AUDIOPREKEN 2018
OUDEJAARSDAG 2018 - DE EEUWIGE GOD ZIJ U EEN WONING EN VAN ONDER EEUWIGE ARMEN - GPPB. (31-12-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OUDEJAARSDAG 2018 - DE EEUWIGE GOD ZIJ U EEN WONING EN VAN ONDER EEUWIGE ARMEN

Schriftlezing: Deuteronomium 33

Tekst voor de prediking:
"De eeuwige God zij u een Woning, en van onder eeuwige armen; en Hij verdrijve den vijand voor uw aangezicht, en zegge: Verdelg! Israel dan zal zeker alleen wonen, en Jakobs oog zal zijn op een land van koren en most; ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Welgelukzalig zijt gij, o Israel! wie is u gelijk? gij zijt een volk, verlost door den HEERE, het Schild uwer hulp, en Die een Zwaard is uwer hoogheid; daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen, en gij zult op hun hoogten treden!" Deut. 33:27-29.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HET DRIEWERF HALLELUJA-LOFLIED DER HEILIGEN TER ERE VAN DE OVERWINNAAR VAN HET BEEST EN DE VALSE PROFEET EN ZIJN HEERLIJKE NAMEN (2) - GPPB. (30-12-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET DRIEWERF HALLELUJA-LOFLIED DER HEILIGEN TER ERE VAN DE OVERWINNAAR VAN HET BEEST EN DE VALSE PROFEET EN ZIJN HEERLIJKE NAMEN (2)

Schriftlezing: Openbaring 19

Tekst voor de prediking:
"En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God. Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja! En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot! En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren", Openb. 19:1-16.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIE IS DEZE, DIE VAN EDOM KOMT MET BESPRENKELDE KLEDEREN, VAN BOZRA? (1) - GPPB. (30-12-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WIE IS DEZE, DIE VAN EDOM KOMT MET BESPRENKELDE KLEDEREN, VAN BOZRA? (1)

Schriftlezing: Jesaja 63

Tekst voor de prediking:
"Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld. Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen. En Ik zag toe, en er was niemand die hielp; en Ik ontzette Mij, en er was niemand, die ondersteunde; daarom heeft Mijn arm Mij heil beschikt, en Mijn grimmigheid heeft Mij ondersteund, en Ik heb de volken vertreden in Mijn toorn, en Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid; en Ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen", Jes. 63:1-6.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KERSTFEEST 2018 - HET GELOOF VAN DE WIJZEN UIT HET OOSTEN IN DE GEBOREN KONING DER JODEN EN IN DE PROFETIE VAN ZIJN STER, HUN AANBIDDING VAN HET KINDEKE JEZUS EN HUN GESCHENKEN AAN HEM (2) - GPPB. (25-12-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTFEEST 2018 - HET GELOOF VAN DE WIJZEN UIT HET OOSTEN IN DE GEBOREN KONING DER JODEN EN IN DE PROFETIE VAN ZIJN STER, HUN AANBIDDING VAN HET KINDEKE JEZUS EN HUN GESCHENKEN AAN HEM (2)

Schriftlezing: Mattheus 2

Tekst voor de prediking:
"Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet: En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel weiden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was; en hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre", Matth. 2:1-11.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KERSTFEEST 2018 - OP CHRISTUS RUST DE ZEVENVOUDIGE GEEST DIE VOOR ZIJN TROON ZIJN EN UITGEZONDEN ZIJN IN ALLE LANDEN (1) - GPPB. (25-12-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTFEEST 2018 - OP CHRISTUS RUST DE ZEVENVOUDIGE GEEST DIE VOOR ZIJN TROON ZIJN EN UITGEZONDEN ZIJN IN ALLE LANDEN (1)

Schriftlezing: Jesaja 11

Tekst voor de prediking:
"Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen. Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden. Want Gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de Waarheid de gordel Zijner lendenen zijn", Jes. 11:1-5.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE GEEST DES HEEREN IS OP CHRISTUS EN HIJ IS VAN GOD GEZALFD TOT ONZE PROFEET, PRIESTER EN KONING, EN GIJ ZULT MET EEN NIEUWE NAAM GENOEMD WORDEN, WELKEN DES HEEREN MOND UITDRUKKELIJK NOEMEN ZAL (2) - GPPB. (23-12-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GEEST DES HEEREN IS OP CHRISTUS EN HIJ IS VAN GOD GEZALFD TOT ONZE PROFEET, PRIESTER EN KONING, EN GIJ ZULT MET EEN NIEUWE NAAM GENOEMD WORDEN, WELKEN DES HEEREN MOND UITDRUKKELIJK NOEMEN ZAL (2)

Schriftlezing: Jesaja 61 en 62

Tekst voor de prediking:
"De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde", Jes. 61:1-3

"En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid; en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, welken des HEEREN mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des HEEREN, en een koninklijke hoed in de hand uws Gods", Jes. 62:2-3.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAN HET AFVALLIGE REFOGESLACHT STAAT GESCHREVEN: 'HET GELAAT HUNS AANGEZICHTS GETUIGT TEGEN HEN EN HUN ZONDEN SPREKEN ZIJ VRIJ UIT GELIJK SODOM; ZIJ VERBERGEN ZE NIET' (1) - GPPB. (23-12-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VAN HET AFVALLIGE REFOGESLACHT STAAT GESCHREVEN: "HET GELAAT HUNS AANGEZICHTS GETUIGT TEGEN HEN EN HUN ZONDEN SPREKEN ZIJ VRIJ UIT GELIJK SODOM; ZIJ VERBERGEN ZE NIET" (1)

Schriftlezing: Jesaja 3

Tekst voor de prediking:
"Het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hen, en hun zonden spreken zij vrij uit, gelijk Sodom; zij verbergen ze niet. Wee hunlieder ziel; want zij doen zichzelven kwaad. Zegt den rechtvaardige, dat het hem wel gaan zal; dat zij de vrucht hunner werken zullen eten. Wee den goddeloze, het zal hem kwalijk gaan, want de vergelding zijner handen zal hem geschieden. De drijvers Mijns volks zijn kinderen, en vrouwen heersen over hetzelve. O Mijn volk! die u leiden, verleiden u, en den weg uwer paden slokken zij in", Jes. 3:9-12.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE ROMEINSE AFGOD JUPITER IS DE GRIEKSE AFGOD ZEUS EN DE TROON VAN ZEUS IS DE TROON DES SATANS TE PERGAMUM, IN WELKS REPLICA HITLER EN OBAMA HUN DEMONISERENDE REDES HIELDEN, WAARMEE DE SGP, HET RD EN ALLE REDFO-DOMINEES VOLLEDIG PARTICIPEREN (2) - GPPB. (16-12-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ROMEINSE AFGOD JUPITER IS DE GRIEKSE AFGOD ZEUS EN DE TROON VAN ZEUS IS DE TROON DES SATANS TE PERGAMUM, IN WELKS REPLICA HITLER EN OBAMA HUN DEMONISERENDE REDES HIELDEN, WAARMEE DE SGP, HET RD EN ALLE REDFO-DOMINEES VOLLEDIG PARTICIPEREN (2)

NOTE: HET OPSCHRIFT OP DE AREOPAGUS: "DEN ONBEKENDE GOD" IS OOK EEN NOODZAKELIJK THEMA VOOR DE PREDIKING BINNEN HET REFODOM, OMDAT IN DE REFOKERKEN DE WARE GOD DE GROTE ONBEKENDE IS, AANGEZIEN HET BIJBELSE GODSBEELD TOT EEN AFGODSBEELD VERVALST IS, WAT VOOR IEDEREEN HOORBAAR EN ZICHTBAAR TOT UITDRUKKING KOMT IN DE AANGEPASTE KERKPOLITIEKE EVANGELIE-NAAR-DE-MENS-PREDIKING EN HET DAARMEE GEPAARD GAANDE EPICUREISE-LEVEN, AANGESTUURD DOOR DE JEZUITISCHE REFO-MEDIA, DE PSEUDO-GRISTELIJKE POLITIEK, DE DOCTORALE REFO-DISCUSSIE PLATFORMS EN GELIJKNAMIGE VALS-OECUMENISCHE PRAATGROEPEN.


Schriftlezing: Handelingen 14; Handelingen 17:16-34

Tekst voor de prediking:
"En zij noemden Barnabas Jupiter, en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde", Hand. 14:12

"En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden, en met degenen, die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen, die hem voorkwamen. En sommigen van de Epikureische en Stoische wijsgeren streden met hem; en sommigen zeiden: Wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden: Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden; omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem, en brachten hem op de plaats, genaamd Areopagus, zeggende: Kunnen wij niet weten, welke deze nieuwe leer zij, daar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren; wij willen dan weten, wat toch dit zijn wil. (Die van Athene nu allen, en de vreemdelingen, die zich daar onthielden, besteedden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen.) En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zeide: Gij mannen van Athene! ik bemerke, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden. De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; en wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft; en heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning; opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons. Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poeten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht. Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen, dat de Godheid goud, of zilver, of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren. Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede; en sommigen zeiden: Wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen uitgegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan, en geloofden; onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, met name Damaris, en anderen met dezelve", Hand. 17:16-34.

"Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont", Openb. 2:13


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE SEPARERENDE PREDIKING VAN CHRISTUS EN ZIJN GEROEPEN GETUIGEN WORDT REFOBREED GEBRANDMERKT ALS 'LIEFDELOOS-HAATZAAIEND-POLARISEREND-DISCRIMINEREND' EN PUBLIEK VERWORPEN (1) - GPPB. (16-12-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE SEPARERENDE PREDIKING VAN CHRISTUS EN ZIJN GEROEPEN GETUIGEN WORDT REFOBREED GEBRANDMERKT ALS 'LIEFDELOOS-HAATZAAIEND-POLARISEREND-DISCRIMINEREND' EN PUBLIEK VERWORPEN (1)

Schriftlezing: Lukas 4:1-30

Tekst voor de prediking:
"En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen. En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was: De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. En zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich over de aangename woorden, die uit Zijn mond voortkwamen; en zeiden: Is deze niet de Zoon van Jozef? En Hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot Mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester! genees Uzelven; al wat wij gehoord hebben, dat in Kapernaum geschied is, doe dat ook hier in Uw vaderland. En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar Ik zeg u in der waarheid: Er waren vele weduwen in Israel in de dagen van Elias, toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elias gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw, die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israel, ten tijde van den profeet Elisa; en geen van hen werd gereinigd, dan Naaman, de Syrier. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg", Luk. 4:16-30.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAT HET BETEKENT OM MET WIJSHEID TE WANDELEN BIJ DEGENEN DIE BUITEN ZIJN EN ALLE TIJD IN GENADE EN MET ZOUT BESPRENGT TE SPREKEN, 'OPDAT GIJ MOOGT WETEN HOE GIJ EEN IEGELIJK MOET ANTWOORDEN!' (2) - GPPB. (09-12-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

Het opname-apparaat bleek niet ingeschakeld, zodat het eerste deel (ongeveer 30%) van deze preek niet is opgenomen (excuses).

Klik hier
WAT HET BETEKENT OM MET WIJSHEID TE WANDELEN BIJ DEGENEN DIE BUITEN ZIJN EN ALLE TIJD IN GENADE EN MET ZOUT BESPRENGT TE SPREKEN, "OPDAT GIJ MOOGT WETEN HOE GIJ EEN IEGELIJK MOET ANTWOORDEN!" (2)

Schriftlezing: Kolossensen 4

Tekst voor de prediking:
"Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid [moet zijn: genade] met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden", Kol. 4:5-6.

Het woord "aangenaam" staat niet in de Griekse grontaal, daar staat: 'charis' dat is 'genade' (in heel het NT). De engelse vertaling is wel overeenkomstig de grondtaal: "Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man", Col. 4:6.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE GELIJKENIS VAN DE BOZE WIJNGAARDENIERS TOEGEPAST OP DE HUIDIGE KERKPOLITIEKE LANDLIEDEN EN HUN KWADE DOOD (1) - GPPB. (09-12-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GELIJKENIS VAN DE BOZE WIJNGAARDENIERS TOEGEPAST OP DE HUIDIGE KERKPOLITIEKE LANDLIEDEN EN HUN KWADE DOOD (1)

Schriftlezing: Mattheus 21:23-46

Tekst voor de prediking:
"Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak daarin, en bouwde een toren, en verhuurde dien den landlieden, en reisde buiten ‘s lands. Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden, om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben den een geslagen, en den anderen gedood, en den derden gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eersten, en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende: Zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, den zoon ziende, zeiden onder elkander: Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende, wierpen zij hem uit, buiten den wijngaard, en doodden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij dien landlieden doen? Zij zeiden tot hem: Hij zal den kwaden een kwaden dood aandoen, en zal den wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De Steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van den Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op dezen Steen valt, die zal verpletterd worden; en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en Farizeen deze Zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij, dat Hij van hen sprak. En zoekende Hem te vangen, vreesden zij de scharen, dewijl deze Hem hielden voor een profeet", Matth. 21:33-46.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HET LHBT-DEBAT GEVOERD DOOR EEN TEAM GEWETENLOZE REFO-SCHURKEN EN HET RAADSEL VAN DE MEERDERE SIMSON GEOPENBAARD IN HETGEEN IN DE AARDE GESCHREVEN STAAT (2) - GPPB. (02-12-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET LHBT-DEBAT GEVOERD DOOR EEN TEAM GEWETENLOZE REFO-SCHURKEN EN HET RAADSEL VAN DE MEERDERE SIMSON GEOPENBAARD IN HETGEEN IN DE AARDE GESCHREVEN STAAT (2)

Schriftlezing: Johannes 3:1-20

Tekst voor de prediking:
"En de Schriftgeleerden en de Farizeen brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij? En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde. En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar. En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde. Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande. En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer", Joh. 8:3-11.

1. Het team gewetenloze refo-schurken -S. de Bruijn, D. van Dijk, B.J. Spruyt, P. de Vries, W. de Vries- scheidt het sodomitische doen van het zijn, sodomiseert het Heilig Avondmaal, en beroept zich valselijk op Gods Woord.

2. Gods Woord openbaart duidelijk hetgeen Christus in de aarde geschreven heeft, ten spijt van de bizarre inlegkundige onzin van de 2030-Agenda-agent, alias SGP/NPV-agent, Diederik van Dijk.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KERKELIJKE SPOTTERS OPEREREN ALS INTEGERE ENGELEN DES LICHTS, OFWEL DOOR DE VERLEIDING DER GRUWELIJKE MENSEN (1) - GPPB. (02-12-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERKELIJKE SPOTTERS OPEREREN ALS INTEGERE ENGELEN DES LICHTS, OFWEL DOOR DE VERLEIDING DER GRUWELIJKE MENSEN (1)

Schriftlezing: 2 Petrus 3

Tekst voor de prediking:
"Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid", 2 Pet. 3:17.

In het RD verschijnen nu artikelen die geschreven zijn door een team refo-schurken, die de Waarheid Gods met integere lippen verkrachten, met name ten aanzien van abortus(grens) en refo-sodomie. Gods Woord noemt dezulken bij monde van de apostel Petrus "spotters, verleiders en gruwelijke mensen" (2 Pet. 2:7, 2 Pet. 3:2, 17).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HET EEUWIGE OORDEEL OVER DE ANTICHRIST EN ZIJN VALSE PROFETEN EN ALLEN DIE EEN WELBEHAGEN GEHAD HEBBEN IN DE ONGERECHTIGHEID (2) - GPPB. (25-11-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET EEUWIGE OORDEEL OVER DE ANTICHRIST EN ZIJN VALSE PROFETEN EN ALLEN DIE EEN WELBEHAGEN GEHAD HEBBEN IN DE ONGERECHTIGHEID (2)

Schriftlezing: Openbaring 13

Tekst voor de prediking:
"En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid", 2 Thess. 2:1-12.

DE RIJSENSE FRUITIER-LERAAR, M. VAN ITTERSUM, PROMOVEERDE OP DE DOOPLEER VAN AUGUSTINUS EN DE ANTICHRIST, PAUS BENEDICTUS XVI, OFWEL ex-NAZI JOZEPH RATZINGER. DHR. ITTERSUM NOEMT RATZINGER "EEN VAN DE GROOTSTE THEOLOGEN VAN DE 20e EEUW" WAARVAN EEN VERSLAG IS GEPUBLISEERD IN DE JEZUITISCHE KRANT, HET RD, TERWIJL DE HEILIGE GEEST BIJ MONDE VAN DE APOSTEL PAULUS, DE ANTICHRIST, OFWEL DE OPEENVOLGING VAN PAUSEN, ONDER DE NOEMER SCHAART VAN 'DE MENS DER ZONDE' EN 'DE ZOON DES VERDERFS' (2 Thess. 2:3-4).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE ANTICHRIST, DE PAUS, DE MENS DER ZONDE, DE ZOON DES VERDERFS, REFOBREED GEKERSTEND, MET NAME DOOR DE RIJSENSE FRUITIER-LERAAR, M. VAN ITTERSUM, DIE OP DE DOOPLEER VAN PAUS BENEDICTUS XVI (ex-NAZI JOZEPH RATZINGER), IS AFGESTUDEERD, EN DEZE CRIMINEEL, DE ANTICHRIST, GODSLASTERAAR, DE MENS DER ZONDE, DE ZOON DES VERDERFS, WORDT DOOR VAN ITTERSUM GENOEMD EN GEROEMD ALS ZIJNDE 'EEN VAN DE GROOTSTE THEOLOGEN VAN DE 20e EEUW' (1) - GPPB. (25-11-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ANTICHRIST, DE PAUS, DE MENS DER ZONDE, DE ZOON DES VERDERFS, REFOBREED GEKERSTEND, MET NAME DOOR DE RIJSENSE FRUITIER-LERAAR, M. VAN ITTERSUM, DIE OP DE DOOPLEER VAN PAUS BENEDICTUS XVI (ex-NAZI JOZEPH RATZINGER), IS AFGESTUDEERD, EN DEZE CRIMINEEL, DE ANTICHRIST, GODSLASTERAAR, DE MENS DER ZONDE, DE ZOON DES VERDERFS, WORDT DOOR VAN ITTERSUM GENOEMD EN GEROEMD ALS ZIJNDE "EEN VAN DE GROOTSTE THEOLOGEN VAN DE 20e EEUW" (1)

Schriftlezing: 2 Thessalonicensen 2

Tekst voor de prediking:
"En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid", 2 Thess. 2:1-12.

DE RIJSENSE FRUITIER-LERAAR, M. VAN ITTERSUM, PROMOVEERDE OP DE DOOPLEER VAN AUGUSTINUS EN DE ANTICHRIST, PAUS BENEDICTUS XVI, OFWEL ex-NAZI JOZEPH RATZINGER. DHR. ITTERSUM NOEMT RATZINGER "EEN VAN DE GROOTSTE THEOLOGEN VAN DE 20e EEUW" WAARVAN EEN VERSLAG IS GEPUBLISEERD IN DE JEZUITISCHE KRANT, HET RD, TERWIJL DE HEILIGE GEEST BIJ MONDE VAN DE APOSTEL PAULUS, DE ANTICHRIST, OFWEL DE OPEENVOLGING VAN PAUSEN, ONDER DE NOEMER SCHAART VAN 'DE MENS DER ZONDE' EN 'DE ZOON DES VERDERFS' (2 Thess. 2:3-4).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VROUWEN VAN HET AMBT UITGESLOTEN EN KERKEN EN DOMINEES DIE DE GODDELIJKE SCHEPPINGSORDE MET VOETEN TREDEN ZULLEN VAN GOD VERTREDEN WORDEN (2) - GPPB. (18-11-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VROUWEN VAN HET AMBT UITGESLOTEN EN KERKEN EN DOMINEES DIE DE GODDELIJKE SCHEPPINGSORDE MET VOETEN TREDEN ZULLEN VAN GOD VERTREDEN WORDEN (2)

Schriftlezing: 1 Korinthe 14

Tekst voor de prediking:
"Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt", 1 Kor. 14:34.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE STOMME HONDEN, DE SPOTTERS, DE KERKPOLITIEKE TOVENAARS EN DE OGG-ZWIJNEN, EEUWIG BUITENGESLOTEN EN GODS VERVOLGDE GETUIGEN/KINDEREN EEUWIG BINNENGESLOTEN (1) - GPPB. (18-11-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE STOMME HONDEN, DE SPOTTERS, DE KERKPOLITIEKE TOVENAARS EN DE OGG-ZWIJNEN, EEUWIG BUITENGESLOTEN EN GODS VERVOLGDE GETUIGEN/KINDEREN EEUWIG BINNENGESLOTEN (1)

Schriftlezing: Openbaring 22

Tekst voor de prediking:
"Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster", Openb. 22:15-16.

"Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren", Matth. 7:6.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEROBEAM'S GODZALIGE ZOONTJE WEGGERAAPT VOOR DE DAG DES KWAADS - JEROBEAM'S NABOOTSING VAN HET LOOFHUTTENFEEST CONFORM DE HUIDIGE REFORMATIEDIENSTEN (2) - GPPB. (11-11-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEROBEAM'S GODZALIGE ZOONTJE WEGGERAAPT VOOR DE DAG DES KWAADS - JEROBEAM'S NABOOTSING VAN HET LOOFHUTTENFEEST CONFORM DE HUIDIGE REFORMATIEDIENSTEN (2)

Schriftlezing: 1 Koningen 14

Tekst voor de prediking:
"Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efraim, en woonde daarin, en toog van daar uit, en bouwde Penuel. En Jerobeam zeide in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren. Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des HEEREN te Jeruzalem, zo zal het hart dezes volks tot hun heer, tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren; ja, zij zullen mij doden, en tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren. Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren; en hij zeide tot hen: Het is ulieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem; zie uw goden, o Israel, die u uit Egypteland opgebracht hebben. En hij zette het ene te Beth-el, en het andere stelde hij te Dan. En deze zaak werd tot zonde; want het volk ging heen voor het ene, tot Dan toe. Hij maakte ook een huis der hoogten; en maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi. En Jerobeam maakte een feest in de achtste maand, op den vijftienden dag der maand, gelijk het feest, dat in Juda was, en offerde op het altaar; van gelijken deed hij te Beth-el, offerende den kalveren, die hij gemaakt had; hij stelde ook te Beth-el priesteren der hoogten, die hij gemaakt had. En hij offerde op het altaar, dat hij te Beth-el gemaakt had, op den vijftienden dag der achtste maand, der maand, dewelke hij uit zijn hart verdacht had; zo maakte hij den kinderen Israels een feest, en offerde op dat altaar, rokende", 1 Kon. 12:25-32.

"En ziet, een man Gods kwam uit Juda, door het woord des HEEREN tot Beth-el; en Jerobeam stond bij het altaar, om te roken. En hij riep tegen het altaar, door het woord des HEEREN, en zeide: Altaar, altaar, zo zegt de HEERE: Zie, een zoon zal aan het huis Davids geboren worden, wiens naam zal zijn Josia; die zal op u offeren de priesters der hoogten, die op u roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden. En hij gaf ten zelfden dage een wonderteken, zeggende: Dit is dat wonderteken, waarvan de HEERE gesproken heeft; ziet, het altaar zal vaneen gescheurd, en de as, die daarop is, afgestort worden. Het geschiedde nu, als de koning het woord van den man Gods hoorde, hetwelk hij tegen het altaar te Beth-el geroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, zeggende: Grijpt hem! Maar zijn hand, die hij tegen hem uitgestrekt had, verdorde, dat hij ze niet weder tot zich trekken kon. En het altaar werd vaneen gescheurd, en de as van het altaar afgestort, naar dat wonderteken, dat de man Gods gegeven had, door het woord des HEEREN. Toen antwoordde de koning, en zeide tot den man Gods: Aanbid toch het aangezicht des HEEREN, uws Gods, ernstelijk, en bid voor mij, dat mijn hand weder tot mij kome! Toen bad de man Gods het aangezicht des HEEREN ernstelijk; en de hand des konings kwam weder tot hem, en werd gelijk te voren. En de koning sprak tot den man Gods: Kom met mij naar huis, en sterk u, en ik zal u een geschenk geven. Maar de man Gods zeide tot den koning: Al gaaft gij mij de helft van uw huis, zo zou ik niet met u gaan, en ik zou in deze plaats geen brood eten, noch water drinken. Want zo heeft mij de HEERE geboden door Zijn woord, zeggende: Gij zult geen brood eten, noch water drinken; en gij zult niet wederkeren door den weg, dien gij gegaan zijt. En hij ging door een anderen weg, en keerde niet weder door den weg, door welken hij te Beth-el gekomen was", 1 Kon. 13:1-10.

"Gij dan maak u op, ga naar uw huis; als uw voeten in de stad zullen gekomen zijn, zo zal het kind sterven. En gans Israel zal hem beklagen, en hem begraven; want deze alleen van Jerobeam zal in het graf komen, omdat in hem wat goeds voor den HEERE, den God Israels, in het huis van Jerobeam gevonden is", 1 Kon. 14:12-13.


* De twee gouden afgodskalveren van Jerobeam, ofwel de afgodskalveren van het Refodom, de SGP en het RD, in stukken gescheurd.

* Jerobeams kerkpolitieke refo-beunhazerij met zijn inzegening van beunhaas-priesters: hij maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi.

* Jerobeam vervalste het loofhuttenfeest door een entertainment-feest, zoals de refo-dominees de Reformatie vervalsen door fake herdenkingsdiensten

* Jerobeams altaar verwoest door de man Gods op 's Heeren Woord, alzo zal het de SGP en het RD vergaan

* De man Gods valt in een gespannen strik van een Bileams-profeet, ofwel een kerkelijke Judas

* Het verraad van C. Stelwagen jegens de leer van Christus

* Facebook-RD-brandverzekering voor Zuid-Afrika-rascist, Van der Poel, die leert dat negers geen ziel hebben.

* Sheriff David Clarke legt in een Foxnews-interview de corruptie Clinton/Obama bloot, terwijl het RD het corrupte duo Obama/Clinton promoot.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEROBEAM'S AFGODSKALVEREN, DE SGP EN HET RD, EN DE VERNIELING VAN ZIJN ALTAAR DOOR DE MAN GODS (1) - GPPB. (11-11-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEROBEAM'S AFGODSKALVEREN, DE SGP EN HET RD, EN DE VERNIELING VAN ZIJN ALTAAR DOOR DE MAN GODS (1)

Schriftlezing: 1 Koningen 12:25-32 - 1 Koningen 13

Tekst voor de prediking:
"Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efraim, en woonde daarin, en toog van daar uit, en bouwde Penuel. En Jerobeam zeide in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren. Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des HEEREN te Jeruzalem, zo zal het hart dezes volks tot hun heer, tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren; ja, zij zullen mij doden, en tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren. Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren; en hij zeide tot hen: Het is ulieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem; zie uw goden, o Israel, die u uit Egypteland opgebracht hebben. En hij zette het ene te Beth-el, en het andere stelde hij te Dan. En deze zaak werd tot zonde; want het volk ging heen voor het ene, tot Dan toe. Hij maakte ook een huis der hoogten; en maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi. En Jerobeam maakte een feest in de achtste maand, op den vijftienden dag der maand, gelijk het feest, dat in Juda was, en offerde op het altaar; van gelijken deed hij te Beth-el, offerende den kalveren, die hij gemaakt had; hij stelde ook te Beth-el priesteren der hoogten, die hij gemaakt had. En hij offerde op het altaar, dat hij te Beth-el gemaakt had, op den vijftienden dag der achtste maand, der maand, dewelke hij uit zijn hart verdacht had; zo maakte hij den kinderen Israels een feest, en offerde op dat altaar, rokende", 1 Kon. 12:25-32.

