AUDIOPREKEN 2019
OUDEJAARSDAG 2019 - EEN ZUIVERE RIVIER VAN HET WATER DES LEVENS KLAAR ALS KRISTAL VOORTKOMENDE UIT DE TROON GODS EN DES LAMS - GPPB. (31-12-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OUDEJAARSDAG 2019 - EEN ZUIVERE RIVIER VAN HET WATER DES LEVENS KLAAR ALS KRISTAL VOORTKOMENDE UIT DE TROON GODS EN DES LAMS

Schriftlezing: Openbaring 22

Tekst voor de prediking:
"En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen", Openb. 22:1-2.


-----------------------------------------------------------------------------------------

EEN STEM DES ROEPENDEN IN DE WOESTIJN EN EEN STEM DIE ZEGT: ROEPT (2) - GPPB. (29-12-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN STEM DES ROEPENDEN IN DE WOESTIJN EN EEN STEM DIE ZEGT: ROEPT (2)

Schriftlezing: Jesaja 40

Tekst voor de prediking:
"Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God! Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden; en alle vlees te gelijk zal zien, dat het de mond des HEEREN gesproken heeft. Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God! Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden", Jes. 40:1-11.

De valse leringen van RD-proponent, dr. A. Huijgen.


-----------------------------------------------------------------------------------------

ELIZA ZEGT KONING JORAM DE WACHT AAN EN VERZOEKT EEN SPEELMAN OMWILLE VAN KONING JOSAFAT (1) - GPPB. (29-12-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ELIZA ZEGT KONING JORAM DE WACHT AAN EN VERZOEKT EEN SPEELMAN OMWILLE VAN KONING JOSAFAT (1)

Schriftlezing: 2 Koningen 3

Tekst voor de prediking:
"En Josafat zeide: Is hier geen profeet des HEEREN, dat wij door hem den HEERE mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten des konings van Israel, en zeide: Hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Eliaís handen goot. En Josafat zeide: Des HEEREN woord is bij hem. Zo togen tot hem af de koning van Israel, en Josafat, en de koning van Edom. Maar Elisa zeide tot den koning van Israel: Wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten uws vaders, en tot de profeten uwer moeder. Doch de koning van Israel zeide tot hem: Neen, want de HEERE heeft deze drie koningen geroepen, om die in der Moabieten hand te geven. En Elisa zeide: Zo waarachtig als de HEERE der heirscharen leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Josafat, den koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien! Nu dan, brengt mij een speelman. En het geschiedde, als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des HEEREN op hem kwam. En hij zeide: Zo zegt de HEERE: Maakt in dit dal vele grachten. Want zo zegt de HEERE: Gijlieden zult geen wind zien, en gij zult geen regen zien; nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee, en uw beesten", 2 Kon. 3:11-17.

De valse leringen van RD-proponent, dr. A. Huijgen.


-----------------------------------------------------------------------------------------

KERSTFEEST 2019 - EN DEZE ZAL VREDE ZIJN TEN DAGE DES STRIJDS (2) - GPPB. (25-12-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTFEEST 2019 - EN DEZE ZAL VREDE ZIJN TEN DAGE DES STRIJDS (2)

Schriftlezing: Micha 5

Tekst voor de prediking:
"En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de mensen", Micha 5:4.

"Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen van het welbehagen", Luk. 2:14.

"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard", Matth. 10:34.

"Want de leiders dezes volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt", Jes. 9:15.


Jes. 9:15 geldt voor alle refo-dominees en hun politieke regenten, anders is Gods Woord een leugenboek!


-----------------------------------------------------------------------------------------

KERSTFEEST 2019 - DE HEERSCHAPPIJ VAN CHRISTUS EN ZIJN VIJF NAMEN, WONDERLIJK, RAAD, STERKE GOD, VADER DER EEUWIGHEID, VREDEVORST, GEKEND EN AANBEDEN IN DE TOEPASSING DES HARTEN (1) - GPPB. (25-12-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTFEEST 2019 - DE HEERSCHAPPIJ VAN CHRISTUS EN ZIJN VIJF NAMEN, WONDERLIJK, RAAD, STERKE GOD, VADER DER EEUWIGHEID, VREDEVORST, GEKEND EN AANBEDEN IN DE TOEPASSING DES HARTEN (1)

Schriftlezing: Jesaja 9

Tekst voor de prediking:
"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst", Jes. 9:5.

"Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen van het welbehagen", Luk. 2:14.

"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard", Matth. 10:34.

"Want de leiders dezes volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt", Jes. 9:15.


Jes. 9:15 geldt voor alle refo-dominees en hun politieke regenten, anders is Gods Woord een leugenboek!


-----------------------------------------------------------------------------------------

O, ALLE GIJ DORSTIGEN! KOMT TOT DE WATEREN EN GIJ DIE GEEN GELD HEBT, KOMT KOOPT EN EET, JA KOMT, KOOPT ZONDER GELD EN ZONDER PRIJS, WIJN EN MELK (2) - GPPB. (22-12-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
O, ALLE GIJ DORSTIGEN! KOMT TOT DE WATEREN EN GIJ DIE GEEN GELD HEBT, KOMT KOOPT EN EET, JA KOMT, KOOPT ZONDER GELD EN ZONDER PRIJS, WIJN EN MELK (2)

Schriftlezing: Johannes 6:37-71

Tekst voor de prediking:
"O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! Jes. 55:1.

"Ziet, Ik heb hem tot een Getuige der volken gegeven, een Vorst en Gebieder der volken", Jes. 55:4.


CHRISTUS IS GEEN BEDELAAR, MAAR BEVELHEBBER!

MET HET AANBOD VAN VRIJE GENADE GAAT DE KRACHTDADIGE INWENDIGE ROEPING GEPAARD EN WORDT ER GEEN BEROEP GEDAAN OP DE VRIJE WIL VAN DE MENS, WANT DIE BESTAAT NIET. DE DODEN DIE DE VADER CHRISTUS GEEFT, WORDEN ONWEDERSTANDELIJK INWENDIG GEROEPEN EN OP BEVEL VAN CHRISTUS OPGEWEKT EN DAN STAAN ZIJ OP UIT HUN ZONDEGRAF EN GELOVEN IN HEM !

"Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven", Joh. 5:25.


-----------------------------------------------------------------------------------------

AL DEGENEN DIE DE VADER AAN CHRISTUS GEEFT, EN AL DEGENEN DIE DE VADER CHRISTUS GEGEVEN HEEFT, IS ONDERSCHEIDEN (1) - GPPB. (22-12-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AL DEGENEN DIE DE VADER AAN CHRISTUS GEEFT, EN AL DEGENEN DIE DE VADER CHRISTUS GEGEVEN HEEFT, IS ONDERSCHEIDEN (1)

Schriftlezing: Johannes 6:37-71

Tekst voor de prediking:
"Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen", Joh. 6:37.

"Opdat het Woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had: Uit degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren", Joh. 18:9.

"Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage", Joh. 6:44.

"Niemand komt tot den Vader, dan door Mij", Joh. 14:6.


DE VADER TREKT (SLEEPT) VERLOREN ZONDAREN TOT CHRISTUS EN CHRISTUS WEKT HEN OP UIT HUN ADAMSGRAF EN DAN GELOVEN ZIJ IN HEM, OMDAT DE VADER DEZULKEN DE ZOON GEEFT, DIE HIJ HEM GEGEVEN HEEFT.


-----------------------------------------------------------------------------------------

WETVERLATERS PRIJZEN DE GODDELOZEN, ZOALS MET NAME HET RD.NL DAT DOORLOPEND DOET, DOCH WETBEWAARDERS STRIJDEN TEGEN DE WETVERLATERS EN STELLEN HUN DUIVELSE OOGMERKEN AAN DE DAG (2) - GPPB. (15-12-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WETVERLATERS PRIJZEN DE GODDELOZEN, ZOALS MET NAME HET RD.NL DAT DOORLOPEND DOET, DOCH WETBEWAARDERS STRIJDEN TEGEN DE WETVERLATERS EN STELLEN HUN DUIVELSE OOGMERKEN AAN DE DAG (2)

Schriftlezing: Spreuken 28

Tekst voor de prediking:
"Die de wet verlaten, prijzen de goddelozen; maar die de wet bewaren, mengen zich in strijd tegen hen", Spr. 28:22.


-----------------------------------------------------------------------------------------

HEEL HET REFODOM MET HAAR VOORGANGERS LIGGEN IN HET MORTIER VAN GODS OORDEEL MET EEN TOEGESCHROEID GEWETEN EN ZULLEN ZICH NIET BEKEREN, OOK NIET ALS ZIJ NOG RECHTZINNIG PREKEN, WANT GOD GAAT NIET OP DE KLANK AF (1) - GPPB. (15-12-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEEL HET REFODOM MET HAAR VOORGANGERS LIGGEN IN HET MORTIER VAN GODS OORDEEL MET EEN TOEGESCHROEID GEWETEN EN ZULLEN ZICH NIET BEKEREN, OOK NIET ALS ZIJ NOG RECHTZINNIG PREKEN, WANT GOD GAAT NIET OP DE KLANK AF (1)

Schriftlezing: Spreuken 27

Tekst voor de prediking:
"Al stiet gij den dwaas in een mortier met een stamper, in het midden van het gestoten graan, zijn dwaasheid zou van hem niet afwijken", Spr. 27:4.


-----------------------------------------------------------------------------------------

HERODUS DIE GOD DE EER NIET GAF MAAR ZICH ALS EEN GOD LIET VEREREN IS DOOR GOD VAN DE TOP VAN EER GESTORT, TERWIJL DE REFOSCHARE EN HUN VOORGANGERS DE EER VAN ELKANDER AANNEMEN EN TUCHTLOOS HUN GAVEN OFFEREN AAN HET GOUDEN REFO-KALF, DE SGP-MOLOCH - DE APOSTELEN DAARENTEGEN LIETEN ZICH DOOR GEEN MENS VERAFGODEN, MAAR HEBBEN ZICH VRIJGEMAAKT VAN HUN AFGODENDIENAARS EN HEN PUBLIEK BESTRAFT (2) - GPPB. (08-12-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HERODUS DIE GOD DE EER NIET GAF MAAR ZICH ALS EEN GOD LIET VEREREN, IS DOOR GOD VAN DE TOP VAN EER GESTORT, TERWIJL DE REFOSCHARE EN HUN VOORGANGERS DE EER VAN ELKANDER AANNEMEN EN TUCHTLOOS HUN GAVEN OFFEREN AAN HET GOUDEN REFO-KALF, DE SGP-MOLOCH - DE APOSTELEN DAARENTEGEN LIETEN ZICH DOOR GEEN MENS VERAFGODEN, MAAR HEBBEN ZICH VRIJGEMAAKT VAN HUN AFGODENDIENAARS EN HEN PUBLIEK BESTRAFT (2)

Schriftlezing: Handelingen 12:21-25 en Handelingen 14

Tekst voor de prediking:
"En de scharen, ziende, hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stemmen, en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn den mensen gelijk geworden, en tot ons nedergekomen. En zij noemden Barnabas Jupiter, en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen, Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen, en sprongen onder de schare, roepende, En zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot den levenden God, Die gemaakt heeft den hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in dezelve is", Hand. 14:11-15.

Zie ook Handelingen 16:16-18.

Dominees die tijdens en na hun al of niet rechtzinnige preek de lachsalvo's en een daverend applaus van hun hoorders in ontvangst nemen, zoals de televisie-dominees op www.espoir.ca/Predications-Pasteurs-Invites.la-bible-parle.htm in Quebec zich laten verafgoden, waaronder de Veldmans, zijn eerrovers Gods en zichtbaar en hoorbaar op menseneer gebrand. Dezulken wedijveren met Herodus-Agrippa die God de eer niet gaf, waarvan geschreven staat: "En op een gezetten dag, Herodes, een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op den rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe: Een stem Gods, en niet eens mensen! En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest", Hand. 12:21-23.

De apostelen hebben zich getrouw van dergelijke afgodische en applaudiserende menigte vrijgemaakt, gelijk geschreven is: "En de schare, ziende, hetgeen Paulus gedaan had (in de genezing van de kreupele man), verhieven hun stemmen, en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn den mensen gelijk geworden, en tot ons nedergekomen. En zij noemden Barnabas Jupiter, en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen, Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen, en sprongen onder de schare, roepende, en zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot den levenden God, Die gemaakt heeft den hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in dezelve is", Hand. 14:11-15.


-----------------------------------------------------------------------------------------

TELEVISIE-DOMINEES DIE GOD DE EER NIET GEVEN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier TELEVISIE-DOMINEES OP HET PODIUM VAN ESPOIR.CA DIE GOD DE EER NIET GEVEN, MAAR DE LACHSALVO'S TIJDENS DE PREEK EN EEN DAVEREND APPLAUS NA DE PREEK IN ONTVANGST NEMEN.

KLIK OP DE AFBEELDING TER KENNISNEMING DAT DE TELEVISIE-DOMINEES KLAAS EN MEINE OP HET ESPOIR-PODIUM IN HET FRANSTALIGE QUEBEC EEN MENSVERHEERLIJKEND APPLAUDISEREND EERBETOON IN ONTVANGST NEMEN.


-------------------------------------------------------------------------------------

DE VERGEVING DER ZONDEN VANAF HET KRUIS VAN GOLGOTHA (NIEUWELINGS) TOEGEPAST EN HET MISBRUIK ERVAN AANGETOOND (1) - GPPB. (08-12-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERGEVING DER ZONDEN VANAF HET KRUIS VAN GOLGOTHA (NIEUWELINGS) TOEGEPAST EN HET ANTINOMIAANSE MISBRUIK ERVAN AANGETOOND (1)

Schriftlezing: Lukas 23

Tekst voor de prediking:
"En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen", Luk. 23:34a.

AVOND-PREDIKING:
Dominees die tijdens en na hun al of niet rechtzinnige preek de lachsalvo's en een daverend applaus van hun hoorders in ontvangst nemen, zoals de televisie-dominees op www.espoir.ca/Predications-Pasteurs-Invites.la-bible-parle.htm in Quebec zich laten verafgoden, waaronder de Veldmans, zijn eerrovers Gods en zichtbaar en hoorbaar op menseneer gebrand. Dezulken wedijveren met Herodus-Agrippa die God de eer niet gaf, waarvan geschreven staat: "En op een gezetten dag, Herodes, een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op den rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe: Een stem Gods, en niet eens mensen! En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest", Hand. 12:21-23.

De apostelen hebben zich getrouw van dergelijke afgodische en applaudiserende menigte vrijgemaakt, gelijk geschreven is: "En de schare, ziende, hetgeen Paulus gedaan had (in de genezing van de kreupele man), verhieven hun stemmen, en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn den mensen gelijk geworden, en tot ons nedergekomen. En zij noemden Barnabas Jupiter, en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen, Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen, en sprongen onder de schare, roepende, en zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot den levenden God, Die gemaakt heeft den hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in dezelve is", Hand. 14:11-15.


-----------------------------------------------------------------------------------------

VOOR AL GODS WARE GEROEPEN KNECHTEN GELDT, DAT ZIJ HET GETROUWE WOORD VASTHOUDEN, DE TEGENSPREKERS WEERLEGGEN EN DE VERLEIDERS DE MOND STOPPEN EN DIE DAT NALATEN BEHOREN NIET TOT GODS WARE GEROEPEN KNECHTEN (2) - GPPB. (01-12-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOOR AL GODS WARE GEROEPEN KNECHTEN GELDT, DAT ZIJ HET GETROUWE WOORD VASTHOUDEN, DE TEGENSPREKERS WEERLEGGEN EN DE VERLEIDERS DE MOND STOPPEN EN DIE DAT NALATEN BEHOREN NIET TOT GODS WARE GEROEPEN KNECHTEN (2)

Schriftlezing: Titus 1:9-14

Tekst voor de prediking:
"Die vasthoudt aan het getrouwe Woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn; welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil. Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: De Kretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren", Titus 1:9-14.

DE SCHRIFTVERVALSENDE TOVERKUNSTEN VAN DR. M. KLAASSEN EN DR. P. DE VRIES

PKN-dr. M. Klaassen vervalst 2 Timotheus 2:24 en een verbindt met deze tekst een Laodicea-uitspraak van Melanchthon, de linkerhand van Luther, en pleegt daarmee een dubbele vervalsing, aangezien hij geen onderscheid maakt tussen het geestelijke twisten (Neh. 5:7 - Neh. 13:11-25 - Hos. 2:1 - Micha 6:1-2) en het vleselijke twisten (1 Kor. 3:3 - Gal. 5:20 - Filipp. 1:15 - 1 Tim. 6:4 - 2 Tim. 2:24). De Laodiceaanse uitspraak en de laakbare houding van Melanchthon over "de twist der theologen" was Calvijn het 100% oneens. Melanchthon was bevangen met mensenvrees en weigerde om valse leraars publiek aan te pakken met het Woord. Calvijn heeft zich over de laodiceaanse houding van Melanchthon ge-ergerd en schreef hem 40 brieven om hem in te winnen de strijd aan te vangen tegen de heersende ketterijen, want daarvoor was hij immers reformator, maar Melanchthon weigerde en Calvijn kreeg slechts 8 kleine briefjes van Melanchthon terug. Dr. Klaassen noemt NIETS van dit alles en daarmee schrijft hij zijn eigen huurlingen-biografie!

HHK-dr. P. de Vries steekt een beschuldigende vinger uit naar evolutionisten en zegt vromelijk dat de evolutietheorie in strijd is met het christelijke geloof (wat opzich volkomen waar is), terwijl hijzelf de theistische evolutionisten van het New Clavinism (Keller, Piper Driscoll) zijn geloofsbroeders noemt. Bovendien heeft De Vries de sodomitische crucifix gekust, een knieval voor de duivel gemaakt en is lid van een sodomitisch kerkverband (HHK).


-----------------------------------------------------------------------------------------

HET WOORD ZIJNER LIJDZAAMHEID BEWAREN HOUDT OOK HET GEESTELIJKE TWISTEN IN TEGEN DE KETTERS EN VALSE LERAARS (1) - GPPB. (01-12-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WOORD ZIJNER LIJDZAAMHEID BEWAREN HOUDT OOK HET GEESTELIJKE TWISTEN IN TEGEN DE KETTERS EN VALSE LERAARS (1)

Schriftlezing: Openbaring 3

Tekst voor de prediking:
"Omdat gij het Woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen", Openb. 3:10.

DE SCHRIFTVERVALSENDE TOVERKUNSTEN VAN DR. M. KLAASSEN EN DR. P. DE VRIES

PKN-dr. M. Klaassen vervalst 2 Timotheus 2:24 en een verbindt met deze tekst een Laodicea-uitspraak van Melanchthon, de linkerhand van Luther, en pleegt daarmee een dubbele vervalsing, aangezien hij geen onderscheid maakt tussen het geestelijke twisten (Neh. 5:7 - Neh. 13:11-25 - Hos. 2:1 - Micha 6:1-2) en het vleselijke twisten (1 Kor. 3:3 - Gal. 5:20 - Filipp. 1:15 - 1 Tim. 6:4 - 2 Tim. 2:24). De Laodiceaanse uitspraak en de laakbare houding van Melanchthon over "de twist der theologen" was Calvijn het 100% oneens. Melanchthon was bevangen met mensenvrees en weigerde om valse leraars publiek aan te pakken met het Woord. Calvijn heeft zich over de laodiceaanse houding van Melanchthon ge-ergerd en schreef hem 40 brieven om hem in te winnen de strijd aan te vangen tegen de heersende ketterijen, want daarvoor was hij immers reformator, maar Melanchthon weigerde en Calvijn kreeg slechts 8 kleine briefjes van Melanchthon terug. Dr. Klaassen noemt NIETS van dit alles en daarmee schrijft hij zijn eigen huurlingen-biografie!

HHK-dr. P. de Vries steekt een beschuldigende vinger uit naar evolutionisten en zegt vromelijk dat de evolutietheorie in strijd is met het christelijke geloof (wat opzich volkomen waar is), terwijl hijzelf de theistische evolutionisten van het New Clavinism (Keller, Piper Driscoll) zijn geloofsbroeders noemt. Bovendien heeft De Vries de sodomitische crucifix gekust, een knieval voor de duivel gemaakt en is lid van een sodomitisch kerkverband (HHK).


-----------------------------------------------------------------------------------------

DE ONNATUURLIJKE INCESTDADER IN DE GEMEENTE VAN KORINTHE KOMT TOT BEKERING OP HET ABSOLUTE BANVONNIS DOOR PAULUS AAN DE KORINTHIERS GESCHREVEN (2) - GPPB. (24-09-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ONNATUURLIJKE INCESTDADER IN DE GEMEENTE VAN KORINTHE KOMT TOT BEKERING OP HET ABSOLUTE BANVONNIS DOOR PAULUS AAN DE KORINTHIERS GESCHREVEN (2)

Schriftlezing: 2 Korinthe 2

Tekst voor de prediking:
"Den zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is. Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worde verslonden", 2 Kor. 2:6-7.

Op de absoluutheid van de christelijke ban der afsnijding door Paulus aan de gemeente van Korinthe geschreven, is een incestdader tot bekering gekomen, terwijl de huidige refo-priesterschaar de bekering van dergelijke onnatuurlijke zondaren in de weg staat, omdat zij de tucht niet handhaven in haar absoluutheid, maar barmhartiger dan God willen wezen met hun duivels-kerkpolitieke pastoraat, met de totale en refo-brede kerkelijke afval als gevolg.

Het is in Gods Woord voorzegd dat de afval zou geschieden, want de Heilige Geest zegt DUIDELIJK, dat in de laatste tijden sommigen (velen) zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen (1 Tim. 4:1). Dat is de kerk van vandaag!


-----------------------------------------------------------------------------------------

WEE, DE IJSELIJKE, BEVLEKTE EN VERDRUKKENDE STAD EN HAAR LICHTZINNIGE EN TROUWELOZE DOMINEES, DOCH ZALIG HET ELLENDIGE VOLK VAN GOD (1) - GPPB. (24-09-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WEE, DE IJSELIJKE, BEVLEKTE EN VERDRUKKENDE STAD EN HAAR LICHTZINNIGE EN TROUWELOZE DOMINEES, DOCH ZALIG HET ELLENDIGE VOLK VAN GOD (1)

Schriftlezing: Zefanja 3

Tekst voor de prediking:
"Wee der ijselijke, en der bevlekte, der verdrukkende stad! Zij hoort naar de stem niet; zij neemt de tucht niet aan; zij vertrouwt niet op den HEERE; tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar; haar rechters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan den morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen; haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen der wet geweld aan. De rechtvaardige HEERE is in het midden van haar, Hij doet geen onrecht; allen morgen geeft Hij Zijn recht in het licht, er ontbreekt niet; doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest, Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat; hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide: Immers zult gij Mij vrezen, gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden; al wat Ik haar bezocht hebbe, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt, zij hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht Mij, spreekt de HEERE, ten dage als Ik Mij opmake tot den roof; want Mijn oordeel is, de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen Mijn gramschap, de ganse hittigheid Mijns toorns uit te storten, want dit ganse land zal door het vuur van Mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk, dan zal Ik tot de volken een reine spraak wenden; opdat zij allen den Naam des HEEREN aanroepen, opdat zij Hem dienen met een eenparigen schouder. Van de zijden der rivieren der Moren zullen Mijn ernstige aanbidders, met de dochter Mijner verstrooiden, Mijn offeranden brengen. Te dien dage zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen Mij overtreden hebt; want alsdan zal Ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw hovaardij, en gij zult u voortaan niet meer verheffen om Mijns heiligen bergs wil. Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen", Zef. 3:1-12.
.


De trouweloosheid en afvalligheid van de refo-kerken en hun dominees kent geen grezen in onze dagen!


-----------------------------------------------------------------------------------------

DE VERSTANDSLOZE AGUR VAN GOD GELEERD (2) - (17-11-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERSTANDSLOZE AGUR VAN GOD GELEERD (2)

Schriftlezing: Spreuken 30

Tekst voor de prediking:
"De woorden van Agur, den zoon van Jake; een last. De man spreekt tot Ithiel, tot Ithiel en Uchal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand; en ik heb geen mensenverstand; en ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen, en nedergedaald? Wie heeft den wind in Zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is Zijn Naam, en hoe is de Naam Zijns Zoons, zo gij het weet? Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild dengenen, die op Hem betrouwen. Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van U begeerd, onthoud ze mij niet, eer ik sterve; Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij; armoede of rijkdom geef mij niet; voed mij met het brood mijns bescheiden deels; opdat ik, zat zijnde, U dan niet verloochene, en zegge: Wie is de HEERE? of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stele, en den Naam mijns Gods aantaste", Spr. 30:1-9.

De verstandsloosheid van Agur stijgt hermelhoog boven de wijsheid der refo-wijzen der valselijk genaamde wetenschap!


-----------------------------------------------------------------------------------------

DE ZONDESTAAT VAN DE OUDE MENS GEOPENBAARD, DE VLOEK OVER HEM UITGESPROKEN EN ZIJN NAAM IN DE AARDE GESCHREVEN (1) - GPPB. (17-11-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ZONDESTAAT VAN DE OUDE MENS GEOPENBAARD, DE VLOEK OVER HEM UITGESPROKEN EN ZIJN NAAM IN DE AARDE GESCHREVEN (1)

Schriftlezing: Jeremia 17

Tekst voor de prediking:
"De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie, met de punt eens diamants; gegraven in de tafel van hunlieder hart, en aan de hoornen uwer altaren", Jer. 17:1

"Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt! Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt, wanneer het goede komt; maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land. Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is! Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?" Jer. 17:5-9.

"O HEERE, Israels Verwachting! allen, die U verlaten, zullen beschaamd worden; en die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden; want zij verlaten den HEERE, den Springader des levenden waters", Jer. 17:13.


Wie het zijn die in de aarde geschreven worden en degenen die in de hemelen geschreven zijn. (Joh. 8:6-8 - Luk. 10:20.


-----------------------------------------------------------------------------------------

GODS KINDEREN ZIJN NIET ALLEEN HOORDERS DES WOORDS, MAAR OOK DADERS - EN WAARIN DAT DOEN DES WOORDS BESTAAT (2) - GPPB. (10-11-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS KINDEREN ZIJN NIET ALLEEN HOORDERS DES WOORDS, MAAR OOK DADERS - EN WAARIN DAT DOEN DES WOORDS BESTAAT (2)

Schriftlezing: Jakobus 3 en 4

Tekst voor de prediking:
"Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen!" Jak. 4:8.

"Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn; want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken. En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel; want hij heeft zichzelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten, hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, dezes godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld", Jak. 1:18-27.


1. Dubbelhartigheid (tweezieligheid) is het kenmerk van de oude mens onder de wet. De oude mens is dubbelhartig in zijn praat en wandel.

