AUDIOPREKEN 2017
OUDEJAARSDAG 2017 - GIJ HEBT GERECHTIGHEID LIEF EN HAAT GODDELOOSHEID; DAAROM HEEFT U, O GOD, UW GOD GEZALFD MET VREUGDEOLIE BOVEN UW MEDEGENOTEN (2) - GPPB. (31-12-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OUDEJAARSDAG 2017 - GIJ HEBT GERECHTIGHEID LIEF EN HAAT GODDELOOSHEID; DAAROM HEEFT U, O GOD, UW GOD GEZALFD MET VREUGDEOLIE BOVEN UW MEDEGENOTEN (2)

Schriftlezing: Psalm 45

Tekst voor de prediking:
"Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter Uws Koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven Uw medegenoten", Psalm 45:7-8.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OUDEJAARSDAG 2017 - UW TROON, O GOD, IS IN ALLE EEUWIGHEID; DE SCEPTER UWS KONINKRIJKS IS EEN RECHTE SCEPTER (1) - GPPB. (31-12-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OUDEJAARSDAG 2017 - UW TROON, O GOD, IS IN ALLE EEUWIGHEID; DE SCEPTER UWS KONINKRIJKS IS EEN RECHTE SCEPTER (1)

Schriftlezing: Hebreen 1

Tekst voor de prediking:
"Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de scepter Uws Koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten", Hebr. 1:8-9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WIJZEN UIT HET OOSTEN EN HUN GELOOFSREIS - DE VLUCHT MET HET KINDEKE JEZUS NAAR EGYPTE - DE KINDERMOORD EN DE TERUGKEER MET HET KINDEKE NAAR NAZARETH (2) - GPPB. (25-12-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WIJZEN UIT HET OOSTEN EN HUN GELOOFSREIS - DE VLUCHT MET HET KINDEKE JEZUS NAAR EGYPTE - DE KINDERMOORD EN DE TERUGKEER MET HET KINDEKE NAAR NAZARETH (2)

Schriftlezing: Mattheus 2

Tekst voor de prediking:
"Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet: En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel weiden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was; en hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte; en was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn! Toen Herodes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, in Egypte. Zeggende: Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder tot u, en trek in het land Israels; want zij zijn gestorven, die de ziel van het Kindeken zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het Kindeken en Zijn moeder, en is gekomen in het land Israels. Maar als hij hoorde, dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in den droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten worden", Matth. 2.


Over de schijnheilige en bileamse kerstboodschap van SGP-lijder Van der Staaij roepen de refo's in koor, wat de Joden riepen over de rede van Herodes: "Een stem Gods, en niet eens mensen!"
"En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest", Hand. 12:23.

Hetgeen prof. dr. A. van Beek aan roomse ketterijen leert, leert ook zijn PKN-evenknie, dr. H.van de Belt, namelijk, "dat we tot Rome, moeten terugkeren en de eucharistie moeten her-invoeren om God te leren kennen....", terwijl Gods Woord duidelijk leert dat God het beest, de hoer op zeven heuvelen, ofwel de Antichrist, Rome, zal vernietigen, zoals in het boek Openbaring meermalen staat geschreven.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTFEEST 2017 - DE LOFZANG VAN ZACHARIAS OVER CHRISTUS, DE HOORN DER ZALIGHEID, EN ZIJN PROFETIE OVER JOHANNES DE DOPER ALS DE WEGBEREIDER VAN CHRISTUS (1) - GPPB. (25-12-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTFEEST 2017 - DE LOFZANG VAN ZACHARIAS OVER CHRISTUS, DE HOORN DER ZALIGHEID, EN ZIJN PROFETIE OVER JOHANNES DE DOPER ALS DE WEGBEREIDER VAN CHRISTUS (1)

Schriftlezing: Lukas 1

Tekst voor de prediking:
"En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; en aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden; om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes. En het kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen, tot den dag zijner vertoning aan Israel", Luk. 1:67-80.

Over de schijnheilige en bileamse kerstboodschap van SGP-lijder Van der Staaij roepen de refo's in koor, wat de Joden riepen over de rede van Herodes: "Een stem Gods, en niet eens mensen!"
"En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest", Hand. 12:23.

Hetgeen prof. dr. A. van Beek aan roomse ketterijen leert, leert ook zijn PKN-evenknie, dr. H.van de Belt, namelijk, "dat we tot Rome, moeten terugkeren en de eucharistie moeten her-invoeren om God te leren kennen....", terwijl Gods Woord duidelijk leert dat God het beest, de hoer op zeven heuvelen, ofwel de Antichrist, Rome, zal vernietigen, zoals in het boek Openbaring meermalen staat geschreven.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JAKOBS OVERBLIJFSEL ZAL ZIJN ALS DE DAUW DES HEEREN EN ALS EEN LEEUW ONDER DE BEESTEN DES WOUDS (2) - GPPB. (24-12-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JAKOBS OVERBLIJFSEL ZAL ZIJN ALS DE DAUW DES HEEREN EN ALS EEN LEEUW ONDER DE BEESTEN DES WOUDS (2)

Schriftlezing: Jesaja 32

Tekst voor de prediking:
"En Jakobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van den HEERE, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, noch mensenkinderen verbeidt. Ja, het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden; dewelke, wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij, dat niemand redde", Micha 5:6-7.

Over de schijnheilige en bileamse kerstboodschap van SGP-lijder Van der Staaij roepen de refo's in koor, wat de Joden riepen over de rede van Herodes: "Een stem Gods, en niet eens mensen!"
"En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest", Hand. 12:23.

Hetgeen prof. dr. A. van Beek aan roomse ketterijen leert, leert ook zijn PKN-evenknie, dr. H.van de Belt, namelijk, "dat we tot Rome, moeten terugkeren en de eucharistie moeten her-invoeren om God te leren kennen....", terwijl Gods Woord duidelijk leert dat God het beest, de hoer op zeven heuvelen, ofwel de Antichrist, Rome, zal vernietigen, zoals in het boek Openbaring meermalen staat geschreven.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IN HET KLEINE EN DOOR HET NAAMCHRISTENDOM VERACHTE BETHLEHEM, DAAR WILDE CHRISTUS GEBOREN WORDEN IN EEN BEESTENSTAL, OMDAT IN DE KERKELIJKE HERBERG GEEN PLAATS VOOR HEM WAS EN OOK IN ONZE DAGEN NIET IS (1) - GPPB. (24-12-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IN HET KLEINE EN DOOR HET NAAMCHRISTENDOM VERACHTE BETHLEHEM, DAAR WILDE CHRISTUS GEBOREN WORDEN IN EEN BEESTENSTAL, OMDAT IN DE KERKELIJKE HERBERG GEEN PLAATS VOOR HEM WAS EN OOK IN ONZE DAGEN NIET IS (1)

Schriftlezing: Micha 5

Tekst voor de prediking:
"En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in IsraŽl, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid", Micha 5:1.

"En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk IsraŽl weiden zal", Matth. 2:6.


Over de schijnheilige en bileamse kerstboodschap van SGP-lijder Van der Staaij roepen de refo's in koor, wat de Joden riepen over de rede van Herodes: "Een stem Gods, en niet eens mensen!"
"En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest", Hand. 12:23.

Hetgeen prof. dr. A. van Beek aan roomse ketterijen leert, leert ook zijn PKN-evenknie, dr. H.van de Belt, namelijk, "dat we tot Rome, moeten terugkeren en de eucharistie moeten her-invoeren om God te leren kennen....", terwijl Gods Woord duidelijk leert dat God het beest, de hoer op zeven heuvelen, ofwel de Antichrist, Rome, zal vernietigen, zoals in het boek Openbaring meermalen staat geschreven.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GROTEN EN DE KLEINEN ZULLEN STERVEN EN NIET BEGRAVEN WORDEN - EUTHANASIE EN ABORTUS (2) - GPPB. (17-12-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GROTEN EN DE KLEINEN ZULLEN STERVEN EN NIET BEGRAVEN WORDEN - EUTHANASIE EN ABORTUS (2)

THE NEURENBERG TRIBUNAL AGAINST THE NAZI-CRIMES REVEALED AS AN EXAMPLE FOR THE DIVINE TRIBUNAL AGAINST THE SGP/RD-CRIMES !

OP WWW.REFOWEB.NL WORDT OPENLIJK DE ONVERGEEFLIJKE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST BEDREVEN (ZIE OOK REFOWEB-PRINTSCREEN IN "2017 THEOLOGIE EINDTIJD/RUBRIEK")


Schriftlezing: Jeremia 16

Tekst voor de prediking:
"Want zo zegt de HEERE van de zonen en van de dochteren, die in deze plaats geboren worden; daartoe van hun moeders, die ze baren, en van hun vaders, die ze gewinnen in dit land: zij zullen pijnlijke doden sterven, zij zullen niet beklaagd noch begraven worden, zij zullen tot mest op den aardbodem zijn, en zij zullen door het zwaard en door den honger verteerd worden, en hun dode lichamen zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijze zijn. Want zo zegt de HEERE: Ga niet in het huis desgenen, die een rouwmaaltijd houdt, en ga niet henen om te rouwklagen, en heb geen medelijden met hen; want Ik heb van dit volk (spreekt de HEERE) weggenomen Mijn vrede, goedertierenheid en barmhartigheden; zodat groten en kleinen in dit land zullen sterven, zij zullen niet begraven worden; en men zal hen niet beklagen, noch zichzelven insnijden, noch kaal maken om hunnentwil", Jer. 16:3-6.

"Dies zal Ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij Mijn land ontheiligd hebben; zij hebben Mijn erfenis met de dode lichamen hunner verfoeiselen en hunner gruwelen vervuld. O HEERE! Gij zijt mijn Sterkte, en mijn Sterkheid, en mijn Toevlucht ten dage der benauwdheid; tot U zullen de heidenen komen van de einden der aarde, en zeggen: Immers hebben onze vaders leugen erfelijk bezeten, en ijdelheid, waarin toch niets was, dat nut deed. Zal een mens zich goden maken? Zij zijn toch geen goden. Daarom, ziet, Ik zal hun bekend maken op ditmaal; Ik zal hun bekend maken Mijn hand en Mijn macht; en zij zullen weten, dat Mijn Naam is HEERE", Jer. 16:18-21.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HITLERS NAZISME NOG STEEDS SPRINGLEVEND BINNEN DE VOLLE BREEDTE VAN HET REFODOM, MET NAME DE SGP, HET RD, HUN VOTERS EN VOLGELINGEN (1) - GPPB. (17-12-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HITLERS NAZISME NOG STEEDS SPRINGLEVEND BINNEN DE VOLLE BREEDTE VAN HET REFODOM, MET NAME DE SGP, HET RD, HUN VOTERS EN VOLGELINGEN (1)

1. THE NEURENBERG TRIBUNAL AGAINST THE NAZI-CRIMES REVEALED AS AN EXAMPLE FOR THE DIVINE TRIBUNAL AGAINST THE SGP/RD-CRIMES !

2. DE VERRADERLIJKE HANDDRUK VAN DS. A. KORT

3. OP WWW.REFOWEB.NL WORDT OPENLIJK DE ONVERGEEFLIJKE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST BEDREVEN (ZIE OOK REFOWEB-PRINTSCREEN IN DE RUBRIEK: "2017 THEOLOGIE EINDTIJD/RUBRIEK")


Schriftlezing: Jesaja 59

Tekst voor de prediking:
"Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bevlekt; en uw vingeren met ongerechtigheid; uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen; met moeite zijn zij zwanger, en zij baren ongerechtigheid. Zij broeden basiliskus-eieren uit, en zij weven spinnewebben; die van hun eieren eet, moet sterven, en als het in stukken gedrukt wordt, er berst een adder uit. Hun webben deugen niet tot klederen, en zij zullen zichzelven niet kunnen dekken met hun werken; hun werken zijn werken der ongerechtigheid, en een maaksel des wrevels is in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade, en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid, verstoring en verbreking is op hun banen. Den weg des vredes kennen zij niet; en er is geen recht in hun gangen; hun paden maken zij verkeerd voor zich zelven, al wie daarop gaat, die kent den vrede niet. Daarom is het recht verre van ons, en de gerechtigheid achterhaalt ons niet; wij wachten op het licht, maar ziet, er is duisternis, op een groten glans, maar wij wandelen in donkerheden. Wij tasten naar den wand, gelijk de blinden, en, gelijk die geen ogen hebben, tasten wij; wij stoten ons op den middag, als in de schemering, wij zijn in woeste plaatsen gelijk de doden. Wij brommen allen gelijk als de beren, en wij kirren doorgaans gelijk de duiven; wij wachten naar recht, maar er is geen, naar heil, maar het is verre van ons. Want onze overtredingen zijn vele voor U, en onze zonden getuigen tegen ons; want onze overtredingen zijn bij ons, en onze ongerechtigheden kennen wij; het overtreden en het liegen tegen den HEERE, en het achterwaarts wijken van onzen God; het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre; want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof; en de HEERE zag het, en het was kwaad in Zijn ogen, dat er geen recht was. Dewijl Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was; daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn gerechtigheid ondersteunde Hem", Jes. 59:1-16.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET OUDE VERBOND TOT DIENSTBAARHEID BARENDE IS NABIJ DE VERDWIJNING, MAAR HET NIEUWE VERBOND BLIJFT VAST TOT IN EEUWIGHEID IN EN DOOR HET VERBONDSHOOFD, CHRISTUS (2) - GPPB. (10-12-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET OUDE VERBOND TOT DIENSTBAARHEID BARENDE IS NABIJ DE VERDWIJNING, MAAR HET NIEUWE VERBOND BLIJFT VAST TOT IN EEUWIGHEID IN EN DOOR HET VERBONDSHOOFD, CHRISTUS (2)

Schriftlezing: Galaten 4

Tekst voor de prediking:
"Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije. Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis; hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; het ene van den berg Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar; want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabie, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is is met haar kinderen", Gal. 4:22-25.

"Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning", Hebr. 8:13.


De zevendedags-adventisten hebben gelijk als zij Rome beschuldigen in het vervalsen/verknippen van het vierde gebod (zoals ook alle protestantse kerken leren), aangaande de sabbatdagsheiliging op de zevende dag. Rome heeft namelijk het vierde gebod ingeruild voor de zondag, terwijl Gods Wet onveranderlijk is, ook ten aanzien van het vierde gebod. De zevendedags-adventisten dwalen echter zeer in hun beschuldiging dat Rome de zondag, de eerste dag der week, heeft ingesteld als rustdag, want dat de eerste dag der week de nieuwtestamentische rustdag is, wordt reeds in het Nieuwe Testament geleerd, aangezien de opstandingsdag van Christus op de eerste dag der week -de dag des Heeren genoemd- de eerste dag is van de nieuwe schepping, die voor al Gods kinderen realiteit geworden is door het geloof in Christus. Het ware geloof doet de Wet Gods niet teniet, maar bevestigt de Wet, ook ten aanzien van het vierde gebod, door Christus, de volkomen Vervuller der Wet te eren en Zijn eredienst waar te nemen op Zijn dag, nl. de eerste dag der week. De zondag is dus niet in plaats van de sabbatdag op de zevende dag gekomen, want dan zou de Wet Gods veranderlijk zijn, terwijl de Wet een eeuwigdurende en onveranderlijke Wet is. Ook het vierde gebod blijft dus ten volle staan en de vervulling ervan kan alleen verkregen worden door het geloof in de opgestane Levensvorst, die Zijn nieuwe schepselen medegezet heeft in de nieuwe schepping, die is aangevangen op Zijn opstandingsdag, de eerste dag der week.

Het heilsfeit van de opstanding van Christus uit het graf stijgt in heerlijkheid boven de zesdaagse schepping van de aarde uit. Ook de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste dag der week is een heerlijker openbaring, dan de wetgeving op de SinaÔ. Op de eerste vrijdag van de oude schepping heeft God de mens geschapen; op de laatste vrijdag van de oude schepping stierf de Zoon des Mensen aan het kruis, om gevallen adamieten te verlossen. Op de avond van de eerste vrijdag van de oude schepping klonk het: "Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun leger" en op de avond van de laatste vrijdag van de oude schepping klonk het vanaf het kruis: "Het is volbracht." Op de zevende dag keerde God de Schepper in Zijn eeuwige rust terug, en wederom op laatste Sabbatdag van de oude schepping lag God, de Verlosser in de rust van het graf. Op de eerste Zondagmorgen van de nieuwe schepping trad Christus -het Begin der schepping Gods- in al Zijn heerlijkheid tevoorschijn, als het Begin van de nieuwe schepping, en als de Alpha van een nieuwe hemel en een nieuw geschapen aarde. Daarom eert het ware geloof Christus op de eerste dag der week, als de volmaakte Vervuller van de heilige Wet Gods en dat geloof van het nieuwe schepsel in de Opgestane Levensvorst, behelst ook de vervulling van het vierde gebod.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ROME EN HET HUIDIGE PROTESTANTISME HEBBEN DE HET VIERDE GEBOD VAN DE HEILIGE WET GODS AANGAANDE DE SABBATSHEILIGING OP DE ZEVENDE DAG VERVALST EN VERKNIPT, DOCH HET WARE GELOOF BEVESTIGT DE WET IN CHRISTUS, OOK TEN AANZIEN VAN HET VIERDE GEBOD, DOCH IN CHRISTUS OP DE EERSTE DAG DER WEEK (1) - GPPB. (10-12-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ROME EN HET HUIDIGE PROTESTANTISME HEBBEN DE HET VIERDE GEBOD VAN DE HEILIGE WET GODS AANGAANDE DE SABBATSHEILIGING OP DE ZEVENDE DAG VERVALST EN VERKNIPT, DOCH HET WARE GELOOF BEVESTIGT DE WET IN CHRISTUS, OOK TEN AANZIEN VAN HET VIERDE GEBOD, DOCH IN CHRISTUS OP DE EERSTE DAG DER WEEK (1)

Schriftlezing: 2 Korinthe 5

Tekst voor de prediking:
"Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden", 2 Kor. 5:17.

De zevendedags-adventisten hebben gelijk als zij Rome beschuldigen in het vervalsen/verknippen van het vierde gebod (zoals ook alle protestantse kerken leren), aangaande de sabbatdagsheiliging op de zevende dag. Rome heeft namelijk het vierde gebod ingeruild voor de zondag, terwijl Gods Wet onveranderlijk is, ook ten aanzien van het vierde gebod. De zevendedags-adventisten dwalen echter zeer in hun beschuldiging dat Rome de zondag, de eerste dag der week, heeft ingesteld als rustdag, want dat de eerste dag der week de nieuwtestamentische rustdag is, wordt reeds in het Nieuwe Testament geleerd, aangezien de opstandingsdag van Christus op de eerste dag der week -de dag des Heeren genoemd- de eerste dag is van de nieuwe schepping, die voor al Gods kinderen realiteit geworden is door het geloof in Christus. Het ware geloof doet de Wet Gods niet teniet, maar bevestigt de Wet, ook ten aanzien van het vierde gebod, door Christus, de volkomen Vervuller der Wet te eren en Zijn eredienst waar te nemen op Zijn dag, nl. de eerste dag der week. De zondag is dus niet in plaats van de sabbatdag op de zevende dag gekomen, want dan zou de Wet Gods veranderlijk zijn, terwijl de Wet een eeuwigdurende en onveranderlijke Wet is. Ook het vierde gebod blijft dus ten volle staan en de vervulling ervan kan alleen verkregen worden door het geloof in de opgestane Levensvorst, die Zijn nieuwe schepselen medegezet heeft in de nieuwe schepping, die is aangevangen op Zijn opstandingsdag, de eerste dag der week.

Het heilsfeit van de opstanding van Christus uit het graf stijgt in heerlijkheid boven de zesdaagse schepping van de aarde uit. Ook de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste dag der week is een heerlijker openbaring, dan de wetgeving op de SinaÔ. Op de eerste vrijdag van de oude schepping heeft God de mens geschapen; op de laatste vrijdag van de oude schepping stierf de Zoon des Mensen aan het kruis, om gevallen adamieten te verlossen. Op de avond van de eerste vrijdag van de oude schepping klonk het: "Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun leger" en op de avond van de laatste vrijdag van de oude schepping klonk het vanaf het kruis: "Het is volbracht." Op de zevende dag keerde God de Schepper in Zijn eeuwige rust terug, en wederom op laatste Sabbatdag van de oude schepping lag God, de Verlosser in de rust van het graf. Op de eerste Zondagmorgen van de nieuwe schepping trad Christus -het Begin der schepping Gods- in al Zijn heerlijkheid tevoorschijn, als het Begin van de nieuwe schepping, en als de Alpha van een nieuwe hemel en een nieuw geschapen aarde. Daarom eert het ware geloof Christus op de eerste dag der week, als de volmaakte Vervuller van de heilige Wet Gods en dat geloof van het nieuwe schepsel in de Opgestane Levensvorst, behelst ook de vervulling van het vierde gebod.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE AFVALLIGE REFO-ILLUMINATEN VERKOPEN KAF VOOR KOREN EN WILLEN GODS WARE VOLK KNECHTEN, MAAR GEEN STEENTJE DOOR CHRISTUS GEKOCHT ZAL VERLOREN GAAN (2) - GPPB. (03-12-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE AFVALLIGE REFO-ILLUMINATEN VERKOPEN KAF VOOR KOREN EN WILLEN GODS WARE VOLK KNECHTEN, MAAR GEEN STEENTJE DOOR CHRISTUS GEKOCHT ZAL VERLOREN GAAN (2)

Schriftlezing: Amos 9

Tekst voor de prediking:
"Dat wij de armen voor geld mogen kopen, en den nooddruftige om een paar schoenen; dan zullen wij het kaf van het koren verkopen. De HEERE heeft gezworen bij Jakobs heerlijkheid: Zo Ik al hun werken in eeuwigheid zal vergeten! Zou het land hierover niet beroerd worden, en al wie daarin woont treuren? Ja, het zal geheel oprijzen als een rivier, en het zal heen en weder gedreven en verdronken worden, als door de rivier van Egypte. En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon op den middag zal doen ondergaan, en het land bij lichten dage verduisteren. En Ik zal uw feesten in rouw, en al uw liederen in weeklage veranderen, en op alle lenden een zak, en op alle hoofd kaalheid brengen; en Ik zal het land stellen in rouw, als er is over een enigen zoon, en deszelfs einde als een bitteren dag. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN. En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij zullen omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet vinden. Te dien dage zullen de schone jonkvrouwen en de jongelingen van dorst versmachten; die daar zweren bij de schuld van Samaria, en zeggen: Zo waarachtig als uw God van Dan leeft, en de weg van Ber-seba leeft! en zij zullen vallen, en niet weder opstaan", Amos 8:6-14.

SGP-kamerleden, met name Van der Staaij participeren met de vijanden van Christus o.a. aan de verboden TV-show-tafels en verkrachten en negeren Gods Woord op alle manieren, terwijl Ezechiel op Gods bevel in zulke duivelse refo-holen moest graven om die ongerechtigheid achter de refo-gevels te aanschouwen en te openbaren, om vervolgens Gods oordelen er over te profeteren (Ezech. 8:8-9), HETGEEN ALLE DOMINEES LATEN AFWETEN, MAAR DAARENTEGEN HUN STEM UITBRENGEN OP DE GENOEMDE AFVALLIGE POLITIEKE SGP-ILLUMINATIE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEERE TOONT AMOS EEN KORF MET ZOMERVRUCHTEN EN DAARMEE HET OORDEEL OVER DE TIEN AFHOERENDE REFO-STAMMEN ISRAELS (1) - GPPB. (03-12-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEERE TOONT AMOS EEN KORF MET ZOMERVRUCHTEN EN DAARMEE HET OORDEEL OVER DE TIEN AFHOERENDE REFO-STAMMEN ISRAELS (1)

Schriftlezing: Amos 8

Tekst voor de prediking:
"De Heere HEERE deed mij aldus zien; en ziet, een korf met zomervruchten. En Hij zeide: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een korf met zomervruchten. Toen zeide de HEERE tot mij: Het einde is gekomen over Mijn volk Israel; Ik zal het voortaan niet meer voorbijgaan. Maar de gezangen des tempels zullen te dien dage huilen, spreekt de Heere HEERE; vele dode lichamen zullen er zijn, in alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen. Hoort dit, gij, die den nooddruftige opslokt! en dat om te vernielen de ellendigen des lands; zeggende: Wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat wij leeftocht mogen verkopen? en de sabbat, dat wij koren mogen openen? verkleinende de efa, en den sikkel vergrotende, en verkeerdelijk handelende met bedrieglijke weegschalen", Amos 8:1-5.

SGP-kamerleden, met name Van der Staaij participeren met de vijanden van Christus o.a. aan de verboden TV-show-tafels en verkrachten en negeren Gods Woord op alle manieren, terwijl Ezechiel op Gods bevel in zulke duivelse refo-holen moest graven om die ongerechtigheid achter de refo-gevels te aanschouwen en te openbaren, om vervolgens Gods oordelen er over te profeteren (Ezech. 8:8-9), HETGEEN ALLE DOMINEES LATEN AFWETEN, MAAR DAARENTEGEN HUN STEM UITBRENGEN OP DE GENOEMDE AFVALLIGE POLITIEKE SGP-ILLUMINATIE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS WARE VOLK DOOR DE HEILIGE GEEST WELGELUKZALIG VERKLAART, TERWIJL DE KERK-VERGADERINGEN DER BOOSDOENERS ALS KAF DOOR HET ONUITBLUSSELIJK HELLEVUUR VERBRAND ZULLEN WORDEN (2) - GPPB. (26-11-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS WARE VOLK DOOR DE HEILIGE GEEST WELGELUKZALIG VERKLAART, TERWIJL DE KERK-VERGADERINGEN DER BOOSDOENERS ALS KAF DOOR HET ONUITBLUSSELIJK HELLEVUUR VERBRAND ZULLEN WORDEN (2)

Schriftlezing: Psalm 1 en 2

Tekst voor de prediking:
"Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan", Psalm 1.

"Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde! Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen", Psalm 2.


SGP-kamerleden, met name Van der Staaij participeren met de vijanden van Christus o.a. aan de verboden TV-show-tafels en verkrachten en negeren Gods Woord op alle manieren, terwijl Ezechiel op Gods bevel in zulke duivelse refo-holen moest graven om die ongerechtigheid achter de refo-gevels te aanschouwen en te openbaren, om vervolgens Gods oordelen er over te profeteren (Ezech. 8:8-9), HETGEEN ALLE DOMINEES LATEN AFWETEN, MAAR DAARENTEGEN HUN STEM UITBRENGEN OP DE GENOEMDE AFVALLIGE POLITIEKE SGP-ILLUMINATIE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS SEPAREERT OP HET SCHERPST VAN DE WOORDSNEDE, NAMELIJK: NIET WAT TEN MONDE INGAAT, MAAR WAT TEN MONDE UITGAAT DE MENS ONTRENIGT (1) - GPPB. (26-11-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS SEPAREERT OP HET SCHERPST VAN DE WOORDSNEDE, NAMELIJK: NIET WAT TEN MONDE INGAAT, MAAR WAT TEN MONDE UITGAAT DE MENS ONTRENIGT (1)

Schriftlezing: Mattheus 15:1-20

Tekst voor de prediking:
"Verstaat gij nog niet, dat al wat ten monde ingaat, in den buik komt, en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen, die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en dezelve ontreinigen den mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het, die den mens ontreinigen; maar het eten met ongewassen handen ontreinigt den mens niet", Matth. 15:17-20.

SGP-kamerleden, met name Van der Staaij participeren met de vijanden van Christus o.a. aan de verboden TV-show-tafels en verkrachten en negeren Gods Woord op alle manieren, terwijl Ezechiel op Gods bevel in zulke duivelse refo-holen moest graven om die ongerechtigheid achter de refo-gevels te aanschouwen en te openbaren, om vervolgens Gods oordelen er over te profeteren (Ezech. 8:8-9), HETGEEN ALLE DOMINEES LATEN AFWETEN, MAAR DAARENTEGEN HUN STEM UITBRENGEN OP DE GENOEMDE AFVALLIGE POLITIEKE SGP-ILLUMINATIE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET OORDEEL GODS DOOR EZECHIEL UITGESPROKEN OVER DE KERKPOLITIEKE REFO-KUSSENTJES EN GELIJKNAMIGE VALSE VREDE-PREDIKING BINNEN HET WITGEPLEISTERDE REFODOM (2) - GPPB. (19-11-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET OORDEEL GODS DOOR EZECHIEL UITGESPROKEN OVER DE KERKPOLITIEKE REFO-KUSSENTJES EN GELIJKNAMIGE VALSE VREDE-PREDIKING BINNEN HET WITGEPLEISTERDE REFODOM (2)

ZIE VOLGENDE BLOK PREEK OVER KRUININGER ZAAK.


Schriftlezing: Ezechiel 13 - Ezechiel 22:23-31

Tekst voor de prediking:
"Daarom, ja, daarom dat zij Mijn volk verleiden, zeggende: Vrede, daar geen vrede is; en dat de een een lemen wand bouwt, en ziet, de anderen denzelven pleisteren met loze kalk. Zeg tot degenen, die met loze kalk pleisteren, dat hij omvallen zal; er zal een overstelpende plasregen zijn; en gij, o grote hagelstenen, zult vallen, en een grote stormwind zal hem splijten. Ziet, als die wand zal gevallen zijn, zal dan niet tot u gezegd worden: Waar is de pleistering, waarmede gij gepleisterd hebt? Daarom alzo zegt de Heere HEERE: Ja, Ik zal hem door een groten stormwind in Mijn grimmigheid splijten, en er zal een overstelpende plasregen zijn in Mijn toorn, en grote hagelstenen in Mijn grimmigheid, om dien te verdoen. Zo zal Ik den wand afbreken, dien gijlieden met loze kalk gepleisterd hebt, en zal hem ter aarde nederwerpen, dat zijn grond zal ontdekt worden; alzo zal de stad vallen, en gij zult in het midden van haar omkomen; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben. Zo zal Ik Mijn grimmigheid tegen den wand voortbrengen, en tegen degenen, die hem pleisteren met loze kalk; en Ik zal tot ulieden zeggen: Die wand is er niet meer, en die hem pleisterden, zijn er niet; te weten de profeten Israels, die van Jeruzalem profeteren, en voor haar een gezicht des vredes zien, waar geen vrede is, spreekt de Heere HEERE. En gij, mensenkind, zet uw aangezicht tegen de dochteren uws volks, dewelke profeteren uit haar hart, en profeteer tegen haar; en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Wee die vrouwen, die kussens naaien voor alle okselen der armen, en maken hoofddeksels voor het hoofd van alle statuur, om de zielen te jagen! Zult gij de zielen Mijns volks jagen, en zult gij u de zielen in het leven behouden? En zult gij Mij ontheiligen bij Mijn volk, voor handvollen van gerst, en voor stukken broods, om zielen te doden, die niet zouden sterven, en om zielen in het leven te behouden, die niet zouden leven, door uw liegen tot Mijn volk, dat de leugen hoort! Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik wil aan uw kussens, waarmede gij aldaar de zielen jaagt naar de bloemhoven, en Ik zal ze uit uw armen wegscheuren; en Ik zal die zielen losmaken, de zielen, die gij jaagt naar de bloemhoven", Ezech. 13:10-20.