"En ziet, een man Gods kwam uit Juda, door het woord des HEEREN tot Beth-el; en Jerobeam stond bij het altaar, om te roken. En hij riep tegen het altaar, door het woord des HEEREN, en zeide: Altaar, altaar, zo zegt de HEERE: Zie, een zoon zal aan het huis Davids geboren worden, wiens naam zal zijn Josia; die zal op u offeren de priesters der hoogten, die op u roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden. En hij gaf ten zelfden dage een wonderteken, zeggende: Dit is dat wonderteken, waarvan de HEERE gesproken heeft; ziet, het altaar zal vaneen gescheurd, en de as, die daarop is, afgestort worden. Het geschiedde nu, als de koning het woord van den man Gods hoorde, hetwelk hij tegen het altaar te Beth-el geroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, zeggende: Grijpt hem! Maar zijn hand, die hij tegen hem uitgestrekt had, verdorde, dat hij ze niet weder tot zich trekken kon. En het altaar werd vaneen gescheurd, en de as van het altaar afgestort, naar dat wonderteken, dat de man Gods gegeven had, door het woord des HEEREN. Toen antwoordde de koning, en zeide tot den man Gods: Aanbid toch het aangezicht des HEEREN, uws Gods, ernstelijk, en bid voor mij, dat mijn hand weder tot mij kome! Toen bad de man Gods het aangezicht des HEEREN ernstelijk; en de hand des konings kwam weder tot hem, en werd gelijk te voren. En de koning sprak tot den man Gods: Kom met mij naar huis, en sterk u, en ik zal u een geschenk geven. Maar de man Gods zeide tot den koning: Al gaaft gij mij de helft van uw huis, zo zou ik niet met u gaan, en ik zou in deze plaats geen brood eten, noch water drinken. Want zo heeft mij de HEERE geboden door Zijn woord, zeggende: Gij zult geen brood eten, noch water drinken; en gij zult niet wederkeren door den weg, dien gij gegaan zijt. En hij ging door een anderen weg, en keerde niet weder door den weg, door welken hij te Beth-el gekomen was", 1 Kon. 13:1-10.


* De twee gouden afgodskalveren van Jerobeam, ofwel de afgodskalveren van het Refodom, de SGP en het RD, in stukken gescheurd.

* Jerobeams kerkpolitieke refo-beunhazerij met zijn inzegening van beunhaas-priesters: hij maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi.

* Jerobeam vervalste het loofhuttenfeest door een entertainment-feest, zoals de refo-dominees de Reformatie vervalsen door fake herdenkingsdiensten

* Jerobeams altaar verwoest door de man Gods op 's Heeren Woord, alzo zal het de SGP en het RD vergaan

* De man Gods valt in een gespannen strik van een Bileams-profeet, ofwel een kerkelijke Judas

* Het verraad van C. Stelwagen jegens de leer van Christus

* Facebook-RD-brandverzekering voor Zuid-Afrika-rascist, Van der Poel, die leert dat negers geen ziel hebben.

* Sheriff David Clarke legt in een Foxnews-interview de corruptie Clinton/Obama bloot, terwijl het RD het corrupte duo Obama/Clinton promoot.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOOR GOD GEROEPEN OM DE ONNASPEURLIJKE RIJKDOM VAN CHRISTUS TE VERKONDIGEN, GEWORTELD EN GEGROND IN DE LIEFDE DIE DE KENNIS TE BOVEN GAAT (2) - GPPB. (04-11-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEFORMATIE-HERDENKINGSDAG VAN DE ALGEHELE KERKAFVAL ANNO 2018

DOOR GOD GEROEPEN OM DE ONNASPEURLIJKE RIJKDOM VAN CHRISTUS TE VERKONDIGEN, GEWORTELD EN GEGROND IN DE LIEFDE DIE DE KENNIS TE BOVEN GAAT (2)


Schriftlezing: Efeze 3

Tekst voor de prediking:
"Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus", Ef. 3:8.

"Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods", Ef. 3:16-19.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEEL HET MENSDOM -OP NOACH EN ZIJN ACHT ZIELEN NA- DOOR GOD VERWORPEN, ZO IS HET OOK IN ONZE DAGEN (1) - GPPB. (04-11-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEFORMATIE-HERDENKINGSDAG VAN DE ALGEHELE KERKAFVAL ANNO 2018

HEEL HET MENSDOM -OP NOACH EN ZIJN ACHT ZIELEN NA- DOOR GOD VERWORPEN, ZO IS HET OOK IN ONZE DAGEN (1)


Schriftlezing: Lukas 17

Tekst voor de prediking:
"Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht. En ge11lijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden", Luk. 17:25-30.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLES WAT REFO HEET, DIENT IN WERKELIJKHEID DE BAAL EN DE ASTHAROTH (2) - GPPB. (28-10-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALLES WAT REFO HEET, DIENT IN WERKELIJKHEID DE BAAL EN DE ASTHAROTH (2)

Schriftlezing: Richteren 2

Tekst voor de prediking:
"Maar als Jozua, de zoon van Nun, de knecht des HEEREN, gestorven was, honderd en tien jaren oud zijnde; en zij hem begraven hadden in de landpale zijns erfdeels, te Timnath-heres, op een berg van Efraim, tegen het noorden van den berg Gaas; en al datzelve geslacht ook tot zijn vaderen vergaderd was; zo stond er een ander geslacht na hen op, dat den HEERE niet kende, noch ook het werk, dat Hij aan Israel gedaan had. Toen deden de kinderen Israels, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, en zij dienden de Baals. En zij verlieten den HEERE, hunner vaderen God, Die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken, die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten den HEERE tot toorn. Want zij verlieten den HEERE, en dienden den Baal en Astharoth. Zo ontstak des HEEREN toorn tegen Israel, en Hij gaf hen in de hand der rovers, die hen beroofden; en Hij verkocht hen in de hand hunner vijanden rondom; en zij konden niet meer bestaan voor het aangezicht hunner vijanden", Richt. 2:8-14.

Baal is enkelvoudig en Astharoth meervoudig. Baal is de mannelijke afgod van de Kanaänieten, de god van de zon, de drager en oorsprong van het natuurlijke leven. Astarte (waarvan het meervoud Astharoth) de vrouwelijke godheid van de Sidoniërs, de godin van de maan, de verpersoonlijking van het vrouwelijk beginsel van het leven. Haar dienst vooral was een onkuise eredienst, die meestal plaats had in bossen of liever, in tempels van boomstammen met loof omvlochten. (Dachsel).

De baal is de zonnegod, in wie het heidendom de telende of voortplantende natuur in plaats van de Schepper vereerde. De dienst van dezen god verenigde wreedheid en wellust, zoals we bij Num. 25:5 opmerkten, en was doorgaans verbonden met de verering van Astarte, de godin van de maan, waarin de vrouwelijke of ontvangende natuurkracht verheerlijkt werd. In het enkelvoud draagt zij de naam Asthoreth (1 Kon.11:5, 33), in het meervoud naar de verschillende vormen van de voorstelling Astharoth (Richt. 2:13), en niet zelden worden deze met de Baälim genoemd (1 Sam. 7:8 vv.; 12:10). Ook deze dienst was door ontucht gekenmerkt. In de tempels van de godin werden gewijden (Hebreeuws Kedeschim, Gen.38:15) onderhouden, die zich tot haar eer prostitueerden, en wel onder tenten, die zij zelf vervaardigd hadden (2 Kon. 23:7). Waar echter geen tempels waren, vervaardigde men zuilen uit het hout van de Tamariskus (zie DACHS Ex 16:14), die aan deze godin gewijd was, en plantte bossen in de rondte, om zo een verborgen plaats voor de afschuwelijke daden van ontucht te hebben. Zelfs de kinderen van Israël schijnen later het Tamariskenbos van Abraham bij Ber-séba (Gen. 21:3) en het door Jakob geheiligde Bethel (Gen. 28:19 vv.; 35:6 vv.) tot dit doel gebruikt te hebben (Amos 5:5; 8:14). Wij zien hieruit hoe noodzakelijk het bevel was, om deze Aschera’s te vernietigen en het oprichten van nieuwe te verbieden. Zoals nu de Astaroth houten zuilen hadden, zo hadden de Baälim stenen zuilen, die hen zinnebeeldig voorstelden. Het volgende vers wijst hierop. (DACHSEL).


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AL WAT DE VADER CHRISTUS GEGEVEN HEEFT ZAL TOT HEM KOMEN EN DIE IN HEM GELOOFT ZAL NOOIT VERWORPEN WORDEN (1) - GPPB. (28-10-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AL WAT DE VADER CHRISTUS GEGEVEN HEEFT ZAL TOT HEM KOMEN EN DIE IN HEM GELOOFT ZAL NOOIT VERWORPEN WORDEN (1)

Schriftlezing: Johannes 6:35-70

Tekst voor de prediking:
"Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen", Joh. 6:37.

"En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage", Joh. 6:40.

"Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage", Joh. 6:44.

"Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij", Joh. 6:45.

"En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader", Joh. 6:65.


Alle refokerken leren de toeleidende weg tot Christus als een (ingebeelde) derde weg, tussen de brede en de smalle weg in. Het Jijdaar-podium o.l.v. Koos de Jong en A. Simons, e.a., bestrijden deze 3e weg-dwaling met een andere dwaling, door de jeugd op de brede weg des verderfs richting helle te dirigeren met muziek uit de hel; door de breuk op het lichtst te genezen en de jeugd met een valse geloof de bloemhoven in te jagen, zeggende, vrede, vrede en geen gevaar...

De refokerken liggen met de E.O., Jijdaar, Heartcry, CIP.nl, RD, SGP, enz., evenwel op dezelfde afvallige hoop der goddeloze wereld, vervreemd van het burgerschap Israels en de verbonden der beloften, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten (Ef. 4:12 - Ef. 4:18).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Al wat de Vader Christus gegeven heeft zal tot Hem komen en die in Hem gelooft zal nooit verworpen worden (1)

GOD HEEFT EEN GEDENKBOEK (HET BOEK DES LEVENS) VOOR ZIJN AANGEZICHT VOOR DEGENEN DIE HEM VREZEN, ALS DE BOEKEN WORDEN GEOPEND, WAARIN ALLE LASTERING EN VALSE OOGMERKEN EN VALSE LERINGEN ZULLEN WORDEN GEOPENBAARD EN DE WERKERS ERVAN GEOORDEELD ZULLEN WORDEN NAAR HUN WERKEN (2) - GPPB. (21-10-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD HEEFT EEN GEDENKBOEK (HET BOEK DES LEVENS) VOOR ZIJN AANGEZICHT VOOR DEGENEN DIE HEM VREZEN, ALS DE BOEKEN WORDEN GEOPEND, WAARIN ALLE LASTERING EN VALSE OOGMERKEN EN VALSE LERINGEN ZULLEN WORDEN GEOPENBAARD EN DE WERKERS ERVAN GEOORDEELD ZULLEN WORDEN NAAR HUN WERKEN (2)

Schriftlezing: Maleachi 3

Tekst voor de prediking:
"En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs", Openb. 20:12-15.

"Alsdan spreken, die den HEERE vrezen, een ieder tot zijn naaste: De HEERE merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor degenen, die den HEERE vrezen, en voor degenen, die aan Zijn Naam gedenken", Mal. 3:16.


Fragment uit volledige PDF-artikel in volgende blok:
Het anabaptistische doperdom maakt ook in onze dagen opgang binnen de refo-gelederen. Meer en meer refo's hangen de doperse visie aan van de geloofsdoop, terwijl de geschiedenis van het doperdom reeds beschreven is met de geschiedenis van de anabaptisten. De geschiedenis herhaalt zich altijd, ook wat betreft de doperse ketterijen die zich in alle tijden en ook in onze tijd in verschillende jasjes openbaren. De doperse Kleen heeft ‘een nieuwe ster aan het firmament' in zijn pluimstrijkende klauwen, namelijk PKN-kandidaat, R.J. Jansen, die t.a.v. de H. doop een gifbeker aan tegenstellingen leert, Gods verbond vervalst en de Goddelijke Drie-enige Naam waarin verbonds-zuigelingen gedoopt worden, lastert. Elke ketter heeft zijn letter, maar alle doperse ideeën zijn gesponnen in het brein van de hoogverlichte oude mens onder de wet en zal geen dageraad hebben.

PKN-kandidaat, R.J. Jansen te Vaassen, staat door zijn PKN-lidmaatschap reeds op sodomitische zandgrond en is recent door kleeniaanse betovering, als een gedoopt verbondskind, dopers geworden. Volgens zijn eigen zeggen is hij, "...in de schuld gekomen met de kinder/zuigelingen-doop...", waaruit volgt, dat in zijn ogen de bijbelse kinderdoop verwerpelijk is en dat gedoopte kinderen, als zij tot bekering komen, moeten worden overgedoopt met de geloofsdoop.... Dat is dezelfde ketterij waarmee de valse leraars de Galatiërs betoverde in een ander jasje. De valse leraars leerden aanvullende gerechtigheid met een extra besnijdenis-sneetje. De wederdopers verwerpen niet alleen de kinderdoop, maar leren ook aanvullende gerechtigheid in de vorm van een extra geloofs-overdoop voor gedoopte kinderen die tot het geloof gekomen zijn. Heel die kleeniaanse geloofsdoop-drijverij is zo rooms als een kroot!

Note: Als zulke refo-wederdopers zichzelf niet laten overdopen, plegen zij dubbele schande door de verwerping van de bijbelse kinderdoop en door zelf niet aan hun eigen doop-conditie te voldoen. Als zij zich reeds overgedoopt hebben, plegen zij ook dubbele schande, namelijk: de loochening en de verwerping van de bijbelse kinderdoop en een godonterende overdoop met de geloofsdoop voor degenen die als kind gedoopt zijn en tot het geloof gekomen zijn, hetgeen met de geloofsdoop niets te maken heeft, omdat de geloofsdoop in een zendingssituatie nooit een vervanging kan zijn van de kinderdoop in een verbondssituatie.

De dopers geworden Jansen leert in navolging van de wederdopers de volgende ketterijen:
* Jansen vereenzelvigt de verbondssituatie (kinderdoop) met de zendingssituatie (volwassen- of geloofsdoop).
* Jansen verwerpt de bijbelse zuigelingendoop en lastert daarmee Gods Drie-enige Naam waarin de verbondszuigelingen gedoopt zijn en worden.
* Jansen vervalst en loochent dat God het teken der besnijdenis aan Abraham tot een zegel gegeven is van de rechtvaardigheid des geloofs (Rom. 4:11), door vervalsing van de doop van Johannes de Doper, namelijk, de doop der bekering tot vergeving der zonden, in een anabaptistisch verzinsel
* Jansen loochent het bestaan van uitwendige kinderen des verbonds
* Jansen loochent/vervalst 1 Korinthe 7:14, waarin uitdrukkelijk wordt geleerd dat ook de uitwendige verbondskinderen en de onbekeerde man geheiligd zijn door de gelovige vrouw en andersom en dus gedoopt behoren te wezen.
* Jansen leert dat onbekeerde kinderen van gelovige ouders heidenen zijn, terwijl 1 Kor. 7:14 leert dat die kinderen heilig zijn, niet zaligmakend in Christus, maar krachtens het verbond.
* Jansen loochent Gods verbondswraak
* Jansen loochent dat verbondskinderen die onbekeerd sterven de weg geweten hebben en met dubbele slagen geslagen zullen worden, omdat hij het bestaan van uitwendige kinderen des verbonds loochent
* Jansen belastert de ware kinderdoopbelijders, omdat hij hen met de kinderdoop-misbruikers, de roomse doopvisie en het zg. verbondsautomatisme, op 1 hoop gooit
* Jansen verwisselt het Evangelie met de wet in het kader van het sterven aan de wet, want dat geschiedt volgens Jansen door de liefde, terwijl de Heilige Geest bij monde van Paulus leert dat de oude mens door de wet aan de wet sterft (Gal. 2:19), waarvan ook Hanna getuigend zingt in 1 Sam. 2:6.
* Jansen laat zich door de doperse Kleen verafgoden die als een zwakzinnige vleier en droomkasteel-profeet, rijp en groen honing aan de mond smeert, de huizen insluipt en allerlei vrouwkens gevangen neemt, met een vals voorwendsel, zoals geschreven staat in 2 Tim. 3:6-7.

Bron: Jansen-preek over Gal. 3:26-29 en Kleen-artikel door een broeder doorgemaild.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WEERLEGGING VAN DE DOPERSE VISIE VAN PKN-KANDIDAAT R.J. JANSEN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

KLIK OP HET PDF-IKOONTJE TER INZAGE VAN DE VOLLEDIGE WEERLEGGING VAN DE KLEENIAANS BETOVERDE DOPERSE PKN-KANDIDAAT R.J. JANSEN, DIE PUBLIEK BEWEERT "IN DE SCHULD GEKOMEN TE ZIJN MET DE KINDERDOOP",....

EN DE BOEKEN WERDEN GEOPEND, WAARIN MET NAME DE REFO-LASTERAARS EN DE VALSE LERAARS GESCHREVEN STAAN DIE GEOORDEELD ZULLEN WORDEN NAAR HUN WERKEN (1) - GPPB. (21-10-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EN DE BOEKEN WERDEN GEOPEND, WAARIN MET NAME DE REFO-LASTERAARS EN DE VALSE LERAARS GESCHREVEN STAAN DIE GEOORDEELD ZULLEN WORDEN NAAR HUN WERKEN (1)

Schriftlezing: Openbaring 20

Tekst voor de prediking:
"En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs", Openb. 20:12-15.

Fragment uit volledige PDF-artikel in vorige blok:
Het anabaptistische doperdom maakt ook in onze dagen opgang binnen de refo-gelederen. Meer en meer refo's hangen de doperse visie aan van de geloofsdoop, terwijl de geschiedenis van het doperdom reeds beschreven is met de geschiedenis van de anabaptisten. De geschiedenis herhaalt zich altijd, ook wat betreft de doperse ketterijen die zich in alle tijden en ook in onze tijd in verschillende jasjes openbaren. De doperse Kleen heeft ‘een nieuwe ster aan het firmament' in zijn pluimstrijkende klauwen, namelijk PKN-kandidaat, R.J. Jansen, die t.a.v. de H. doop een gifbeker aan tegenstellingen leert, Gods verbond vervalst en de Goddelijke Drie-enige Naam waarin verbonds-zuigelingen gedoopt worden, lastert. Elke ketter heeft zijn letter, maar alle doperse ideeën zijn gesponnen in het brein van de hoogverlichte oude mens onder de wet en zal geen dageraad hebben.

PKN-kandidaat, R.J. Jansen te Vaassen, staat door zijn PKN-lidmaatschap reeds op sodomitische zandgrond en is recent door kleeniaanse betovering, als een gedoopt verbondskind, dopers geworden. Volgens zijn eigen zeggen is hij, "...in de schuld gekomen met de kinder/zuigelingen-doop...", waaruit volgt, dat in zijn ogen de bijbelse kinderdoop verwerpelijk is en dat gedoopte kinderen, als zij tot bekering komen, moeten worden overgedoopt met de geloofsdoop.... Dat is dezelfde ketterij waarmee de valse leraars de Galatiërs betoverde in een ander jasje. De valse leraars leerden aanvullende gerechtigheid met een extra besnijdenis-sneetje. De wederdopers verwerpen niet alleen de kinderdoop, maar leren ook aanvullende gerechtigheid in de vorm van een extra geloofs-overdoop voor gedoopte kinderen die tot het geloof gekomen zijn. Heel die kleeniaanse geloofsdoop-drijverij is zo rooms als een kroot!

Note: Als zulke refo-wederdopers zichzelf niet laten overdopen, plegen zij dubbele schande door de verwerping van de bijbelse kinderdoop en door zelf niet aan hun eigen doop-conditie te voldoen. Als zij zich reeds overgedoopt hebben, plegen zij ook dubbele schande, namelijk: de loochening en de verwerping van de bijbelse kinderdoop en een godonterende overdoop met de geloofsdoop voor degenen die als kind gedoopt zijn en tot het geloof gekomen zijn, hetgeen met de geloofsdoop niets te maken heeft, omdat de geloofsdoop in een zendingssituatie nooit een vervanging kan zijn van de kinderdoop in een verbondssituatie.

De dopers geworden Jansen leert in navolging van de wederdopers de volgende ketterijen:
* Jansen vereenzelvigt de verbondssituatie (kinderdoop) met de zendingssituatie (volwassen- of geloofsdoop).
* Jansen verwerpt de bijbelse zuigelingendoop en lastert daarmee Gods Drie-enige Naam waarin de verbondszuigelingen gedoopt zijn en worden.
* Jansen vervalst en loochent dat God het teken der besnijdenis aan Abraham tot een zegel gegeven is van de rechtvaardigheid des geloofs (Rom. 4:11), door vervalsing van de doop van Johannes de Doper, namelijk, de doop der bekering tot vergeving der zonden, in een anabaptistisch verzinsel
* Jansen loochent het bestaan van uitwendige kinderen des verbonds
* Jansen loochent/vervalst 1 Korinthe 7:14, waarin uitdrukkelijk wordt geleerd dat ook de uitwendige verbondskinderen en de onbekeerde man geheiligd zijn door de gelovige vrouw en andersom en dus gedoopt behoren te wezen.
* Jansen leert dat onbekeerde kinderen van gelovige ouders heidenen zijn, terwijl 1 Kor. 7:14 leert dat die kinderen heilig zijn, niet zaligmakend in Christus, maar krachtens het verbond.
* Jansen loochent Gods verbondswraak
* Jansen loochent dat verbondskinderen die onbekeerd sterven de weg geweten hebben en met dubbele slagen geslagen zullen worden, omdat hij het bestaan van uitwendige kinderen des verbonds loochent
* Jansen belastert de ware kinderdoopbelijders, omdat hij hen met de kinderdoop-misbruikers, de roomse doopvisie en het zg. verbondsautomatisme, op 1 hoop gooit
* Jansen verwisselt het Evangelie met de wet in het kader van het sterven aan de wet, want dat geschiedt volgens Jansen door de liefde, terwijl de Heilige Geest bij monde van Paulus leert dat de oude mens door de wet aan de wet sterft (Gal. 2:19), waarvan ook Hanna getuigend zingt in 1 Sam. 2:6.
* Jansen laat zich door de doperse Kleen verafgoden die als een zwakzinnige vleier en droomkasteel-profeet, rijp en groen honing aan de mond smeert, de huizen insluipt en allerlei vrouwkens gevangen neemt, met een vals voorwendsel, zoals geschreven staat in 2 Tim. 3:6-7.

Bron: Jansen-preek over Gal. 3:26-29 en Kleen-artikel door een broeder doorgemaild.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SIMSON ALS DIENAAR VAN GODS GERECHTIGHEID ZOU DE PELAGIAANSE AFGODSHUIZEN VAN JIJDAAR, HEARTCRY, RD EN SGP MET ZIJN LEGER BRANDENDE VOSSEN IN ROOK DOEN OPGAAN (2) - GPPB. (14-10-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
SIMSON ALS DIENAAR VAN GODS GERECHTIGHEID ZOU DE PELAGIAANSE AFGODSHUIZEN VAN JIJDAAR, HEARTCRY, RD EN SGP MET ZIJN LEGER BRANDENDE VOSSEN IN ROOK DOEN OPGAAN (2)

Schriftlezing: Richteren 15

Tekst voor de prediking:
"Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken", 2 Kor. 11:12-15.

Klik op Afbeelding in blok hieronder ter inzage PDF-artikel over de zwakzinnige zeepbel-propaganda op CIP.nl en RD.nl middels een Jijdaar en Heartcry-false flag.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIP/RD.NL: 'LASTERCAMPAGNE' TEGEN JIJDAAR...  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
CIP/RD.NL: 'LASTERCAMPAGNE' TEGEN STICHTING JIJDAAR EN HEARTCRY...

KLIK OP AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-ARTIKEL, INCLUSIEF DE HYPERLINKEN OMTRENT DE VALSE LERINGEN VAN GENOEMDE VALSE LERAARS.

Fragment uit brief van broeder Marchel Schilperoord:
11 oktober 2018


Hartelijk geliefde broeder Piet,
Door omstandigheden niet eerder van gekomen, maar nu voelde ik me gedrongen om je te schrijven. Waarschijnlijk heb je het ook al in het refdag en cip gelezen, dat er een anti-jijdaar-site is, die volgens Cip.nl en Rd.nl een ‘lastercampagne' voert jegens het gesticht ‘jijdaar' en de dominees die daar optreden. En ze hebben de link al gemaakt: "Het spoor leid naar Canada en we hebben een vermoeden wie het is..."
Als je tussen de regels doorleest, kan iedereen die een beetje op de hoogte is, opmaken dat ze jou bedoelen. Arjan Baan van de Heartcry-club, beweert, dat degene die de anti-jijdaar ‘lastercampagne' gemaakt heeft, ‘een onbegenadigde en liefdeloze farizeeër' is, terwijl Baan zelf een arminiaanse farizeeër is, die niets anders doet dan zielen bedriegen voor de eeuwigheid, net als al die Jijdaar dominees/acteurs doen en dus geen greintje ware liefde bezitten! Het is de wereld op zijn kop. Hier heb je de linken van Cip en Rd.

https://cip.nl/69964-stichting-jij-daar-slachtoffer-van-lastercampagne

https://www.rd.nl/kerk-religie/lastercampagne-tegen-stichting-jij-daar-1.1518915


----------------------------------------------------------

Geliefde vriend en broeder Marchel,
Voordat ik vandaag je email gelezen had, wist ik van genoemde CIP/RD-publicaties over JIJDAAR/HEARTCRY, nog niet af en ook was ik niet op de hoogte van de zogenaamde lastercampagne, waarvan CIP.nl alleen een print-screen heeft gepubliceerd, met wat CIP-tekst erbij schreven, echter zonder bronvermelding. Waar hebben ze het eigenlijk over? Het is weer het oude verhaal: Ze nemen geschenken aan en buigen het recht. Al leggen ze ook duizend keer de link naar mij, is dat laster (hartelijk dank), aangezien ik op deze ongenuanceerde (print-screen)-wijze niet ageer/publiceer en ik heb dan ook niets met de gewraakte print-screen te maken. Ik publiceer trouwens alleen op mijn eigen website: www.derokendevlaswiek.com en op de audio-preken-website www.providencemountainranch.com Al mijn weerleggingen jegens de leugenleer en het refo-leger valse leraars, geschiedt uitdrukkelijk op grond van bewijslast en aantoonbare feiten en zeker niet anoniem. Dat het gros refo-belijders in vuur en vlam uitbarst vanwege de vijandschap tegen de waarheidsfeitelijke artikelen/preken die we krachtens onze roeping van Godswege schrijven en preken, daarvan heb ik archieven vol, maar genoemde hartbarstende refo-vijandschap tegen het getuigenis van Jezus, is door Christus Zelf voorzegd en er is wat dat betreft ook niets nieuws onder de zon.

Note: Ik lees via het CIP-artikel op de gewraakte print-screen de naam van "Wouter van Kranenburg", maar is dat degene die de zogenaamde ‘lastercampagne' voert tegen JIJDAAR? Of is het een verzonnen naam? Ook daarvan doen het CIP/RD geen melding.