2. "Celibataire" sodomieten bestaan niet, aangezien elke sodomiet vol zit met sodomitische begeerten, en alleen al krachtens zijn onnatuurlijke begeerten in de zonde leeft en in de staat der zonde verkeert, gelijk geschreven is: "Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren", Rom. 7:7b.


-----------------------------------------------------------------------------------------

DUBBELHARTIGE BELIJDERS ZIJN ONDER DE WET, ONBETROUWBAAR IN AL HUN ZEGGEN EN DOEN EN HOUDEN ER EEN DUBBELHARTIGE KERKPOLITIEKE GODSDIENST OPNA (1) - GPPB. (10-11-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DUBBELHARTIGE BELIJDERS ZIJN ONDER DE WET, ONBETROUWBAAR IN AL HUN ZEGGEN EN DOEN EN HOUDEN ER EEN DUBBELHARTIGE KERKPOLITIEKE GODSDIENST OPNA (1)

Schriftlezing: Jakobus 1

Tekst voor de prediking:
"Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen", Jak. 1:8.

"Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood", Jak. 1:14-15.


1. Dubbelhartigheid (tweezieligheid) is het kenmerk van de oude mens onder de wet. De oude mens is dubbelhartig in zijn praat en wandel.

2. "Celibataire" sodomieten bestaan niet, aangezien elke sodomiet vol zit met sodomitische begeerten, en alleen al krachtens zijn onnatuurlijke begeerten in de zonde leeft en in de staat der zonde verkeert, gelijk geschreven is: "Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren", Rom. 7:7b.


--------------------------------------------------------------------------------------

REFORMATIE 2019 - REFORMATIE-HERDENKING ZONDER HET GOEDE PAND TE BEWAREN IS TONEELSPEL (2) - GPPB. (03-11-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
REFORMATIE 2019 - REFORMATIE-HERDENKING ZONDER HET GOEDE PAND TE BEWAREN IS TONEELSPEL (2)

Schriftlezing: 2 Timotheus 1

Tekst voor de prediking:
"Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont", 2 Tim. 1:14.

REFORMATIE 2019 - Reformatie-herdenking door de huidige refo-priesterschaar is slechts toneelspel, omdat zij het goede pand niet bewaren en geen censuur-maatregel eisen, noch publieke afkeer laten horen jegens het ongoddelijk ijdel roepen der valselijk genaamde doctorale refo-wetenschappers, terwijl de Reformatoren hun publieke afkeer hebben laten donderen tegen het ongoddelijk ijdel roepen van Rome, zoals dr. Maarten Luther zijn 95 stellingen ter inzage voor de ganse wereld heeft gespijkerd op de deuren van de slotkapel te Wittenberg!

DE TOP-TIEN ONGECENSUREERDE DOCTORALE REFO-KETTERS ONTMASKERD DIE MET VALSELIJK GENAAMDE WETENSCHAP GODS WOORD VERKRACHTEN !

REFORMATIE 2019 - BEWAAR HET PAND U TOEBETROUWD, EEN AFKEER HEBBENDE VAN HET ONGODDELIJK IJDEL ROEPEN DER VALSELIJK GENAAMDE WETENSCHAP (1) - GPPB. (03-11-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
REFORMATIE 2019 - BEWAAR HET PAND U TOEBETROUWD, EEN AFKEER HEBBENDE VAN HET ONGODDELIJK IJDEL ROEPEN DER VALSELIJK GENAAMDE WETENSCHAP (1)

Schriftlezing: 1 Timotheus 6

Tekst voor de prediking:
"O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken", 1 Tim. 6:20-21a.

REFORMATIE 2019 - Reformatie-herdenking door de huidige refo-priesterschaar is slechts toneelspel, omdat zij het goede pand niet bewaren en geen censuur-maatregel eisen, noch publieke afkeer laten horen jegens het ongoddelijk ijdel roepen der valselijk genaamde doctorale refo-wetenschappers, terwijl de Reformatoren hun publieke afkeer hebben laten donderen tegen het ongoddelijk ijdel roepen van Rome, zoals dr. Maarten Luther zijn 95 stellingen ter inzage voor de ganse wereld heeft gespijkerd op de deuren van de slotkapel te Wittenberg!

DE TOP-TIEN ONGECENSUREERDE DOCTORALE REFO-KETTERS ONTMASKERD DIE MET VALSELIJK GENAAMDE WETENSCHAP GODS WOORD VERKRACHTEN !

DE EENHEID DES GEESTES DOOR DE BAND DES VREDES ALLEEN BEWAART DOOR DE EEN HEILIGE, ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK, OFWEL DE LEVENDE LEDEN VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS (2) - GPPB. (27-10-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE EENHEID DES GEESTES DOOR DE BAND DES VREDES ALLEEN BEWAART DOOR DE EEN HEILIGE, ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK, OFWEL DE LEVENDE LEDEN VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS (2)

Schriftlezing: Efeze 4

Tekst voor de prediking:
"U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; Een Heere, een geloof, een doop, een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen", Efeze 4:3-6.

DE HEILIGE GEEST SPREEKT DUIDELIJK OVER DE KERKELIJKE AFVAL EN DE DAARIN GELEERDE DUIVELSE LERINGEN A LA VAN VLASTUIN IN DE LAATSTE DAGEN (1) - GPPB. (27-1`0-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEILIGE GEEST SPREEKT DUIDELIJK OVER DE KERKELIJKE AFVAL EN DE DAARIN GELEERDE DUIVELSE LERINGEN A LA VAN VLASTUIN IN DE LAATSTE DAGEN (1)

Schriftlezing: 1 Timotheus 4:1-2

Tekst voor de prediking:
"Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid", 1 Tim. 4:1-2.


-------------------------------------------------------------------------------------

GODSLASTERENDE DR. W. VAN VLASTUIN WEDIJVERT MET AARTSKETTER MICHAEL SERVET DIE MET DE DOODSTRAF GESTRAFT WERD (2) - GPPB. (20-10-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODSLASTERENDE DR. W. VAN VLASTUIN WEDIJVERT MET AARTSKETTER MICHAEL SERVET DIE MET DE DOODSTRAF GESTRAFT WERD (2)

Schriftlezing: 2 Timotheus 2:16-26 - 2 Timotheus 3

Tekst voor de prediking:
"Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus (Servet) en Filetus (Van Vlastuin); die van de Waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren sommiger geloof", 2 Tim. 2:16-18.

HET RECENTE RD-INTERVIEW MET DR. W. VAN VLASTUIN AAN GODS WOORD GETOETST EN TE LICHT BEVONDEN, MET NAME OMDAT DE GODSLASTERINGEN VAN DR. W. VAN VLASTUIN WEDIJVEREN MET DE GODSLASTERINGEN VAN AARTSKETTER MICHAEL SERVET

DR. W. VAN VLASTUIN ZEGT IN HET RD-INTERVIEW DAT HIJ OP DE PLURALE VU "GERESPECTEERD EN GEWAARDEERD" WORDT, TERWIJL DE GEROEPEN GETUIGEN VAN CHRISTUS VERVOLGD EN DOOR ALLEN GEHAAT WORDEN, ZOALS IN GODS WOORD VOORZEGD. DE GEROEPEN GETUIGEN VAN CHRISTUS ZOUDEN OP EEN DERGELIJKE PRO-SODOMITISCHE SYNAGOGE-SCHOOL DES SATANS DAN OOK ABSOLUUT NIET GETOLEREERD WORDEN, MAAR DEGENEN DIE DE VU-CRUCIFIX KUSSEN EN EEN KNIEVAL VOOR DE DUIVEL MAKEN, ZOALS DR. P. DE VRIES ONLANGS GEDAAN HEEFT, DIE ZIJN WELKOM, HETGEEN OOK GELDT VOOR DE VALS-OECUMENISCHE DR. W. VAN VLASTUIN.

RD, 19-10-2019 - "Prof. Wim van Vlastuin, een aangevochten hemelburger" (moet zijn: bedorven hamburger)

RD-link:
https://www.rd.nl/kerk-religie/prof-wim-van-vlastuin-een-aangevochten-hemelburger-1.1603751

Zoals prins Mauritz terecht de doodstraf liet voltrekken aan landverrader/remonstrant/volksverlakker, Johan van Oldebarneveldt, zo eiste Calvijn terecht de doodstraf van godslasteraar Michael Servet die op het schavot is verbrand, omdat hij de drie-eenheid Gods loochende en lasterde, zeggende dat de drie-eenheid Gods "een driekoppig monster" was, hetwelk de onvergeeflijke zonde is tegen de Heilige Geest.

Dr. W. van Vlastuin die recent ge-interviewd werd in het RD, wedijvert met aartsketter Michael Servet door meervoudige godslasteringen publiek te leren, nl.:
1. Dat Christus ook een vrouw had kunnen zijn, terwijl met deze godslastering de heilige drie-eenheid Gods en de leer van Christus net zo zwaar gelasterd wordt als Michael Servet gedaan heeft met zijn onvergeeflijke godslasteringen.
2. Dat de engelen verzoening nodig hebben, waaruit volgt dat er zonde in de hemel is.
3. Dat de mens niet verantwoordelijk is voor alle kwaad in de wereld, waardoor de absoluutheid van de zondeval geloochend wordt.
4. Dat Gods Woord niet woordelijks en niet rechtstreeks door de Heilige Geest is ge-inspireerd, waardoor Gods Woord tot een menselijk boek wordt gedegradeerd.
5. Dat de Naam Jezus geen Naam is boven alle naam, maar een heel gewone naam is, hetgeen profane blasfemie is.
6. Dat er in Gods Woord tegenstrijdigheden staan hetgeen pure Schriftkritiek is, terwijl de zogenaamde tegenstrijdigheden die Van Vlastuin opsomt reeds met Gods Woord weerlegd zijn op deze website en absoluut geen tegenstrijdigheden zijn.
7. Dat het vals-oecumenische helleverdrag (joint-declaration on the the doctrine of justification) tussen Rome en de Lutherse wereldbond (Lutheran World Federation) navolging verdient, terwijl dat niets anders is als een pleidooi voor de valse oecumene, a la PKN-dr. H. van de Belt.
8. Dat de dialoog met andersdenkenden gebaseerd moet zijn op wederzijds begrip en niet op Gods Woord alleen, hetgeen eveneens het kenmerk is van de valse oecumene.
9. Dat Billy Graham een gezant van Christus was en er bij hem alleen wat bordjes scheef hingen, terwijl Graham een valse leraar en een pelagiaanse(!) zielenbedrieger is geweest die door niemand gehaat werd, en dus van de wereld was, terwijl Gods ware kinderen van de wereld niet zijn en door allen gehaat worden.
10. Dat "de openheid voor de religie is toegenomen", terwijl in werkelijkheid de publieke openheid voor de ware godsdienst een verzinsel is, zoals Gods Woord leert: "En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden", 2 Tim. 3:12. Feit is derhalve dat de valse verdraagzaamheid jegens de valse religies is toegenomen.


Bronlink godslasteringen dr. W. van Vlastuin:
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKGODSLASTERAAR_DRzoWzovzoVLASTUIN_OVERzpDEzpHEILIGING.html

-------------------------------------------------------------------------------------

GEEN ENKELE WARE KNECHT VAN GOD KAN TWEE HEREN DIENEN, TERWIJL ALLE REFO-DOMINEES HET WEL DOEN (1) - GPPB. (20-10-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GEEN ENKELE WARE KNECHT VAN GOD KAN TWEE HEREN DIENEN, TERWIJL ALLE REFO-DOMINEES HET WEL DOEN (1)

Schriftlezing: 2 Timotheus 2

Tekst voor de prediking:
"Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is; en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand, die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden", 2 Tim. 2:1-5.


-------------------------------------------------------------------------------------

DANKDAG 2019 - NABETRACHTING H.A. - DE VOETENWASSING EN DE GEESTELIJKE BETEKENIS EN HET MISBRUIK ERVAN AANGETOOND - GPPB. (14-10-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DANKDAG 2019 - NABETRACHTING H.A. - DE VOETENWASSING, DE GEESTELIJKE BETEKENIS EN HET MISBRUIK ERVAN AANGETOOND

Schriftlezing: Johannes 13

Tekst voor de prediking:
"Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging, stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven. Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij. Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein. Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb? Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet", Joh. 13:3-17.


-------------------------------------------------------------------------------------

BEDIENING H.A. - VASTHOUDEN AAN DE ONVERANDERLIJKE LEER VAN CHRISTUS, OPDAT WIJ NIET TE ENIGERTIJD DOORVLOEIEN (2) - GPPB. (13-10-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BEDIENING H.A. - VASTHOUDEN AAN DE ONVERANDERLIJKE LEER VAN CHRISTUS, OPDAT WIJ NIET TE ENIGERTIJD DOORVLOEIEN (2)

Schriftlezing: Hebreen 2

Tekst voor de prediking:
"Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen [van ons] gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien", Hebr. 2:1.


-------------------------------------------------------------------------------------

VOORBEREIDING H.A. - GOD SPREEKT IN DE LAATSTE DAGEN TOT ONS DOOR DE ZOON EN DAT SPREKEN DES ZOONS IS EEN TOETSSTEEN DER ZALIGHEID (1) - GPPB. (13-10-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOORBEREIDING H.A. - GOD SPREEKT IN DE LAATSTE DAGEN TOT ONS DOOR DE ZOON EN DAT SPREKEN DES ZOONS IS EEN TOETSSTEEN DER ZALIGHEID (1)

Schriftlezing: Hebreen 1

Tekst voor de prediking:
"God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft; Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen", Hebr. 1:1-3.


-----------------------------------------------------------------------------------------

DEGENEN DIE IN SALEMS HUT GEBORGEN ZIJN, WORDEN LOFFELIJK GEMAAKT DOOR DE GRIMMIGHEID DER MENSEN EN BETALEN GOD GELOFTEN (2) - GPPB. (06-10-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEGENEN DIE IN SALEMS HUT GEBORGEN ZIJN, WORDEN LOFFELIJK GEMAAKT DOOR DE GRIMMIGHEID DER MENSEN EN BETALEN GOD GELOFTEN (2)

Schriftlezing: Psalm 76

Tekst voor de prediking:
"Een psalm, een lied van Asaf, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. God is bekend in Juda; Zijn Naam is groot in Israel. En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion. Aldaar heeft Hij verbroken de vurige pijlen van den boog, het schild, en het zwaard, en den krijg. Sela. Gij zijt doorluchtiger en heerlijker dan de roofbergen. De stouthartigen zijn beroofd geworden; zij hebben hun slaap gesluimerd; en geen van de dappere mannen hebben hun handen gevonden. Van Uw schelden, o God van Jakob! is samen wagen en paard in slaap gezonken. Gij, vreselijk zijt Gij; en wie zal voor Uw aangezicht bestaan, van den tijd Uws toorns af? Gij deedt een oordeel horen uit den hemel; de aarde vreesde en werd stil, als God opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. Sela. Want de grimmigheid des mensen zal U loffelijk maken; het overblijfsel der grimmigheden zult Gij opbinden. Doet geloften en betaalt ze den HEERE, uw God, gij allen, die rondom Hem zijt! Laat hen Dien, Die te vrezen is, geschenken brengen; Die den geest der vorsten als druiven afsnijdt; Die den koningen der aarde vreselijk is", Ps. 76.

"Gans recht richten" is weg in onze dagen. Het recht struikelt op de straten in kerk en staat. Kerkelijke leiders en belijders zijn zwanger van oude-mens-verantwoordelijkheid die tot op de bodem der hel verzondigd ligt sinds de val in het paradijs. "We hebben onze verantwoordelijkheid", is een loze en holle uitspraak in kerk- en regeringszalen, aangezien men op alle fronten sjoemelt in de marge. Stel dat Van der Staaij een bijbelse plaats zou hebben in de 2e kamer (hetgeen een meinedige illusie is) en zijn verantwoordelijkheid zou laten gelden, zou hij in de 2e kamer uitroepen: "Geen enkele abortus zal meer plaats vinden, dan over mijn lijk!"
Van zulk een verantwoordelijkheid zijn dit soort politieke lafaards een bittere vijand. Al dat gescherm in onze dagen met de false flag van "we hebben onze verantwoordelijkheid", is de graftaal van de oude mens onder de wet en is derhalve niets dan vloeken.

Geen enkele refo-dominee heeft het ambt van God ontvangen, aangezien de kerkelijke sodomieten door hen niet afgesneden worden door de christelijke ban, maar daarentegen de huichelaars en de valse leraars bevestigen in hun bedriegerijen en ketterijen en derhalve in het geheel niet gans recht richten, Gods pilaren niet vaststellen en de hoorn der onzinnigen niet verbreken. Het is alles Ikabod wat de kerkklok slaat.


-----------------------------------------------------------------------------------

ALS DAVID HET BESTEMDE AMBT VAN GOD ONTVANGEN HEEFT, ZAL HIJ GANS RECHT RICHTEN, DE PILAREN GODS VASTSTELLEN EN DE HOORN DER ONZINNIGEN VERBEKEN (1) - GPPB. (06-10-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALS DAVID HET BESTEMDE AMBT VAN GOD ONTVANGEN HEEFT, ZAL HIJ GANS RECHT RICHTEN, DE PILAREN GODS VASTSTELLEN EN DE HOORN DER ONZINNIGEN VERBEKEN (1)

Schriftlezing: Psalm 75

Tekst voor de prediking:
"Voor den opperzangmeester, Altascheth; een psalm, een lied, voor Asaf. Wij loven U, o God! wij loven, dat Uw Naam nabij is; men vertelt Uw wonderen. Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten. Het land en al zijn inwoners waren versmolten; maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt. Sela. Ik heb gezegd tot de onzinnigen: Weest niet onzinnig; en tot de goddelozen: Verhoogt den hoorn niet. Verhoogt uw hoorn niet omhoog; spreekt niet met stijven hals. Want het verhogen komt niet uit het oosten, noch uit het westen, noch uit de woestijn; maar God is Rechter; Hij vernedert dezen, en verhoogt genen. Want in des HEEREN hand is een beker, en de wijn is beroerd, vol van mengeling, en Hij schenkt daaruit; doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesemen uitzuigende drinken. En ik zal het in eeuwigheid verkondigen; ik zal den God Jakobs psalmzingen. En ik zal alle hoornen der goddelozen afhouwen; de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden", Ps. 75.

"Gans recht richten" is weg in onze dagen. Het recht struikelt op de straten in kerk en staat. Kerkelijke leiders en belijders zijn zwanger van oude-mens-verantwoordelijkheid die tot op de bodem der hel verzondigd ligt sinds de val in het paradijs. "We hebben onze verantwoordelijkheid", is een loze en holle uitspraak in kerk- en regeringszalen, aangezien men op alle fronten sjoemelt in de marge. Stel dat Van der Staaij een bijbelse plaats zou hebben in de 2e kamer (hetgeen een meinedige illusie is) en zijn verantwoordelijkheid zou laten gelden, zou hij in de 2e kamer uitroepen: "Geen enkele abortus zal meer plaats vinden, dan over mijn lijk!"
Van zulk een verantwoordelijkheid zijn dit soort politieke lafaards een bittere vijand. Al dat gescherm in onze dagen met de false flag van "we hebben onze verantwoordelijkheid", is de graftaal van de oude mens onder de wet en is derhalve niets dan vloeken.

Geen enkele refo-dominee heeft het ambt van God ontvangen, aangezien de kerkelijke sodomieten door hen niet afgesneden worden door de christelijke ban, maar daarentegen de huichelaars en de valse leraars bevestigen in hun bedriegerijen en ketterijen en derhalve in het geheel niet gans recht richten, Gods pilaren niet vaststellen en de hoorn der onzinnigen niet verbreken. Het is alles Ikabod wat de kerkklok slaat.


-----------------------------------------------------------------------------------

CHRISTUS EEN VLOEK GEWORDEN VOOR ONS, ALS PLAATSBEKLEDER VOOR VERVLOEKTE EN TER DOOD VEROORDEELDE ZONDAREN (2) - GPPB. (29-09-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS EEN VLOEK GEWORDEN VOOR ONS, ALS PLAATSBEKLEDER VOOR VERVLOEKTE EN TER DOOD VEROORDEELDE ZONDAREN (2)

Schriftlezing: Galaten 3

Tekst voor de prediking:
"En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof", Gal. 3:11-14.

De wederdoperse hoax dat het verbond met Abraham alleen de Joden zou gelden, door het Woord om zeep geholpen, aangezien Abraham als vader van vele volken gesteld is geworden, zodat ook de heidenen in het verbond zijn ingelijfd door het geloof in Christus, Abrahams kinderen zijn en erfgenamen Gods.


-----------------------------------------------------------------------------------

DE APOSTOLISCHE LEER DULDT GEEN SPEELRUIMTE VOOR VALSE LERAARS EN ANDERE LERINGEN, TERWIJL DE AFVALLIGE REFOKERKEN DIE MODALITEITEN-TOLERANTIE WEL LEREN (1) - GPPB. (29-09-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE APOSTOLISCHE LEER DULDT GEEN SPEELRUIMTE VOOR VALSE LERAARS EN ANDERE LERINGEN, TERWIJL DE AFVALLIGE REFOKERKEN DIE MODALITEITEN-TOLERANTIE WEL LEREN (1)

Schriftlezing: 1 Timotheus 1

Tekst voor de prediking:
"Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onzen Zaligmaker, en den Heere Jezus Christus, Die onze Hope is, aan Timotheus, mijn oprechten zoon in het geloof; genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onzen Vader, en Christus Jezus, onzen Heere. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonie reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twist vragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof. Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking; willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen. Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt; en hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is; naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende; die te voren een gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven. Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieen, die van u voorgegaan zijn, in dezelve den goeden strijd strijdt; houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben; onder welken is Hymeneus en Alexander, die ik den satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren", 1 Tim. 1.


-----------------------------------------------------------------------------------

DE REFO-HOAX-EXEGESE DAT DE ONZUIVERE HAAT-EN-NIJD PREDIKING VAN DE VALSE APOSTELEN TOT BLIJDSCHAP VAN DE APOSTEL PAULUS ZOU ZIJN GEWEEST, IS OPNIEUW EEN BEWIJS DAT DE HUIDIGE PRIESTERSCHAAR AAN DE ZIJDE VAN DE VIJANDEN VAN CHRISTUS STRIJDEN EN NIET WETEN WAT ZIJ LEREN, NOCH WAT ZIJ BEVESTIGEN. DE VALSE CHRISTUS-PREDIKING DER VALSE APOSTELEN GEDIJDE VOOR PAULUS TOT ZIJN ZALIGHEID (2) - GPPB (22-09-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE REFO-HOAX-EXEGESE DAT DE ONZUIVERE HAAT-EN-NIJD PREDIKING VAN DE VALSE APOSTELEN (Filipp. 1:15-19) TOT BLIJDSCHAP VAN DE APOSTEL PAULUS ZOU ZIJN GEWEEST, IS OPNIEUW EEN BEWIJS DAT DE HUIDIGE PRIESTERSCHAAR AAN DE ZIJDE VAN DE VIJANDEN VAN CHRISTUS STRIJDEN EN NIET WETEN WAT ZIJ LEREN, NOCH WAT ZIJ BEVESTIGEN. DE VALSE CHRISTUS-PREDIKING DER VALSE APOSTELEN GEDIJDE VOOR PAULUS TOT ZIJN ZALIGHEID (2)

Schriftlezing: Filippensen 1 - 2 Thessalonica 1

Tekst voor de prediking:
"Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen; doch dezen uit liefde, dewijl zij weten, dat ik tot verantwoording van het Evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des Geestes van Jezus Christus", Filipp. 1:15-19.

De rechte prediking is in alle tijden gediaboliseerd door valse leraars, dwepers en trollen, die met schone schijn en arglistigheid de rechte wegen des Heeren verkeren tot hun eigen verderf, gelijk ook in onze dagen massaal geschiedt, hoewel voor Gods ware volk onder het kruis de lasteringen der Elymas-trollen moeten medewerken ten goede, gelijk geschreven is: "Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u", 1 Kor. 11:19.

De verloren zoon en zijn vader door SGPlayer Van der Staaij verkracht in de 2e kamer.


-----------------------------------------------------------------------------------

ELYMAS DE TOVENAAR ALS EEN DUIVEL ONTMASKERD EN AFGESTRAFT MET EEN GLADDE STEEN DER TUCHT, MAAR DE ONGEHOORZAME JODEN WERDEN MET NIJDIGHEID VERVULD EN WEDERSPRAKEN HETGEEN VAN PAULUS GEZEGD WERD, WEDERSPREKENDE EN LASTERENDE (1) - GPPB. (22-09-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ELYMAS DE TOVENAAR ALS EEN DUIVEL ONTMASKERD EN AFGESTRAFT MET EEN GLADDE STEEN DER TUCHT, MAAR DE ONGEHOORZAME JODEN WERDEN MET NIJDIGHEID VERVULD EN WEDERSPRAKEN HETGEEN VAN PAULUS GEZEGD WERD, WEDERSPREKENDE EN LASTERENDE (1)

Schriftlezing: Handelingen 13

Tekst voor de prediking:
"O gij kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren?" Hand. 13:10.

"Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende", Hand. 13:45.


De rechte prediking is in alle tijden gediaboliseerd door valse leraars, dwepers en trollen, die met schone schijn en arglistigheid de rechte wegen des Heeren verkeren tot hun eigen verderf, gelijk ook in onze dagen massaal geschiedt, hoewel voor Gods ware volk onder het kruis de lasteringen der Elymas-trollen moeten medewerken ten goede, gelijk geschreven is: "Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u", 1 Kor. 11:19.

De verloren zoon en zijn vader door SGPlayer Van der Staaij verkracht in de 2e kamer.


-----------------------------------------------------------------------------------

NIET NAAR BETHEL (BETH-AVEN), NIET NAAR GILGAL, NIET NAAR BERSEBA, MAAR ONDER HET HEILIGEND KRUIS NAAR HUIS, WAARVOOR DE RIJKE JONGELING BEDANKTE EN BEDROEFD HEENGING NAAR ZIJN EIGEN PLAATS (2) - GPPB. (15-09-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NIET NAAR BETHEL (BETH-AVEN), NIET NAAR GILGAL, NIET NAAR BERSEBA, MAAR ONDER HET HEILIGEND KRUIS NAAR HUIS, WAARVOOR DE RIJKE JONGELING BEDANKTE EN BEDROEFD HEENGING NAAR ZIJN EIGEN PLAATS (2)

Schriftlezing: Markus 10:1-31

Tekst voor de prediking:
"En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg; want hij had vele goederen", Mark. 10:21-22.