Alle afgescheiden dominees, incusief PKN en HHK, hebben hun recht van spreken definitief verspeeld, omdat zij -ten spijt van hun vroomklinkende preken en woorden- deel uitmaken van onwettig-sektarische kerkverbanden en derhalve leven in de zonden van nalatigheid, waardoor de kerkelijke bannen niet worden verdelgd, maar sektarisch gekoesterd en zelfs gepromoot. Als de valse leraars het vooraangestoelte in de kerken bezetten, met name door refo-ketters, zoals GG-ds. J.M.D. de Heer, dan is er geen sprake meer van "geordende kerkverbanden", waarop OGG-ds. A. Kort in de GBS-SV/HSV-brochure geveinsdelijk roemt, maar dan is er volgens het oordeel van Christus sprake van moordenaarskuilen (Matth. 21:13), ofwel holen des duivels.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE BREDEWEG-ZAAK KRUININGEN IS SLECHTS EEN TOPJE VAN DE KERKPOLITIEKE IJSBERG EN EEN SYMPTOMATISCH VRUCHTGEVOLG VAN DE AFVALLIGE KERKPLURALE BREUK VAN DE PLANTING GODS EN DE LEER VAN CHRISTUS (1) - GPPGB. (19-11-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE KRUININGER BREDEWEG/JANSEN-ZAAK IS SLECHTS EEN TOPJE VAN DE KERKPOLITIEKE IJSBERG EN EEN SYMPTOMATISCH VRUCHTGEVOLG VAN DE AFVALLIGE KERKPLURALE AFSCHEIDINGSBREUK JEGENS DE PLANTING GODS EN VAN DE LEER VAN CHRISTUS (1)

VALSLERENDE GG-KETTER J.M.D. DE HEER HEEFT DEZE ZONDAG GEPREEKT IN KRUININGEN OM HET SYMPTOMATISCHE LEUGEN-EN-BEDROG FESTIJN DER AFSCHEIDING COMPLEET TE MAKEN!

HET OORDEEL VAN CHRISTUS OVER DE ZAAK KRUININGEN:
"ALS DE BLINDE DE BLINDE LEIDT, ZULLEN ZIJ BEIDEN IN DE GRACHT VALLEN !"


Schriftlezing: Jeremia 8:11

Tekst voor de prediking:
"En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede", Jer. 8:11.

Alle afgescheiden dominees, incusief PKN en HHK, hebben hun recht van spreken definitief verspeeld, omdat zij -ten spijt van hun vroomklinkende preken en woorden- deel uitmaken van onwettig-sektarische kerkverbanden en derhalve leven in de zonden van nalatigheid, waardoor de kerkelijke bannen niet worden verdelgd, maar sektarisch gekoesterd en zelfs gepromoot. Als de valse leraars het vooraangestoelte in de kerken bezetten, met name door refo-ketters, zoals GG-ds. J.M.D. de Heer, dan is er geen sprake meer van "geordende kerkverbanden", waarop OGG-ds. A. Kort in de GBS-SV/HSV-brochure geveinsdelijk roemt, maar dan is er volgens het oordeel van Christus sprake van moordenaarskuilen (Matth. 21:13), ofwel holen des duivels.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALS DE TROUW EN DE KENNIS GODS ONTBREEKT EN ER GEEN WACHTER OP SIONS MUREN MEER GEHOORD WORDT, IS LAND EN VOLK AAN DE OORDELEN OVERGEGEVEN (2) - GPPB. (12-11-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALS DE TROUW EN DE KENNIS GODS ONTBREEKT EN ER GEEN WACHTER OP SIONS MUREN MEER GEHOORD WORDT, IS LAND EN VOLK AAN DE OORDELEN OVERGEGEVEN (2)

Schriftlezing: Hosea 4

Tekst voor de prediking:
"Hoort des HEEREN Woord, gij kinderen Israels! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is; maar vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden. Daarom zal het land treuren, en een iegelijk, die daarin woont, kwelen, met het gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels; ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden. Doch niemand twiste noch bestraffe iemand; want uw volk is als die met den priester twisten. Daarom zult gij vallen bij dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal uw moeder uitroeien. Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten. Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in schande veranderen. Zij eten de zonde Mijns volks, en verlangen, een ieder met zijn ziel, naar hun ongerechtigheid. Daarom, gelijk het volk, alzo zal de priester zijn; en Ik zal zijn wegen over hem bezoeken, en zijn handelingen hem vergelden. En zij zullen eten, maar niet zat worden, zullen hoereren, maar niet uitbreken in menigte; want zij hebben nagelaten den HEERE in acht te nemen. Hoererij, en wijn, en most neemt het hart weg. Mijn volk vraagt zijn hout, en zijn stok zal het hem bekend maken; want de geest der hoererijen verleidt hen, dat zij van onder hun God weghoereren", Hos. 4:1-12.

Het 2018-boek van ex-gekrookte riet-dominee, PKN-ds. J. Belder, getiteld: "Voltooid leven", is een nieuwe publieke moordaanslag op de Schepper van hemel en aarde.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS OPENBAART ZICH UITSLUITEND IN EEN VERLOREN ZIEL ALS HET EINDE DER WET, ALS DE OUDE MENS GESTORVEN IS (1) - GPPB. (12-11-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS OPENBAART ZICH UITSLUITEND IN EEN VERLOREN ZIEL ALS HET EINDE DER WET, ALS DE OUDE MENS GESTORVEN IS (1)

Schriftlezing: Romeinen 8

Tekst voor de prediking:
"Want het Einde der Wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft", Rom. 10:4.

De arminiaanse strijd van ds. W. Pieters ontmaskerd en weerlegd met het Einde der Wet. (Zie volgende blok)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ARMINIAANSE STRIJD VAN DS. W. PIETERS TEGEN DE ZONDE  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier DE ARMINIAANSE STRIJD VAN DS. W. PIETERS TEGEN DE ZONDE GEPUBLICEERD OP HET REFO-RIOOL-WEB

----------------------------------------------------

Geachte Burggraaf,

Gisteren las ik via de website CIP.nl een refo-web-artikel van ds. W. Pieters, waarin hij de volgende vragen beantwoordde: "Waarin bestaat eigenlijk de strijd tegen de zonde? Hoe gaat dat in de praktijk, tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden ťn overwinnen?"

"Strijden en overwinnen"
DS. W. PIETERS / 25-10-2017, 15:49

Hier is de CIP-link van het artikel:

https://cip.nl/65150-hoe-ds-w-pieters-strijdt-tegen-de-zonde

Toen ik de beantwoording van ds. Pieters van de gestelde vragen gelezen had, las ik hetzelfde activistische gehalte wat in al zijn schrijven terug te vinden is. Al met al blijft er na het lezen van zijn artikelen altijd een vraagteken bij mij haken vanwege zijn onvolledige en oppervlakkige beantwoording. Ik vraag me dan ook af of ds. Pieters wel zo bijbelgetrouw is als hij beweert. Het lijkt mij van niet. Mijn vraag aan u: wilt u eens ingaan op zijn beantwoording (Zie CIP-link).

Bijvoorbaat dank,

met vriendelijke groet,

A.H. van R.

Klik op de afbeelding, of op de Klik hier link, ter PDF-inzage GPPB-antwoord op gestelde vraag van de inzender.

HET VALE PAARD DES DOODS EN DER HEL HET GEVOLG VAN HET ZWARTE PAARD DES HONGERS EN BEIDE HET GEVOLG VAN HET RODE OORLOGSZUCHTIGE EN BLOEDDORSTIGE PAARD EN DE GEESTELIJKE BETEKENIS DAARVAN OOK IN HET LICHT VAN DE GROTE NAAMCHRISTELIJKE AFVAL IN DE EINDTIJD WAARIN WIJ LEVEN (2) - GPPB. (05-11-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET VALE PAARD DES DOODS EN DER HEL HET GEVOLG VAN HET ZWARTE PAARD DES HONGERS EN BEIDE HET GEVOLG VAN HET RODE OORLOGSZUCHTIGE EN BLOEDDORSTIGE PAARD EN DE GEESTELIJKE BETEKENIS DAARVAN OOK IN HET LICHT VAN DE GROTE NAAMCHRISTELIJKE AFVAL IN DE EINDTIJD WAARIN WIJ LEVEN (2)

Schriftlezing: Openbaring 19

Tekst voor de prediking:
"En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet. En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde", Openb. 6:4-8.

De nieuwe in Geneve vastgelegde van God vervloekte VN-wet: "Het ongeboren leven heeft geen recht op leven!"

OGG-ds. A. Kort (inclusief alle refo-dominees) wast gedurig zijn pilatushanden omtrent dit soort roepende zonden in onschuld, want hij laat zich -volgens zijn eigen zeggen- niet in met internetzaken, vandaar dat de oudgereforrmeerde SGPlayer Van der Staaij ongelimiteerd en ongecensureerd aan de TV-show-tafels (o.a. Jinek) op internet kan deelnemen en aan die glamoureuze talk-show-tafels de atheistisch-fascistische pro-homo playboy kan uithangen, terwijl Gods Woord uitdrukkelijk leert dat een vriend der wereld, een vijand van God genaamd is.

Kwade arbeiders (zwarte en vale paarden) die de leer van Christus en de bijbelheiligen publiek verkrachten en Christus kruisigen in Zijn volk, bevinden zich bij hopen in alle refo-papistische-kerken en hebben reeds jaar en dag in het vale -RD-paard een platform waarop hun godslasterlijke artikelen opzettelijk worden geplaatst omdat het vale RD-paard en het zwarte SGP-paard gezet zijn om het refovolk klaar te stomen voor de aanbidding van het beest!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE OVERWINNENDE MAN OP HET WITTE PAARD OPENT DE EERSTE VIER ZEGELS VAN HET BOEK VAN DE RAADSBESLUITEN GODS EN HEEFT DE LEIDSELS VAN DE DUIVELSE RODE, ZWARTE EN VALE PAARDEN IN HANDEN (1) - GPPB. (05-11-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE OVERWINNENDE MAN OP HET WITTE PAARD OPENT DE EERSTE VIER ZEGELS VAN HET BOEK VAN DE RAADSBESLUITEN GODS EN HEEFT DE LEIDSELS VAN DE DUIVELSE RODE, ZWARTE EN VALE PAARDEN IN HANDEN (1)

Schriftlezing: Openbaring 6

Tekst voor de prediking:
"En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne! En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven", Openb. 6:1-4.

Kwade arbeiders (zwarte en vale paarden) die de leer van Christus en de bijbelheiligen publiek verkrachten en Christus kruisigen in Zijn volk, bevinden zich bij hopen in alle refo-papistische-kerken en hebben reeds jaar en dag in het vale -RD-paard een platform waarop hun godslasterlijke artikelen opzettelijk worden geplaatst omdat het vale RD-paard en het zwarte SGP-paard gezet zijn om het refovolk klaar te stomen voor de aanbidding van het beest!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS VERVOLGDE VOLK BUITEN DE LEGERPLAATS ACHT ALLES SCHADE EN DREK OM DE UITNEMENDHEID DER KENNIS VAN CHRISTUS, TERWIJL DE VIJANDEN VAN HET KRUIS VAN CHRISTUS DE ERGERNIS VAN HET KRUIS MET UITERST VROME WOORDEN EN JUDASDADEN TENIET DOEN, OPDAT ZIJ NIET VERVOLGD ZOUDEN WORDEN (2) - GPPB. (29-10-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS VERVOLGDE VOLK BUITEN DE LEGERPLAATS ACHT ALLES SCHADE EN DREK OM DE UITNEMENDHEID DER KENNIS VAN CHRISTUS, TERWIJL DE VIJANDEN VAN HET KRUIS VAN CHRISTUS DE ERGERNIS VAN HET KRUIS MET UITERST VROME WOORDEN EN JUDASDADEN TENIET DOEN, OPDAT ZIJ NIET VERVOLGD ZOUDEN WORDEN (2)

Schriftlezing: Apostolische Judasbrief

Tekst voor de prediking:
"Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christusí wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof; opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende; of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben", Filpp. 3:7-12.


Kwade arbeiders die de leer van Christus en de bijbelheiligen publiek verkrachten en Christus kruisigen in Zijn volk, bevinden zich bij hopen in alle refo-papistische-kerken en hebben reeds jaar en dag in het RD een platform waarop hun godslasterlijke artikelen opzettelijk worden geplaatst omdat het RD en de SGP gezet zijn om het refovolk klaar te stomen voor de aanbidding van het beest!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KWADE ARBEIDERS HEBBEN ZICH HET OORDEEL GODS WAARDIG GEMAAKT EN WORDEN DOOR DE HEILIGE GEEST 'HONDEN' GENOEMD, DIE DE LEER VAN CHRISTUS VERSNIJDEN, VERVALSEN EN VERMINKEN - HET REFODOM IS VERGEVEN VAN ZULKE VERSNIJDENDE HONDEN (1) - GPPB. (29-10-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KWADE ARBEIDERS HEBBEN ZICH HET OORDEEL GODS WAARDIG GEMAAKT EN WORDEN DOOR DE HEILIGE GEEST 'HONDEN' GENOEMD, DIE DE LEER VAN CHRISTUS VERSNIJDEN, VERVALSEN EN VERMINKEN - HET REFODOM IS VERGEVEN VAN ZULKE VERSNIJDENDE HONDEN (1)

Schriftlezing: Filippensen 3

Tekst voor de prediking:
"Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen", Filpp. 3:1-3.


Kwade arbeiders die de leer van Christus en de bijbelheiligen publiek verkrachten en Christus kruisigen in Zijn volk, bevinden zich bij hopen in alle refo-papistische-kerken en hebben reeds jaar en dag in het RD een platform waarop hun godslasterlijke artikelen opzettelijk worden geplaatst omdat het RD en de SGP gezet zijn om het refovolk klaar te stomen voor de aanbidding van het beest!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SCHRIFTVERKRACHTEND RD-ARTIKEL OVER DE GODZALIGE RICHTER JEFTHA  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier GOEBELIAANSE PROPAGANDAKRANT, HET RD, PLAATST TREND-MATIG OPNIEUW EEN ARTIKEL, NU VAN CHR. GER. DR. K. VAN BEKKUM, WAARIN DE GODZALIGE RICHTER JEFTHA EN ZIJN GELOVIGE DOCHTER OP EEN GRUWELIJKE WIJZE WORDEN GEDEMONISEERD....

DAT HET RD OP 1 LIJN STAAT MET DE BILDERBERGER MAINSTREAM MEDIA (NOS, CNN, NEW YORK TIMES, WASHINGTON POST, AD, VOLKSKRANT, TROUW, ENZ. ENZ.), PULPBLADEN, DIE DOORLOPEND PROPAGANDA VOEREN VOOR DE FASCISTISCHE EN GLOBALISTISCHE NWO-ELITE, IS VELEN INMIDDELS BEKEND. HET PLAATSEN VAN ZWAAR GEMANIPULEERD NIEUWS IS EEN TREND BIJ GENOEMDE MAINSTREAM MEDIA. HONDERDEN KEREN IS OP DEZE WEBSITE BEWEZEN DAT OOK HET RD EEN GLOBALISTISCHE LEUGENKRANT IS DIE DE FALSE FLAGS VAN DE NWO-MAFFIA DOOFPOTTEN MET VALSE PROPAGANDA. DAT DUIVELSE FENOMEEN KOMT OOK EN GEDURIG OPENBAAR DOOR DIT SOORT SCHRIFTVERKRACHTENDE ARTIKELEN, ZOALS HIERONDER WEERGEGEVEN. DE REFO-MASSA, INCLUSIEF ALLE DOMINEES, DRIJVEN ECHTER LIEVER MET GENOEMDE MEDIA-LEUGEN-STROOM MEE, DAN DAT MEN IN DE BRESSEN STAAT VOOR DE WAARHEID OM DE LEUGEN TE ONTMASKEREN EN DIE OP GROND VAN DE FEITEN BIJBELS TE WEDERSTAAN.


---------------------------------------------------------------

Theologenblog: #MeToo en #dochtervanJefta

Bron: https://www.rd.nl/theologenblog-metoo-en-dochtervanjefta-1.1439575

K. van Bekkum (KvB): Dat IsraŽls meisjes jaarlijks Jefta's dochter beklaagden, was een stil protest van jonge vrouwen tegen verkeerd mannelijk leiderschap en geweld, betoogt Koert van Bekkum.

GPPB.: Waar haalt Van Bekkum het Schriftverkrachtende sprookje vandaan "dat IsraŽls meisjes Jeftha's dochter beklaagden vanwege verkeerd mannelijk leiderschap en geweld" ?
Gods Woord leert heel iets anders dan Van Bekkum valselijk suggereert. In Richteren 11:34-40 staat de levenslange maagdom van de dochter van Jeftha beschreven, als gevolg van Jeftha's GELOOFS-belofte aan de HEERE (Richt. 11:30-31), waarin in vs. 37 en 38 staat geschreven dat de gezellinnen van Jeftha's dochter haar blijvende maagdom beweenden, omdat kinderloosheid als een smaad werd gezien, zoals ook Rachel haar aanvankelijke onvruchtbaarheid bij de geboorte van Jozef aanduidt, zeggende: "God heeft mijn smaadheid weggenomen!" Gen. 30:23.
Onvruchtbaarheid werd in het oude IsraŽl Gods dus voor een smaadheid aangezien, omdat de onvruchtbaarheid van de belofte aan Abraham gedaan aangaande de vermenigvuldiging van zijn zaad en de zaligheid van het beloofde Zaad schenen uitgesloten te zijn (Zie ook Kantt. SV bij Gen. 30:23). Genoemde Schriftgedeelten geven dus een totaal andere betekenis omtrent de maagdom van Jeftha's dochter en het bewenen door de dochters IsraŽls ervan, dan de Schriftverkrachtende verklaring die Van Bekkum uit zijn doctorale duim zuigt. Dit soort Schriftverkrachtende artikelen is een trend in het RD en er is geen enkele dominee die publiek en met heilige verontwaardiging hiertegen ageert, omdat alle refo-dominees stomme honden zijn die niet bassen kunnen (Jes. 56:10) en zich het oordeel over de valse profeet Hananja over zich hebben uitgeroepen!

KvB.: Mannen denken nog veel te vaak dat het geen probleem is vrouwen in hun omgeving respectloos te benaderen. Dat is wel duidelijk nu actrice Alyssa Milano na berichten over seksueel misbruik door Hollywood-tycoon Harvey Weinstein de hashtag #MeToo (#IkOok) nieuw leven heeft ingeblazen. In de eerste 24 uur deelden 4,7 miljoen vrouwen alleen al op Facebook hun negatieve ervaringen. De #MeToo-campagne maakt veel indruk. Terecht. Het gaat om een diepgeworteld probleem. Tegelijk zijn er ook vragen. Is een campagne als deze wel het juiste middel om slachtoffers op te roepen met hun verhaal naar buiten te komen? Zien we hierbij in het Westen ook niet de gruwelijke achterkant van een vrijere seksuele moraal?

GPPB.: Van Bekkum is dus duidelijk zelf een acteur, aangezien Hollywood de grootste producent ter wereld is van seks(misbruikende) (horror) films en daar doen alle actrices en acteurs dan ook volop aan mee. Van Bekkum suggereert echter alsof actrice Milano serieus tegen het seksmisbruik-fenomeen protesteert, terwijl Milano -als actrice- zelf een grote meespeelster is in de vulgaire hollywood-films. Geen enkele acteur/actrice maakt hierop een uitzondering en Harvey Weinstein is ťťn van hen. Hollywood is een tak van de NWO-maffia om de burgerij door manipulatie en brain-washing klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. Ook binnen het Refodom barst het van zulke Scvhriftverkrachtende brain-wash-acteurs op en onder de kansels. Ook alle SGP- en RD-prominenten spelen een waarheidsvervalsende acteursrol, waardoor zij zich Schriftverkrachtend profileren. Over misbruik gesproken!
Bovendien zwijgt Van Bekkum in alle talen over de huidige massale verkrachtingen in de EU-landen, als gevolg van de door het Westen gecreŽerde islamitische invasie, die voor een groot deel bestaat uit gesubsidieerde vrouwenverkrachters, die aan de lopende band westerse vrouwen en meisjes verkrachten, terwijl al die gruwelijke vrouw-vernederende verkrachtingsgevallen categorisch in de doofpot verdwijnen!

KvB.: Ook in de Bijbel is de omgang met vrouwen vaak een belangrijke indicator voor hoe een samenleving ervoor staat. Dat is met name zo in het Bijbelboek Richteren. Enerzijds demonstreren krachtige vrouwen als Debora, JaŽl en de moeder van Simson de zwakheid en aarzeling bij mannen in hun omgeving. Anderzijds toont gruwelijk geweld tegen vrouwen, vooral aan het slot van het boek, hoe diep de stammen van IsraŽl gezonken zijn. Geen wonder dat Richteren de laatste decennia vanuit feministisch perspectief intensief is bestudeerd. Hierbij valt vooral de dochter van Jefta op.

GPPB.: Van Bekkum suggereert dat de dochter van Jeftha door haar vader is geterroriseerd en een feministisch(?) slachtoffer geworden is van een gewelddadige vader ??

KvB.: Jefta is een sterke, gelovige strijder die als uitgestotene uit zijn clan hunkert naar erkenning. Als krachtige dealmaker slaagt hij erin stamleider en rechter van heel IsraŽl te worden. Maar alles ontspoort, als hij ook God denkt te kunnen manipuleren. Hij belooft de HEERE te offeren Ąwat" of Ąwie" hem na de overwinning ook maar als eerste tegemoetkomt. Dat blijkt zijn dochter te zijn. Desondanks zet hij zijn gelofte door. Zo verliest de man zonder familie zijn enig kind.

GPPB.: Het verzinsel dat Jeftha "hunkert naar erkenning" door zijn eigen volk, is pure doctorale(!) inlegkunde van Van Bekkum, die volledig strijdt met wat er hieromtrent in Gods Woord over Jeftha staat geschreven. Het is niet op verzoek van Jeftha, maar het zijn de oudsten des volks die vanwege de nood van land en volk de in ballingschap verkerende Jeftha opzoeken en hem biddend verzoeken om zich aan het hoofd van het leger te stellen, om de omringende vijanden het hoofd te bieden, om vervolgens richter over hen te zijn.
Vervolgens galoppeert Van Bekkum als een op hol geslagen ezel door op zijn Schriftverkrachtende toer, door te valselijk te suggereren dat Jeftha getracht heeft om God te kunnen manipuleren... Van Bekkum schuift bovendien uiterst subtiel Jeftha de schuld in de schoenen dat hij de man is die zonder familie zijn enig kind verliest..,

KvB.: Vanouds gaat in het gesprek over dit verhaal veel aandacht naar de vraag of het om een echt mensenoffer gaat. In de twaalfde eeuw na Chr., de tijd van heftige Jodenvervolging op grond van de beschuldiging dat de Joden Christus hadden gekruisigd, bedacht rabbi Jozef Kimchi een andere uitleg, namelijk dat Jefta's dochter een soort non is geworden. De kapstok hiervoor is dat Richteren 11 ook meldt dat de meisjes in IsraŽl elk jaar vier dagen lang het feit beklagen dat Jefta's dochter niet aan Gods volk heeft kunnen bijdragen door te trouwen en kinderen te krijgen. Via de rabbijnenbijbel kwam deze uitleg in de kanttekeningen van de Statenvertaling terecht en zo in de Nederlandse uitlegtraditie. Maar de tekst zegt wat anders: Jefta Ąvolbracht aan haar zijn gelofte".

GPPB.: In heel Gods Woord staat niet geschreven hetgeen Van Bekkum in de laatste regel van bovenstaande alinea suggereert. Van Bekkum suggereert een bijbeltekst te citeren, hetgeen volstrekt niet het geval is. Bovendien heeft Jeftha door het geloof zijn gelofte aan de HEERE gedaan om het beloofde als een offer aan de HEERE toe te wijden. Dat Jeftha's dochter als eerste Jeftha tegemoet komt na de overwinning, valt Jeftha niet te verwijten, aangezien de HEERE Zelf door Zijn aanbiddelijke Voorzienigheid Jeftha beproeft op zijn geloof, nu het niet een of ander offerdier, maar zijn bloedeigen dochter betreft. Nu komt het er voor Jeftha opaan of hij ook nu nog standvastig blijft en zijn gelofte getrouw aan de HEERE vervullen zal. De geschiedenius vertelt ons dat Jeftha den HEERE getrouw blijft omtrent zijn gedane gelofte! Ook Jeftha's dochter is het van harte eens over het feit dat haar vader zijn gelofte om harentwil niet kan breken! (Richt. 11:36-37), terwijl Van Bekkum Jeftha's dochter valselijk als een slachtoffer beschrijft die moet bukken om de grillen van haar dwaze vader....!

KvB: De verteller houdt het kort. Het is immers te erg voor woorden. Intussen gaat de aandacht naar iets anders, namelijk naar Jefta's dochter zelf en de meisjes die haar beklagen. De dochter onderwerpt zich aan haar vader. Maar haar antwoord op zijn beschuldiging dat zij hem in het ongeluk stort, benoemt precies de kern van zijn falen: ĄU hebt uw mond opengedaan tegen de HEERE!" Te gemakkelijk heeft Jefta, wiens naam "hij opent" betekent, inderdaad zijn mond opengedaan. Tťgen God. Vanuit de gedachte dat hij over alle lijf en leven in zijn huis kon beschikken.

GPPB.: Volgens Van Bekkum is de geloofsbelofte van Jeftha aan de HEERE "te erg voor woorden", en vervolgens geeft Van Bekkum aan hetgeen Jeftha's dochter aan haar vader zegt, een pure feministische lading, alsof Jeftha's dochter haar vader zwaar verwijt maakt (vs. 36), hetgeen absolute laster is. Jeftha heeft zijn mond op geen enkele wijze goddelooslijk tegen God geopend, zoals Van Bekkum dat wel suggereert, maar in afhankelijkheid des HEEREN een weloverwogen geloofsbelofte aflegd, waarvan hij deze uitkomst evenwel niet kon vermoeden. Jeftha's dochter stemt echter volledig overeen met de geloofsbelofte van haar vader Jeftha, namelijk dat die gelofte aan haar volbracht moet worden, terwijl Van Bekkum Jeftha's dochter valselijk afschildert als een slachtoffer die haar vader verwijten maakt. Zo is het absoluut niet. Zowel Jeftha als zijn dochter verkiezen liever de eer van God als eigen eer en naam. De Schriftverkrachtende laster die Van Bekkum uitbraakt, nl. dat Jeftha de intentie had om de beschikking te hebben over alle lijf en leven in zijn huis, is pure Schriftverkrachtende en feministische galbrakerij!

KvB.: Vervolgens wordt de aandacht gericht op de jaarlijkse retraite van IsraŽls meisjes. Dat heeft een soortgelijk bijeffect. Ze beklagen Jefta's dochter. Maar omdat iedereen zich daarmee tevens Jefta's verkeerde omgang met zijn positie herinnert, is het tegelijk een stil protest van jonge vrouwen tegen verkeerd mannelijk leiderschap en geweld. Stel je voor: meisjes die elk jaar wegtrekken voor een vierdaagse rouwklacht. Dat is nog eens een hashtag.

GPPB.: Tenslotte onderschrijft Van Bekkum in zijn epiloog zijn lasterlijke proloog, namelijk "dat het bewenen en beklagen van Jeftha's dochter door de dochters IsraŽls een stil protest is van jonge vrouwen tegen verkeerd mannelijk leiderschap en geweld".
Ik kan Van Bekkum op grond van Gods Woord verzekeren dat de godzalige dochter van Jeftha zal opstaan in het oordeel, om de Schriftverkrachtende Van Bekkum en zijn gelijknamige theologenblog-collega's, te veroordelen als hij zich niet PUBLIEK van zijn Schriftverkrachtingen bekeert. Overigens zullen de Ninevieten, die tot bekering gekomen zijn onder de prediking van Jona, allemaal Amen zeggen op de veroordeling uit de mond van Jeftha's dochter en uit de mond der geroepen-heiligen-schaar over alle RD/SGP-refo-schriftverkrachters, waarop de engelen zullen zingen, "Amen, ja amen, ere zij God, halleluja!"

RD-note: Koert van Bekkum is universitair docent Oude Testament. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.

GPPB.: Van Bekkum is dus een Christelijk Gereformeerde Schriftverkrachtende feminist!

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE VAN DE WARE BIJBELS-HISTORISCHE FEITEN OVER JEFTHA EN ZIJN DOCHTER IN DE VORM VAN EEN E-BOOK IN PDF-FORMAT.

DOOR DE DRIE ONREINE GEESTEN DER DUIVELEN WORDEN DE KONINGEN DER AARDE, DE WERELD, INCLUSIEF DE AFVALLIGE CHRISTENHEID, KLAARGESTOOMD VOOR DE AANBIDDING VAN HET BEEST (2) - GPPB. (22-10-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DOOR DE DRIE ONREINE GEESTEN DER DUIVELEN WORDEN DE KONINGEN DER AARDE, DE WERELD, INCLUSIEF DE AFVALLIGE CHRISTENHEID, KLAARGESTOOMD VOOR DE AANBIDDING VAN HET BEEST (2)

Schriftlezing: Openbaring 16

Tekst voor de prediking:
"En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods", Openb. 16:13-14.

* Wat we onder "leringen des duivels" moeten verstaan -zowel maatschappelijk als op het erf der kerk- en dat die zich manifesteren in alle refokerken.

* Een lering des duivels bestaat hierin, namelijk, om de mensen te doen geloven in de demo(n)cratie, zowel politiek als kerkelijk. Een links en/of rechts kabinet worden allebei beheerst door de illuminatie, ofwel de inner cirkel van de demoncratie.

Bewijs dat de democratie alleen een uitwendig gezicht/masker is voor het gemanipuleerde publiek en feitelijk niet eens bestaat wordt o.a. keihard-feitelijk aangetoond via een artikel en een geluidsband op het volgende blok.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AGENDA 21 - AGENDA 2030 - ILLUMINATI - NIEUWE WERELD ORDE  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier AGENDA 21 - AGENDA 2030 - ILLUMINATI - NIEUWE WERELD ORDE

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE ARTIKEL EN COMPLETE ONDERZOEKS-WEBSITE


Wat is de betekenis van Agenda 21, Agenda 2030, illuminati of Nieuwe Wereld Orde?

Als je al Ďn tijdje meeloopt en veel onderzoek hebt gedaan, weet je dat het de realiteit is. Je ziet het zich voor je ogen ontwikkelen.

De ďoorlog tegen het terrorismeĒ die nooit leek te eindigen bleek het perfecte middel te zijn om permanent de oorlog te voeren tegen alle burgers, iedereen, overal, en op elk moment.

In wezen opgezet om het menselijke ras uit te roeien, in het voordeel van een klein groepje dat bekend staat als de Illuminati, alias globalisten, Rothschild Khazarian Maffia, samengevat de Archon bloedlijn families, die in onze samenleving het voorfront voeren als de ĎfinanciŽle eliteí.

Het basis plan voor de Agenda 21 en nu 2030 werd in 1776 geschreven door professor Weishaupt die toentertijd ook de oprichter was van de Illuminati Orde; feitelijk een fascistische naziorganisatie, die als hun frontmannen, bijna alle regeringsleiders, als hun marionetten laten optreden. Ė Onze Ďgekození leiders verkochten zich aan deze satanische meesters die voor het publiek verborgen blijven, maar regeren vanaf achter de schermen. Politici die uit de school klappen of voortijdig ontslag nemen, worden disciplinair door een vroegtijdige dood gestraft.

Het uiteindelijke doel van de Illuminati is om de planeet voor henzelf te bezitten, en te worden bediend door maximaal 500 miljoen mensen die mogen voortleven als hun lijfeigenen, waarvoor de rest van de huidige bevolking wordt uitgeroeid.

De meest recente belangrijke stappen voorwaarts werden eind vorige maand genomen, tijdens de 70e Vergadering van de Verenigde Naties, in New York alwaar alle goed gecoŲrdineerde acties naar de ťťn-wereldregering werden gepresenteerd, maar waarover nauwelijks iemand, of de media over praat, laat staan de importantie begrepen hebben.

Door te herkennen welk onderdeel binnen ons dagelijks leven reeds is gerealiseerd, kun je vaststellen hoever de agenda inmiddels gevorderd is:

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE ARTIKEL EN COMPLETE ONDERZOEKS-WEBSITE

DE HUIDIGE REFO-KERKELIJKE AFVAL VAN DE WARE GELOOFSLEER, MANIFESTEERT ZICH IN HET AANHANGEN VAN VERLEIDENDE GEESTEN EN LERINGEN DES DUIVELS (1) - GPPB. (22-10-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HUIDIGE REFO-KERKELIJKE AFVAL VAN DE WARE GELOOFSLEER, MANIFESTEERT ZICH IN HET AANHANGEN VAN VERLEIDENDE GEESTEN EN LERINGEN DES DUIVELS (1)

Schriftlezing: 1 Timotheus 4

Tekst voor de prediking:
"Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid", 1 Tim. 4:1-2.

* Wat we onder "leringen des duivels" moeten verstaan -zowel maatschappelijk als op het erf der kerk- en dat die zich manifesteren in alle refokerken.