De zwakzinnige heisa op de erotische CIP.nl-website en het bilderberger RD.nl, over een ‘lastercampagne' jegens stichting JIJDAAR/HEARTCRY, is uitermate zwakzinnig. Ten eerste, omdat men geen bronvermelding doet van de website/facebook en zonder bronvermelding bewijst men niets, maar is men zelf aan het lasteren!
Lasterpraat jegens het ware werk Gods is al jaren een trend in het RD, aangezien al die RD-(hoofd)-redacteuren zichzelf staande moeten houden met bilderberger fake-nieuws, pro-false-flag berichtgeving, angsthazerij, beunhazerij, pro-sodomie, lasterpraat en verraad jegens Gods Waarheid, zoals ook de fascistische SGP dat doorlopend doet, waarvan de bewijzen overvloedig zijn/worden aangetoond op mijn website. Straks staan genoemde refo-voormannen/bewegingen voor de rechterstoel van Christus met hun duivels-politieke bedrog!
Ten tweede, is hetgeen ik op de gewraakte print-screen lees, geen laster, maar de (helaas onvolledige) waarheid. De maker van dit stuk had op zijn minst aanvullende bewijslast moeten leveren en misschien is dat ook wel gebeurd, maar zonder bronvermelding moet iedereen maar gissen, op grond van een print-screen en wat CIP-tekst, wat er nu werkelijk op genoemde website/facebook-account is gepubliceerd tegen JIJDAAR. Dat er meer en meer ogen opengaan voor de satanische zielsmisleidingen op de hollywood-podiums van stichting JIJDAAR en HeartCry, is alleen maar verblijdend en er is zelfs op een specifieke website tegen valse leraars een uitgebreid stuk geschreven over de valse leraar/verleider, arminiaan, Arjan Baan. Lees de weerlegging (helaas met bijbelteksten in nieuwe vertaling).

Valse leer van Baan-Link:
https://falseteachers777.wordpress.com/valse-leer-arjan-baan/

Inhoudelijk wil ik nog wel wat dieper ingaan op hetgeen CIP.nl en RD.nl melden en wat op de gewraakte print-screen geschreven staat. Als ik de jijdaar-heisa op CIP/RD.nl lees, is dat inderdaad de wereld op zijn kop, aangezien een 'lastercampagne' tegen de godslasterlijke en volbloed pelagiaans-arminiaans-antinomiaanse disco-show-stichtingen als JIJDAAR en HeartCry feitelijk onmogelijk is en gewraakte print-screen heeft dan ook met een lastercampagne weinig te maken. Het is wel ongenuanceerd, tenminste wat CIP/RD.nl erover melden, want die maken het expres lasterlijk door niet inhoudelijk in te gaan op wat de maker van de print-screen schrijft en door de bron te verzwijgen. CIP/RD zijn zondermeer laster-bronnen die de Waarheid Gods al jaar en dag verraden en er een volstrekt pelagiaanse invulling aan geven. Ik heb op www.derokendevlaswiek.com al eerder geageerd tegen verschillende personen, ook die op de print-screen vermeld staan en die zonder enige reserve allemaal in dienst staan van de vorst der duisternis met hun valse leringen en duivelse zielsmisleidende godslasteringen.
Op het pdf-artikel heb ik van elke persoon -vermeld op de print-screen- de hyperlinks van de artikelen over hen geplaatst die we in het verleden al eerder gepubliceerd hebben. (Einde reactie op fragment van brief Marchel).


Klik hier Op de (ongenuanceerde) thema's die op de print-screen afgedrukt staan, gaan we niet in, alleen op de vermelde namen op print-screen:

1. JIJDAAR = STAD VERDERF
‘Jijdaar = stad verderf', is bijna de absolute waarheid, aangezien JIJDAAR en HeartCry deel uitmaken van Stad Verderf, zoals ook CIP, het RD, de SGP, de refo-kerken, daarvan deel uitmaken. Stichting Jijdaar is ontegenzeggelijk een beweging op de brede weg des verderfs, waar de jeugd met puur wereldse disco-entertainment en acteurs-toespraken op de brede weg ter helle wordt gedirigeerd. Jijdaar-sprekers, zoals A. Simons, Koos de Jong, G.A. van den Brink, H. van den Belt, enz., zijn driedubbele valse leraars, die een bekering preken die nog niet eens kan wedijveren met de bekering van de dwaze maagden. De zogenaamde fake-getuigenissen die men op het Jijdaar-podium ten beste geeft, is nog niet eens nabijkomend werk des Geestes te noemen, aangezien al die zogenaamde getuigenissen, gegrond zijn op het drijfzand van de ingebeelde vrije wil van de wetteloze oude mens onder de wet. In dat licht gaat het nabijkomend werk des Geestes heel wat stappen dieper. Recent en in het verleden hebben we al eens tegen genoemde pelagiaans/arminiaanse stichtingen en hun voorgangers geschreven en daarvan kan iedereen zich overtuigen via onderstaande links.

2. Prof. dr. W. van Vlastuin
HHK-prof. Van Vlastuin heeft tal van godslasteringen op zijn naam staan, die hij censuurloos mag uitgallen. Vlastuin lacht al de waarschuwingen weg, die wij op grond van Gods Woord tegen zijn godslasterlijke leringen ingebracht hebben, maar God zal lachen in zijn verderf als zijn vreze komt, als hij zich niet waarachtig tot God bekeert.

3. Ds. A. Simons
PKN-er, Simons, is een droevig geval. Hij is een afvallige wolf in schaapsklederen gewórden, na zijn PKN-lidmaatschap en sinds zijn acteurs-optreden op het JIJDAAR-podium, waarin hij toegejuicht wordt door zijn evenknie/diskjockey, spotboef, Koos de Jong. Simons wil voor George Whitefield spelen, maar de vruchten die hij door zijn vrije-wils-prediking creëert, zijn allemaal plastic appeltjes die zullen versmelten in de oven van de beproeving.

4. Dr. G.A. van den Brink
HHK-er, Van den Brink, is ontegenzeggelijk een valse leraar, en hij is ook een profane spotboef, die niet alleen een valse wedergeboorte leert en een acteurs-rol speelt op het JIJDAAR-podium, maar hij claimt ook profaan dat hij lijdt om Christus' wil, omdat de maker van de print-screen hem neerzet als een godslasteraar, die hij ontegenzeggelijk is. Van den Brink is zelf een oorzaak dat Gods ware getuigen om Christus' wil moeten lijden, aangezien hij de rol speelt van Elymas de tovenaar en hetgeen de apostel Paulus tegen Elymas uitspreekt (Hand. 13:10-11), geldt ook voor Van den Brink en voor alle JIJDAAR en HEARTCRY-acteurs. Helaas zijn er ook Hananja-beunhazen die met andermans kalveren ploegen, niet van God geroepen zijn en wel met een waarschuwend vingertje waarschuwen voor de valse leraars en hun valse leringen, doch daarin verrot-vleselijk selectief te werk gaan en sommige valse leraars de handen opleggen....

5. Ds. H. van den Belt
Ook PKN-er, Van den Belt, is een volbloed valse leraar, die de wet als de bediening des doods loochent, met een vleiende tong een vals evangelie naar de mens preekt, Rome en de Antichrist kerstent en Artikel 36 van de NGB verkracht.

6. Arjan Baan van HeartCry
PKN-er Baan van Hartkrijs, speelt de rol van de donald duck en verkeert in een Disney-droom-wereld die erotisch en pelagiaans van inhoud is. Baan spreekt opvallend veel over zijn porno-verleden en wel zodanig, dat een kind kan onderscheiden dat Baan nog nooit een verloren zondaar voor God geworden is, laat staan als een goddeloze gerechtvaardigd. Baan beweert dat Paulus liefdevol tegen de dwaalleraars waarschuwt, terwijl Paulus -net als Christus, Petrus, Jakobus, Stefanus en Johannes de Doper- pelagiaanse farizeeërs, als Baan, de wacht aanzegt met hel en verdoemenis (Matth. 3:7 - Matth. 23:33 - Rom. 3:8 - Hand. 7:51 - Hand. 8:20-23 - Hand. 13:10-11 - Gal. 5:10 - Tit. 3:10 - Jak. 5:2, enz.).

Het bilderberger RD, de fascistische SGP en genoemde gelijknamige bewegingen, voeren -ook via de gristelijke politiek- opvallend propaganda tegen de leer en de bevinding van Christus, de rechtvaardiging van de goddeloze en het daarmee gepaard gaande lijden om de Naam en de Zaak van Christus. Er is geen enkele refo-dominee die lijdt omwille van de Naam en de Zaak van Christus, ook spotboef Van den Brink niet, met zijn godslasterlijke pretentie in deze. Genoemde valse leraars en hun pelagiaanse bewegingen leven een luilekkerland-leven en passen Gods Woord aan op alle mogelijke maatschappelijke, politieke en kerkelijke fronten. God zal het zien en zoeken en dat oordeel is reeds zichtbaar en hoorbaar, zelfs voor sommige wereldlingen.

Ook OGG-ds. A. Kort voelt zich thuis op de erotische CIP.nl, blijkens de CIP-interviews met hem. Kort voert tevens subtiele propaganda voor de fascistische SGP, collecteert ervoor en houdt SGPlayboy, Van der Staaij, en zijn gelijknamige SGP-kornuiten de handen boven het hoofd. Kort is door zijn valse houding ook medeschuldig aan de SGP- en kerkelijke refo-sodomie.

Pro-sodom-RD-LINK:
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/regenboogvlag-voor–sgp-burgemeester-nunspeet-1.1518552

PKN-ds. C. Stelwagen die nu in Nunspeet woont, houdt lafhartig zijn mond en verheft geen publieke stem met macht jegens dit soort van SGP-sodomie in Nunspeet !!
Ook ds. Kort doet zijn vrome mond niet open jegens genoemde sodomie en geen enkele refo-dominee, ook niet als Gods Woord en het levende Kind refo-breed worden verkracht en verraden.

Behalve als ondergetekende als getuige van Christus doorlopend wordt gelasterd, met name op het refo-riool-web en in het RD, (waarvoor dank), bedrijven zij inwendig helse vreugde. Dat is niet alleen de zichtbare en hoorbare praktijk der ondervinding, maar ook wat God mij persoonlijk heeft geopenbaard, ook omtrent andere belasterde broeders in Christus, en van die laster jegens de geroepen getuigen van Christus, maakt elke refo-dominee zijn bedrijf, de ergernis van het kruis teniet doende, omdat zij God niet kennen en Christus kruisigen in Zijn volk !

"Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam", Gal. 6:17.

GPPB. v.d.m.

HET IS GEEN WONDER DAT DE DUIVEL EN ZIJN JIJDAAR- EN HEARTCRY-ARBEIDERS ZICHZELF VERANDEREN IN ENGELEN DES LICHTS (1) - GPPB. (14-10-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET IS GEEN WONDER DAT DE DUIVEL EN ZIJN JIJDAAR- EN HEARTCRY-ARBEIDERS ZICHZELF VERANDEREN IN ENGELEN DES LICHTS (1)

Schriftlezing: 2 Korinthe 11

Tekst voor de prediking:
"Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken", 2 Kor. 11:12-15.

Klik op Afbeelding in blok hierboven ter inzage PDF-artikel over de zwakzinnige zeepbel-propaganda op CIP.nl en RD.nl middels een Jijdaar en Heartcry-false flag.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DANKDAG 2018 - GOD TROOST ZIJN DOOR DE GODSDIENST VERACHTE EN DOODGEZWEGEN VOLK BETER DAN EEN MOEDER HAAR KIND KAN TROOSTEN - GPPB. (08-10-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DANKDAG 2018 - GOD TROOST ZIJN DOOR DE GODSDIENST VERACHTE EN DOODGEZWEGEN VOLK BETER DAN EEN MOEDER HAAR KIND KAN TROOSTEN

Schriftlezing: Jesaja 66

Tekst voor de prediking:
"Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden", Jes. 66:13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE PREDIKING VAN PAULUS EN BARNABAS TE IKONIUM WERKTE VERDEELDHEID TUSSEN SCHIJN EN ZIJN EN OVERAL WAAR GOD MENSEN BEKEERT ONTSTAAT DEZELFDE VERDEELDHEID (2) - GPPB. (07-10-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE PREDIKING VAN PAULUS EN BARNABAS TE IKONIUM WERKTE VERDEELDHEID TUSSEN SCHIJN EN ZIJN EN OVERAL WAAR GOD MENSEN BEKEERT ONTSTAAT DEZELFDE VERDEELDHEID (2)

Schriftlezing: Handelingen 14

Tekst voor de prediking:
"En de menigte der stad werd verdeeld, en sommigen waren met de Joden, en sommigen met de apostelen", Hand. 14:4.

Over het doctorale donald-duck-boek van valse leraar, J.M.D. de Heer, de banvloek uitgesproken.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NABETRACHTING H.A. - DE GELIJKENIS VAN DE VIJF WIJZE EN DE VIJF DWAZE MAAGDEN, OFWEL HET NAAMCHRISTENDOM OP DE BREDE WEG EN GODS WARE VOLK OP DE SMALLE WEG (1) - GPPB. (07-10-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NABETRACHTING H.A. - DE GELIJKENIS VAN DE VIJF WIJZE EN DE VIJF DWAZE MAAGDEN, OFWEL HET NAAMCHRISTENDOM OP DE BREDE WEG EN GODS WARE VOLK OP DE SMALLE WEG (1)

Schriftlezing: Mattheus 24:27-51 - Matth. 25:1-13

Tekst voor de prediking:
"Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal", Matth. 25:1-13.

Over het doctorale donald-duck-boek van valse leraar, J.M.D. de Heer, de banvloek uitgesproken.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BEDIENING HEILIG AVONDMAAL - JESAJA 54 - JOHANNES 14 (2) - GPPB. - (30-09-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BEDIENING HEILIG AVONDMAAL - JESAJA 54 - JOHANNES 14 (2)

Schriftlezing: Jesaja 54

Tekst voor de prediking:
"Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE. Maak de plaats uwer tenten wijd, en dat men de gordijnen uwer woningen uitbreide, verhinder het niet; maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter hand en ter linkerhand; en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en den smaad uws weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israels is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden. Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpale van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden; wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen; en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit Mij; wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk; ook heb Ik den verderver geschapen, om te vernielen. Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE", Jes. 54.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL - JESAJA 53 (1) - GPPB. (30-09-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL - JESAJA 53 (1)

Schriftlezing: Jesaja 53

Tekst voor de prediking:
"Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard? Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest. En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft", Jes. 53.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE AMBTELIJK UITGESPROKEN ZEGENINGEN VAN DE AFVALLIGE REFO-KERKEN DOOR GOD VERVLOEKT (2) - GPPB. (23-09-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE AMBTELIJK UITGESPROKEN ZEGENINGEN VAN DE AFVALLIGE REFO-KERKEN DOOR GOD VERVLOEKT (2)

Schriftlezing: Jakobus 2

Tekst voor de prediking:
"En nu, gij priesters! tot u wordt dit gebod gezonden; indien gij het niet zult horen, en indien gij het niet zult ter harte nemen, om Mijn Naam eer te geven, zegt de HEERE der heirscharen, zo zal Ik den vloek onder u zenden, en Ik zal uw zegeningen vervloeken; ja, Ik heb ook alrede elkeen derzelve vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt. Ziet, Ik zal u het zaad verderven; en Ik zal drek op uw aangezichten strooien, den drek uwer feesten, zodat men u met denzelven wegnemen zal", Mal. 2:1-3.

Over het aannemen van het aangezicht in de wet gesproken (Mal. 2:9):
De over het paard getilde GGinN-oud. Bart Bolier, promoot zijn afgodsboek over het gouden kalf der Afscheiding, SGP-ds. G.H. Kersten, via RD/De Banier-presentatie op Youtube, met medewerking van twee Kersten-buiksprekers, de bijbelheilige-verkrachter, GGinN-ds. J. Weststrate en Kersten-cultus-promotor, GG-ds. A. Schot, in aanwezigheid van de bilderberger ex-hoofdredacteur van het RD/De Banier, dhr. Kranendonk en Co, met het business-oogmerk: "Als het geld in het RD-Banier-kistje klinkt, 't zieltje in de hemel springt."

Tijdens de Kersten-cultus-presentatie op Youtube, werd de persoon van Kersten zodanig verheerlijkt door de genoemde sprekers, dat het dal dorre doodsbeenderen der Afscheiding bij het aanhoren van deze mensverheerlijkende Kersten-fanfare, wel in koor zullen uitroepen: "Een stem Gods, en niet eens mensen!", Hand. 12:22, terwijl zelfs de Naam van Christus door geen der sprekers werd genoemd en door hen werd dan ook niet naar het gezaghebbende Woord Gods verwezen, maar naar de afgod, Kersten. GGinN-ds. Weststrate vergeleek Kersten zelfs met de godvrezende Kaleb die een goed gerucht voortbracht over het door God beloofde land, terwijl Kersten een kwaad gerucht heeft voortgebracht over de belofte Gods die hij plaatste in het harnas van zijn gekopieerde en embryonale onheilsleer.

De laatste spreker, GG-ds. Schot, maakte het zo bont, dat hij aan alle letters van de naam van G.H. Kersten een afzonderlijke betekenis toedacht en die ook ten beste gaf. Uit heel de Afscheidings-geschiedenis blijkt dat er nooit een theoloog uit de Afscheiding is voortgekomen in de bijbelse betekenis van het woord en dat geldt ook ten volle voor Kersten. Kersten heeft van de bijbelse theologie dan ook weinig verstaan. Zijn zogenaamde "Gereformeerde dogmatiek" is op zijn minst neo-calvinistisch en bij het schrijven ervan heeft hij voornamelijk uit de dogmatiek van Bavinck en uit de embryonale-filosofie van Comrie gekopieerd.

Ik weet wel heel zeker, dat mannen als Luther, Calvijn, Kohlbrugge, Huntington, enz. in een onbedaarlijk lachen hadden uitgebarsten als zij het poppenkast-betoog van ds. Schot zouden hebben aangehoord, en dat geldt ook voor GPPB., vooral toen Schot de letter 'r' van Kersten vereenzelvigde met de 'r'; van Reformatie, terwijl Kersten de leer der Reformatie, de rechtvaardiging van de goddeloze, heeft vervalst in de dwaalleer van een embryonale wedergeboorte en in dwaalleer van 'de rechtvaardiging van de gelovige', zoals trouwens ook ds. A. Kort gedaan heeft in zijn boek "wedergeboorte/schijngeboorte" en velen met hem.
Vervolgens relateerde Schot de letter 's' van Kersten aan de SGP. Schot suggereerde zelfs dat Kersten de SGP heeft opgericht op bevel van God, "en hem daarin gezegend heeft" hetgeen een duivelse suggestie is en zelfs blasfemie, aangezien Schot in navolging van Kersten, God tot een politieke god heeft gebrandmerkt, terwijl dat SGP-ese godsbeeld een afgod is van duivelse makelij. God is een heilig theocratisch Wezen, Die zich nimmer en nooit niet met gristelijke demon-politiek der SGP laat conformeren. Bovendien is de politiek van de SGP onder Van der Staaij zodanig verdemoniseerd, dat zelfs Kersten bij kennisneming ervan zich van afschuw zou omdraaien in zijn graf.

Kortom, de Kersten-cultus-presentatie omtrent het Bolier-boek van Kersten is nog te goed voor toilet-papier en slechts brandstof voor de hel. De presentators en de uitgever van het spotboek jegens God en Zijn leer, zullen het genoemde spotboek tot op de bodem van de hel in hun harten voelen inbranden, als zij zich niet waarachtig tot God bekeren.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HUIDIGE REFO-PRIESTERSCHAAR EN HUN POLITIEKE VERTEGENWOORDIGERS HEBBEN ZICHZELF VERACHTELIJK GEMAAKT IN DE OGEN DER WERELD, OMDAT ZIJ HET AANGEZICHT AANNEMEN IN DE WET, MET HET EVANGELIE OP DE LIPPEN (1) - GPPB. (23-09-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HUIDIGE REFO-PRIESTERSCHAAR EN HUN POLITIEKE VERTEGENWOORDIGERS HEBBEN ZICHZELF VERACHTELIJK GEMAAKT IN DE OGEN DER WERELD, OMDAT ZIJ HET AANGEZICHT AANNEMEN IN DE WET, MET HET EVANGELIE OP DE LIPPEN (1)

Schriftlezing: Maleachi 2

Tekst voor de prediking:
"Daarom heb Ik ook u verachtelijk en onwaard gemaakt voor het ganse volk, dewijl gij Mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet", Mal. 2:9.

Over het aannemen van het aangezicht in de wet gesproken (Mal. 2:9):
De over het paard getilde GGinN-oud. Bart Bolier, promoot zijn afgodsboek over het gouden kalf der Afscheiding, SGP-ds. G.H. Kersten, via RD/De Banier-presentatie op Youtube, met medewerking van twee Kersten-buiksprekers, de bijbelheilige-verkrachter, GGinN-ds. J. Weststrate en Kersten-cultus-promotor, GG-ds. A. Schot, in aanwezigheid van de bilderberger ex-hoofdredacteur van het RD/De Banier, dhr. Kranendonk en Co, met het business-oogmerk: "Als het geld in het RD-Banier-kistje klinkt, 't zieltje in de hemel springt."

Tijdens de Kersten-cultus-presentatie op Youtube, werd de persoon van Kersten zodanig verheerlijkt door de genoemde sprekers, dat het dal dorre doodsbeenderen der Afscheiding bij het aanhoren van deze mensverheerlijkende Kersten-fanfare, wel in koor zullen uitroepen: "Een stem Gods, en niet eens mensen!", Hand. 12:22, terwijl zelfs de Naam van Christus door geen der sprekers werd genoemd en door hen werd dan ook niet naar het gezaghebbende Woord Gods verwezen, maar naar de afgod, Kersten. GGinN-ds. Weststrate vergeleek Kersten zelfs met de godvrezende Kaleb die een goed gerucht voortbracht over het door God beloofde land, terwijl Kersten een kwaad gerucht heeft voortgebracht over de belofte Gods die hij plaatste in het harnas van zijn gekopieerde en embryonale onheilsleer.

De laatste spreker, GG-ds. Schot, maakte het zo bont, dat hij aan alle letters van de naam van G.H. Kersten een afzonderlijke betekenis toedacht en die ook ten beste gaf. Uit heel de Afscheidings-geschiedenis blijkt dat er nooit een theoloog uit de Afscheiding is voortgekomen in de bijbelse betekenis van het woord en dat geldt ook ten volle voor Kersten. Kersten heeft van de bijbelse theologie dan ook weinig verstaan. Zijn zogenaamde "Gereformeerde dogmatiek" is op zijn minst neo-calvinistisch en bij het schrijven ervan heeft hij voornamelijk uit de dogmatiek van Bavinck en uit de embryonale-filosofie van Comrie gekopieerd.

Ik weet wel heel zeker, dat mannen als Luther, Calvijn, Kohlbrugge, Huntington, enz. in een onbedaarlijk lachen hadden uitgebarsten als zij het poppenkast-betoog van ds. Schot zouden hebben aangehoord, en dat geldt ook voor GPPB., vooral toen Schot de letter 'r' van Kersten vereenzelvigde met de 'r'; van Reformatie, terwijl Kersten de leer der Reformatie, de rechtvaardiging van de goddeloze, heeft vervalst in de dwaalleer van een embryonale wedergeboorte en in dwaalleer van 'de rechtvaardiging van de gelovige', zoals trouwens ook ds. A. Kort gedaan heeft in zijn boek "wedergeboorte/schijngeboorte" en velen met hem.
Vervolgens relateerde Schot de letter 's' van Kersten aan de SGP. Schot suggereerde zelfs dat Kersten de SGP heeft opgericht op bevel van God, "en hem daarin gezegend heeft" hetgeen een duivelse suggestie is en zelfs blasfemie, aangezien Schot in navolging van Kersten, God tot een politieke god heeft gebrandmerkt, terwijl dat SGP-ese godsbeeld een afgod is van duivelse makelij. God is een heilig theocratisch Wezen, Die zich nimmer en nooit niet met gristelijke demon-politiek der SGP laat conformeren. Bovendien is de politiek van de SGP onder Van der Staaij zodanig verdemoniseerd, dat zelfs Kersten bij kennisneming ervan zich van afschuw zou omdraaien in zijn graf.

Kortom, de Kersten-cultus-presentatie omtrent het Bolier-boek van Kersten is nog te goed voor toilet-papier en slechts brandstof voor de hel. De presentators en de uitgever van het spotboek jegens God en Zijn leer, zullen het genoemde spotboek tot op de bodem van de hel in hun harten voelen inbranden, als zij zich niet waarachtig tot God bekeren.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ZEER VERSLAGEN DISCIPELEN VAN CHRISTUS DOOR CHRISTUS BEVESTIGD IN DE WEDERGEBOORTE IN RUIMERE ZIN (2) - GPPB. (16-09-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ZEER VERSLAGEN DISCIPELEN VAN CHRISTUS DOOR CHRISTUS BEVESTIGD IN DE WEDERGEBOORTE IN RUIMERE ZIN (2)

Schriftlezing: Mattheus 19

Tekst voor de prediking:
"En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods. Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels. En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven be-erven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten", Matth. 19:23-30.

Het resultaat van oudvader-buiksprekerij resulteert in het boek van ds. A. Kort "Wedergeboorte of schijngeboorte", in een 'veronderstelde rechtvaardigmaking van de gelovige'
Zie weerlegging in: '2018 - Theologie Eindtijd/Rubriek'.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE TER HELLE VARENDE JESAJA EN ZIJN VERZOENING MET GOD, INCLUSIEF DE BEKERING VAN ALLE BIJBELHEILIGEN, IS VOLLEDIG OVEREENKOMSTIG DE APOSTOLISCHE RECHTVAARDIGINGSLEER, DOCH CONTRA HET BIBLICISTISCHE DOGMA-BOEK VAN DS. A. KORT - GPPB. (16-09-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE TER HELLE VARENDE JESAJA EN ZIJN VERZOENING MET GOD, INCLUSIEF DE BEKERING VAN ALLE BIJBELHEILIGEN, IS VOLLEDIG OVEREENKOMSTIG DE APOSTOLISCHE RECHTVAARDIGINGSLEER, DOCH CONTRA HET BIBLICISTISCHE DOGMA-BOEK VAN DS. A. KORT (1)

Schriftlezing: Jesaja 6

Tekst voor de prediking:
"In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel. De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol! Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan, en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd; alzo is uw misdaad van u geweken, en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heeren, dewelke zeide: Wien zal Ik zenden, en wie zal voor Ons henengaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij henen. Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worde. Want de HEERE zal die mensen verre wegdoen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren, en zijn om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de haageik, in dewelke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn", Jes. 6.

Het resultaat van oudvader-buiksprekerij resulteert in het boek van ds. A. Kort "Wedergeboorte of schijngeboorte", in een 'veronderstelde rechtvaardigmaking van de gelovige'
Zie weerlegging in: '2018 - Theologie Eindtijd/Rubriek'.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET JAGEN NAAR DE WEDERGEBOORTE-VOLMAAKTHEID IN RUIMERE ZIN DOOR AANSCHOUWEN EN DE KROON DER HEERLIJKHEID IN HET ZALIGE VOORUITSCHIET (2) - GPPB. (09-09-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET JAGEN NAAR DE WEDERGEBOORTE-VOLMAAKTHEID IN RUIMERE ZIN DOOR AANSCHOUWEN EN DE KROON DER HEERLIJKHEID IN HET ZALIGE VOORUITSCHIET (2)

Schriftlezing: 1 Korinthe 9

Tekst voor de prediking:
"Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus", Filip. 3:11-14.

"Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen. En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke", 1 Kor. 9:24-25.


Het resultaat van oudvader-buiksprekerij resulteert in het boek van ds. A. Kort "Wedergeboorte of schijngeboorte", in een 'veronderstelde rechtvaardigmaking van de gelovige'
Zie weerlegging in: '2018 - Theologie Eindtijd/Rubriek'.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS VOLK IS GERECHTVAARDIGD DOOR HET GELOOF VAN CHRISTUS EN JAAGT NAAR DE VOLMAAKTHEID DER WEDERGEBOORTE (1) - GPPB. (09-09-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS VOLK IS GERECHTVAARDIGD DOOR HET GELOOF VAN CHRISTUS EN JAAGT NAAR DE VOLMAAKTHEID DER WEDERGEBOORTE (1)

Schriftlezing: Filippensen 3

Tekst voor de prediking:
"En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof; opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende; of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben", Filip. 3:9-12.