In de heilige plaatsen Bethel (Beth-Aven), Gilgal en Berseba werd satanisme bedreven, dat in onze dagen geschiedt onder de noemer Baphomet, tot in het torenkamertje van Rutte en in de SGP-gelederen toe, waarover door de refo-dominees geen woord wordt gerept. De refokerken krijgen tegenwoordig full support via allerhande refo-riool-web-blogs van krankzinnige kleeniaanse lastervarkens die elk woord op deze website uitpluizen om het getuigenis die we in de Naam van Christus verkondigen, te demoniseren, zoals ook de Farizeers hebben gedaan bij Christus Zelf, Hem beelzebub noemende en daarmee de onvergeeflijke zonde tegen de H.G. bedreven. Genoemde kleeniaanse lastervarkens staan voor God en dezulken zijn voor mij volstrekt geen partij, want ijzer scherpt men alleen met ijzer en niet met zwakzinnige lastergal. Genoemde lastervarkens denken mij met hun lastergal te raken, maar die bizarre illusie zal in rook opgaan, aangezien zulke Christus-kruisigers en Heilige Geest-lasteraars het zal vergaan als de Gardareense varkens die in de diepte der zee versmoorden, ofwel in de diepte der zee van Gods verbolgenheid eeuwig zullen verzinken, terwijl we hun dodelijke dag niet hebben begeerd. God is mijn Getuige.


----------------------------------------------------------------------------------

DE HEILIGE PLAATSEN, BETHEL, GILGAL EN BERSEBA, VERVALLEN TOT BOLWERKEN VAN SATANISCHE AFGODERIJ, HETGEEN OOK IN ONZE DAGEN HOORBAAR EN ZICHTBAAR IS BINNEN KERK EN STAAT (1) - GPPB. (15-09-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEILIGE PLAATSEN, BETHEL, GILGAL EN BERSEBA, VERVALLEN TOT BOLWERKEN VAN SATANISCHE AFGODERIJ, HETGEEN OOK IN ONZE DAGEN HOORBAAR EN ZICHTBAAR IS BINNEN KERK EN STAAT (1)

Schriftlezing: Amos 5

Tekst voor de prediking:
"Hoort dit Woord, dat Ik over ulieden ophef, een klaaglied, o huis Israels! De jonkvrouw Israels is gevallen, zij zal niet weder opstaan; zij is verlaten op haar land, er is niemand, die haar opricht. Want zo zegt de Heere HEERE: De stad, die uitgaat met duizend, zal honderd overhouden, en die uitgaat met honderd, zal tien overhouden, in het huis Israels. Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. Maar zoekt Beth-el niet, en komt niet te Gilgal, en gaat niet over naar Ber-seba; want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd, en Beth-el zal worden tot niet. Zoekt den HEERE, en leeft; opdat Hij niet doorbreke in het huis van Jozef als een vuur, dat vertere, zodat er niemand zij, die het blusse in Beth-el; die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde doen liggen. Die het Zevengesternte en den Orion maakt, en de doodsschaduw in den morgenstond verandert, en den dag als den nacht verduistert; Die de wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem, HEERE is Zijn Naam. Die Zich verkwikt door verwoesting over een sterke; zodat de verwoesting komt over een vesting. Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt", Amos 5:1-10.

In de heilige plaatsen Bethel (Beth-Aven), Gilgal en Berseba werd satanisme bedreven, dat in onze dagen geschiedt onder de noemer Baphomet, tot in het torenkamertje van Rutte en in de SGP-gelederen toe, waarover door de refo-dominees geen woord wordt gerept. De refokerken krijgen tegenwoordig full support via allerhande refo-riool-web-blogs van krankzinnige kleeniaanse lastervarkens die elk woord op deze website uitpluizen om het getuigenis die we in de Naam van Christus verkondigen, te demoniseren, zoals ook de Farizeers hebben gedaan bij Christus Zelf, Hem beelzebub noemende en daarmee de onvergeeflijke zonde tegen de H.G. bedreven. Genoemde kleeniaanse lastervarkens staan voor God en dezulken zijn voor mij volstrekt geen partij, want ijzer scherpt men alleen met ijzer en niet met zwakzinnige lastergal. Genoemde lastervarkens denken mij met hun lastergal te raken, maar die bizarre illusie zal in rook opgaan, aangezien zulke Christus-kruisigers en Heilige Geest-lasteraars het zal vergaan als de Gardareense varkens die in de diepte der zee versmoorden, ofwel in de diepte der zee van Gods verbolgenheid eeuwig zullen verzinken, terwijl we hun dodelijke dag niet hebben begeerd. God is mijn Getuige.


----------------------------------------------------------------------------------

TWEE VERBONDEN - TWEE BESNEDEN ZONEN, DOCH DE DIENSTMAAGD EN HAAR ZOON UITGEWORPEN, WANT DE ZOON DER DIENSTBARE ZAL NIET ERVEN MET DE ZOON DER VRIJE (2) - GPPB. (08-09-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TWEE VERBONDEN - TWEE BESNEDEN ZONEN, DOCH DE DIENSTMAAGD EN HAAR ZOON UITGEWORPEN, WANT DE ZOON DER DIENSTBARE ZAL NIET ERVEN MET DE ZOON DER VRIJE (2)

Schriftlezing: Galaten 3:8-29 - Galaten 4

Tekst voor de prediking:
"Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije. Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis; hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; het ene van den berg Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar; want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabie, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is is met haar kinderen. Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder. Want er is geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was. Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije", Gal. 4:22-31.

* De wettische overdoopleer van de Wederdopers door Gods Woord ge-elimineerd.

* De Godtergende SGP-godsdienstvrijheid-politiek en de brute leugens van oud-voorzitter Van Leeuwen aan het licht gebracht.


----------------------------------------------------------------------------------

DE REIKWIJDTE VAN GODS VERBOND EN DE SACRAMENTEN VAN BESNIJDENIS EN DOOP, VERKLAARD IN DE BESNIJDENIS EN DE DOOP VAN CHRISTUS (1) - GPPB. (08-09-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE REIKWIJDTE VAN GODS VERBOND EN DE SACRAMENTEN VAN BESNIJDENIS EN DOOP, VERKLAARD IN DE BESNIJDENIS EN DE DOOP VAN CHRISTUS (1)

Schriftlezing: Genesis 17

Tekst voor de prediking:
"Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten. Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde. En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad; de ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken", Gen. 17:9-14.

De wettische overdoopleer van de Wederdopers door Gods Woord ge-elimineerd.


----------------------------------------------------------------------------------

5. DE LOFZANG VAN HANNA (2) - GPPB. (01-09-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
5. DE LOFZANG VAN HANNA (2)

Schriftlezing: 1 Samuel 2

Tekst voor de prediking:
"Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart springt van vreugde op in den HEERE; mijn hoorn is verhoogd in den HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden; want ik verheug mij in Uw heil. Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God! Maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan; want de HEERE is een God der wetenschappen, en Zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken; en die struikelden, zijn met sterkte omgord. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer; totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard, en die vele kinderen had, krachteloos is geworden. De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen. De HEERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij. Hij verheft den geringe uit het stof, en den nooddruftige verhoogt Hij uit den drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat Hij hen den stoel der ere doe beerven; want de grondvesten des aardrijks zijn des HEEREN, en Hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten Zijner gunstgenoten bewaren; maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis; want een man vermag niet door kracht. Die met den HEERE twisten, zullen verpletterd worden; Hij zal in den hemel over hen donderen; de HEERE zal de einden der aarde richten, en zal Zijn Koning sterkte geven, en den hoorn Zijns Gezalfden verhogen", 1 Sam. 2:1-10.


----------------------------------------------------------------------------------

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP - SAMUEL, VAN DEN HEERE GEBEDEN (1) - GPPB. (01-09-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP - SAMUEL, VAN DEN HEERE GEBEDEN (1)

Schriftlezing: 1 Samuel 1

1. De ellende van Hanna
2. Het gebed van Hanna
3. De belofte van Hanna
4. De verhoring des gebeds van Hanna
5. De lofzang van Hanna


Tekst voor de prediking:
"Daar was een man van Ramathaim-zofim, van het gebergte van Efraim, wiens naam was Elkana, een zoon van Jerocham, den zoon van Elihu, den zoon van Tochu, den zoon van Zuf, een Efrathiet. En hij had twee vrouwen; de naam van de ene was Hanna, en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden, en om te offeren den HEERE der heirscharen te Silo; en aldaar waren priesters des HEEREN, Hofni, en Pinehas, de twee zonen van Eli. En het geschiedde op dien dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna, zijn huisvrouw, en aan al haar zonen en haar dochteren, delen. Maar aan Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief; doch de HEERE had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging, om haar te vergrimmen, omdat de HEERE haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar; van dat zij opging tot het huis des HEEREN, zo tergde zij haar alzo; daarom weende zij en at niet. Toen zeide Elkana, haar man: Hanna, waarom weent gij, en waarom eet gij niet, en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan tien zonen? Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten, en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli, de priester, zat op een stoel bij een post van den tempel des HEEREN. Zij dan viel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot den HEERE, en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte, en zeide: HEERE der heirscharen, zo Gij eenmaal de ellende Uwer dienstmaagd aanziet, en mijner gedenkt, en Uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan Uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den HEERE geven al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des HEEREN, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart; alleenlijk roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord; daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar: Hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide: Neen, mijn heer! ik ben een vrouw, bezwaard van geest; ik heb noch wijn, noch sterken drank gedronken; maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des HEEREN. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials; want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide: Ga heen in vrede, en de God Israels zal uw bede geven, die gij van Hem gebeden hebt. En zij zeide: Laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen! Alzo ging die vrouw haars weegs; en zij at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op, en zij aanbaden voor het aangezicht des HEEREN, en zij keerden weder, en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de HEERE gedacht aan haar. En het geschiedde, na verloop van dagen, dat Hanna bevrucht werd, en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Samuel: Want, zeide zij, ik heb hem van den HEERE gebeden. En die man, Elkana toog op met zijn ganse huis, om den HEERE te offeren het jaarlijkse offer, en zijn gelofte. Doch Hanna toog niet op; maar zij zeide tot haar man: Als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des HEEREN verschijne, en blijve daar tot in eeuwigheid. En Elkana, haar man, zeide tot haar: Doe, wat goed is in uw ogen; blijf, totdat gij hem zult gespeend hebben; de HEERE bevestige naar Zijn woord! Alzo bleef de vrouw, en zoogde haar zoon, totdat zij hem speende. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts, met drie varren, en een efa meels, en een fles met wijn; en zij bracht hem in het huis des HEEREN te Silo; en het jongsken was zeer jong. En zij slachtten een var; alzo brachten zij het kind tot Eli. En zij zeide: Och, mijn heer! zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer! Ik ben die vrouw, die hier bij u stond, om den HEERE te bidden. Ik bad om dit kind, en de HEERE heeft mij mijn bede gegeven, die ik van Hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook den HEERE overgegeven al de dagen, die hij wezen zal; hij is van den HEERE gebeden. En hij bad aldaar den HEERE aan", 1 Sam. 1.


----------------------------------------------------------------------------------

IN DE NAAM VAN CHRISTUS EN DOOR ZIJN KRACHT DOET PAULUS DE INCESTDADER IN DE GEMEENTE VAN KORINTHE IN DE CHR. BAN DER AFSNIJDING EN GEEFT HEM OVER AAN DE SATAN TOT VERDERF VAN ZIJN VLEES - DOMINEES DIE DAT NIET DOEN JEGENS INCESTDADERS ZIJN ZELF DE GROOTSTE CRIMINELEN DIE HET OORDEEL GODS NIET KUNNEN ONTLOPEN (2) - GPPB. (25-08-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

PREEK-LINK OM DOOR TE MAILEN AAN DS. B. LABEE, DS. W. PIETERS EN ALLE REFO-DOMINEES:

http://www.providencemountainranch.com/In%20de%20Naam%20van%20Christus%20en%20door%20Zijn%20kracht%20doet%20Paulus%20een%20incestdader%20in%20de%20ban%20der%20afsnijding%20en%20geeft%20hem%20over%20aan%20de%20satan%20(2).wma

Klik hier
IN DE NAAM VAN CHRISTUS EN DOOR ZIJN KRACHT DOET PAULUS DE INCESTDADER IN DE GEMEENTE VAN KORINTHE IN DE CHR. BAN DER AFSNIJDING EN GEEFT HEM OVER AAN DE SATAN TOT VERDERF VAN ZIJN VLEES - DOMINEES DIE DAT NIET DOEN JEGENS INCESTDADERS -ZOALS DS. B. LABEE EN DS. W. PIETERS- ZIJN ZELF DE GROOTSTE CRIMINELEN DIE HET OORDEEL GODS NIET KUNNEN ONTLOPEN (2)

Schriftlezing: 1 Korinthe 5

Tekst voor de prediking:
"Men hoort ganselijk, dat er hoererij onder u is, en zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft. En zijt gij nog opgeblazen, en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worde, die deze daad begaan heeft? Doch ik, als wel met het lichaam afwezend, maar tegenwoordig zijnde met den geest, heb alrede, als of ik tegenwoordig ware, dengene, die dat alzo bedreven heeft, besloten, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus, als gijlieden en mijn geest samen vergaderd zullen zijn, met de kracht van onzen Heere Jezus Christus, denzulken over te geven aan den satan, tot verderf des vleses, opdat de geest behouden moge worden in den dag van den Heere Jezus. Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Ik heb u geschreven in den brief, dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders; doch niet geheellijk met de hoereerders dezer wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars; want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een ook niet zult eten. Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn? Maar die buiten zijn oordeelt God. En doet gij dezen boze uit ulieden weg", 1 Kor. 5.

DS. B. LABEE HOUDT INCESTDADERS BUITEN DE CHRISTELIJKE BAN EN HET BURGERLIJKE STRAFRECHT
In de Gezinsgids van 4 Januari 2018, Jaargang 70, nr. 16, pag. 42-49, is een artikel over incest gepubliceerd, waain voornamelijk GG-ds. B. Labee, maar ook HHK-ds. W. Pieters aan het woord komt. Beide voorgangers spreken wel hun afschuw uit over incest, maar houden tegelijk de incestdaders de handen boven het hoofd en verwijzen hen zelfs naar hulpverleningsinstanties (die ook haaks handelen op het feit dat het recht zijn loop moet hebben), terwijl genoemde dominees de incestdaders in hun gemeente -die dikwijls pedofielen zijn- bij de burgerlijke rechter moeten aangeven. Met name ds. B. Labee beweert dat het niet zijn "taak" is om dat te doen en schroomt niet om zelfs een minderjarig misbruikt kind face to face te verwijzen naar de hulpverlening, terwijl hij niets doet voor het slachtoffer, noch de incestdader aangeeft bij de burgerlijke rechter. Dit soort laffe-honden-dominees die weigeren om de incestdaders aan te geven bij de burgerlijke rechter, zijn net zo crimineel als de incestdaders zelf en vallen met de incestdaders onder de chr. ban der afsnijding, zoals Paulus die in 1 Korinthe 5:1-5 in de Naam van Christus en door Zijn kracht toepast op de incestdader en hem aan de satan overgeeft, tot vertering van zijn vlees. Die censuur geldt dus ook alle refo-dominees die incestdaders buiten die censuur houden en buiten het burgerlijke recht dat altijd zijn loop moet hebben bij dit soort fysieke moordpraktijken. Dominees die de 1 Korinthe 5-censuur niet toepassen op incestdaders, noch hen aangeven bij de burgerlijke rechter, zijn zelf de grootste criminelen en geven bovendien hun hele gemeente over aan de verwoesting van het zuurdesem der bloedschande! Zulk soort laffe-honden-dominees zijn verraders en criminelen die het oordeel Gods geenszins kunnen ontlopen!

** In de christelijk gesausde wereldse entertainment-bladen, RD, Terdege, Gezinsgids, de Banier, wordt het halfverloste naam- en het vakantie-christendom op elke pagina ge-etaleerd en de zaligheid door recht, Gods Naam, recht en eer verkracht!


----------------------------------------------------------------------------------

DE VEREENZELVIGING VAN DE STAAT EN DE WANDEL DES GELOOFS BAART ROOMSE KETTERIJEN - EN GIJ ZIJT IN HEM VOLMAAKT (1) - GPPB. (25-08-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VEREENZELVIGING VAN DE STAAT EN DE WANDEL DES GELOOFS BAART ROOMSE KETTERIJEN - EN GIJ ZIJT IN HEM VOLMAAKT (1)

Schriftlezing: Kolossensen 2

Tekst voor de prediking:
"En gij zijt in Hem volmaakt", Kol. 2:10a.

In de christelijk gesausde wereldse entertainment-bladen, RD, Terdege, Gezinsgids, de Banier, wordt het halfverloste naam- en het vakantie-christendom op elke pagina ge-etaleerd en de zaligheid door recht, Gods Naam, recht en eer verkracht!


----------------------------------------------------------------------------------

DE WACHT DES HEEREN WAARNEMEN EN DOOR DE HEERE TOT EEN WACHTTOREN GESTELD ZIJN, WORDT IN ONZE DAGEN NIET MEER GEKEND, MAAR WEL ZWAAR BELASTERD (2) - GPPB. (18-08-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WACHT DES HEEREN WAARNEMEN EN DOOR DE HEERE TOT EEN WACHTTOREN GESTELD ZIJN, WORDT IN ONZE DAGEN NIET MEER GEKEND, MAAR WEL ZWAAR BELASTERD (2)

Schriftlezing: Zacharia 3

Tekst voor de prediking:
"Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande voor het aangezicht van den Engel des HEEREN; en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te wederstaan. Doch de HEERE zeide tot den satan: De HEERE schelde u, gij satan! ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Josua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des Engels stond. Toen antwoordde Hij, en sprak tot degenen, die voor Zijn aangezicht stonden, zeggende: Doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak Hij tot hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en Ik zal u wisselklederen aandoen. Dies zeg Ik: Laat ze een reinen hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten dien reinen hoed op zijn hoofd, en zij togen hem klederen aan; en de Engel des HEEREN stond daarbij. Toen betuigde de Engel des HEEREN Josua, zeggende: Zo zegt de HEERE der heirscharen: Indien gij in Mijn wegen zult wandelen, en indien gij Mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook Mijn huis richten, en ook Mijn voorhoven bewaren; en Ik zal u wandelingen geven onder dezen, die hier staan", Zach. 3:1-7.

"Ik heb u onder Mijn volk gesteld, tot een wachttoren, tot een vesting; opdat gij hun weg zoudt weten en proeven", Jer. 6:27.


----------------------------------------------------------------------------------

DE ENGELEN VERHEFFEN GODS BANIER, DE HEILIGHEID DES HEEREN, DOCH JESAJA VAART TER HELLE EN WORDT VERZOENEND HERSTELD IN ZIJN ROEPING ALS PROFEET DES HEEREN (1) - GPPB. (18-08-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ENGELEN VERHEFFEN GODS BANIER, DE HEILIGHEID DES HEEREN, DOCH JESAJA VAART TER HELLE EN WORDT VERZOENEND HERSTELD IN ZIJN ROEPING ALS PROFEET DES HEEREN (1)

Schriftlezing: Jesaja 6

Tekst voor de prediking:
"In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel. De serafs stonden voor Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol! Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan, en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd; alzo is uw misdaad van u geweken, en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heeren, dewelke zeide: Wien zal Ik zenden, en wie zal voor Ons henengaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij henen. Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worde. Want de HEERE zal die mensen verre wegdoen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren, en zijn om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de haageik, in dewelke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn", Jes. 6.

"Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de Banier boven tien duizend", Hoogl. 5:10.

"Maar nu hebt Gij dengenen, die U vrezen, een banier gegeven, om die op te werpen, vanwege de waarheid. Sela", Ps. 60:6.

"Allen gij ingezetenen der wereld, en gij inwoners der aarde! als men de banier zal oprichten op de bergen, zult gijlieden het zien, en als de bazuin zal blazen, zult gijlieden het horen", Jes. 18:3.


Christus draagt de Banier boven tienduizend en dat is de grond en de oorzaak dat Gods getuigen een Banier der Waarheid en de bazuin des Woords gegeven is om de Waarheid te laten klinken aan alle inwoners der aarde en om de refo-Amelekieten en de valse SA-getuigen te ontmaskeren en hen het oordeel aan te zeggen in 's Heeren Naam.


----------------------------------------------------------------------------------

JEHOVA NISSI - DE HEERE IS MIJN BANIER (2) - GPPB. (11-08-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEHOVA NISSI - DE HEERE IS MIJN BANIER (2)

Schriftlezing: Jesaja 62

Tekst voor de prediking:
"En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier! En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo zal de oorlog des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!" Ex. 17:15-16.

"Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de Banier boven tien duizend", Hoogl. 5:10.

"Maar nu hebt Gij dengenen, die U vrezen, een banier gegeven, om die op te werpen, vanwege de waarheid. Sela", Ps. 60:6.

"Allen gij ingezetenen der wereld, en gij inwoners der aarde! als men de banier zal oprichten op de bergen, zult gijlieden het zien, en als de bazuin zal blazen, zult gijlieden het horen", Jes. 18:3.


Christus draagt de Banier boven tienduizend en dat is de grond en de oorzaak dat Gods getuigen een Banier der Waarheid en de bazuin des Woords gegeven is om de Waarheid te laten klinken aan alle inwoners der aarde en om de refo-Amelekieten en de valse SA-getuigen te ontmaskeren en hen het oordeel aan te zeggen in 's Heeren Naam.


----------------------------------------------------------------------------------

AFGUNSTIG AMELEK, DE DIENSTBARE KLEINZOON VAN EZAU, DOOR ISRAEL VERSLAGEN DOOR DE DOOR MOZES OPGEHEVEN BANIER EN DE HUIDIGE REFO-AMELEKIETEN ONTMASKERD (1) - GPPB. (11-08-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AFGUNSTIG AMELEK, DE DIENSTBARE KLEINZOON VAN EZAU, DOOR ISRAEL VERSLAGEN DOOR DE DOOR MOZES OPGEHEVEN BANIER EN DE HUIDIGE REFO-AMELEKIETEN ONTMASKERD (1)

Schriftlezing: Exodus 17

Tekst voor de prediking:
"Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israels, naar hun dagreizen, uit de woestijn Sin, op het bevel des HEEREN, en zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes, en zeide: Geeft gijlieden ons water, dat wij drinken! Mozes dan zeide tot hen: Wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij den HEERE? Toen nu het volk aldaar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes, en het zeide: Waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij, en mijn kinderen, en mijn vee, van dorst deedt sterven? Zo riep Mozes tot den HEERE, zeggende: Wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan, of zij zullen mij stenigen. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Ga heen voor het aangezicht des volks, en neem met u uit de oudsten van Israel; en neem uw staf in uw hand, waarmede gij de rivier sloegt, en ga heen. Zie, Ik zal aldaar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan; en gij zult op den rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan, dat het volk drinke. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israel. En hij noemde den naam dier plaats Massa en Meriba, om den twist der kinderen Israels, en omdat zij den HEERE verzocht hadden, zeggende: Is de HEERE in het midden van ons, of niet? Toen kwam Amalek en streed tegen Israel in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: Kies ons mannen, en trek uit, strijd tegen Amalek; morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan, en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek; doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israel de sterkste; maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar; daarom namen zij een steen, en legden dien onder hem, dat hij daarop zat; en Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde; alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte, door de scherpte des zwaards. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel. En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier! En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo zal de oorlog des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!" Ex. 17.

"Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de Banier boven tien duizend", Hoogl. 5:10.

"Maar nu hebt Gij dengenen, die U vrezen, een banier gegeven, om die op te werpen, vanwege de waarheid. Sela", Ps. 60:6.

"Allen gij ingezetenen der wereld, en gij inwoners der aarde! als men de banier zal oprichten op de bergen, zult gijlieden het zien, en als de bazuin zal blazen, zult gijlieden het horen", Jes. 18:3.


Christus draagt de Banier boven tienduizend en dat is de grond en de oorzaak dat Gods getuigen een Banier der Waarheid en de bazuin des Woords gegeven is om de Waarheid te laten klinken aan alle inwoners der aarde en om de refo-Amelekieten en de valse SA-getuigen te ontmaskeren en hen het oordeel aan te zeggen in 's Heeren Naam.


----------------------------------------------------------------------------------

GELOOFSGETUIGENIS VAN TWEE BROEDERS IN CHRISTUS BUITEN DE LEGERPLAATS ANNO 2019  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier GELOOFSGETUIGENIS VAN TWEE BROEDERS IN CHRISTUS BUITEN DE LEGERPLAATS ANNO 2019.

"Gij dan, gord uw lendenen, en maakt u op, en spreek tot hen alles, wat Ik u gebieden zal; wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat Ik u voor hun aangezicht niet versla", Jer. 1:17.

KLIK OP DE AFBEELDING TER BELUISTERING VAN HET GETUIGENIS.

CHRISTUS IS BLANK EN ROOD, HIJ DRAAGT DE BANIER BOVEN TIENDUIZEND, DIE STAAN ZAL TOT EEN BANIER DER VOLKEN (2) - GPPB. (04-08-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS IS BLANK EN ROOD, HIJ DRAAGT DE BANIER BOVEN TIENDUIZEND, DIE STAAN ZAL TOT EEN BANIER DER VOLKEN (2)

Schriftlezing: Hooglied 5

Tekst voor de prediking:
"Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de Banier boven tien duizend", Hoogl. 5:10.

"Maar nu hebt Gij dengenen, die U vrezen, een banier gegeven, om die op te werpen, vanwege de waarheid. Sela", Ps. 60:6.

"Allen gij ingezetenen der wereld, en gij inwoners der aarde! als men de banier zal oprichten op de bergen, zult gijlieden het zien, en als de bazuin zal blazen, zult gijlieden het horen", Jes. 18:3.


Christus draagt de Banier boven tienduizend en dat is de grond en de oorzaak dat Gods getuigen een Banier der Waarheid en de bazuin des Woords gegeven is om de Waarheid te laten klinken aan alle inwoners der aarde en om de valse SA-getuigen te ontmaskeren en hen het oordeel aan te zeggen in 's Heeren Naam.


----------------------------------------------------------------------------------

DE BANIER DER WAARHEID ONTVANGEN, OPGERICHT EN GEZIEN EN DE BAZUIN DES WOORDS ONTVANGEN GEBLAZEN EN GEHOORD (1) - GPPB. (04-08-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE BANIER DER WAARHEID ONTVANGEN, OPGERICHT EN GEZIEN EN DE BAZUIN DES WOORDS ONTVANGEN GEBLAZEN EN GEHOORD (1)

Schriftlezing: Psalm 60 - Jesaja 18

Tekst voor de prediking:
"Maar nu hebt Gij dengenen, die U vrezen, een banier gegeven, om die op te werpen, vanwege de Waarheid. Sela", Ps. 60:6.

"Allen gij ingezetenen der wereld, en gij inwoners der aarde! als men de banier zal oprichten op de bergen, zult gijlieden het zien, en als de bazuin zal blazen, zult gijlieden het horen", Jes. 18:3.