* Een lering des duivels bestaat hierin, namelijk, om de mensen te doen geloven in de demo(n)cratie, zowel politiek als kerkelijk.

Bewijs dat de democratie alleen een uitwendig gezicht/masker is voor het gemanipuleerde publiek en feitelijk niet eens bestaat wordt o.a. keihard-feitelijk aangetoond via een geluidsband op het volgende blok.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KEIHARD BEWIJS DAT NL-DEMOCRATIE NIET BESTAAT  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier KEIHARD BEWIJS DAT NL-DEMOCRATIE NIET BESTAAT, MAAR SLECHTS HET MASKER IS VAN DE DICTATORIALE INNER CIRCEL VAN EEN HANDVOL ILLUMINATEN !

KLIK OP DE KLIK HIER LINK TER INZAGE AUDIO-VERSLAG

GEEN NAASTENLIEFDE IN HET KERK-POLITIEKE REFO-HOSPITAAL 'BETHESDA' - TWEERLEI OPSTANDING UIT DE DODEN (2) - GPPB. (15-10-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GEEN NAASTENLIEFDE IN HET KERK-POLITIEKE REFO-HOSPITAAL 'BETHESDA' - TWEERLEI OPSTANDING UIT DE DODEN (2)

Schriftlezing: Johannes 5

Tekst voor de prediking:
"En er is te Jeruzalem aan de Schaaps poort, een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. In dezelve lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters. Want een engel daalde neder op zekeren tijd in dat badwater, en beroerde het water; die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was", Joh. 5:2-4.

"Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven; en heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen; en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis", Joh. 5:24-29.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS GEROEPEN GETUIGEN SPELEN OP DE FLUIT VAN HET EVANGELIE EN ZINGEN DE KLAAGLIEDEREN VAN 'S MENSEN ELLENDE, DOCH HET HOOGKERKELIJKE DODE REFO-GESLACHT DANST NIET EN WEENT NIET (1) - GPPB. (15-10-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS GEROEPEN GETUIGEN SPELEN OP DE FLUIT VAN HET EVANGELIE EN ZINGEN DE KLAAGLIEDEREN VAN 'S MENSEN ELLENDE, DOCH HET HOOGKERKELIJKE DODE REFO-GESLACHT DANST NIET EN WEENT NIET (1)

Schriftlezing: Mattheus 11

Tekst voor de prediking:
"En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die hore. Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen. En zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen", Matth. 11:12-19.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DANKDAG 2017 - 'IK DANK GOD DOOR JEZUS CHRISTUS ONZE HEERE' - GPPB. (09-10-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DANKDAG 2017 - "IK DANK GOD DOOR JEZUS CHRISTUS ONZE HEERE"

Schriftlezing: 1 Thessalonicensen 5

Tekst voor de prediking:
"Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde", Rom. 7:25.

"Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u", 1 Thess. 5:18.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE TWEELEDIGE BETEKENIS VAN HET FEIT DAT ZONDER DE WET DE ZONDE DOOD IS EN ER GEEN OVERTREDING IS (2) - GPPB. (08-10-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE TWEELEDIGE BETEKENIS VAN HET FEIT DAT ZONDER DE WET DE ZONDE DOOD IS EN ER GEEN OVERTREDING IS (2)

Schriftlezing: Romeinen 3

Tekst voor de prediking:
"Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood", Romeinen 7:8.

"Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding", Romeinen 4:15.


- Ds. L.M. Jongejan is van de sodomitische HHK overgegaan tot de gelijknamige PKN (what is the difference?) en is tot de A. Simons/Jijdaar-overtuiging gekomen dat het stuk der ellende, ofwel de kennis der zonde door de wet, niet meer gepreekt hoeft te worden, want dat zou in hun Jijdaar-ogen allemaal "voorwaardelijk" zijn. Paulus wordt door dit soort Jijdaar-tovenaars dus voor een ketter uitgemaakt aangezien Paulus door de inspiratie des Heiligen Geestes uitdrukkelijk leert: "Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren", Rom. 7:7.
Daaruit volgt dat genoemde pelagiaanse Jijdaar tovenaars hun gehoor leren dat Paulus raaskalt in Galaten 2 en dat de oude mens niet meer der Wet behoeft te sterven (Gal. 2:19a), omdat zij de verwerving en de toepassing van het heil vereenzelvigen.
Derhalve lasteren de Jijdaar-tovenaars, met name A. Simons en Jongejan, de Heilige Geest, Waarvan uitdrukkelijk geschreven staat dat Hij de wereld ZAL overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel (Joh. 16:8-11). De overtuiging des H. Geestes en de bediening des doods die van de Wet is in de ogen van genoemde PKN-tovenaars overbodig en derhalve pompen zij hun aanhangers een vals pelagiaans OVERSPEL-geloof in waarmee zij en hun aanhangers -net als de rijke man- hun ogen zullen opslaan in de eeuwige pijn als zij in dat valse Jijdaar-geloof sterven.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET ALOM GELEERDE KERK-ZIELSBEDRIEGLIJKE OVERSPEL-GELOOF VAN DE OUDE MENS ONDER DE WET, ONTMASKERD DOOR DE PREDIKING DER WET EN DES WAREN GELOOFS (1) - GPPB. (08-10-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET ALOM GELEERDE KERK-ZIELSBEDRIEGLIJKE OVERSPEL-GELOOF VAN DE OUDE MENS ONDER DE WET, ONTMASKERD DOOR DE PREDIKING DER WET EN DES WAREN GELOOFS (1)

Schriftlezing: Romeinen 7

Tekst voor de prediking:
"Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft? Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt", Romeinen 7:1-3.

"Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven", Romeinen 7:7-9.


- Ds. L.M. Jongejan is van de sodomitische HHK overgegaan tot de gelijknamige PKN (what is the difference?) en is tot de A. Simons/Jijdaar-overtuiging gekomen dat het stuk der ellende, ofwel de kennis der zonde door de wet, niet meer gepreekt hoeft te worden, want dat zou in hun Jijdaar-ogen allemaal "voorwaardelijk" zijn. Paulus wordt door dit soort Jijdaar-tovenaars dus voor een ketter uitgemaakt aangezien Paulus door de inspiratie des Heiligen Geestes uitdrukkelijk leert: "Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren", Rom. 7:7.
Daaruit volgt dat genoemde pelagiaanse Jijdaar tovenaars hun gehoor leren dat Paulus raaskalt in Galaten 2 en dat de oude mens niet meer der Wet behoeft te sterven (Gal. 2:19a), omdat zij de verwerving en de toepassing van het heil vereenzelvigen.
Derhalve lasteren de Jijdaar-tovenaars, met name A. Simons en Jongejan, de Heilige Geest, Waarvan uitdrukkelijk geschreven staat dat Hij de wereld ZAL overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel (Joh. 16:8-11). De overtuiging des H. Geestes en de bediening des doods die van de Wet is in de ogen van genoemde PKN-tovenaars overbodig en derhalve pompen zij hun aanhangers een vals pelagiaans OVERSPEL-geloof in waarmee zij en hun aanhangers -net als de rijke man- hun ogen zullen opslaan in de eeuwige pijn als zij in dat valse Jijdaar-geloof sterven.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS VOLK HEEFT DE BELOFTE VAN HET KINDSCHAP GODS EN EEN GELOOFSDROEFHEID NAAR GOD DIE EEN ONBEROUWELIJKE BEKERING WERKT TOT DE EEUWIGE ZALIGHEID (2) - GPPB. (01-10-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS VOLK HEEFT DE BELOFTE VAN HET KINDSCHAP GODS EN EEN GELOOFSDROEFHEID NAAR GOD DIE EEN ONBEROUWELIJKE BEKERING WERKT TOT DE EEUWIGE ZALIGHEID (2)

Schriftlezing: 2 Korinthe 7

Tekst voor de prediking:
"Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods", 2 Kor. 7:1.

"Nu verblijde ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering; want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood. Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gewrocht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak; in alles hebt gij uzelven bewezen rein te zijn in deze zaak", 2 Kor. 7:9-11.


- Het bilderberger deformatorisch dagblad promoot -middels PKN-spotboef Maaien uit Zwijdrecht- bestaan der aarde van miljoenen jaren en godslastert God tot een auteur der zonde, zoals ook HHK-spotboef prof. dr. W. van Vlastuin dat openlijk leert.

- Ds. L.M. Jongejan is van de sodomitische HHK overgegaan tot de gelijknamige PKN (what is the difference?) en is tot de A. Simons/Jijdaar-overtuiging gekomen dat het stuk der ellende, ofwel de kennis der zonde door de wet, niet meer gepreekt hoeft te worden, want dat zou in hun Jijdaar-ogen allemaal "voorwaardelijk" zijn. Paulus wordt door dit soort Jijdaar-tovenaars dus voor een ketter uitgemaakt aangezien Paulus door de inspiratie des Heiligen Geestes uitdrukkelijk leert: "Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren", Rom. 7:7.
Daaruit volgt dat genoemde pelagiaanse Jijdaar tovenaars hun gehoor leren dat Paulus raaskalt in Galaten 2 en dat de oude mens niet meer der Wet behoeft te sterven (Gal. 2:19a), omdat zij de verwerving en de toepassing van het heil vereenzelvigen.
Derhalve lasteren de Jijdaar-tovenaars, met name A. Simons en Jongejan, de Heilige Geest, Waarvan uitdrukkelijk geschreven staat dat Hij de wereld ZAL overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel (Joh. 16:8-11). De overtuiging des H. Geestes en de bediening des doods die van de Wet is in de ogen van genoemde PKN-tovenaars overbodig en derhalve pompen zij hun aanhangers een vals pelagiaans geloof in waarmee zij en hun aanhangers -net als de rijke man- hun ogen zullen opslaan in de eeuwige pijn als zij in dat valse Jijdaar-geloof sterven.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOD HEEFT GEEN LUST IN DE DOOD DES GODDELOZEN, MAAR DAARIN DAT DE GODDELOZE ZICH BEKERE EN LEVE (1) - GPPB. (01-10-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD HEEFT GEEN LUST IN DE DOOD DES GODDELOZEN, MAAR DAARIN DAT DE GODDELOZE ZICH BEKERE EN LEVE (1)

Schriftlezing: Ezechiel 33

Tekst voor de prediking:
"Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels?" Ezech. 33:11.

- Het bilderberger deformatorisch dagblad promoot -middels PKN-spotboef Maaien uit Zwijdrecht- bestaan der aarde van miljoenen jaren en godslastert God tot een auteur der zonde, zoals ook HHK-spotboef prof. dr. W. van Vlastuin dat openlijk leert.

- Ds. L.M. Jongejan is van de sodomitische HHK overgegaan tot de gelijknamige PKN (what is the difference?) en is tot de A. Simons/Jijdaar-overtuiging gekomen dat het stuk der ellende, ofwel de kennis der zonde door de wet, niet meer gepreekt hoeft te worden, want dat zou in hun Jijdaar-ogen allemaal "voorwaardelijk" zijn. Paulus wordt door dit soort Jijdaar-tovenaars dus voor een ketter uitgemaakt aangezien Paulus door de inspiratie des Heiligen Geestes uitdrukkelijk leert: "Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren", Rom. 7:7.
Daaruit volgt dat genoemde pelagiaanse Jijdaar tovenaars hun gehoor leren dat Paulus raaskalt in Galaten 2 en dat de oude mens niet meer der Wet behoeft te sterven (Gal. 2:19a), omdat zij de verwerving en de toepassing van het heil vereenzelvigen.
Derhalve lasteren de Jijdaar-tovenaars, met name A. Simons en Jongejan, de Heilige Geest, Waarvan uitdrukkelijk geschreven staat dat Hij de wereld ZAL overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel (Joh. 16:8-11). De overtuiging des H. Geestes en de bediening des doods die van de Wet is in de ogen van genoemde PKN-tovenaars overbodig en derhalve pompen zij hun aanhangers een vals pelagiaans geloof in waarmee zij en hun aanhangers -net als de rijke man- hun ogen zullen opslaan in de eeuwige pijn als zij in dat valse Jijdaar-geloof sterven.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IN DE GELIJKENIS VAN DE ZAAIER TEKENT CHRISTUS ONS EEN ONGEWORTELDE BLIJDSCHAP/AANNEMING CONTRA EEN GEWORTELDE BLIJDSCHAP/AANNEMNING IN EN DOOR DE LOGOS (2) - GPPB. (24-09-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IN DE GELIJKENIS VAN DE ZAAIER TEKENT CHRISTUS ONS EEN ONGEWORTELDE BLIJDSCHAP/AANNEMING CONTRA EEN GEWORTELDE BLIJDSCHAP/AANNEMNING IN EN DOOR DE LOGOS (2)

Schriftlezing: Mattheus 13

Tekst voor de prediking:
"Gij dan, hoort de gelijkenis van den zaaier. Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geergerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd- , de ander zestig- , en de ander dertig voud", Matth. 13:18-23.

"En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden", Hand. 2:40-42.


In de huidige refokerken is er geen volharding in de leer der apostelen en dan blijft er een evangelie naar de mens over, waarin humanistische facebook-clowns, zoals Truus van Eijl (Springford), zich tuchtloos kunnen profileren als buitenbijbelse "lerende ouderlingen", en You-tube-bekeringen leren ( ŗ la ZoŽ Williams), waarvan de waarzegster van Endor nog sidderend zou klappertanden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIE HET GESPROKEN WOORD (LOGOS) DOOR DE MOND VAN PETRUS MET BLIJDSCHAP AANNAMEN DOOR DE GEEST DER AANNEMING, ZIJN KINDEREN GODS (1) - GPPB. (24-09-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DIE HET GESPROKEN WOORD (LOGOS) DOOR DE MOND VAN PETRUS MET BLIJDSCHAP AANNAMEN DOOR DE GEEST DER AANNEMING, ZIJN KINDEREN GODS (1)

Schriftlezing: Handelingen 2

Tekst voor de prediking:
"En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden", Hand. 2:40-42.

In de huidige refokerken is er geen volharding in de leer der apostelen en dan blijft er een evangelie naar de mens over, waarin humanistische facebook-clowns, zoals Truus van Eijl (Springford), zich tuchtloos kunnen profileren als buitenbijbelse "lerende ouderlingen", en You-tube-bekeringen leren ( ŗ la ZoŽ Williams), waarvan de waarzegster van Endor nog sidderend zou klappertanden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GEEST DER WEDERGEBOORTE ONTVANGEN DOOR DE PREDIKING (Gr. akoíe) DES GELOOFS (2) - GPPB. (17-09-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GEEST DER WEDERGEBOORTE ONTVANGEN DOOR DE PREDIKING (Gr. akoíe) DES GELOOFS (2)

Schriftlezing: Galaten 3

Tekst voor de prediking:
"Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?" Gal. 3:2.

"Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft", 1 Thess. 2:13.


In de huidige refokerken geschiedt de prediking niet meer door het Woord en dan blijft er een evangelie naar de mens over, waarin humanistische facebook-clowns, zoals Truus van Eijl (Springford), zich tuchtloos kunnen profileren als buitenbijbelse "lerende ouderlingen", en You-tube-bekeringen leren ( ŗ la ZoŽ Williams), waarvan de waarzegster van Endor nog sidderend zou klappertanden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS SPREEKT OF ONMIDDELLIJK DOOR WOORD EN GEEST, OF (MEESTAL) MIDDELIJK DOOR DE PREDIKING GODS (Gr. akoíe) TOT RECHTVAARDIGMAKING EN TOT GELOOF (1) - GPPB. (17-09-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS SPREEKT OF ONMIDDELLIJK DOOR WOORD EN GEEST, OF (MEESTAL) MIDDELIJK DOOR DE PREDIKING GODS (Gr. akoíe) TOT RECHTVAARDIGMAKING EN TOT GELOOF (1)

Schriftlezing: 1 Thessalonicensen 1 en 2

Tekst voor de prediking:
"En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes", 1 Thess. 1:6.

"Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft", 1 Thess. 2:13.


In de huidige refokerken geschiedt de prediking niet meer door het Woord en dan blijft er een evangelie naar de mens over, waarin humanistische facebook-clowns, zoals Truus van Eijl (Springford), zich tuchtloos kunnen profileren als buitenbijbelse "lerende ouderlingen", en You-tube-bekeringen leren ( ŗ la ZoŽ Williams), waarvan de waarzegster van Endor nog sidderend zou klappertanden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET WARE GELOOF IS UIT HET GEHOOR/PREDIKING EN HET GEHOOR DER PREDIKING IS DOOR HET WOORD GODS (2) - GPPB. (10-09-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WARE GELOOF IS UIT HET GEHOOR/PREDIKING EN HET GEHOOR DER PREDIKING IS DOOR HET WOORD GODS (2)

Schriftlezing: Johannes 12

Tekst voor de prediking:
"Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods", Rom. 10:16-17.

In de huidige refokerken geschiedt de prediking niet meer door het Woord en dan blijft er een evangelie naar de mens over, waarin humanistische facebook-clowns, zoals Truus van Eijl (Springford), zich tuchtloos kunnen profileren als buitenbijbelse "lerende ouderlingen", en You-tube-bekeringen leren ( ŗ la ZoŽ Williams), waarvan de waarzegster van Endor nog sidderend zou klappertanden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET WARE GELOOF IS UIT HET GEHOOR/PREDIKING EN HET GEHOOR DER PREDIKING IS DOOR HET WOORD GODS (1) - GPPB. (10-09-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WARE GELOOF IS UIT HET GEHOOR/PREDIKING EN HET GEHOOR DER PREDIKING IS DOOR HET WOORD GODS (1)

Schriftlezing: Romeinen 10

Tekst voor de prediking:
"Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods", Rom. 10:16-17.

In de huidige refokerken geschiedt de prediking niet meer door het Woord en dan blijft er een evangelie naar de mens over, waarin humanistische facebook-clowns, zoals Truus van Eijl (Springford), zich tuchtloos kunnen profileren als buitenbijbelse "lerende ouderlingen", en You-tube-bekeringen leren ( ŗ la ZoŽ Williams), waarvan de waarzegster van Endor nog sidderend zou klappertanden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GEESTELIJKE HUIS VAN DE SCHIJNBEKEERDEN UITWENDIG GEREINIGD MAAR HET IS EN BLIJFT HET HUIS VAN DE DUIVEL (2) - GPPB. (03-09-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GEESTELIJKE HUIS VAN DE SCHIJNBEKEERDEN UITWENDIG GEREINIGD MAAR HET IS EN BLIJFT HET HUIS VAN DE DUIVEL (2)

Schriftlezing: Mattheus 12

Tekst voor de prediking:
"En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn", Matth. 12:43-45.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JEZUS WERPT DE DUIVELEN UIT MET HET WOORD EN DOOR HETZELFDE WOORD WORDT DE MENS WEDERGEBOREN (1) - GPPB. (03-09-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEZUS WERPT DE DUIVELEN UIT MET HET WOORD EN DOOR HETZELFDE WOORD WORDT DE MENS WEDERGEBOREN (1)

Schriftlezing: Mattheus 8

Tekst voor de prediking:
"En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met het Woord, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren", Matth. 8:16.

De duivelse leringen van HHK-er D.J. Heemskerk & Co ontmaskerd met het Woord !

(Zie volgende blok)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WEERLEGGING VAN EEN DODE ZEE VOL DWALINGEN VAN HHK-DS. D. HEEMSKERK   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WEERLEGGING VAN EEN DODE ZEE VOL DWALINGEN VAN HHK-DS. D. HEEMSKERK


--------------------------------------------------------

Goedenavond oom Piet,

Op dit moment zit ik een preek te luisteren van ds. D. Heemskerk. Hij is sinds vorig jaar verbonden aan onze HHK-gemeente te Ouderkerk aan den IJssel. Ds. Heemskerk stelt in de preek dat hij de uitspraak "geen leven voor de rechtvaardigmaking" niet passend vindt. Hij zou het veeleer willen noemen "geen leven voor de vereniging met Christus."
Ik wil u vragen deze preek en deze passage na te luisteren.

Hier is de preeklink
http://kerkdienstgemist.nl/assets/1098361-19-10-2014-19-00#.VEjGFmccSpo

Door alle wind van leer word je geschud van links naar rechts en weet je niet meer waar je je hoofd te ruste kan leggen. We zitten opgescheept met een lichting predikanten die ontzettend 'zwaar' kunnen doen, maar zo remonstrants zijn als maar mogelijk is als het op de toepassing van het heil aankomt. Ook de HHK wijkt steeds verder af. De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Niet weinig in aantal, maar wel weinig in oprechtheid en waarheid. Ds. Van Andel wordt dezelfde dag na zijn Borst-uitspraken verguisd, terwijl de homofiele ds. D. Burggraaf stilzwijgend wordt geaccepteerd. Beste oom Piet, laat het ons niet verbazen. Ook deze dingen moeten geschieden, opdat er een ellendig en arm zondaarsvolk dat op Ďs Heeren Naam betrouwt, openbaar zou komen, gelijk de apostel Paulus zegt: "Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u", 1 Kor. 11:19.

Ik hoop dat we ook hierin openbaar mogen komen als ware verdedigers van de waarheid en weerleggers van de leugen.

Hartelijke groet en alle goeds op uw levensweg. Het is een verdrukking van tien dagen. Troost elkander met deze woorden.

W.N.

------------------------------------------------------

Dag beste neef,

Dank voor je brief en fijn om weer eens van je te horen! Ja, het is mij reeds lang bekend dat ds. Heemskerk de leer van Christus vervalst, maar daarin staat hij zeker niet alleen, het is een trend geworden. Je zult als verbondskind en krachtens het ambt aller gelovigen je kerkenraad en ds. Heemskerk moeten confronteren met de betreffende dwalingen en je mag dit schrijven daarvoor gebruiken.

Wie "leven" stelt voor de rechtvaardigmaking, is gelijk de blinde die de blinde leidt en beide in de gracht vallen, maar genoemde passage uit de preek is zeker niet het enige waartegen we moeten ageren, aangezien de leerkast van ds. Heemskerk een dode zee vol ketterijen herbergt. De HHK-kerkenraad van uw gemeente is dus stekeblind geweest bij het beroep op ds. H., maar dat is eigen schuld.

Ds. Heemskerk is al vele keren aangesproken op zijn EO-leer, maar de man openbaart zich als een bittere vijand van het recht Gods, het kruis en de leer van Christus, maar zoals gezegd, staat hij daarin niet alleen. Er staat geen dominee meer in de bressen en het oordeel Gods ligt op alle westerse kerken, met name in NL-Refo-land. God heeft de Kerk der Reformatie uitgerukt, omdat men niet is gebleven in de leer van Christus en Sodom en Gomorra met vlag en wimpel heeft binnengehaald. Daar hangt dus wel een prijskaartje aan, want die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet (2 Joh. 1:9). Dat geldt alle kerken en zowat alle predikanten binnen het reformatorische gemenebest. Ook de HHK is duidelijk niet uit God geboren en het gaat van kwaad tot erger.

God blaast dan ook in de HHK, want het is een notariskerk gelijk en bovendien tolereren zij valse leringen en homo's op de kansel. Dat laatste maakt de HHK net zo sodomitisch als de PKN en van God vervloekt. Christus zegt hieromtrent uitdrukkelijk: "Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt", Openb. 18:4.
Dus Wilhelm, maak je vrij en als zij uw getuigenis niet willen aannemen, schudt dan het stof van je voeten, hen tot een getuigenis. Lees en luister ook het gerelateerde artikel en de preek via de onderstaande linken.

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENVERBONSKINDEREN_VERBONDSPLICHTEN_zg_SEKTARISME.html

http://www.providencemountainranch.com/Ezechiel%20moest%20zich%20vrijmaken%20van%20het%20bloed%20der%20liefkozers%20jaknikkers%20en%20mooipraters%202.wma


Gods ware en vervolgde volk onder het kruis verkeert buiten de legerplaats en wenst met Mozes liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der (kerk)zonde te hebben (Hebr. 11:25).

De hartelijke groeten, ook aan je vrouw,
Zegen,

Oom Piet

--------------------------------------------------------------------


EEN DODE ZEE VOL KETTERIJEN
VAN DS. D. HEEMSKERK (HHK)
WEERLEGD MET EN DOOR
HET WOORD ONZES GODSPreek van ds. D. Heemskerk
(gehouden op 19-10-2014 - zie preek-link in brief neef W.N.)
Schriftlezing Jesaja 55
Zondag 20, vr. en antw. 53
Vr. Wat gelooft gij van den Heilige Geest?

Preek-punten:
1. De aanbidding van de Heilige Geest
2. De verbinding met de Heilige Geest
3. De leiding door de Heilige Geest

De prediking van ds. Heemskerk is contra de leer van Christus en staat haaks op de herontdekte leer der Reformatie, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. In dit bestek behandelen we (op verzoek van Wilhelm) slechts 1 preek van ds. Heemskerk, maar meer is niet nodig, omdat alle preken van ds. Heemskerk doorspekt zijn met dezelfde dwalingen, waarin hij echter niet alleen staat, want bijna alle huidige refo-predikanten leren wat hij leert. De dwalingen die Heemskerk en het korps refo-predikanten leren, zijn op deze website al diverse malen weerlegd en soms verschilt het jasje van de dwalingen iets van kleur, maar is in wezen van hetzelfde bedrog. Om het allemaal nog een keer te zeggen en te weerleggen is mij niet verdrietig en het is u zeker, hoewel het een in en in trieste zaak is dat refoland zich veilig waant in het moeras van het refo-papisme. Het is reeds eeuwen geleden door Jodocus van Lodestein gezegd dat de kerk ten tijde van de Nadere Reformatie verworden is tot een Babylonisch kerkhof, een witgepleisterd graf gelijk, dat van buiten wel schoon schijnt, maar van binnen een hol is vol dorre doodsbeenderen en alle onreinigheid (Matth. 23:27), gelijk de Joodse kerk verworden was in de dagen van Christus' omwandeling op aarde.

Voor degenen die de eniggeldende leer van Christus dierbaar achten, die zullen dit artikel grondig bestuderen en ook de tekstverwijzingen die we erbij aangeven, eropna slaan, en een afkeer hebben van een oppervlakkige kennisname, want het gaat hier over leven of dood en over het allesbeslissende Begin der Wedergeboorte, Christus, het Begin der herschepping Gods, Die De doden levend, rechtvaardig en zalig spreekt (Joh. 5:25), waarop de aanneming des geloofs in orde volgt.

Ds. Heemskerk somt in het begin van zijn preek eerst een aantal bijbelse waarheden op ten aanzien van de drie Goddelijke Personen en weerlegt naar waarheid de ketterij van Arius over de Drie-eenheid Gods, maar als het gaat over de leer van Christus in het kader van de toepassing van het heil, als het gaat over de bijbelse wedergeboorte, als het gaat over de leer waarmee de Kerk staat of valt: de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, als het gaat over de geloofskennis van Christus vanaf het moment van de wedergeboorte, dan blijkt Heemskerk een ongelooflijke pauselijke vervalser te zijn van de leer en de heilsorde van Christus en hij plaatst daarmee zichzelf onder het oordeel van 2 Joh. 1:19: "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon", omdat hij niets anders doet dan overtreden en de leer van Christus vervalsen! De preek van ds. Heemskerk is ene grote scheldpartij tegen de verlossing door recht (Jes. 1:27), tegen de leer van Christus en tegen Zijn geroepen getuigen en van zulke blaffers staat hun biografie opgetekend in Filippensen 3:2: "Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding." (Zie ook Kantt.). We zullen een en ander in afhankelijkheid des Heeren aan de hand van zijn eigen preek-uitspraken op grond van Gods Woord bewijzen en weerleggen.

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-BESTAND: "WEERLEGGING VAN DE DWALINGEN VAN DS. D. HEEMSKERK (HHK)"

JIJDAAR-SPOTTERS IN HET LAATSTE DER DAGEN OPGESTAAN OM DE REFO-JEUGD MET EEN VALS EVANGELIE TER HELLE TE DIRIGEREN EN TE STIMULEREN (2) - GPPB. (27-08-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JIJDAAR-SPOTTERS IN HET LAATSTE DER DAGEN OPGESTAAN OM DE REFO-JEUGD MET EEN VALS EVANGELIE TER HELLE TE DIRIGEREN EN TE STIMULEREN (2)

Schriftlezing: 2 Petrus 2-3

Tekst voor de prediking:
"En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; en velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht; en de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven; en den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft; (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken); Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden", 2 Pet. 2:1-9.

"En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden; vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is", 2 Tim. 3:1-9.

"Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen", 2 Tim. 4:3-4.


Highway-to-hell Jijdaar-preachers: A. Simons, H. van den Belt, G. Herwich, J. ten Brinke, K. de Jong, G.A. van den Brink, C. Stelwagen, Tramper, Budding, enz. enz.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JIJDAAR-ROCK & ROLL-SPOTTERS IN HET LAATSTE DER DAGEN OPGESTAAN DIE DE REFO-JEUGD MET EEN VALS EVANGELIE TER HELLE DIRIGEREN EN STIMULEREN (1) - GPPB. (27-08-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JIJDAAR-ROCK & ROLL-SPOTTERS IN HET LAATSTE DER DAGEN OPGESTAAN DIE DE REFO-JEUGD MET EEN VALS EVANGELIE TER HELLE DIRIGEREN EN STIMULEREN (1)

Schriftlezing: 2 Timotheus 3

Tekst voor de prediking:
"En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden; vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is", 2 Tim. 3:1-9.

"Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen", 2 Tim. 4:3-4.


Highway-to-hell Jijdaar-preachers: A. Simons, H. van den Belt, G. Herwich, J. ten Brinke, K. de Jong, G.A. van den Brink, C. Stelwagen, Tramper, Budding, enz. enz.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS UITVERKOREN GETUIGEN ZIJN HET VOORWERP VAN DE LIEFDE VAN CHRISTUS EN HET VOORWERP VAN DE HAAT DER NAAMCHRISTELIJKE WERELD (2) - GPPB. (20-08-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS UITVERKOREN GETUIGEN ZIJN HET VOORWERP VAN DE LIEFDE VAN CHRISTUS EN HET VOORWERP VAN DE HAAT DER NAAMCHRISTELIJKE WERELD (2)

Schriftlezing: Johannes 14

Tekst voor de prediking:
"Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve", Joh. 15:16.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOOR CHRISTUS UITVERKOREN, GEROEPEN, GEREINIGD, GEZONDEN, BEVRUCHT EN GEHAAT EN VERVOLGD DOOR DE REFO-WERELD (1) - GPPB. (20-08-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DOOR CHRISTUS UITVERKOREN, GEROEPEN, GEREINIGD, GEZONDEN, BEVRUCHT EN GEHAAT EN VERVOLGD DOOR DE REFO-WERELD (1)

Schriftlezing: Johannes 15

Tekst voor de prediking:
"Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve", Joh. 15:16.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE BAZUIN VAN RECHT EN GENADE DOOR JOEL PUBLIEK-LUID GEBLAZEN, TERWIJL HET LEGER STOMME REFOHONDEN MOORD EN BRAND SCHREEUWEN DAT ZULKE BAZUINBLAZERS IN DE SCHULD MOETEN KOMEN MET DE ZONDE VAN LAND EN VOLK..., DE GODSLASTERING TEN TOP (2) - GPPB. (13-08-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE BAZUIN VAN RECHT EN GENADE DOOR JOEL OP GODS BEVEL PUBLIEK-LUID GEBLAZEN, TERWIJL HET REFOLEGER STOMME HONDEN MOORD EN BRAND SCHREEUWEN DAT ZULKE BAZUINBLAZERS "HUN MOND MOETEN HOUDEN EN IN DE SCHULD MOETEN KOMEN MET DE ZONDE VAN LAND EN VOLK...", HETGEEN NIETS ANDERS IS DAN CHRISTUS OP ZIJN DOORNENKROON SLAAN (2)

Schriftlezing: Joel 2

Tekst voor de prediking:
"Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve. De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen. Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in. En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade", Joel 2:1-13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VERVULLING VAN DE OORDEELSPREDIKING DOOR DE PROFEET JOEL VOLTREKT ZICH OOK IN DE HUIDIGE REFO-KERKEN (1) - GPPB. (13-08-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VERVULLING VAN DE OORDEELSPREDIKING DOOR DE PROFEET JOEL VOLTREKT ZICH OOK IN DE HUIDIGE REFO-KERKEN (1)

Schriftlezing: Joel 1

Tekst voor de prediking:
"Het Woord des HEEREN, dat geschied is tot Joel, den zoon van Pethuel: Hoort dit, gij oudsten! en neemt ter oren, alle inwoners des lands! Is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen uwer vaderen? Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelver kinderen aan een ander geslacht. Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. Waakt op, gij dronkenen! en weent, en huilt, alle gij wijnzuipers! om den nieuwen wijn, dewijl hij van uw mond is afgesneden. Want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal; zijn tanden zijn leeuwentanden, en het heeft baktanden eens ouden leeuws. Het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting, en mijn vijgeboom tot schuim; het heeft hem ganselijk ontbloot en nedergeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. Kermt, als een jonkvrouw, die met een zak omgord is vanwege den man van haar jeugd", Joel 1:1-8.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WARE VERTROOSTING, TROOST DER LIEFDE, GEMEENSCHAP DES GEESTES, INNERLIJKE BEWEGING EN ONTFERMING, EENSGEZINDHEID, DEZELFDE LIEFDE, GEMOED EN GEVOELEN IN CHRISTUS (2) - GPPB. (06-08-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WARE VERTROOSTING, TROOST DER LIEFDE, GEMEENSCHAP DES GEESTES, INNERLIJKE BEWEGING EN ONTFERMING, EENSGEZINDHEID, DEZELFDE LIEFDE, GEMOED EN GEVOELEN IN CHRISTUS (2)

Schriftlezing: Filippensen 2

Tekst voor de prediking:
"Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn; zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde", Filipp. 2:1-2.

"Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen", Hebr. 2:16-17.


Het zoveelste spotboek is uitgegeven van HHK-godslasteraar, W. van Vlastuin, over de "Katholiciteit van de kerk" (met een kleine k), terwijl de bijbelse Katholiciteit alleen op de Kerk met een grote K van toepassing is en alleen van Christus uitgaat: "Zie daar, Ik en de kinderen, die Mij God gegeven heeft!" Hebr. 2:13b. Dat is de Kerk, nl. daar waar twee of drie kinderen Gods in de Naam van Christus vergaderd zijn, dat is de Een Heilige Algemene (Katholieke) Christelijke Kerk, de Una Sancta, en alles wat daarbuiten is, is slechts een vergadering der boosdoeners, inclusief de homo-tuchtloze entertainment-kerk de HHK, de refo-maffia-krant het RD, de landverraderlijke fascistisch-liberale SGP, enz.

Zie artikelenreeks over de godslasteringen van HHK-prof. W. van Vlastuin in de rubriek 2017 THEOLOGIE EINDTIJD-ARTIKELEN: "DR. W. VAN VLASTUIN GEPROMOVEERD TOT HHK-PROFESSOR/GODSLASTERAAR".

ALs er 1 HHK -dominee zich aandient als een pedofiel, is er niet 1 refo-synode/dominee/gemeente die een tuchtmaatregel daartegen afeist, ergo -net als roomse (celibataire = vacuum verpakte) homofielen- mogen pedofielen volgens HHK-dr. P. de Vries ook aan het Heilig? Avondmaal deelnemen, mits ze niet te veel kinderen verkrachten.... Hetzelfde HHK-geoorloofde "slippertje" geldt -volgens ds. P. de Vries en alle refo-dominees- ook voor vacuum verpakte refo-homo's.
De Vries gelooft namelijk niet dat Christus Zijn volk VOLKOMEN verlost van de heerschappij der (onnatuurlijke) zonden en des duivels. Ja, en zo worden refo-homo's en gelijknamige pedofielen binnen de huidige refo-kerken in hun zondestaat (= oude mens-staat onder de wet) gestijfd, hetwelk haaks staat op de Goddelijke scheppingsorde, haaks staat op Gods heilige Wet en haaks staat op het Heilig Evangelie. Al degenen die in genoemde oude-mens-staat sterven, gaan en liggen onherroepelijk voor eeuwig verloren, terwijl alle refo-dominees dezulken in hun zondestaat kerstenen en derhalve met een ingebeelde hemel ter helle doen reizen. Er is geen enkele hoop voor degenen die niet de oude-mens-dood gestorven zijn (Gal. 2:19), ofwel zich niet waarachtig tot God bekeren.

Lees via onderstaande link, artikel pro-homobrieven van Piet de Vries.


Bronlink:
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDE_zhVEELBEWOGENzh_HOMOPASTORALEzpBRIEVEN_VAN_DRzo_Pzo_de_VRIES.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOD NEEMT DE ENGELEN NIET AAN, MAAR HET ZAAD ABRAHAMS (1) - GPPB. (06-08-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD NEEMT DE ENGELEN NIET AAN, MAAR HET ZAAD ABRAHAMS (1)

Schriftlezing: Hebreen 1 en 2

Tekst voor de prediking:
"Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen", Hebr. 2:16-17.

Het zoveelste spotboek is uitgegeven van HHK-godslasteraar, W. van Vlastuin, over de "Katholiciteit van de kerk" (met een kleine k), terwijl de bijbelse Katholiciteit alleen op de Kerk met een grote K van toepassing is en alleen van Christus uitgaat: "Zie daar, Ik en de kinderen, die Mij God gegeven heeft!" Hebr. 2:13b. Dat is de Kerk, nl. daar waar twee of drie kinderen Gods in de Naam van Christus vergaderd zijn, dat is de Een Heilige Algemene (Katholieke) Christelijke Kerk, de Una Sancta, en alles wat daarbuiten is, is slechts een vergadering der boosdoeners, inclusief de homo-tuchtloze entertainment-kerk de HHK, de refo-maffia-krant het RD, de landverraderlijke fascistisch-liberale SGP, enz.

Zie artikelenreeks over de godslasteringen van HHK-prof. W. van Vlastuin in de rubriek 2017 THEOLOGIE EINDTIJD-ARTIKELEN: "DR. W. VAN VLASTUIN GEPROMOVEERD TOT HHK-PROFESSOR/GODSLASTERAAR".

ALs er 1 HHK -dominee zich aandient als een pedofiel, is er niet 1 refo-synode/dominee/gemeente die een tuchtmaatregel daartegen afeist, ergo -net als roomse (celibataire = vacuum verpakte) homofielen- mogen pedofielen volgens HHK-dr. P. de Vries ook aan het Heilig? Avondmaal deelnemen, mits ze niet te veel kinderen verkrachten.... Hetzelfde HHK-geoorloofde "slippertje" geldt -volgens ds. P. de Vries en alle refo-dominees- ook voor vacuum verpakte refo-homo's.
De Vries gelooft namelijk niet dat Christus Zijn volk VOLKOMEN verlost van de heerschappij der (onnatuurlijke) zonden en des duivels. Ja, en zo worden refo-homo's en gelijknamige pedofielen binnen de huidige refo-kerken in hun zondestaat (= oude mens-staat onder de wet) gestijfd, hetwelk haaks staat op de Goddelijke scheppingsorde, haaks staat op Gods heilige Wet en haaks staat op het Heilig Evangelie. Al degenen die in genoemde oude-mens-staat sterven, gaan en liggen onherroepelijk voor eeuwig verloren, terwijl alle refo-dominees dezulken in hun zondestaat kerstenen en derhalve met een ingebeelde hemel ter helle doen reizen. Er is geen enkele hoop voor degenen die niet de oude-mens-dood gestorven zijn (Gal. 2:19), ofwel zich niet waarachtig tot God bekeren.

Lees via onderstaande link, artikel pro-homobrieven van Piet de Vries.


Bronlink:
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDE_zhVEELBEWOGENzh_HOMOPASTORALEzpBRIEVEN_VAN_DRzo_Pzo_de_VRIES.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS IS REEDS DOOR HET MIDDEN GEGAAN VAN DE CHRISTUS-VERVOLGENDE REFOKERKEN EN WEGGEGAAN, OM HEN AAN DE DOOR HEN FELBEGEERDE REFO-VLOEK OVER TE GEVEN (2) - GPPB. (30-07-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS IS REEDS DOOR HET MIDDEN GEGAAN VAN DE CHRISTUS-VERVOLGENDE REFOKERKEN EN WEGGEGAAN, OM HEN AAN DE DOOR HEN FELBEGEERDE REFO-VLOEK OVER TE GEVEN (2)

Schriftlezing: Psalm 44

Tekst voor de prediking:
"Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg", Lukas 4:30.

Zo de Meester, zo Zijn geroepen knechten !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAN DE HAAT EN DE MOORDLUST JEGENS DE SEPARERENDE CHRISTUS DER SCHRIFTEN ZIJN ALLE REFO-BELIJDERS EN VOORGANGERS HOOGSTZWANGER (1) - GPPB. (30-07-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VAN DE HAAT EN DE MOORDLUST JEGENS DE SEPARERENDE CHRISTUS DER SCHRIFTEN ZIJN ALLE REFO-BELIJDERS EN VOORGANGERS HOOGSTZWANGER (1)

Schriftlezing: Lukas 4:16-32

Tekst voor de prediking:
"En Hij leerde in hun synagogen, en werd van allen geprezen. En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen. En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was: De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. En zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich over de aangename woorden, die uit Zijn mond voortkwamen; en zeiden: Is deze niet de Zoon van Jozef? En Hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot Mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester! genees Uzelven; al wat wij gehoord hebben, dat in Kapernaum geschied is, doe dat ook hier in Uw vaderland. En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar Ik zeg u in der waarheid: Er waren vele weduwen in Israel in de dagen van Elias, toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elias gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw, die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israel, ten tijde van den profeet Elisa; en geen van hen werd gereinigd, dan Naaman, de Syrier. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen", Lukas 4:16-29.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE BEKEERDE VREEMDEN EN GESNEDENEN GEBRACHT TOT GODS HEILIGE BERG EN VERHEUGD IN GODS BEDEHUIS, ALWAAR ZIJ GODE WELBEHAAGLIJK OFFEREN OP HET ALTAAR CHRISTUS (2) - GPPB. (23-07-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
http://www.derokendevlaswiek.nl/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENSGPzpBOEFzpVzoDzoSTAAIJ_VERHANGT_ZICHZELF_MET_TERRORzpSTAATSBURGERSCHAP.html
Klik hier
DE BEKEERDE VREEMDEN EN GESNEDENEN GEBRACHT TOT GODS HEILIGE BERG EN VERHEUGD IN GODS BEDEHUIS, ALWAAR ZIJ GODE WELBEHAAGLIJK OFFEREN OP HET ALTAAR CHRISTUS (2)

Schriftlezing: Jesaja 60

Tekst voor de prediking:
"En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden; die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. De Heere HEERE, Die de verdrevenen van Israel vergadert, spreekt: Ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen, die tot hem vergaderd zijn", Jes. 56:6-8.

SGPlayer Van der Staaij heeft een colum over euthanasie geschreven in 'Wall Street Journal' om medestanders te verkrijgen voor zijn liberale kretelogie tegen euthanasie, terwijl Van der Staaij zelf een euthanasie-pleger, ofwel moordenaar is, aangezien hij zijn kamerstem gegeven heeft om onder volstrekt valse voorwendsels Libie door de Navo-fascisten tot een anarchie plat te bombarderen en Gadaffi in koelen bloede te vermoorden, terwijl geen enkele westerse leider in de schaduw kan staan bij de unieke weldadigheden van Gadaffi jegens de Libische bevolking.

ZIE LINK BOVEN

SGPlayboy Staaij is dus 100% medeplichtig aan de kanibalistische euthanasie-moord op Gadaffi. Genoemde SGPlayboy stond evenwel al twitterend te dansen op zijn benen toen Gadaffi gesodomiseerd en vermoord was, zeggende: "Een historische dag."

ZIE LINK BOVEN

Lid zijn van en/of stemmen op de SGP is een baal-godsdienst en van de HEERE Sebaoth vervloekt. Degenen die zulke dingen doen zullen zonder waarachtige bekering de hemeldeur gesloten vinden, zo waarachtig als Gods Woord de Goddelijke Waarheid is !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET RECHT DER WET BEWAREN EN GELOOFSGERECHTIGHEID DOEN, IS EEN PRIVILEGE VAN GODS WARE VOLK (1) - GPPB. (23-07-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
http://www.derokendevlaswiek.nl/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENSGPzpBOEFzpVzoDzoSTAAIJ_VERHANGT_ZICHZELF_MET_TERRORzpSTAATSBURGERSCHAP.html
Klik hier
HET RECHT DER WET BEWAREN EN GELOOFSGERECHTIGHEID DOEN, IS EEN PRIVILEGE VAN GODS WARE VOLK (1)

Schriftlezing: Jesaja 56

Tekst voor de prediking:
"Alzo zegt de HEERE: Bewaart het recht, en doet gerechtigheid; want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welgelukzalig is de mens, die zulks doet, en des mensen kind, dat daaraan vasthoudt; die den sabbat houdt, zodat gij dien niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En de vreemde, die zich tot den HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: De HEERE heeft mij gans en al van Zijn volk gescheiden; en de gesnedene zegge niet: Ziet, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de HEERE van de gesnedenen, die Mijn sabbatten houden, en verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb, en vasthouden aan Mijn verbond; Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden", Jes. 56:1-5.

SGPlayer Van der Staaij heeft een colum over euthanasie geschreven in 'Wall Street Journal' om medestanders te verkrijgen voor zijn liberale kretelogie tegen euthanasie, terwijl Van der Staaij zelf een euthanasie-pleger, ofwel moordenaar is, aangezien hij zijn kamerstem gegeven heeft om onder volstrekt valse voorwendsels Libie door de Navo-fascisten tot een anarchie plat te bombarderen en Gadaffi in koelen bloede te vermoorden, terwijl geen enkele westerse leider in de schaduw kan staan bij de unieke weldadigheden van Gadaffi jegens de Libische bevolking.

ZIE LINK BOVEN

SGPlayboy Staaij is dus 100% medeplichtig aan de kanibalistische euthanasie-moord op Gadaffi. Genoemde SGPlayboy stond evenwel al twitterend te dansen op zijn benen toen Gadaffi gesodomiseerd en vermoord was, zeggende: "Een historische dag."

ZIE LINK BOVEN

Lid zijn van en/of stemmen op de SGP is een baal-godsdienst en van de HEERE Sebaoth vervloekt. Degenen die zulke dingen doen zullen zonder waarachtige bekering de hemeldeur gesloten vinden, zo waarachtig als Gods Woord de Goddelijke Waarheid is !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEZETEN IN DE SCHUILPLAATS DES ALLERHOOGSTEN, OVERNACHTEN IN DE SCHADUW DES ALMACHTIGEN, VAN DE ZEER VERDERFELIJKE PESTILENTIE GERED EN MET LANGHEID DER DAGEN VERZADIGD (2) - GPPB. (16-07-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GEZETEN IN DE SCHUILPLAATS DES ALLERHOOGSTEN, OVERNACHTEN IN DE SCHADUW DES ALMACHTIGEN, VAN DE ZEER VERDERFELIJKE PESTILENTIE GERED EN MET LANGHEID DER DAGEN VERZADIGD (2)

Schriftlezing: Psalm 91

Tekst voor de prediking:
"Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek; u zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen. Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden. Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien", Psalm 91.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GETROUWE TUCHTUITVOERENDE NEHEMIA GESTELD TEGENOVER HET LEGER AFVALLIGE EN TUCHTLOZE REFO-HUURLINGEN (1) - GPPB. (16-07-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GETROUWE TUCHTUITVOERENDE NEHEMIA GESTELD TEGENOVER HET LEGER AFVALLIGE EN TUCHTLOZE REFO-HUURLINGEN (1)

Schriftlezing: Nehemia 13

Tekst voor de prediking:
"Te dien dage werd er gelezen in het boek van Mozes, voor de oren des volks; en daarin werd geschreven gevonden, dat de Ammonieten en Moabieten niet zouden komen in de gemeente Gods, tot in eeuwigheid; omdat zij den kinderen Israels niet waren tegengekomen met brood en met water, ja, Bileam tegen hen gehuurd hadden, om hen te vloeken, hoewel onze God den vloek omkeerde in een zegen. Zo geschiedde het, als zij deze wet hoorden, dat zij alle vermengeling van Israel afscheidden. Eljasib nu, de priester, die gesteld was over de kamer van het huis onzes Gods, was voor dezen nabestaande van Tobia geworden. En hij had hem een grote kamer gemaakt, alwaar zij te voren henenleiden het spijsoffer, den wierook en de vaten, en de tienden van koren, van most en van olie, die bevolen waren voor de Levieten, en de zangers, en de poortiers, mitsgaders het hefoffer der priesteren. Doch in dit alles was ik niet te Jeruzalem; want in het twee en dertigste jaar van Arthahsasta, koning van Babel, kwam ik tot den koning; maar ten einde van sommige dagen verkreeg ik weder verlof van den koning. En ik kwam te Jeruzalem, en verstond van het kwaad, dat Eljasib voor Tobia gedaan had, makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis. En het mishaagde mij zeer; zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten, uit de kamer. Voorts gaf ik bevel, en zij reinigden de kameren; en ik bracht daar weder in de vaten van Gods huis, met het spijsoffer en den wierook. Ook vernam ik, dat der Levieten deel hun niet gegeven was; zodat de Levieten en de zangers, die het werk deden, gevloden waren, een iegelijk naar zijn akker. En ik twistte met de overheden, en zeide: Waarom is het huis Gods verlaten? Doch ik vergaderde hen, en herstelde ze in hun stand. Toen bracht gans Juda de tienden van het koren, en van den most, en van de olie, in de schatten. En ik stelde tot schatmeesters over de schatten, Selemja, den priester, en Zadok, den schrijver, en Pedaja, uit de Levieten; en aan hun hand Hanan, den zoon van Zakkur, den zoon van Matthanja; want zij werden getrouw geacht, en hun werd opgelegd aan hun broederen uit te delen. Gedenk mijner, mijn God, in dezen; en delg mijn weldadigheden niet uit, die ik aan het huis mijns Gods en aan Zijn wachten gedaan heb. In dezelfde dagen zag ik in Juda, die persen traden op den sabbat, en die garven inbrachten, die zij op ezels laadden; als ook wijn, druiven en vijgen, en allen last, dien zij te Jeruzalem inbrachten op den sabbatdag; en ik betuigde tegen hen ten dage, als zij eetwaren verkochten. Daar waren ook Tyriers binnen, die vis aanbrachten, en alle koopwaren, die zij op den sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem. Zo twistte ik met de edelen van Juda, en zeide tot hen: Wat voor een boos ding is dit, dat gijlieden doet, en ontheiligt den sabbatdag? Deden niet uw vaders alzo, en onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad? En gijlieden maakt de hittige gramschap nog meer over Israel, ontheiligende den sabbat. Het geschiedde nu, als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven, voor den sabbat, dat ik bevel gaf, en de deuren werden gesloten; en ik beval, dat zij ze niet zouden opendoen tot na den sabbat; en ik stelde van mijn jongens aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op den sabbatdag. Toen vernachtten de kramers, en de verkopers van alle koopwaren, buiten voor Jeruzalem, eens of tweemaal. Zo betuigde ik tegen hen, en zeide tot hen: Waarom vernacht gijlieden tegenover den muur? Zo gij het weder doet, zal ik de hand aan u slaan. Van dien tijd af kwamen zij niet op den sabbat. Voorts zeide ik tot de Levieten, dat zij zich zouden reinigen, en de poorten komen wachten, om den sabbatdag te heiligen. Gedenk mijner ook in dezen, mijn God! en verschoon mij naar de veelheid Uwer goedertierenheid. Ook zag ik in die dagen Joden, die Asdodische, Ammonietische en Moabietische vrouwen bij zich hadden doen wonen. En hun kinderen spraken half Asdodisch, en zij konden geen Joods spreken, maar naar de taal eens iegelijken volks. Zo twistte ik met hen, en vloekte hen, en sloeg sommige mannen van hen, en plukte hun het haar uit; en ik deed hen zweren bij God: Indien gij uw dochteren hun zonen zult geven, en indien gij van hun dochteren voor uw zonen of voor u zult nemen! Heeft niet Salomo, de koning van Israel, daarin gezondigd, hoewel er onder vele heidenen geen koning was, gelijk hij, en hij zijn God lief was, en God hem ten koning over gans Israel gesteld had? Ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen. Zouden wij dan naar ulieden horen, dat gij al dit grote kwaad zoudt doen, overtredende tegen onzen God, doende vreemde vrouwen bij u wonen? Ook was er een van de kinderen van Jojada, den zoon van Eljasib, den hogepriester, schoonzoon geworden van Sanballat, den Horoniet; daarom jaagde ik hem van mij weg. Gedenk aan hen, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd, ja, het verbond des priesterdoms en der Levieten. Alzo reinigde ik hen van alle vreemden; en ik bestelde de wachten der priesteren en der Levieten, elk op zijn werk; ook tot het offer des houts, op bestemde tijden, en tot de eerstelingen. Gedenk mijner, mijn God, ten goede", Nehemia 13.

"En de koning Salomo had veel vreemde vrouwen lief, en dat benevens de dochter van Farao: Moabietische, Ammonietische, Edomietische, Sidonische, Hethietische; van die volken, waarvan de HEERE gezegd had tot de kinderen Israels: Gijlieden zult tot hen niet ingaan, en zij zullen tot u niet inkomen; zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen; aan deze hing Salomo met liefde. En hij had zevenhonderd vrouwen, vorstinnen, en driehonderd bijwijven en zijn vrouwen neigden zijn hart. Want het geschiedde in den tijd van Salomoís ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden; dat zijn hart niet volkomen was met den HEERE, zijn God, gelijk het hart van zijn vader David. Want Salomo wandelde Astoreth, den god der Sidoniers, na, en Milchom, het verfoeisel der Ammonieten. Alzo deed Salomo, dat kwaad was in de ogen des HEEREN; en volhardde niet den HEERE te volgen, gelijk zijn vader David. Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten, op den berg, die voor Jeruzalem is, en voor Molech, het verfoeisel der kinderen Ammons. En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die haar goden rookten en offerden. Daarom vertoornde Zich de HEERE tegen Salomo, omdat hij zijn hart geneigd had van den HEERE, den God Israels, Die hem tweemaal verschenen was", 1 Koningen 11:1-9.

------------------------------

HHK-modaliteiten-ds. Klaas Veldman leert in een Alblasserdam-preek over 1 Koningen 11:1-13 een valse huurlingen-fabel, namelijk, dat Salomo een bordeelbezoeker was en in hoererij leefde met al die vreemde vrouwen, zeggende, "en als niemand het zag sloop hij 's avonds stiekem......." (nl. "naar die door Veldman gecreerde 700 huisjes om daar hoererij met die vreemde vrouwen te bedrijven!)"

Link:
http://www.hetgekrookteriet.com/Audiopreken/2011-03-24_ds_K_Veldman_1_Koningen_11_Alblasserdam.mp3

By the way: Dit soort kleeniaanse preken worden dus ook door HHK-er, M.G. van der Hoeven, gepubliceerd....

Veldman insinueert duidelijk met zijn lasterlijke fabel dat Salomo een hoerenloper was, hetgeen een vervalsing is van Gods Woord en een kerkpolitieke doofpotpreek van zijn tuchtloze antinomiaanse kerk-modaliteiten-leer en levenswandel.
Salomo was echter met al die vreemde vrouwen getrouwd, want het waren ZIJN vrouwen staat er (1 Kon. 11:4), hoewel Salomo dat juk nooit had mogen aangaan met die ongelovige heidense vrouwen (Ex. 34:16; Deut. 7:3-4; 2 Kor. 6:14), laat staan om in de valse godsdienst dier vreemde vrouwen te bewilligen, waardoor God grotenlijks vertoornd werd en het rijk in twee-en gescheurd is.

Vriend Veldman beweert in diezelfde preek dat "de barmhartigheid jegens gevallen zondaren gemist wordt in onze dagen", terwijl de zogenaamde barmhartigheid die Veldman voor ogen heeft niets anders is dan humanistische valse verdraagzaamheid (Jer. 6:14 - Jer. 8:11), aangezien die zogenaamde barmhartigheid door hem vereenzelvigd wordt met het achterwege laten van de door God geboden tucht over allerhande roepende (kerk)zonden, waardoor 'al die gevallen zondaren' gestijfd worden in hun zonden.

Daarentegen wordt in onze dagen de bestraffende man gemist, want die wordt refobreed -met name door Klaas Veldman- gehaat als de pest..., "Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt", Amos 5:10.

Dr. H.F. Kohlbrugge noemt 'het haten van de bestraffende man' terecht 'een van de zwaarste roepende kerkzonde', door welke de ""celibataire"" sodomitische refokerken en hun voorgangers het oordeel Gods over zich uitgeroepen hebben, hetgeen reeds lange tijd -zelfs voor de kinderen der wereld- zichtbaar, tastbaar en hoorbaar is (Luk. 16:8).

Het is ons alles voorzegd: "Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid", 1 Tim. 4:1-2.

"Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen", 2 Tim. 4:3-4.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DOVEN ZULLEN HOREN DE WOORDEN GODS, DE BLINDEN ZULLEN ZIEN EN DE ZACHTMOEDIGEN EN DE BEHOEFTIGEN ZULLEN VREUGDE OP VREUGDE HEBBEN IN DEN HEERE (2) - GPPB. (09-07-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DOVEN ZULLEN HOREN DE WOORDEN GODS, DE BLINDEN ZULLEN ZIEN EN DE ZACHTMOEDIGEN EN DE BEHOEFTIGEN ZULLEN VREUGDE OP VREUGDE HEBBEN IN DEN HEERE (2)

Schriftlezing: Jesaja 66

Tekst voor de prediking:
"Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn; daarom, ziet, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen. Wee dengenen, die zich diep versteken willen voor den HEERE, hun raad verbergende; en welker werken in duisterheid geschieden, en zij zeggen: Wie ziet ons, en wie kent ons? Ulieder omkeren is, alsof de pottenbakker geacht werd als leem, dat het maaksel zeide van zijn maker: Hij heeft mij niet gemaakt; en het geformeerde vat van zijn pottenbakker zeide: Hij verstaat het niet. Is het niet nog om een klein weinig, dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal veranderd worden, en het vruchtbare veld voor een woud geacht zal worden? En te dien dage zullen de doven horen de woorden des Boeks; en de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien. En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in den HEERE; en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in den Heilige Israels verheugen. Wanneer de tiran een einde zal hebben, en dat het met den bespotter uit zal zijn, en dat allen, die tot ongerechtigheid waken, uitgeroeid zullen zijn; die een mens schuldig maken om een woord, en leggen dien strikken, die hen bestraft in de poort; en die den rechtvaardige verdrijven in het woeste. Daarom zegt de HEERE, Die Abraham verlost heeft, tot het huis van Jakob alzo: Jakob zal nu niet meer beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden; want als hij zijn kinderen, het werk Mijner handen, zien zal in het midden van hen, zullen zij Mijn Naam heiligen; en zij zullen den Heilige Jakobs heiligen, en den God van Israel vrezen. En die dwalende van geest zijn, zullen tot verstand komen, en de murmureerders zullen de lering aannemen", Jes. 29:13-24.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODSDIENSTIG REFO-BOLWERK - ARIEL - DOOR DE HEERE BEZOCHT MET DONDER, AARDBEVING, EEN GROOT GELUID MET WERVELWIND EN ONWEDER EN DE VLAM VAN EEN VERTEREND VUUR (1) - GPPB. (09-07-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODSDIENSTIG REFO-BOLWERK - ARIEL - DOOR DE HEERE BEZOCHT MET DONDER, AARDBEVING, EEN GROOT GELUID MET WERVELWIND EN ONWEDER EN DE VLAM VAN EEN VERTEREND VUUR (1)

Schriftlezing: Jesaja 29

Tekst voor de prediking:
"Wee Ariel, Ariel! de stad, waarin David gelegerd heeft; doet jaar tot jaar; laat ze feestofferen slachten. Evenwel zal Ik Ariel beangstigen, en er zal treuring en droefheid wezen, en die stad zal Mij gelijk Ariel zijn. Want Ik zal een leger in het rond om u slaan, en Ik zal u belegeren met bolwerken, en Ik zal vestingen tegen u opwerpen. Dan zult gij vernederd worden, gij zult uit de aarde spreken, en uw spraak zal uit het stof zachtjes voortkomen; en uw stem zal zijn uit de aarde als van een tovenaar, en uw spraak zal uit het stof piepen. En de menigte uwer vreemde soldaten zal zijn gelijk dun stof, en de menigte der tirannen als voorbijvliegend kaf; en het zal in een ogenblik haastelijk geschieden. Gij zult van den HEERE der heirscharen bezocht worden met donder, en met aardbeving, en groot geluid, met wervelwind, en onweder, en de vlam eens verterenden vuurs. En gelijk de droom van een nachtgezicht is, alzo zal de veelheid aller heidenen zijn, die tegen Ariel strijden zullen; zelfs allen, die tegen haar en haar vestingen strijden, en haar beangstigen zullen. Het zal alzo zijn, gelijk wanneer een hongerige droomt, en ziet, hij eet; maar als hij ontwaakt, zo is zijn ziel ledig; of, gelijk als wanneer een dorstige droomt, en ziet, hij drinkt; maar als hij ontwaakt, ziet, zo is hij nog mat, en zijn ziel is begerig; alzo zal de menigte aller heidenen zijn, die tegen den berg Sion krijgen. Zij vertoeven, daarom verwondert u; zij zijn vrolijk, derhalve roept gijlieden; zij zijn dronken, maar niet van wijn; zij waggelen, maar niet van sterken drank. Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind. Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, hetwelk men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is verzegeld. Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen", Jes. 29:1-12.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE APOSTOLISCHE ONTMASKERING DER VALSE LERAARS GELDT ALLE KERKPOLITIEKE REFO-DOMINEES VAN VANDAAG MET HUN KLEENIAANS-SLAAFSE BIJWIJVEN (2) - GPPB. (02-07-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE APOSTOLISCHE ONTMASKERING DER VALSE LERAARS GELDT ALLE KERKPOLITIEKE REFO-DOMINEES VAN VANDAAG MET HUN KLEENIAANS-SLAAFSE BIJWIJVEN (2)

Schriftlezing: Filippensen 1

Tekst voor de prediking:
"Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen; doch dezen uit liefde, dewijl zij weten, dat ik tot verantwoording van het Evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des Geestes van Jezus Christus", Filipp. 1:15-19.

"Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken", 2 Kor. 11:12-15.


Alle kleeniaanse Hananja's die Gods Naam ijdelijk gebruiken, door valselijk in Zijn Naam te spreken, Gods Woord en het werk van Gods Geest profaan verkrachten en zichzelf etiketteren als zijnde 'door God geroepen', zullen het vergaan gelijk de valse profeet Hananja het is vergaan, want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. God zal dezulken vergelden naar hun werken, gelijk de apostel getuigt in, o.a. 2 Kor. 11:12-15 en in 2 Timotheus 4:14: "Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaads betoond; de Heere vergelde hem naar zijn werken."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOD ZET ZIJN GEROEPEN GETUIGE, JEREMIA, TEGENOVER DE VALSE PROFEET HANANJA EN TEGENOVER DE VOLTALLIGE REFOPRIESTERSCHAAR VALSE VREDE-VREDE-EN-GEEN-GEVAAR PROFETEN (1) - GPPB. (02-07-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD ZET ZIJN GEROEPEN GETUIGE, JEREMIA, TEGENOVER DE VALSE PROFEET HANANJA EN TEGENOVER DE VOLTALLIGE REFOPRIESTERSCHAAR VALSE VREDE-VREDE-EN-GEEN-GEVAAR PROFETEN (1)

Schriftlezing: Jeremia 28

Tekst voor de prediking:
"Doch des HEEREN woord geschiedde tot Jeremia (nadat de profeet Hananja het juk van den hals van den profeet Jeremia verbroken had), zeggende: Ga henen en spreek tot Hananja, zeggende: Zo zegt de HEERE: Houten jukken hebt gij verbroken, nu zult gij in plaats van die, ijzeren jukken maken. Want zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Ik heb een ijzeren juk gedaan aan den hals van al deze volken, om Nebukadnezar, den koning van Babel, te dienen, en zij zullen hem dienen; ja, Ik heb hem ook het gedierte des velds gegeven. En de profeet Jeremia zeide tot den profeet Hananja: Hoor nu, Hananja! de HEERE heeft u niet gezonden, maar gij hebt gemaakt, dat dit volk op leugen vertrouwt. Daarom, zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal u wegwerpen van den aardbodem; dit jaar zult gij sterven, omdat gij een afval gesproken hebt tegen den HEERE. Alzo stierf de profeet Hananja in datzelfde jaar, in de zevende maand", Jer. 28:12-17.