Het resultaat van oudvader-buiksprekerij resulteert in het boek van ds. A. Kort "Wedergeboorte of schijngeboorte", in een 'veronderstelde rechtvaardigmaking van de gelovige'
Zie weerlegging in: '2018 - Theologie Eindtijd/Rubriek'.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STEFANUS PREDIKT HET WERK GODS VANAF DE ADOPTIE VAN MOZES DOOR DE DOCHTER VAN FARAO TOT AAN DE KOMST DES RECHTVAARDIGE EN BLIKSEMT HET SANHEDRIN ALS BLOEDDORSTIGE MOORDENAARS VAN CHRISTUS HUN BRUTE ANTINOMIANISME IN HET GEBLANKETTE AANGEZICHT, WAAROP DE HARTEN VAN DE SANHEDRISTEN BARSTTEN, GELIJK DE HARTEN DER REFO-SANHEDRISTEN BARSTEN VAN DE VIJANDSCHAP ALS ZIJ NAAKT GEBLIKSEMT WORDEN DOOR HETZELFDE GETUIGENIS DES HEILIGEN GEESTES (2) - GPPB. (02-09-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
STEFANUS PREDIKT HET WERK GODS VANAF DE ADOPTIE VAN MOZES DOOR DE DOCHTER VAN FARAO TOT AAN DE KOMST DES RECHTVAARDIGE EN BLIKSEMT HET SANHEDRIN ALS BLOEDDORSTIGE MOORDENAARS VAN CHRISTUS HUN BRUTE ANTINOMIANISME IN HET GEBLANKETTE AANGEZICHT, WAAROP DE HARTEN VAN DE SANHEDRISTEN BARSTTEN, GELIJK DE HARTEN DER REFO-SANHEDRISTEN BARSTEN VAN DE VIJANDSCHAP ALS ZIJ NAAKT GEBLIKSEMT WORDEN DOOR HETZELFDE GETUIGENIS DES HEILIGEN GEESTES (2)

Schriftlezing: Handelingen 7:17-60

Tekst voor de prediking:
"Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden! Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem", Hand. 7:51-54.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HUIDIGE KERK-POLITICI VAN OUDGEREFORMEERD TOT PKN ZIJN ZWANGER VAN DEZELFDE LISTIGE VIJANDSCHAP ALS DE FARAO DIE JOZEF NIET GEKEND HEEFT (1) - GPPB. (02-09-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HUIDIGE KERK-POLITICI VAN OUDGEREFORMEERD TOT PKN ZIJN ZWANGER VAN DEZELFDE LISTIGE VIJANDSCHAP ALS DE FARAO DIE JOZEF NIET GEKEND HEEFT (1)

Schriftlezing: Handelingen 6:8-15 - Handelingen 7:1-19

Tekst voor de prediking:
"Totdat een ander koning opstond, die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht, en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voorttelen", Hand. 7:18-19.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WEEKLACHT VAN DE DOCHTER SIONS IN DE BANDEN DER DIENSTBAARHEID MET EEN AFGEVALLEN KROON DOOR DE VOSSEN BELAAGD (2) - GPPB. (26-08-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WEEKLACHT VAN DE DOCHTER SIONS IN DE BANDEN DER DIENSTBAARHEID MET EEN AFGEVALLEN KROON DOOR DE VOSSEN BELAAGD (2)

Schriftlezing: Jeremia 8:8-22 - Jeremia 9:1-16

Tekst voor de prediking:
"Knechten heersen over ons; er is niemand, die ons uit hun hand rukke. Wij moeten ons brood met gevaar onzes levens halen, vanwege het zwaard der woestijn. Onze huid is zwart geworden gelijk een oven, vanwege den geweldigen storm des hongers. Zij hebben de vrouwen te Sion verkracht, en de jonge dochters in de steden van Juda. De vorsten zijn door hunlieder hand opgehangen; de aangezichten der ouden zijn niet ge-eerd geweest. Zij hebben de jongelingen weggenomen, om te malen, en de jongens struikelen onder het hout. De ouden houden op van de poort, de jongelingen van hun snarenspel. De vreugde onzes harten houdt op, onze rei is in treurigheid veranderd. De kroon onzes hoofds is afgevallen; o wee nu onzer, dat wij zo gezondigd hebben! Daarom is ons hart mat, om deze dingen zijn onze ogen duister geworden. Om des bergs Sions wil, die verwoest is, waar de vossen op lopen", Klaagl. 5:8-18.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE 'REFORMATORISCHE' VERBONDSBREUK -EGYPTE EN ASSYRIE DE HAND GEGEVEN- ALLEEN DOORLEEFD, GEMIJND, BELEDEN EN BEWEEND DOOR GODS GELOUTERDE VOLK EN VERVOLGDE KNECHTEN (1) - GPPB. (26-08-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE 'REFORMATORISCHE' VERBONDSBREUK -EGYPTE EN ASSYRIE DE HAND GEGEVEN- ALLEEN DOORLEEFD, GEMIJND, BELEDEN EN BEWEEND DOOR GODS GELOUTERDE VOLK EN VERVOLGDE KNECHTEN (1)

Schriftlezing: Klaagliederen 5

Tekst voor de prediking:
"Gedenk, HEERE, wat ons geschied is, aanschouw het, en zie onzen smaad aan. Ons erfdeel is tot de vreemdelingen gewend, onze huizen tot de uitlanders. Wij zijn wezen zonder vader, onze moeders zijn als de weduwen. Ons water moeten wij voor geld drinken; ons hout komt ons op prijs te staan. Wij lijden vervolging op onze halzen; zijn wij moede, men laat ons geen rust. Wij hebben den Egyptenaar de hand gegeven, en den Assyrier, om met brood verzadigd te worden. Onze vaders hebben gezondigd, en zijn niet meer, en wij dragen hun ongerechtigheden", Klaagl. 5:1-7.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET ONDERSCHEID TUSSEN DE GEEST DER WAARHEID EN DE GEEST DER DWALING (2) - GPPB. (19-08-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET ONDERSCHEID TUSSEN DE GEEST DER WAARHEID EN DE GEEST DER DWALING (2)

Schriftlezing: 1 Johannes 4

Tekst voor de prediking:
"Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den Geest der waarheid, en den geest der dwaling", 1 Joh. 4:6.

"Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; en alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld", 1 Joh. 4:1-3.


Wat het beproeven (Gr.: doki’mazo) der geesten betekent en wat rechte belijden (Gr.: homolo’geo) betekent.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HUIDIGE POLITIEKE REFO-PREDIKING IS ZWANGER VAN DE GEEST DER WERELD, TERWIJL GODS WARE VOLK DE GEEST UIT GOD HEEFT (1) - GPPB. (19-08-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HUIDIGE POLITIEKE REFO-PREDIKING IS ZWANGER VAN DE GEEST DER WERELD, TERWIJL GODS WARE VOLK DE GEEST UIT GOD HEEFT (1)

Schriftlezing: 1 Korinthe 1:17-31 - 1 Korinthe 2

Tekst voor de prediking:
"Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn", 1 Korinthe 2:12.

Wat Gods volk geschonken is:
"Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is Wijsheid van God, en Rechtvaardigheid, en Heiligmaking, en Verlossing", 1 Kor. 1:30.

Degenen die de Antichrist -the pope- publiek-profaan lofprijzen en ophemelen, zoals o.a. de hoofdredacteurs van het RD dat doen, wijlen ds. Hegger deed en dr. A. Huijgen doet, openbaren zich als de bitterste vijanden van Christus en sluiten zichzelf van de zaligheid uit, omdat zij met hun ophemeling van de Antichrist reeds het beest aanbidden en ook zijn merkteken zullen ontvangen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOT HAS BEEN SAVED BY THE LORD FROM THE DESTRUCTION OF SODOM TO LIVE OUT OF THE CAMP WITH HIM (2) - GPPB. (12-08-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
LOT HAS BEEN SAVED BY THE LORD FROM THE DESTRUCTION OF SODOM TO LIVE OUT OF THE CAMP WITH HIM (2)

Scripture reading: Genesis 19

Text for the sermon:
"And Lot went out at the door to them, and shut the door after him", Gen. 19:6.

"But the men put forth their hand, and pulled Lot into the house to them, and shut the door", Gen. 19:10."

"But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt", Gen. 19:26.

"And the first-born said to the younger, Our father is old, and there is not a man on the earth to come in to us after the manner of all the earth: Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father", Gen. 19:31-32.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

THE DISTINCTION BETWEEN THE TRUE SHEPERD AND THE FALSE SHERPERD (1) - GPPB. (12-08-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
THE DISTINCTION BETWEEN THE TRUE SHEPERD AND THE FALSE SHERPERD (1)

Scripture reading: John 10:1-18

Text for the sermon:
"Verily, verily, I say to you, He that entereth not by the Door into the sheep-fold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth by the Door, is the shepherd of the sheep. To him the Porter openeth; and the sheep hear His voice: and He calleth His own sheep by name, and leadeth them out. And when He putteth forth his own sheep, He goeth before them, and the sheep follow Him: for they know His voice. And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers. This parable spoke Jesus to them: but they understood not what things they were which he spoke to them. Then said Jesus to them again, Verily, verily, I say to you, I am the Door of the sheep. All that ever came before Me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them. I am the door: by Me if any man shall enter he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. The thief cometh not, but to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they may have life, and that they may have it more abundantly. I am the Good Shepherd: the Good Shepherd giveth His life for the sheep. But he that is a hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth, because he is a hireling, and careth not for the sheep. I am the Good Shepherd, and know My sheep, and am known by Mine. As the Father knoweth Me, even so I know the Father: and I lay down My life for the sheep. And other sheep I have which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear My voice; and there shall be one fold, and one Shepherd", John 10:1-16.

The marks of the false sheperds revealed.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JEREMIA'S VOORBIDDING VOOR JUDA DOOR GOD AFGESNEDEN: 'BIDT NIET VOOR DIT VOLK TEN GOEDE' (1) - GPPB. (05-08-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEREMIA'S VOORBIDDING VOOR JUDA DOOR GOD AFGESNEDEN: "BIDT NIET VOOR DIT VOLK TEN GOEDE" (1)

Schriftlezing: Jeremia 14 en 15

Tekst voor de prediking:
"Wijders zeide de HEERE tot mij: Bid niet voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, Ik zal naar hun geschrei niet horen, en ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, Ik zal aan hen geen welgevallen hebben; maar door het zwaard, en door den honger, en door de pestilentie zal Ik hen verteren", Jer. 14:11-12.

"Maar de HEERE zeide tot mij: Al stond Mozes en Samuel voor Mijn aangezicht, zo zou toch Mijn ziel tot dit volk niet wezen; drijf ze weg van Mijn aangezicht, en laat ze uitgaan", Jer. 15:1.

"Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild", Matth. 23:37.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JERUZALEM, JERUZALEM, REFODOM, REFODOM, OF GIJ OOK BEKENDE IN DEZE UW DAG, WAT TOT UW VREDE DIENT (1) - GPPB. (05-08-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JERUZALEM, JERUZALEM, REFODOM, REFODOM, OF GIJ OOK BEKENDE IN DEZE UW DAG, WAT TOT UW VREDE DIENT (1)

Schriftlezing: Lukas 19

Tekst voor de prediking:
"En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen; en zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt", Luk. 19:41-44.

"Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild", Matth. 23:37.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS ONTFERMT ZICH VADERLIJK OVER ZIJN WEZENKERK, WAAR NIEMAND NAAR VRAAGT (2) - GPPB. (29-07-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS ONTFERMT ZICH VADERLIJK OVER ZIJN WEZENKERK, WAAR NIEMAND NAAR VRAAGT (2)

Schriftlezing: Johannes 14

Tekst voor de prediking:
"Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u", Joh. 14:18..

In de huidige refo-kerken en hun kerkorden, inclusief de D.K.O., is geen plaats voor:
1. Mattheus 18:20: "Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen."
2. Ongeschoolde handwerkers die van Godswege geroepen zijn om het Woord te preken, zoals o.a. Bunyan, Spurgeon, Huntington, dat waren;
3. Gods vervolgde getuigen onder het kruis buiten de legerplaats (Joh. 16:2);
4. Bijbels tot stand gekomen huidige huisgemeenten overeenkomstig de NT-huisgemeenten (Rom. 16:5; 1 Kor. 16:9; Kol. 4:15; Fil. 1:2);
5. De zeventig herauten door Christus voor Hem uitgezonden, in de orde van Johannes de Doper, zonder apostolische handoplegging (Luk. 10:1; zie ook Num. 11:25-26).

Dr. Kohlbrugge: "De gelovige is zo dood aan de Wet als een steen, waar hijzelf iets betekenen moet; maar hij is zo levendig bij de Wet als een vuurvlam, waar het om Gods Naam, eer, waarachtigheid en trouw gaat."
uit: 'Kohlbrugge, herder en heraut'

Leg naast dit bijbels getuigenis de monddode huidige priesterschaar, waarvan Gods Woord zegt: "Stomme honden die niet bassen kunnen", Jes. 56:10.

Dr. Kohlbrugge aan Hendrik de Cock: "De apostelen van de Heere geroepen, gehoorzaamden in alles het wettig gezag, maar hun lippen lieten zij niet bedwingen; zij lieten zich geselen en boeien met vrolijk gelaat, stenigen en half dood slaan, maar in hun ambt, hun van de Heere toevertrouwd, waren zij trouw. Uw plicht is het te waken voor de kudde, u toevertrouwd en u dapper tegen de wolven te stellen, gelijk gij ook doet en te protesteren bij het kerkbestuur."
uit: 'Kohlbrugge, herder en heraut'

De Cock heeft de bijbelse vermaning van Kohlbrugge echter in de wind geslagen en is zijn eigen weg gegaan door een afgescheiden kerk-denominatie te stichten, met alle repeterende breuken vandien. Ook de HHK heeft gedaan als De Cock gedaan heeft en God heeft in die menselijke gestichte porseleinen HHomoK-kast geblazen, zodat er niet meer van is overgebleven dan een pelagiaans sodomhuis.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE RECHTERHAND DER GEMEENSCHAP VOORAFGAAND AAN DE BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP - 't VERBOND MET ABRAHAM ZIJN VRIND, BEVESTIGT HIJ VAN KIND TOT KIND (1) - GPPB. (29-07-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE RECHTERHAND DER GEMEENSCHAP VOORAFGAAND AAN DE BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP - 't VERBOND MET ABRAHAM ZIJN VRIND, BEVESTIGT HIJ VAN KIND TOT KIND (1)

Schriftlezing: Psalm 105

Tekst voor de prediking:
"Gij zaad van Abraham, Zijn knecht, gij kinderen van Jakob, Zijn uitverkorene! Hij is de HEERE, onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten; des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak; welken Hij ook gesteld heeft aan Jakob tot een inzetting, aan Israel tot een eeuwig verbond, zeggende: Ik zal u geven het land Kanaan, het snoer van ulieder erfdeel", Ps. 105:-11.

In de huidige refo-kerken en hun kerkorden, inclusief de D.K.O., is geen plaats voor:
1. Mattheus 18:20: "Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen."
2. Ongeschoolde handwerkers die van Godswege geroepen zijn om het Woord te preken, zoals o.a. Bunyan, Spurgeon, Huntington, dat waren;
3. Gods vervolgde getuigen onder het kruis buiten de legerplaats (Joh. 16:2);
4. Bijbels tot stand gekomen huidige huisgemeenten overeenkomstig de NT-huisgemeenten (Rom. 16:5; 1 Kor. 16:9; Kol. 4:15; Fil. 1:2);
5. De zeventig herauten door Christus voor Hem uitgezonden, in de orde van Johannes de Doper, zonder apostolische handoplegging (Luk. 10:1; zie ook Num. 11:25-26).

Dr. Kohlbrugge: "De gelovige is zo dood aan de Wet als een steen, waar hijzelf iets betekenen moet; maar hij is zo levendig bij de Wet als een vuurvlam, waar het om Gods Naam, eer, waarachtigheid en trouw gaat."
uit: 'Kohlbrugge, herder en heraut'

Leg naast dit bijbels getuigenis de monddode huidige priesterschaar, waarvan Gods Woord zegt: "Stomme honden die niet bassen kunnen", Jes. 56:10.

Dr. Kohlbrugge aan Hendrik de Cock: "De apostelen van de Heere geroepen, gehoorzaamden in alles het wettig gezag, maar hun lippen lieten zij niet bedwingen; zij lieten zich geselen en boeien met vrolijk gelaat, stenigen en half dood slaan, maar in hun ambt, hun van de Heere toevertrouwd, waren zij trouw. Uw plicht is het te waken voor de kudde, u toevertrouwd en u dapper tegen de wolven te stellen, gelijk gij ook doet en te protesteren bij het kerkbestuur."
uit: 'Kohlbrugge, herder en heraut'

De Cock heeft de bijbelse vermaning van Kohlbrugge echter in de wind geslagen en is zijn eigen weg gegaan door een afgescheiden kerk-denominatie te stichten, met alle repeterende breuken vandien. Ook de HHK heeft gedaan als De Cock gedaan heeft en God heeft in die menselijke gestichte porseleinen HHomoK-kast geblazen, zodat er niet meer van is overgebleven dan een pelagiaans sodomhuis.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TEN SPIJT VAN ALLE MENSELIJKE KERKORDEN, ZENDT CHRISTUS DE ZEVENTIG VOOR ZICH UIT ALS SCHAPEN TEMIDDEN DER WOLVEN (2) - GPPB. (22-07-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TEN SPIJT VAN ALLE MENSELIJKE KERKORDEN, ZENDT CHRISTUS DE ZEVENTIG VOOR ZICH UIT ALS SCHAPEN TEMIDDEN DER WOLVEN (2)

Schriftlezing: Lukas 10:1-24

Tekst voor de prediking:
"En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou. Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven. Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg. En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize! En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. En blijft in datzelve huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt; want de arbeider is zijn loon waardig; gaat niet over van het ene huis in het andere huis. En in wat stad gij zult ingaan, en zij u ontvangen, eet hetgeen ulieden voorgezet wordt. En geneest de kranken, die daarin zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Maar in wat stad gij zult ingaan, en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt: Ook het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden; nochtans zo weet dit, dat het Koninkrijk Gods nabij u gekomen is. En Ik zeg u, dat het dien van Sodom verdragelijker wezen zal in dien dag, dan dezelve stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, die in u geschied zijn, zij zouden eertijds, in zak en as zittende, zich bekeerd hebben. Doch het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in het oordeel, dan ulieden. En gij, Kapernaum, die tot den hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene, Die Mij gezonden heeft. En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen. Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U. Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren. En Zich kerende naar de discipelen, zeide Hij tot hen alleen: Zalig zijn de ogen, die zien, hetgeen gij ziet. Want Ik zeg u, dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien, hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien; en te horen, hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord", Luk. 10:1-24.

In de huidige refo-kerken en hun kerkorden, inclusief de D.K.O., is geen plaats voor:
1. Mattheus 18:20: "Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen."
2. Ongeschoolde handwerkers die van Godswege geroepen zijn om het Woord te preken, zoals o.a. Bunyan, Spurgeon, Huntington, dat waren;
3. Gods vervolgde getuigen onder het kruis buiten de legerplaats (Joh. 16:2);
4. Bijbels tot stand gekomen huidige huisgemeenten overeenkomstig de NT-huisgemeenten (Rom. 16:5; 1 Kor. 16:9; Kol. 4:15; Fil. 1:2);
5. De zeventig herauten door Christus voor Hem uitgezonden, in de orde van Johannes de Doper, zonder apostolische handoplegging (Luk. 10:1; zie ook Num. 11:25-26).

Dr. Kohlbrugge: "De gelovige is zo dood aan de Wet als een steen, waar hijzelf iets betekenen moet; maar hij is zo levendig bij de Wet als een vuurvlam, waar het om Gods Naam, eer, waarachtigheid en trouw gaat."
uit: 'Kohlbrugge, herder en heraut'

Leg naast dit bijbels getuigenis de monddode huidige priesterschaar, waarvan Gods Woord zegt: "Stomme honden die niet bassen kunnen", Jes. 56:10.

Dr. Kohlbrugge aan Hendrik de Cock: "De apostelen van de Heere geroepen, gehoorzaamden in alles het wettig gezag, maar hun lippen lieten zij niet bedwingen; zij lieten zich geselen en boeien met vrolijk gelaat, stenigen en half dood slaan, maar in hun ambt, hun van de Heere toevertrouwd, waren zij trouw. Uw plicht is het te waken voor de kudde, u toevertrouwd en u dapper tegen de wolven te stellen, gelijk gij ook doet en te protesteren bij het kerkbestuur."
uit: 'Kohlbrugge, herder en heraut'

De Cock heeft de bijbelse vermaning van Kohlbrugge echter in de wind geslagen en is zijn eigen weg gegaan door een afgescheiden kerk-denominatie te stichten, met alle repeterende breuken vandien. Ook de HHK heeft gedaan als De Cock gedaan heeft en God heeft in die menselijke gestichte porseleinen HHomoK-kast geblazen, zodat er niet meer van is overgebleven dan een pelagiaans sodomhuis.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WAAR TWEE OF DRIE IN ZIJN NAAM VERGADERD ZIJN, DAT IS DE WARE KERK EN DAAR IS CHRISTUS TEMIDDEN VAN HEN, TEN SPIJT VAN DE DORDTSE EN HUIDGE KERKORDEN (1) - GPPB. (22-07-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WAAR TWEE OF DRIE IN ZIJN NAAM VERGADERD ZIJN, DAT IS DE WARE KERK EN DAAR IS CHRISTUS TEMIDDEN VAN HEN, TEN SPIJT VAN DE DORDTSE EN HUIDGE KERKORDEN (1)

Schriftlezing: Mattheus 18

Tekst voor de prediking:
"Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen", Matth. 18:20.

In de huidige refo-kerken en hun kerkorden, inclusief de D.K.O., is geen plaats voor:
1. Mattheus 18:20: "Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen."
2. Ongeschoolde handwerkers die van Godswege geroepen zijn om het Woord te preken, zoals o.a. Bunyan, Spurgeon, Huntington, dat waren;
3. Gods vervolgde getuigen onder het kruis buiten de legerplaats (Joh. 16:2);
4. Bijbels tot stand gekomen huidige huisgemeenten overeenkomstig de NT-huisgemeenten (Rom. 16:5; 1 Kor. 16:9; Kol. 4:15; Fil. 1:2);
5. De zeventig herauten door Christus voor Hem uitgezonden, in de orde van Johannes de Doper, zonder apostolische handoplegging (Luk. 10:1; zie ook Num. 11:25-26).

Dr. Kohlbrugge: "De gelovige is zo dood aan de Wet als een steen, waar hijzelf iets betekenen moet; maar hij is zo levendig bij de Wet als een vuurvlam, waar het om Gods Naam, eer, waarachtigheid en trouw gaat."
uit: 'Kohlbrugge, herder en heraut'

Leg naast dit bijbels getuigenis de monddode huidige priesterschaar, waarvan Gods Woord zegt: "Stomme honden die niet bassen kunnen", Jes. 56:10.

Dr. Kohlbrugge aan Hendrik de Cock: "De apostelen van de Heere geroepen, gehoorzaamden in alles het wettig gezag, maar hun lippen lieten zij niet bedwingen; zij lieten zich geselen en boeien met vrolijk gelaat, stenigen en half dood slaan, maar in hun ambt, hun van de Heere toevertrouwd, waren zij trouw. Uw plicht is het te waken voor de kudde, u toevertrouwd en u dapper tegen de wolven te stellen, gelijk gij ook doet en te protesteren bij het kerkbestuur."
uit: 'Kohlbrugge, herder en heraut'

De Cock heeft de bijbelse vermaning van Kohlbrugge echter in de wind geslagen en is zijn eigen weg gegaan door een afgescheiden kerk-denominatie te stichten, met alle repeterende breuken vandien. Ook de HHK heeft gedaan als De Cock gedaan heeft en God heeft in die menselijke gestichte porseleinen HHomoK-kast geblazen, zodat er niet meer van is overgebleven dan een pelagiaans sodomhuis.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS IS DE FONTEIN DES LEVENDE WATERS VOOR DORSTIG-DODE HONDEN EN UITGETEERDE KADAVERS (2) - GPPB. (15-07-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS IS DE FONTEIN DES LEVENDE WATERS VOOR DORSTIG-DODE HONDEN EN UITGETEERDE KADAVERS (2)

Schriftlezing: Johannes 7

Tekst voor de prediking:
"En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was", Joh. 7:37-39.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS DE DEUR STAAT AAN DE DEUR EN KLOPT, DOET ZIJN STEM HOREN, OPENT EN NIEMAND SLUIT, KOMT IN EN HOUDT AVONDMAAL MET ZIJN BRUID EN ZIJ MET HEM (1) - GPPB. (15-07-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS DE DEUR STAAT AAN DE DEUR EN KLOPT, DOET ZIJN STEM HOREN, OPENT EN NIEMAND SLUIT, KOMT IN EN HOUDT AVONDMAAL MET ZIJN BRUID EN ZIJ MET HEM (1)

Schriftlezing: Openbaring 3

Tekst voor de prediking:
"Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij", Openb. 3:20.

RD-leugenmasker opnieuw aangetoond en afgetrokken
De valse Sun-berichtgeving omtrent de brexit-uitspraken van president Trump via een niet bestaande Witte-huis woordvoerder in het bilderberger RD als 'waarheid' gepubliceerd, vervolgens nog meer vervalst door president Trump tijdens het staatsbezoek in Engeland valselijk te laten buikspreken, terwijl Trump de berichtgeving in the Sun en in het RD aantoonbaar verwerpt als fake-nieuws, waarvan CNN, RD, NOS, the Sun, BBC, Washington Post, enz. enz. doorlopend zwanger zijn om de mensheid te manipuleren en te indoctrineren met OPZETTELIJKE duivelse leugen-propaganda, die door het goedgelovige refo-volk en blinde voorgangers ingedronken wordt als water.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ORDE VAN DE WEDERGEBOORTE: CHRISTUS SPREEKT DE DODEN LEVEND EN ZALIG DOOR WOORD EN GEEST WAARVAN HET KOMEN TOT CHRISTUS, OFWEL HET GELOOF IN HEM, HET ZALIGMAKEND GEVOLG IS (1) - GPPB. (08-07-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ORDE VAN DE WEDERGEBOORTE: CHRISTUS SPREEKT DE DODEN LEVEND EN ZALIG DOOR WOORD EN GEEST WAARVAN HET KOMEN TOT CHRISTUS, OFWEL HET GELOOF IN HEM, HET ZALIGMAKEND GEVOLG IS (1)

Schriftlezing: Johannes 6:25-71

Tekst voor de prediking:
"En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage. En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage", Joh. 6:35-40.

Met de bijbelse preek-separatie van McCheyne de valsheid in McCheyne-geschriften van HHK-dr. P. de Vries aangetoond en ontmaskerd, inclusief zijn pelagiaanse rechtvaardigingsleer met Gods Woord doorstoken.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS SPREEKT DE DODEN LEVEND EN ZALIG EN NIET DE ZOGENAAMDE TOEVLUCHTNEMENDE GELOVIGE MENS (1) - GPPB. (08-07-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS SPREEKT DE DODEN LEVEND EN ZALIG EN NIET DE ZOGENAAMDE TOEVLUCHTNEMENDE GELOVIGE MENS (1)

Schriftlezing: Johannes 5

Tekst voor de prediking:
"Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn Woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven", Joh. 5:24-25.