Christus draagt de Banier boven tienduizend en dat is de grond en de oorzaak dat Gods getuigen een Banier der Waarheid en de bazuin des Woords gegeven is om de Waarheid te laten klinken aan alle inwoners der aarde en om de valse SA-getuigen te ontmaskeren en hen het oordeel aan te zeggen in 's Heeren Naam.


----------------------------------------------------------------------------------

DE RIJKE MAN-JONGELINGEN IN DE HEL ZIJN DE GEESTEN IN DE GEVANGENIS TOT WELKE CHRISTUS GEPREDIKT HEEFT (2) - GPPB. (28-07-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE RIJKE MAN-JONGELINGEN IN DE HEL ZIJN DE GEESTEN IN DE GEVANGENIS TOT WELKE CHRISTUS GEPREDIKT HEEFT (2)

Schriftlezing: Lukas 16:19-31

Tekst voor de prediking:
"En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren; en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham. En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis; want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen", Luk. 16:19-31.

"Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest; in Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water", 1 Pet. 3:18-20.


De fundamentele misslag in de Kanttekeningen bij bovenstaande verzen.


----------------------------------------------------------------------------------

DE MENS IN HET VLEES TERECHTGESTELD, GEVOLGD DOOR DE OPSTANDING VAN DE NIEUWE MENS EN HET LEVEN NAAR GOD IN DE GEEST (1) - GPPB. (28-07-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE MENS IN HET VLEES TERECHTGESTELD, GEVOLGD DOOR DE OPSTANDING VAN DE NIEUWE MENS EN HET LEVEN NAAR GOD IN DE GEEST (1)

Schriftlezing: 1 Petrus 4

Tekst voor de prediking:
"Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest", 1 Pet. 4:6.

Petrus heeft het in de bovenstaande tekst niet over de onderstaande tekst, maar over de oude mens onder de wet en de nieuwe mens onder de genade.

"Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest; in Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water", 1 Pet. 3:18-20.


De fundamentele misslag in de Kanttekeningen bij bovenstaande verzen.


----------------------------------------------------------------------------------

DE REGEL DES GELOOFS GEOPENBAARD OP DE KRUISHEUVEL GOLGOTHA EN NIET OP DE BERG SINAI (2) - GPPB. (21-07-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE REGEL DES GELOOFS GEOPENBAARD OP DE KRUISHEUVEL GOLGOTHA EN NIET OP DE BERG SINAI (2)

Schriftlezing: Galaten 5

Tekst voor de prediking:
"Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden", Gal. 5:24.

---------------------------------

* Gods Woord bewijst in Genesis 1 dat geen mens een aard noch een (sodomitische) geaardheid bezit, maar een geest, hetzij onder de wet, hetzij onder de genade. God heeft alleen de dieren geschapen naar hun aard (= soort), maar de mens is geschapen in Gods beeld tot een levendmakende ziel. Gods volk is de definitieve oude-mens-dood gestorven (Rom. 6:6-7 - Gal. 2:19 - Kol. 3:9) en heeft geen geaardheid gekruisigd, maar het vlees, ofwel het lichaam der zonde, met al zijn bewegingen en begeerlijkheden (Gal. 5:24), ineens en voor altijd, terwijl het reformatorische naamchristendom -inclusief de Nashville-ondertekenaars- levenslang bezig zijn met een ingebeeld stervensproces jegens de oude mens onder de wet a la Rome en met een droombeeldige-procesmatige kruisiging van het vlees, ja, om de (eeuwige) dood vruchten te dragen !

* SGPlayer Van der Staaij leert een vals-oecumenische ideologie van "wederzijds begrip" en antwoordt vriend J. Heuvelman met een -zegen-God-en-sterf-brief.

* De afvallige heer A. Verwijs, redacteur van het blad "Uit het Spoor", is als een hond tot zijn SGP-uitbraaksel teruggekeerd en valt de oude mens onder de wet, Van der Staaij, bij en bejubelt zijn sodomitische Nashville-standvastigheid.

* De refokerken zijn zwanger van de Christus-kruisigende horror-theologie van Rome, nl. de roomse twee-mens-leer en zullen met Rome ten onder gaan.


----------------------------------------------------------------------------------

DE OUDE MENS GEDOOD EN HET LICHAAM DER ZONDE GEKRUISIGD (1) - GPPB. (21-07-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE OUDE MENS GEDOOD EN HET LICHAAM DER ZONDE GEKRUISIGD (1)

Schriftlezing: Romeinen 7

Tekst voor de prediking:
"Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen", Rom. 6:6.

"Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft? Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelve gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed", Rom. 7:4-12.


---------------------------------

* SGPlayer Van der Staaij leert een vals-oecumenische ideologie van "wederzijds begrip" en antwoordt vriend J. Heuvelman met een -zegen-God-en-sterf-brief.

* De afvallige heer A. Verwijs, redacteur van het blad "Uit het Spoor", is als een hond tot zijn SGP-uitbraaksel teruggekeerd en valt de oude mens onder de wet, Van der Staaij, bij en bejubelt zijn sodomitische Nashville-standvastigheid.

* De refokerken zijn zwanger van de Christus-kruisigende horror-theologie van Rome, nl. de roomse twee-mens-leer en zullen met Rome ten onder gaan.


----------------------------------------------------------------------------------

DE APOSTEL JUDAS LEERT DAT AL GODS GEROEPEN GETUIGEN PUBLIEK STRIJDEN VOOR HET GELOOF EN TEGEN DE VALSE LERAARS EN HUN VALS-KERKPOLITIEKE LEERSTELLINGEN (2) - GPPB. (14-07-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE APOSTEL JUDAS LEERT DAT AL GODS GEROEPEN GETUIGEN PUBLIEK STRIJDEN VOOR HET GELOOF EN TEGEN DE VALSE LERAARS EN HUN VALS-KERKPOLITIEKE LEERSTELLINGEN, TERWIJL GEEN ENKELE REFO-DOMINEE HET DOET (2)

Schriftlezing: De brief van de apostel Judas

Tekst voor de prediking:
"Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard: Barmhartigheid, en vrede, en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft. En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs", Jud. 1-7.

---------------------------------

* GG-ds. H. Paul sterft met een open schuld, aangezien Paul op het refo-riool-web beweerde dat de GG geen onwettige huwelijken inzegent, terwijl wij hem toen aangezegd hebben dat hij keihard loog en zelf onwettige huwelijken inzegend heeft, waarbij we man en paard genoemd hebben, maar Paul is nooit met zijn brute leugens publiek in de schuld gekomen!

* GG-ds. Piet Blok vertrekt op 91e jarige leeftijd met de stille trom zonder een waarschuwend/vrijmakend getuigenis achter te laten jegens de roepende zonden van land, kerk en volk, terwijl de Hollandse en Schotse geloofshelden dat wel getrouw gedaan hebben. (Zie de vrijmaak-preek van ds. A. Peden en sterfbed-pastoraat en getuigenis van Samuel Rutherford hieronder).

* SGP-er, C. Stoffel, duikt als een zwijn een modderbad in waarvan de jezuitische krant, het RD, een sodom en gomorra foto-reportage maakt

* SGP-Mormon/judaist Staaij keppelt zich en verraadt het ware Christendom

* Fascistisch SGP-schandaal exposed in de Telegraaf, ten spijt van schijnheilige-allerheiligen-brief van Van der Staaij.

* RD-hoofdredacteur en sodom-handreiker, Steef de Bruijn, schrijft vromelijk dat 40% refo's (=90%) gebruik maakt van Netflix, terwijl het RD het goddeloze Netflix vele malen overtreft in goddeloosheid, vervalsing, doofpotten en laster.


----------------------------------------------------------------------------------

ALEXANDER PEDEN PREEKT GODS OORDELEN OVER REFO/KERKEN/DOMINEES/RD/SGP  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AFSNIJDENDE PREEK VAN ALEXANDER PEDEN OVER MATTHE‹S 21:38
JEGENS HUIDIGE REFO-KERKEN EN HAAR KERKPOLITIEKE HUURLINGEN

Lees volledige preek via de Klik hier link of klik op de afbeelding


Veldbijeenkomst ca. 1681 te Glenluce te Galloway

- Preek van ds. Peden 100% van toepassing op de afvallige refo-kerken/dominees
en op de maffiose RD-top en de atheÔstische SGP -

- Note: Lees i.p.v. Schotland: Nederland -


-------------------------------------------------------------

Voorafspraak
Velen zijn hier thans samengekomen. Het is nodig, dat ge uzelf onderzoekt, om welke reden u hier kwam. Sinds lang is het onze begeerte voor God geweest, om ons van u vrij te maken en thans zal Hij onze begeerte vervullen. Er zijn vijf zaken, welke ik u heb aan te kondigen.

- De eerste zaak is deze, dat een bloedig zwaard, een bloedig zwaard, o Schotland [Nederland], de meesten van u in het hart zal treffen

- Ten tweede; men zal veel mijlen in Schotland [Nederland] kunnen reizen en niets ontwaren dan verwoeste plaatsen.

- Ten derde; de vruchtbaarste plekken, o Schotland [Nederland], zullen in u zijn als de toppen der bergen.

- Ten vierde: vrouwen en kinderen zullen, o Schotland [Nederland], in stukken worden gehouwen.

- Ten vijfde: Menige samenkomst, o Schotland [Nederland], werd op uw bodem gehouden, maar eerlang zal de Heere in uw landpalen een gerichtsdag houden, welke u zal doen beven en sidderen! God heeft u, o Schotland [Nederland], menige predikatie geschonken, maar weldra zullen Gods gerichten even veelvuldig zijn als deze kostelijke bijeenkomsten zijn geweest, waarin Hij Zijn getrouwe dienstknechten heeft gezonden om u in Zijn Naam te waarschuwen voor het gevaar van de Heere af te vallen en in het verbreken van alle plechtige beloften, waarmee Hij dit land aan Zichzelf verbonden heeft. De Heere zond een John Welch, een Patrick Semple, een Cameron en een Cargill, om het u te prediken, o Schotland [Nederland]. Maar eerlang zal God tot u prediken door een bloedig zwaard; want de Heere zal niet ťťn woord op de aarde laten vallen van hetgeen deze mannen gesproken hebben, die Hij uitgezonden heeft en gelast heeft deze dingen in Zijn Naam te prediken; ik zeg, niet ťťn woord dezer mannen zal op de aarde vallen, maar zij zullen eerlang in vervulling gaan.

"Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander: Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, en zijn erfenis aan ons behouden", MattheŁs 21:38.

Dit is Schotlands [Nederlands] zonde. Indien onze koning en onze edelen heden ten dage de Heere Jezus Christus in hun midden hadden in Edinburgh [Den Haag], wat zouden zij met Hem doen? Zij zouden Hem voorwaar aan de galg brengen, of nog erger, zo zij zulks konden beramen. Om welke reden Hij eerlang met hen zal afhandelen, met onze koning, onze edelen en een gedeelte van ontrouwe predikanten, over wie Hij eerlang wraak zal doen, zowel als over geestelijken en boosdoeners.

KLIK OP DE AFBEELDING OF OP DE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-PREEK VAN ALEXANDER PEDEN EN LEG DE HUURLINGENHOUDING VAN DE HUIDIGE DOMINEES EENS NAAST DEZE PREEK (ZIE VOLGENDE BLOK).

HET LAATSTE PASTORAAT AAN EEN STERVENDE  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

SAMUEL RUTHERFORD'S "PASTORAAT" JEGENS HET VEINZENDE LEGER SGP-DOMINEES EN HUN SUPPORTERS - LUISTER VERDER VIA DE KLIK HIER LINK

-------------------------------------------------------

Klik hier
SAMUEL RUTHERFORD'S "PASTORAAT" JEGENS HET VEINZENDE LEGER (SGP)-DOMINEES EN HUN SUPPORTERS

SamuŽl Rutherford, wie kent hem niet, de kleine figuur met zijn krullende haren? Een machtige, vreselijke, en heerlijke knecht des Allerhoogsten, die nimmer vlees spaarde als het ging om de ere Gods. Wandelend in duisternis en nochtans moedig voortgaande, betrouwende op zijn Meester.
Wat zal hij in de dag der dagen met Christus vele predikers veroordelen, omdat zij de eer van mensen liever hebben gehad dan de eer van God. Van hem zal gelden: "Gij zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten IsraŽls."
In het kleine kerkje te Anwoth, dat een zekere Lord Gordon heeft laten bouwen, heeft hij op ontzaggelijke wijze het Woord des Heeren bediend. Zijn roem in Christus ging door het ganse Schotland.
Ook de oude John Semple preekte in die dagen. Op een keer werd hij uitgenodigd door ťťn van zijn ambtsbroeders, om in zijn plaats te prediken. En John Semple, een verschrikkelijke getrouwe knecht des Heeren, preekte eens het Woord des Heeren in een zekere gemeente en riep uit: "Lieve Heere, verlos deze gemeente van deze dode luie leraar, want zij zullen nooit enig goed van hem genieten."
Wat is het tastbaar dat wij nu in een tijd leven, dat de meeste predikers elkaar liever naar de ogen kijken en elkaar de handen opleggen, dan elkaar vanwege de ere Gods en het belang van de gemeente eerlijk te behandelen, zoals de oude John Semple mocht doen, en zoals SamuŽl Rutherford mocht doen, en zovele anderen.

In dit artikel vragen wij uw aandacht voor: "Het laatste pastoraat door SamuŽl Rutherford bij de stervende Lord Gordon".
Gordon lag op sterven. En hij was in een ontzettende benauwdheid. Hij moest sterven, maar hij kon niet sterven. Sterven, God ontmoeten, te moeten staan voor de Rechter van hemel en aarde. Eeuwigheid!
Eens ontmoette de oude John Semple, Lord Gordon. Hij hield hem staande en sprak tot hem: "Gij zijt een grote schavuit, de Heere zal u uitschudden boven de hel, en toch zal de Allerhoogste u uw ziel als een buit geven."
En zo is het geschied, naar het woord van John Semple, het was een profetie.
Een jaar voor zijn sterven komt Lord Gordon uit Edinburgh. In die stad moest het parlement stemmen over de aanneming van een nieuwe wet, een wet die de Kerk in haar vrijheid zal beknotten. Lord Gordon wenst daar niet aan mee te werken. Maar hij mist de vrijmoedigheid om tegen te stemmen.
Onlangs schreven wij enige regels over het stemmen tussen twee kwaden, nu, dat kan in het leven der genade nooit bestaan, al wordt het door onze politieke en kerkelijke leidslieden geproclameerd als bijbels! Maar in deze stemming gaat het tussen GOED EN KWAAD, en Lord Gordon liet verstek gaan, want hij had de eer van zichzelf liever dan de eer van God. Onder het voorwendsel van ziekte verlaat hij Edinburgh. Hij trekt zich terug op zijn kasteel. Een jaar later wordt hij ziek, zeer ernstig ziek, zo zelfs dat zijn einde nadert. SamuŽl Rutherford en nog een paar andere vrienden gaan hem bezoeken.
Dan klaagt Lord Gordon zijn vreselijke nood: "Ik ben zwaar gedrukt door twee dingen. Ten eerste door de vrees voor de dood en ten tweede door de vreselijke pijnen die ik onderga. Maar het tweede stelt niets voor vergeleken bij het eerste." Dan kermt hij het uit: "Mijn zonden, mijn zonden, ik moet sterven en ik kan niet sterven."
Zo overviel hem die ontzettende dood. Daar had hij niet op gerekend. Daar had hij geen rekening mee gehouden. En toen kwam de dood, als in een ogenblik.
"Ik kan niet sterven", schreeuwt hij uit. Alsof hij zeggen wil: "Eťn grote ontzetting. Eťn ontzaggelijke nacht. De doorgang naar het eeuwige leven geblokkeerd, door Gods eisend wraakzwaard. Alleen de ondergang."
Hij had verzuimd zijn aandeel in Christus vast te maken. Hij had verzuimd om zich te gronden op de enige Rotsgrond der eeuwen: Jezus Christus en Dien gekruisigd. Hij had zich veroorloofd om zijn tijd te verbeuzelen in de dingen van de tijd. Hij had geen haast gehad voor zijn eeuwige belangen. Nu overviel hem de dood als een schuldeiser.
Lord Gordon siddert. Hij heeft in zijn leven iets aanschouwd van de schrik des Heeren, van die aller ontzettendste verschrikking. Die afgrond van de helse godverlatenheid in die eeuwige vlam. Toen zal hij geschreeuwd hebben. De afgrond roept tot de afgrond, maar geen antwoord. De verschrikking was niet meer te verdrijven. Toen moest hij vergaan in dikke duisternis, in een volslagen nacht. Daar was geen Helper, daar was niemand. Alleen eeuwige ontzetting. Nooit meer enig licht, nooit meer enige verademing. Altijd schreeuwen en nooit verhoring. De ontzaggelijke toorn des Lams. Dat Lam had hij gehaat. Dat Lam had hij niet nodig gehad. Hij had Hem klein geacht, onwaardig geacht, versmaad, vervolgd.
Hij had altijd Gods Woord bepraat, maar miste de toepassing, dat vond hij niet nodig, hij had genoeg aan zijn godsdienst. In die angst van: Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons, schreeuwt hij het uit: "Bidt voor mij."
Ze staan om zijn bed en ze bidden. Marion Mac Knaught, SamuŽl Rutherford en anderen. Er is niets dan ontzetting. Hij zal zijn reis alleen moeten gaan. Er is geen hulp in deze uiterste benauwdheid. De dood nadert. De verschrikking des doods kent geen genade, geen ontferming, geen troost. Het is niet te dragen.
Dan, een ogenblik verademing. Hij roept het uit: "Toon mij de kenmerken van een kind van God, gij moet mij helpen in deze strijd." Dan zegt zijn vrouw tot hem: "Jezus Christus zij uw Helper." "Amen", zucht zijn ziel.
Dan neemt SamuŽl Rutherford het woord, en zegt: "De dood en u zijn vreemdelingen, hij zal u moeten worden als een liefelijke boodschapper, om u te brengen naar het Vaderhuis." Dan smeekt Lord Gordon: "Heere trek mij, zo zal ik U nalopen." Wat een verademing.
Rutherford vraagt hem te bidden, maar hij zegt: "Ik durf niet te kloppen, ik blijf voor de poort liggen, totdat Hij mij binnen haalt." Dan vraagt Rutherford: "Wat zullen wij de Heere zeggen?" "Dat ik krank ben van liefde", antwoordt Lord Gordon. Dan roept hij het uit: "Ziet Hij komt, springende over de bergen, huppelende over de heuvelen. Och, dat ik een tong had, om de wereld te zeggen, wat Jezus Christus voor mijn ziel is."
Maar Lord Gordon knapt weer wat op en dan vergeet hij ook God zijn Maker, Die Psalmen geeft in de nacht. Hij keert zich opnieuw tot de wereld, tot dit tijdelijke leven. En toch moet hij sterven, er is geen levensverwachting meer voor hem. Rutherford ziet het, en raadpleegt de dokter, die hem te verstaan geeft dat Lord Gordon nog slechts enkele uren te leven heeft.
Dan begeven zij zich allen weer naar zijn ziekbed, en Rutherford zegt hem: "My lord, u denkt tot dit leven terug te keren, maar ik zeg u, spoedig zult gij staan voor de Rechter van de levenden en doden om uw vonnis te ontvangen overeenkomstig uw werken. Deze boodschap heb ik te brengen, en daarom My lord, heb toch medelijden met uw arme ziel, bedrieg u toch niet voor de eeuwigheid."
Lord Gordon bedankt zijn leraar. Dan wordt het stil in het ziekenvertrek. Iedereen moet nu de kamer verlaten, behalve SamuŽl Rutherford.
Dan zoekt die dienstknecht des Allerhoogsten het aangezicht van zijn Meester. En als hij opstaat van zijn knieŽn, zegt hij: "Lord Gordon, ik bemerk, dat wij beiden bedrogen zijn geworden, want ik vrees, dat uw vreugde niet wel gefundeerd was, noch dat uw verootmoediging zo diep was als noodzakelijk. Wij moeten weer dieper graven en een lagere fundering zoeken te vinden. Het werk bij u is niet zeker, er is een pin los."
Dan gaat Lord Gordon zijn zonden belijden. Hij vertelt van zijn verlaten van het Parlement. Dan stamelt hij: "De Heere weet hoe ik het deed met verschrikkelijke bestrijding van mijn geweten. Toen was ik bang voor het verlies van mijn eer, maar nu!"
Toen stond daar een leraar, geslagen met ontzetting en verwondering over zulk een ontzettende zonde. En dan gebeuren er zeer wonderlijke dingen.
Dan staat er geen troostende SamuŽl Rutherford, die hulp biedt aan een stervende. Dan staat daar voor het bed van Lord Gordon een dienstknecht des Allerhoogsten, die des Heeren Woord verkondigt. Dan neemt hij Gods Woord ter hand en hij leest voor de oren van de stervende Gordon dat ontzettende Woord uit HebreeŽn 6: "Want het is onmogelijk degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gaven gesmaakt hebben het goede Woord Gods en de krachten der toekomende eeuwen afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken."
Dan roept Lord Gordon het uit, dat hij het gedaan heeft uit grote vrees. Weer neemt Rutherford het Woord des Allerhoogsten, en hij leest verder, Openbaring 21: "Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovernaars, en afgodendienaars en al de leugenaars, is hun deel in de poel, die brandt van vuur en sulfer, hetwelk is de tweede dood."
Dan keert Lord Gordon zich naar de wand. Maar Rutherford houdt niet op. "My lord", zegt hij, "ik heb geen enkel woord van genade van mijn God tot u te zeggen. God heeft mijn lippen verzegeld, zodat ik niets tot u durf zeggen dan alleen dit: De wraak, de toorn van God Almachtig."
Toen schreeuwde Lord Gordon het zozeer uit, dat het in de kamer ernaast te horen was. Hij schreeuwde van ontzetting van de angsten der hel. De omstanders in de andere kamer zeiden: "Die leraar heeft geen takt om met stervende zielen om te gaan."
Maar Rutherford staat er en hij mag er staan. Hij heeft geen lust tot doden, maar hij verblijdt zich in zijn Meester, en verheugt zich in zijn God. De dienstknecht van Christus troost niet. Hier is geen troost. Hier kan geen mens troosten. Hier is slechts Eťn Die redden kan. En Die is er niet! Toen riep Gordon het uit: "Gods toorn over mij. Ik moet sterven. Ik kan niet sterven. Ik kan niet leven. Wat een last! De hand van een vertoornd God. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Is er dan geen hoop op genade?" Zo verkeert hij in een ontzettende strijd.
En zijn leraar troost niet en hij antwoordt niet. Hij wenst hem toe de genade van een totale ondergang. Hij voegt hem toe: "My lord, gij wordt ontzettend gepijnigd. Beide naar ziel en lichaam, ik weet het." En wat gaat Rutherford dan zeggen? Dit: "Wat dunkt u van de poel van vuur en sulfer, van eeuwig branden, van uiterste duisternis, van eeuwige verdoemenis, van eeuwig zijn met de duivelen en zijn trawanten?"
Toen riep Lord Gordon het uit: "Wee mijner, ik ben buiten mijn zinnen, maar ik bid u, wat moet mijn ziel doen?"
Toen antwoordde Rutherford: "My lord, ik ben, waar ik was. God weet dat ik niet veins. Ik heb geen enkel woord van genade tot u te richten. Dit weet ik. Slechts nog heeft Christus het vonnis aan u niet voltrokken. Nog is het vonnis uitgesteld, daarom rouwklaag en ween over de smaad de Heere aangedaan."
Zo handelt de liefelijke SamuŽl Rutherford met een ziel aan de poorten van de eeuwigheid. Verschrikkelijk, als het niet heerlijk was. Zo můet hij handelen, zo mag hij handelen. Wat zal hij zich verheugd hebben met een zeer grote vreugde in zijn Meester.
Alexander Peden zegt: "De Heere gaat altijd zo ver, totdat Hij is op de bodem van de ziel." Nu mag Zijn knecht ook zo ver gaan. Wat zal hij uitgeroepen hebben: "Christus, Wie dan Christus?" Zo staat hij daar voor Lord Gordon, niemand ziende dan Jezus alleen. Zich om niemand bekommeren, dan alleen om zijn Meester. Hij staat daar in dienst van zijn Meester. Als dan iedereen van ontferming spreekt, dan gaat SamuŽl Rutherford dieper. Als men hem tegenkomt, gaat hij door. Hij zal gezucht hebben: "O Heere, trekt door, O Heere doorwondt, O Heere ontbloot."
Met vreugde mag hij het werk zijns Meesters doen. Geen duimbreed hoeft hij te wijken. Geen troost hoeft hij hier te geven, noch kan hij die aanbieden. Alles moet hij blootleggen wat niet kan blijven bestaan, om te zoeken naar de Parel van grote waarde. Daarom moet hij alles wat van de mens is omploegen tot de fundamenten toe. Wat een dienst, wat een vreugde, om te doen de wil Desgenen, Die hem gezonden heeft.
Door de liefde van Christus gedreven ontblootte SamuŽl Rutherford Lord Gordon om Christus' wil. Hij versloeg hem, hij doorwondde hem, om Christus' wil, totdat Christus naar voren trad in die uiterste benauwenis en duisternis. Christus trad naar voren, van achter het vlekkeloze heilige recht van Gods onkreukbare deugden, met Zijn doorboorde handen en voeten. Als een Lam, staande als geslacht. Het Lam trad tussenbeide, tussen de Rechter van hemel en aarde en een vijand van vrije genade: Lord Gordon.
Daar zal het geklonken hebben: "Vader, Ik wil niet, dat deze goddeloze afvallige Lord Gordon, in het verderf nederdale, want Ik ben gegaan in Zijn plaats."
Toen klonk het uit de mond des Vaders: "Mijn Zoon, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdale, want Ik heb verzoening voor hem gevonden in Uw Bloed."
Toen kwam de Zone Gods, in het getuigenis van de Heilige Geest tot Lord Gordon, de verloren zondaar, om hem te wassen, en te reinigen in Zijn alles reinigende Bloed.
Dan roept Lord Gordon het wenend uit: "Wondere Zaligheid, aanbiddelijke Verborgenheid, Eeuwige Koning."
Eerst brulde hij van uiterste ontzetting, nu steunend op zijn Liefste.
Rutherford behoefde niet te wijken, hij behoefde niet te troosten, niet te bemoedigen. Hij zal alleen maar gezegd hebben: "Christus." Hij zal alleen maar "Christus" gestameld, geademd, gejuicht, beleden en gezongen hebben.
Geen duimbreed geweken voor de duivel, de wereld en het verdoemelijke vlees. Overwinning, overwinning, het Lam, het Lam, de Overwinnaar overwon. Triomf, triomf voor Jezus, Jezus alleen. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het Hoofd van Davids grote Zoon. Ontzaggelijke heerlijkheid. Onuitputtelijk Majesteit.
En Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslachten talen natiŽn en tongen.
Dan weer richt Rutherford zich tot Lord Gordon, en zegt: "Wat My lord, als Christus een vonnis van verdoemenis tegen u uitgesproken had, en aan uw bed kwam en het u zou zeggen, zoudt gij Hem dan nog lief hebben en in Hem vertrouwen en op Hem bouwen?"
Toen antwoordde Lord Gordon: "God weet, dat ik Hem niet zou durven tegen komen. Ja, hoewel Hij mij niet lief zou hebben, toch zou ik Hem liefhebben, ja ofschoon Hij mij zou doden, zo zal ik nochtans op Hem hopen. Ik zal mij nederleggen aan Zijn voeten; laat Hij op mij trappen. Ik wil sterven, als ik sterf aan de voeten Christi."
Dan begint hij te roepen: "O, Zoon van God, waar zijt Gij, wanneer zult Gij tot mij komen. O, ťťn blik Uwer liefde."
Toen zei Rutherford tot hem: "Is het mogelijk My lord, dat gij Christus lief kunt hebben en naar Hem kunt verlangen, zonder dat Hij u liefheeft, en naar u verlangt? Kunnen liefde en vriendelijkheid alleen aan uw kant staan? Is uw arme, onwaardige kleine liefde, groter dan Zijn oneindige liefde? Jesaja zegt: "Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Nochtans Ik u niet. Ziet, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd."
Dan juicht Gordon het uit: "In Zijn handpalmen gegraveerd."
Dan slaapt hij in. Nu gaat hij rusten. Nog in zijn slapen stamelt hij: "Mijn Liefste is Mijn en ik ben Zijn. O, diepte Uwer liefde."
"Wakker worden", zegt Rutherford tot hem: "Hoe duur is de zaligheid gekocht voor u door uw Verlosser?"
"Onbetaalbaar, duur, de hoogste Prijs, want Gij hebt ons Gode gekocht, door Uwen bloede."
Dan worden de huisgenoten van Lord Gordon geroepen en hij vermaant hen ernstig en zeer getrouw. Dan knielen ze neer en Rutherford zoekt het Aangezicht van zijn Meester. En als hij het 'amen' uitspreekt reist de ziel van Lord Gordon liefelijk tot haar Verlosser. Zo ontslaapt Lord Gordon uitroepend: "Kom, Heere Jezus, kom."
Zo reist Lord Gordon af, naar Immanuels land, om Hem te zien, van Aangezicht tot aangezicht. De afvallige gevallen in de eeuwige liefdesarmen van Christus, gereinigd en gewassen van al zijn zonden. Gerechtvaardigd door de gerechtigheid van Christus. Geheiligd door de heiligmaking van Christus. Verheerlijkt door de heerlijkheid van Christus. Gezegend door de zegeningen van Christus. Gekend door de Vader van Christus. Bekendgemaakt aan God de Vader, als zijn Vader door Christus. Door Welke wij ook de toegang hebben door het geloof tot deze genade, in dewelke wij staan. Christus drukt de Zijnen aan Zijn eeuwige Middelaarshart, Die brandt van eindeloze liefde tot verloren zondaren.
SamuŽl Rutherford hanteerde het mes der Waarheid, en sneed het recht. Hij sneed het vlees van Gordon tot in zijn botten toe weg, opdat hij zijn ziel als een buit kon uitdragen, volgens de profetie van de oude John Semple.