Alle kleeniaanse Hananja's die Gods Naam ijdelijk gebruiken, door valselijk in Zijn Naam te spreken, Gods Woord en het werk van Gods Geest profaan verkrachten en zichzelf etiketteren als zijnde 'door God geroepen', zullen het vergaan gelijk de valse profeet Hananja het is vergaan, want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. God zal dezulken vergelden naar hun werken, gelijk de apostel getuigt in, o.a. 2 Kor. 11:12-15 en in 2 Timotheus 4:14: "Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaads betoond; de Heere vergelde hem naar zijn werken."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS KINDEREN MET EEN EENVOUDIG OOG ZULLEN DE TWEE-HEREN-DIENENDE MODALITEITEN-GODSDIENST DE WACHT AANZEGGEN VANWEGE HUN BOZE OOG (2) - GPPB. (25-06-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS KINDEREN MET EEN EENVOUDIG OOG ZULLEN DE TWEE-HEREN-DIENENDE MODALITEITEN-GODSDIENST DE WACHT AANZEGGEN VANWEGE HUN BOZE OOG (2)

Schriftlezing: Lukas 11:14-41

Tekst voor de prediking:
"En niemand, die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen, noch onder een koornmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen. De kaars des lichaams is het oog: wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht; maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister. Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel, dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht", Lukas 11:33-36.

"De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn! Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon", Matth. 6:22-24.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET ONDERSCHEID TUSSEN GODS WARE VOLK MET EEN EENVOUDIG OOG EN EEN VERLICHT LICHAAM EN DE OUDE MENS ONDER DE WET MET EEN BOOS OOG EN EEN VERDUISTERD LICHAAM (1) - GPPB. (25-06-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET ONDERSCHEID TUSSEN GODS WARE VOLK MET EEN EENVOUDIG OOG EN EEN VERLICHT LICHAAM EN DE OUDE MENS ONDER DE WET MET EEN BOOS OOG EN EEN VERDUISTERD LICHAAM (1)

Schriftlezing: Mattheus 6:19-34

Tekst voor de prediking:
"De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn! Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon", Matth. 6:22-24.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EZECHIELS HAAR EN BAARD AFGESCHOREN EN ZINNEBEELDIG AAN HET OORDEEL GODS -HET VUUR, DE WIND EN HET ZWAARD- OVERGEGEVEN (2) - GPPB. (18-06-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EZECHIELS HAAR EN BAARD AFGESCHOREN EN ZINNEBEELDIG AAN HET OORDEEL GODS -HET VUUR, DE WIND EN HET ZWAARD- OVERGEGEVEN (2)

Schriftlezing: Ezechiel 5

Tekst voor de prediking:
"En gij, mensenkind, neem u een scherp mes, een scheermes der barbieren zult gij u nemen, hetwelk gij zult laten gaan over uw hoofd en over uw baard; daarna zult gij u een weegschaal nemen, en die haren delen. Een derde deel zult gij in het midden der stad met vuur verbranden, nadat de dagen der belegering vervuld worden; dan zult gij een derde deel nemen, slaande met een zwaard rondom hetzelve, en een derde deel zult gij in den wind strooien; want Ik zal het zwaard achter hen uittrekken. Gij zult ook weinige in getal daarvan nemen, en in uw slippen binden. En nog zult gij van die nemen, en die werpen in het midden des vuurs, en zult ze verbranden met vuur; daaruit zal voortkomen een vuur tegen het gehele huis van Israel. Alzo zegt de Heere HEERE: Dit is Jeruzalem, welke Ik in het midden der heidenen gezet heb, en landen rondom haar henen. Doch zij heeft Mijn rechten veranderd in goddeloosheid meer dan de heidenen, en Mijn inzettingen meer dan de landen, die rondom haar zijn; want zij hebben Mijn rechten verworpen, en in Mijn inzettingen hebben zij niet gewandeld. Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Dewijl gijlieden dies meer gemaakt hebt dan de heidenen, die rondom u zijn, in Mijn inzettingen niet gewandeld hebt, en Mijn rechten niet gedaan hebt, zelfs naar de rechten der heidenen, die rondom u zijn, niet gedaan hebt", Ezech. 5:1-7.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EZECHIEL 430 DAGEN GELEGD OP DE MARTELBANK VAN ISRELS GRUWELIJKE ZONDEN EN HET ABSOLUTE OORDEEL GODS GEPROFETEERD (1) - GPPB. (18-06-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EZECHIEL 430 DAGEN GELEGD OP DE MARTELBANK VAN ISRELS GRUWELIJKE ZONDEN EN HET ABSOLUTE OORDEEL GODS GEPROFETEERD (1)

Schriftlezing: Ezechiel 4

Tekst voor de prediking:
"En gij, mensenkind, neem u een tichelsteen, en leg dien voor uw aangezicht, en bewerp daarop de stad Jeruzalem. En maak een belegering tegen haar, en bouw tegen haar sterkten, en werp tegen haar een wal op, en stel legers tegen haar, en zet tegen haar stormrammen rondom. Verder, neem gij u een ijzeren pan, en stel ze tot een ijzeren muur tussen u en tussen die stad; en richt uw aangezicht tegen haar, dat zij in belegering kome, en gij zult ze belegeren. Dit zij den huize Israels een teken. Lig gij ook neder op uw linkerzijde, en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israels, naar het getal der dagen, dat gij daarop zult liggen, zult gij hun ongerechtigheid dragen. Want Ik heb u gegeven de jaren hunner ongerechtigheid, naar het getal der dagen, driehonderd en negentig dagen, dat gij de ongerechtigheid van het huis Israels dragen zult. Als gij nu deze voleinden zult, lig ten anderen male neder op uw rechterzijde, en gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen veertig dagen; Ik heb u gegeven elken dag voor elk jaar. Daarom zult gij uw aangezicht richten tegen de belegering van Jeruzalem, en uw arm zal ontbloot zijn; en gij zult tegen haar profeteren. En ziet, Ik zal dikke touwen aan u leggen, dat gij u niet omkeert van uw ene zijde tot uw andere zijde, totdat gij de dagen uwer belegering voleind hebt. En neemt gij voor u tarwe, en gerst, en bonen, en linzen, en heerse, en spelt; en doe die in een vat, en maak die u tot brood; naar het getal der dagen, die gij op uw zijde nederliggen zult, driehonderd en negentig dagen, zult gij dat eten. Uw spijze nu, die gij eten zult, zal in gewicht zijn twintig sikkelen daags; van tijd tot tijd zult gij die eten. Gij zult ook water naar zekere maat drinken, het zesde deel van een hin; van tijd tot tijd zult gij het drinken. En gij zult een gerstekoek eten, en dien zult gij met drek van des mensen afgang bakken voor hun ogen. En de HEERE zeide: Alzo zullen de kinderen Israels hun brood onrein eten onder de heidenen, waarhenen Ik hen verdrijven zal. Toen zeide ik: Ach, Heere, HEERE, zie, mijn ziel is niet verontreinigd geweest; want ik heb, van mijn jeugd af tot nu toe, geen dood aas, noch dat verscheurd is, gegeten, en geen verfoeilijk vlees is in mijn mond gekomen. En Hij zeide tot mij: Zie, Ik heb u rundermest gegeven voor mensendrek, zo zult gij uw brood daarmede bereiden. Daarna zeide Hij tot mij: Gij mensenkind, zie, Ik breek den staf des broods in Jeruzalem, en zij zullen het brood met gewicht en met kommer eten, en het water met zekere maat en met verbaasdheid drinken; opdat zij des broods en des waters gebrek hebben, en de een met den ander verbaasd worden, en in hun ongerechtigheid uitteren.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WOORDEN DER WIJZEN ZIJN GELIJK PRIKKELEN EN GELIJK NAGELEN DIEP INGESLAGEN VAN DE MEESTERS DER VERZAMELINGEN DIE GEGEVEN ZIJN VAN DEN ENIGEN HERDER (2) - GPPB. (11-06-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WOORDEN DER WIJZEN ZIJN GELIJK PRIKKELEN EN GELIJK NAGELEN, DIEP INGESLAGEN VAN DE MEESTERS DER VERZAMELINGEN, DIE GEGEVEN ZIJN VAN DEN ENIGEN HERDER (2)

Schriftlezing: 2 Korinthe 5

Tekst voor de prediking:
"En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve. Eer dan de zon, en het licht, en de maan, en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na den regen. In den dag, wanneer de wachters des huizes zullen beven, en de sterke mannen zichzelven zullen krommen, en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn, en die door de vensteren zien, verduisterd zullen worden; en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig geluid der maling, en hij opstaat op de stem van het vogeltje, en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op den weg, en de amandelboom zal bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelven een last zal wezen, en dat de lust zal vergaan; want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dat het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan den bornput in stukken gestoten wordt; en dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; het is al ijdelheid! En voorts, dewijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap, en merkte op, en onderzocht; hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden, en het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen, en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van den enigen Herder. En wat boven dezelve is, mijn zoon! wees gewaarschuwd; van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezens is vermoeiing des vleses. Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad", Pred. 12.

Prediker 12:11: "De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen, en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van den enigen Herder."

Spreuken 1:6: "Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen."

Spreuken 22:17: "Neig uw oor, en hoor de woorden der wijzen, en stel uw hart tot mijn wetenschap."

Prediker 9:17: "De woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden, meer dan het geroep desgenen, die over de zotten heerst."

Jeremia 17:1: "De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie, met de punt eens diamants; gegraven in de tafel van hunlieder hart, en aan de hoornen uwer altaren."

Jesaja 41:15: "Ziet, Ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsslede gesteld, die scherpe pinnen heeft; gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf."

Jesaja 49:16: "Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij."

1 Thessalonica 1:5: "Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIKKELEN EN NAGELEN DIEP INGESLAGEN VAN DE MEESTERS DER VERZAMELINGEN DIE GEGEVEN ZIJN VAN DEN ENIGEN HERDER (1) - GPPB. (11-06-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PRIKKELEN EN NAGELEN DIEP INGESLAGEN VAN DE MEESTERS DER VERZAMELINGEN DIE GEGEVEN ZIJN VAN DEN ENIGEN HERDER (1)

Schriftlezing: Prediker 12

Tekst voor de prediking:
"En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve. Eer dan de zon, en het licht, en de maan, en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na den regen. In den dag, wanneer de wachters des huizes zullen beven, en de sterke mannen zichzelven zullen krommen, en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn, en die door de vensteren zien, verduisterd zullen worden; en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig geluid der maling, en hij opstaat op de stem van het vogeltje, en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op den weg, en de amandelboom zal bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelven een last zal wezen, en dat de lust zal vergaan; want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dat het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan den bornput in stukken gestoten wordt; en dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; het is al ijdelheid! En voorts, dewijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap, en merkte op, en onderzocht; hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden, en het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen, en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van den enigen Herder. En wat boven dezelve is, mijn zoon! wees gewaarschuwd; van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezens is vermoeiing des vleses. Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad", Pred. 12.

Prediker 12:11: "De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen, en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van den enigen Herder."

Spreuken 1:6: "Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen."

Spreuken 22:17: "Neig uw oor, en hoor de woorden der wijzen, en stel uw hart tot mijn wetenschap."

Prediker 9:17: "De woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden, meer dan het geroep desgenen, die over de zotten heerst."

Jeremia 17:1: "De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie, met de punt eens diamants; gegraven in de tafel van hunlieder hart, en aan de hoornen uwer altaren."

Jesaja 41:15: "Ziet, Ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsslede gesteld, die scherpe pinnen heeft; gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf."

Jesaja 49:16: "Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij."

1 Thessalonica 1:5: "Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINKSTERDAG 2017 - HET VURIG VAN GEEST ZIJN DOOR DE HEILIGE GEEST, WORDT DOOR ALLE DOMINEES EN KERKELIJKE BELIJDERS MET SUBTIEL-BARSTENDE HARTEN VAN DE VIJANDSCHAP GEHAAT, MET ALS GEVOLG DAT DE GETUIGEN VAN CHRISTUS, DIE VURIG VAN GEEST ZIJN, WORDEN VERVOLGD, GESMAAD EN GELASTERD DOOR HET VERVROOMDE REFO-GEMENEBEST DAT DE ERGERNIS VAN HET KRUIS TENIET GEDAAN HEEFT (2) - GPPB. (04-06-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2017 - HET VURIG VAN GEEST ZIJN DOOR DE HEILIGE GEEST, WORDT DOOR ALLE DOMINEES EN KERKELIJKE BELIJDERS MET SUBTIEL-BARSTENDE HARTEN VAN DE VIJANDSCHAP GEHAAT, MET ALS GEVOLG DAT DE GETUIGEN VAN CHRISTUS, DIE VURIG VAN GEEST ZIJN, WORDEN VERVOLGD, GESMAAD EN GELASTERD DOOR HET VERVROOMDE REFO-GEMENEBEST DAT DE ERGERNIS VAN HET KRUIS TENIET GEDAAN HEEFT (2)

Schriftlezing: Handelingen 4

Tekst voor de prediking:
"Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worde, laat ons hen scherpelijk dreigen, dat zij niet meer tot enig mens in dezen Naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan, dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren, in den Naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes, antwoordende, zeiden tot hen: Oordeelt gij, of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God. Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer, en lieten ze gaan, niets vindende, hoe zij hen straffen zouden, om des volks wil; want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was", Hand. 4:17-21.

"En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor den raad; en de hogepriester vraagde hun, en zeide: Hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd, dat gij in dezen Naam niet zoudt leren? En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van dezen Mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn, dan den mensen. De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout. Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israel te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart, en zij hielden raad, om hen te doden", Hand. 5:27-33.


Het vurig van geest zijn door de Heilige Geest, wordt door alle dominees en belijders met barstende harten van de vijandschap gehaat. Op het vurig van geest zijn door de Heilige Geest volgt dan ook altijd de vervolging binnen de kerk en daarbuiten, waarvan akte.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINKSTERDAG 2017 - OP DE PINKSTERDAG WERDEN OMTRENT 5000 ZIELEN DOORSTOKEN DOOR DE WET GODS, BEHOUDEN DOOR HET GELOOF, AFGESCHEIDEN VAN HET VERKEERDE GESLACHT EN VURIG VAN GEEST (1) - GPPB. (04-06-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2017 - OP DE PINKSTERDAG WERDEN OMTRENT 5000 ZIELEN DOORSTOKEN DOOR DE WET GODS, BEHOUDEN DOOR HET GELOOF, AFGESCHEIDEN VAN HET VERKEERDE GESLACHT EN VURIG VAN GEEST (1)

Schriftlezing: Handelingen 2

Tekst voor de prediking:
"En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!" Hand. 2:37-40.

"Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere", Rom. 12:11.


Het vurig van geest zijn door de Heilige Geest, wordt door alle dominees en belijders met barstende harten van de vijandschap gehaat. Op het vurig van geest zijn door de Heilige Geest volgt dan ook altijd de vervolging binnen de kerk en daarbuiten, waarvan akte.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GROTE DRONKEN HOER VAN ROME - DE MENS DER ZONDE - DE ANTICHRIST - OP HET SCHARLAKEN RODE BEEST, GEKERSTEND BINNEN HET REFODOM (2) - GPPB. (28-05-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GROTE DRONKEN HOER VAN ROME - DE MENS DER ZONDE - DE ANTICHRIST - OP HET SCHARLAKEN RODE BEEST, GEKERSTEND BINNEN HET REFODOM (2)

Schriftlezing: Openbaring 17

Tekst voor de prediking:
"En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering", Openb. 17:1-6.

Kantt. 18) Ďder gruwelen der aarde'
"Namelijk in het afzetten en ombrengen van koningen en prinsen, in het ontslaan van prinsen en onderzaten van hun eed. In het verbreken van wettige huwelijken, in het onttrekken van kinderen van de gehoorzaamheid en den dienst hunner ouders onder den dekmantel van godsdienst, in het toelaten van publieke hoerenhuizen - Van der Staaij: "Gooi die prostitutieleeftijd toch omhoog!" - in liegen en bedriegen, en dergelijke gruwelen, die de leer en daden des pausdoms meebrengen."

"En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was", Openb. 13:12.

"En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt", Openb. 14:11.

"En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven", 2 Thess. 2:1-4.

Kantt. 12) de afval
"Gr. Apostasia; hetwelk enige oude leraars verstaan van den afval veler koninkrijken van het Romeinse rijk, doch beter wordt genomen voor een algemenen afval van de zuiverheid des Evangelies, welken Paulus ook voorzegt 1 Tim. 4: en 2 Tim. 3: 2 Tim. 4: Openb. 11: Openb. 12: en elders. Daar dit woord apostasia in het Nieuwe Testament altijd een afval van de leer betekent, en Paulus hier eigenlijk van de leer ook handelt."

13) geopenbaard
"Dat is, Zijne geestelijke heerschappij over het Christendom openlijk zal hebben bekend gemaakte en bevestigd, gelijk dit woord hierna ook gebruikt wordt, 2 Thess. 2:6, 2 Thess. 2:8."

14) de mens der zonde
"Dat is, de antichrist, de mens tot alle zonden overgegeven. Hieruit, gelijk ook uit het volgende woord de zoon, de ongerechtige, enz., willen sommigen besluiten, dat de antichrist, maar ťťn persoon zou zijn, dien zij zeggen, dat drie en een half jaar zal heersen; dat hij al de Joden de gehele wereld door tot zich zal trekken, den tempel te Jeruzalem wederom opbouwen, en zich daarin als God zal laten eren, en alzo alle koninkrijken der aarde onder zijn gebied brengen, enz. Doch dit zijn verdichtselen, strijdende tegen alle menselijk beleid en macht, om den rechte antichrist te verduisteren, daar de werkingen en eigenschappen, die hem hierna, en doorgaans in de Openbaring van Johannes, worden toegeschreven, aan zulke verklaringen geheel vreemd zijn. Daarom, hoewel de antichrist hier onder den naam van een mens wordt beschreven, zo wordt noodzakelijk daaronder, niet ťťn mens alleen, maar ene langdurige opvolging van mensen verstaan, die de een na den ander enerlei, ambt, macht en heerschappij hebben, gelijk zulk een manier van spreken in zodanige voorzeggingen gebruikelijk is. Zie Jes. 10:5 en Jes. 14:12; Jer. 48:40; Dan. 7:17; Hebr. 9:25; 1 Joh. 4:3; Openb. 17:10; te meer, dewijl de apostel in 2 Thess. 2:7, betuigt dat deze verborgenheid der ongerechtigheid nu reeds in zijn tijd begon te werken."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ARENDEN VERGADERD OP KRUISHEUVEL GOLGOTHA (1) - GPPB. (28-05-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ARENDEN VERGADERD OP KRUISHEUVEL GOLGOTHA (1)

Schriftlezing: Mattheus 24

Tekst voor de prediking:
"Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden", Matth. 24:27-28.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HEMELVAART 2017 - DE GEVANGENIS GEVANGEN GENOMEN EN GAVEN GENOMEN OM UIT TE DELEN, ZELFS AAN DE WEDERHORIGEN - GPPB. (25-05-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEMELVAART 2017 - DE GEVANGENIS GEVANGEN GENOMEN EN GAVEN GENOMEN OM UIT TE DELEN, ZELFS AAN DE WEDERHORIGEN

Schriftlezing: Psalm 68

Tekst voor de prediking:
"Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God! Psalm 68:19.

"Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou. En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus", Efeze 4:8-12.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS VOLK IS VOLKOMEN VAN DE HEERSCHAPPIJ DES KWAADS VERLOST EN OVERWINT HET KWADE DOOR HET GOEDE WOORD GODS (2) - GPPB. (21-05-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS VOLK IS VOLKOMEN VAN DE HEERSCHAPPIJ DES KWAADS VERLOST EN OVERWINT HET KWADE DOOR HET GOEDE WOORD GODS (2)

Schriftlezing: Efeze 4

Tekst voor de prediking:
"De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede", Rom. 12:9-21.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE REDELIJKE GODSDIENST - GODS VOLK IS GEZET TOT EEN LEVENDE, HEILIGE EN GODE WELBEHAGELIJKE OFFERANDE EN IS VERANDERD DOOR VERNIEUWING (1) - GPPB. (21-05-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE REDELIJKE GODSDIENST - GODS VOLK IS GEZET TOT EEN LEVENDE, HEILIGE EN GODE WELBEHAGELIJKE OFFERANDE EN IS VERANDERD DOOR VERNIEUWING (1)

Schriftlezing: Romeinen 12

Tekst voor de prediking:
"Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben; alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren; hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid", Rom. 12:1-8.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DRACHTIGE SCHAPEN CHRISTI ZIJN VOLLE WINKELS GELIJK, DIE VOORRAAD NA VOORRAAD UITDELEN DER MENIGERLEI GENADE GODS (2) - GPPB. (14-05-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DRACHTIGE SCHAPEN CHRISTI ZIJN VOLLE WINKELS GELIJK, DIE VOORRAAD NA VOORRAAD UITDELEN DER MENIGERLEI GENADE GODS (2)

Schriftlezing: 2 Samuel 22

Tekst voor de prediking:
"Opdat onze zonen zijn als planten, welke groot geworden zijn in hun jeugd; onze dochters als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis. Dat onze winkelen vol zijnde, den enen voorraad na den anderen uitgeven; dat onze kudden bij duizenden werpen, ja, bij tienduizenden op onze hoeven vermenigvuldigen. Dat onze ossen wel geladen zijn; dat geen inbreuk, noch uitval, noch gekrijs zij op onze straten. Welgelukzalig is het volk, dien het alzo gaat; welgelukzalig, is het volk, wiens God de HEERE is", Psalm 144:12-15.

Gods ware getuigen trekken heel hun leven ten strijde tegen de van God vervloekte valse oecumene, zoals o.a. de beweging, "In vrijheid verbonden" (aan de duivel), waarvan alle refokerken en alle refodominees deel uitmaken, met name via Contact Orgaan Geref. Gezindte, wiens secretaris, antichrist, I.A. Kole, ondertekenaar is, nl. van het helleverdrag met de islam en Rome.
Alle afvallige refokerken leven in gemeenschap der zonden van Rome en zullen derhalve van haar plagen ontvangen (Openb. 18:4).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEZEGEND ZIJ DEN HEERE MIJN ROTSSTEEN, DIE MIJN HANDEN ONDERWIJST TEN STRIJDE, MIJN VINGEREN TEN OORLOG (1) - GPPB. (14-05-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GEZEGEND ZIJ DEN HEERE MIJN ROTSSTEEN, DIE MIJN HANDEN ONDERWIJST TEN STRIJDE, MIJN VINGEREN TEN OORLOG (1)

Schriftlezing: Psalm 144

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van David. Gezegend zij de HEERE, mijn Rotssteen, Die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog; mijn Goedertierenheid en mijn Burg, mijn Hoog Vertrek en mijn Bevrijder voor mij, mijn Schild, en op Wien ik mij betrouwe; Die mijn volk aan mij onderwerpt! O HEERE! wat is de mens, dat Gij hem kent, het kind des mensen, dat Gij het acht? De mens is der ijdelheid gelijk; zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Neig Uw hemelen, HEERE! en daal neder; raak de bergen aan, dat zij roken. Bliksem bliksem, en verstrooi hen; zend Uw pijlen uit, en verdoe hen. Steek Uw handen van de hoogte uit; ontzet mij, en ruk mij uit de grote wateren, uit de hand der vreemden; welker mond leugen spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid. O God! ik zal U een nieuw lied zingen; met de luit en het tiensnarig instrument zal ik U psalmzingen. Gij, Die den koningen overwinning geeft, Die Zijn knecht David ontzet van het boze zwaard; ontzet mij en red mij van de hand der vreemden, welker mond leugen spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid", Psalm 144:1-11.

Gods ware getuigen trekken heel hun leven ten strijde tegen de van God vervloekte valse oecumene, zoals o.a. de beweging, "In vrijheid verbonden" (aan de duivel), waarvan alle refokerken en alle refodominees deel uitmaken, met name via Contact Orgaan Geref. Gezindte, wiens secretaris, antichrist, I.A. Kole, ondertekenaar is, nl. van het helleverdrag met de islam en Rome.
Alle afvallige refokerken leven in gemeenschap der zonden van Rome en zullen derhalve van haar plagen ontvangen (Openb. 18:4).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERLOREN ZOON REISDE NAAR EEN VERGELEGEN LAND, OFWEL DE ENTERTAINMENT-KERKEN VAN VANDAAG (2) - GPPB. (07-05-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERLOREN ZOON REISDE NAAR EEN VERGELEGEN LAND, OFWEL DE ENTERTAINMENT-KERKEN VAN VANDAAG (2)

Schriftlezing: Maleachi 3-4

Tekst voor de prediking:
"Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is; in de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechten zoon, naar het gemeen geloof: genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader, en den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb: indien iemand onberispelijk is, ener vrouwe man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid, of ongehoorzaam zijn. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar die gaarne herbergt, die de goeden liefheeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis; die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn; welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil. Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: De Kretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt", Titus 1.

Titus geroepen om de valse leraars (kwade beesten) en de kerkelijke huurlingen (luie buiken) te censureren en afsnijdend te bestraffen, terwijl de leden der huidige priesterschaar belijden God te kennen en Hem verloochenen met de werken, het Evangelie van Christus gruwelijk ongehoorzaam zijnde van alle goed werk zijn uitgesloten!

Het werkheilige zendings-relaas van de retired HHK-er, Roelof Oomen: "600.000 km gereden in 14 jaar.....", terwijl de 80-jarige Mozes toen nog aan zijn roeping moest beginnen en tot aan de dag van zijn dood onvermoeid in actieve dienst des Heeren is gebleven, getrouw zijnde tot den dood. Vriend Oomen wil het nu 'rustiger aan' gaan doen in de sodomitische HHK, hetgeen volledig in strijd is met de Goddelijke roeping en afsnijdende bediening van Titus en al Gods ware geroepen knechten.

Kerkelijke jeugdorganisaties, zoals de van God vervloekte HHJO, JBGG, HGJB,
enz. zijn holen van de duivel en de Stolkse kermis gelijk. Oorzaak: ... zo de herders, zo het volk !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE REFO-KERKEN EN HUN VOORGANGERS HEBBEN WEL DE NAAM VAN GOD OP HUN LIPPEN, MAAR VERLOOCHENEN HEM MET HUN WERKEN; HET ZIJN KWADE BEESTEN EN LUIE BUIKEN, GRUWELIJK ONGEHOORZAAM EN TOT ALLE GOED WERK ONGESCHIKT (1) - GPPB. (07-05-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE REFO-KERKEN EN HUN VOORGANGERS HEBBEN WEL DE NAAM VAN GOD OP HUN LIPPEN, MAAR VERLOOCHENEN HEM MET HUN WERKEN; HET ZIJN KWADE BEESTEN EN LUIE BUIKEN, GRUWELIJK ONGEHOORZAAM EN TOT ALLE GOED WERK ONGESCHIKT (1)

Schriftlezing: Titus 1

Tekst voor de prediking:
"Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is; in de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechten zoon, naar het gemeen geloof: genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader, en den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb: indien iemand onberispelijk is, ener vrouwe man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid, of ongehoorzaam zijn. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar die gaarne herbergt, die de goeden liefheeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis; die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn; welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil. Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: De Kretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt", Titus 1.

Kerkelijke jeugdorganisaties, zoals de van God vervloekte HHJO, JBGG, HGJB, enz. zijn holen van de duivel en de Stolkse kermis gelijk. Oorzaak: ... zo de herders, zo het volk !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GODVREZENDE KONING JOSAFAT SCHERP BESTRAFT DOOR DE ZIENER JEHU, OMDAT HIJ DE GODDELOZE KONING ACHAB GEHOLPEN HAD (vs. 2), EN DE UITWERKING VAN DIE BESTRAFFING (2) - GPPB. (30-04-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GODVREZENDE KONING JOSAFAT SCHERP BESTRAFT DOOR DE ZIENER JEHU, OMDAT HIJ DE GODDELOZE KONING ACHAB GEHOLPEN HAD (vs. 2), EN DE UITWERKING VAN DIE BESTRAFFING (2)

Schriftlezing: 2 Kronieken 19

Tekst voor de prediking:
"En Josafat, de koning van Juda, keerde met vrede weder naar zijn huis te Jeruzalem. En Jehu, de zoon van Hanani, de ziener, ging uit, hem tegen, en zeide tot den koning Josafat: Zoudt gij den goddeloze helpen, en die den HEERE haten, liefhebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des HEEREN grote toornigheid. Evenwel goede dingen zijn bij u gevonden; want gij hebt de bossen uit het land weggedaan, en uw hart gericht om God te zoeken. Josafat nu woonde in Jeruzalem; en hij toog wederom uit door het volk, van Ber-seba af tot het gebergte van Efraim toe, en deed hen wederkeren tot den HEERE, hunner vaderen God. En hij stelde richters in het land, in alle vaste steden van Juda, van stad tot stad. En hij zeide tot de richters: Ziet wat gij doet, want gij houdt het gericht niet den mens, maar den HEERE; en Hij is bij u in de zaak van het gericht. Nu dan, de verschrikking des HEEREN zij op ulieden; neemt waar, en doet het; want bij den HEERE, onzen God, is geen onrecht, noch aanneming van personen, noch ontvanging van geschenken. Daartoe stelde Josafat ook te Jeruzalem enige van de Levieten, en van de priesteren, en van de hoofden der vaderen van Israel, over het gericht des HEEREN, en over rechtsgeschillen, als zij weder te Jeruzalem gekomen waren. En hij gebood hun, zeggende: Doet alzo in de vreze des HEEREN, met getrouwheid en met een volkomen hart. En in alle geschil, hetwelk van uw broederen, die in hun steden wonen, tot u zal komen, tussen bloed en bloed, tussen wet en gebod, en inzettingen en rechten, zo vermaant hen, dat zij niet schuldig worden aan den HEERE, en een grote toornigheid over u en over uw broederen zij; doet alzo, en gij zult niet schuldig worden. En ziet, Amarja, de hoofdpriester, is over u in alle zaak des HEEREN; en Zebadja, de zoon van Ismael, de vorst van het huis van Juda, in alle zaak des konings; ook zijn de ambtlieden, de Levieten, voor uw aangezicht; weest sterk en doet het, en de HEERE zal met den goede zijn", 2 Kron. 19.

SGPlayboy, Van der Staaij, daarentegen, juicht het goddeloze en God-hatende kabinet Rutte-Pechthold toe, want - zegt hij- "wij willen "stabiliteit" ....

Playboy Staaij heeft ook recent gezegd: "....het feit dat andere landen veroordelend spreken over de euthanasie-praktijk in NL, heeft mij aan het denken gezet...."

Staaij heeft de opinie van andere landen nodig om hem aan het denken te zetten omtrent de van God vervloekte euthanasiepraktijk.... Gods Woord als Goddelijk-gezaghebbende inspiratiebron wordt door deze politieke playboy voor de zoveelste keer aan de kant geschoven.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEGENEN DIE EEN BALK HEBBEN IN EIGEN OOG, MOGEN NOG NIET EENS OVER ANDERMANS SPLINTER OORDELEN, TERWIJL GODS WARE GETUIGEN GEROEPEN ZIJN OM BIJBELS-RECHTVAARDIG TE OORDELEN (1) - GPPB. (30-04-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEGENEN DIE EEN BALK HEBBEN IN EIGEN OOG, MOGEN NOG NIET EENS OVER ANDERMANS SPLINTER OORDELEN, TERWIJL GODS WARE GETUIGEN GEROEPEN ZIJN OM BIJBELS-RECHTVAARDIG TE OORDELEN (1)

Schriftlezing: Mattheus 7

Tekst voor de prediking:
"Oordeelt niet 1), opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen", Mattheus 7:1-5.

