EN HIJ ZAL AL DIE (KERK)POLITIEKE GESNEDEN BEELDEN VERDELGDEN (1) - GPPB. (03-0-2016)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS HEEFT MET ZIJN KOMST IN HET VLEES GEEN CAMPAGNE GEVOERD OM STEMMEN TE WINNEN EN HIJ ZAL AL DIE (KERK)POLITIEKE GESNEDEN BEELDEN VERDELGDEN (1)

Schriftlezing: Jesaja 42

Tekst voor de prediking:
"Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn Geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten. Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop wandelen: Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten. Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof den gesneden beelden. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe Ik ulieden die horen. Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen, die Kedar bewoont; laat hen juichen, die in de rotsstenen wonen, en van den top der bergen af schreeuwen. Laat ze den HEERE de eer geven, en Zijn lof in de eilanden verkondigen. De HEERE zal uittrekken als een held; Hij zal den ijver opwekken als een krijgsman; Hij zal juichen, ja, Hij zal een groot getier maken; Hij zal Zijn vijanden overweldigen. Ik heb van ouds gezwegen, Ik heb Mij stil gehouden en Mij ingehouden; Ik zal uitschreeuwen, als een, die baart, Ik zal ze verwoesten, en te zamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken, en al hun gras zal Ik doen verdorren; en Ik zal de rivieren tot eilanden maken, en de poelen uitdrogen", Jesaja 42:1-15.

De belial-SGP, RD en alles wat zich met de schuilnaam Refo heeft gedecoreerd, zijn houten en gesneden beelden die Christus zal verdelgen.

Christus staat als Borg en Middelaar alleen in voor Zijn gekrookte rieten en Zijn rokende Vlaswieken, want die en die alleen zijn de Mirten die in de diepte van de geloofsbeproeving opwassen in Hem, de Ruiter op het rode paard.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIEUWJAARSDAG 2016 - DE RUITER OP HET WITTE PAARD VOERT KRIJG IN GERECHTIGHEID EN SCHIET ZIJN KOGELS DWARS DOOR DE REFOKERKEN (2) - GPPB. (01-01-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NIEUWJAARSDAG 2016 - DE RUITER OP HET WITTE PAARD VOERT KRIJG IN GERECHTIGHEID EN SCHIET ZIJN KOGELS DWARS DOOR DE REFOKERKEN (2)

Schriftlezing: Openbaring 6 - Openbaring 19:11-21

Tekst voor de prediking:
"En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne! En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet. En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde", Openbaring 6:1-8.

"En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren", Openbaring 19:11-16.

"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard", Matth. 10:34.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.providencemountainranch.com