Wat een wonderlijke figuren, die Schotse geloofshelden. Kunt u nu een weinig verstaan, lezers, dat Gods ware volk een heilige afkeer heeft van al die goedkope geloof-maar-godsdienst in onze dagen? Zelfs de meeste H.A.-gangers in de meest rechtse kringen kunnen niets vertellen van het recht Gods en de opzoekende zondaarsliefde van Christus in de hel van hun adamsbestaan. Weet u hoe dat komt? Omdat de huidige dominees het zelf niet kennen en derhalve het volk in de bloemhoven jagen, de ware liefde missen en derhalve de tucht niet handhaven, de homo/kerk/sgp/rd/bannen niet verdelgen, enz. De kerken zijn gevuld met rijke jongelingen op en onder de kansel en Gods volk onder het heiligend kruis verkeert buiten de legerplaats, om de smaadheid van Christus te dragen, omdat er geen 'SamuŽl Rutherfords' meer op de kansels van Nederland BV staan en er verkeren ook geen dominees buiten de legerplaats. Zijn er dan nog wel geroepen knechten van God binnen de refokerken? De vruchten wijzen het uit dat het niet zo is. De publieke wachttoren van Habakuk is onbezet. De vrijmaakplicht zoals geleerd in o.a. Ezechiel 33 en Galaten 2 wordt belasterd en naar het museum verwezen. Stomme honden die niet bassen kunnen zijn er genoeg, maar niemand trekt ten strijde; niemand staat in de geslagen bressen, en de geest des geloofs van Rutherford wordt allerwegen gemist. Er staat veel op het spel, er staat alles op het spel, wanneer men zielen onder de hoede gekregen heeft. Mochten wij van dat gewicht bij God vandaan doortrokken zijn, en onze slaapgezichten eens wenden naar dat gezegende Lam, Die nooit sluimert en nooit slaapt. Hij wacht om genadig te zijn. Zondaars, gij zijt welkom aan Zijn voeten, onvoorwaardelijk, op genade of ongenade. Rutherford gaf Lord Gordon geen rust, totdat hij lag als een verloren goddeloze modderhoop aan de gezegende voeten van Christus, op genade of ongenade. En dat is eeuwig meegevallen, vanwege Zijn eeuwig welbehagen, in de toepassing van de Zaligheid, waarvan de Schotse geloofshelden reeds zingen voor de troon van het Lam: "Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de eer, de lof, de dank en de aanbidding, van nu aan tot in der eeuwen eeuwigheid."
Rutherford staat vooraan in de hemel te jubelen: "Vader, zie ik en de kinderen die Gij mij in en door Christus gegeven hebt, zij zijn de Uwe."
Geve de Heere zulke 'Rutherfords' ook in ons land.

GPPB.


Ontleend aan:
"De zanger van Aberdeen"
'Het leven van Samuel Rutherford'
B. Florijn.

HET STERVEN VAN SAMUEL RUTHERFORD        
Plaats in winkelmandjeMandje
Nog niet zo heel lang geleden kreeg ik een brief van iemand -Du-Marchie van Voorthuizen-aanbidder, Marinus Peters uit Barneveld, (of hij nog leeft weet ik niet), die zich lange tijd voor een vriend uitgaf, maar uiteindelijk afhaakte, omdat hij vond dat we ten aanzien van de rechtvaardigmaking "veel te hoge taal" aansloegen. Het klonk hem allemaal "te verzekerd" in de oren. Daarbij verwees hij mij naar het sterven van ds. Samuel Rutherford, die, op de vraag of hij van zijn aandeel in Christus verzekerd was, volgens deze ex-vriend zou hebben gezegd: "Ik hoop het".
Genoemde ex-vriend Peters bedoelde hiermee te zeggen dat Rutherford "niet zo'n hoge taal aansloeg", met andere woorden: Rutherford zou met een klein hoopje op de lippen gestorven zijn.
Ik heb deze meneer Peters met Gods Woord van repliek gediend en hem gezegd dat hij Gods genadewerk in Rutherford zodanig gelasterd had dat zijn lastering neigde naar de zonde tegen de Heilige Geest. Ja, men durft wat aan in onze dagen! De lastering dat de godzalige Samuel Rutherford met een "hoopje" de laatste adem zou hebben uitgeblazen is een leugen die direct van de duivel moet zijn ingegeven. Van de paus -die tot op de dag van vandaag de zekerheid des geloofs vervloekt- zou men zo'n lasterlijke uitspraak omtrent het sterven van Rutherford kunnen verwachten, maar van een man die jarenlang onder de prediking van ds. Du Marchie van Voorthuizen verkeerd heeft, had ik deze smadelijke voorstelling van zaken nooit verwacht. Gods Woord leert evenwel dat de waarheid Gods in Christus, die jarenlang is aangehoord, in een duivelse handomdraai verloochend en verraden kan worden (Rom. 1:18 ev).

Om de waarheid recht te doen, geven wij hier het getuigenis van ds. Jacobus Koelman over het leven en sterven met letterlijke uitspraken van Samuel Rutherford weer, zodat onze lezers zich ervan kunnen vergewissen dat Rutherford gestorven is in de volle verzekerdheid des geloofs. Koeman schrijft over Rutherford o.a. het volgende:

Citaat 1
"Zijn [Rutherfords] kloekmoedigheid en dapperheid was ongemeen; nooit heeft iemand die op hem lette gemerkt, dat hij bevreesd was voor het aangezicht van een mens als hij verscheen voor het voordeel van Christus. Hij wist niet wat het was stil te zwijgen als hij hetzelve in gevaar zag, ja, hij was zulk een zoon van Levi, dat hij noch vriend, noch broeder kende in de zaak Gods; welke gezegende gestalte hem vergezelde tot zijn graf toe."

Citaat 2
"Mij aangaande", zegt Rutherford, "ik ben nabij de eeuwigheid en om tienduizend werelden zou ik niet durven na te laten om niet te protesteren tegen de verdorvenheden van de tijd, noch mij voegen bij de schandelijke afval van vele zwijgende en stomme wachters van Schotland [Nederland], maar ik reken het tot mijn laatste plicht een protest te gaan doen in de hemel voor de rechtvaardige Rechter tegen de practicale en wettische Verbondsbreuk en tegen al de eden op de gewetens van des Heeren volk gelegd en tegen al de paapse, bijgelovige en afgodische geboden der mensen; weet dat nu de omverwerping van de gezworene hervorming de invoering van papisterij en van de verborgenheid der ongerechtigheid, op weg is in de drie koninkrijken."


Citaat 3
Vele dagen achter elkander voor zijn dood was Rutherford met zoveel blijdschap des Heiligen Geestes vervuld, als hij kon houden; en als hij nergens over te klagen had, zo was evenwel dit zijn klacht in zijn weggaan (hoewel met zoete onderwerping aan zijn Meesters wil) dat hij in dat bed van eer niet stierf, en dat hij niet was voortgebracht om zijn leven en laatste adem uit te blazen op een schavot, nademaal zijn Meester zulke gunstbewijzen uitdeelde onder die Hem volgen, want aan sommigen (en geloofd zij Hij eeuwiglijk, die hen met ere daarvoor gevoerd heeft) is het gegeven, niet alleen te geloven, maar ook te lijden en dat tot overtuiging hunner vijanden, als mensen, die eer schenen te triumferen over die koning der verschrikkingen als verzet te zijn door deszelfs vreselijk aanschouwen, en nademaal hij zulke bewijzen nam van de getrouwheid en genegenheid van sommige zijner navolgers. Zijn eigen woorden te dezer gelegenheid, die uit zijn eigen mond zijn opgetekend, als hij nu op de dorpel der heerlijkheid stond, gereed om de onsterfelijke kroon te ontvangen, waren deze (en hij heeft deze woorden meermaal herhaald) "mijn tabernakel is zwak en ik zou het een heerlijker wijze achten van uit de wereld te gaan, mijn leven af te leggen voor de zaak, bij het kruis van Edinburg, of van St. Andrew, maar ik onderwerp mij aan mijn Meesters wil."
Maar om nog nader te verstaan, hoe lieflijk hij was in zijn dood en hoe die dood met zijn vorige leven recht overeenstemde, waarin hij zo menigmaal geproefd had de gevoelige inlatingen van de Geest, zo zal ik alleen enige van zijn stervende uitdrukkingen ophalen, uit zijn mond opgetekend, door degenen die toen bij hem in zijn sterven tegenwoordig waren. Hij zei dan: "Ik zal schijnen, ik zal Hem zien gelijk Hij is en al 't schone gezelschap met Hem en ik zal mijn brede deel hebben. Het is geen lichte zaak een christen te zijn, maar wat mij belangt, ik heb de overwinning gekregen en Christus steekt Zijn armen uit, om mij te omhelzen. Ik heb mijn vrezen en bezwijkingen gehad, gelijk een ander zondig mens, om met een goede naam daardoor te geraken; maar zo zeker als Hij ooit tot mij sprak in Zijn Woord, zo heeft Zijn Geest ook aan mijn hart getuigd, zeggende: vrees niet. Hij had mijn lijden aangenomen en de uitkomst zou geen stof tot bidden, maar tot loven zijn. Uw Woord was gevonden en ik at het en het was mij de blijdschap en verheuging van mijn hart."
En een weinig voor zijn dood, na een flauwte zei hij:
"Nu gevoel ik, ik geloof, ik geniet, ik verheug mij."
En kerende zich tot mr. Blair, toen tegenwoordig, zei hij: "Ik weid op manna, ik heb der engelen spijs, mijn ogen zullen mijn Verlosser zien, ik weet dat Hij ten laatsten dage op de aarde zal staan; en ik zal opgenomen worden in de wolken om Hem te ontmoeten in de lucht."
En daarna had hij deze woorden:
"Ik ontslaap in Christus en als ik opwaak zal ik verzadigd worden met Zijn beeld. O, had ik armen om Hem te omhelzen!"
En tot een, die van zijn arbeidszaamheid in de predikdienst sprak, riep hij uit: "Ik laat dat alles varen; de haven daar ik in wil zijn, is verlossing en vergeving der zonden door Zijn bloed."
En zo vol van den Geest, ja, als het ware overwonnen met gevoelige genieting, blies hij zijn ziel uit. Zijn allerlaatste woorden waren: "HEERLIJKHEID, HEERLIJKHEID WOONT IN IMMANUELS LAND!" 29 Maart, 1661.
Uit: Het voorwoord van Jacobus Koelman in "De brieven van Samuel Rutherford" Eerste deel. Leiden - D. Donner.

PS. Het getuigenis van ds. Koelman over de godzalige geloofsheld, dr. Samuel Rutherford, is wel een totaal ander getuigenis dan dat verschrikkelijke valse getuigenis die die ex-vriend en Du-Marchie van Voorthuizen-aanbidder, Marinus Peters uit Barneveld mij op de mouw probeerde te spelden. Rutherford is niet met een vleselijk hoopje op de lippen gestorven, maar in de volle verzekerdheid des geloofs, getuigende van de zekere hoop die in hem was, zonder de minste twijfel.

GPPB.

SGP-ZWIJNEN, (O.A. C. STOFFEL) WENTELEN ZICH LETTERLIJK IN HET SLIJK EN DE REST VAN DE KUDDE REFO-HONDEN VRETEN HUN EIGEN UITBRAAKSEL (1) - GPPB. (14-07-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
SGP-ZWIJNEN, (O.A. C. STOFFEL) WENTELEN ZICH LETTERLIJK IN HET SLIJK EN DE REST VAN DE KUDDE REFO-HONDEN VRETEN HUN EIGEN UITBRAAKSEL (1)

Schriftlezing: 2 Petrus 1 vanaf vers 16 tot en met 2 Petrus 2

Tekst voor de prediking:
"Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk", 2 Pet. 2:22.

---------------------------------

* GG-ds. H. Paul sterft met een open schuld, aangezien Paul op het refo-riool-web beweerde dat de GG geen onwettige huwelijken inzegent, terwijl wij hem toen aangezegd hebben dat hij keihard loog en zelf onwettige huwelijken inzegend heeft, waarbij we man en paard genoemd hebben, maar Paul is nooit met zijn brute leugens publiek in de schuld gekomen!

* GG-ds. Piet Blok vertrekt op 91e jarige leeftijd met de stille trom zonder een waarschuwend/vrijmakend getuigenis achter te laten jegens de roepende zonden van land, kerk en volk, terwijl de Hollandse en Schotse geloofshelden dat wel getrouw gedaan hebben. (Zie de vrijmaak-preek van ds. A. Peden en sterfbed-pastoraat en getuigenis van Samuel Rutherford hierboven).

* SGP-er, C. Stoffel, duikt als een zwijn een modderbad in waarvan de jezuitische krant, het RD, een sodom en gomorra foto-reportage maakt

* SGP-Mormon/judaist Staaij keppelt zich en verraadt het ware Christendom

* Fascistisch SGP-schandaal exposed in de Telegraaf, ten spijt van schijnheilige-allerheiligen-brief van Van der Staaij.

* RD-hoofdredacteur en sodom-handreiker, Steef de Bruijn, schrijft vromelijk dat 40% refo's (=90%) gebruik maakt van Netflix, terwijl het RD het goddeloze Netflix vele malen overtreft in goddeloosheid, vervalsing, doofpotten en laster.


----------------------------------------------------------------------------------

KONING AMAZIA DIENDE DE HEERE NIET MET EEN VOLKOMEN HART EN VERVALT TOT AFGODERIJ EN HOOGMOED, WAARIN AMAZIA DE HUIDIGE KERK TYPEERT (2) - GPPB. (07-07-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KONING AMAZIA DIENDE DE HEERE NIET MET EEN VOLKOMEN HART EN VERVALT TOT AFGODERIJ EN HOOGMOED, WAARIN AMAZIA DE HUIDIGE KERK TYPEERT (2)

Schriftlezing: 2 Koningen 14

Tekst voor de prediking:

"En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, doch niet met een volkomen hart", 2 Kron. 25:2.

"En het geschiedde, als hij tot hem sprak, dat hij hem zeide: Heeft men u tot des konings raadgever gesteld? Houd gij op; waarom zouden zij u slaan? Toen hield de profeet op, en zeide: Ik merk, dat God besloten heeft u te verderven, dewijl gij dit gedaan, en naar mijn raad niet gehoord hebt", 2 Kronieken 25:16.

"Maar Joas, de koning van Israel, zond tot Amazia, den koning van Juda, om te zeggen: De distel, die op den Libanon is, zond tot den ceder, die op den Libanon is, om te zeggen: Geef uw dochter mijn zoon ter vrouw; maar het gedierte des velds, dat op den Libanon is, ging voorbij, en vertrad de distel", 2 Kron. 25:18.


---------------------------------

* Koning Joas en koning Amazia krijgen nog een bestraffende pofeet Gods tegenover zich geplaatst als zij afhoereren van de levende God, terwijl de leden van de huidige refo-priesterschaar hun tijd verbeuzelen met vrome preekjes en het uitdelen van zoete kerkpolitieke broodjes, zoals de recente Harskamper zendingsdag weer eens ten beste gaf, terwijl ze weigeren in de bressen te staan en weigeren de roepende zonden te bestraffen en gouden kerkkalveren RD-SGP publiek te censureren en de sodomie en kerkjeugd entertainment in hun eigen kerk laten voor wat het is.

* Fascistisch SGP-schandaal exposed in de Telegraaf, ten spijt van schijnheilige-allerheiligen-brief van Van der Staaij.

* RD-hoofdredacteur en sodom-handreiker, Steef de Bruijn, schrijft vromelijk dat 40% refo's (=90%) gebruik maakt van Netflix, terwijl het RD het goddeloze Netflix vele malen overtreft in goddeloosheid, vervalsing, doofpotten en laster.


-----------------------------------------------------------------------------------

IK MERK -SGP-AFGODENDIENAARS- DAT GOD BESLOTEN HEEFT U TE VERDERVEN, DEWIJL GIJ DIT GEDAAN EN NAAR MIJN RAAD NIET GEHOORD HEBT (1) - GPPB. (07-07-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IK MERK -SGP-AFGODENDIENAARS- DAT GOD BESLOTEN HEEFT U TE VERDERVEN, DEWIJL GIJ DIT GEDAAN EN NAAR MIJN RAAD NIET GEHOORD HEBT (1)

Schriftlezing: 2 Kronieken 25

Tekst voor de prediking:
"En het geschiedde, als hij tot hem sprak, dat hij hem zeide: Heeft men u tot des konings raadgever gesteld? Houd gij op; waarom zouden zij u slaan? Toen hield de profeet op, en zeide: Ik merk, dat God besloten heeft u te verderven, dewijl gij dit gedaan, en naar mijn raad niet gehoord hebt", 2 Kronieken 25:16.

---------------------------------

* Koning Joas en koning Amazia krijgen nog een bestraffende pofeet Gods tegenover zich geplaatst als zij afhoereren van de levende God, terwijl de leden van de huidige refo-priesterschaar hun tijd verbeuzelen met vrome preekjes en het uitdelen van zoete kerkpolitieke broodjes, zoals de recente Harskamper zendingsdag weer eens ten beste gaf, terwijl ze weigeren in de bressen te staan en weigeren de roepende zonden te bestraffen en gouden kerkkalveren RD-SGP publiek te censureren en de sodomie en kerkjeugd entertainment in hun eigen kerk laten voor wat het is.

* Fascistisch SGP-schandaal exposed in de Telegraaf, ten spijt van schijnheilige-allerheiligen-brief van Van der Staaij.

* * RD-hoofdredacteur en sodom-handreiker, Steef de Bruijn, schrijft vromelijk dat 40% refo's (=90%) gebruik maakt van Netflix, terwijl het RD het goddeloze Netflix vele malen overtreft in goddeloosheid, vervalsing, doofpotten en laster.


-----------------------------------------------------------------------------------

DEGENEN DIE MET DE NAAM DES VADERS GETEKEND ZIJN AAN HUN VOORHOOFDEN DAT ZIJN DE MAAGDEN DIE MET VROUWEN NIET BEVLEKT ZIJN (2) - GPPB. (30-06-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEGENEN DIE MET DE NAAM DES VADERS GETEKEND ZIJN AAN HUN VOORHOOFDEN DAT ZIJN DE MAAGDEN DIE MET VROUWEN NIET BEVLEKT ZIJN (2)

Schriftlezing: Openbaring 14

Tekst voor de prediking:
"Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God. En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt", Openb. 14:4-11.

---------------------------------

Sprinkhanen en paarden, zoals kerkpolitieke ketters, dr. A. Huijgen. dr. W. van Vlastuin. dr. S.M. de Bruijn, dr. B.J. Spruit, Van der Staaij, enz. enz., zijn NIET door Christus aan hun voorhoofden getekend, zoals Gods ware volk en knechten wel met de Naam des Vaders aan hun voorhoofden getekend zijn. Genoemde kerkpolitieke sprinkhanen zullen Gods oordeel dragen, wie zij ook zijn (Ezech. 9:4 - Openb. 7:3 - Openb. 9:4 - Openb. 14:1).


-----------------------------------------------------------------------------------

DE HEL GEOPEND EN DE HELLEROOK VAN ALLERHANDE KETTERIJEN STIJGT UIT DE SCHOORSTENEN VAN DE REFOKERKEN OMHOOG, GEVOLGD DOOR SPRINKHANEN EN PAARDEN (1) - GPPB. (30-06-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEL GEOPEND EN DE HELLEROOK VAN ALLERHANDE KETTERIJEN STIJGT UIT DE SCHOORSTENEN VAN DE REFOKERKEN OMHOOG, GEVOLGD DOOR SPRINKHANEN EN PAARDEN (1)

Schriftlezing: Openbaring 9

Tekst voor de prediking:
"En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds. En zij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als rook eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook des puts. En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enige groente, noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden vijf maanden; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden. En de gedaanten der sprinkhanen waren den paarden gelijk, die tot den oorlog bereid zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als aangezichten van mensen. En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het gedruis hunner vleugelen was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar den strijd lopen. En zij hadden staarten den schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten; en hun macht was de mensen te beschadigen vijf maanden. En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon", Openb. 9:1-11.

---------------------------------

Sprinkhanen en paarden, zoals kerkpolitieke ketters, dr. A. Huijgen. dr. W. van Vlastuin. dr. S.M. de Bruijn, dr. B.J. Spruit, Van der Staaij, enz. enz., zijn NIET door Christus aan hun voorhoofden getekend, zoals Gods ware volk en knechten wel met de Naam des Vaders aan hun voorhoofden getekend zijn. Genoemde kerkpolitieke sprinkhanen zullen Gods oordeel dragen, wie zij ook zijn (Ezech. 9:4 - Openb. 7:3 - Openb. 9:4 - Openb. 14:1).


-----------------------------------------------------------------------------------

DE WERKERS DER ONGERECHTIGHEID DOOR GOD AANGEWEZEN EN MET NAME GENOEMD - HET OORDEEL DER VERWOESTING VOLTROKKEN AAN KERK EN STAAT TEN TIJDE VAN EZECHIEL EN ANNO 2019 - TROOST VOOR DE GETEKENDEN DES VADERS (2) - GPPB. (23-06-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WERKERS DER ONGERECHTIGHEID DOOR GOD AANGEWEZEN EN MET NAME GENOEMD - HET OORDEEL DER VERWOESTING VOLTROKKEN AAN KERK EN STAAT TEN TIJDE VAN EZECHIEL EN ANNO 2019 - TROOST VOOR DE GETEKENDEN DES VADERS (2)

Schriftlezing: Ezechiel 11

Tekst voor de prediking:
"Toen hief mij de Geest op, en bracht mij tot de Oostpoort van het huis des HEEREN, dewelke ziet oostwaarts; en ziet, aan de deur der poort waren vijf en twintig mannen, en in het midden van hen zag ik Jaazanja, den zoon van Azzur, en Pelatja, den zoon van Benaja, vorsten des volks. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, deze zijn de mannen, die ongerechtigheid bedenken, en die kwaden raad raden in deze stad. Die zeggen: Men moet geen huizen nabij bouwen; deze stad zou de pot, en wij het vlees zijn. Daarom profeteer tegen hen; profeteer, o mensenkind! Zo viel dan de Geest des HEEREN op mij, en Hij zeide tot mij: Zeg: Zo zegt de HEERE: Alzo zegt gijlieden, o huis Israels! want Ik weet elkeen der dingen, die in uw geest opklimmen. Gij hebt uw verslagenen in deze stad vermenigvuldigd, en gij hebt derzelver straten met de verslagenen vervuld. Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Uw verslagenen, die gij in het midden derzelve nedergelegd hebt, die zijn dat vlees, en deze stad is de pot; maar ulieden zal Ik uit het midden derzelve doen uitgaan. Gijlieden hebt het zwaard gevreesd; en het zwaard zal Ik over u brengen, spreekt de Heere HEERE. Ook zal Ik ulieden uit het midden derzelve doen uitgaan, en Ik zal u overgeven in de hand der vreemden; en Ik zal recht onder u doen. Gij zult door het zwaard vallen; in de landpale Israels zal Ik u richten, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben", Ezech. 11:1-10.

"Het geschiedde nu, als ik profeteerde, dat Pelatja, de zoon van Benaja, stierf", Ezech. 11:13a.