Kanttekening SV:
1) 'Oordeelt niet'
Namelijk lichtvaardiglijk, of verkeerdelijk, uit haat, nijdigheid, of ongegrond achterdenken. Anders is een oprecht oordeel van zaken, waarvan men rechte kennis heeft, als het tot een goed einde geschiedt, zo in het gericht als daar buiten, niet alleen geoorloofd, maar ook geboden. Zie 2 Kron. 19:6; Joh. 7:24; 1 Cor. 5:12.

Enkele Schriftbewijzen aangaande het rechtvaardig oordelen:
2 Kronieken 19:6: "En hij zeide tot de richters: Ziet wat gij doet, want gij houdt het gericht niet den mens, maar den HEERE; en Hij is bij u in de zaak van het gericht."
Johannes 7:24: "Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel."
1 Corinthe 5:12: "Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn?"
Spreuken 31:9: "Open uw mond; oordeel gerechtelijk, en doe den verdrukte en nooddruftige recht."
1 Johannes 4:1: "Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld."
2 Timotheus 4:2: "Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer."
1 Timotheus 5:20: "Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben."
Titus 1:12-13: "Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: De Kretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof."
Titus 2:15: "Spreek dit, en vermaan, en bestraf met allen ernst. Dat niemand u verachte."
Jeremia 1:9-10: "En de HEERE stak Zijn hand uit, en roerde mijn mond aan; en de HEERE zeide tot mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u te dezen dage over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken, en af te breken, en te verderven, en te verstoren; ook om te bouwen en te planten."
Jeremia 15:19-21: "Daarom zegt de HEERE alzo: Zo gij zult wederkeren, zo zal Ik u doen wederkeren; gij zult voor Mijn aangezicht staan; en zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als Mijn mond zijn; laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen; want Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de HEERE. Ja, Ik zal u rukken uit de hand der bozen, en Ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen."
Jesaja 41:15: "Ziet, Ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsslede gesteld, die scherpe pinnen heeft; gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf."
Handelingen 7:51-54: "Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden! Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem."
Galaten 2:11: "En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GA UIT OP DE VOETSTAPPEN DER SCHAPEN (2) - GPPB. (23-04-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GA UIT OP DE VOETSTAPPEN DER SCHAPEN (2)

Schriftlezing: Hebreen 11

Tekst voor de prediking:
"Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen! zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen", Hoogl. 1:8-9.

Al degenen die de fascistische wandel en gelijknamige SGP-handel van Van der Staaij en Co en van de huidige priesterschaar vereenzelvigen met de voetstappen der schapen van Christus, zijn handlangers van de satan.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOOGSTACTUELE BRIEFWISSELING GPPB. & HHK-er ŗ la KOHLBRUGGE - DA COSTA  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HOOGSTACTUELE BRIEFWISSELING GPPB. & HHK-er
ŗ la KOHLBRUGGE - DA COSTA


Hoogstactuele briefwisseling waarin de kerkelijk-politieke, leervervalsende en schijngeestelijke biografie niet alleen van vriend H.H., maar van alle refo-dominees tegelijk aan het licht komt.

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, OM DE BRIEFWISSELING IN PDF-FORMAT TE DOWNLOADEN EN -ALS DE WAARHEID U LIEF IS- DOOR TE STUREN AAN DE VOOR U BEKENDE DOMINEES, OUDERLINGEN , BELIJDERS, ENZ.

DE BRUID VAN CHRISTUS VERKIEST DE HITTE DER WOESTIJN BOVEN DE KERKELIJKE DEMOCRATIE, OMDAT CHRISTUS ZIJN VERVOLGDE KUDDE IN DE WOESTIJN LEGERT, WEIDT EN HOEDT (1) - GPPB. (23-04-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE BRUID VAN CHRISTUS VERKIEST DE HITTE DER WOESTIJN BOVEN DE VLEESSTRELENDE KERKELIJKE DEMOCRATIE, OMDAT CHRISTUS ZIJN VERVOLGDE KUDDE IN DE WOESTIJN LEGERT, WEIDT EN HOEDT (1)

Schriftlezing: Hooglied 1

Tekst voor de prediking:
"Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen! zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen", Hoogl. 1:8-9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PAASDAG 2017 - HET TESTAMENT VAN CHRISTUS VERMAAKT AAN ZIJN ERFGENAMEN: 'EN ZIET, IK BEN MET ULIEDEN AL DE DAGEN TOT DE VOLEINDING DER WERELD. AMEN!' - GPPB. (16-04-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PAASDAG 2017 - HET TESTAMENT VAN CHRISTUS VERMAAKT AAN ZIJN ERFGENAMEN: "EN ZIET, IK BEN MET ULIEDEN AL DE DAGEN TOT DE VOLEINDING DER WERELD. AMEN!"

Schriftlezing: Johannes 20

Tekst voor de prediking:
"En als zij heengingen, ziet, enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters al de dingen, die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds, en zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen, en maken, dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidigen dag. En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Degenen die de brute leugen-false-flags als waarheid geloven, (zoals o.a. de recente brute VS-aanval op Syrie en Assad de schuld in de schoenen schuiven van de gifgas-hoax) hebben geen ware geloofskennis aan Goede Vrijdag, noch Pasen, aangezien de Heilige Geest elke leugen ontmaskerd en Gods ware volk gedurig leidt in al de Waarheid. Goede Vrijdag en het heilsfeit van Pasen is er alleen voor degenen die de dood van Christus kunnen gedenken door het geloof en leven uit de kracht Zijner opstanding en aan de leugengeest van de oude mens gestorven zijn.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PAASDAG 2017 - DE FALSE FLAG DER JODEN ALGEMEEN GELOOFD, TERWIJL GODS VOLK LEEFT OP HET JA-WOORD DES TESTAMENTS VAN CHRISTUS (1) - GPPB. (16-04-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PAASDAG 2017 - DE FALSE FLAG DER JODEN ALGEMEEN GELOOFD, TERWIJL GODS VOLK LEEFT OP HET JA-WOORD DES TESTAMENTS VAN CHRISTUS (1)

Schriftlezing: Mattheus 28

Tekst voor de prediking:
"En als zij heengingen, ziet, enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters al de dingen, die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds, en zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen, en maken, dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidigen dag. En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Degenen die de brute leugen-false-flags als waarheid geloven, (zoals o.a. de recente brute VS-aanval op Syrie en Assad de schuld in de schoenen schuiven van de gifgas-hoax) hebben geen ware geloofskennis aan Goede Vrijdag, noch Pasen, aangezien de Heilige Geest elke leugen ontmaskerd en Gods ware volk gedurig leidt in al de Waarheid. Goede Vrijdag en het heilsfeit van Pasen is er alleen voor degenen die de dood van Christus kunnen gedenken door het geloof en leven uit de kracht Zijner opstanding en aan de leugengeest van de oude mens gestorven zijn.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOEDE VRIJDAG 2017 - CHRISTUS VOOR ONS EN WIJ MET HEM GESTORVEN EN BEGRAVEN IN DE TOEPASSING DES HARTEN - GPPB. (14-04-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOEDE VRIJDAG 2017 - CHRISTUS VOOR ONS EN WIJ MET HEM GESTORVEN EN BEGRAVEN IN DE TOEPASSING DES HARTEN

Schriftlezing: Lukas 23

Tekst voor de prediking:
"En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden. En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben. Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid, om met Hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten Hem, zeggende: Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten, tot Hem komende, bespotten Hem, en brachten Hem edik; en zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven. En er was ook een opschrift boven Hem geschreven, met Griekse, en Romeinse en Hebreeuwse letters: DEZE IS DE KONING DER JODEN. En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest. Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig. En al de scharen, die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen, die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En al Zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die Hem te zamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, (deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel) van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte; deze ging tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelve afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan. En ook de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod", Luk. 23:26-56.

Degenen die de brute leugen-false-flags als waarheid geloven, (zoals o.a. de recente brute VS-aanval op Syrie en Assad de schuld in de schoenen schuiven van de gifgas-hoax) hebben geen ware geloofskennis aan Goede Vrijdag, aangezien de Heilige Geest elke leugen ontmaskerd en Gods ware volk gedurig leidt in al de Waarheid. Goede Vrijdag is er alleen voor degenen die de dood van Christus kunnen gedenken door het geloof en aan de leugengeest van de oude mens gestorven zijn.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TE DIEN DAGE ZAL ISRAEL DE DERDE WEZEN MET DE EGYPTENAREN EN MET DE ASSYRIERS, EEN ZEGEN IN HET MIDDEN VAN HET LAND (2) - GPPB. (09-04-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TE DIEN DAGE ZAL ISRAEL DE DERDE WEZEN MET DE EGYPTENAREN EN MET DE ASSYRIERS, EEN ZEGEN IN HET MIDDEN VAN HET LAND (2)

Schriftlezing: Jesaja 11

Tekst voor de prediking:
"Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrie, dat de Assyriers in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrie komen zullen; en de Egyptenaars zullen met de Assyriers den Heere dienen. Te dien dage zal Israel de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriers, een zegen in het midden van het land. Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriers, het werk Mijner handen, en Israel, Mijn erfdeel!" Jes. 19:23-25.

** De Amerikaanse president D.J. Trump -ten spijt van tal van zijn gedane beloftes- is gevallen voor de false-flag-leugen van het NWO-establishment, door het afvuren van 59 Tomahawk raketten op Syrie, als represaille voor een gifgas-aanval die volgens de gerepeteerde establishment-leugen door het leger van Assad is uitgevoerd op eigen burgers, terwijl elk bewijs daarvoor ontbreekt en Assad allang geen beschikking meer heeft over gifgas. In werkelijkheid werd bij een Syrische aanval een illegaal gifgasdepot van de ISIS-rebellen getroffen, zoals president Putin naar waarheid heeft gezegd en hij veroordeelde de VS-aanval op Syrie als zijnde een agressieve daad jegens een soeverein land en dat was het ook. Als troostprijs kan Trump wellicht het applaus van de westerse fascisten in ontvangst nemen, inclusief een lofprijzing van baal-dienaars SGPlayer Van der Staaij en RD-hoofd-acteur, maar de makers en hun supporters van de toenemende false flags zijn gewetensloos en hebben volgens Gods Woord een zeer verkeerde geest en handelen als dronkelappen, gelijk geschreven is in Jesaja 19:14: "De HEERE heeft een zeer verkeerden geest ingeschonken in het midden van hen, en zij hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen, gelijk een dronkaard zich om en om wentelt in zijn uitspuwsel."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TE DIEN DAGE ZAL ER EEN GEBAANDE WEG WEZEN VAN EGYPTE IN ASSYRIň (1) - GPPB. (09-04-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TE DIEN DAGE ZAL ER EEN GEBAANDE WEG WEZEN VAN EGYPTE IN ASSYRIň (1)

Schriftlezing: Jesaja 19

Tekst voor de prediking:
"Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrie, dat de Assyriers in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrie komen zullen; en de Egyptenaars zullen met de Assyriers den Heere dienen. Te dien dage zal Israel de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriers, een zegen in het midden van het land. Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriers, het werk Mijner handen, en Israel, Mijn erfdeel!" Jes. 19:23-25.

** De Amerikaanse president D.J. Trump -ten spijt van tal van zijn gedane beloftes- is gevallen voor de false-flag-leugen van het NWO-establishment, door het afvuren van 59 Tomahawk raketten op Syrie, als represaille voor een gifgas-aanval die volgens de gerepeteerde establishment-leugen door het leger van Assad is uitgevoerd op eigen burgers, terwijl elk bewijs daarvoor ontbreekt en Assad allang geen beschikking meer heeft over gifgas. In werkelijkheid werd bij een Syrische aanval een illegaal gifgasdepot van de ISIS-rebellen getroffen, zoals president Putin naar waarheid heeft gezegd en hij veroordeelde de VS-aanval op Syrie als zijnde een agressieve daad jegens een soeverein land en dat was het ook. Als troostprijs kan Trump wellicht het applaus van de westerse fascisten in ontvangst nemen, inclusief een lofprijzing van baal-dienaars SGPlayer Van der Staaij en RD-hoofd-acteur, maar de makers en hun supporters van de toenemende false flags zijn gewetensloos en hebben volgens Gods Woord een zeer verkeerde geest en handelen als dronkelappen, gelijk geschreven is in Jesaja 19:14: "De HEERE heeft een zeer verkeerden geest ingeschonken in het midden van hen, en zij hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen, gelijk een dronkaard zich om en om wentelt in zijn uitspuwsel."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALS GOD DE GEVANGENEN ZIJNS VOLK IN DE VRIJHEID ZET IN EN DOOR CHRISTUS, IS GODS VRIJGEMAAKTE VOLK VERHEUGD EN VERBLIJD (2) - GPPB. (02-04-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALS GOD DE GEVANGENEN ZIJNS VOLK IN DE VRIJHEID ZET IN EN DOOR CHRISTUS, IS GODS VRIJGEMAAKTE VOLK VERHEUGD EN VERBLIJD (2)

Schriftlezing: Psalm 36

Tekst voor de prediking:
"Och, dat Israels verlossing uit Sion kwame! Als de HEERE de gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen, IsraŽl zal verblijd zijn", Psalm 14:7.

"Och, dat Israels verlossingen uit Sion kwamen! Als God de gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen, IsraŽl zal verblijd zijn", Psalm 53:7.


* Inzending vriend Van Staveren: 'Politiek toneelspel op de Mallan-scholen', (Zie PDF-document ter inzage op 2e blok hieronder).

** Om kerkpolitieke oogmerken en gelijknamige dekmantels noemen dominees elkaar veelal 'geloofsbroeders', terwijl ze elkaar naar hun tuchtloze mond spreken. Er is niets nieuws onder de zon, want hetzelfde zien we ook bij de broers van Jozef die elkaar 'broeders' noemden, zeggende "Wij zijn vroom", maar ondertussen aten zij net zo gemakkelijk brood (Ps. 14:4), als dat zij de getuigende Jozef in de kuil wierpen en hem als een slaaf verkochten (Gen. 37:24-25).

Van dit soort broederschap staat geschreven: "Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt", Amos 5:10.

"Met hun mond zegenen zij; maar met hun binnenste vloeken zij", Ps. 62:5b.

"Zij spreken valsheid, een ieder met zijn naaste, met vleiende lippen; zij spreken met een dubbel hart", Ps. 12:3.


Christus zegt van dit soort broederschap: "Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt?" Joh. 5:44.

"Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij", Matth. 15:8.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DWAAS ZEGT IN ZIJN HART 'ER IS GEEN GOD' (1) - GPPB. (02-04-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DWAAS ZEGT IN ZIJN HART 'ER IS GEEN GOD' (1)

Schriftlezing: Psalm 14 - Psalm 53

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van David, voor den opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand, die goed doet. De HEERE heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht. Zij zijn allen afgeweken, te zamen zijn zij stinkende geworden; er is niemand, die goed doet, ook niet een. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten, alsof zij brood aten? Zij roepen den HEERE niet aan. Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard; want God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Gijlieden beschaamt den raad des ellendigen, omdat de HEERE zijn Toevlucht is. Och, dat Israels verlossing uit Sion kwame! Als de HEERE de gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen, Israel zal verblijd zijn", Psalm 14.

* Inzending vriend Van Staveren: 'Politiek toneelspel op de Mallan-scholen', (Zie PDF-document ter inzage op volgende blok).

** Om kerkpolitieke oogmerken en gelijknamige dekmantels noemen dominees elkaar veelal 'geloofsbroeders', terwijl ze elkaar naar hun tuchtloze mond spreken. Er is niets nieuws onder de zon, want hetzelfde zien we ook bij de broers van Jozef die elkaar 'broeders' noemden, zeggende "Wij zijn vroom", maar ondertussen aten zij net zo gemakkelijk brood (Ps. 14:4), als dat zij de getuigende Jozef in de kuil wierpen en hem als een slaaf verkochten (Gen. 37:24-25).

Van dit soort broederschap staat geschreven: "Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt", Amos 5:10.

"Met hun mond zegenen zij; maar met hun binnenste vloeken zij", Ps. 62:5b.

"Zij spreken valsheid, een ieder met zijn naaste, met vleiende lippen; zij spreken met een dubbel hart", Ps. 12:3.


Christus zegt van dit soort broederschap: "Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt?" Joh. 5:44.

"Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij", Matth. 15:8.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POLITIEK TONEELSPEL OP GGinN-SCHOOL = ORDINAIRE INDOCTRINATIE-CAMPAGNE SGP  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier POLITIEK-PSYCHISCHE SGP-HERSENSPOELING VAN SCHOOLKINDEREN OP 'ZWAARSTE' REFO-SCHOOL

POLITIEK TONEELSPEL OP GGinN-MALLAN-SCHOOL = ORDINAIRE INDOCTRINATIE-CAMPAGNE SGP


Ingezonden stuk van vriend Van Staveren

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE POLITIEK TONEELSPEL GGinN-SCHOOL.

CHRISTUS IS DE ONGEHOORZAMEN GEZET TOT EEN VAL EN TOT EEN TEKEN DAT WEDERSPROKEN ZAL WORDEN, DOCH VERLOREN ZONDAREN IS HIJ GEZET TOT DE OPSTANDING EN HET LEVEN (2) - GPPB. (26-03-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS IS DE ONGEHOORZAMEN GEZET TOT EEN VAL EN TOT EEN TEKEN DAT WEDERSPROKEN ZAL WORDEN, DOCH VERLOREN ZONDAREN IS HIJ GEZET TOT DE OPSTANDING EN HET LEVEN (2)

Schriftlezing: Lukas 2:25-52

Tekst voor de prediking:
"En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden", Lukas 2:34-35.

* 1000-pag. tellend boek van dr. W.J. Op 't Hof & dr. de Vos over 'kerkrecht' is een kerkonwettige demonstratie van HHK-farizeÔsme, aangezien de sodomitische HHK geen planting Gods is en derhalve geen enkel bijbels kerkrecht toekomt.

* De geestesgestoorde poppenkastpraat van refo-dominees omtrent het uur tijdsverschil door de zomertijd verdient een award van het Pieter Baan Centrum.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS UITVERKOREN VOLK WORDT IN DE DOORGANG DOOR DE ENGE POORT REIN EN ZALIG VERKLAARD DOOR HET WOORD VAN CHRISTUS IN DE TOEPASASING (1) - GPPB. (26-03-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS UITVERKOREN VOLK WORDT IN DE DOORGANG DOOR DE ENGE POORT REIN EN ZALIG VERKLAARD DOOR HET WOORD VAN CHRISTUS IN DE TOEPASASING (1)

Schriftlezing: Johannes 15

Tekst voor de prediking:
"Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb", Joh. 15:3.

* 1000-pag.-tellend boek van dr. W.J. Op 't Hof & dr. de Vos over 'kerkrecht' is een kerkonwettige demonstratie van HHK-farizeÔsme, aangezien de sodomitische HHK geen planting Gods is en derhalve geen enkel bijbels kerkrecht toekomt.

* De geestesgestoorde poppenkastpraat van refo-dominees omtrent het uur tijdsverschil door de zomertijd verdient een award van het Pieter Baan Centrum.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEIDENEN DIE DE RECHTVAARDIGHEID NIET ZOCHTEN, HEBBEN DE RECHTVAARDIGHEID DES GELOOFS VERKREGEN (2) - GPPB. (19-03-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEIDENEN DIE DE RECHTVAARDIGHEID NIET ZOCHTEN, HEBBEN DE RECHTVAARDIGHEID DES GELOOFS VERKREGEN (2)

Schriftlezing: Romeinen 11

Tekst voor de prediking:
"En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is. Maar Israel, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots; gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden", Rom. 9:29-33.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE SGP-KIEZENDE REFO-MASSA ZOEKT DE WET DER RECHTVAARDIGHEID DOOR DE WERKEN DER WET, MAAR ZULLEN DIE NOOIT VINDEN (1) - GPPB. (19-03-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE SGP-KIEZENDE REFO-MASSA ZOEKT DE WET DER RECHTVAARDIGHEID DOOR DE WERKEN DER WET EN ZELFS DOOR HET KERSTENEN VAN DE SODOMITISCHE REFO-ONGERECHTIGHEID, MAAR ZULLEN DE WET DER RECHTVAARDIGHEID NOOIT VINDEN (1)

Schriftlezing: Romeinen 9

Tekst voor de prediking:
"En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is. Maar Israel, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots; gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden", Rom. 9:29-33.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SGP-VOORZITTER-SPOTBOEF-ACTEUR VAN LEEUWEN: 'VAN DER STAAIJ GEEFT BIJBELS GELUID'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
SGP-VOORZITTER-SPOTBOEF-ACTEUR, VAN LEEUWEN: 'VAN DER STAAIJ LAAT BIJBELS GELUID HOREN'

KLIK OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-DOCUMENT OMTRENT ""BIJBELS GELUID"" VAN DER STAAIJ.

MIJN GELOFTEN ZAL IK DEN HEERE BETALEN, NU, IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN AL ZIJN VOLK (2) - GPPB. (12-03-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MIJN GELOFTEN ZAL IK DEN HEERE BETALEN, NU, IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN AL ZIJN VOLK (2)

Schriftlezing: Psalm 116

Tekst voor de prediking:
"Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen. Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten. Och, HEERE! zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd; Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, en den Naam des HEEREN aanroepen. Ik zal mijn gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. In de voorhoven van het huis des HEEREN, in het midden van u, o Jeruzalem! Hallelujah!" Ps. 116:12-19.

"Zo zal ik Uw Naam psalmzingen in eeuwigheid; opdat ik mijn geloften betale, dag bij dag", Ps. 61:9.


De refo/sgp-godsdienst is zeggen en het tegenovergestelde doen, ofwel liegen, bedriegen, politieke-babel-propaganda voeren, met het Euro-babel-beest participeren, het land en haar burgers verraden, de goddelozen aannemen en de Rechtvaardige verdoemen !

Jozua: Kiest dan heden wie gij dienen zult, is de HEERE God dient Hem, is de SGP uw god, stem dan op de van God vervloekte SGP-bašl en ga voor eeuwig met de kerk-politieke refo-bašls verloren! Aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen! (Joz. 24:15).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HANNA BELOOFDE DE HEERE EEN BELOFTE, ZIJ BETAALDE, BELEED, LEED, ZONG EN OVERWON DOOR HET GELOOF IN DE NAAM DES HEEREN! - GPPB. (12-03-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HANNA BELOOFDE DE HEERE EEN BELOFTE, ZIJ BETAALDE, BELEED, LEED, ZONG EN OVERWON IN DE NAAM DES HEEREN DOOR HET GELOOF !

Schriftlezing: Prediker 5

Tekst voor de prediking:
"Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelve te betalen; want Hij heeft geen lust aan zotten; wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter, dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt", Pred. 5:3-4.

"En zij -Hanna- beloofde een gelofte, en zeide: HEERE der heirscharen, zo Gij eenmaal de ellende Uwer dienstmaagd aanziet, en mijner gedenkt, en Uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan Uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den HEERE geven al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen", 1 Sam. 1:11.


Geloven -zoals o.a. Hanna in Christus geloofde- is beloven, betalen, belijden, lijden, zingen en overwinnen in en door Hem die ons liefgehad heeft met een eeuwige liefde.

Christus zegt ook van het huidige reformatorische Sanhedrin: "Ze zeggen en doen het niet!" (Matth. 23:3).

De refo/sgp-godsdienst is zeggen en het tegenovergestelde doen, ofwel liegen, bedriegen, politieke-babel-propaganda voeren, met het Euro-babel-beest participeren, het land en haar burgers verraden, de goddelozen aannemen en de Rechtvaardige verdoemen !

Jozua: KIEST dan heden wie gij dienen zult, is de HEERE God dient Hem, is de SGP uw god, stem dan op de van God vervloekte SGP-bašl en ga voor eeuwig met de kerk-politieke refo-bašls verloren! Aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen! (Joz. 24:15).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BIDDAG 2017 - ELLENDE, BIDSTOND, BELOFTE EN LOFZANG VAN HANNA - GPPB. (10-03-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BIDDAG 2017 - ELLENDE, BIDSTOND, BELOFTE EN LOFZANG VAN HANNA

Schriftlezing: 1 Samuel 1 - 1 Samuel 2:1-11

Tekst voor de prediking:
"Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart springt van vreugde op in den HEERE; mijn hoorn is verhoogd in den HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden; want ik verheug mij in Uw heil. Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God! Maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan; want de HEERE is een God der wetenschappen, en Zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken; en die struikelden, zijn met sterkte omgord. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer; totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard, en die vele kinderen had, krachteloos is geworden. De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen. De HEERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij. Hij verheft den geringe uit het stof, en den nooddruftige verhoogt Hij uit den drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat Hij hen den stoel der ere doe beerven; want de grondvesten des aardrijks zijn des HEEREN, en Hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten Zijner gunstgenoten bewaren; maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis; want een man vermag niet door kracht. Die met den HEERE twisten, zullen verpletterd worden; Hij zal in den hemel over hen donderen; de HEERE zal de einden der aarde richten, en zal Zijn Koning sterkte geven, en den hoorn Zijns Gezalfden verhogen. Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis; maar de jongeling was den HEERE dienende voor het aangezicht van den priester Eli", 1 Sam. 2:1-11.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HIJ HEEFT MIJ TOT EEN ZUIVEREN PIJL GESTELD (2) - GPPB. (05-03-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HIJ HEEFT MIJ TOT EEN ZUIVEREN PIJL GESTELD (2)

Schriftlezing: Openbaring 1

Tekst voor de prediking:
"Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen", Jes. 49:2.

"En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht", Openb. 1:16.

"Uw pijlen zijn scherp; volken zullen onder U vallen; zij treffen in het hart van des Konings vijanden", Ps. 45:6.

"Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein; elk der takken loopt over den muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan, en beschoten, en hem gehaat; maar zijn boog is in stijvigheid gebleven, en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden, door de handen van den Machtige Jakobs; daarvan is hij een herder, een steen Israels", Gen. 49:22-24.


Bilderberger RD verzwijgt Trump's massale pedofielen arrestaties in de VS en promoot doofpot demminkgate.

De begripsmatige preek-tactiek van o.a. ds. W. Pieters, zoals recent gepubliceerd in de Refofiel-krant, is een kerkpolitieke kunstgreep van huurlingen op de brede weg des verderfs !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOD DE VADER HEEFT DE MOND VAN CHRISTUS GEMAAKT ALS EEN SCHERP ZWAARD EN HEM GESTELD TOT EEN ZUIVEREN PIJL - 'KUS DEN ZOON, OPDAT HIJ NIET TOORNE EN GIJ OP DE WEG VERGAAT ALS ZIJN TOORN MAAR EEN WEINIG ZAL ONTBRANDEN' (1) - GPPB. (05-03-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD DE VADER HEEFT DE MOND VAN CHRISTUS GEMAAKT ALS EEN SCHERP ZWAARD EN HEM GESTELD TOT EEN ZUIVEREN PIJL - 'KUST DEN ZOON, OPDAT HIJ NIET TOORNE EN GIJ OP DE WEG VERGAAT WANNEER ZIJN TOORN MAAR EEN WEINIG ZAL ONTBRANDEN' (1)

Schriftlezing: Psalm 2 - Psalm 45

Tekst voor de prediking:
"Hoort naar Mij, gij eilanden! en luistert toe, gij volken van verre! De HEERE heeft Mij geroepen van den buik af, van Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam gemeld. En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen. En Hij heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Knecht, Israel, door Welken Ik verheerlijkt zal worden", Jes. 49:1-3.

"Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden", Ps. 2:12a.


De begripsmatige preek-tactiek van o.a. ds. W. Pieters, zoals recent gepubliceerd in de Refofiel-krant, is een kerkpolitieke kunstgreep van huurlingen op de brede weg des verderfs !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINEHAS IJVERDE DE IJVER GODS EN HIJ WERD GERECHTVAARDIGD DOOR DE WERKEN - DE MEERDERE PINEHAS LIET ZICH DOORSTEKEN DOOR HET GODDELIJKE WRAAKZWAARD OVER DE ZONDE OM OVERSPELERS VRIJ TE KOPEN (2) - GPPB. - (26-02-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINEHAS IJVERDE DE IJVER GODS EN HIJ WERD GERECHTVAARDIGD DOOR DE WERKEN - DE MEERDERE PINEHAS LIET ZICH DOORSTEKEN DOOR HET GODDELIJKE WRAAKZWAARD OVER DE ZONDE OM OVERSPELERS VRIJ TE KOPEN (2)

Schriftlezing: Psalm 106

Tekst voor de prediking:
"Ook hebben zij zich gekoppeld aan Bašl-peor, en zij hebben de offeranden der doden gegeten. En zij hebben den Heere tot toorn verwekt met hun daden, zodat de plaag een inbreuk onder hen deed. Toen stond Pinehas op, en hij oefende gericht, en de plaag werd opgehouden. En het is hem gerekend tot gerechtigheid, van geslacht tot geslacht tot in eeuwigheid", Ps. 106:28-31.

"Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden", Zach. 13:7.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALLE ZONDE-KERSTENDE REFOKERKEN ZIJN GEKOPPELD AAN BAńL-PEOR, MAAR DE GOD-IJVERENDE PINEHAS ONTBREEKT EN DAN IS HET OORDEEL NIET MEER AF TE BIDDEN (1) - GPPB. (26-02-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALLE ZONDE-KERSTENDE REFOKERKEN ZIJN GEKOPPELD AAN BAńL-PEOR, MAAR DE GOD-IJVERENDE PINEHAS ONTBREEKT EN DAN IS HET OORDEEL NIET MEER AF TE BIDDEN (1)

Schriftlezing: Numeri 25

Tekst voor de prediking:
"En Israel verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. En zij nodigden het volk tot de slachtofferen harer goden; en het volk at, en boog zich voor haar goden. Als nu Israel zich koppelde aan Baal-peor, ontstak de toorn des HEEREN tegen Israel. En de HEERE zeide tot Mozes: Neem al de hoofden des volks, en hang ze den HEERE tegen de zon, zo zal de hittigheid van des HEEREN toorn gekeerd worden van Israel. Toen zeide Mozes tot de rechters van Israel: Een iedere dode zijn mannen, die zich aan Baal-peor gekoppeld hebben! En ziet, een man uit de kinderen Israels kwam, en bracht een Midianietin tot zijn broederen voor de ogen van Mozes, en voor de ogen van de ganse vergadering der kinderen Israels, toen zij weenden voor de deur van de tent der samenkomst. Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, den zoon van Aaron, den priester, dat zag, zo stond hij op uit het midden der vergadering, en nam een spies in zijn hand; en hij ging den Israelietischen man na in de hoerenwinkel, en doorstak hen beiden, den Israelietischen man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israels opgehouden. Degenen nu, die aan de plaag stierven, waren vier en twintig duizend. Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Pinehas, de zoon van Eleazar, den zoon van Aaron, den priester, heeft Mijn grimmigheid van over de kinderen Israels afgewend, dewijl hij Mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve, zodat Ik de kinderen Israels in Mijn ijver niet vernield heb. Daarom spreek: Zie, Ik geef hem Mijn verbond des vredes. En hij zal hebben, en zijn zaad na hem, het verbond des eeuwigen priesterdoms, daarom dat hij voor zijn God geijverd, en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israels. De naam nu des verslagenen Israelietischen mans, die verslagen was met de Midianietin, was Zimri, de zoon van Salu, een overste van een vaderlijk huis der Simeonieten. En de naam der verslagene Midianietische vrouw was Kozbi, een dochter van Zur, die een hoofd was der volken van een vaderlijk huis onder de Midianieten", Numeri 25:1-15.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN DERDE GRONDKENMERK VAN HET WARE DISCIPELSCHAP CHRISTI, IS ALLES VERLATEN WAT MET HEEFT EN KRUISDRAGEN ACHTER CHRISTUS AAN (2) - GPPB. (19-02-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN DERDE GRONDKENMERK VAN HET WARE DISCIPELSCHAP CHRISTI, IS ALLES VERLATEN WAT MET HEEFT EN KRUISDRAGEN ACHTER CHRISTUS AAN (2)

Schriftlezing: Mattheus 19:16-30

Tekst voor de prediking:
"Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn", Lukas 14:33.