Christus over de afvallige kerken van vandaag, waarvan ambtsdragers en belijders zwanger zijn van het valse kerk- en domineesgeloof:
"Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen", Joh. 5:43.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOD DIE DE GODDELOZE RECHTVAARDIGT DOOR RECHTSPRAAK EN VRIJSPRAAK EN DE GODDELOZE DE GERECHTIGHEID VAN CHRISTUS TOEREKENT, WORDT GELOOFD DOOR DE GERECHTVAARDIGDE ZONDAAR (2)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD DIE DE GODDELOZE RECHTVAARDIGT DOOR RECHTSPRAAK EN VRIJSPRAAK EN DE GODDELOZE DE GERECHTIGHEID VAN CHRISTUS TOEREKENT, WORDT GELOOFD DOOR DE GERECHTVAARDIGDE ZONDAAR, IN DE ORDE VAN 1. DE GODDELIJKE TOEREKENING; 2. DE AANNEMING DES GELOOFS (2)

Schriftlezing: Romeinen 3:19-31 - Romeinen 4

Tekst voor de prediking:
"Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid", Rom. 4:5.

De fascistische SGP gaat -bij monde van SGPlayer Van der Staaij- de bredewegdeur t.a.v. de landelijke zondagsontheiliging nog verder open zetten dan ze al doen, terwijl Gods Geest bij monde van de apostel Paulus degenen die zeggen: "laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkome", onder het rechtvaardige oordeel der verdoemnis plaatst (Rom. 3:8), inclusief de zondagsschenner, HHK-dr. P. de Vries, en wie het ook betreft.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WIE OP DEZE STEEN VALT ZAL VERPLETTERD WORDEN EN OP WIEN HIJ VALT DIEN ZAL HIJ VERMORZELEN (1) - GPPB. (012-07-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WIE OP DEZE STEEN VALT ZAL VERPLETTERD WORDEN EN OP WIEN HIJ VALT DIEN ZAL HIJ VERMORZELEN (1)

Schriftlezing: Mattheus 21

Tekst voor de prediking:
"Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op dezen Steen valt, die zal verpletterd worden; en op wien Hij valt, dien zal Hij vermorzelen. En als de overpriesters en Farizeen deze Zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij, dat Hij van hen sprak", Matth. 21:43-45.

De fascistische SGP gaat -bij monde van SGPlayer Van der Staaij- de bredewegdeur t.a.v. de landelijke zondagsontheiliging nog verder open zetten dan ze al doen, terwijl Gods Geest bij monde van de apostel Paulus degenen die zeggen: "laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkome", onder het rechtvaardige oordeel der verdoemnis plaatst (Rom. 3:8), inclusief de zondagsschenner, HHK-dr. P. de Vries, en wie het ook betreft.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VOOR GODS WARE VOLK IS EEN GRONDSTEEN IN SION GELEGD, EEN BEPROEFDE EN KOSTELIJKE HOEKSTEEN, DIE EEN STEEN DES AANSTOOTS EN EEN ROTS DER ERGERNIS IS VOOR DE LEUGENPROFETEN EN HUN AANBIDDERS (2) - GPPB. (24-06-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOOR GODS WARE VOLK IS EEN GRONDSTEEN IN SION GELEGD, EEN BEPROEFDE EN KOSTELIJKE HOEKSTEEN, DIE EEN STEEN DES AANSTOOTS EN EEN ROTS DER ERGERNIS IS VOOR DE LEUGENPROFETEN EN HUN AANBIDDERS (2)

Schriftlezing: Jesaja 28

Tekst voor de prediking:
"Daarom, hoort des HEEREN woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk, dat te Jeruzalem is! Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een Grondsteen in Sion, een beproefden Steen, een kostelijken Hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten. En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats overlopen. En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden", Jes. 28:-14-18.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VOOR BELIJDERS EN DOMINEES ALS HHK-PELAGIAAN, DR. P. DE VRIES, DIE DE KERKELIJKE HOLLYWOOD-ACTEURS VAN DE NEW CALVINISM-MOVEMENT (PIPER, KELLER, MOHLER, DRISCOLL, ENZ.) TOT ZIJN GEESTVERWANTEN REKENT, IS CHRISTUS EEN STEEN DES AANSTOOTS EN EEN ROTS DER ERGERNIS (1) - GPPB. (24-06-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOOR BELIJDERS EN DOMINEES ALS HHK-PELAGIAAN, DR. P. DE VRIES, DIE DE KERKELIJKE HOLLYWOOD-ACTEURS VAN DE NEW CALVINISM-MOVEMENT (PIPER, KELLER, MOHLER, DRISCOLL, ENZ.) TOT ZIJN GEESTVERWANTEN REKENT, IS CHRISTUS EEN STEEN DES AANSTOOTS EN EEN ROTS DER ERGERNIS, TEN SPIJT VAN WETTISCHE BEDELAARS-THEOLOGIE VAN DR. P. DE VRIES (1)

ZIE OOK ARTIKEL: "BEDELAARS-FANTASIE VAN HHK-PELAGIAAN DR. P. DE VRIES" IN DE RUBRIEK '2018 THEOLOGIE EINDTIJD'

Schriftlezing: Jesaja 8

Tekst voor de prediking:
"Verder zeide de HEERE tot mij: Neem u een grote rol, en schrijf daarop met eens mensen griffel: Haastende tot den roof, is hij spoedig tot den buit! Toen nam ik mij getrouwe getuigen, Uria, den priester, en Zacharia, den zoon van Jeberechja. En ik was tot de profetesse genaderd, die werd zwanger, en baarde een zoon; en de HEERE zeide tot mij: Noem zijn naam MAHER-SCHALAL, CHAZBAZ. Want eer dat knechtje zal kunnen roepen: Mijn vader! of, mijn moeder! zal men den rijkdom van Damaskus, en den buit van Samaria dragen voor het aangezicht van den koning van Assur. En de HEERE sprak nog verder tot mij, zeggende: Dewijl dit volk veracht de wateren van Siloa, die zachtjes gaan, en er vreugde is bij Rezin en den zoon van Remalia. Daarom ziet, zo zal de Heere over hen doen opkomen die sterke en geweldige wateren der rivier, den koning van Assyrie en al zijn heerlijkheid; en hij zal opkomen over al zijn stromen, en gaan over al zijn oevers; en hij zal doortrekken in Juda, hij zal het overstromen, en er doorgaan, hij zal tot aan den hals reiken; en de uitstrekkingen zijner vleugelen zullen vervullen de breedte uws lands, o Immanuel! Vergezelt u te zamen, gij volken! doch wordt verbroken; en neemt ter ore, allen gij, die in verre landen zijt, omgordt u, doch wordt verbroken; omgordt u, doch wordt verbroken! Beraadslaagt een raad, doch hij zal vernietigd worden; spreekt een woord, doch het zal niet bestaan; want God is met ons! Want alzo heeft de HEERE tot mij gezegd, met een sterke hand, en Hij onderwees mij van niet te wandelen op den weg dezes volks, zeggende: Gijlieden zult niet zeggen: Een verbintenis, van alles, waar dit volk van zegt: Het is een verbintenis; en vreest gijlieden hun vreze niet, en verschrikt niet. Den HEERE der heirscharen, Dien zult gijlieden heiligen, en Hij zij uw vreze, en Hij zij uw verschrikking. Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn; maar tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling den twee huizen van Israel, tot een strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen, en vallen, en verbroken worden, en zullen verstrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe; verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik den HEERE verbeiden, Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob, en ik zal Hem verwachten. Ziet, ik en de kinderen, die mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israel, van den HEERE der heirscharen, Die op den berg Sion woont. Wanneer zij dan tot ulieden zeggen zullen: Vraagt waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen, en binnensmonds mompelen; zo zegt: Zal niet een volk zijn God vragen? zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben. En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en hongerig; en het zal geschieden, wanneer hem hongert, en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien; als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn; hij zal verduisterd zijn door angst, en voortgedreven door donkerheid. Maar het land, dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden; gelijk als Hij het in den eersten tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan, en naar het land van Nafthali aan, alzo heeft Hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar den weg zeewaarts aan gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen", Jes. 8:-23.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVIDS GELOOFSSTRIJD TEGEN DE ENAKIETEN EN ZIJN LOFZANG OVER DE GOD ZIJNS HEILS (2) - GPPB. (17-06-2018  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVIDS GELOOFSSTRIJD TEGEN DE ENAKIETEN EN ZIJN LOFZANG OVER DE GOD ZIJNS HEILS (2)

Schriftlezing: 2 Samuel 21:15-22 - 2 Samuel 22

Tekst voor de prediking:
"Voorts hadden de Filistijnen nog een krijg tegen Israel. En David toog af, en zijn knechten met hem, en streden tegen de Filistijnen, dat David moede werd. En Isbi Benob, die van de kinderen van Rafa was, en het gewicht zijner spies driehonderd gewicht kopers, en hij was aangegord met een nieuw zwaard; deze dacht David te slaan. Maar Abisai, de zoon van Zeruja, hielp hem, en sloeg den Filistijn, en doodde hem. Toen zwoeren hem de mannen van David, zeggende: Gij zult niet meer met ons uittrekken ten strijde, opdat gij de lamp van Israel niet uitblust. En het geschiedde daarna, dat er wederom een krijg was te Gob tegen de Filistijnen. Toen sloeg Sibbechai, de Husathiet, Saf, die van de kinderen van Rafa was. Voorts was er nog een krijg te Gob tegen de Filistijnen; en Elhanan, de zoon van Jaare-oregim, sloeg Beth-halachmi, dewelke was met Goliath, den Gethiet, wiens spiesenhout was als een weversboom. Nog was er ook een krijg te Gath; en er was een zeer lang man, die zes vingeren had aan zijn handen, en zes tenen aan zijn voeten, vier en twintig in getal, en deze was ook aan Rafa geboren. En hij hoonde Israel; maar Jonathan, de zoon van Simea, Davids broeder, sloeg hem. Deze vier waren aan Rafa geboren te Gath; en zij vielen door de hand van David, en door de hand zijner knechten", 2 Sam. 21:15-22.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WAPENFEITEN VAN DE HELDEN VAN DAVID -DE KRETHI EN DE PLETHI- IN HET LICHT VAN DE WITTE-BOORDEN-BEWEGING VAN HET BEUNHAZEN-LEGER OUDE REFO-VROUWEN DAT VOLSTREKT ONTBLOOT IS VAN DE WAPENFEITEN DES GELOOFS (1) - GPPB. (17-06-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WAPENFEITEN VAN DE HELDEN VAN DAVID -DE KRETHI EN DE PLETHI- IN HET LICHT VAN DE WITTE-BOORDEN-BEWEGING VAN HET BEUNHAZEN-LEGER OUDE REFO-VROUWEN DAT VOLSTREKT ONTBLOOT IS VAN DE WAPENFEITEN DES GELOOFS (1)

Schriftlezing: 2 Samuel 23

Tekst voor de prediking:
"Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isai zegt, en de man, die hoog is opgericht, de gezalfde van Jakobs God, en liefelijk in psalmen van Israel, zegt: De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israels heeft gezegd, de Rotssteen Israels heeft tot mij gesproken: Er zal zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods. En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van den glans na den regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil, en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten. Maar de mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen, die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten; maar een iegelijk, die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout ener spies; en zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden ter zelver plaats. Dit zijn de namen der helden, die David gehad heeft: Joscheb Baschebeth, de zoon van Tachkemoni, de voornaamste der hoofdlieden. Deze was Adino, de Ezniet, die zich stelde tegen achthonderd, die van hem verslagen werden op eenmaal. En na hem was Eleazar, de zoon van Dodo, zoon van Ahohi, deze was onder de drie helden met David, toen zij de Filistijnen beschimpten, die aldaar ten strijde verzameld waren, en de mannen van Israel waren opgetogen. Deze stond op, en sloeg onder de Filistijnen, totdat zijn hand moede werd, ja, zijn hand aan het zwaard kleefde; en de HEERE wrocht een groot heil ten zelven dage; en het volk keerde wederom hem na, alleenlijk om te plunderen. Na hem nu was Samma, de zoon van Age, de Harariet. Toen de Filistijnen verzameld waren in een dorp, en aldaar een stuk akkers was vol linzen, en het volk voor het aangezicht der Filistijnen vluchtte; zo stelde hij zich in het midden van dat stuk, en verloste dat, en sloeg de Filistijnen; en de HEERE wrocht een groot heil. Ook gingen af drie van de dertig hoofden, en kwamen in den oogst tot David, in de spelonk van Adullam; en de hoop der Filistijnen had zich gelegerd in het dal Rafaim. En David was toen in een vesting; en de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem. En David kreeg lust, en zeide: Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput, die in de poort is? Toen braken die drie helden door het leger der Filistijnen, en putten water uit Bethlehems bornput, die in de poort is, en droegen het, en kwamen tot David; doch hij wilde dat niet drinken, maar goot het uit voor den HEERE. En zeide: Het zij verre van mij, o HEERE, dat ik dit zou doen; zou ik drinken het bloed der mannen, die heengegaan zijn met gevaar van hun leven? En hij wilde het niet drinken. Dit deden die drie helden. Abisai, Joabs broeder, de zoon van Zeruja, die was ook een hoofd van drieen; en die hief zijn spies op tegen driehonderd, die van hem verslagen werden; en hij had een naam onder die drie. Was hij niet de heerlijkste van die drie? Daarom was hij hun tot een overste. Maar hij kwam niet tot aan die eerste drie. Voorts Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dapperen man, groot van daden, van Kabzeel; die sloeg twee sterke leeuwen van Moab; ook ging hij af, en sloeg een leeuw in het midden van een kuil in den sneeuwtijd. Daartoe sloeg hij een Egyptischen man, een man van aanzien; en in de hand des Egyptenaars was een spies, maar hij ging tot hem af met een staf; en hij rukte de spies uit de hand des Egyptenaars, en doodde hem met zijn eigen spies. Die dingen deed Benaja, de zoon van Jojada; dies had hij een naam onder de drie helden. Hij was de heerlijkste van de dertig, maar tot die drie eersten kwam hij niet; en David stelde hem over zijn trawanten", 2 Sam. 23:1-23.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WARE WEDERGEBOORTE DOOR CHRISTUS GELEERD EN DE REFO-VALSE WEDERGEBOORTE DOOR CHRISTUS ONTMASKERD (2) - GPPB. (10-06-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WARE WEDERGEBOORTE DOOR CHRISTUS GELEERD EN DE REFO-VALSE WEDERGEBOORTE DOOR CHRISTUS ONTMASKERD (2)

Schriftlezing: Johannes 3

Tekst voor de prediking:
"De Geest blaast, waarheen Hij wil, en gij hoort Zijn stem; maar gij weet niet vanwaar Hij komt, en waar Hij heen gaat; zo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is," Johannes 3:8.

De valse zielsbedrieglijke wedergeboorteleer van de valskerkelijke Afscheiding, ge-indoctrineerd door ds. G.H. Kersten: "Die wedergeborene, die Christus ingelijfde, kent zich zoo gansch ellendig; het zielsproces hier doorleefd is zoo anders dan wat de historieel geloovige beredeneert. De levendgemaakte klaagt over zijn zonden; weent over zijn ongeluk; gelooft, hoopt en vreest; ziet zich zonder God en Christus in de wereld en vreest niet anders dan een eeuwig verloren gaan. Hij roept om genade en werkt tegelijk om zalig te worden buiten Christus om. Hij geraakt van de zaligheid steeds verder af, naarmate hij zijn ellende klaarder ziet; en hij weet niet van de Zaligmaker, al geniet hij Diens weldaden."
(Geciteerd uit zijn Catechismusverklaring).

Zelfs Kohlbrugge (al was het een engel uit de hemel Gal. 1:8-9) kadert het stuk der ellende in de wedergeboorte, in zijn comriaanse verklaring van de preek van Christus tot Nicodemus, terwijl de wedergeboorte door Woord en Geest totstand komt (zie o.a. Joh. 5:25), waaraan de bediening des doods, die van de wet, voorafgaat (Gal. 2:19). De ziel die Christus wederbaart, gelooft onmiddellijk en daadwerkelijk in Christus, naar Zijn Eigen Getuigenis. Wee degenen die "...de kleinen die in Mij geloven ergeren..." Degenen die na zoveel publieke Schriftgetuigenissen de kleinen blijven ergeren met een vals-comriaanse habitus-fabel, verwijst Christus naar de bodem der zee (Matth. 18:6). Al die betoverde en vals-zalig gesproken zielen in de huidige refo-kerken zullen hun ogen opslaan in de eeuwige pijn, als ze nooit tot de vergeving der zonde en het daadwerkelijke geloof in Christus komen, zoals Jakob te Bethel als een goddeloze gerechtvaardigd en tot het geloof in Christus gekomen is.

De valskerkelijke pelagiaanse rest van het refo-gemenebest leert een schijngeloof zonder de ware wedergeboorte/rechtvaardigmaking en leren de inlijving/wedergeboorte door het (schijn)geloof, terwijl Christus de wedergeboorte leert en als Middelaar van toepassing tot stand brengt door water en Geest, namelijk door vergeving/reiniging en inspraak/vrijspraak.

Hosea 12: "Jakobs bekering ten voorbeeld gesteld", geheel overeenkomstig de leer der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is, geheel overeenkomstig de geloofsgetuigenissen van Hanna, Jesaja, Maria de moeder des Heeren, Paulus, de Samaritaanse vrouw, Zacheus, Lydia, enz. enz.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HETGEEN UIT HET VLEES GEBOREN IS, DAT IS EN BLIJFT VLEES, IN TEGENSTELLING TOT HETGEEN UIT DE GEEST GEBOREN IS, WANT DAT IS EN BLIJFT GEEST (1) - GPPB. (10-06-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HETGEEN UIT HET VLEES GEBOREN IS, DAT IS EN BLIJFT VLEES, IN TEGENSTELLING TOT HETGEEN UIT DE GEEST GEBOREN IS, WANT DAT IS EN BLIJFT GEEST (1)

Schriftlezing: Galaten 4

Tekst voor de prediking:
"Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is Geest", Johannes 3:6.

Hosea 12: "Jakobs bekering ten voorbeeld gesteld."

De inlijving/wedergeboorte geschiedt niet door het geloof, maar uit water en Geest, zoals Christus het Zelf leert.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VERLOREN ZONDAREN ONTVANGEN DE GODDELIJKE VRIJSPRAAK VANUIT EEN GEOPENDE HEMEL, GELIJK JAKOB TE BETHEL, EN WORDEN MET DE ONVRUCHTBARE BRUID VAN CHRISTUS VERVULD MET VROLIJK GEZANG, OMDAT HAAR KINDEREN MEER ZULLEN ZIJN DAN DIE DE MAN HEEFT EN HAAR WORDT GEZEGD DAT ZIJ ZAL ALLE VALSE TONGEN IN HET GERICHT DIE TEGEN HAAR OPSTAAN VERDOEMEN ZAL (2) - GPPB. (03-06-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VERLOREN ZONDAREN ONTVANGEN DE GODDELIJKE VRIJSPRAAK VANUIT EEN GEOPENDE HEMEL, GELIJK JAKOB TE BETHEL, EN WORDEN MET DE ONVRUCHTBARE BRUID VAN CHRISTUS VERVULD MET VROLIJK GEZANG, OMDAT HAAR KINDEREN MEER ZULLEN ZIJN DAN DIE DE MAN HEEFT EN HAAR WORDT GEZEGD DAT ZIJ ALLE VALSE TONG IN HET GERICHT DIE TEGEN HAAR OPSTAAN VERDOEMEN ZAL (2)

Schriftlezing: Jesaja 54

Tekst voor de prediking:
"Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE. Maak de plaats uwer tenten wijd, en dat men de gordijnen uwer woningen uitbreide, verhinder het niet; maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter hand en ter linkerhand; en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en den smaad uws weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israels is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden. Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpale van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden; wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen; en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit Mij; wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk; ook heb Ik den verderver geschapen, om te vernielen. Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE", Jes. 54.

"Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije. Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis; hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; het ene van den berg Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar; want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabie, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is is met haar kinderen. Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder. Want er is geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft", Gal. 4:22-26.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LICHTVAARDIG EN RECHTVAARDIG OORDELEN OVER WARE EN VALSE PROFETEN EN HUN EIGENSCHAPPEN (1) - GPPB. (03-06-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
LICHTVAARDIG EN RECHTVAARDIG OORDELEN OVER WARE EN VALSE PROFETEN EN HUN EIGENSCHAPPEN (1)

Schriftlezing: Mattheus 7

Tekst voor de prediking:
"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen. Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren. Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden! Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; en er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; en de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. En het is geschied, als Jezus deze woorden geeindigd had, dat de scharen zich ontzetten over Zijn leer; want Hij leerde hen, als macht hebbende, en niet als de Schriftgeleerden", Matth. 7.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VEINZENDE PETRUS PUBLIEK SCHERPELIJK BESTRAFT DOOR PAULUS, TERWIJL DS. W. ROOS E.A. VEEL ZWAARDER ZONDIGEN DOOR ONGECENSUREERD GODS HEILIGEN TE VERKRACHTEN (2) - GPPB. (27-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VEINZENDE PETRUS PUBLIEK SCHERPELIJK BESTRAFT DOOR PAULUS, TERWIJL DS. W. ROOS E.A. VEEL ZWAARDER ZONDIGEN DOOR ONGECENSUREERD GODS HEILIGEN TE VERKRACHTEN EN ZULKE KETTERS WORDEN NIET EENS MEER ALS KETTERS AANGEPAKT, MAAR VERRADERLIJK INGEZEGEND - GOD ZAL HET ZIEN EN ZOEKEN- (2)

Schriftlezing: Galaten 2

Tekst voor de prediking:
"En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelven af, vrezende degenen, die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem; alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen; doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelven zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelven tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft", Gal. 2:11-20..

"Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt", Gal. 1:8-9.


--------------------------------------------

"Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig, en het is u zeker", Filipp. 3:1

De vleselijke, twistgierige en schofferende conclusies die sommige roepingloze beunhazen publiceren omtrent de bijbelse wedergeboorte van Jakob te Bethel, is reeds genoegzaam weerlegd met Gods Woord. In de preken op de volgende blokken gaat het voornamelijk over de bijbelse weerlegging jegens de vleselijke pretentie der zelfdecorende beunhazen, die dwars tegen het Woord in, publiek leren, waarvan er in Gods Woord geschreven staat: "Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is", 2 Tim. 3:7-9.

Note: Al Gods ware volk is geroepen om in eigen kring te getuigen en waar ze gaan en staan getuigend te evangeliseren en kerkenraden aan te schrijven als er van een heersende dwaling, en/of zonde sprake is, maar om publiek te leren, is een Goddelijke roeping noodzakelijk (Num. 11:26; Num. 12:1-2; Neh. 6:10-13; Jer. 29:30-32; Jer. 14:13-15; Jer. 23:12-40; Jer. 27:14-16; Jer. 28:15-17; Jer. 29:8-9; Ezechiel 13; Rom. 10:15; Hebr. 5:4; Ef. 4:11; 1 Kor. 1:17; Gal. 1:1; enz.).
Gods ware getuigen kunnen en willen niet eens publiek leren zonder een Goddelijke roeping/zending/goedkeuring, maar roepingloze beunhazen achten een Goddelijk mandaat niet nodig en doen het derhalve allemaal zelf tot hun eigen verderf (denk aan Hananja - zelfs Mirjam brandde haar handen) en jegens anderen met de scheurmakende en verwoestende gevolgen vandien. Dat geldt ook voor ongeroepen dominees. Eldad en Medad hadden wel een Goddelijk mandaat; zij profeteerden weliswaar ongeordend in het leger, maar zij waren wel door God geroepen en de Heilige Geest was op hen (Num. 11:25-26).

De verwoestende gevolgen om ongeroepen te leren
Door de eeuwen heen zijn massa's belijders en zelfs sommige bijbelheiligen op grond van de comriaanse embryo-filosofie een vroegtijdige schijngeboorte aangemeten (ook door sommige godzalige oudvaders), terwijl het eerste geval meestal van een fatale afloop sprake is, maar in het tweede geval is juist bijbels-bewijsbaar sprake van een onwedergeboren tijd, zoals van Jakob duidelijk in Gods Woord beschreven staat, namelijk dat hij een onbekeerd-eertijds gehad heeft vanaf zijn ontvangenis/geboorte tot Bethel toe. In die eertijdse periode heeft Jakob op een vleselijk-wettische wijze met de eerstgeboortezegen gewerkt, waarbij hij niet schroomde om Gods Naam ijdelijk te misbruiken aan het ziekbed van zijn vader. Alle onweerlegbare Schriftbewijzen van Jakobs 1e bekering te Bethel en zijn 2e bekering te Pniel, worden door degenen die zwanger zijn van de comriaanse embryo-filosofie profaan ontkend en vervalst. Jakobs 1e en 2e bekering staan -zeker typologisch gezien- volledig in het kader van de leer van Christus en degenen die Christus' leer profaan overtreden met embryonale hallucinatie, om hun gelijk te halen, hebben God niet (2 Joh. 1:9). Van Simson, Jeremia, David en Johannes de Doper staat er wel duidelijk in Gods Woord beschreven dat zij in de moederschoot zijn wedergeboren, maar van Jakob staat duidelijk geschreven dat hij niet in de moederschoot, maar te Bethel door God wedergeboren en gerechtvaardigd is geworden (Gen. 28:11-22 - Hos. 12:5b - Rom. 9:11).

Nogmaals, Gods Woord leert duidelijk dat niet alleen Ezau, maar ook Jakob in zonden ontvangen en geboren is geworden. Jakob komt in de tussentijd, dus tot Bethel, dan ook in de oude-mens-vruchten openbaar. Degenen die de onweerlegbare Schriftbewijzen hieromtrent vervalsen, zijn scheurmakers van het ergste soort, aangezien zij de leer van Christus in diskrediet stellen door een embryonale schijngeboorte-hypothese, waarvan de hele Afscheiding van het begin af zwanger is geweest. Degenen die Jakob zalig spreken in de moederschoot -waarvoor geen enkel Schriftbewijs aanwezig is- hebben net zoveel kennis van zaken, als een kip van spruitenplukken afweet. Bovendien blijkt ook nog eens, dat roepingloze beunhazen de ergernis van het kruis van Christus teniet gedaan hebben, opdat ze niet vervolgd willen worden, want ze willen -net als Simon de Tovenaar- wel leren en met andermans kalveren en gaven pronken, maar dezulken worden niet om Christus' wil vervolgd, omdat ze als ze zich moeten vrijmaken, ALTIJD water bij de wijn doen ! Dat is een typisch kenmerk van ongeroepen beunhazen, die gaan hand in hand met allerhande ketters en laten hen propagandistisch buikspreken middels hun witgepleisterde etalagekasten.

Er is echter een groot verschil tussen degenen die altijd onnadenkend aangenomen hebben dat Jakob in de moederschoot was wedergeboren (die zijn soms nog te corrigeren), en degenen die op een profane en twist-zieke wijze Jakob een embryonale schijngeboorte in de moederschoot aanmeten, veelal omdat ze daarmee hun eigen schijngeboorte "veilig willen stellen!" De laatsten plegen evenwel valsheid met Gods Geschriften, aangezien Gods Woord onweerlegbaar het tegendeel over Jakob bewijst (Gen. 28:11-22 - Hos. 12:5b - Rom. 9:11). Het oogmerk om genoemde Schriftgegevens over Jakobs rechtvaardigmaking te vervalsen, is ronduit duivels!

Het barst in onze dagen van de roepingloze en buiksprekende beunhazen die Jakobs rechtvaardigmaking te Bethel ontkennen (omdat ze het zelf niet kennen...), en ketterse dominees die het zaligmakernde werk des Heiligen Geestes lasteren in sommige bijbelheiligen, de handen opleggen en dezulken zelfs satanisch vereenzelvigen met dr. Kohlbrugge, die zich nooit schuldig gemaakt heeft aan heiligheidsschennis jegens de bijbelsheiligen (zie volgende alinea). Paulus zegt dat zulke oorblazers opgeblazen zijn en NIETS weten (1 Tim. 6:3-5), waarop het apostolisch bevel luidt: Wijk af van dezulken!

Bij monde van Paulus spreekt de Heilige Geest echter de vloek uit over dominees en/of roepingloze beunhazen, die op een profane wijze sommige bijbelheiligen aantasten en verkrachten in hun zalige staat, met name de bijbelheiligen waarvan hun staat in Christus duidelijk beschreven staat, zoals van Petrus, Jozef en Maria staat beschreven en door HHK-ds. W. Roos aangetast en verkracht worden in hun zalige staat; zoals van de godzalige Mordechai en de gelovige koningin Esther aangetast en verkracht worden in hun zalige staat door GGinN-ds. Weststrate; zoals van Rachel staat beschreven en aangetast en verkracht wordt door HHK-ds. Reinders en HHK-ds. Veldman, enz. Dezulken leren een andere leer en overtreden niet alleen de leer van Christus, maar schofferen ook het zaligmakende werk des Heiligen Geestes in genoemde bijbelheiligen en tasten Christus Zelf aan, al hun vroom-klinkende prekerijen ten spijt. Ook degenen die participeren met genoemde vervalsers en zelfs zwakzinnig-afgodisch promoten, worden door Gods Woord eveneens als ketters aangemerkt (1 Tim. 5:24 - 2 Pet. 2:12). Voor beiden geldt, nadat zij bijbels weerlegd zijn geworden en desondanks in hun ketterijen blijven volharden, dat zij dan naar het apostolisch bevel verworpen moeten worden (Titus 3:10). Omdat de tucht op vervalsers van Gods Woord en jegens allerhande kerk-sodomie achterwege gelaten wordt, heeft God Zijn kandelaar uit de huidige refo-kerken geweerd en Zijn Geest eruit weggenomen.

"Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe", Rom. 8:9b.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VALSE PROFETEN LEREN EEN ANDER EVANGELIE, ZIJN NIET DOOR GOD GEZONDEN, ZIJN OPGEBLAZEN EN WETEN NIETS! (1) - GPPB. (27-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VALSE PROFETEN LEREN EEN ANDER EVANGELIE, ZIJN NIET DOOR GOD GEZONDEN, ZIJN OPGEBLAZEN EN WETEN NIETS! (1)

Schriftlezing: 1 Timotheus 6

Tekst voor de prediking:
"Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken", 1 Tim. 6:3-5.

"O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken", 1 Tim. 6:21-22.

"Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus; die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren sommiger geloof", 2 Tim. 2:15-18.

"Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt", Gal. 1:8-9.


--------------------------------------------

"Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig, en het is u zeker", Filipp. 3:1

De vleselijke, twistgierige en schofferende conclusies die sommige roepingloze beunhazen publiceren omtrent de bijbelse wedergeboorte van Jakob te Bethel, is reeds genoegzaam weerlegd met Gods Woord. In de preken op de volgende blokken gaat het voornamelijk over de bijbelse weerlegging jegens de vleselijke pretentie der zelfdecorende beunhazen, die dwars tegen het Woord in, publiek leren, waarvan er in Gods Woord geschreven staat: "Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is", 2 Tim. 3:7-9.

Note: Al Gods ware volk is geroepen om in eigen kring te getuigen en waar ze gaan en staan getuigend te evangeliseren en kerkenraden aan te schrijven als er van een heersende dwaling, en/of zonde sprake is, maar om publiek te leren, is een Goddelijke roeping noodzakelijk (Num. 11:26; Num. 12:1-2; Neh. 6:10-13; Jer. 29:30-32; Jer. 14:13-15; Jer. 23:12-40; Jer. 27:14-16; Jer. 28:15-17; Jer. 29:8-9; Ezechiel 13; Rom. 10:15; Hebr. 5:4; Ef. 4:11; 1 Kor. 1:17; Gal. 1:1; enz.).
Gods ware getuigen kunnen en willen niet eens publiek leren zonder een Goddelijke roeping/zending/goedkeuring, maar roepingloze beunhazen achten een Goddelijk mandaat niet nodig en doen het derhalve allemaal zelf tot hun eigen verderf (denk aan Hananja - zelfs Mirjam brandde haar handen) en jegens anderen met de scheurmakende en verwoestende gevolgen vandien. Dat geldt ook voor ongeroepen dominees. Eldad en Medad hadden wel een Goddelijk mandaat; zij profeteerden weliswaar ongeordend in het leger, maar zij waren wel door God geroepen en de Heilige Geest was op hen (Num. 11:25-26).

De verwoestende gevolgen om ongeroepen te leren
Door de eeuwen heen zijn massa's belijders en zelfs sommige bijbelheiligen op grond van de comriaanse embryo-filosofie een vroegtijdige schijngeboorte aangemeten (ook door sommige godzalige oudvaders), terwijl het eerste geval meestal van een fatale afloop sprake is, maar in het tweede geval is juist bijbels-bewijsbaar sprake van een onwedergeboren tijd, zoals van Jakob duidelijk in Gods Woord beschreven staat, namelijk dat hij een onbekeerd-eertijds gehad heeft vanaf zijn ontvangenis/geboorte tot Bethel toe. In die eertijdse periode heeft Jakob op een vleselijk-wettische wijze met de eerstgeboortezegen gewerkt, waarbij hij niet schroomde om Gods Naam ijdelijk te misbruiken aan het ziekbed van zijn vader. Alle onweerlegbare Schriftbewijzen van Jakobs 1e bekering te Bethel en zijn 2e bekering te Pniel, worden door degenen die zwanger zijn van de comriaanse embryo-filosofie profaan ontkend en vervalst. Jakobs 1e en 2e bekering staan -zeker typologisch gezien- volledig in het kader van de leer van Christus en degenen die Christus' leer profaan overtreden met embryonale hallucinatie, om hun gelijk te halen, hebben God niet (2 Joh. 1:9). Van Simson, Jeremia, David en Johannes de Doper staat er wel duidelijk in Gods Woord beschreven dat zij in de moederschoot zijn wedergeboren, maar van Jakob staat duidelijk geschreven dat hij niet in de moederschoot, maar te Bethel door God wedergeboren en gerechtvaardigd is geworden (Gen. 28:11-22 - Hos. 12:5b - Rom. 9:11).

Nogmaals, Gods Woord leert duidelijk dat niet alleen Ezau, maar ook Jakob in zonden ontvangen en geboren is geworden. Jakob komt in de tussentijd, dus tot Bethel, dan ook in de oude-mens-vruchten openbaar. Degenen die de onweerlegbare Schriftbewijzen hieromtrent vervalsen, zijn scheurmakers van het ergste soort, aangezien zij de leer van Christus in diskrediet stellen door een embryonale schijngeboorte-hypothese, waarvan de hele Afscheiding van het begin af zwanger is geweest. Degenen die Jakob zalig spreken in de moederschoot -waarvoor geen enkel Schriftbewijs aanwezig is- hebben net zoveel kennis van zaken, als een kip van spruitenplukken afweet. Bovendien blijkt ook nog eens, dat roepingloze beunhazen de ergernis van het kruis van Christus teniet gedaan hebben, opdat ze niet vervolgd willen worden, want ze willen -net als Simon de Tovenaar- wel leren en met andermans kalveren en gaven pronken, maar dezulken worden niet om Christus' wil vervolgd, omdat ze als ze zich moeten vrijmaken, ALTIJD water bij de wijn doen ! Dat is een typisch kenmerk van ongeroepen beunhazen, die gaan hand in hand met allerhande ketters en laten hen propagandistisch buikspreken middels hun witgepleisterde etalagekasten.

Er is echter een groot verschil tussen degenen die altijd onnadenkend aangenomen hebben dat Jakob in de moederschoot was wedergeboren (die zijn soms nog te corrigeren), en degenen die op een profane en twist-zieke wijze Jakob een embryonale schijngeboorte in de moederschoot aanmeten, veelal omdat ze daarmee hun eigen schijngeboorte "veilig willen stellen!" De laatsten plegen evenwel valsheid met Gods Geschriften, aangezien Gods Woord onweerlegbaar het tegendeel over Jakob bewijst (Gen. 28:11-22 - Hos. 12:5b - Rom. 9:11). Het oogmerk om genoemde Schriftgegevens over Jakobs rechtvaardigmaking te vervalsen, is ronduit duivels!

Het barst in onze dagen van de roepingloze en buiksprekende beunhazen die Jakobs rechtvaardigmaking te Bethel ontkennen (omdat ze het zelf niet kennen...), en ketterse dominees die het zaligmakernde werk des Heiligen Geestes lasteren in sommige bijbelheiligen, de handen opleggen en dezulken zelfs satanisch vereenzelvigen met dr. Kohlbrugge, die zich nooit schuldig gemaakt heeft aan heiligheidsschennis jegens de bijbelsheiligen (zie volgende alinea). Paulus zegt dat zulke oorblazers opgeblazen zijn en NIETS weten (1 Tim. 6:3-5), waarop het apostolisch bevel luidt: Wijk af van dezulken!

Bij monde van Paulus spreekt de Heilige Geest echter de vloek uit over dominees en/of roepingloze beunhazen, die op een profane wijze sommige bijbelheiligen aantasten en verkrachten in hun zalige staat, met name de bijbelheiligen waarvan hun staat in Christus duidelijk beschreven staat, zoals van Petrus, Jozef en Maria staat beschreven en door HHK-ds. W. Roos aangetast en verkracht worden in hun zalige staat; zoals van de godzalige Mordechai en de gelovige koningin Esther aangetast en verkracht worden in hun zalige staat door GGinN-ds. Weststrate; zoals van Rachel staat beschreven en aangetast en verkracht wordt door HHK-ds. Reinders en HHK-ds. Veldman, enz. Dezulken leren een andere leer en overtreden niet alleen de leer van Christus, maar schofferen ook het zaligmakende werk des Heiligen Geestes in genoemde bijbelheiligen en tasten Christus Zelf aan, al hun vroom-klinkende prekerijen ten spijt. Ook degenen die participeren met genoemde vervalsers en zelfs zwakzinnig-afgodisch promoten, worden door Gods Woord eveneens als ketters aangemerkt (1 Tim. 5:24 - 2 Pet. 2:12). Voor beiden geldt, nadat zij bijbels weerlegd zijn geworden en desondanks in hun ketterijen blijven volharden, dat zij dan naar het apostolisch bevel verworpen moeten worden (Titus 3:10). Omdat de tucht op vervalsers van Gods Woord en jegens allerhande kerk-sodomie achterwege gelaten wordt, heeft God Zijn kandelaar uit de huidige refo-kerken geweerd en Zijn Geest eruit weggenomen.

"Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe", Rom. 8:9b.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINKSTERDAG 2018 - DE BRUIDEGOM PRIJST ZIJN EIGEN WERK IN ZIJN BRUID ALS ZIJNDE ZIJN MAAKSEL, WAAROP DE BRUID IN DE BRUIDEGOM ROEMT EN VAN HEM GETUIGT DOOR DE GEEST VAN PINKSTEREN (2) - GPPB. (20-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2018 - DE BRUIDEGOM PRIJST ZIJN EIGEN WERK IN ZIJN BRUID ALS ZIJNDE ZIJN MAAKSEL, WAAROP DE BRUID IN DE BRUIDEGOM ROEMT EN VAN HEM GETUIGT DOOR DE GEEST VAN PINKSTEREN (2)

Schriftlezing: Hooglied 4

Tekst voor de prediking:
"Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen tussen uw vlechten; uw haar is als een kudde geiten, die het gras van den berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen, die geschoren zijn, die uit de wasstede opkomen; die al te zamen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is liefelijk; de slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar duizend rondassen aan hangen, altemaal zijnde schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de lelien weiden. Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden, zal Ik gaan tot den mirreberg, en tot den wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, Mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij Mij van den Libanon af, o Bruid! kom bij Mij van den Libanon af; zie van den top van Amana, van den top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt Mij het hart genomen, Mijn zuster, o Bruid! gij hebt Mij het hart genomen, met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, Mijn zuster, o Bruid! hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uwer olien dan alle specerijen! Uw lippen, o bruid! druppen van honigzeem; honig en melk is onder uw tong, en de reuk uwer klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o Bruid! gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus met nardus; nardus en saffraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloe, mitsgaders alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien! Ontwaak, Noordenwind! en kom, Gij Zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!" Hooglied 4.

De vrucht van Pinksteren in de toepassing is de Ere Gods onder het heiligend kruis van Christus.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINKSTERDAG 2018 - DE BRUID VAN CHRISTUS BIDT TER REFORMATIE VAN HAAR HOF OM DE ZUIVERENDE NOORDENWIND EN OM DE VRUCHTBAARMAKENDE ZUIDENWIND OM DE BRUIDEGOM UIT ZIJN HOF ZIJN EDELEN VRUCHTEN TE DOEN ETEN (1) - GPPB. (20-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2018 - DE BRUID VAN CHRISTUS BIDT TER REFORMATIE VAN HAAR HOF OM DE ZUIVERENDE NOORDENWIND EN OM DE VRUCHTBAARMAKENDE ZUIDENWIND OM DE BRUIDEGOM UIT ZIJN HOF ZIJN EDELEN VRUCHTEN TE DOEN ETEN (1)

Schriftlezing: Romeinen 8

Tekst voor de prediking:
"Ontwaak, Noordenwind! en kom, Gij Zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate Zijn edele vruchten!" Hoogl. 4:16.

De vrucht van Pinksteren in de toepassing is de Ere Gods onder het heiligend kruis van Christus.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JAKOB ONTMOET EZAU EN REIST VAN SUKKOTH NAAR SICHEM OM DE HEERE OPNIEUW EEN ALTAAR TE BOUWEN WELKS NAAM HIJ GEEFT: 'DE GOD ISRAELS IS GOD!' (2) - GPPB. (13-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JAKOB ONTMOET EZAU EN REIST VAN SUKKOTH NAAR SICHEM OM DE HEERE OPNIEUW EEN ALTAAR TE BOUWEN WELKS NAAM HIJ GEEFT: 'DE GOD ISRAELS IS GOD!' (2)

Schriftlezing: Genesis 33

Tekst voor de prediking:
"Alzo keerde Ezau dien dag wederom zijns weegs naar Seir toe. Maar Jakob reisde naar Sukkoth, en bouwde een huis voor zich, en maakte hutten voor zijn vee; daarom noemde hij den naam dier plaats Sukkoth. En Jakob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam van Paddan-aram; en hij legerde zich in het gezicht der stad. En hij kocht een deel des velds, waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van Hemor, den vader van Sichem, voor honderd stukken gelds. En hij richtte aldaar een altaar op, en noemde het: De God Israels is God", Gen. 33:16-20.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JAKOBS TWEEDE BEKERING TE PNIEL EN DOOR GOD GEZEGEND MET EEN MEERDERE ZEGEN (1) - GPPB. (13-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JAKOBS TWEEDE BEKERING TE PNIEL EN DOOR GOD GEZEGEND MET EEN MEERDERE ZEGEN (1)

Schriftlezing: Genesis 32

Tekst voor de prediking:
"Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem worstelde. En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent. En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israel; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht. En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar. En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op, als hij door Pniel gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup", Gen. 32:24-31.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HEMELVAARTSDAG 2018 - CHRISTUS TEN HEMEL GEVAREN EN AAN DE RECHTERHAND DES VADERS VERHOOGD, TOTDAT AL ZIJN VIJANDEN ONDER ZIJN VOETEN VERTREDEN ZIJN - GPPB. (11-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEMELVAARTSDAG 2018 - CHRISTUS TEN HEMEL GEVAREN EN AAN DE RECHTERHAND DES VADERS VERHOOGD, TOTDAT AL ZIJN VIJANDEN ONDER ZIJN VOETEN VERTREDEN ZIJN

Schriftlezing: Psalm 110

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn. De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns. Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land. Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen", Ps. 110.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JAKOB MOET OP GODS BEVEL WEER TERUG NAAR BETHEL, WAAR GOD HEM VOND TEN DAGE ZIJNER BENAUWDHEID, VERTREDEN IN ZIJN GEBOORTEBLOED EN DAN WORDT HET EL-BETHEL (2) - GPPB. (07-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JAKOB MOET OP GODS BEVEL WEER TERUG NAAR BETHEL, WAAR GOD HEM VOND TEN DAGE ZIJNER BENAUWDHEID, VERTREDEN IN ZIJN GEBOORTEBLOED EN DAN WORDT HET EL-BETHEL (2)

Schriftlezing: Genesis 35

Tekst voor de prediking:
"Daarna zeide God tot Jakob: Maak u op, trek op naar Beth-el, en woon aldaar; en maak daar een altaar dien God, Die u verscheen, toen gij vluchttet voor het aangezicht van uw broeder Ezau. Toen zeide Jakob tot zijn huisgezin, en tot allen, die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden, die in het midden van u zijn, en reinigt u, en verandert uw klederen; en laat ons ons opmaken, en optrekken naar Beth-el; en ik zal daar een altaar maken dien God, Die mij antwoordt ten dage mijner benauwdheid, en met mij geweest is op den weg, die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jakob al die vreemde goden, die in hun hand waren, en de oorsierselen, die aan hun oren waren, en Jakob verborg ze onder den eikeboom, die bij Sichem is. En zij reisden heen; en Gods verschrikking was over de steden, die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jakob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jakob te Luz, hetwelk is in het land Kanaan (dat is Beth-el), hij en al het volk, dat bij hem was. En hij bouwde aldaar een altaar, en noemde die plaats El Beth-el; want God was hem aldaar geopenbaard geweest, als hij voor zijns broeders aangezicht vlood. En Debora, de voedster van Rebekka, stierf, en zij werd begraven onder aan Beth-el; onder dien eik, welks naam hij noemde Allon-bachuth. En God verscheen Jakob wederom, als hij van Paddan-aram gekomen was; en Hij zegende hem. En God zeide tot hem: Uw naam is Jakob, uw naam zal voortaan niet Jakob genoemd worden, maar Israel zal uw naam zijn; en Hij noemde zijn naam Israel. Voorts zeide God tot hem: Ik ben God de Almachtige! wees vruchtbaar, en vermenigvuldig! Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En dit land, dat Ik aan Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik u geven; en aan uw zaad na u zal Ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats, waar Hij met hem gesproken had. En Jakob stelde een opgericht teken op in die plaats, waar Hij met hem gesproken had, een stenen opgericht teken; en hij stortte daarop drankoffer, en goot olie daarover. En Jakob noemde den naam dier plaats, alwaar God met hem gesproken had, Beth-el", Gen. 35:1-15.

-----------------------------------------------------

Degenen die Jakob met een pauselijke schijngeboorte beplakken in de moederschoot, ondermijnen de leer der Goddelijke uitverkiezing en de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze in het leven van Jakob. Dezulken worden daarin goebeliaans toegejuicht door aartsketter-papegaai, Alexander de kopersmid, die met zijn judaspraktijken en duivelse lasterpraat zich het helse vuur waardig gemaakt heeft (Matth. 5:22)..., terwijl Gods Woord zwart op wit bewijst dat er tussen Jakob en Ezau in de buik van Rebekka geen enkel geestelijk onderscheid aanwezig was, aangezien de ongeboren Jakob geen goed en de ongeboren Ezau geen kwaad gedaan had en andersom (Rom. 9:11). Het is God Die aan Rebekka Zijn eeuwig onderscheidsbesluit bekend maakt tussen die beiden, waarvan Jakob de zaligmakende toepassing ontving te Bethel en Ezau van eeuwigheid door God gehaat en verworpen blijkt te zijn.

Van Simson, Jeremia, David en Johannes de Doper staat o.a. wel duidelijk geschreven dat zij in de baarmoeder wedergeboren zijn geworden, echter niet door heilige ontvangenis, want zij allen zijn in zonden ontvangen en daarna wedergeboren in de moederschoot, aangezien alleen het Kindeke Jezus door de heilige ontvangenis des Heiligen Geestes ontvangen en geboren is.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN HUIS GODS, EEN POORT DES HEMELS - JAKOB TE BETHEL DOOR GOD GERECHTVAARDIGD ALS EEN GODDELOZE EN JAKOB RICHT EEN GEDENKSTEEN OP (1) - GPPB. (07-05-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN HUIS GODS, EEN POORT DES HEMELS - JAKOB TE BETHEL DOOR GOD ALS EEN GODDELOZE GERECHTVAARDIGD EN JAKOB RICHT EEN GEDENKSTEEN OP (1)

Opening nieuw kerkgebouw - 'gedenksteen'


Schriftlezing: Genesis 28

Tekst voor de prediking:
"Jakob dan toog uit van Ber-seba, en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte; want de zon was ondergegaan; en hij nam van de stenen dier plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en leide zich te slapen te dierzelver plaats. En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb. Toen nu Jakob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is de HEERE aan deze plaats, en ik heb het niet geweten! En hij vreesde, en zeide: Hoe vreselijk is deze plaats! Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels! Toen stond Jakob des morgens vroeg op, en hij nam dien steen, dien hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie boven op. En hij noemde den naam dier plaats Beth-el; daar toch de naam dier stad te voren was Luz. En Jakob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met mij geweest zal zijn, en mij behoed zal hebben op dezen weg, dien ik reize, en mij gegeven zal hebben brood om te eten, en klederen om aan te trekken; en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn; zo zal de HEERE mij tot een God zijn! En deze steen, dien ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen, en van alles, wat Gij mij geven zult, zal ik U voorzeker de tienden geven!" Gen. 28:10-22.

"Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend aangaande toekomende dingen", Hebr. 11:20.

"En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen", Joh. 1:52.


-----------------------------------------------------

Degenen die Jakob met een pauselijke schijngeboorte beplakken in de moederschoot, ondermijnen de leer der Goddelijke uitverkiezing en de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze in het leven van Jakob. Dezulken worden daarin goebeliaans toegejuicht door aartsketter-papegaai, Alexander de kopersmid, die met zijn judaspraktijken en duivelse lasterpraat zich het helse vuur waardig gemaakt heeft (Matth. 5:22)..., terwijl Gods Woord zwart op wit bewijst dat er tussen Jakob en Ezau in de buik van Rebekka geen enkel geestelijk onderscheid aanwezig was, aangezien de ongeboren Jakob geen goed en de ongeboren Ezau geen kwaad gedaan had en andersom (Rom. 9:11). Het is God Die aan Rebekka Zijn eeuwig onderscheidsbesluit bekend maakt tussen die beiden, waarvan Jakob de zaligmakende toepassing ontving te Bethel en Ezau van eeuwigheid door God gehaat en verworpen blijkt te zijn.

Van Simson, Jeremia, David en Johannes de Doper staat o.a. wel duidelijk geschreven dat zij in de baarmoeder wedergeboren zijn geworden, echter niet door heilige ontvangenis, want zij allen zijn in zonden ontvangen en daarna wedergeboren in de moederschoot, aangezien alleen het Kindeke Jezus door de heilige ontvangenis des Heiligen Geestes ontvangen en geboren is.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EFRAÏMS AFVAL; GODS TWIST MET JUDA EN JAKOBS REDDING - 'TE BETHEL VOND HIJ HEM EN ALDAAR SPRAK HIJ MET ONS' (2) - GPPB. (29-04-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EFRAÏMS AFVAL; GODS TWIST MET JUDA, EN JAKOBS REDDING - 'TE BETHEL VOND HIJ HEM EN ALDAAR SPRAK HIJ MET ONS' (2)

Schriftlezing: Hosea 12

Tekst voor de prediking:
"Efraim weidt zich met wind, en jaagt den oostenwind na; den gansen dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting; en zij maken verbond met Assur, en de olie wordt naar Egypte gevoerd. Ook heeft de HEERE een twist met Juda, en Hij zal bezoeking doen over Jakob naar zijn wegen, naar zijn handelingen zal Hij hem vergelden. In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen; en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen den Engel, en overmocht Hem; hij weende en smeekte Hem. Te Beth-el vond Hij hem, en aldaar sprak Hij met ons; namelijk, de HEERE, de God der heirscharen; HEERE is Zijn gedenknaam. Gij dan, bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht, en wacht geduriglijk op uw God. In des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal, hij bemint te verdrukken; nog zegt Efraim: Evenwel ben ik rijk geworden, ik heb mij groot goed verkregen; in al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden, die zonde zij. Maar Ik ben de HEERE, uw God, van Egypteland af; Ik zal u nog in tenten doen wonen, als in de dagen der samenkomst; en Ik zal spreken tot de profeten, en Ik zal het gezicht vermenigvuldigen; en door den dienst der profeten zal Ik gelijkenissen voorstellen", Hosea 12:1-11.

-----------------------------------------------------

Degenen die Jakob met een pauselijke schijngeboorte beplakken in de moederschoot, ondermijnen de leer der Goddelijke uitverkiezing en de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze in het leven van Jakob. Dezulken worden daarin goebeliaans toegejuicht door aartsketter-papegaai, Alexander de kopersmid, die met zijn judaspraktijken en duivelse lasterpraat zich het helse vuur waardig gemaakt heeft (Matth. 5:22)..., terwijl Gods Woord zwart op wit bewijst dat er tussen Jakob en Ezau in de buik van Rebekka geen enkel geestelijk onderscheid aanwezig was, aangezien de ongeboren Jakob geen goed en de ongeboren Ezau geen kwaad gedaan had en andersom (Rom. 9:11). Het is God Die aan Rebekka Zijn eeuwig onderscheidsbesluit bekend maakt tussen die beiden, waarvan Jakob de zaligmakende toepassing ontving te Bethel en Ezau van eeuwigheid door God gehaat en verworpen blijkt te zijn.

Van Simson, Jeremia, David en Johannes de Doper staat o.a. wel duidelijk geschreven dat zij in de baarmoeder wedergeboren zijn geworden, echter niet door heilige ontvangenis, want zij allen zijn in zonden ontvangen en daarna wedergeboren in de moederschoot, aangezien alleen het Kindeke Jezus door de heilige ontvangenis des Heiligen Geestes ontvangen en geboren is.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOD MAAKT REBEKKA ZIJN EEUWIG VOORNEMEN BEKEND OMTRENT DE TWEE VOLKEN IN HAAR BUIK, TERWIJL ZOWEL JAKOB ALS EZAU VAN DEZELFDE ZONDELAP GESCHEURD, IN ZONDEN ONTVANGEN EN GEBOREN WAREN, NOCH GOED NOCH KWAAD GEDAAN HADDEN (1) - GPPB. (29-04-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD MAAKT REBEKKA ZIJN EEUWIG VOORNEMEN BEKEND OMTRENT DE TWEE VOLKEN IN HAAR BUIK, TERWIJL ZOWEL JAKOB ALS EZAU VAN DEZELFDE ZONDELAP GESCHEURD, IN ZONDEN ONTVANGEN EN GEBOREN WERDEN, NOCH GOED NOCH KWAAD GEDAAN HADDEN (1)

Schriftlezing: Romeinen 9

Tekst voor de prediking:
"En niet alleenlijk deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij uit een bevrucht was, namelijk Izaak, onzen vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende; zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen. Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat", Rom. 9:10-13.

-----------------------------------------------------

Degenen die Jakob met een pauselijke schijngeboorte beplakken in de moederschoot, ondermijnen de leer der Goddelijke uitverkiezing en de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze in het leven van Jakob. Dezulken worden daarin goebeliaans toegejuicht door aartsketter-papegaai, Alexander de kopersmid, die met zijn judaspraktijken en duivelse lasterpraat zich het helse vuur waardig gemaakt heeft (Matth. 5:22)..., terwijl Gods Woord zwart op wit bewijst dat er tussen Jakob en Ezau in de buik van Rebekka geen enkel geestelijk onderscheid aanwezig was, aangezien de ongeboren Jakob geen goed en de ongeboren Ezau geen kwaad gedaan had en andersom (Rom. 9:11). Het is God Die aan Rebekka Zijn eeuwig onderscheidsbesluit bekend maakt tussen die beiden, waarvan Jakob de zaligmakende toepassing ontving te Bethel en Ezau van eeuwigheid door God gehaat en verworpen blijkt te zijn.

Van Simson, Jeremia, David en Johannes de Doper staat o.a. wel duidelijk geschreven dat zij in de baarmoeder wedergeboren zijn geworden, echter niet door heilige ontvangenis, want zij allen zijn in zonden ontvangen en daarna wedergeboren in de moederschoot, aangezien alleen het Kindeke Jezus door de heilige ontvangenis des Heiligen Geestes ontvangen en geboren is.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE PROFEET MICHA SPREEKT EEN STRAFREDE UIT TEGEN DE POLITIEKE EN KERKELIJKE CORRUPTIE IN ONZE DAGEN EN KONDIGT DE OORDELEN GODS AAN (2)
- GPPB. (22-04-2018)
  Klik hier
      
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE PROFEET MICHA SPREEKT EEN STRAFREDE UIT TEGEN DE POLITIEKE EN KERKELIJKE CORRUPTIE IN ONZE DAGEN EN KONDIGT DE OORDELEN GODS AAN (2)

100 JAAR SGP-BESTAAN ZAL VOOR EEUWIG VERGAAN !

Alle SGP-dominees hebben Artikel 36 NGB verraden, door te stemmen op de Christus-verradende vrijheid-van-valse godsdiensten-partij, de SGP.


Dominees/belijders/kerken/RD-media die vrijheid van valse godsdiensten voorstaan en/of op de SGP stemmen, hebben Christus en Zijn alleen-geldende leer van de steilte in de afgrond geworpen en zijn dus ook verraders van Christus, gelijk de vrome Joden van weleer: "En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg", Luk. 4:28-30.

De vrijheid-van-valse godsdiensten-dominees/belijders/kerken/RD-media, die talloze keren uitdrukkelijk gewaarschuwd zijn, zijn door Christus en Zijn Geest voorgoed verlaten, zoals bovenstaand tekstgedeelte uitdrukkelijk leert, hetgeen ook hoorbaar, zichtbaar en tastbaar is !

---------------------------------------------------

Schriftlezing: Micha 3

Tekst voor de prediking:
"Voorts zeide ik: Hoort nu, gij hoofden Jakobs, en gij oversten van het huis Israels! Betaamt het ulieden niet het recht te weten? Zij haten het goede, en hebben het kwade lief; zij roven hun huid van hen af, en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het, die het vlees mijns volks eten, en hun huid afstropen, en hun beenderen verbreken; en vaneen leggen, gelijk als in een pot, en als vlees in het midden eens ketels. Alsdan zullen zij roepen tot den HEERE, doch Hij zal hen niet verhoren; maar zal Zijn aangezicht te dier tijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. Alzo zegt de HEERE, tegen de profeten, die Mijn volk verleiden; die met hun tanden bijten, en roepen vrede uit; maar die niet geeft in hun mond, tegen dien zo heiligen zij een krijg. Daarom zal het nacht voor ulieden worden vanwege het gezicht, en ulieden zal duisternis zijn vanwege de waarzegging; en de zon zal over deze profeten ondergaan; en de dag zal over hen zwart worden. En de zieners zullen beschaamd, en de waarzeggers schaamrood worden; en zij zullen al te zamen de bovenste lip bewimpelen; want er zal geen antwoord Gods zijn. Maar waarlijk, ik ben vol krachts van den Geest des HEEREN; en vol van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Israel zijn zonde. Hoort nu dit, gij hoofden van het huis Jakobs, en gij oversten van het huis Israels! die van het gericht een gruwel hebt, en al wat recht is verkeert; bouwende Sion met bloed, en Jeruzalem met onrecht. Haar hoofden rechten om geschenken, en haar priesters leren om loon, en haar profeten waarzeggen om geld; nog steunen zij op den HEERE, zeggende: Is de HEERE niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen. Daarom, om uwentwil, zal Sion als een akker geploegd worden, en Jeruzalem zal tot steenhopen worden, en de berg dezes huizes tot hoogten eens wouds", Micha 3.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VERDERFELIJKE AFGODERIJ BEDEKTELIJK INGEVOERD ONDER EEN REFORMATORISCHE VLAG (1) - GPPB. (22-04-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VERDERFELIJKE AFGODERIJ BEDEKTELIJK INGEVOERD ONDER EEN REFORMATORISCHE VLAG (1)

100 JAAR SGP-BESTAAN ZAL VOOR EEUWIG VERGAAN !

Alle SGP-dominees hebben Artikel 36 NGB verraden, door te stemmen op de Christus-verradende vrijheid-van-valse godsdiensten-partij, de SGP.


Dominees/belijders/kerken/RD-media die vrijheid van valse godsdiensten voorstaan en/of op de SGP stemmen, hebben Christus en Zijn alleen-geldende leer van de steilte in de afgrond geworpen en zijn dus ook verraders van Christus, gelijk de vrome Joden van weleer: "En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg", Luk. 4:28-30.

De vrijheid-van-valse godsdiensten-dominees/belijders/kerken/RD-media, die talloze keren uitdrukkelijk gewaarschuwd zijn, zijn door Christus en Zijn Geest voorgoed verlaten, zoals bovenstaand tekstgedeelte uitdrukkelijk leert, hetgeen ook hoorbaar, zichtbaar en tastbaar is !

---------------------------------------------------

Schriftlezing: 2 Petrus 2

Tekst voor de prediking:
"En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; en velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht; en de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven; en den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft; (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken); zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren; daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen. Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden; en zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking; die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen den weg van Balaam, den zoon van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft; maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling wandelen; belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk", 2 Pet. 2.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O GOD! GEEF DEN KONING UW RECHTEN EN UW GERECHTIGHEID DEN ZOON DES KONINGS (2) - GPPB. (15-04-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
O GOD! GEEF DEN KONING UW RECHTEN EN UW GERECHTIGHEID DEN ZOON DES KONINGS (2)

Schriftlezing: Psalm 72

Tekst voor de prediking:
"Voor Salomo. O God! geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings. Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten; hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen. Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft. Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen. Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Geloofd zij de HEERE God, de God Israels, Die alleen wonderen doet. En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, den zoon van Isai, hebben een einde", Psalm 72.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IK ZAL VAN GOEDERTIERENHEID EN RECHT ZINGEN (1) - GPPB. (15-04-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IK ZAL VAN GOEDERTIERENHEID EN RECHT ZINGEN (1)

Schriftlezing: Psalm 101

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van David. Ik zal van goedertierenheid en recht zingen; U zal ik psalmzingen, o HEERE! Ik zal verstandelijk handelen in den oprechten weg; wanneer zult Gij tot mij komen? Ik zal in het midden mijns huizes wandelen, in oprechtigheid mijns harten. Ik zal geen Belialsstuk voor mijn ogen stellen; ik haat het doen der afvalligen, het zal mij niet aankleven. Het verkeerde hart zal van mij wijken; den boze zal ik niet kennen. Die zijn naaste in het heimelijke achterklapt; dien zal ik verdelgen; die hoog van ogen is, en trots van hart, die zal ik niet vermogen. Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in het land, dat zij bij mij zitten; die in den oprechten weg wandelt, die zal mij dienen. Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet blijven; die leugenen spreekt, zal voor mijn ogen niet bevestigd worden. Allen morgen zal ik alle goddelozen des lands verdelgen, om uit de stad des HEEREN alle werkers der ongerechtigheid uit te roeien", Psalm 101.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET LIJDEN VAN CHRISTUS EN HET LIJDEN OM CHRISTUS' WIL, IS EEN BRON VAN VERTROOSTING VOOR GODS VERDRUKTE VOLK (2) - GPPB. (08-04-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET LIJDEN VAN CHRISTUS EN HET LIJDEN OM CHRISTUS' WIL, IS EEN BRON VAN VERTROOSTING VOOR GODS VERDRUKTE VOLK (2)

Schriftlezing: 2 Korinthe 1

Tekst voor de prediking:
"Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, met al de heiligen, die in geheel Achaje zijn: Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting; Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij zelven van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, hetwelk wij ook lijden; hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid; en onze hoop van u is vast, als die weten, dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azie overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Ja, wij hadden al zelven in onszelven het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelven vertrouwen zouden, maar op God, Die de doden verwekt; Die ons uit zo groten dood verlost heeft, en nog verlost; op Welken wij hopen, dat Hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gijlieden ook medearbeidt voor ons door het gebed, opdat over de gave, door vele personen aan ons teweeggebracht ook voor ons dankzegging door velen gedaan worde. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij ulieden. Want wij schrijven u geen andere dingen, dan die gij kent, of ook erkent; en ik hoop, dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult; gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in den dag van den Heere Jezus. En op dit betrouwen wilde ik te voren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben; en door uw stad naar Macedonie gaan, en wederom van Macedonie tot u komen, en van ulieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen, ja, ja, en neen, neen? Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen. Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij, en Silvanus, en Timotheus, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem. Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God; Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. Doch ik aanroepe God tot een Getuige over mijn ziel, dat ik, om u te sparen, nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof", 2 Korinthe 1.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIE GOD IS ONS EEN GOD VAN VOLKOMEN ZALIGHEID EN BIJ HEM ZIJN UITKOMSTEN TEGEN DE DOOD (1) - GPPB. (08-04-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DIE GOD IS ONS EEN GOD VAN VOLKOMEN ZALIGHEID EN BIJ HEM ZIJN UITKOMSTEN TEGEN DE DOOD (1)

Schriftlezing: Psalm 68

Tekst voor de prediking:
"Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela. Die God is ons een God van volkomene Zaligheid; en bij den HEERE, den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood. Voorzeker zal God den kop Zijner vijanden verslaan, den harigen schedel desgenen, die in zijn schulden wandelt. De Heere heeft gezegd: Ik zal wederbrengen uit Basan; Ik zal wederbrengen uit de diepten der zee; opdat gij uw voet, ja, de tong uwer honden, moogt steken in het bloed van de vijanden, van een iegelijk van hen", Psalm 68:19-23.

Ds. Kieviet en valse GG-oecumeen, I.A. Kole, publiceren RD-bladvulling dode rechtzinnigheid met een godsdienstig sausje.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PASEN 2018 - DOOR DE OPSTANDING VAN CHRISTUS WEDERGEBOREN TOT EEN LEVENDE HOOP, WAARVAN DE VRUCHT IS DE ERE GODS (2) - GPPB. (01-04-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PASEN 2018 - DOOR DE OPSTANDING VAN CHRISTUS WEDERGEBOREN TOT EEN LEVENDE HOOP, WAARVAN DE VRUCHT IS DE ERE GODS (2)

Schriftlezing: 1 Petrus 1

Tekst voor de prediking:
"Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden", 1 Pet. 1:3.

De wedergeboorte en het "ingestorte" (habitus)-geloof door de Afscheiding geisoleerd van Christus en het levendmakende Woord.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PASEN 2018 - IN DE NAAM VAN DE OPGESTANE LEVENSVORST BEKERING EN VERGEVING DER ZONDEN GEPREDIKT ONDER ALLE VOLKEN (1) - GPPB. (01-04-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PASEN 2018 - IN DE NAAM VAN DE OPGESTANE LEVENSVORST BEKERING EN VERGEVING DER ZONDEN GEPREDIKT ONDER ALLE VOLKEN (1)

Schriftlezing: Lukas 24

Tekst voor de prediking:
"En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem", Luk. 24:47.

"Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israel te geven bekering en vergeving der zonden", Hand. 5:31.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOEDE VRIJDAG 2018 - CHRISTUS EENMAAL GESTORVEN EN WIJ MET HEM - GPPB. (30-03-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOEDE VRIJDAG 2018 - CHRISTUS EENMAAL GESTORVEN EN WIJ MET HEM

Schriftlezing: Romeinen 5:19-21 - Romeinen 6

Tekst voor de prediking:
"Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere", Rom. 6:10-11.

"Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden", Hebr. 10:14.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS ALS LIJDENDE BORG ALS EEN SPOTKONING TENTOONGESTELD EN VOLSTREKT ONBEKEND EN GEMEDEN DOOR HET REFO-GEMENEBEST (2) - GPPB. (25-03-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS ALS LIJDENDE BORG ALS EEN SPOTKONING TENTOONGESTELD EN VOLSTREKT ONBEKEND EN GEMEDEN DOOR HET REFO-GEMENEBEST (2)

Schriftlezing: Johannes 19

Tekst voor de prediking:
"En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en wierpen Hem een purperen kleed om; en zeiden: Wees gegroet, Gij Koning der Joden! En zij gaven Hem kinnebakslagen", Joh. 19:2-3.

"Van toen af zocht Pilatus Hem los te laten; maar de Joden riepen, zeggende: Indien gij Dezen loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet; een iegelijk, die zichzelven koning maakt, wederspreekt den keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit, en zat neder op den rechterstoel, in de plaats, genaamd Lithostrotos, en in het Hebreeuws Gabbatha. En het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zesde ure; en hij zeide tot de Joden: Ziet, uw Koning! Maar zij riepen: Neem weg, neem weg, kruis Hem! Pilatus zeide tot hen: Zal ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning, dan den keizer. Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg", Joh. 19:12-16.


Binnen het Refodom is het lijden om Christus' wil totaal onbekend onder de huidige priesterschaar, aangezien zij de ergernis van het kruis vernietigd hebben om niet vervolgd te worden en derhalve bedanken voor de eer die Mozes te beurt viel en al Gods ware volk met hem, namelijk, om liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonden te hebben, want dat laatste is zelfs een entertainment-trend binnen de witgepleisterde Ikabod-kerken.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET BID-EN-WERK EVANGELIE VAN DE HUIDIGE REFO-MENIGTE LUIDT: 'WEG MET DEZE EN LAAT ONS BARABBAS LOS!' - GPPB. (25-03-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET BID-EN-WERK EVANGELIE VAN DE HUIDIGE REFO-MENIGTE LUIDT: 'WEG MET DEZE EN LAAT ONS BARABBAS LOS!'

Schriftlezing: Lukas 23

Tekst voor de prediking:
"Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Bar-abbas los", Luk. 23:18.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TWEE EIGENDOMSKINDEREN VAN CHRISTUS -DE GODVREZEND-ONBUIGZAME MORDECHAI EN DE GELOOFSHELDIN KONINGIN ESTHER- DOOR OGG-ds. J. WESTSTRATE VERKRACHT, MAAR DOOR GOD UITVERKOREN, GELIEFD EN VERHOOGD (2) - GPPB. (18-03-2018)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TWEE EIGENDOMSKINDEREN VAN CHRISTUS -DE GODVREZEND-ONBUIGZAME MORDECHAI EN DE GELOOFSHELDIN KONINGIN ESTHER- DOOR GGinN-ds. J. WESTSTRATE VERKRACHT *, MAAR DOOR GOD UITVERKOREN, GELIEFD EN VERHOOGD (2)

* ZIE: RUBRIEK 2018 THEOLOGIE-EINDTIJD/ARTIKELEN

Schriftlezing: Esther 3 en 4

Tekst voor de prediking:
"Zo zeide Mordechai, dat men Esther wederom zeggen zou: Beeld u niet in, in uw ziel, dat gij zult ontkomen in het huis des konings, meer dan al de andere Joden. Want indien gij enigszins zwijgen zult te dezer tijd, zo zal den Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan; maar gij en uws vaders huis zult omkomen; en wie weet, of gij niet om zulken tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt. Toen zeide Esther, dat men Mordechai weder aanzeggen zou: Ga, vergader al de Joden, die te Susan gevonden worden, en vast voor mij, en eet of drinkt niet, in drie dagen, nacht noch dag; ik en mijn jonge dochters zullen ook alzo vasten, en alzo zal ik tot den koning ingaan, hetwelk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkome, zo kom ik om", Esther 4:13-16.

* Het genocide-plan van Haman jegens het volk der Joden door God verijdeld, door middel van de godvrezende Mordechai en de geloofsheldin, koningin Esther, terwijl de abortus-slachthuizen in het Westen op volle toeren draaien, waarin de fascistische SGP gelimiteerd participeert met collectegeld van de refokerken....

* De geestelijke moordaanslagen door bepaalde refo-dominees op de bijbelheiligen, o.a. op Mordechai, koningin Esther, Rachel, Petrus, Jozef en Maria, en de godtergende koehandel die daaruit voortkwam, affiniëren met het genocideplan van Haman.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BETHEL EN PNIEL ALS TYPEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE BEKERING IS GEHEEL OVEREENKOMSTIG MET DE APOSTOLISCHE LEER - HET GELOOFSLEVEN VAN GODS KINDEREN DIE DE TWEEDE BEKERING KENNEN, KRIJGT EEN ANDERE GANG (1) - GPPB. (18-03-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BETHEL EN PNIEL ALS TYPEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE BEKERING IS GEHEEL OVEREENKOMSTIG MET DE APOSTOLISCHE LEER - HET GELOOFSLEVEN VAN GODS KINDEREN DIE DE TWEEDE BEKERING KENNEN, KRIJGT EEN ANDERE GANG (1)

Schriftlezing: Hebreen 5 - Hebr. 6:1-6

Tekst voor de prediking:
"Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet vaste spijze. Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads", Hebr. 5:12-14.

"...en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders", Luk. 22:32b.

"Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was", 1 Kor. 13:11.


* Onderscheid tussen de eerste bekering en de tweede bekering uit Gods Woord bewezen met de apostolische leer en uit het leven van Petrus, Paulus, Abraham, Mozes, Jona, Job, Mordechai, enz.

* De geestelijke moordaanslagen door bepaalde refo-dominees op de bijbelheiligen, o.a. op Mordechai, koningin Esther, Rachel, Petrus, Jozef en Maria, en de godtergende koehandel die daaruit voortkwam, affiniëren met het genocideplan van Haman.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BIDDAG 2018 - TOETSSTEEN VAN WARE EN VALSE GENADE GEOPENBAARD IN DE VOORBIDDING VAN CHRISTUS - GPPB. (16-03-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BIDDAG 2018 - TOETSSTEEN VAN WARE EN VALSE GENADE GEOPENBAARD IN DE VOORBIDDING VAN CHRISTUS

Schriftlezing: Johannes 17

Tekst voor de prediking:
"Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; en nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is. Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw. En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde. Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven. Ik heb hun Uw Woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden. En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen", Joh. 17.

"De wereld kan ulieden [refo-gemenebest] niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn", Joh. 7:7.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HUIDIGE PRIESTERSCHAAR IS GELIJK EEN BENDE MOORDENDE STRAATSCHENDERS DIE GEBRAND ZIJN OP DE DOOD VAN HET LEVENDE KIND (2) - GPPB. (11-03-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HUIDIGE PRIESTERSCHAAR IS GELIJK EEN BENDE MOORDENDE STRAATSCHENDERS DIE GEBRAND ZIJN OP DE DOOD VAN HET LEVENDE KIND (2)

Schriftlezing: Hosea 6 en 7

Tekst voor de prediking:
"Gelijk de benden der straatschenders op iemand wachten, alzo is het gezelschap der priesteren; zij moorden op den weg naar Sichem, waarlijk, zij doen schandelijke daden", Hos. 6:9.

"Wie den goddeloze rechtvaardigt, en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja, die beiden", Spr. 17:15.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALS KERKEN ONMOGELIJK IS LEEF ALS EEN PATRIARCH        
Plaats in winkelmandjeMandje
ALS KERKEN ONMOGELIJK IS, LEEF ALS EEN PATRIARCH EN GETUIG TEGEN ALLES WAT AFWIJKT VAN DE GEZONDE LEER !

N.a.v. een vraag over Openb. 18:4.

Dr. H.F. Kohlbrugge schrijft aan zijn vriend Van Heumen:
".... daarvan ben ik verzekerd in de Heere, dat alles wat zich niet, en zolang het zich niet, onderwerpt aan de gehoorzaamheid des geloofs, maar zich verheft tegen de kennisse Jesu Christi, mijns Heeren, hoe geestelijk het ook schijne, hoe ijverig voor de oude instellingen het zich voordoe, behoort mede tot dat beest, dat de lieve Johannes in zijn openbaringsboek beschrijft. Ik laat mij niet over Scholte of de afscheiding uit, maar als er mij iemand naar vraagt zeg ik niet zoals gij, dat hij het doe uit de geloof; neen, maar dat hij, zo hij in de Heere staat, het niet doen kan of zal, aangezien een ieder gelovige reeds lang afgescheiden is geworden; zich of daar zullende vervoegen en vervoegende, waar zich een getuige CHRISTI bevindt, en zich aan denzelve aansluitende; of zo dezelve ter zijner plaatse niet is, zelve getuigende tegen alles, wat afwijkt van de gezonde leer, en leidende voor het overige een patriarchaal leven. Maar wat de tegenwoordig gedreven afscheiding aangaat, dat dezelve niets anders is; dan een strik des duivels, brengende hen allen tot één corpus, om hun zo onder de wet te houden, nadat zij de waarheid Christi versmaad hebben, die hun is gepredikt geworden door hen, die de Heere daartoe getrouw heeft geacht en zijnde een rechtvaardig oordeel over hen, en een weg van openbaarmaking, van alles wat naar de vlese is, zoals nimmer van te voren".

Wat Kohlbrugge zegt in onderstreepte passage aangaande het oordeel Gods over de afscheiding en de valse leer daarin gepreekt, betreft alle refo-kerken, geen kerk uitgezonderd en het is nu nog veel afvalliger dan Kohlbrugge hier zegt, waarvan de bewijzen op deze website aangetoond zijn/worden, maar geen enkele refo-dominee trekt zich van deze dingen iets aan, zolang zij van hun tractement en emeritaat verzekerd zijn.

DEGENEN DIE DE GODDELOZE RECHTVAARDIGT EN DE RECHTVAARDIGE VERDOEMT, STAAN AAN DE KANT VAN HET BEEST (1)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEGENEN DIE DE GODDELOZE RECHTVAARDIGT EN DE RECHTVAARDIGE VERDOEMT, STAAN AAN DE KANT VAN HET BEEST (1)

Schriftlezing: De brief van de apostel Judas

Tekst voor de prediking:
"Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven zij zich", Judas:10.

"Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden", 2 Pet. 2:12.

"Wie den goddeloze rechtvaardigt, en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja, die beiden", Spr. 17:15.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN AL DE TOLLENAARS EN ZONDAARS NADERDEN TOT HEM, OM HEM TE HOREN, TERWIJL DE 99 `RECHTVAARDIGEN` GEEN BEKERING VAN NODE HEBBEN EN ZICHZELF TOT EEN god ZIJN (2) - GPPB. (04-03-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EN AL DE TOLLENAARS EN ZONDAARS NADERDEN TOT HEM, OM HEM TE HOREN, TERWIJL DE 99 RECHTVAARDIGEN GEEN BEKERING VAN NODE HEBBEN EN ZICHZELF TOT EEN god ZIJN (2)

* BEKERING IS NIETS ANDERS DAN ALS EEN BRANDHOUT VOOR DE HEL GEVONDEN EN GERECHTVAARDIGD TE ZIJN DOOR CHRISTUS WAARVAN EEN LEVENSLANG METANOIA EEN VRUCHTGEVOLG IS !


Schriftlezing: Lukas 15

Tekst voor de prediking:
"En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen. En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben. Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij een penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naarstiglijk, totdat zij dien vindt? En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: Weest blijde met mij; want ik heb den penning gevonden, dien ik verloren had. Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert. En Hij zeide: Een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot den vader: Vader, geef mij het deel des goeds, dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een ver gelegen land, en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelve land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen, en voegde zich bij een van de burgers deszelven lands; en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met den draf, dien de zwijnen aten; en niemand gaf hem dien. En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger! Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten; en brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld; en als hij kwam, en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei, en tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde, wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem. Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden", Luk. 15.

Tot op de dag van vandaag zowel hartversterkende broederbrieven alswel kliko's vol lasterbrieven ontvangen van uiterst vroomsprekende refo-spotters, terwijl in de ondertoon van hun brieven doorklinkt: "Kaalkop ga op, kaalkop ga op!"
Christus spreekt het -wee u- uit over zulke vrome spotters en stelt hen de helse verdoemenis in het verschiet. Ook de apostel Petrus ontleedt op onfeilbare wijze zulke refo-spotters in 2 Petrus 2:12-14: "Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking!"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STRAFREDE VAN HET 'WEE U' VAN CHRISTUS JEGENS DE OP MENSENEER GEBRANDE PILATUS-DOMINEES (1) - GPPB. (04-03-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
STRAFREDE VAN HET 'WEE U' VAN CHRISTUS JEGENS DE OP MENSENEER GEBRANDE PILATUS-DOMINEES (1)

Schriftlezing: Lukas 11:33-54

Tekst voor de prediking:
"En de Heere zeide tot hem: Nu gij Farizeen, gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels; maar het binnenste van u is vol van roof en boosheid. Gij onverstandigen! Die het buitenste heeft gemaakt, heeft Hij ook niet het binnenste gemaakt? Doch geeft tot aalmoes, hetgeen daarin is; en ziet, alles is u rein. Maar wee u, Farizeen, want gij vertient munte, en ruite, en alle moeskruid, en gij gaat voorbij het oordeel en de liefde Gods. Dit moest men doen, en het andere niet nalaten. Wee u, Farizeen, want gij bemint het voorgestoelte in de synagogen, en de begroetingen op de markten. Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt gelijk de graven, die niet openbaar zijn, en de mensen, die daarover wandelen, weten het niet. En een van de wetgeleerden, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan. Doch Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden! want gij belast de mensen met lasten, zwaar om te dragen, en zelven raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren. Wee u, want gij bouwt de graven der profeten, en uw vaders hebben dezelve gedood. Zo getuigt gij dan, dat gij mede behagen hebt aan de werken uwer vaderen; want zij hebben ze gedood, en gij bouwt hun graven. Waarom ook de wijsheid Gods zegt: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij sommigen doden, en sommigen zullen zij uitjagen; opdat van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeeist worden van dit geslacht! Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd. En als Hij deze dingen tot hen zeide, begonnen de Schriftgeleerden en Farizeen hard aan te houden, en Hem van vele dingen te doen spreken; Hem lagen leggende, en zoekende iets uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem beschuldigen mochten.

Tot op de dag van vandaag zowel hartversterkende broederbrieven alswel kliko's vol lasterbrieven ontvangen van uiterst vroomsprekende refo-spotters, terwijl in de ondertoon van hun brieven doorklinkt: "Kaalkop ga op, kaalkop ga op!"
Christus spreekt het -wee u- uit over zulke vrome spotters en stelt hen de helse verdoemenis in het verschiet. Ook de apostel Petrus ontleedt op onfeilbare wijze zulke refo-spotters in 2 Petrus 2:12-14: "Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking!"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALS DE VAN GOD GEROEPEN BESTRAFFENDE MAN ONTBREEKT, IS ER GEEN SPRAKE MEER VAN DE GEMEENTE VAN CHRISTUS EN DAN IS HET ANATHEMA VAN KRACHT (2)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALS DE VAN GOD GEROEPEN BESTRAFFENDE MAN ONTBREEKT, IS ER GEEN SPRAKE MEER VAN DE GEMEENTE VAN CHRISTUS EN DAN IS HET ANATHEMA VAN KRACHT (2)

Schriftlezing: Galaten 1

Tekst voor de prediking:
"Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie; daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus", Gal. 1:6-12.

"Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade, Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed", Gal. 1:15-16.


HHK-godslasteraar, dr. W. van Vlastuin, GG-wolf-in-schaapsklederen, ds. J.M.D. de Heer en PKN-GB-Achitofel, dr. Ir. J. van de Graaf blazen de lof-trompet over de vrijmetselaar/hypnotiseur/antichrist, de overleden Billy Graham en scharen hem onder de noemer "grootste wereld-evangelist die duizenden mensen heeft bekeerd", ja, miljoenen zielen met een ingebeelde hemel ter helle heeft gedirigeerd !

Zie uitgebreid artikel in: '2018 THEOLOGIE EINDTIJD/RUBRIEK': AARTSKETTER BILLY GRAHAM HOGELIJK GEPREZEN DOOR DRIE REFO-WOLVEN IN SCHAAPSKLEDEREN !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TV-ACTOR, HYPNOTISEUR, BILLY GRAHAM, DOOR DE WERELD GELIEFD EN DOOR REFO-WOLVEN IN SCHAAPSKLEDEREN GEPREZEN, OMDAT ZOWEL BILLY GRAHAM, ALS ZIJN SUPPORTENDE REFO-WOLVEN, VAN DE WERELD ZIJN, TERWIJL GODS WARE VOLK DOOR DE (REFO)WERELD GEHAAT WORDT, OMDAT ZIJ VAN CHRISTUS EN NIET VAN DE WERELD ZIJN (1) - GPPB. (25-02-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TV-ACTOR, HYPNOTISEUR, BILLY GRAHAM, DOOR DE WERELD GELIEFD EN DOOR REFO-WOLVEN IN SCHAAPSKLEDEREN GEPREZEN, OMDAT ZOWEL BILLY GRAHAM, ALS ZIJN SUPPORTENDE REFO-WOLVEN, VAN DE WERELD ZIJN, TERWIJL GODS WARE VOLK DOOR DE (REFO)WERELD GEHAAT WORDT, OMDAT ZIJ VAN CHRISTUS EN NIET VAN DE WERELD ZIJN (1)

Schriftlezing: Johannes 15

Tekst voor de prediking:
"Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld", Joh. 15:18-19.

HHK-godslasteraar, dr. W. van Vlastuin, GG-wolf-in-schaapsklederen, ds. J.M.D. de Heer en PKN-GB-Achitofel, dr. Ir. J. van de Graaf blazen de lof-trompet over de vrijmetselaar/hypnotiseur/antichrist, de overleden Billy Graham en scharen hem onder de noemer "grootste wereld-evangelist die duizenden mensen heeft bekeerd", ja, miljoenen zielen met een ingebeelde hemel ter helle heeft gedirigeerd !

Zie uitgebreid artikel in: '2018 THEOLOGIE EINDTIJD/RUBRIEK': AARTSKETTER BILLY GRAHAM HOGELIJK GEPREZEN DOOR DRIE REFO-WOLVEN IN SCHAAPSKLEDEREN !

DE NIEUWE ORGAANDONOR-NAZIWET GEEFT KABINET RUTTE HET RECHT IN HANDEN HOEVEEL MENSEN ER IN DE ZIEKENHUIZEN DOODVERKLAARD (VERMOORD) MOETEN WORDEN OM HUN MILJOENENWINSTGEVENDE ORGANEN TE STELEN - "SGP HET MEEST TEVREDEN OVER DIT KILLER-KABINET!" EN ER IS GEEN ENKELE DOMINEE DIE ZIJN MOND PUBLIEK TEGEN DE HUIDIGE NAZIWETTEN VERHEFT MET MACHT !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALLE GEVOGELTE VAN ALLERLEI VLEUGEL ZULLEN WONEN ONDER EEN HEERLIJKE CEDER IN DE SCHADUW ZIJNER TAKKEN (2) - GPPB. (18-02-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALLE GEVOGELTE VAN ALLERLEI VLEUGEL ZULLEN WONEN ONDER EEN HEERLIJKE CEDER IN DE SCHADUW ZIJNER TAKKEN (2)

Schriftlezing: Psalm 147

Tekst voor de prediking:
"Alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal ook van den oppersten tak des hogen ceders nemen, dat Ik zetten zal; van het opperste zijner jonge takjes zal Ik een tederen afplukken, denwelken Ik op een hogen en verhevenen berg planten zal; op den berg der hoogte van Israel zal Ik hem planten; en hij zal takken voortbrengen, en vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijken ceder worden, dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel; in de schaduw zijner takken zullen zij wonen", Ezech. 17:22-23.

"De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen", Ps. 147:2.


DE NIEUWE ORGAANDONOR-NAZIWET GEEFT KABINET RUTTE HET RECHT IN HANDEN HOEVEEL MENSEN ER IN DE ZIEKENHUIZEN DOODVERKLAARD (VERMOORD) MOETEN WORDEN OM HUN MILJOENENWINSTGEVENDE ORGANEN TE STELEN - "SGP HET MEEST TEVREDEN OVER DIT KILLER-KABINET!" EN ER IS GEEN ENKELE DOMINEE DIE ZIJN MOND PUBLIEK TEGEN DE HUIDIGE NAZIWETTEN VERHEFT MET MACHT !

HHK-godslasteraar, dr. W. van Vlastuin, GG-wolf-in-schaapsklederen, ds. J.M.D. de Heer en PKN-GB-Achitofel, dr. Ir. J. van de Graaf blazen de lof-trompet over de vrijmetselaar/hypnotiseur/antichrist, de overleden Billy Graham en scharen hem onder de noemer "grootste wereld-evangelist die duizenden mensen heeft bekeerd", ja, miljoenen zielen met een ingebeelde hemel ter helle heeft gedirigeerd !

Zie uitgebreid artikel in: '2018 THEOLOGIE EINDTIJD/RUBRIEK': AARTSKETTER BILLY GRAHAM HOGELIJK GEPREZEN DOOR DRIE REFO-WOLVEN IN SCHAAPSKLEDEREN !


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EZECHIEL'S WEEKLACHTPREEK OVER DE GODDELOZE ROVERS- EN KANIBALEN-KONINGEN VAN JUDA, OFWEL OVER DE NAZISTISCHE ABORTUS- EUTHANASIE- EN ORGAANDONOR-LAKEIEN VAN VANDAAG (1) - GPPB. (18-02-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EZECHIEL'S WEEKLACHTPREEK OVER DE GODDELOZE ROVERS- EN KANIBALEN-KONINGEN VAN JUDA, OFWEL OVER DE NAZISTISCHE ABORTUS- EUTHANASIE- EN ORGAANDONOR-LAKEIEN VAN VANDAAG (1)

Schriftlezing: Ezechiel 18:26-32 - Ezechiel 19

Tekst voor de prediking:
"Verder, hef gij een weeklage op over de vorsten van Israel, en zeg: Wat was uw moeder? Een leeuwin, onder de leeuwen nederliggende; zij bracht haar welpen op in het midden der jonge leeuwen. Zij toog nu een van haar welpen op; het werd een jonge leeuw, die leerde roof te roven, hij at mensen op. Dit hoorden de volken van hem, hij werd gegrepen in hun groeve; en zij brachten hem met haken naar Egypteland. Zij nu ziende, dat zij in hope was geweest, doch haar verwachting verloren was, zo nam zij een ander van haar welpen, hetwelk zij tot een jongen leeuw stelde. Deze wandelde steeds onder de leeuwen, werd een jonge leeuw, en leerde roof te roven, hij at mensen op. Hij bekende zijn weduwen, en hij verwoestte hun steden; zodat het land en zijn volheid ontzet werd van de stem zijner brulling. Toen begaven zich de volken tegen hem rondom uit de landschappen, en zij spreidden hun net over hem uit; in hun groeve werd hij gegrepen. En zij stelden hem in gesloten bewaring met haken, opdat zij hem brachten tot den koning van Babel; zij brachten hem in vestingen, opdat zijn stem niet meer gehoord wierde op de bergen Israels. Uw moeder was als een wijnstok in uw stilheid, geplant bij wateren; hij was vruchtbaar en vol ranken vanwege vele wateren. En hij had sterke roeden tot scepteren der heersers, en de stam van elke roede werd hoog tussen de dichte takken; en hij werd gezien door zijn hoogte, met de menigte zijner takken. Maar hij werd door grimmigheid uitgerukt, en ter aarde geworpen, en de oostenwind heeft zijn vrucht verdroogd; zijn sterke roeden zijn afgebroken en zijn verdroogd; het vuur heeft ze verteerd. En nu is hij geplant in een woestijn, in een dor en dorstig land. Daartoe is een vuur uitgegaan uit een roede zijner ranken, dat zijn vrucht verteerd heeft; zodat aan hem geen sterke roede is tot een scepter, om te heersen. Dit is een weeklage, en is tot een weeklage geworden", Ezech. 19.

DE NIEUWE ORGAANDONOR-NAZIWET GEEFT KABINET RUTTE HET RECHT IN HANDEN HOEVEEL MENSEN ER IN DE ZIEKENHUIZEN DOODVERKLAARD (VERMOORD) MOETEN WORDEN OM HUN MILJOENENWINSTGEVENDE ORGANEN TE STELEN - "SGP HET MEEST TEVREDEN OVER DIT KILLINGSKABINET!" EN ER IS GEEN ENKELE DOMINEE DIE ZIJN MOND PUBLIEK TEGEN DE HUIDIGE NAZIWETTEN VERHEFT MET MACHT !

Zie uitgebreid artikel in: '2018 THEOLOGIE EINDTIJD/RUBRIEK'


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DWAALLERAARS OPENBAREN DE ONGERECHTIGHEID DES VOLKS NIET, PASSEN DE TUCHT NIET TOE EN VERMAKEN HET VOLK MET EEN AANGEPAST EVANGELIE (2) - GPPB. (11-02-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DWAALLERAARS OPENBAREN DE ONGERECHTIGHEID DES VOLKS NIET, PASSEN DE TUCHT NIET TOE EN VERMAKEN HET VOLK MET EEN AANGEPAST EVANGELIE (2)

Schriftlezing: Klaagliederen 3:9-66

Tekst voor de prediking:
"Uw profeten hebben u ijdelheid en ongerijmdheid gezien, en zij hebben u uw ongerechtigheid niet geopenbaard, om uw gevangenis af te wenden, maar zij hebben voor u gezien ijdele lasten en uitstotingen", Klaagl. 2:14.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALS DOMINEES GEEN GEZICHT DES HEEREN ONTVANGEN, BEDRIEGEN ZIJ HET VOLK EN DAT IS de kerk VAN VANDAAG (1) - GPPB. (11-02-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALS DOMINEES GEEN GEZICHT DES HEEREN ONTVANGEN, BEDRIEGEN ZIJ HET VOLK EN DAT IS de kerk VAN VANDAAG (1)

Schriftlezing: Klaagliederen 2 en 3:1-9

Tekst voor de prediking:
"Haar poorten zijn in de aarde verzonken; Hij heeft haar grendelen verdorven en gebroken; haar koning en haar vorsten zijn onder de heidenen; er is geen wet; haar profeten vinden ook geen gezicht van den HEERE", Klaagl. 2:9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WIE EEN TITTEL OF JOTA VAN DE ARK EEN BIJZAAK NOEMT, ZAL DOOD EN VERDERF VAN DE ARK ONDERVINDEN (2) - GPPB. (04-02-2018  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WIE EEN TITTEL OF JOTA VAN DE ARK EEN BIJZAAK NOEMT, ZAL DOOD EN VERDERF VAN DE ARK ONDERVINDEN (2)

Schriftlezing: 1 Samuel 6

Tekst voor de prediking:
"De Filistijnen nu namen de ark Gods, en zij brachten ze van Eben-haezer tot Asdod. En de Filistijnen namen de ark Gods, en zij brachten ze in het huis van Dagon, en stelden ze bij Dagon. Maar als die van Asdod des anderen daags vroeg opstonden, ziet, zo was Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des HEEREN. En zij namen Dagon en zetten hem weder op zijn plaats. Toen zij nu des anderen daags des morgens vroeg opstonden, ziet, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des HEEREN; maar het hoofd van Dagon, en de beide palmen zijner handen afgehouwen, aan den dorpel; alleenlijk was Dagon daarop overgebleven", 1 Sam. 5:1-4.

"En de Heere sloeg onder die lieden van Beth-semes, omdat zij in de ark des HEEREN gezien hadden; ja, Hij sloeg van het volk zeventig mannen, en vijftig duizend mannen", 1 Sam. 6:19a.


SGPlayer Van Leeuwen papegaait PKN-ds. C. Stelwagen na en kakelt als een Ikabod-kip zonder kop: "Bijzaken moeten we niet uitvergroten", terwijl die dagons-kip-zonder-kop praat de Goddelijke scheppingsorde godslastert, de ergernis van het kruis teniet doet, en de kerksodomie promoot, opdat ze niet vervolgd zouden worden!

RD-ex-hoofdredacteur, alias roddel-fascist, Kranendonk degradeert the first Lady, Melanie Trump tot een Revue-model, terwijl diezelfde Kranendonk zelf en heel het Refodom met hem, als koploze kippen om de langebroeken-show van kon. Maxima als de godin der refo's dansen in het bilderberger RD en in het pulpblad Terdege!

IKABOD, IKABOD, de bannen barsten de kerkdaken uit, de dominees kakelen over de schuld van land en volk en zelf spannen ze samen de kerkpolitieke maffia/media, met de politieke SGP-illuminatie!
Bij geen enkele dominee, noch kerkbelijder, mag de WARE godsdienst een cent kosten en men wil vooral geen cent lijden om Christus wil. Het is allemaal aangepaste doe-dat-religie in de refokerken die net als Groningen straks in de aardkost verdwijnen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS BREEKT DE REFO-DAGONS HET HOOFD EN HANDEN EN DOET HEN KAKELEN ALS EEN KIP ZONDER KOP (1) - GPPB. (04-02-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS BREEKT DE REFO-DAGONS HET HOOFD EN HANDEN EN DOET HEN KAKELEN ALS EEN KIP ZONDER KOP (1)

Schriftlezing: 1 Samuel 4:10-22 - 1 Samuel 5

Tekst voor de prediking:
"En zij noemde het jongsken Ikabod, zeggende: De eer is weggevoerd uit Israel! Omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haars schoonvaders en haars mans wil. En zij zeide: De eer is gevankelijk weggevoerd uit Israel, want de ark Gods is genomen", 1 Sam. 4:21-22.

"De Filistijnen nu namen de ark Gods, en zij brachten ze van Eben-haezer tot Asdod. En de Filistijnen namen de ark Gods, en zij brachten ze in het huis van Dagon, en stelden ze bij Dagon. Maar als die van Asdod des anderen daags vroeg opstonden, ziet, zo was Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des HEEREN. En zij namen Dagon en zetten hem weder op zijn plaats. Toen zij nu des anderen daags des morgens vroeg opstonden, ziet, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des HEEREN; maar het hoofd van Dagon, en de beide palmen zijner handen afgehouwen, aan den dorpel; alleenlijk was Dagon daarop overgebleven", 1 Sam. 5:1-4.


SGPlayer Van Leeuwen papegaait PKN-ds. C. Stelwagen na en kakelt als een Ikabod-kip zonder kop: "Bijzaken moeten we niet uitvergroten", terwijl die dagons-kip-zonder-kop praat de Goddelijke scheppingsorde godslastert, de ergernis van het kruis teniet doet, en de kerksodomie promoot, opdat ze niet vervolgd zouden worden!

RD-ex-hoofdredacteur, alias roddel-fascist, Kranendonk degradeert the first Lady, Melanie Trump tot een Revue-model, terwijl diezelfde Kranendonk zelf en heel het Refodom met hem, als koploze kippen om de langebroeken-show van kon. Maxima als de godin der refo's dansen in het bilderberger RD en in het pulpblad Terdege!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET WOORD DES KRUISES IS DWAASHEID BIJ DEGENEN DIE VERLOREN GAAN, MAAR VOOR GODS WARE VERVOLGDE VOLK IS HET EEN KRACHT GODS (2) - GPPB. (28-01-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WOORD DES KRUISES IS DWAASHEID BIJ DEGENEN DIE VERLOREN GAAN, MAAR VOOR GODS WARE VERVOLGDE VOLK IS HET EEN KRACHT GODS (2)

Schriftlezing: 1 Korinthe 1

Tekst voor de prediking:
"Want het Woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods", 1 Kor. 1:18.

"Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen", 1 Kor. 1:25.

"Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing", 1 Kor. 1:30.


Het RD-interview (Jan. 2018) met PKN-ds C. Stelwagen is inhoudelijk uit de lucht gegrepen, maar niet uit het hart, zo lek als een zeef, ontrouw in het minste -omdat het minste en het dwaze Gods afgedaan worden als bijzaken- dus is men ook ontrouw in het grote.

PS. In de oudtestamentische tabernakel kon niets gemist worden, en zeker niet in de nieuwtestamentische Tabernakel, maar nu noemt men de haakjes en de striklisjes waaraan het voorhangsel hing, bijzaken en treden zij het heilige met voeten.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IN GODS KONINKRIJK BESTAAN GEEN BIJZAKEN, WANT DIE IN HET MINSTE ONTROUW IS, IS OOK IN HET GROTE ONTROUW (1) - GPPB. (28-01-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IN GODS KONINKRIJK BESTAAN GEEN BIJZAKEN, WANT DIE IN HET MINSTE ONTROUW IS, IS OOK IN HET GROTE ONTROUW (1)

Schriftlezing: Lukas 16

Tekst voor de prediking:
"Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? En zo gij in eens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven?" Luk. 16:10-12.

Het RD-interview (Jan. 2018) met PKN-ds C. Stelwagen is inhoudelijk uit de lucht gegrepen, maar niet uit het hart, zo lek als een zeef, ontrouw in het minste -omdat het minste en het dwaze Gods afgedaan worden als bijzaken- dus is men ook ontrouw in het grote.

PS. In de oudtestamentische tabernakel kon niets gemist worden, en zeker niet in de nieuwtestamentische Tabernakel, maar nu noemt men de haakjes en de striklisjes waaraan het voorhangsel hing, bijzaken en treden zij het heilige met voeten.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALLE REFO-POLITIEKE DOMINEES LOPEN VOOR HUN EIGEN KERKHUIS, T.B.V. TRACTEMENT EN EMERITAATSKAS EN LATEN GODS HUIS WOEST (2) - GPPB. (21-01-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALLE REFO-POLITIEKE DOMINEES LOPEN VOOR HUN EIGEN KERKHUIS, T.B.V. TRACTEMENT EN EMERITAATSKAS EN LATEN GODS HUIS WOEST (2)

Schriftlezing: Haggai 2

Tekst voor de prediking:
"Klimt op het gebergte, en brengt hout aan, en bouwt dit huis, en Ik zal een welgevallen daaraan hebben, en verheerlijkt worden, zegt de HEERE. Gij ziet om naar veel, maar ziet, gij bekomt weinig; en als gij het in huis gebracht hebt, zo blaas Ik daarin. Waarom dat? spreekt de HEERE der heirscharen; om Mijns huizes wil, hetwelk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is, en het land onthoudt zijn vruchten", Hag. 1:8-10.

Het RD-interview (Jan. 2018) met PKN-ds C. Stelwagen is inhoudelijk uit de lucht gegrepen, maar niet uit het hart, zo lek als een zeef, ontrouw in het minste -omdat het minste en het dwaze Gods afgedaan worden als bijzaken- dus is men ook ontrouw in het grote.

PS. In de oudtestamentische tabernakel kon niets gemist worden, en zeker niet in de nieuwtestamentische Tabernakel, maar nu noemt men de haakjes en de striklisjes waaraan het voorhangsel hing, bijzaken en treden zij het heilige met voeten.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RD-INTERVIEW MET DS. C. STELWAGEN BIJBELS WEERLEGD  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
Weerlegging RD-interview met PKN-ds. C. Stelwagen
(RD Jan. 2018)


Veel zorg heeft hij, over de gereformeerde gezindte waar het te veel over de buitenkant gaat, over leegheid en oppervlakkigheid, over jongeren die met hun vragen aan de kerkdeur staan te kloppen, over veel preken, en over zichzelf: ds. C. Stelwagen te Nunspeet

Een halfjaar geleden keerde ds. Stelwagen met zijn vrouw vanuit Friesland terug naar de Veluwe. Nu wonen ze in Nunspeet, maar Friesland mist hij wel.
Stelwagen: „We missen huis en context, ik bedoel het simpele en eenvoudige Friese platteland, dat van: Hé, hé, doe maar gewoon. Hoewel, we wonen hier ook goed."

GPPB.: Publieke dwaling vraagt om publieke weerlegging (Lev. 19:17 - 1 Tim. 5:20), naar het Woord des Heeren en krachtens een dubbele roeping met welke de Heere mij geroepen heeft (Matth. 28:19-20 - Jer. 15:19-21), met de belofte: "Gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam", Matth. 10:22, "... met de vervolgingen", Mark. 10:30.
Ik ben echter veel te zwak en te onnozel om met mijn roeping te kunnen werken, maar God werkt ermee en zet de bazuin aan mijn mond en dan gaan alle refo-tempels van Dagon ten gronde, de PKN, HHK, CGK, GG, GGinN, OGG, naar des Heeren Woord! (Matth. 15:13).
We hebben al eerder op de PKN-visie van Stelwagen geageerd, maar nu hij opnieuw en zo uitgebreid in het RD etaleert met geijkte drogredenen, is zwijgen hierover geen optie. Om maar met de deur in huis te vallen: Met het Friese "doe maar gewoon" kan geen enkele Fries voor God verschijnen en ook niet met een sodomitisch PKN-kerklidmaatschap, laat staan met het zelfrechtvaardigend PKN-relaas van vriend Stelwagen.

Het RD-interview (Jan. 2018) met PKN-ds C. Stelwagen is inhoudelijk uit de lucht gegrepen, maar niet uit het hart, zo lek als een zeef, ontrouw in het minste -omdat het minste en het dwaze Gods afgedaan worden als bijzaken- dus is men ook ontrouw in het grote.

PS. In de oudtestamentische tabernakel kon niets gemist worden, en zeker niet in de nieuwtestamentische Tabernakel, maar nu noemt men de haakjes en de striklisjes waaraan het voorhangsel hing, bijzaken en treden zij het heilige met voeten.

ELK KERKMENS LOOPT VOOR ZIJN EIGEN KERKHUIS, MAAR GODS HUIS WORDT WOEST GELATEN (1) - GPPB. (21-01-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ELK KERKMENS LOOPT VOOR ZIJN EIGEN KERKHUIS, MAAR GODS HUIS WORDT WOEST GELATEN (1)

Schriftlezing: Haggai 1

Tekst voor de prediking:
"Klimt op het gebergte, en brengt hout aan, en bouwt dit huis, en Ik zal een welgevallen daaraan hebben, en verheerlijkt worden, zegt de HEERE. Gij ziet om naar veel, maar ziet, gij bekomt weinig; en als gij het in huis gebracht hebt, zo blaas Ik daarin. Waarom dat? spreekt de HEERE der heirscharen; om Mijns huizes wil, hetwelk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is, en het land onthoudt zijn vruchten", Hag. 1:8-10.

Het RD-interview (Jan. 2018) met PKN-ds C. Stelwagen is inhoudelijk uit de lucht gegrepen, maar niet uit het hart en zo lek als een zeef. (Schriftuurlijke weerlegging volgt DV).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JOZEF VAN DE VERNEDERING NAAR DE VERHOGING -ZAFNATH-PAÄNEAH- EN TOT EEN HERDERSVORST GESTELD OVER ZIJN VOLK (2) - GPPB. (14-01-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JOZEF VAN DE VERNEDERING NAAR DE VERHOGING -ZAFNATH-PAÄNEAH- EN TOT EEN HERDERSVORST GESTELD OVER ZIJN VOLK (2)

Schriftlezing: Genesis 49

Tekst voor de prediking:
"Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein; elk der takken loopt over den muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan, en beschoten, en hem gehaat; maar zijn boog is in stijvigheid gebleven, en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden, door de handen van den Machtige Jakobs; daarvan is hij een herder, een steen Israels; van uws vaders God, Die u zal helpen, en van den Almachtige, Die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder! De zegeningen uws vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen; die zullen zijn op het hoofd van Jozef, en op den hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen!" Gen. 49:22-26.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEERE IS MIJN HERDER MIJ ZAL NIETS ONTBREKEN (1) - GPPB. (14-01-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEERE IS MIJN HERDER MIJ ZAL NIETS ONTBREKEN (1)

Schriftlezing: Psalm 23

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen", Psalm 23.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DROEFHEID EN SMART VAN DE NIEUWTESTAMENTISCHE BARUCH, PAULUS, VANWEGE DE VERHARDING EN ONBEKEERLIJKHEID DER CHRISTUS-VERWERPENDE JODEN (2) - GPPB. (07-01-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DROEFHEID EN SMART VAN DE NIEUWTESTAMENTISCHE BARUCH, PAULUS, VANWEGE DE VERHARDING EN ONBEKEERLIJKHEID DER CHRISTUS-VERWERPENDE JODEN (2)

Schriftlezing: Romeinen 9

Tekst voor de prediking:
"Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest), dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees; welke Israelieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen; welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israel, die uit Israel zijn. Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden. Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis: Omtrent dezen tijd zal Ik komen, en Sara zal een zoon hebben. En niet alleenlijk deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij uit een bevrucht was, namelijk Izaak, onzen vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende; zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen. Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien Ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods", Rom. 9:1-16.

SGPlayboy Van der Staaij eist internet-censuur op schunnige taal, terwijl hij de onlangs opgeheven wet tegen godslastering tolereert en ermee participeert en zelf schunnige en godslasterlijke taal uitbraakt en daarin o.a. door bilderberger Pechtold wordt toegejuicht.

Paar voorbeelden van schunnige vloektaal van SGPlayboy Staaij:


1. Staaij's pleidooi voor prostitutieleeftijdverhoging vloekt met en staat haaks op Gods 7e gebod
Staaij: "Gooi die prostitutieleeftijd toch omhoog - 18 jaar is veel te kwetsbaar....!"

2. Aan de TV-show-tafel van Jinek:
Staaij: "Wees trouw aan wie je trouw belooft en dat geldt ook voor homo's!"

3. Staaij is voor een nazi-Abortus-limiet en bedrijft met zijn uitspraken hierover pure blasfemie:
Staaij: "Iets anders is het als je in de gelegenheid zou zijn het kwaad van abortus al een klein beetje in te perken, dan vind ik het niet verstandig om te zeggen, nee, een klein beetje inperken daar begin ik niet aan, ik wil het alleen maar helemaal van tafel!"

Van der Staaij zegt dus dat Gods gebod: "Gij zult niet doden", verstandloos is, m.a.w., Van der Staaij blasfimeert hiermee God Zelf, zeggende dat God een domme God is....!

En op deze godslasterende illuminatie-participerende OGG-Schriftverkrachter stemt heel Refoland, plus dominees en hebben zich daarmee -met Staaij- onder het oordeel van de eeuwige verdoemenis geplaatst (Rom. 3:8).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TWEE GETUIGEN GODS, JEREMIA EN BARUCH, ZWAAR VERVOLGD DOOR DE KERKPOLITIEKE REFO-PRIESTERS EN HUN REFO-WEB-RIOLEN (1) - GPPB. (06-01-2018)  Klik hier