"Daarom zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb, en hoewel Ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal Ik hun een weinig tijds tot een heiligdom zijn, in de landen, waarin zij gekomen zijn. Daarom zeg: Alzo zegt de Heere HEERE: Ja, Ik zal ulieden vergaderen uit de volken, en Ik zal u verzamelen uit de landen, waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israels geven. En zij zullen daarhenen komen, en al deszelfs verfoeiselen en al deszelfs gruwelen van daar wegdoen. En Ik zal hun enerlei hart geven, en zal een nieuwen geest in het binnenste van u geven; en Ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlesen hart geven; opdat zij wandelen in Mijn inzettingen, en Mijn rechten bewaren, en dezelve doen; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn", Ezech. 11:16-20.


---------------------------------

Zon-aanbidders, zoals kerkpolitieke ketters, dr. A. Huijgen. dr. W. van Vlastuin. dr. S.M. de Bruijn, dr. B.J. Spruit, Van der Staaij, enz. enz., zijn NIET door Christus aan hun voorhoofden getekend, zoals Gods ware volk en knechten wel met de Naam des Vaders aan hun voorhoofden getekend zijn. Genoemde kerkpolitieke ketters/zon-aanbidders zullen Gods oordeel dragen, wie zij ook zijn (Ezech. 9:4 - Openb. 7:3 - Openb. 9:4 - Openb. 14:1).


-----------------------------------------------------------------------------------

DE KERKELIJKE BEER- EN DOOFPOTTEN DOOR EZECHIEL GEOPEND OP GODS BEVEL EN DE KETTERSE ZON-AANBIDDERS GESTRAFT EN UITGEROEID (1) - GPPB. (23-06-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE KERKELIJKE BEER- EN DOOFPOTTEN DOOR EZECHIEL GEOPEND OP GODS BEVEL EN DE KETTERSE ZON-AANBIDDERS GESTRAFT EN UITGEROEID (1)

Schriftlezing: Ezechiel 8 en 9

Tekst voor de prediking:
"En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ziet gij wel, wat zij doen, de grote gruwelen, die het huis Israels hier doet, opdat Ik van Mijn heiligdom verre wegga? Doch gij zult nog wederom grote gruwelen zien. Zo bracht Hij mij tot de deur van het voorhof. Toen zag ik, en ziet, er was een hol in den wand. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, graaf nu in dien wand. En ik groef in dien wand, en ziet, daar was een deur. Toen zeide Hij tot mij: Ga in, en zie de boze gruwelen, die zij hier doen. Zo ging ik in, en ik zag, en ziet, er was alle beeltenis van kruipende dieren en verfoeilijke beesten, en van alle drekgoden van het huis Israels, geheel rondom aan den wand gemaald", Ezech. 8:7-10.

"En Hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des HEEREN; en ziet, aan de deur van den tempel des HEEREN, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent vijf en twintig mannen; hun achterste leden waren naar den tempel des HEEREN, en hun aangezichten naar het oosten, en deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon. Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda, dan deze gruwelen te doen, die zij hier doen? Als zij het land met geweld vervuld hebben, zo keren zij zich, om Mij te vertoornen; want zie, zij steken de wijnranken aan hun neus", Ezech. 8:16-17.

"En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet!" Ezech. 9:4-5.


--------------------------

Zon-aanbidders, zoals kerkpolitieke ketters, dr. A. Huijgen. dr. W. van Vlastuin. dr. S.M. de Bruijn, dr. B.J. Spruit, Van der Staaij, enz. enz., zijn NIET door Christus aan hun voorhoofden getekend, zoals Gods ware volk en knechten wel met de Naam des Vaders aan hun voorhoofden getekend zijn. Genoemde kerkpolitieke ketters/zon-aanbidders zullen Gods oordeel dragen, wie zij ook zijn (Ezech. 9:4 - Openb. 7:3 - Openb. 9:4 - Openb. 14:1).


-----------------------------------------------------------------------------------

DE HUIDIGE REFOKERKEN PUILEN UIT VAN GRUWELIJKE EN GENADELOZE MISLEIDERS DIE DE BIJBELSE TOETSSTEEN-TEKSTEN, WAARONDER GALATEN 2:19, VERDRAAIEN TOT HUN EIGEN EN VELER VERDERF (2) - GPPB. (16-06-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HUIDIGE REFOKERKEN PUILEN UIT VAN GRUWELIJKE EN GENADELOZE MISLEIDERS DIE DE BIJBELSE TOETSSTEEN-TEKSTEN, WAARONDER GALATEN 2:19, VERDRAAIEN TOT HUN EIGEN EN VELER VERDERF (2)

Schriftlezing: 2 Petrus 3

Tekst voor de prediking:
"En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft; gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid; maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen", 2 Pet. 3:15-18.

-----------------------------------

Volbloed PKN-Arminiaan, dr. C.A. van der Sluijs vervalst fundamenteel leerstuk van Galaten 2:19 met de roomse ketterij-stelling: "Sterven aan de wet is een levenslang proces dat duurt tot de lichamelijke dood", terwijl elk waar kind van God in een punt des tijds door de wet aan de wet sterft, hetgeen de definitieve dood van de oude mens onder de wet betekent, alvorens als een goddeloze door God gerechtvaardigd te worden.

Vals/arminiaans toevluchtnemend-geloofsleer van dr. P. de Vries eindigt met het kussen van de VU-crusifix, wat gelijk staat aan het verraad van de zaak van Christus.

SGPlayboy Van der Staaij schoffeert op erotische en Schriftverkrachtende website CIP.nl: "30000 abortussen zijn niet nodig", alsof het om het verlies van een stel oude kranten gaat.

Van der Staaij is een fascistische verrader gebleken van 30000 vermoorde abortus-babies op jaarbasis, in tegenstelling tot de Amerikaanse president Donald Trump die publiek de aanval heeft ingezet tegen de pro-abortus fascisten, zeggende: "Het leven van elk geboren en ongeboren kind is heilig en een kosbaar geschenk van God", waarbij hij aankondigde Amerika het geweten weer terug te willen geven door anti-abortuswetten door te voeren.

Binnen de refokerken preekt geen enkele dominee de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze zuiver, omdat de zuivere verkondiging van die leer altijd gepaard gaat met het publiek bestraffen en censureren van roepende kerkzonden, hetgeen geen enkele refo-dominee doet, omdat ze allemaal te best zijn om een onnutte dienstknecht te zijn; hun plicht lafhartig verzaken en dus ook niet vervolgd worden, omdat ze vijanden zijn van het kruis van Christus.


-----------------------------------------------------------------------------------

AL JAAR EN DAG IS ER SPRAKE VAN EEN MASSAAL REFO-OFFENSIEF TEGEN DE LEER VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE, O.L.V. VALSE LERAAR, dr. C.A. VAN DER SLUIJS, VERVALSEN FUNDAMENTEEL LEERSTUK UIT GALATEN 2:19 IN EEN ROOMS/ARMINIAANS LEVENSLANG PROCES (1) - GPPB. (16-06-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AL JAAR EN DAG IS ER SPRAKE VAN EEN MASSAAL REFO-OFFENSIEF TEGEN DE LEER VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE, O.L.V. VALSE PKN-LERAAR, dr. C.A. VAN DER SLUIJS, WAARDOOR MET NAME HET FUNDAMENTELE LEERSTUK UIT GALATEN 2:19 IN EEN ROOMS/ARMINIAANS LEVENSLANG PROCES VERVALST WORDT (1)

Schriftlezing: Galaten 2

Tekst voor de prediking:
"Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou", Gal. 2:19.

"Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf", 2 Pet. 3:16.


-----------------------------------

Volbloed PKN-Arminiaan, dr. C.A. van der Sluijs vervalst fundamenteel leerstuk van Galaten 2:19 met de roomse ketterij-stelling: "Sterven aan de wet is een levenslang proces dat duurt tot de lichamelijke dood", terwijl elk waar kind van God in een punt des tijds door de wet aan de wet sterft, hetgeen de definitieve dood van de oude mens onder de wet betekent, alvorens als een goddeloze door God gerechtvaardigd te worden.

Vals/arminiaans toevluchtnemend-geloofsleer van dr. P. de Vries eindigt met het kussen van de VU-crusifix, wat gelijk staat aan het verraad van de zaak van Christus.

SGPlayboy Van der Staaij schoffeert op erotische en Schriftverkrachtende website CIP.nl: "30000 abortussen zijn niet nodig", alsof het om het verlies van een stel oude kranten gaat.

Van der Staaij is een fascistische verrader gebleken van 30000 vermoorde abortus-babies op jaarbasis, in tegenstelling tot de Amerikaanse president Donald Trump die publiek de aanval heeft ingezet tegen de pro-abortus fascisten, zeggende: "Het leven van elk geboren en ongeboren kind is heilig en een kosbaar geschenk van God", waarbij hij aankondigde Amerika het geweten weer terug te willen geven door anti-abortuswetten door te voeren.

Binnen de refokerken preekt geen enkele dominee de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze zuiver, omdat de zuivere verkondiging van die leer altijd gepaard gaat met het publiek bestraffen en censureren van roepende kerkzonden, hetgeen geen enkele refo-dominee doet, omdat ze allemaal te best zijn om een onnutte dienstknecht te zijn; hun plicht lafhartig verzaken en dus ook niet vervolgd worden, omdat ze vijanden zijn van het kruis van Christus.


-----------------------------------------------------------------------------------

PINKSTERDAG 2019 - DE PROFEET JOEL KONDIGT DE OORDELEN AF VOOR DE AFVALLIGEN IN DE VORM VAN VIER LEGERS ONGEDIERTEN EN DE BELOFTE DES GEESTES VOOR DE OVERGEBLEVENEN (2) - GPPB. (09-06-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2019 - DE PROFEET JOEL KONDIGT DE OORDELEN AF VOOR DE AFVALLIGEN IN DE VORM VAN VIER LEGERS ONGEDIERTEN EN DE BELOFTE DES GEESTES VOOR DE OVERGEBLEVENEN (2)

Schriftlezing: Joel 1, 2, 3

Tekst voor de prediking:
"En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt. En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als834 de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen", Jes. 61:1-4.

"Hoort dit, gij oudsten! en neemt ter oren, alle inwoners des lands! Is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen uwer vaderen? Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelver kinderen aan een ander geslacht. Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. Waakt op, gij dronkenen! en weent, en huilt, alle gij wijnzuipers! om den nieuwen wijn, dewijl hij van uw mond is afgesneden. Want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal; zijn tanden zijn leeuwentanden, en het heeft baktanden eens ouden leeuws", Joel 1:2-6.


-----------------------------------------------------------------------------------

PINKSTERDAG 2019 - DE GEEST DES HEEREN HEEREN IS OP CHRISTUS OM ALS MIDDELAAR VAN TOEPASSING ZIJN KERK TE VERLOSSEN EN TE VERHEERLIJKEN (1) - GPPB. (09-06-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2019 - DE GEEST DES HEEREN HEEREN IS OP CHRISTUS OM ALS MIDDELAAR VAN TOEPASSING ZIJN KERK TE VERLOSSEN EN TE VERHEERLIJKEN (1)

Schriftlezing: Jesaja 61

Tekst voor de prediking:
"De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht", Jes. 61:1-4.


-----------------------------------------------------------------------------------

HET WEL OF NIET AANNEMEN VAN CHRISTUS (2) - GPPB. (02-06-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WEL OF NIET AANNEMEN VAN CHRISTUS (2)

Schriftlezing: Johannes 1

Tekst voor de prediking:
"Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te ZIJN, namelijk die in Zijn Naam geloven; welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn", Joh. 1:11-13..

In onze dagen heeft men de objectieve grond van de gerechtigheid van Christus ingewisseld voor het subjectieve geloof, in de wanorde van geloof-rechtvaardigmaking. Volgens deze remonstrantse constructie is de rechtvaardigmaking conditioneel en heeft men God afhankelijk gemaakt van het geloof.

God is Het Die rechtvaardig maakt en niet het geloof. God rechtvaardigt uitsluitend de goddeloze en niet de gelovige. In het kader van de schenking is de zondaar een goddeloze, want God rechtvaardigt de goddeloze. In het kader van de aanneming is de zondaar een gelovige, want het geloof neemt aan, niet met een (roomse) lege hand, maar met een geopend wedergeboren hart. "Welkom lieve Heere Jezus in de beestenstal van mijn hart!"

De duivel heeft niet zijn kapel naast de refokerken, aangezien de refokerken zelf holen van de duivel zijn, waarin de godslasterlijke stripverhalen-catechismus zonder censuur geschreven en uitgeven kan worden door antichrist A. Huigen en Co

NOTE: Als het waarschuwen tegen onbekeerde ambstdragers en tegen het doen van belijdenis zonder geloof, niet gepaard gaat met de censuur jegens onbekeerde ambstdragers/avondmaalgangers, is dat waarschuwen slechts vloeken en het bedrijven van schandelijke kerkpolitiek!


-----------------------------------------------------------------------------------

DE GODDELOZE GERECHTVAARDIGD IN ORDE GEVOLGD DOOR DE AANNEMING DES GELOOFS (1)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GODDELOZE GERECHTVAARDIGD - IN ORDE GEVOLGD DOOR DE AANNEMING DES GELOOFS (1)

Schriftlezing: Handelingen 13

Tekst voor de prediking:
"En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd IS", Hand. 13:39.

Staten Vertaling: "gerechtvaardigd wordt" = de rechtvaardiging van de gelovige

Moet zijn: "gerechtvaardigt is" = de rechtvaardiging van de goddeloze

In onze dagen heeft men de objectieve grond van de gerechtigheid van Christus ingewisseld voor het subjectieve geloof, in de wanorde van geloof-rechtvaardigmaking. Volgens deze remonstrantse constructie is de rechtvaardigmaking conditioneel en heeft men God afhankelijk gemaakt van het geloof.

God is Het Die rechtvaardig maakt en niet het geloof. God rechtvaardigt uitsluitend de goddeloze en niet de gelovige. In het kader van de schenking is de zondaar een goddeloze, want God rechtvaardigt de goddeloze. In het kader van de aanneming is de zondaar een gelovige, want het geloof neemt aan, niet met een (roomse) lege hand, maar met een geopend wedergeboren hart. "Welkom lieve Heere Jezus in de beestenstal van mijn hart!"

Enige goede vertalingen:

Lutherse vertaling: "En van al hetgeen, waarvan gij door de Wet van Mozes niet kondt gerechtvaardigd worden; maar wie in dezen gelooft, die is gerechtvaardigd", Hand. 13:39.

TFG - The Four Fold Gospel: "And in Him every one who believes is justified from all from which you could not be justified in the law of Moses", Act 13:39.

Darby translation 1889: "And from all things from which ye could not be justified in the law of Moses, in Him every one that believes is justified", Act. 13:39.

----------------------------------------

De duivel heeft niet zijn kapel naast de refokerken, aangezien de refokerken zelf holen van de duivel zijn, waarin de godslasterlijke stripverhalen-catechismus zonder censuur geschreven en uitgeven kan worden door antichrist A. Huigen en Co

NOTE: Als het waarschuwen tegen onbekeerde ambstdragers en tegen het doen van belijdenis zonder geloof, niet gepaard gaat met de censuur jegens onbekeerde ambstdragers/avondmaalgangers, is dat waarschuwen slechts vloeken en het bedrijven van schandelijke kerkpolitiek!


-----------------------------------------------------------------------------------

HEMELVAART 2019 - TOT GETUIGE VAN CHRISTUS GEROEPEN OM DE VOLLE RAAD GODS TE PREKEN EN OM DE KETTERIJEN EN DE VALSE GETUIGEN NEER TE SABELEN MET HET ZWAARD DES WOORDS - GPPB. (31-05-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEMELVAART 2019 - TOT GETUIGE VAN CHRISTUS GEROEPEN OM DE VOLLE RAAD GODS TE PREKEN EN OM DE KETTERIJEN EN DE VALSE GETUIGEN NEER TE SABELEN MET HET ZWAARD DES WOORDS

Schriftlezing: Handelingen 1

Tekst voor de prediking:
"Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde", Hand. 1:8.

Dr. A. Huijgen schrijft in badbak een racefiets-catechismus (zie 2019 THEOLOGIE EINDTIJD RUBRIEK).


-----------------------------------------------------------------------------------

IN DE HUIDIGE REFOKERKEN ZIJN DE TROUW, DE WELDADIGHEID EN DE KENNIS GODS VERDWENEN EN DAAR HEERST DE KERKPOLITIEKE LEUGEN EN ALLE BOZE HANDEL (2) - GPPB. (26-05-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IN DE HUIDIGE REFOKERKEN ZIJN DE TROUW, DE WELDADIGHEID EN DE KENNIS GODS VERDWENEN EN DAAR HEERST DE KERKPOLITIEKE LEUGEN EN ALLE BOZE HANDEL (2)

Schriftlezing: Hosea 4

Tekst voor de prediking:
"Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israels! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is; maar vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden", Hos. 4:1-2.

Afvallig Refoland stemde op het afvallige en door God verworpen duo SGP/CU en voor het Eurobabelbeest.


-----------------------------------------------------------------------------------

DE BEDEKSELEN DER SCHANDE, ARGLISTIGHEID (KERKPOLITIEK) EN VERVALSING VAN GODS WOORD DOOR GODS GEROEPEN GETUIGEN PUBLIEK VERWORPEN (1) - GPPB. (26-05-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE BEDEKSELEN DER SCHANDE, ARGLISTIGHEID (KERKPOLITIEK) EN VERVALSING VAN GODS WOORD DOOR GODS GEROEPEN GETUIGEN PUBLIEK VERWORPEN (1)

Schriftlezing: 2 Korinthe 4

Tekst voor de prediking:
"Daarom dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons geschied is, zo vertragen wij niet; maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; in dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is", 2 Kor. 4:1-4.

Afvallig Refoland stemde op het afvallige en door God verworpen duo SGP/CU en voor het Eurobabelbeest.


-----------------------------------------------------------------------------------

GODS BELOFTEN IN EN DOOR CHRISTUS JA EN AMEN, OMDAT GOD DE GODDELOZE RECHTVAARDIGT EN NIET DE GELOVIGE (2) - GPPB. (19-05-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS BELOFTEN IN EN DOOR CHRISTUS EENZIJDIG JA EN AMEN, OMDAT GOD DE GODDELOZE RECHTVAARDIGT EN NIET DE GELOVIGE (2)

Schriftlezing: 2 Korinthe 1

Tekst voor de prediking:
"Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij, en Silvanus, en Timotheus, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem. Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God; Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven", 2 Kor. 1:19-22.

Volbloed dienstbare zonen zijn o.a.:
- De SGP/CU
- Alle SGP/CU-ers
- Alle refo-stichtingen/stichters
- Het RD
- Alle RD-ers
- Alle refo-kerken
- Alle refo-dominees/belijders

Alleen het kind der belofte (Izak) brengt vruchten der belofte voort en de dienstbare zoon (Ismael) vertegenwoordigt de werken der wet, hoe evangelisch, liefdevol, waarheidsgetrouw het ook klinkt, bij Ismael gaat alles met de leugen gepaard en dat is het Jeruzalem van nu, ofwel de kerk van vandaag die dienstbaar is met haar kinderen (Gal. 4:25).


-----------------------------------------------------------------------------------

CHRISTUS GEOPENBAARD EN DE BELOFTE AANGENOMEN DOET WANDELEN IN DE VRUCHTEN DER BELOFTE EN DE DIENSTMAAGD EN HAAR DIENSTBARE ZOON, OFWEL DE WET EN HAAR WERKEN UITGEWORPEN (1) - GPPB. (19-05-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS GEOPENBAARD EN DE BELOFTE AANGENOMEN DOET WANDELEN IN DE VRUCHTEN DER BELOFTE EN DE DIENSTMAAGD EN HAAR DIENSTBARE ZOON, OFWEL DE WET EN HAAR WERKEN UITGEWORPEN (1)

Schriftlezing: Galaten 4

Tekst voor de prediking:
"Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabie, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is is met haar kinderen", Gal. 4:25.

"Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije", Gal. 4:30.


Volbloed dienstbare zonen zijn o.a.:
- De SGP/CU
- Alle SGP/CU-ers
- Alle refo-stichtingen/stichters
- Het RD
- Alle RD-ers
- Alle refo-kerken
- Alle refo-dominees/belijders

Alleen het kind der belofte (Izak) brengt vruchten der belofte voort en de dienstbare zoon (Ismael) vertegenwoordigt de werken der wet, hoe evangelisch, liefdevol, waarheidsgetrouw het ook klinkt, bij Ismael gaat alles met de leugen gepaard en dat is het Jeruzalem van nu, ofwel de kerk van vandaag die dienstbaar is met haar kinderen (Gal. 4:25).


-----------------------------------------------------------------------------------

GODS WARE VOLK WAST OP IN DE DIEPTE VAN DE BEPROEVING EN WORDT GEWAPEND EN GEOEFEND TEN STRIJDE (2) - GPPB. (12-05-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS WARE VOLK WAST OP IN DE DIEPTE VAN DE BEPROEVING EN WORDT GEWAPEND EN GEOEFEND TEN STRIJDE (2)

Schriftlezing: Efeze 4

Tekst voor de prediking:
"Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God, van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel. En dit zullen wij ook doen, indien het God toelaat", Hebr. 6:1-3.


-----------------------------------------------------------------------------------

NALATENDE HET BEGINSEL DER LEER VAN CHRISTUS EN VOORTVAREN TOT DE GEESTELIJKE VOLMAAKTHEID (1) - GPPB. (12-05-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NALATENDE HET BEGINSEL DER LEER VAN CHRISTUS EN VOORTVAREN TOT DE GEESTELIJKE VOLMAAKTHEID (1)

Schriftlezing: Hebreen 5 en 6

Tekst voor de prediking:
"Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God, van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel. En dit zullen wij ook doen, indien het God toelaat", Hebr. 6:1-3.


-----------------------------------------------------------------------------------

NIMROD - TOREN VAN BABEL 1 EN 2 - VERENIGDE NATIES 1 EN 2 - EUROBABEL - DE VROUW OP HET BEEST - RD EN SGP (2) - GPPB. (05-05-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NIMROD - TOREN VAN BABEL 1 EN 2 - VERENIGDE NATIES 1 EN 2 - EUROBABEL - DE VROUW OP HET BEEST - RD EN SGP (2)

Schriftlezing: Genesis 10 - Openbaring 17

Tekst voor de prediking:
"En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN. En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear", Gen. 10:8-10.

"En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar", Gen. 11:1-2.

"En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit. En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve. En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest. Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natien, en tongen. En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde", Openb. 17.


Ware navolgers Gods getuigen door het geloof tegen alles wat met de navolging Gods in strijd is, terwijl geen enkele refo-dominee een publieke stem heeft tegen de roepende (kerk)zonden, laat staan dat zij de tucht hanteren op o.a. het zich beschikbaar stellen als donor (= zelfmoord); degenen die zich laten vaccineren (= pro-abortus); alle SGP-leden (= baal-fascisme), enz.


-----------------------------------------------------------------------------------

DE TOEPASSING VAN EN HET LEVEN DOOR DE VRIJMAKING DES ZOONS EN DE GEPRETENDEERDE VRIJHEID VAN DE REFO-SLAVEN DES DUIVELS (1) - GPPB. (05-05-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE TOEPASSING VAN EN HET LEVEN DOOR DE VRIJMAKING DES ZOONS EN DE GEPRETENDEERDE VRIJHEID VAN DE REFO-SLAVEN DES DUIVELS (1)

Schriftlezing: Johannes 8:12-59

Tekst voor de prediking:
"Jezus dan zeide tot de Joden, die [in] Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn Woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; en zult de Waarheid verstaan, en de Waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend; hoe zegt Gij dan: Gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn", Joh. 8:31-36.

Ware navolgers Gods getuigen door het geloof tegen alles wat met de navolging Gods in strijd is, terwijl geen enkele refo-dominee een publieke stem heeft tegen de roepende (kerk)zonden, laat staan dat zij de tucht hanteren op o.a. het zich beschikbaar stellen als donor (= zelfmoord); degenen die zich laten vaccineren (= pro-abortus); alle SGP-leden (= baal-fascisme), enz.


-----------------------------------------------------------------------------------

NOCH ZOT GEKLAP OF GEKKERNIJ WELKE NIET BETAMEN, BEHALVE BIJBELSE GEKKERNIJ DAT SOMS GEBODEN IS (2) - GPPB. (28-04-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NOCH ZOT GEKLAP OF GEKKERNIJ WELKE NIET BETAMEN, BEHALVE BIJBELSE GEKKERNIJ DAT SOMS GEBODEN IS (2)

Schriftlezing: 1 Petrus 2

Tekst voor de prediking:
"Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt, noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht", Ef. 5:1-13.

Ware navolgers Gods getuigen door het geloof tegen alles wat met de navolging Gods in strijd is, terwijl geen enkele refo-dominee een publieke stem heeft tegen de roepende (kerk)zonden, laat staan dat zij de tucht hanteren op o.a. het zich beschikbaar stellen als donor (= zelfmoord); degenen die zich laten vaccineren (= pro-abortus); alle SGP-leden (= baal-fascisme), enz.


-----------------------------------------------------------------------------------

ZIJT DAN NAVOLGERS GODS ALS GELIEFDE KINDEREN (1) - GPPB. (28-04-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ZIJT DAN NAVOLGERS GODS ALS GELIEFDE KINDEREN (1)

Schriftlezing: Efeze 5

Tekst voor de prediking:
"Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen", Ef. 5:1.

Ware navolgers Gods getuigen door het geloof tegen alles wat met de navolging Gods in strijd is, terwijl geen enkele refo-dominee een publieke stem heeft tegen de roepende (kerk)zonden, laat staan dat zij de tucht hanteren op o.a. het zich beschikbaar stellen als donor (= zelfmoord); degenen die zich laten vaccineren (= pro-abortus); alle SGP-leden (= baal-fascisme), enz.


-----------------------------------------------------------------------------------

PASEN 2019 - DE SLEUTELDRAGER VAN HEL EN DOOD HEEFT DE DOOD GEDOOD EN HEEFT HET LEVEN TOT IN EEUWIGHEID AAN DE DODEN GEOPENBAARD (2) - GPPB. (21-04-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PASEN 2019 - DE SLEUTELDRAGER VAN HEL EN DOOD HEEFT DE DOOD GEDOOD EN HEEFT HET LEVEN TOT IN EEUWIGHEID AAN DE DODEN GEOPENBAARD (2)

Schriftlezing: Openbaring 1

Tekst voor de prediking:
"Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij", Openb. 1:3.

"En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods", Openb. 1:18.



-----------------------------------------------------------------------------------

PASEN 2019 - DE DOOD DOOR EEN MENS EN DE OPSTANDING DOOR EEN MENS (1) - GPPB. (21-04-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PASEN 2019 - DE DOOD DOOR EEN MENS EN DE OPSTANDING DOOR EEN MENS (1)

Schriftlezing: 1 Korinthe 15

Tekst voor de prediking:
"Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden", 1 Kor. 15:21-22.

HC 17 vr. en antw. 45
Vr.: Wat nut ons de opstanding van Christus?

Antw.: Ten eerste, heeft Hij door Zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere, worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde, is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.


-----------------------------------------------------------------------------------

GOEDE VRIJDAG 2019 - NABETRACHTING H.A. - DE TOEPASSING VAN DE DOOD VAN CHRISTUS - GPPB. (19-04-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOEDE VRIJDAG 2019 - NABETRACHTING H.A. - DE TOEPASSING VAN DE DOOD VAN CHRISTUS

Schriftlezing: Mattheus 27

Tekst voor de prediking:
"Zo dan mijne broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen", Rom. 7:4a.

"Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou", Gal. 2:19.

HC 16 vr. en antw. 43
Vr.: Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis?

Antw.: Dat door Zijn kracht onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven IS, opdat de boze lusten des vleses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelve Hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen.


-----------------------------------------------------------------------------------

TWEEERLEI ENERLEI MENING (2) - GPPB. (14-04-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TWEEERLEI ENERLEI MENING (2)

Schriftlezing: Openbaring 17

Tekst voor de prediking:
"Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven", Openb. 17:13.

"Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn", Openb. 17:17.

De gnostiek, nl. dat de mens zichzelf tot een god is, is een toenemende trend binnen het Refodom.


-----------------------------------------------------------------------------------

DE TORENBOUW VAN BABEL EN DE SPRAAKVERWARRING BINNEN HET REFORMATORISCHE GEMENEBEST (1) - GPPB. (14-04-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE TORENBOUW VAN BABEL EN DE SPRAAKVERWARRING BINNEN HET REFORMATORISCHE GEMENEBEST (1)

Schriftlezing: Genesis 11

Tekst voor de prediking:
"En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar. En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden! Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden. En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore. Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de HEERE de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de HEERE over de ganse aarde", Gen. 11:1-9.


-----------------------------------------------------------------------------------

BEDIENING HEILIG AVONDMAAL - WANT ZO DIKWIJLS ALS GIJ DIT BROOD ZULT ETEN EN DEZEN DRINKBEKER ZULT DRINKEN, ZO VERKONDIGT DE DOOD DES HEEREN TOTDAT HIJ KOMT (2) - GPPB. (07-04-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BEDIENING HEILIG AVONDMAAL - WANT ZO DIKWIJLS ALS GIJ DIT BROOD ZULT ETEN EN DEZEN DRINKBEKER ZULT DRINKEN, ZO VERKONDIGT DE DOOD DES HEEREN TOTDAT HIJ KOMT (2)

Schriftlezing: 1 Korinthe 11

Tekst voor de prediking:
"Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt", 1 Korinthe 11:26.


----------------------------------------------------------------------------------

VOORBEREIDING H.A. - DE OLIE DER WEDUWE (1) - GPPB. (07-04-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOORBEREIDING H.A. - DE OLIE DER WEDUWE (1)

Schriftlezing: 2 Koningen 4

Tekst voor de prediking:
"Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet, dat uw knecht den HEERE was vrezende; nu is de schuldheer gekomen, om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar: Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen, wat gij in het huis hebt. En zij zeide: Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis, dan een kruik met olie. Toen zeide hij: Ga, eis voor u vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten; maak er niet weinig te hebben. Kom dan in, en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe; daarna giet in al die vaten, en zet weg, dat vol is. Zo ging zij van hem, en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe; die brachten haar de vaten toe, en zij goot in. En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: Breng mij nog een vat aan; maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij, en gaf het den man Gods te kennen; en hij zeide: Ga heen, verkoop de olie, en betaal uw schuldheer; gij dan met uw zonen, leef bij het overige", 2 Kon. 4:1-7.


-----------------------------------------------------------------------------------

ACHAB HAD ZICHZELF AAN DE DUIVEL VERKOCHT OM KWAAD TE DOEN EN NABOTH WAS DOOR CHRISTUS GEKOCHT OM GODS WIL TE DOEN (2) - GPPB. (31-03-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ACHAB HAD ZICHZELF AAN DE DUIVEL VERKOCHT OM KWAAD TE DOEN EN NABOTH WAS DOOR CHRISTUS GEKOCHT OM GODS WIL TE DOEN (2)

Schriftlezing: 2 Koningen 17

Tekst voor de prediking:
"En Achab zeide tot Elia: Hebt gij mij gevonden, o, mijn vijand? En hij zeide: Ik heb u gevonden, overmits gij uzelven verkocht hebt, om te doen dat kwaad is in de ogen des HEEREN", 1 Kon. 21:20.

"Doch er was niemand geweest gelijk Achab, die zichzelven verkocht had, om te doen dat kwaad is in de ogen des HEEREN, dewijl Izebel, zijn huisvrouw, hem ophitste", 1 Kon. 21:25.

"Ook deden zij hun zonen en hun dochteren door het vuur gaan, en gebruikten waarzeggerijen, en gaven op vogelgeschrei acht, en verkochten zich, om te doen dat kwaad was in de ogen des HEEREN, om Hem tot toorn te verwekken", 2 Kon. 17:17.


-----------------------------------------------------------------------------------

NABOTH BLEEF DE ERVE DER VADEREN TROUW, TERWIJL REFOLAND DE ERVE DER VADEREN HEEFT VERKOCHT (1) - GPPB. (31-03-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NABOTH BLEEF DE ERVE DER VADEREN TROUW, TERWIJL REFOLAND DE ERVE DER VADEREN HEEFT VERKOCHT (1)

Schriftlezing: 1 Koningen 21

Tekst voor de prediking:
"Het geschiedde nu na deze dingen, alzo Naboth, een Jizreeliet, een wijngaard had, die te Jizreel was, bij het paleis van Achab, den koning van Samaria. Dat Achab sprak tot Naboth, zeggende: Geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof, dewijl hij nabij mijn huis is; en ik zal u daarvoor geven een wijngaard, die beter is dan die; of, zo het goed in uw ogen is, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Maar Naboth zeide tot Achab: Dat late de HEERE verre van mij zijn, dat ik u de erve mijner vaderen geven zou!" 1 Kon. 21:1-3.


-----------------------------------------------------------------------------------

DE GESLAGEN PROFEET KOMT ALS EEN GEWONDE SOLDAAT TOT ACHAB OM ZIJN OORDEEL UIT TE SPREKEN, MAAR CHRISTUS EIGENT HET SLAAN DES VADERS OM ZIJN HAND TOT DE KLEINEN TE WENDEN (2) - GPPB. (24-03-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GESLAGEN PROFEET KOMT ALS EEN GEWONDE SOLDAAT TOT ACHAB OM ZIJN OORDEEL UIT TE SPREKEN, MAAR CHRISTUS EIGENT HET SLAANDE ZWAARD DES VADERS OM ZIJN HAND TOT DE KLEINEN TE WENDEN (2)

Schriftlezing: Zacharia 13

Tekst voor de prediking:
"Toen zeiden de knechten tot hem: Zie toch, wij hebben gehoord, dat de koningen van het huis Israels goedertierene koningen zijn; laat ons toch zakken om onze lenden leggen, en koorden om onze hoofden, en uitgaan tot den koning van Israel; mogelijk zal hij uw ziel in het leven behouden. Toen gordden zij zakken om hun lenden, en koorden om hun hoofden, en kwamen tot den koning van Israel, en zeiden: Uw knecht Benhadad zegt: Laat toch mijn ziel leven. En hij zeide: Leeft hij dan nog? Hij is mijn broeder. De mannen nu namen naarstiglijk waar, en vatten het haastelijk, of het van hem ware, en zeiden: Uw broeder Benhadad leeft. En hij zeide: Komt, brengt hem. Toen kwam Benhadad tot hem uit, en hij deed hem op den wagen klimmen. En hij zeide tot hem: De steden, die mijn vader van uw vader genomen heeft, zal ik wedergeven, en maak u straten in Damaskus, gelijk mijn vader in Samaria gemaakt heeft. En ik, antwoordde Achab, zal u met dit verbond dan laten gaan. Zo maakte hij een verbond met hem, en liet hem gaan. Toen zeide een man uit de zonen der profeten tot zijn naaste, door het woord des HEEREN: Sla mij toch. En de man weigerde hem te slaan. En hij zeide tot hem: Daarom dat gij de stem des HEEREN niet gehoorzaam zijt geweest, zie, als gij van mij weggegaan zijt, zo zal u een leeuw slaan. En als hij van bij hem weggegaan was, zo vond hem een leeuw, die hem sloeg. Daarna vond hij een anderen man, en zeide: Sla mij toch. En die man sloeg hem, slaande en wondende. Toen ging de profeet heen, en stond voor den koning op den weg; en hij verstelde zich met as boven zijn ogen. En het geschiedde, als de koning voorbijging, dat hij tot den koning riep, en zeide: Uw knecht was uitgegaan in het midden des strijds; en zie, een man was afgeweken, en bracht tot mij een man, en zeide: Bewaar dezen man, indien hij enigszins gemist wordt, zo zal uw ziel in de plaats zijner ziel zijn, of gij zult een talent zilvers opwegen. Het geschiedde nu, als uw knecht hier en daar doende was, dat hij er niet was. Toen zeide de koning van Israel tot hem: Zo is uw oordeel; gij hebt zelf het geveld. Toen haastte hij zich, en deed de as af van zijn ogen; en de koning van Israel kende hem, dat hij een der profeten was. En hij zeide tot hem: Zo zegt de HEERE: Omdat gij den man, dien Ik verbannen heb, uit de hand hebt laten gaan, zo zal uw ziel in de plaats van zijn ziel zijn, en uw volk in de plaats van zijn volk. En de koning van Israel toog henen, gemelijk en toornig, naar zijn huis, en kwam te Samaria", 1 Koningen 20:31-43.

"Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden", Zach. 13:7.


-----------------------------------------------------------------------------------

1. DE TOEGEEFLIJKHEID VAN ACHAB JEGENS BENHADAD TYPEERT DE AFVAL DER HUIDIGE KERKEN.
2. DE ZONDAAR GEZALIGD MET DE STROP VAN ZELFVEROORDELING OM DE HALS (1) - GPPB. (24-03-2019)
  Klik hier
      
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
1. DE TOEGEEFLIJKHEID VAN ACHAB JEGENS BENHADAD TYPEERT DE AFVAL DER HUIDIGE KERKEN.
2. DE ZONDAAR GEZALIGD MET DE STROP VAN ZELFVEROORDELING OM DE HALS (1)


Schriftlezing: 2 Koningen 20

Tekst voor de prediking:

"En Benhadad, de koning van Syrie, vergaderde al zijn macht; en twee en dertig koningen waren met hem, en paarden en wagenen; en hij toog op, en belegerde Samaria en krijgde tegen haar. En hij zond boden tot Achab, den koning van Israel, in de stad. En hij zeide hem aan: Zo zegt Benhadad: Uw zilver en uw goud, dat is mijn, daartoe uw vrouwen en uw beste kinderen, die zijn mijn. En de koning van Israel antwoordde en zeide: Naar uw woord, mijn heer de koning, ik ben uwe, en al wat ik heb. Daarna kwamen de boden weder, en zeiden: Alzo spreekt Benhadad, zeggende: Ik heb wel tot u gezonden, zeggende: Uw zilver, en uw goud, en uw vrouwen, en uw kinderen zult gij mij geven; maar morgen om dezen tijd zal ik mijn knechten tot u zenden, dat zij uw huis en de huizen uwer knechten bezoeken; en het zal geschieden, dat zij al het begeerlijke uwer ogen in hun handen leggen en wegnemen zullen. Toen riep de koning van Israel alle oudsten des lands, en zeide: Merkt toch en ziet, dat deze het kwade zoekt; want hij had tot mij gezonden, om mijn vrouwen, en om mijn kinderen, en om mijn zilver, en om mijn goud, en ik heb het hem niet geweigerd. Doch al de oudsten, en het ganse volk, zeiden tot hem: Hoor niet, en bewillig niet. Daarom zeide hij tot de boden van Benhadad: Zegt mijn heer den koning: Alles, waarom gij in het eerst tot uw knecht gezonden hebt, zal ik doen; maar deze zaak kan ik niet doen. Zo gingen de boden heen en brachten hem bescheid weder. En Benhadad zond tot hem en zeide: De goden doen mij zo, en doen zo daartoe, indien het stof van Samaria genoeg zal zijn tot handvollen voor al het volk, dat mijn voetstappen volgt! Maar de koning van Israel antwoordde en zeide: Spreekt tot hem: Die zich aangordt, beroeme zich niet, als die zich los maakt. En het geschiedde, als hij dit woord hoorde, daar hij was drinkende, hij en de koningen in de tenten, dat hij zeide tot zijn knechten: Legt aan! En zij leiden aan tegen de stad. En ziet, een profeet trad tot Achab, den koning van Israel, en zeide: Zo zegt de HEERE: Hebt gij gezien al deze grote menigte? Zie, Ik zal ze heden in uw hand geven, opdat gij weet, dat Ik de HEERE ben. En Achab zeide: Door wie? En hij zeide: Zo zegt de HEERE: Door de jongens van de oversten der landschappen. En hij zeide: Wie zal den strijd aanbinden? En hij zeide: Gij. Toen telde hij de jongens van de oversten der landschappen, en zij waren tweehonderd twee en dertig; en na hen telde hij al het volk, al de kinderen Israels, zeven duizend. En zij togen uit op den middag. Benhadad nu dronk zich dronken in de tenten, hij en de koningen, de twee en dertig koningen, die hem hielpen. En de jongens van de oversten der landschappen togen eerst uit. Doch Benhadad zond enigen uit, en zij boodschapten hem, zeggende: Uit Samaria zijn mannen uitgetogen. En hij zeide: Hetzij dat zij tot vrede uitgetogen zijn, grijpt hen levend; hetzij ook, dat zij ten strijde uitgetogen zijn, grijpt hen levend. Zo togen deze jongens van de oversten der landschappen uit de stad, en het heir, dat hen navolgde. En een ieder sloeg zijn man, zodat de Syriers vloden, en Israel jaagde hen na. Doch Benhadad, de koning van Syrie, ontkwam op een paard, met enige ruiteren. En de koning van Israel toog uit, en sloeg paarden en wagenen, dat hij een groten slag aan de Syriers sloeg. Toen trad die profeet tot den koning van Israel, en zeide tot hem: Ga heen, sterk u; en bemerk, en zie, wat gij doen zult; want met de wederkomst des jaars zal de koning van Syrie tegen u optrekken. Want de knechten van den koning van Syrie hadden tot hem gezegd: Hun goden zijn berggoden, daarom zijn zij sterker geweest dan wij; maar zeker, laat ons tegen hen op het effen veld strijden, zo wij niet sterker zijn dan zij! Daarom doe deze zaak: Doe de koningen weg, elkeen uit zijn plaats, en stel landvoogden in hun plaats. En gij, tel u een heir, als dat heir, dat van de uwen gevallen is, en paarden, als die paarden, en wagenen, als die wagenen; en laat ons tegen hen op het effen veld strijden, zo wij niet sterker zijn dan zij! En hij hoorde naar hun stem, en deed alzo. Het geschiedde nu met de wederkomst des jaars, dat Benhadad de Syriers monsterde; en hij toog op naar Afek, ten krijge tegen Israel. De kinderen Israels werden ook gemonsterd, en waren verzorgd van leeftocht, en trokken hun tegemoet; en de kinderen Israels legerden zich tegenover hen, als twee blote geitenkudden, maar de Syriers vervulden het land. En de man Gods trad toe, en sprak tot den koning van Israel, en zeide: Zo zegt de HEERE: Daarom dat de Syriers gezegd hebben: De HEERE is een God der bergen, en Hij is niet een God der laagten; zo zal Ik al deze grote menigte in uw hand geven, opdat gijlieden weet, dat Ik de HEERE ben. En dezen waren gelegerd tegenover die, zeven dagen; het geschiedde nu op den zevenden dag, dat de strijd aanging; en de kinderen Israels sloegen van de Syriers honderd duizend voetvolks op een dag. En de overgeblevenen vloden naar Afek in de stad, en de muur viel op zeven en twintig duizend mannen, die overgebleven waren; ook vlood Benhadad, en kwam in de stad van kamer in kamer. Toen zeiden de knechten tot hem: Zie toch, wij hebben gehoord, dat de koningen van het huis Israels goedertierene koningen zijn; laat ons toch zakken om onze lenden leggen, en koorden om onze hoofden, en uitgaan tot den koning van Israel; mogelijk zal hij uw ziel in het leven behouden. Toen gordden zij zakken om hun lenden, en koorden om hun hoofden, en kwamen tot den koning van Israel, en zeiden: Uw knecht Benhadad zegt: Laat toch mijn ziel leven. En hij zeide: Leeft hij dan nog? Hij is mijn broeder", 1 Kon. 20:1-32.

-----------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH SERMON - REMEMBER LOTS WIFE (2) - GPPB. (17-03-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ENGLISH SERMON - "REMEMBER LOTS WIFE" (2)

Scripture reading: Luke 17

Text for the sermon:
"Remember Lots wife!" Luke 17:32.

The current reformed pastors are preaching: "Don't remember Lots wife, because she belongs to us, she is our friend, she may have an office in our political parties and also in some churches. PKN-rev. C. Stelwagen, is shaking hands with Lots wife, because she became an elder in his church......!

That current reformed salt-piller-religion is be called in Gods Word: APOSTASY, or BACKSLIDING !

(Note: Recording failure resulted in some bad and restored recorded episodes)


-----------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH SERMON - BAPTISM SERVICE - FOR THE PROMISE IS TO YOU AND TO YOUR CHILDREN AND TO ALL THAT ARE AFAR OFF, EVEN AS MANY AS THE LORD OUR GOD SHALL CALL (1) - GPPB. (17-03-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ENGLISH SERMON - BAPTISM SERVICE - "FOR THE PROMISE IS TO YOU AND TO YOUR CHILDREN AND TO ALL THAT ARE AFAR OFF, EVEN AS MANY AS THE LORD OUR GOD SHALL CALL" (1)

Scripture reading: Act 2

Text for the sermon:
"Therefore let all the house of Israel know assuredly, that God hath made that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said to Peter and to the rest of the apostles, Men, brethren, what shall we do? Then Peter said to them, Repent, and be baptized every one of you in the Name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call", Act 2:39.

Service of the Sacrament of the Holy Baptism.


-----------------------------------------------------------------------------------

BIDDAG 2019 - BIDDAG OM DE UITBREIDING VAN GODS KONINKRIJK, IN DE TOEBRENGING VAN VERLOREN ZONEN EN DOCHTEREN.  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BIDDAG 2019 - BIDDAG OM DE UITBREIDING VAN GODS KONINKRIJK, IN DE TOEBRENGING VAN VERLOREN ZONEN EN DOCHTEREN.

Schriftlezing: Lukas 15

Tekst voor de prediking:
"En Hij zeide: Een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot den vader: Vader, geef mij het deel des goeds, dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een ver gelegen land, en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelve land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen, en voegde zich bij een van de burgers deszelven lands; en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met den draf, dien de zwijnen aten; en niemand gaf hem dien. En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger! Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten; en brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld; en als hij kwam, en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei, en tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde, wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem. Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden", Luk. 15:11-32.


-----------------------------------------------------------------------------------

DE GERECHTVAARDIGDE ZACHEUS DOOR ALLE OMSTANDERS KLEENIAANS VERWORPEN VERKLAARD (2) - GPPB. (10-03-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GERECHTVAARDIGDE ZACHEUS DOOR ALLE OMSTANDERS KLEENIAANS VERWORPEN VERKLAARD (2)

Schriftlezing: Lukas 5

Tekst voor de prediking:
"En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen", Lukas 19:7.

Zie ook KORT BEGRIP OMTRENT HET ONDERSCHEID TUSSEN SCHIJN- EN WARE BEKERINGEN, TUSSEN HUURLINGEN EN WARE HERDERS, in "2019 Theologie Eindtijd/Rubriek"


-----------------------------------------------------------------------------------

AL GODS VOLK WORDT ALS EEN GODDELOZE GERECHTVAARDIGD, GELIJK ZACHEUS GERECHTVAARDIGD EN BEKEERD IS GEWORDEN, IN DE ORDE VAN ELLENDE, VERLOSSING EN DANKBAARHEID (1) - GPPB. (10-03-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AL GODS VOLK WORDT ALS EEN GODDELOZE GERECHTVAARDIGD, GELIJK ZACHEUS GERECHTVAARDIGD EN BEKEERD IS GEWORDEN, IN DE ORDE VAN ELLENDE, VERLOSSING EN DANKBAARHEID (1)

Schriftlezing: Lukas 18:35-43 - Lukas 19:1-10

Tekst voor de prediking:
"En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. En zie, er was een man, met name geheten Zacheus; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk; en zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap. En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen. En Zacheus stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was", Lukas 19:1-10.

Zie ook KORT BEGRIP OMTRENT HET ONDERSCHEID TUSSEN SCHIJN- EN WARE BEKERINGEN, TUSSEN HUURLINGEN EN WARE HERDERS, in "2019 Theologie Eindtijd/Rubriek"


-----------------------------------------------------------------------------------

DE BARMHARTIGHEID ROEMT TEGEN HET OORDEEL, MAAR GELOOF ZONDER GELOOFSWERKEN IS EEN DOOD GELOOF (2) - GPPB. (03-03-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE BARMHARTIGHEID ROEMT TEGEN HET OORDEEL, MAAR GELOOF ZONDER GELOOFSWERKEN IS EEN DOOD GELOOF (2)

Schriftlezing: Jakobus 2

Tekst voor de prediking:
"Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over dengene, die geen barmhartigheid gedaan heeft; en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel", Jak. 2:13.

"Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood", Jak. 2:26.

Het zwaarste der wet = de samenvatting der wet - Matth. 22:40 en de vervulling der wet - Rom. 13:10 - 1 Tim. 1:5.

* 1. Het oordeel - het rechtvaardigheid Gods; het recht de wet; de bediening des doods; rechtvaardig oordelen; een separerende prediking, waarin "zijn" wordt onderscheiden van "schijn", Abel van Kain, Jakob van Ezau, de kinderen Gods van de kinderen des duivels, en waarin de kerkpolitieke democratie (hierarchie), de valse leraars, de valse verdraagzaamheid en de kleeniaanse snotterbel-bekeringen als zeepbellen worden ontmaskerd en afgesneden, aangezien Christus als de Sleuteldrager van hel en dood, Zich alleen openbaart aan ter hellevarende zondaren, die geen gebed meer hebben om te bidden en geen tranen meer hebben om te wenen, zoals Hanna ervan getuigt: "De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen", 1 Sam. 2:6, want God is een God Die de goddeloze rechtvaardigt en geen slachtofferlijke snotteraars die zich zalig wanen buiten het recht om.

* 2. De barmhartigheid - die roemt tegen het oordeel (Jak. 2:13), waarvan de drijfveer de liefde van Christus is, die de naaste geen kwaad doet, de vervulling der wet is, de hongerigen te eten geeft, de dorstigen te drinken geeft, de vreemdeling herbergt, de naakte kleedt, de zieke bezoekt, de gevangene, de weduwen en de wezen bezoekt in hun verdrukking (Matth. 25:34-40 - Jak. 1:27). De liefde van Christus is ook gezeggelijk, "en behoudt anderen door vreze, en grijpt hen uit het vuur; en haat ook den rok, die van het vlees bevlekt is", Jud. 1:23. (Zie Kanttekeningen bij deze tekst).

* 3. Het geloof - de leer van Christus, met name de rechtvaardiging van de goddeloze; de toepassing ervan door het geloof; het getuigenis en de vruchten daarvan, want zonder de werken is het geloof dood (Jak. 2:17-26).


-----------------------------------------------------------------------------------

HET WEE U VAN CHRISTUS JEGENS DE REFO-ZONDE VAN NALATIGHEID OMTRENT HET ZWAARSTE DER WET, NAMELIJK HET OORDEEL, DE BARMHARTIGHEID EN HET GELOOF (1) - GPPB. (03-03-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WEE U VAN CHRISTUS JEGENS DE REFO-ZONDE VAN NALATIGHEID OMTRENT HET ZWAARSTE DER WET, NAMELIJK HET OORDEEL, DE BARMHARTIGHEID EN HET GELOOF (1)

Schriftlezing: Mattheus 23

Tekst voor de prediking:
"Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten", Matth. 23:23.

Het zwaarste der wet = de samenvatting der wet - Matth. 22:40 en de vervulling der wet - Rom. 13:10 - 1 Tim. 1:5.

* 1. Het oordeel - het rechtvaardigheid Gods; het recht de wet; de bediening des doods; rechtvaardig oordelen; een separerende prediking, waarin "zijn" wordt onderscheiden van "schijn", Abel van Kain, Jakob van Ezau, de kinderen Gods van de kinderen des duivels, en waarin de kerkpolitieke democratie (hierarchie), de valse leraars, de valse verdraagzaamheid en de kleeniaanse snotterbel-bekeringen als zeepbellen worden ontmaskerd en afgesneden, aangezien Christus als de Sleuteldrager van hel en dood, Zich alleen openbaart aan ter hellevarende zondaren, die geen gebed meer hebben om te bidden en geen tranen meer hebben om te wenen, zoals Hanna ervan getuigt: "De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen", 1 Sam. 2:6, want God is een God Die de goddeloze rechtvaardigt en geen slachtofferlijke snotteraars.

* 2. De barmhartigheid - die roemt tegen het oordeel (Jak. 2:13), waarvan de drijfveer de liefde van Christus is, die de naaste geen kwaad doet, de vervulling der wet is, de hongerigen te eten geeft, de dorstigen te drinken geeft, de vreemdeling herbergt, de naakte kleedt, de zieke bezoekt, de gevangene, de weduwen en de wezen bezoekt in hun verdrukking (Matth. 25:34-40 - Jak. 1:27). De liefde van Christus is ook gezeggelijk, "en behoudt anderen door vreze, en grijpt hen uit het vuur; en haat ook den rok, die van het vlees bevlekt is", Jud. 1:23. (Zie Kanttekeningen bij deze tekst).

* 3. Het geloof - de leer van Christus, met name de rechtvaardiging van de goddeloze; de toepassing ervan door het geloof; het getuigenis en de vruchten daarvan, want zonder de werken is het geloof dood (Jak. 2:17-26).


------------------------------------------------------------------------------------

BIJ MONDE VAN DE APOSTEL JOHANNES SCHAART DE HEILIGE GEEST ALLE ONGELOVIGEN BIJ DE KINDEREN DES DUIVELS, GELIJK KAIN WAS, MET UITZONDERING VAN DE KINDEREN GODS (2) - GPPB. (24-02-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BIJ MONDE VAN DE APOSTEL JOHANNES SCHAART DE HEILIGE GEEST ALLE ONGELOVIGEN BIJ DE KINDEREN DES DUIVELS, GELIJK KAIN WAS, MET UITZONDERING VAN DE KINDEREN GODS (2)

Schriftlezing: 1 Johannes 3

Tekst voor de prediking:
"Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft, want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Niet gelijk Kain, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig", 1 Joh. 3:10-12.

Kain was alleszins godsdienstig en wellicht lid van de OGG (oudgeraffineerd), terwijl Abel een publiek getuige van Christus was, die de rechtvaardigheid deed en met zijn geloofs-offerande het roomse mis-offer van Kain bestrafte, gelijk de profeten, de apostelen en Christus Zelf gedaan heeft, zeggende: "De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn", Joh. 7:7..


-----------------------------------------------------------------------------------

ZENDINGSOFFERS DIE GOD NIET AANNEEMT        
Plaats in winkelmandjeMandje
ZENDINGSOFFERS DIE GOD NIET AANNEEMT

"En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde, Kain, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen! En zij voer voort te baren zijn broeder Habel; en Habel werd een schaapherder, en Kain werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de vrucht des lands den HEERE offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag, Habel en zijn offer aan; maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en zijn aangezicht verviel", Gen. 4:1-5.

"Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is", Hebr. 11:4.
"Niet gelijk Kain, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig", 1 Joh. 3:12.


Kain was alleszins godsdienstig en wellicht lid van de OGG (oudgeraffineerd), terwijl Abel een publiek getuige van Christus was, die de rechtvaardigheid deed en met zijn geloofs-offerande het roomse mis-offer van Kain bestrafte, gelijk de profeten, de apostelen gedaan hebben en gelijk Christus Zelf gedaan heeft, zeggende: "De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn", Joh. 7:7.

Alle refo-kerken en gelijknamige zendings-stichtingen (o.a. Stalen kerk; Stephanos; Bonisa; Lichtkring), lappen onderstaande bijbelteksten aan hun zendingslaars, nemen verboden geld en geschenken aan, offeren verontreinigd brood, buigen het recht, zoals de zonen van Samuel dat deden, zenden ongeroepen en/of onbekeerde zendingswerkers uit, overtreden de leer van Christus en hebben gemeenschap aan elkaars kerkpolitieke ongerechtigheid.

Binnen het Refo-gemenebest opereren allerhande vals-oecumenische interkerkelijke zendingsinstanties die wereldse festiviteiten organiseren, zoals, (pop)concerten, (pop)zangavonden, kermisattracties, wereldgelijkvormige fietstochten, ijdelheids-bazaars, enz., om zendingsgeld te collecteren dat niet uit Gods hand afkomstig is, zoals onderstaande bijbelteksten klaar bewijzen.

Genoemde stichtingen laten zich promoten middels een comite van aanbeveling, waarin personen staan vermeld die lid zijn van de sodomitische PKN; de gelijknamige HHK en CGK; de fascistische SGP, enz. en elkaar de oecumenische zendingshand reiken, en dus ook te kennen geven eens-geestes met elkaar zijn in het kwade, geheel in strijd met wat Gods Woord leert in de volgende tekstgedeelten

Genesis 14:21-23: "En de koning van Sodom zeide tot Abram: Geef mij de zielen; maar neem de have voor u. Doch Abram zeide tot den koning van Sodom: Ik heb mijn hand opgeheven tot den HEERE, den allerhoogsten God, Die hemel en aarde bezit; zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles, dat het uwe is, iets neme! opdat gij niet zegt: Ik heb Abram rijk gemaakt!"

Dachsel: "Sodoms goederen zijn geen zegen, verwerp ze om uws Gods wil! Tegenover het eigenbelang, de haatzucht van de wereld, moet Abram zelfs de schijn mijden, met haar van een geest te zijn. De kracht en het wezen van de kennis van de enige God moet hier blijken in de liefde, die om een broeder te bevrijden het leven waagt, maar geen loon wil."

Leviticus 10:1: "En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat, en deden vuur daarin, en leiden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des HEEREN, hetwelk hij hen niet geboden had."

Numeri 24:13: "Wanneer mij Balak zijn huis vol zilver en goud gave, zo kan ik het bevel des HEEREN niet overtreden, doende goed of kwaad uit mijn eigen hart; wat de HEERE spreken zal, dat zal ik spreken."

1 Samuel 8:3: "Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen; maar zij neigden zich tot de gierigheid, en namen geschenken, en bogen het recht."

Psalm 141:3-4: "HEERE! zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur mijner lippen. Neig mijn hart niet tot een kwade zaak, om enigen handel in goddeloosheid te handelen, met mannen, die ongerechtigheid werken; en dat ik niet ete van hun lekkernijen."

Spreuken 23:3: "Laat u niet gelusten zijner smakelijke spijzen, want het is een leugenachtig brood."

Spreuken 23:6: "Eet het brood niet desgenen, die boos is van oog, en wees niet belust op zijn smakelijke spijzen."

Jesaja 5:23: "[Wee degenen] Die den goddeloze rechtvaardigen om een geschenk, en de gerechtigheid der rechtvaardigen van dezelven afwenden."

Daniel 5:16-17: "Doch van u [Daniel] heb ik [koning Beltsazar] gehoord, dat gij uitleggingen kunt geven, en knopen ontbinden; nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen, en deszelfs uitlegging mij bekend maken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals, en gij zult de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen antwoordde Daniel, en zeide voor den koning: Heb uw gaven voor uzelven, en geef uw vereringen aan een ander; ik zal nochtans het schrift voor den koning lezen, en de uitlegging zal ik hem bekend maken."

Micha 3:11: "Haar hoofden rechten om geschenken, en haar priesters leren om loon, en haar profeten waarzeggen om geld; nog steunen zij op den HEERE, zeggende: Is de HEERE niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen."

Maleachi 1:7: "Gij brengt op Mijn altaar verontreinigd brood, en zegt: Waarmede verontreinigen wij U? Daarmede, dat gij zegt: Des HEEREN tafel [altaar] is verachtelijk."

2 Johannes 1:9-11: "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken."

GOD ZAG ABEL EN ZIJN OFFER AAN EN KAIN EN ZIJN OFFER ZAG HIJ NIET AAN EN GOD GAF ABEL GETUIGENIS DAT HIJ RECHTVAARDIG WAS (1) - GPPB. (24-02-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD ZAG ABEL EN ZIJN OFFER AAN EN KAIN EN ZIJN OFFER ZAG HIJ NIET AAN EN GOD GAF ABEL GETUIGENIS DAT HIJ RECHTVAARDIG WAS (1)

Schriftlezing: Genesis 4

Tekst voor de prediking:
"En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde, Kain, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen! En zij voer voort te baren zijn broeder Habel; en Habel werd een schaapherder, en Kain werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de vrucht des lands den HEERE offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag, Habel en zijn offer aan; maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en zijn aangezicht verviel", Gen. 4:1-5.

"Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is", Hebr. 11:4.

"Niet gelijk Kain, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig", 1 Joh. 3:12.


Kain was alleszins godsdienstig en wellicht lid van de OGG (oudgeraffineerd), terwijl Abel een publiek getuige van Christus was, die de rechtvaardigheid deed en met zijn geloofs-offerande het roomse mis-offer van Kain bestrafte, gelijk de profeten, de apostelen en Christus Zelf gedaan heeft, zeggende: "De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn", Joh. 7:7.


-----------------------------------------------------------------------------------

DE PREDIKING VAN DE BEKERING EN HET GELOOF IN CHRISTUS (2) - GPPB. (17-02-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE PREDIKING VAN DE BEKERING EN HET GELOOF IN CHRISTUS (2)

Schriftlezing: Handelingen 19 - 20:1-21

Tekst voor de prediking:
"Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus", Hand. 20:21.

Refobreed stemt men op de fascistische SGP en alle SGP-ers, inclusief, alle SGP-dominees, hebben gemeenschap met de roepende SGP-zonden, met name de roepende ongerechtigheid van OGG-SGP-clown, Van der Staaij, die zich onlangs liet decoreren door een mormon-synagoge des satans.
(Zie: 2019 THEOLOGIE EINDTIJD/RUBRIEK - "VAN DER STAAIJ GEDECOREERD DOOR DEMONISCHE/MORMONKERK"

EN OP DEZE OUDGEREFORMEERDE SGP-SPOTBOEF, BRENGT OOK OGG-DS. A. KORT ZIJN STEM UIT EN LAAT VOOR HET SCHRIFTVERKRACHTENDE SGP-FASCISME DE COLLECTEZAK RONDGAAT................!


-----------------------------------------------------------------------------------

GOD HEEFT ZIJN ZOON GEZONDEN TOT EEN ZALIGMAKER DER WERELD (1) GPPB. (17-02-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD HEEFT ZIJN ZOON GEZONDEN TOT EEN ZALIGMAKER DER WERELD (1)

Schriftlezing: 1 Johannes 4

Tekst voor de prediking:
"En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld", 1 Joh. 4:14.

"En zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om uws zeggens wil; want wij zelven hebben Hem gehoord, en weten, dat Deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker der wereld", Joh. 4:42.

"Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld", 1 Joh. 4:1.


Refobreed stemt men op de fascistische SGP en alle SGP-ers, inclusief, alle SGP-dominees, hebben gemeenschap met de roepende SGP-zonden, met name de roepende ongerechtigheid van OGG-SGP-clown, Van der Staaij, die zich onlangs liet decoreren door een mormon-synagoge des satans.

(Zie: 2019 THEOLOGIE EINDTIJD/RUBRIEK - "VAN DER STAAIJ GEDECOREERD DOOR DEMONISCHE/MORMONKERK"

EN OP DEZE OUDGEREFORMEERDE SGP-SPOTBOEF, BRENGT OOK OGG-DS. A. KORT ZIJN STEM UIT EN LAAT VOOR HET SCHRIFTVERKRACHTENDE SGP-FASCISME DE COLLECTEZAK RONDGAAT................!


-----------------------------------------------------------------------------------

DE INTOCHT VAN CHRISTUS IN JERUZALEM OP EEN EZELSVEULEN EN DE GEESTELIJKE BETEKENIS ERVAN (2) - GPPB. (10-02-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE INTOCHT VAN CHRISTUS IN JERUZALEM OP EEN EZELSVEULEN EN DE GEESTELIJKE BETEKENIS ERVAN (2)

Schriftlezing: Zacharia 9 en Zacharia 10:1-4

Tekst voor de prediking:
"Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen", Zach. 9:9.

"Dan zal een verstandeloos man kloekzinnig worden; hoewel de mens als het veulen eens woudezels geboren is", Job 11:12.

"Hij bindt zijn jongen ezel aan den wijnstok, en het veulen zijner ezelin aan den edelsten wijnstok; hij wast zijn kleed in den wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed", Gen. 49:11.


Lees ook van de intocht in Jeruzalem in Mattheus 21; Markus 11; Lukas 19; Johannes 12.


-----------------------------------------------------------------------------------

TWEEERLEI HOSANNA-GEJUICH TIJDENS DE INTOCHT VAN CHRISTUS IN JERUZALEM (1) - GPPB. (10-02-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TWEEERLEI HOSANNA-GEJUICH TIJDENS DE INTOCHT VAN CHRISTUS IN JERUZALEM (1)

Schriftlezing: Mattheus 21:1-17

Tekst voor de prediking:
"En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!" Matth. 21:9.

"Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen", Zach. 9:9.


Lees ook van de intocht in Jeruzalem in Mattheus 21; Markus 11; Lukas 19; Johannes 12.


-----------------------------------------------------------------------------------

CHRISTUS HEEFT MEERDERE HEERLIJKHEID DAN MOZES EN IS GETROUW OVER HEEL ZIJN HUIS, HETWELK GODS WARE KINDEREN ZIJN (2) - GPPB. (03-02-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS HEEFT MEERDERE HEERLIJKHEID DAN MOZES EN IS GETROUW OVER HEEL ZIJN HUIS, HETWELK GODS WARE KINDEREN ZIJN (2)

Schriftlezing: Hebreen 3

Tekst voor de prediking:
"Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want Deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene, die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft, dan het huis. Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd; maar Die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als een dienaar, tot getuiging der dingen, die daarna gesproken zouden worden; maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en den roem der hoop tot het einde toe vast behouden", Hebr. 3:1-6.

De heer in de twee gelijkenissen verklaarde zijn goede dienstknechten getrouw te zijn geweest over over weinig, terwijl getrouwheid aan de zaak van Christus in onze dagen gelasterd en verworpen wordt door elke refo-dominee en hun wettische aanhang, omdat ze liever ambtsjubileums vieren en zichzelf laten prijzen door Achitofeliaanse toespraken, die door de getrouwe profeet Daniel radicaal van de hand gewezen werd, zeggende tot koning Beltsazar: "Heb uw gaven voor uzelven, en geef uw vereringen aan een ander!" Dan. 5:17.

Mozes heeft 40 jaar in het ambt gestaan, maar dulde geen jubileum-toespraak van Jozua, zeggende: "Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!"

Zelfs Noach met zijn 120 jaar ambtelijke bediening kreeg geen lovende jubileum-toespraak, maar laster, spot en hoon van het toenmalige refovolk, omdat hij een prediker van Gods gerechtigheid was en geen huurling die het om menseneer te doen is. Van al Gods ware geroepen getuigen geldt, hetgeen Christus te beurt viel: "En zijn burgers haatten Hem, en zonden Hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat Deze over ons koning zij", Luk. 19:14.


-----------------------------------------------------------------------------------

HET WETTISCHE BEGRIP VAN DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN EN VAN DE TIEN PONDEN SCHRIFTUURLIJK WEERLEGD EN IN HET RECHTE LICHT VERKLAARD (1) - GPPB. (03-02-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WETTISCHE BEGRIP VAN DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN EN VAN DE TIEN PONDEN SCHRIFTUURLIJK WEERLEGD EN IN HET RECHTE LICHT VERKLAARD (1)

Schriftlezing: Mattheus 25

Tekst voor de prediking:
"Want het is gelijk een mens, die buiten Ďs lands reizende, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over. En den ene gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond. Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf talenten. Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns heren. En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen. En die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelve gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren. En die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven dezelve gewonnen. Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren", Matth. 25:14-23.

"Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren. En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden, en zeide tot hen: Doet handeling, totdat ik kome. En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat deze over ons koning zij. En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen gewonnen had. En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen. En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over tien steden. En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft vijf ponden gewonnen. En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden", Luk. 19:12-19.


De heer in de twee gelijkenissen verklaarde zijn goede dienstknechten getrouw te zijn geweest over over weinig, terwijl getrouwheid aan de zaak van Christus in onze dagen gelasterd en verworpen wordt door elke refo-dominee en hun wettische aanhang, omdat ze liever ambtsjubileums vieren en zichzelf laten prijzen door Achitofeliaanse toespraken, die door de getrouwe profeet Daniel radicaal van de hand gewezen werd, zeggende tot koning Beltsazar: "Heb uw gaven voor uzelven, en geef uw vereringen aan een ander!" Dan. 5:17.


-----------------------------------------------------------------------------------

DIE AAN DE WET GESTORVEN IS, IS GERECHTVAARDIGD VAN DE ZONDE EN WORDT DOOR DE GEEST EN DE LIEFDE VAN CHRISTUS GEDREVEN EN DOOR LIJDEN GEHEILIGD (2) - GPPB. (27-01-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DIE AAN DE WET GESTORVEN IS, IS GERECHTVAARDIGD VAN DE ZONDE EN WORDT DOOR DE GEEST EN DE LIEFDE VAN CHRISTUS GEDREVEN EN DOOR LIJDEN GEHEILIGD (2)

Schriftlezing: Romeinen 6

Tekst voor de prediking:
"Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde", Rom. 6:7.

"Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven", Rom. 8:13.


-----------------------------------------------------------------------------------

GODS VOLK IS DER WET EN AAN DE WERKINGEN DES LICHAAMS GEDOOD, TERWIJL HET LEGER VOORWAARTS-CHRISTEN-STRIJDERS MET EEN ONGEDODE PRAXIS GESTIJFD TER HELLE REIST (1) - GPPB. (27-01-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS VOLK IS DER WET EN AAN DE WERKINGEN DES LICHAAMS GEDOOD, TERWIJL HET LEGER VOORWAARTS-CHRISTEN-STRIJDERS MET EEN ONGEDODE PRAXIS GESTIJFD TER HELLE REIST (1)

Schriftlezing: Romeinen 8

Tekst voor de prediking:
"Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven", Rom. 8:13.


-----------------------------------------------------------------------------------

DE JONKVROUW ISRAELS VAN GOD AFGEVALLEN - HET RECHT GODS IN ALSEM VERKEERT EN DE ERE GODS VERTRAPT OP DE KERKSTRATEN VAN BETHEL TOT GILGAL (2) - GPPB. (20-01-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE JONKVROUW ISRAELS VAN GOD AFGEVALLEN - HET RECHT GODS IN ALSEM VERKEERT EN DE ERE GODS VERTRAPT OP DE KERKSTRATEN VAN BETHEL TOT GILGAL (2)

Schriftlezing: Amos 5

Tekst voor de prediking:
"Hoort dit woord, dat Ik over ulieden ophef, een klaaglied, o huis Israels! De jonkvrouw Israels is gevallen, zij zal niet weder opstaan; zij is verlaten op haar land, er is niemand, die haar opricht. Want zo zegt de Heere HEERE: De stad, die uitgaat met duizend, zal honderd overhouden, en die uitgaat met honderd, zal tien overhouden, in het huis Israels. Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. Maar zoekt Beth-el niet, en komt niet te Gilgal, en gaat niet over naar Ber-seba; want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd, en Beth-el zal worden tot niet. Zoekt den HEERE, en leeft; opdat Hij niet doorbreke in het huis van Jozef als een vuur, dat vertere, zodat er niemand zij, die het blusse in Beth-el; die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde doen liggen. Die het Zevengesternte en den Orion maakt, en de doodsschaduw in den morgenstond verandert, en den dag als den nacht verduistert; Die de wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem, HEERE is Zijn Naam. Die Zich verkwikt door verwoesting over een sterke; zodat de verwoesting komt over een vesting. Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt. Daarom, omdat gij den arme vertreedt en een last koren van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen; gij hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult derzelver wijn niet drinken. Want Ik weet, dat uw overtredingen menigvuldig, en uw zonden machtig vele zijn; zij benauwen den rechtvaardige, nemen zoengeld, en verstoten de nooddruftigen in de poort. Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leeft; en alzo zal de HEERE, de God der heirscharen, met ulieden zijn, gelijk als gij zegt. Haat het boze, en hebt lief het goede, en bestelt het recht in de poort, misschien zal de HEERE, de God der heirscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Daarom, zo zegt de HEERE, de God der heirscharen, de Heere: Op alle straten zal rouwklage zijn, en in alle wijken zullen zij zeggen: Och! och! en zullen den akkerman roepen tot treuren, en rouwklage zal zijn bij degenen, die verstand van kermen hebben. Ja, in alle wijngaarden zal rouwklage zijn; want Ik zal door het midden van u doorgaan; zegt de HEERE. Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. Als wanneer iemand vlood voor het aangezicht eens leeuws, en hem ontmoette een beer; of dat hij kwam in een huis, en leunde met zijn hand aan den wand, en hem beet een slang. Zal dan niet des HEEREN dag duisternis zijn, en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij? Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbods dagen niet rieken. Want ofschoon gij Mij brandofferen offert, mitsgaders uw spijsofferen, Ik heb er toch geen welgevallen aan; en het dankoffer van uw vette beesten mag Ik niet aanzien. Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen. Maar laat het oordeel zich daarhenen wenden als de wateren, en de gerechtigheid als een sterke beek", Amos 5:1-24.

Gods Woord bewijst op elke bladzijde dat het strijden tegen onnatuurlijke zonden met de genade en het geloof in Christus nooit gepaard kan gaan, maar een verloren strijd is van de oude mens onder de wet. Als Christus een mens bevrijdt van een onreine geest, is ook het bedrijf van onnatuurlijke zonden/lusten/begeerten voorgoed verleden tijd, hetgeen in deze en in de vorige preek met talloze voorbeelden uit de Schrift bewezen wordt.


-----------------------------------------------------------------------------------

ALLE REFOKERKEN EN HUN BELIJDERS VOLGEN HUN EIGEN VERDERFELIJKE KETTERIJEN NA, WAARDOOR DE WEG DER WAARHEID GELASTERD WORDT (1) - GPPB. (20-01-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALLE REFOKERKEN EN HUN BELIJDERS VOLGEN HUN EIGEN VERDERFELIJKE KETTERIJEN NA, WAARDOOR DE WEG DER WAARHEID GELASTERD WORDT (1)

Schriftlezing: 2 Petrus 2

Tekst voor de prediking:
"En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; en velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden", 2 Pet. 2:1-2.

"Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk", 2 pET. 2:20-22.


Gods Woord bewijst op elke bladzijde dat het strijden tegen onnatuurlijke zonden met de genade en het geloof in Christus nooit gepaard kan gaan, maar een verloren strijd is van de oude mens onder de wet. Als Christus een mens bevrijdt van een onreine geest, is ook het bedrijf van onnatuurlijke zonden/lusten/begeerten voorgoed verleden tijd, hetgeen in deze en in de volgende preek met talloze voorbeelden uit de Schrift bewezen wordt.


-----------------------------------------------------------------------------------

HET NUT EN HET DOEL VAN HET AANGEGORD ZIJN MET DE GEHELE WAPENRUSTIG GODS (2) - GPPB. (13-01-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET NUT EN HET DOEL VAN HET AANGEGORD ZIJN MET DE GEHELE WAPENRUSTIG GODS (2)

Schriftlezing: 1 Thessalonicensen 5

Tekst voor de prediking:
"Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen", Ef. 6:10-18.

De voortrekkers van de Nashville-verklaring, dr. P. de Vries en Arjan Baan, respectievelijk sodom-docent en occultist, hebben de crucifix gekust en de vals-oecumenische verklaring ingetrokken. Dat hebben de Amerikaanse ondertekenaars van de Nashville-statement niet gedaan, maar het zijn alle valse leraars, zowel de ondertekenaars van de Amerikaanse als van de Nederlandstalige versie, aangezien het broeders zijn van hetzelfde halfverloste christendom, dat beide, Christus en de Belial, tevreden wil stellen, doch in NL is dat niet gelukt en de NL-belial-broeders kregen de sodom-boemerang op eigen hoofd en hebben in allerijl de crucifix gekust en hun eigen zaak verraden, zoals Staaij aan de belials-tafel van Jinek publiek gedaan heeft.

Tegen Hans van Tilburg (Waddinxveen) die destijds met zijn gemeente naar de HHK is overgegaan, hebben we toen gezegd, dat hij het houten juk van de chr. afgescheidenen verwisseld heeft met het ijzeren juk van de HHomoK, hetgeen letterlijk is uitgekomen, mede door zijn ondertekening van het nashvilliaanse helle-verdrag.


-----------------------------------------------------------------------------------

AANGEDAAN HEBBENDE DE GEHELE WAPENRUSTING GODS, OPDAT GIJ IN DE TEGENWOORDIGE BOZE DAG DE VALSE NASHVILLE-OECUMENE MOOGT WEDERSTAAN (1) - GPPB. (13-01-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AANGEDAAN HEBBENDE DE GEHELE WAPENRUSTING GODS, OPDAT GIJ IN DE TEGENWOORDIGE BOZE DAG DE VALSE NASHVILLE-OECUMENE MOOGT WEDERSTAAN (1)

Schriftlezing: Efeze 6

Tekst voor de prediking:
"Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen", Ef. 6:10-18.

De voortrekkers van de Nashville-verklaring, dr. P. de Vries en Arjan Baan, respectievelijk sodom-docent en occultist, hebben de crucifix gekust en de vals-oecumenische verklaring ingetrokken. Dat hebben de Amerikaanse ondertekenaars van de Nashville-statement niet gedaan, maar het zijn alle valse leraars, zowel de ondertekenaars van de Amerikaanse als van de Nederlandstalige versie, aangezien het broeders zijn van hetzelfde halfverloste christendom, dat beide, Christus en de Belial, tevreden wil stellen, doch in NL is dat niet gelukt en de NL-belial-broeders kregen de sodom-boemerang op eigen hoofd en hebben in allerijl de crucifix gekust en hun eigen zaak verraden, zoals Staaij aan de belials-tafel van Jinek publiek gedaan heeft.

Tegen Hans van Tilburg (Waddinxveen) die destijds met zijn gemeente naar de HHK is overgegaan, hebben we toen gezegd, dat hij het houten juk van de chr. afgescheidenen verwisseld heeft met het ijzeren juk van de HHomoK, hetgeen letterlijk is uitgekomen, mede door zijn ondertekening van het nashvilliaanse helle-verdrag.


-----------------------------------------------------------------------------------

DE VERVOLGDE BRUID VAN CHRISTUS OPKOMENDE UIT DE WOESTIJN ALS ROOKPILAREN, BEROOKT MET MIRRE EN WIEROOK EN OPGEMAAKT MET GEESTELIJKE PARFUM (2) - GPPB. (06-01-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERVOLGDE BRUID VAN CHRISTUS OPKOMENDE UIT DE WOESTIJN ALS ROOKPILAREN, BEROOKT MET MIRRE EN WIEROOK EN OPGEMAAKT EN VERSIERD MET GEESTELIJKE PARFUM (2)

Schriftlezing: Hooglied 2:14-17 - Hooglied 3

Tekst voor de prediking:
"Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met mirre en wierook, en met allerlei poeder des kruideniers?" Hoogl. 3:6.
"Wie is zij, die daar opklimt uit de woestijn, en liefelijk leunt op haar Liefste?" Hoogl. 8:5.


-----------------------------------------------------------------------------------

DE GEESTELIJKE BETEKENIS VAN DE TWEE TEMPELPOORT-PILAREN, JACHIN EN BOAZ, EN HET REFO-JUDAISTISCHE MISBRUIK ERVAN (1) - GPPB. (06-01-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GEESTELIJKE BETEKENIS VAN DE TWEE TEMPELPOORT-PILAREN, JACHIN EN BOAZ, EN HET REFO-JUDAISTISCHE MISBRUIK ERVAN (1)

Schriftlezing: 1 Koningen 7

Tekst voor de prediking:
"Daarna richtte hij de pilaren op in het voorhuis des tempels; en den rechter pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Jachin, en den linker pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Boaz", 1 Kon. 7:21.

"Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam", Openb. 3:12.


-----------------------------------------------------------------------------------

NIEUWJAARSDAG 2019 - TOTDAT DE DAG AANLICHTE EN DE MORGENSTER OPGA IN UW HARTEN - GPPB. (01-01-2019)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NIEUWJAARSDAG 2019 - TOTDAT DE DAG AANLICHTE EN DE MORGENSTER OPGA IN UW HARTEN

Schriftlezing: 2 Petrus 1

Tekst voor de prediking:
"En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten", 2 Pet. 1:19.


-----------------------------------------------------------------------------------


http://www.derokendevlaswiek.com