Op een talkshow van de NPO spreekt beroepshuichelaar, OGG-SGPlayboy Van der Staaij, zich letterlijk uit als voorstander van een van God vervloekte homorelatie en zegt daar -op aandringen van OM-playboy, P. R. de Vries- dat 'getrouwde' homo's elkaar trouw moeten zijn...., "anders -zo zegt Staaij- zijn de kinderen... de dupe..."

In genoemde vulgaire talkshow spot Staaij met de bijbelse zondagsheiliging, hij spot met de bijbelse scheppingsorde -God het Hoofd van Christus, Christus het Hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw- en draait constant om de hete brij heen, maar gaat uiteindelijk overstag en pleit met zijn 100% zwakzinnige thema "kies elkaar", voor liefde en trouw binnen een homo-relatie.

Zie artikel en video-link in de rubriek: '2017 THEOLOGIE EINDTIJD' - SGPLAYBOY VAN DER STAAIJ PLEIT VOOR TROUW IN HOMO-RELATIE.

Wie nu nog niet inziet dat de SGP een van God vervloekte beweging is en de SGP -in welke vorm dan ook- blijft aanhangen, en zich niet bijbels-wettig daarvan vrijmaakt, zal met deze godslasterlijke politieke beweging ter helle varen! (Ps. 55:16 - Jes. 5:20 - Matth. 23:33 - Matth. 24:48-51 - Rom. 3:8 - Openb. 22:15).

Wel, OGG-ds. pilatus, A. Kort, het bloed van deze Schriftverkrachtende sodomitische OGG-SGPlayboy, Van der Staaij, is op uw hoofd, aangezien gij uw OGG-handen wast in onschuld tegenover deze roepende OGG-SGP-ongerechtigheid! Bidden voor de van God vervloekte SGP -zoals pilatus A. Kort (in zijn lasterlijke brief aan Jurie) geveinsd suggereert, is derhalve pure godslastering!

Vriend Kort, als je nu nog geen publieke tuchtmaatregel eist tegen deze vulgaire OGG-SGPlayboy-spotboef, bewijs je voor de zoveelste keer dat je geen Goddelijke roeping hebt (dat geldt voor alle (SGP)-dominees!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TWEE GRONDKENMERKEN VAN HET WARE DISCIPELSCHAP IS KRUISDRAGEN ACHTER CHRISTUS AAN EN LIJDEN IN ZIJN NAAM (1) - GPPB. (19-02-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TWEE GRONDKENMERKEN VAN HET WARE DISCIPELSCHAP IS KRUISDRAGEN ACHTER CHRISTUS AAN EN LIJDEN IN ZIJN NAAM (1)

Schriftlezing: Lukas 14

Tekst voor de prediking:
"En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen: Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn", Lukas 14:25-27.

Op een talkshow van de NPO spreekt beroepshuichelaar, OGG-SGPlayboy Van der Staaij, zich letterlijk uit als voorstander van een van God vervloekte homorelatie en zegt daar -op aandringen van OM-playboy, P. R. de Vries- dat 'getrouwde' homo's elkaar trouw moeten zijn...., "anders -zo zegt Staaij- zijn de kinderen... de dupe..."

In genoemde vulgaire talkshow spot Staaij met de bijbelse zondagsheiliging, hij spot met de bijbelse scheppingsorde -God het Hoofd van Christus, Christus het Hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw- en draait constant om de hete brij heen, maar gaat uiteindelijk overstag en pleit met zijn 100% zwakzinnige thema "kies elkaar", voor liefde en trouw binnen een homo-relatie.

Zie artikel en video-link in de rubriek: '2017 THEOLOGIE EINDTIJD' - SGPLAYBOY VAN DER STAAIJ PLEIT VOOR TROUW IN HOMO-RELATIE.

Wie nu nog niet inziet dat de SGP een van God vervloekte beweging is en de SGP -in welke vorm dan ook- blijft aanhangen, en zich niet bijbels-wettig daarvan vrijmaakt, zal met deze godslasterlijke politieke beweging ter helle varen! (Ps. 55:16 - Jes. 5:20 - Matth. 23:33 - Matth. 24:48-51 - Rom. 3:8 - Openb. 22:15).

Wel, OGG-ds. pilatus, A. Kort, het bloed van deze Schriftverkrachtende sodomitische OGG-SGPlayboy, Van der Staaij, is op uw hoofd, aangezien gij uw OGG-handen wast in onschuld tegenover deze roepende OGG-SGP-ongerechtigheid! Bidden voor de van God vervloekte SGP -zoals pilatus A. Kort (in zijn lasterlijke brief aan Jurie) geveinsd suggereert, is derhalve pure godslastering!

Vriend Kort, als je nu nog geen publieke tuchtmaatregel eist tegen deze vulgaire OGG-SGPlayboy-spotboef, bewijs je voor de zoveelste keer dat je geen Goddelijke roeping hebt (dat geldt voor alle (SGP)-dominees)!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GOD DES VREDES ZAL DE SATAN HAAST ONDER UW VOETEN VERPLETTEREN (2) - GPPB. (12-02-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GOD DES VREDES ZAL DE SATAN HAAST ONDER UW VOETEN VERPLETTEREN (2)

Schriftlezing: 2 Korinthe 11

Tekst voor de prediking:
"En de God des vredes zal den satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen", Rom. 16:20.

HHK-er, arminiaan/pelagiaan, G.A. van de Brink, houdt HHK-evangelisatiedag en leert als een zachte heelmeester die stinkende wonden maakt, een EHBO-evangelie naar de mens, ofwel een arminiaans knikkerspel met zachte oliebollen en zelfrijzend bakmeel en juicht de OGG-pelagiaanse fascist, Van der Staaij, toe in zijn pluimstrijkende politiek richting Rutte, waarom Rutte de SGP als 2e partij verkiest, omdat de SGP net zo meegaand is met de NWO-illuminatie, als de vrouw op het beest.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE SCHOONSCHIJNENDE, PRIJZENDE EN PLUIMSTRIJKENDE VERLEIDERS SPREKEN HET VOLK NAAR DE MOND ALS ZACHTE HEELMEELSTERS DIE NIETS DAN STINKENDE WONDEN MAKEN (1) - GPPB. (12-02-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE SCHOONSCHIJNENDE, PRIJZENDE EN PLUIMSTRIJKENDE VERLEIDERS SPREKEN HET VOLK NAAR DE MOND ALS ZACHTE HEELMEELSTERS DIE NIETS DAN STINKENDE WONDEN MAKEN (1)

Schriftlezing: Romeinen 16

Tekst voor de prediking:
"En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve. Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen", Rom. 16:17-18.

HHK-er, arminiaan/pelagiaan, G.A. van de Brink, houdt HHK-evangelisatiedag en leert als een zachte heelmeester die stinkende wonden maakt, een EHBO-evangelie naar de mens, ofwel een arminiaans knikkerspel met zachte oliebollen en zelfrijzend bakmeel en juicht de OGG-pelagiaanse fascist, Van der Staaij, toe in zijn pluimstrijkende politiek richting Rutte, waarom Rutte de SGP als 2e partij verkiest, omdat de SGP net zo meegaand is met de NWO-illuminatie, als de vrouw op het beest.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GETUIGENISBRIEF VAN BROEDER JURIE AAN VERSTOMDE REFO-DOMINEES        
Plaats in winkelmandjeMandje
Geliefde broeder Piet,

Bij deze mail ik u mijn brief aan ds. W. Roos, die ik ook in aangepaste vorm van stad naar stad aan andere dominees geschreven heb, maar het ging zoals het geschreven staat: "Zo gingen de lopers door, van stad tot stad, door het land van EfraÔm en Manasse, tot Zebulon toe; doch zij belachten hen, en bespotten hen", 2 Kron. 30:10.

De dominees die ik aangeschreven heb in het geloof, beantwoorden helemaal niet, of zij beantwoorden mijn brieven met wedervragen en gaan totaal niet op de inhoud van mijn schrijven in. Die wedervragen die ze stellen zijn voor mij antwoorden geworden, waarvan de Heere Jezus tot dezulken zegt: "Indien Ik het u zeg, gij zult het niet geloven, en indien Ik ook vraag, gij zult Mij niet antwoorden of loslaten", Luk. 22:67-68.

De ťťn noem je Ďeen krankzinnige duivel' de ander zwijgt vromelijk, en van nog een ander krijg je een farizeese judaskus. Maar deze allen kunnen het weten en weten het ook wat ze doen, zoals Judas wist wat hij deed toen hij Christus verried, doch wee die mens. Willen ze mijn leven in Christus kennen, dan lezen ze Psalm 38 maar!

Het belijdende refodom is ongeneeslijk verhard geworden in onze dagen, zoals in Jeremia 8:5-6 geschreven staat: "Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoosdurende afkering? Zij houden vast aan bedrog, zij weigeren weder te keren. Ik heb geluisterd en toegehoord, zij spreken dat niet recht is, er is niemand, die berouw heeft over zijn boosheid, zeggende: Wat heb ik gedaan? Een ieder keert zich om in zijn loop, gelijk een onbesuisd paard in den strijd."

Christus buiten de legerplaats is nog steeds veracht, zo-ook Zijn volk. Wij zien niet wat er boven ons groeit, maar hoe langer het onkruid in het veld staat, hoe dieper we in de Wortel Davids geworteld worden, des te vaster we mogen staan in de leer van Christus. Stormen gaan er overheen, veel droogte, vervolging, zielepijnen, barensweeŽn, laster en leed moeten we lijden, maar door dit alles wordt onze vrucht uit Hem gevonden (Hos. 14:9), want eeuwig bloeit de gloriekroon, op Ďt Hoofd van Davids grote Zoon!

Groet al de uwen! Ik dank God, uwer altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden.
Hem alleen zij alle eer!

Jurie

NB. Hier volgt mijn brief aan ds. W. Roos, vervolgens zijn reactie en mijn 2e brief aan hem.

------------------------------------------

Aan ds. W. Roos,

Ik val maar met de deur in huis. Voor het Levende Kind is geen plaats in de gevestigde kerk, daar kom je wel achter als de Heere je buiten de kerk bekeert, en als je dan een blik bij God vandaan achter de kerkdeuren krijgt, dan zie je pas goed wat voor gruwelen er in de kerken gaande zijn, daar is de wereld nog vroom bij. Als Christus je Zaligmaker is, kun je niet meer mee dansen met de wereld, maar met die janboel dat kerk heet kan ik absoluut geen lid zijn, want anders moet ik Christus dagelijks verloochen, en dat kan ik niet.

Sta ik er dan boven? Nee, maar in de kerken worden de mensen verleid en zielen bedrogen en wat erger is, God onteerd, omdat de bannen niet worden verdelgd, sodomie wordt gekerstend, verboden huwelijken ingezegend, in de huidige prediking klinkt geen bijbelse separatie, de valse leringen woekeren voort, de valse leraars zitten in het voorgestoelte van de synagogen en de politieke godslasteraars worden gedoogd en de kerkelijke pilatussen over de gehele breedte van de refo-linie, wassen hun handen in onschuld.

Er wordt alom beleden: 'Ik geloof in 1 heilige, algemene, Christelijke Kerk', maar iedere kerk heeft zijn eigen leer, ze tolereren elkaar zogenaamd (valse vrede), omdat ze de eer van elkander aannemen. Alleen als je meeveinst kun je in de kerken verkeren, terwijl de bannen tot de hemel toe opgestapeld liggen. Gods volk dat nog in de kerken verkeert, durft niets meer te zeggen, soms gaat er een heel klein vingertje omhoog, maar tot dezulken klinkt het: "Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde", Hebr. 12:4.

Kinderen regeren de ouders, vele ouders en dominees(!) stijven hun kinderen in de zonde, de kerkjeugd leeft zich via de kerkelijke jeugdclubs uit met kerkelijke(!) seks-drugs-rock-en-roll-entertainment, het RD-refoweb is een lastergal-riool jegens het levende Kind, dat zijn weerga niet kent, en ga zo maar door. Het is in onze dagen veel erger gesteld dan in de dagen van Eli, want die man viel met zijn grove nalatigheid uiteindelijk nog aan Gods kant (1 Sam. 3:18).

De vloek ligt op alle huidige refo-kerken en dat is hoorbaar, zichtbaar en tastbaar: "Ziet, de HEERE maakt het land ledig, en Hij maakt het woest; en Hij keert deszelfs gestaltenis om, en Hij verstrooit zijn inwoners. En gelijk het volk, alzo zal de priester wezen; gelijk de knecht, alzo zijn heer; gelijk de dienstmaagd, alzo haar vrouw; gelijk de koper, alzo de verkoper; gelijk de lener, alzo de ontlener; gelijk de woekeraar, alzo die, van welken hij woeker ontvangt. Dat land zal ganselijk ledig gemaakt worden, en het zal ganselijk beroofd worden; want de HEERE heeft dit woord gesproken. Het land treurt, het verwelkt; het aardrijk kweelt, het verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwelen. Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond. Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest worden; daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden, en er zullen weinig mensen overblijven", Jes. 24:1-6.

De vrijmaakplicht wordt refo-breed verzaakt en het stof wordt niet meer van de voeten geschud, hun tot een getuigenis, nee, het is alles geveins, heulen en verraad van de bovenste plank.

Hieronder plak ik in mijn brief een uit mijn hart gegrepen artikel van mijn broeder Burggraaf, die de Heere Zelf als met mijn ziel verbonden heeft in Christus door het geloof. (Zie volgende blok).

--------------------------------------------

Reactie van ds. W. Roos:
Jurie,
Goed dat je je zorg hebt doen blijken via de door jou opgestelde brief, daar ook ik die zorg deel. Wil je er eens op doorpraten je bent welkom. Wees de Heere bevolen,

W. Roos.

---------------------------------------------

Dominee Roos,
Als u deze zorg deelt, hoe kunt u dan in deze sodomitische kerken blijven zitten. Ik val maar met de deur in huis, maar de genade leert dat we geen twee heren kunnen dienen. De refokerken zijn bodemloze afhoererende sodomitische beerputten geworden. Als u nu publiek zwijgt over de huidige afval, dan stemt u toe! God heeft Zijn planting uitgerukt, maar de mens bouwt het zijne weer op. Zelfs homo's worden ten dis toegelaten, zelfs dominee's kunnen homo's zijn, ook in u kerk, onder het motto Ďcelibataire homo's', terwijl het een verzinsel van de duivel is. Wat zal de volgende kerkgruwel zijn? Vacuum verpakte pedofielen? Ja, dat wordt het volgende verzinsel en de gruwelen worden nog erger. God heeft het overgegeven, het oordeel is onafwendbaar, de leidsels liggen erop, net als bij farao en zijn leger richting de rode zee. Gods Woord wordt verdraaid, verbasterd, geloochend; de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden, meeste stemmen gelden, bašl-politiek bedrijven (SGP), Gods Woord wordt niet meer verstaan, krant wordt geloofd (deformatorisch pulpblad) waarin alles verdraaid en verduisterd wordt. En zulke riolen zijn des kerkmensen tegenwoordige raadsheren. Zondags doen de dominees er nog een schepje bovenop, maar een verbasterde leer is een valse leer. De volle raad Gods niet verkondigen is een leugenprediking. Het is alles vleesstrelende godsdienst geworden, waarbij de oude mens een bekeringssticker wordt opgeplakt, terwijl Gods volk een nieuw schepsel in Christus is en uit een volkomen Zaligmaker leeft, Die gekomen is om te dienen en Zijn leven gegeven heeft tot een Rantsoen voor verloren zondaren. Gods volk heeft van zichzelf maar 1 weg en dat is van God af, doch Hij is de Getrouwe voor een ontrouw volk, dat om Zijnentwil Zijn lof zelfs in de nacht mag zingen.

De grote afval in het laatste der dagen is reeds begonnen en ons in Gods Woord voorzegd: "Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, Ik heb [het] u voorzegd!" Matth. 24:23-25.

Als het volk niet wordt onderwezen en niet gewaarschuwd wordt wie de valse leraren zijn, ja, dan zie je wat er gebeurd, terwijl Gods Woord zo'n heerlijk- en eerlijkmakend Woord is, waarin de valse leraren en lasteraars bij man en paard genoemd en ontmaskerd worden, Achitofel, Simon de toveraar, Demas, Hymeneus en Alexander, enz. Gods Woord is zo eerlijk, met name, als de Heere ons persoonlijk gaat aanwijzen: ĎGij zijt die man!' Dan is het over en uit met de oude godevijandige mens onder de Wet! (Gal. 2:19).

De tucht is uit de kerken verdwenen, terwijl dat zo'n eerlijk en door God gegeven middel is, omwille van de ere Gods, het Goddelijke gezag van de leer van Christus en de heiligheid van de gemeente van Christus; het is ook geboden. Waar geen tucht is, daar is geen Kerk! De leiders zijn verleiders geworden, en het gros schapen hollen achter deze verleiders -die daar zeggen en niet doen- aan, als vetgemeste schapen ter slachting voor de dag des oordeels.

Dikwijls vraag ik mij af, waarom de valse leraren niet meer ontmaskerd worden in de huidige prediking, afgezien van het feit dat dezulken ertoe gezet zijn, want ketters en ketterijen moeten er zijn, maar de kansels zijn gevuld met huurlingen en de bestraffende man die er nog is, wordt refo-breed gehaat en gelasterd (Amos 5:10), terwijl de zogenaamd rechtzinnige dominees voor stomme honden spelen; ze hebben blijkbaar nog van alles te verliezen, omdat ze geen Goddelijke roeping hebben en in ieder geval geen (tweede) bekering kennen, maar toen Petrus de tweede keer verloren ging (Luk. 22:62 - tweede bekering - Luk. 22:32), kon hij pas de broeders versterken en de schapen weiden en omdat Simon Petrus toen niet meer leefde, maar Christus in hem, begon hij op de Pinksterdag van zich af te wijzen: "Gij Joodse mannen...., Dien gij gekruisigd hebt....!"

Gods ware knechten zijn geroepen de volle Raad Gods te verkondigen, zoals alle profeten en apostelen gedaan hebben, waaronder de getrouwe Micha: "Maar waarlijk, ik ben vol krachts van den Geest des HEEREN; en vol van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en IsraŽl zijn zonde. Hoort nu dit, gij hoofden van het huis Jakobs, en gij oversten van het huis IsraŽls! die van het gericht een gruwel hebt, en al wat recht is verkeert; bouwende Sion met bloed, en Jeruzalem met onrecht. Haar hoofden rechten om geschenken, en haar priesters leren om loon, en haar profeten waarzeggen om geld; nog steunen zij op den HEERE, zeggende: Is de HEERE niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen. Daarom, om uwentwil, zal Sion als een akker geploegd worden, en Jeruzalem zal tot steenhopen worden, en de berg dezes huizes tot hoogten eens wouds", Micha 3:8-12.

De spotters zitten tegenwoordig in het voorgestoelte der synagogen, allemaal rijke jongelingen en oudste zonen en een ieder leert het zijne. Christus wordt half gepreekt, wel als het Lam, maar nooit als de Leeuw uit Juda's stam, nl. de tempelreinigende Jezus, Die door de ijver van Gods huis verteerde en voor de rechten en de eer van Zijn Vader pal stond als een Rots in de branding.

"Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters", Ps. 1:1, maar nu kunnen ze al die spotters ongecensuurd tolereren en met de goddeloze (SGP) wandelen, maar de Heere heeft altijd Zijn 1-mans-getuigen om tegen de gevestigde afvallige (wan)orde te getuigen in Ďs Heeren Naam.

De huidige dominees preken hoe het volk het wil horen: "En gelijk het volk, alzo zal de priester wezen; gelijk de knecht, alzo zijn heer; gelijk de dienstmaagd, alzo haar vrouw; gelijk de koper, alzo de verkoper; gelijk de lener, alzo de ontlener; gelijk de woekeraar, alzo die, van welken hij woeker ontvangt", Jes. 24:2.

Dat God zeer vertoornd is over de huidige afval van gedoopte belijders, wordt niet meer gepreekt; het volk wordt slapende gehouden. "Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt, wordt zeer woest, spreekt de HEERE. Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan; Mij, den Springader des levenden waters, hebben zij verlaten, om zichzelven bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden", Jer. 2:13.

Daar ligt de oorzaak, ZE HEBBEN MIJ VERLATEN en de gebroken bakken en witgepleisterde graven zijn de huidige refo-kerken. God heeft Zijn Geest eruit weggenomen, maar er is geen dominee die het erkent en ermee publiek in de schuld komt voor God. Christus is het Begin van de schepping, maar ook het Begin van de herschepping, Christus is in ALLES de Eerste, want Hij zegt: "zonder Mij kunt gij niets doen."

Maar ook u, dominee Roos, leert dat de wedergeboorte begint met het stuk der ellende. Waar haalt u die drogreden vandaan? Niet uit Gods Woord, want de Wet is niet uit het geloof (Gal. 3:12). Gods Woord leert dat als de Heilige Geest de zondaar overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, Hij dat doet, omdat zij NIET in Christus geloven, gelijk geschreven staat: "En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: van zonde, omdat zij in Mij NIET geloven", Joh. 16:8-9.

Christus openbaart Zich alleen aan de door de wet gedode doden, liggende in hun adamsgraf: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven", Joh. 5:25.
En dat leven is Christus, want Hij is de Opstanding en het Leven voor hellevaarders (1 Sam. 2:6).

Dominee, zijt gij een leraar IsraŽls en weet gij deze dingen niet? Zelfs van de kleinen des geloofs zegt Christus dat zij Hem kennen (Joh. 10:14) en daadwerkelijk in Hem geloven (Matth. 18:6) en een vreemde geenszins zullen volgen (Joh. 10:5). Als u de pas wedergeborenen het daadwerkelijke geloof in Christus ontzegt, bent u een geestelijke aborteur! Het zij u gezegd!

Als het zo zou zijn zoals u -en velen met u- beweren, hoeft Christus niet meer gepredikt te worden, immers, een wedergeborene kan niet meer verloren gaan. Christus hoeft dus volgens deze verderfelijke schijngeboorteleer niet gekend te worden, maar met zulke schijnzwangere belijders zal de hel gevuld zijn. Als Christus als het Begin van de wedergeboorte niet gekend wordt, zullen uw bekeerlingen hun rijke-mans-ogen opslaan in de eeuwige pijn.

Christus is het Begin der schepping en ook het Begin der herschepping Gods: "En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet", Openb. 21:5-6.

De refo-voorgangers en hun belijders hebben zich bakken uitgehouwen, gebroken bakken die geen water houden, en de priesters stijven het volk onder de wet, om die te doen uit dankbaarheid..., en Christus mag toekijken en tevreden zijn....

Degenen die de wet ter hand nemen, werken alleen maar ongerechtigheid. Als het gebod zich laat gelden, dan barsten de zonden er aan alle kanten uit, want de wet maakt de zonden levend. Het volk Gods dat nog in de kerken zit, is betoverd en de dominee's erbij, nog erger dan de Galaten van weleer. De wet wordt niet meer tot verdoemenis gepreekt, alles wordt gemixt, wet en evangelie, Gods volk een tweemens, half oud en half nieuw, maar Gods Woord leert gans wat anders: "Ik ben door de Wet der Wet gestorven", Gal. 2:19a - "Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden", 2 Kor. 5:17.

Gods ware volk is geen twee-mens, zoals er kerkbreed-rooms geleerd wordt; Gods volk is geen schizofreen mens, maar een nieuw schepsel in Christus. Het wordt niet meer verstaan, omdat men de oude mens massaal door de enge poort smokkelt, terwijl de oude mens niet stervende, maar gestorven is(!), tenmiste, in het leven van Gods ware kinderen, gelijk o.a. geschreven staat in Kolossensen 3:9-10: "Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken. En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft."

Jesaja moest van Godswege getuigen:
"Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden", Jes. 6:9-11.

Jeremia moest van Godswege getuigen:
"En Ik zal Mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid; dat zij Mij verlaten hebben, en anderen goden gerookt, en zich gebogen hebben voor de werken hunner handen. Gij dan, gord uw lendenen, en maakt u op, en spreek tot hen alles, wat Ik u gebieden zal; wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat Ik u voor hun aangezicht niet versla. Want zie, Ik stel u heden tot een vaste stad, en tot een ijzeren pilaar, en tot koperen muren tegen het ganse land; tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesteren, en tegen het volk van het land. En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen; want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u uit te helpen", Jer. 1:16-19.

"Daarom zegt de HEERE alzo: Zo gij zult wederkeren, zo zal Ik u doen wederkeren; gij zult voor Mijn aangezicht staan; en zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als Mijn mond zijn; laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen; want Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de HEERE. Ja, Ik zal u rukken uit de hand der bozen, en Ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen", Jer. 15:19-21.


EzechiŽl moest van Godswege getuigen:
"Mensenkind, profeteer tegen de profeten IsraŽls, die profeteren, en zeg tot degenen, die uit hun hart profeteren: Hoort des HEEREN Woord. Zo zegt de Heere HEERE: Wee over die dwaze profeten, die hun geest nawandelen, en hetgeen zij niet gezien hebben! Uw profeten, o IsraŽl, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, noch hebt den muur toegemuurd voor het huis IsraŽls, om in den strijd te staan, ten dage des HEEREN. Zij zien ijdelheid en leugenachtige voorzegging, die daar zeggen: De HEERE heeft gesproken, daar de HEERE hen niet gezonden heeft; en zij geven hope van het woord te zullen bevestigen. Ziet gij niet een ijdel gezicht, en spreekt een leugenachtige voorzegging, als gij zegt: De HEERE spreekt, daar Ik niet gesproken heb?" Ezech. 13:2-7.

De huidige wachters blazen de bazuin niet meer, er komt hooguit een piepend geluid uit, maar het geluid is zo onzuiver, dat het slapende volk het niet eens meer hoort, er wordt over schuld gesproken, maar ware schuld werkt ook wat uit, namelijk vrijwillige strafaanvaarding. De gebeden van Nehemia en Ezra voor land en volk worden eenzijdig tot het volk gepreekt, maar de tuchtmaatregelen van Nehemia en Ezra worden doodgezwegen! Ze kunnen allemaal met de schuld leven, dat is voor velen het leven geworden, terwijl het de dood in de pot is. De mens wil niet wezen wie hij of zij voor God is, verdoemelijk, helwaardig, een Godonterend monster, hoe mooi het allemaal ook klinkt, meer zijn we niet! Als Christus Zijn volk niet thuis brengt, zouden ze ten laatste nog de hel inkruipen.

Hier laat ik het bij op moment, dat de Heere het zegene, Hem alleen zij alle eer!

Jurie

------------------------------------------------

Jurie,
Een vraag: probeer eens weer te geven hoe je relatie met de Heere is en hoe die is ontstaan?

Je antwoord verwachtend,

W. Roos.

------------------------------------------------

Ds. W. Roos,

Ik, Jurie van den Berg, die op paasvrijdagmorgen 1995 (on)geloofsbelijdenis heeft afgelegd in Doornspijk, beken, dat die aflegging voor mij grote schuld geworden is. Onbekeerd belijdenis te hebben gedaan, terwijl u mij de belijdenis-tekst meegaf uit Joh. 6:37: "Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen."
Die zaak heb ik Gode zij dank mogen verstaan door vrije genade. Ďk Had alles verbeurd en verzondigd en er was geen weg meer terug, alles gesloten, de dood voor ogen. In de hel van mijn bestaan de straf moeten billijken; gered in het oordeel, want daar is Christus mij verschenen van onder eeuwige Gods-armen en heeft Zijn armen onder mijn hel door geschoven. Het heeft Gode beliefd Zijn Zoon in mij te openbaren: "Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen", 1 Pet. 3:18.
Dominee ik kan u niet bezoeken, ik woon in AustraliŽ, u bent tot nog toe de enigste die reageert, wat voor mij een wonder is, want ik had u eerst niet willen schrijven. Mij zult u wel niet meer herinneren, doet er ook niet toe, maar voor mij was u destijds naar Urk gekomen, om over belijdenis des geloofs te spreken, maar ik had die ongeloofsbelijdenis nooit mogen afleggen, omdat ik toen geen waar geloof had. Ik heb intussen wel geleerd wat God op het hoogst misdaan betekent, want ik heb me uitgeleefd in de wereld; God kwam me tegen. Ďk Wou vluchten, maar Ďkon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen, daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel! In die weg van omkomen en verloren gaan is de Heere mij verschenen van verre tijden en plaatsen, ik dank God door Jezus Christus onzen Heere!

Dominee, uw vraag is voor mij een antwoord geworden, zo een wedervraag?
Over het geschrevene zegt u niets; ik vraag u, is het waarheid of niet?

Jurie

-----------------------------------------------------

NB. Voor de lasteraars die van dit soort inzendingen beweren dat GPPB. die zelf geschreven heeft: Alle ingezonden brieven van ware broeders -ook deze brief- worden gecorrigeerd en waar nodig aangevuld, door GPPB. (zoals ook Philpot het boek van zijn broeder, John Warburton, -Weldadigheden van een Verbonds-God-, gecorrigeerd heeft).

DE HEILIGMAKING DES GEESTES        
Plaats in winkelmandjeMandje
DE HEILIGMAKING DES GEESTES
Ten tijde van de Reformatie stond de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze centraal, de leer die Rome zo verketterd en verduisterd had en heeft, maar tijdens de Na-Reformatie en de Nadere Reformatie is deze leer weer gaan tanen doordat de leer der heiligmaking ging overheersen ten koste van de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze en generaal gesproken wettische vormen kreeg. De Reformatie is lang niet voltooid te noemen, ergo, een doodgeboren kind!

Wie dat ontkent raast en weet niets. De Reformatie heeft in de Nadere Reformatie nooit een Schriftuurlijk vervolg gehad en is veeleer verduisterd geworden, zowel t.a.v. de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze als van de leer der heiligmaking. In afhankelijk van de Heere hopen we u dat nader te verklaren.

De Reformatoren valt echter niets te verwijten, want die hadden de handen vol om zich aan het Roomse beest te ontrukken en er tegen te strijden, wat zij dan ook dapper en in Gods Naam hebben gedaan. De duivel is altijd bezig om de vrije genadeleer van Christus verdacht te maken en te vermengen met het roomse zuurdesem en dat is hem sinds de Na-Reformatie aardig gelukt. Gode zij dank heeft God nog mannen als dr. H.F. Kohlbrugge verwekt, die zielsbevindelijk en in de Naam van Christus met de toenmalige Reveilse neonominanen (zie briefwisseling tussen Da Costa en Kohlbrugge over Rom. 7:14) in het strijdperk is getreden omtrent de leer der heiligmaking en glansrijk overwonnen heeft door het bloed des Lams, anders waren we nu wellicht nog verder weg dan vůůr de Reformatie. Als het al zover niet (weg) is, ergo, het is veel erger dan voor de tijd van de Reformatie, want de Kerk der Reformatie is uitgerukt en de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze is vervalst door de valse leer van de rechtvaardiging van de (sodomitische) goddeloosheid! De huidige kerken zijn planten (onkruid) die God niet geplant heeft en zullen uitgeroeid worden (Matth. 15:13). God heeft de godvrezende Lot uit Sodom gerukt, en degenen die in de sodomitische kerken kunnen blijven, zullen er in omkomen (Openb. 18:4)!


Toen het vuur der Reformatie langzamerhand begon te doven, haalden velen de Wet der Tien Geboden weer door een achterdeur naar binnen en leerde de Wet als regel des levens voor de gelovigen. Het doel was goed, namelijk, om de praktijk der godzaligheid te bevorderen, maar de uitwerking liet nogal te wensen over. Christus raakte meer en meer op de achtergrond, omdat in het kader van de heiligmaking de Tien woorden van Mozes met een niet aflatende ijver op de voorgrond werden geplaatst. Die over-geaccentueerde heiligmakingsleer heeft geresulteerd in een neonomiaanse heilsleer en gelijknamige heils-toe-eigening, met als gevolg: voor de verlossing staat Christus garant, maar voor het leven der heiligmaking wordt de Wet ter hand genomen om zogenaamd het leven te regelen, en daarbij mag Christus toekijken en Zijn goedkeuring geven.... Die valse religie heerst in onze dagen in de volle breedte van de gereformeerde gezindte. Het doel mogen we echter wel in acht nemen, want met de praktijk der godzaligheid is het werkelijk treurig gesteld in onze geseculariseerde dagen.

In de eerste plaats komt dat, omdat de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddeloze bij het gros dominees en belijders onbekend is en derhalve niet recht gepreekt wordt. Wet en Evangelie worden vermengd. De Wet ontdoet men van haar dodende bediening en van het Evangelie heeft men een nieuwe wet gemaakt. Het gevolg hiervan is dat er bijna geen onbekeerde mensen meer te vinden zijn, aangezien de fabriek van refo-kussentjes op volle toeren draait om het kerkvolk het naar de zin te maken met een evangelie naar de mens. "En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede", Jer. 8:11.

Als de leer van de rechtvaardigmaking door het geloof drempelverlagend gepreekt om het vrome vlees te strelen, dan nemen de schijnbekeringen hand over hand toe en dat baart kerken vol rijke jongelingsbekeerlingen die zwanger zijn van een vleselijke heiligmaking, waarbij er van alles doorkan.

In de tweede plaats is het slecht gesteld met de praktijk der Godzaligheid, omdat de kracht in de religie onder Gods volk generaal gesproken is geweken door de verachtering in de genade. Volk van God, we hebben de eerste liefde verlaten!

Wij hebben God op 't hoogst misdaan,
Wij zijn van 't heilspoor afgegaan,
Ja, wij en onze vaad'ren tevens!
Verzuimend alle trouw en plicht,
Vergramden God, de God des levens,
Die zoveel wond'ren had verricht.

We zijn het publieke geloofsgetuigenis goed kwijt in onze dagen. Daarom zijn de kerken -en zelfs Gods volk- zo verdeeld en verscheurd, gelijk de beenderen aan het graf. Zeer velen van Gods volk hebben zich verzwagerd met de neonomiaanse godsdienst, op en onder de kansel. We leven dan ook in een verergerde vorm van de betoverde GalatiŽrs van weleer, met als gevolg: een wettisch-antinomiaanse heiligmaking: gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig, en ondertussen kan er van alles mee door. Het is alles de dood in de pot.

Een derde oorzaak van een wettische heiligmaking is aan te wijzen door het fenomeen van een toenemende oudvaderverafgoding door kleeniaanse papegaaien. Velen zoeken hun licht bij de oudvaders op te steken en niet (meer) door de geloofsgemeenschap met Christus, in Zijn Woord en door de verlichting van de Heilige Geest. Het gevolg daarvan is dat oudvaders boven de Schrift geplaatst worden, of in plaats van de Schrift als bewijs moeten dienen voor bepaalde leerstukken, waarbij dan veelal de ene oudvader tegen de andere uitgespeeld wordt en dat is dan ook de dood in de pot. Al die onderlinge oudvaderverering is maar een vleselijke touwtrekkerij tussen de blinde en de blinde, die uiteindelijk beiden in de gracht zullen vallen. De Heere Jezus vroeg Zijn discipelen niet naar hun oudvaderkennis, want die hadden ze niet, maar vroeg hen: "Wie zegt gij dat Ik ben?"

Aangezien ik onlangs met de derde oorzaak geconfronteerd ben, wensen wij in het kort met de hulpe des Heeren de heiligmaking des Geestes te overdenken en wel aan de hand van de volgende twee bijbelteksten: "Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid", 2 Thess. 2:13 - "Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd", 1 Petr. 1:2.

Als Gods Woord spreekt over de heiligmaking, spreekt het Woord daar nooit geÔsoleerd over, dus nooit los van Christus en Zijn gerechtigheid. Ook is de leer der heiligmaking niet een andere leer dan de leer der rechtvaardigmaking, want rechtvaardigmaking en heiligmaking zijn twee kanten van ťťn zaak. Beiden vloeien voort uit Christus en zijn nooit te scheiden.

Vanwege het feit dat het menselijke verstand alleen in tijdsbepalingen kan denken zit aan het dogmatiseren over de leerstukken altijd een gevaarlijke kant, namelijk het gevaar van de scholastiek die ook vele oudvaders parten heeft gespeeld. Dat is dan ook tot schade van een doorgaande Reformatie gebleken. Het is echter wel noodzakelijk dat men de objectieve kant van de leer der zaligheid grondig kent en daarin onderwezen wordt. En als we van de Heere geleerd mogen zijn, dienen we anderen ook daarin te onderwijzen, hetzij krachtens het ambt aller gelovigen, of krachtens een bijzondere roeping van Christus' wege (Matth. 28:19).

De leer van Christus kan echter alleen door het geloof verstaan en bevonden worden, want de leer der zaligheid is geen begripsleer en voor het natuurlijke verstand niet te vatten. Het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Als we dan spreken over de leer der heiligmaking, moet dat altijd geschieden in het kader van de persoonlijke verzoening met God door Christus, want anders weten we niet wat we leren, noch wat we bevestigen. Bovendien dienen we altijd op grond van Gods Woord te spreken, naar de zin en mening des Heiligen Geestes. En wie is tot deze dingen bekwaam? "Wij zijn van gisteren en weten niet", zegt Job en Job was een geoefend kind des Heeren. Toch wil de Heere dat Zijn Woord verkondigd wordt en dat zou Hij nooit bevolen hebben, zonder de belofte van de tweede Trooster, de Heilige Geest aan Zijn geroepen volk en knechten te vermaken en die ook daadwerkelijk te vervullen. "Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb", Joh. 14:26. Nooit kunnen we getuigen van Christus zijn zonder de bevinding der zaken door het geloof en de indachtmakende bediening des Heiligen Geestes.

Goed, laten we terugkeren naar ons onderwerp: de heiligmaking en de betekenis daarvan. Wat is heiligmaking? Is heiligmaking steeds heiliger worden door ingestorte heiligheid? Dat leert Rome met haar vervloekte 'iustitia inhaerens', ofwel aanklevende gerechtigheid, maar Gods Woord noemt Gods ware volk geen heiligen zondermeer, maar 'de geroepen heiligen', namelijk in Christus. De gerechtigheid van Christus wordt toegerekend, niet ingestort (iustitia Christi imputana non infusa). De heiligmaking in het leven der gelovigen is een feit door de borgheiligheid van Christus in de toerekening (1 Kor. 1:30) en de beoefening ervan geschiedt door de soevereine werking van de Heilige Geest, dus niet op grond van ingestorte kwaliteiten. De Goddelijke natuur, welke de ware gelovigen deelachtig zijn, is niet een ingestorte hoedanigheid, maar de inwoning van de Heilige Geest Zelf en dus geen vergoddelijking van het vrome vlees. Daarom spreekt de Schrift van de heiligmaking des Geestes.

Heiligmaking is dus NIET ingestort, zoals de godzalige Thomas Watson dat wel beweert in "De Hoofdsom van de Geloofsleer", pag. 316, nee, want dan zou het vrome vlees erover kunnen beschikken. Ingestorte heiligheid en ingestorte kwaliteiten zijn uitvindingen van Rome en pretenderen een vervroming van het Godevijandige vlees. De heiligmaking van Christus in de toerekening wordt door het geloof beoefend en is een werk des Geestes. De vernieuwde wil van een kind Gods is geheel afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest, beiden het willen en het werken, want zonder Christus en zonder de Heilige Geest kunnen we niets doen.

Ook het geloof dat door de liefde werkt, is t.a.v. de beoefening afhankelijk van de aanblazingen en opwekkingen des Geestes. En als Gods volk verwaardigd wordt door het geloof te leven en haar schuldige plichten waar te nemen, dan zegt het Goddelijke Woord: "Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen", Luk. 17:10.

Heiligmaking is een genadegift uit Christus en we kunnen de Heere alleen met doemschuld dienen, want Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en dat geldt met name in het leven der heiligmaking. Weg met al die neonomiaanse en vleselijke heiligmakingsdrijvers, die van de Wet hun deugd maken en van het Evangelie een nieuwe wet. Het leven des geloofs in Christus brengt als vanzelf vruchten voort der bekering waardig. Als wij wedergeboren en ingeplant zijn in de ware Wijnstok, is het onmogelijk dat we geen vruchten zouden dragen van geloof en bekering. Hoort u? De Kerk mag vruchten 'dragen', want zodra wij met de vruchten pronken, zijn ze al verrot. God houdt de eer aan Zijn kant, immers, de vruchten zijn voor de Landman. De heiligmaking des Geestes is echter geen extra, want zonder DE heiligmaking zal niemand de Heere zien, namelijk zonder de toegerekende Borgheiligheid van Christus, zoals bevestigd wordt o.a. in 1 Kor. 1:30: "Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is Wijsheid van God, en Rechtvaardigheid, en Heiligmaking, en Verlossing."

De heiligmaking des Geestes komt dus niet tot stand door menselijke inspanning, maar is een werk des Geestes en gaat schitteren in de weg van het lijden. Gods ware volk wordt door lijden geheiligd (Hebr. 2:10), zoals het zilver en het goud in het vuur worden beproefd. Weet u wat heiligmaking is? Om altijd in den dood overgeven te worden, om Jezus' wil. De neonomiaanse hypocrieten vermaken zich intussen met hun eigengemaakte kunstbloemetjes. Maar Christus zegt in Mattheus 15:3: "Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden."

Gods volk daarentegen wandelt in de vrijheid van Christus onder het kruis. Onder het heiligend kruis bloeit de bloem des geloofs namelijk het sierlijkst, als een lelie onder de doornen. De ware heiligmaking is op Gods eer en lof gericht en vloeit voort uit Christus door Zijn Geest, maar het vrome vlees doet er niet in mee. God heeft Zich een volk geformeerd dat Zijn lof zal vertellen: "Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize sierlijk, HEERE! tot lange dagen", Ps. 93:5.

Gods volk is eens-Geestes met Christus door het geloof en het vlees is niet nut. "Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit ťťn; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen", Hebr. 2:11.
Heiligmaking komt dus tot stand door de geestelijke eenwording met Christus door het geloof en niet door een gebodsactiviteit, noch door ingestorte en vermeende kwaliteiten. Heiligmaking is een privilege van Gods volk dat in heilige geloofslijdelijkheid op de Naam des Heeren betrouwen mag en zich van de invloeden van de Heilige Geest afhankelijk weet. Gods volk is uitverkoren tot zaligheid in heiligmaking des Geestes (2 Thess. 2:13). Dus Gods volk is uitverkoren tot een heilige wandel. Zij wordt er niet toe geprest, noch hoeft zij die zelf op te hoesten. De liefde van Christus is immers een Banier over Zijn volk. Christus staat dus niet alleen Borg voor de rechtvaardigmaking, maar ook voor de heiligmaking van Zijn volk.

In de eerste plaats door de toerekening van Zijn volmaakte Borgheiligheid en in de tweede plaats door de Geest der heiligmaking die Gods kinderen in de dagelijkse vernieuwing oefent, die zij in Christus hťbben! "Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag", 2 Kor. 4:16.

Gods volk vernieuwt zichzelf niet, nee zij zijn volmaakt vernieuwd in Christus en zij worden in die vernieuwing van dag tot dag geoefend door de Geest der heiligmaking en daarin zijn Gods kinderen geen stokken en blokken. Petrus geeft in 1 Petrus 1:2 namelijk aan wat de heiligmaking des Geestes uitwerkt, namelijk "tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus"
De Kanttekenaren merken bij het woord 'gehoorzaamheid' het volgende op: "Namelijk van het geloof. Want door het geloof gehoorzamen wij het Evangelie van Christus." (Zie hierna 1 Petr. 1:22, en Rom. 1:5).

Hoort u dat? De geloofsgehoorzaamheid is volledig op het Evangelie gericht en niet op de Wet der zeden, hoewel de vervulling der Wet juist dan een feit is, namelijk door het geloof dat door de liefde werkende is.
De Kanttekenaren laten bij het woord 'gehoorzaamheid' de Wet terecht volledig buiten beschouwing, want de gehoorzaamheid des geloofs is een zuivere, evangelische gehoorzaamheid en alleen op Christus en Zijn leer gericht. Juist dan en op geen andere wijze wordt de Wet bevestigd door het geloof, omdat het Evangelie de Wet overstijgt en veel meer geeft dan de Wet eist. De Wet zegt alleen wat zonde is en eist volledige betaling van de gemaakte schuld. Het Evangelie daarentegen zegt wat overvloeiende(!) genade is en brengt de noodzakelijke Bloedprijs met zich mee, namelijk de besprenging des bloeds van Jezus Christus voor het ellendige en arme volk van God, dat niet verder komt in zichzelf dan een groot beest te zijn en een bedorven heiligmaking te hebben.

De heiligmaking des Geestes maakt geen vrome en heilige mensen, noch zorgeloze antinomianen, maar verheerlijkt Christus en maakt Hem zo uitnemend dierbaar in al Zijn graveerselen voor een volk, dat met de Wet geen raad weet, alleen schuld met schuld kan vermeerderen, maar nochtans haar schuilplaats heeft en zoekt in de Schaduw des Almachtigen, en dat is Christus.

Dus wat is de kracht der heiligmaking? De Wet als regel des levens? Nee, het Evangelie van Christus door de besprenging van het bloed van Christus in de bevestiging van de vergeving der zonden! Dat leert Gods Woord. Heiligmaking is het goede te willen en toch (tot smart van Gods volk) het kwade te doen (Rom. 7). Dat laatste maakt Gods volk zo ellendig en arm, zo vleselijk, verkocht onder de zonden, want als zij het goede willen, ligt het kwade alweer op de loer. Ja, de beste werken zijn met zoveel zonden bevlekt en zijn op zichzelf aangemerkt verdoemelijk voor God.

Tegenwoordig luidt de belijdenis van vele naambelijders: "Het goede wat ik wil, doe ik en het kwade wat ik niet wil, doe ik niet. Ik dank u, Heere God, dat ik niet ben als dat 'och en ach volk', dat niets anders doet dan klagen over hun verrotte vlees en hun kracht alleen in de plaatsbekleding van Christus zoeken. Ik ben al ver gevorderd op het pad der heiligmaking, want de Wet is mijn leefregel en het Evangelie een gepasseerd station. Bovendien heb ik pallets goede werken op voorraad en U mag wel blij zijn dat er ook nog zulke mensen zijn als ik ben."
Gods volk daarentegen heeft in alle geschapen volmaaktheid een einde gezien, want het gebod is zeer wijd gebleken en zij zijn gestorven, doch ziet: zij leven, ja, in Christus (Gal. 2:19-20). Ze strijden de goede strijd des geloofs, maar er is er maar 1 die die strijd goed gestreden heeft en dat is Christus. In Hem ligt de kracht, de troost en het leven en buiten Jezus is alles de dood. De overgebleven zonden kunnen Gods volk niet uit de hemel houden, want zij zijn allen vergeven door het bloed des Lams.

Gaan we dan de zonden bagatelliseren? Zullen we dan zondigen, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre! Gods volk is der zonde gestorven en derhalve een lijk voor de Wet, en in Christus geen overtreder meer in de ogen Gods. God ziet geen zonde meer in Zijn Jakob en geen overtreding in Zijn IsraŽl, hoewel zij in zichzelf aangemerkt enkel zonde zijn. Het Evangelie blijft echter altijd van kracht in het leven van Gods volk. Paulus getuigt ervan in Romeinen 6:14: "Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade."

En als Gods kinderen de vrijheid in Christus misbruiken om het vlees de ruimte te geven, dan worden zij Vaderlijk gekastijd, want zonen worden gekastijd, maar moralistische bastaarden worden vetgemest tot de dag der slachting en zullen, als zij zich niet bekeren, door de Wet veroordeeld worden tot de eeuwige verdoemenis. Gods volk staat echter onder het oordeel van het Evangelie en dat oordeel is voor dat volk tot eeuwig voordeel door Christus Jezus onze Heere. Hij heeft Zijn bloed gestort en vergeving der zonden aangebracht. Zijn beker is altijd overvloeiende, want genade is in Zijn lippen uitgestort. Hij geeft genade voor genade, zelfs voor de wederhorigen. Hij heeft aan het 'doe dat' der Wet volledig voldaan, zodat Zijn volk vrijuit mag gaan, gewillig tot de dienst bereid gemaakt. "Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn", Ps. 110:3.

De heiligmaking komt dus niet tot stand door een 'aan de slag' regel, maar door de evangelische invloeden van de Geest der heiligmaking. De Wet ALS Wet (der zeden), heeft derhalve niets te maken met de heiligmaking, want de Wet is niet door het geloof. De Wet zwijgt in het lichaam van Christus voor Gods arme en ellendige volk, want Hij zal zwijgen in Zijn liefde (Zef. 3:17). Het Evangelie daarentegen is de vervulde Wet, zelfs veel meer dan dat, en heet daarom geen Wet meer, maar Evangelie. Niet de geboden, maar de beloften Gods in Christus in de toepassing des harten regelen het leven des geloofs. Gods volk leeft ervan. Waarvan? Van het Evangelie, dus van de toezeggingen en beloften uit 's Heeren mond. De beloften Gods in Christus zijn de kussingen van Jezus' mond. Weet u waar de Bruid in het Hooglied om verlegen zat? Om de kussingen Zijns monds en de trekkingen Zijner liefde, want zij kon haar padje niet recht houden en haar heiligmaking geen goede gestalte geven. Weet u hoe de Bruid haar heiligmaking verwoord? "Ik ben zwart, doch lieflijk [in Zijn ogen]."

Kostelijk getuigenis, daar gaat kracht vanuit! Gods volk leert zichzelf kennen zo zwart als de tenten van Kedar, juist in de weg der heiligmaking, maar Christus ziet echter geen enkel gebrek aan Zijn Bruidskerk, want Hij heeft haar bekleed met de mantel van Zijn gerechtigheid. En als de Bruid liggende op het bed van zorgeloosheid weigert die rok (mantel) weder aan te trekken en verachtert in het aandoen van de Heere Jezus, dan moet zij het een tijd zonder de zoete aanwezigheid en de lieflijke nabijheid van haar Liefste stellen. Dan is het Magor-missabib, schrik van rondom! Dan krijgt ze Saul op bezoek en dat is de hel van binnen. Al Gods volk weet hier wel van en er is geen Wet die haar kan herstellen van de verachtering in de genade. Het is Christus alleen, Die Zijn Kerk in stand houdt en ook verantwoordelijk is voor haar herstel als zij verachterd is in de genade. Ja, zo'n volkomen Zaligmaker is onze dierbare Heere Jezus. Hij is onze enige Troost, beide in leven en sterven. Wat is uw enige Troost, lezer? Een volgeling van Mozes te zijn of het eigendom van Christus? Het is of-of, want gij kunt niet God dienen en de mammon.

De Wet ALS Wet (met zijn heilige eisen), verandert dus nooit van eigenschap ook niet door het geloof, alleen heeft de Wet wel haar zeggenschap op Gods volk verloren door de aangebrachte gerechtigheid van Christus, in de toerekening door het geloof. Gods kinderen staan onder Zijn Banier en Koningschap en leven en sterven op kosten van Hem en zijn niet meer onder de Wet, maar onder de genade. Ze worden door Gods Geest geleid in al de waarheid en daarvan is de Wet niet uitgesloten, maar de Wet heeft alleen vat op het vlees en niet op het vernieuwde gemoed van een kind van God. Met het gemoed dient een kind van God de Wet des geloofs, ofwel het Evangelie van Christus, maar met het vlees de Wet der der zonde, ofwel de Wet die de zonden ontdekt en verdoemt.

Het is pure geestelijke hoogmoed of ontstellende onkunde als men de Wet als regel des levens voor de gelovigen leert en voorschrijft, want dat is maar een dansen om het gouden kalf. De Wet is geen gouden kalf, maar heilig en goed, maar de Wet is krachteloos gemaakt door het vlees (Rom. 8:3) en de Wet is niet door het geloof (Gal. 3:12).

Toch doen het geloof en de belofte Gods de Wet niet teniet (Rom. 3:31), maar bevestigen de Wet, want de Wet is volledig rechtgedaan door het volbrachte werk van Christus en als we Christus omhelzen door het geloof, omhelzen we ook de Wet, want de Wet is in Christus, in de Ark! Al die regel-des-levens belijders halen de Wet uit de Ark, maar die ongeloofsdaad kostte meer dan 50.000 Bethsemieten het leven (1 Sam. 6:19)! Heiligmaking is niet ten dele, maar ten volle in Christus door het geloof, alleen de beoefening ervan is aan deze zijde van het graf ten dele.

Heiligmaking is dus niet een streven van onvolmaaktheid naar volmaaktheid, maar uit de volmaaktheid van Christus leven en bewegen, om vanuit 'het gegrepen zijn' door Christus te jagen naar de hemelse volmaaktheid voor ziel en lichaam beiden! Als dat in de beoefening mag zijn, is je wandel in de hemel en zie je door het geloof het Lam staande als geslacht al van voor de grondlegging der wereld. En dan zie je ook de littekenen in Zijn handen en in Zijn zijde, als keurmerken en zegels van Zijn volbrachte Middelaarswerk, ook t.a.v. het leven der heiligmaking. En die littekenen in Zijn beide handpalmen, zijn veroorzaakt door de zonden, door mijn zonden. Het zijn evenwel de graveerselen, waarmee Christus Zijn volk in de beide handpalmen heeft gegraveerd. Dat is een noodzakelijk wonder, want de Wet des Heeren is volmaakt in haar eis en belofte. Welnu, aan die volmaakte eis der Wet heeft Christus niet alleen als Middelaar van verdienste volmaakt voldaan, maar ook als Middelaar van toepassing volmaakt op rekening gezet van Zijn volk. De belofte ten leven is door Christus' volmaakte gehoorzaamheid verworven en die volmaakte gehoorzaamheid van Christus wordt de Kerk toegerekend, in de vergeving hunner zonden. En waarin wordt de levende Kerk nu steeds weer bevestigd in het leven der genade? In hun best doen? Mis! In hun goede werken? Ook mis! In hun vordering in heiligmaking? Helemaal ernaast, want vordering in heiligmaking bestaat alleen in het worden van een steeds groter beest voor God!

Waarin wordt Gods volk dan steeds weer bevestigd? Hierin: "De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden", Jes. 53:5. Dat is een doorgaande geloofsbevinding in het leven der heiligmaking, dient tot versterking van het geloof, is de kracht van het berouw over de zonden, doet wandelen in het pad van Gods geboden, doet het genadevaatje overlopen tot Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden en is de Enige Troost van Christus gekochte, aangevochte en door de duivel geteisterde zielen.

Al die zogenaamde 'regel des levens' mensen barsten doorgaans van de hoogmoed en genaak tot hen niet, want zo kleinzielig als zij zijn, zeggen zij: "Ik ben heiliger dan gij", terwijl zo'n leven uit de Wet, juist een wetteloos leven in de zonde is, gelijk Paulus van zijn eertijdse oude-mens-leven getuigt: "En zonder de Wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven", Rom. 7:9.

Ach, er is niets nieuws onder de zon. Gods volk wordt menigmaal van wetteloos beschuldigd, maar dat is een medaille uit de medaillekast van het genadeverbond. Immers, het leven des geloofs uit het Evangelie, ofwel naar de Geest, is veel nauwer dan een leven naar de Wet. Paulus leefde onberispelijk naar de Wet in zijn eertijds, maar na ontvangen genade moest hij bekennen dat hij toen juist zonder de Wet leefde, omdat hij vreemd was aan de bediening der Wet en een vreemdeling was aan het geheim van Galaten 2:19, hetgeen hij echter in de Straat der Rechte heeft geleerd.

Gods volk sterft in de doorgasng door de enge Poort de Wetsdood in het lichaam van Christus, en in het leven der heiligmaking sterft zij de bekeringsdood, om Christus als hun enige Bekering over te houden. Wie het weet, valt er boven op, maar die het niet weet, verzet zich tegen deze leer met hand en tand, omdat hij nog een wortel in de Wet heeft en niet als enkel verrot vlees openbaar wil komen. Dezulken roemen ook niet door de Geest des geloofs in Christus, maar vroom-vleselijk! Die van Christus Jezus gegrepen zijn, zijn daarentegen door alle droggronden heengezakt, ook door de grond van hun godzaligheid, want die zet Gods ware volk op Naam van Christus.
Velen van Gods volk zijn betoverd in onze dagen en wandelen niet recht naar het Evangelie in de vrijheid onder het kruis. Anderen gaan als kameleons door het leven, omdat zij de refo-kool en de neonomiaanse geit beiden willen sparen en van twee walletjes willen eten. "Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden", Gal. 5:24.

De heiligmaking des Geestes is geen wet, maar een belofte voor degenen die God in Christus heeft uitverkoren. En de belofte van de heiligmaking des Geestes wordt vervuld in de verlorenheid van ons ellendige bestaan, volk des Heeren, juist na ontvangen genade. Weet u wat Gods ellendige volk overhoudt na ontvangen genade? Een verzondigd leven, een bedorven heiligmaking en Jezus allťťn!
God laat Zijn ellendige volk echter niet in het verdriet, nee, want ze worden verwaardigd om op de Naam des Heeren te betrouwen voor tijd en eeuwigheid beiden. En de Heere spreekt Zijn bestreden Bruid, die zo dikwijls als een bevend vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur verborgen zit in de klove der steenrots, in het verborgene van een stijle plaats, zo lieflijk en heiligmakend toe: "Geheel zijt gij schoon, Mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u", Hoogl. 4:7. De toeknikken en kussen (beloften) van Jezus' mond zijn een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft en niet alleen t.a.v. de rechtvaardigmaking, maar ook t.a.v. de heiligmaking. Christus is geen halve Zaligmaker, maar een VOLKOMEN Zaligmaker, Die het GEHELE werk der zaligheid op Zich genomen heeft, ondanks ons.

Gods volk is daarom niet half dood aan de Wet, maar geheel gestorven, want ware zij niet geheel der Wet gestorven, konden zij niet Gode leven. Christus wekt geen halve doden tot leven, maar maakt lijken Gode levend door rechtspraak en vrijspraak en heiligt hen in dezelfde punt des tijds als waarin zij eerst gerechtvaardigd worden. Heiligmaking betekent ook afgezonderd worden, tot lijden bestemd, in Christus gekruisigd zijnde door het geloof aan alles wat zonde en wereld is, en een toewijding aan God in Christus uit de volheid van Zijn genade, gedreven en bewogen door de Geest der heiligmaking. Gods volk is een afgezonderd volk, ijverig in goede werken, hoewel ze zichzelf doorgaans als een onheilige waarnemen, niet meer heiligheid hebbende als het paard van de groenteboer (Philpot), evenwel zijn ze volmaakt in de Volmaakte, al staan ze ook met hun voeten in de zonden. Dat laatste is een afschuwelijke gewaarwording voor dat volk, hoor, om niet meer dan vleselijk te zijn, verkocht onder de zonde. Maar dat zo dikwijls hels bestreden volk wordt van Godswege toegeroepen: "Houdt het daarvoor, [al spreken de omstandigheden tegen, al getuigt uw hart tegen u], houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere" (Rom. 6:11). O, dan roemen zij in vrije genade: "Christus, onze Heiligmaking! De HEERE onze GERECHTIGHEID!"

Gods volk is niet geroepen apart (sektarisch) te doen, maar wordt apart gezet, hetgeen al in de moederbelofte is beloofd. God zet vijandschap tussen het Zaad der vrouw en het zaad der slang. Daar hoef je niets aan te doen, want de duivel ruikt wel aan je hemd of je een kind van God bent (Kohlbrugge). God zet Zijn volk dikwijls in de eenzaamheid, om hen een tafel toe te richten in de woestijn, als de wegen ophouden. En als dat wonder mag plaatsvinden, als Christus Zich weer eens nieuwelings bekend maakt in de breking des Broods, o, dan krijgen ze heimwee naar Christus, heimwee naar huis, naar de stad die fundamenten heeft, Wiens Kunstenaar en Bouwmeester God is. O, hoe zoet is het nabij God te zijn, niets meer te hebben, geen bekering meer over te houden, dan Jezus alleen, Jezus geheel, Jezus Alles. Ai ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat de Zone Gods met Zijn Bruidskerk trouwt in gemeenschap van goederen. Hij nam het mijne en ik kreeg het Zijne. Hij nam mijn zonden en Ik kreeg Zijn gerechtigheid. Hij nam mijn ongerechtigheid van verleden, heden en toekomst en ik kreeg Zijn Borggerechtigheid in de toerekening, zowel t.a.v. de rechtvaardigmaking als t.a.v. de heiligmaking. Hij nam mijn vonnis en ik kreeg Zijn vrijspraak. Hij nam mijn dood en ik kreeg Zijn Leven. Hij nam mijn hel en ik kreeg Zijn Hemel. Ja, Hij is de hel tot een hel geworden en de dood tot een dood. "Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de Wet. Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus", 1 Kor. 15:55-57.

GPPB.

DAVID BEZINGT GODS GENADE EN RECHT EN VOERT DAT RECHT OOK UIT, IN TEGENSTELLING MET HET HUIDIGE HUURLINGENLEGER AMBTSDRAGERS DIE HET ZEGGEN EN NIET DOEN, GODS WARE GETUIGEN VERVOLGEN EN MEEDANSEN MET DE ANTICHRIST (2) - GPPB. (05-02-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID BEZINGT GODS GENADE EN RECHT EN VOERT DAT RECHT OOK UIT, IN TEGENSTELLING MET HET HUIDIGE HUURLINGENLEGER AMBTSDRAGERS DIE HET ZEGGEN EN NIET DOEN, GODS WARE GETUIGEN VERVOLGEN EN MEEDANSEN MET DE ANTICHRIST (2)

Schriftlezing: Psalm 101

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van David. Ik zal van goedertierenheid en recht zingen; U zal ik psalmzingen, o HEERE! Ik zal verstandelijk handelen in den oprechten weg; wanneer zult Gij tot mij komen? Ik zal in het midden mijns huizes wandelen, in oprechtigheid mijns harten. Ik zal geen Belialsstuk voor mijn ogen stellen; ik haat het doen der afvalligen, het zal mij niet aankleven. Het verkeerde hart zal van mij wijken; den boze zal ik niet kennen. Die zijn naaste in het heimelijke achterklapt; dien zal ik verdelgen; die hoog van ogen is, en trots van hart, die zal ik niet vermogen. Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in het land, dat zij bij mij zitten; die in den oprechten weg wandelt, die zal mij dienen. Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet blijven; die leugenen spreekt, zal voor mijn ogen niet bevestigd worden. Allen morgen zal ik alle goddelozen des lands verdelgen, om uit de stad des HEEREN alle werkers der ongerechtigheid uit te roeien", Psalm 101.

ALS DAVID NU KONING ZOU ZIJN OVER NEDERLAND, ZOU HIJ -OVEREENKOMSTIG PSALM 101- DE VERSTROOIDE EN VERVOLGDE SCHAPEN CHRISTI IN ZIJN PALEIS VORSTELIJK ONTHALEN, GELIJK ALS BIJ MEFIBOSETH, ALLE PLICHTVERZAKENDE STOMME-HONDEN REFO-DOMINEES UIT HET AMBT ZETTEN, DE HOMOKERKEN -VAN PKN TOT OGG- AFBRANDEN, DE KLEENIAANSE PROPAGANDA-ETALAGE-LASTER-WEB-KASTEN VERBRANDEN EN HUN MAKERS VERBANNEN, DE LANDVERRADERLIJKE EN SCHRIFTVERKRACHTENDE FASCISTISCHE SGP-KLIEK TERECHTSTELLEN (VERDELGEN), DE BILDERBERGER EN GOEBELIAANSE LEUGEN-EN-BEDROG-RD-KRANT/BLADEN, PLUS HET GELIJKNAMIG REFO-SEKS-RIOOL-WEB UITROEIEN EN HUN LASTERGAL-MAKERS PLUS DE AFVALLIGE DS-COLUMNISTEN, VIA NEURENBERG II LEVENSLANG GEVEN, OF TER DOOD VEROORDELEN.

DE HUIDIGE REFO-DOOIE-PROPAGANDA-GODSDIENST EN HUN AFGODISCHE ETALAGEKAST-SUPPORTES ZIJN BITTERE VIJANDEN VAN HET WARE GELOOFSGETUIGENIS EN DE BESTRAFFENDE MAN IN DE POORT, MAAR GOD ZAL AL DIE GODSLASTERLIJKE PROPAGANDA-NARREN OORDELEN NAAR HUN VERDOEMDE WERKEN.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -