AUDIO PREKEN 2020
OUDEJAARSDAG 2020 - HET LAATSTE WOORD VAN DE ZONNE DER GERECHTIGHEID IN HET OUDE TESTAMENT - GPPB. (31-12-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OUDEJAARSDAG 2020 - HET LAATSTE WOORD VAN DE ZONNE DER GERECHTIGHEID IN HET OUDE TESTAMENT

Schriftlezing: Maleachi 3 en 4

Tekst voor de prediking:
"Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen. Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israel, der inzettingen en rechten. Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla", Mal. 4.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DAVID DORST WEDEROM NAAR GOD IN DE WOESTIJN VAN JUDA EN STERKT ZICH IN DE HEERE ZIJN GOD (2) - GPPB. (27-12-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID DORST WEDEROM NAAR GOD IN DE WOESTIJN VAN JUDA EN STERKT ZICH IN DE HEERE ZIJN GOD (2)

Schriftlezing: Psalm 63

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer; want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen. Alzo zou ik U loven in mijn leven; in Uw Naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken. Want Gij zijt mij een hulp geweest; en in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar dezen, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards; zij zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden; een iegelijk, die bij Hem zweert, zal zich beroemen; want de mond der leugensprekers zal gestopt worden", Ps. 63.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DAVID SCHREEUWT ALS EEN GEJAAGD HERT MET EEN DORSTENDE ZIEL NAAR GOD EN BREEKT DOOR IN HET NOCHTANS DES GELOOFS OM GODS LOF TE VERKONDIGEN (1) - GPPB. (27-12-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID SCHREEUWT ALS EEN GEJAAGD HERT MET EEN DORSTENDE ZIEL NAAR GOD EN BREEKT DOOR IN HET NOCHTANS DES GELOOFS OM GODS LOF TE VERKONDIGEN (1)

Schriftlezing: Psalm 42

Tekst voor de prediking:
"Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Ik gedenk daaraan, en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schare, en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts. O mijn God! mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan. Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens. Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God", Ps. 42.


------------------------------------------------------------------------------------------------

KERSTDAG 2020 - DE WIJZEN UIT HET OOSTEN ZIJN GEKOMEN OM DE GEBOREN KONING DER JODEN TE AANBIDDEN, MAAR DE JODEN AANBADEN HEM NIET (2) - GPPB. (25-12-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTDAG 2020 - DE WIJZEN UIT HET OOSTEN ZIJN GEKOMEN OM DE GEBOREN KONING DER JODEN TE AANBIDDEN, MAAR DE JODEN AANBADEN HEM NIET (2)

PS. DE WIJZEN UIT HET OOSTEN HEBBEN BIJ HUN THUISKOMST DE HEIDENZENDING INGELUID, GELIJK OOK DE MOORMAN DIE FILIPPUS NIET MEER ZAG EN ZIJN TERUGWEG MET BLIJDSCHAP REISDE, OM IN MORENLAND VOOR GOD TE LEVEN EN ZIJN NAAM TE VERBREIDEN, waarvan akte.

Schriftlezing: Mattheus 2

Tekst voor de prediking:
"Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet: En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel weiden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was; en hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land", Matth. 2:1-12.


------------------------------------------------------------------------------------------------

KERSTDAG 2020 - UIT DE AFGEHOUWEN TRONK VAN ISAI IS CHRISTUS GEBOREN EN DE GORDEL ZIJNER LENDENEN IS DE GERECHTIGHEID EN DE WAARHEID (1) - GPPB. (25-12-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTDAG 2020 - UIT DE AFGEHOUWEN TRONK VAN ISAI IS CHRISTUS GEBOREN EN DE GORDEL ZIJNER LENDENEN IS DE GERECHTIGHEID EN DE WAARHEID (1)

Schriftlezing: Jesaja 11

Tekst voor de prediking:
"Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen. Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn", Jes. 11:1-5.


------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAL HIJ ONS MET HEM NIET ALLE DINGEN SCHENKEN? (2) - GPPB. (20-12-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ZAL HIJ ONS MET HEM NIET ALLE DINGEN SCHENKEN? (2)

Schriftlezing: Openbaring 9

Tekst voor de prediking:
"Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?" Rom. 8:32.


------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSCHIL TUSSEN HEMEL EN HEL: DEGENEN DIE HET ZEGEL GODS AAN HUN VOORHOOFDEN DRAGEN EN DEGENEN DIE HET TEKEN VAN HET BEEST DRAGEN (1) - GPPB. (20-12-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VERSCHIL TUSSEN HEMEL EN HEL: DEGENEN DIE HET ZEGEL GODS AAN HUN VOORHOOFDEN DRAGEN EN DEGENEN DIE HET TEKEN VAN HET BEEST DRAGEN (1)

Schriftlezing: Openbaring 9

Tekst voor de prediking:
"En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enige groente, noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben", Openb. 9:4.


------------------------------------------------------------------------------------------------

HET AFLEGGEN VAN OPENBARE BELIJDENIS DES GELOOFS DOOR TWEE NIEUWGEBOREN LEDEN DER GEMEENTE VAN CHRISTUS (2) - GPPB. (13-12-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET AFLEGGEN VAN OPENBARE BELIJDENIS DES GELOOFS DOOR TWEE NIEUWGEBOREN LEDEN DER GEMEENTE VAN CHRISTUS (2)

Schriftlezing: Efeze 2

Tekst voor de prediking:
"En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen", Ef. 2:1-10.

De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd - Ps. 126:3.


------------------------------------------------------------------------------------------------

GODS VOLK GAAT DE GOEDE BELIJDENIS BETUIGEN VOOR VELE GETUIGEN OP GROND VAN DE GOEDE BELIJDENIS VAN CHRISTUS VOOR PONTIUS PILATUS (1) - GPPB. (13-12-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS VOLK GAAT DE GOEDE BELIJDENIS BETUIGEN VOOR VELE GETUIGEN OP GROND VAN DE GOEDE BELIJDENIS VAN CHRISTUS VOOR PONTIUS PILATUS (1)

Schriftlezing: 1 Timotheus 6

Tekst voor de prediking:
"Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus Christus; Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren; Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen", 1 Tim. 6:12-16.

De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd - Ps. 126:3.


------------------------------------------------------------------------------------------------

TEN WARE DAT DE HEERE MIJ EEN HULP GEWEEST WARE, MIJN ZIEL HAD BIJNA IN STILTE GEWOOND (2) - GPPB. - (05-12-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TEN WARE DAT DE HEERE MIJ EEN HULP GEWEEST WARE, MIJN ZIEL HAD BIJNA IN STILTE GEWOOND (2)

Schriftlezing: Psalm 94

Tekst voor de prediking:
"Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? Ten ware dat de HEERE mij een Hulp geweest ware, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Als ik zeide: Mijn voet wankelt; Uw goedertierenheid, o HEERE! ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben Uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Zou zich de stoel der schadelijkheden met U vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting? Zij rotten zich samen tegen de ziel des rechtvaardigen, en zij verdoemen onschuldig bloed. Doch de HEERE is mij geweest tot een Hoog Vertrek, en mijn God tot een Steenrots mijner toevlucht. En Hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren, en Hij zal hen in hun boosheid verdelgen; de HEERE, onze God, zal hen verdelgen", Ps. 94:17-23.

Gods ware volk gaat van de hel naar de Hemel, doch de schijngeestelijkheid gaat van een (ingebeelde) hemel naar de hel.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DE REFOKERKEN HEBBEN HUN KERKZALEN IN DE TOREN VAN BABEL (1) - GPPB.   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE REFOKERKEN HEBBEN HUN KERKZALEN IN DE TOREN VAN BABEL (1)

Schriftlezing: Genesis 11

Tekst voor de prediking:
"En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar. En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden! Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden. En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore. Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de HEERE de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de HEERE over de ganse aarde", Gen. 11:1-9.


------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD IS BEKEND BIJ ZIJN VOLK EN ZIJN NAAM IS GROOT IN HUN HARTEN, MAAR BINNEN HET REFODOM WORDT ZIJN NAAM NIET GEKEND, MAAR DOORLOPEND GELASTERD (2) - GPPB. (29-11-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD IS BEKEND BIJ ZIJN VOLK EN ZIJN NAAM IS GROOT IN HUN HARTEN, MAAR BINNEN HET REFODOM WORDT ZIJN NAAM NIET GEKEND, MAAR DOORLOPEND GELASTERD (2)

Schriftlezing: Psalm 75 en 76

Tekst voor de prediking:
"Voor den opperzangmeester, Altascheth; een psalm, een lied, voor Asaf. Wij loven U, o God! wij loven, dat Uw Naam nabij is; men vertelt Uw wonderen. Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten. Het land en al zijn inwoners waren versmolten; maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt. Sela. Ik heb gezegd tot de onzinnigen: Weest niet onzinnig; en tot de goddelozen: Verhoogt den hoorn niet. Verhoogt uw hoorn niet omhoog; spreekt niet met stijven hals. Want het verhogen komt niet uit het oosten, noch uit het westen, noch uit de woestijn; maar God is Rechter; Hij vernedert dezen, en verhoogt genen. Want in des HEEREN hand is een beker, en de wijn is beroerd, vol van mengeling, en Hij schenkt daaruit; doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesemen uitzuigende drinken. En ik zal het in eeuwigheid verkondigen; ik zal den God Jakobs psalmzingen. En ik zal alle hoornen der goddelozen afhouwen; de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden", Ps. 75.

"Een psalm, een lied van Asaf, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. God is bekend in Juda; Zijn Naam is groot in Israel. En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion. Aldaar heeft Hij verbroken de vurige pijlen van den boog, het schild, en het zwaard, en den krijg. Sela. Gij zijt doorluchtiger en heerlijker dan de roofbergen. De stouthartigen zijn beroofd geworden; zij hebben hun slaap gesluimerd; en geen van de dappere mannen hebben hun handen gevonden. Van Uw schelden, o God van Jakob! is samen wagen en paard in slaap gezonken. Gij, vreselijk zijt Gij; en wie zal voor Uw aangezicht bestaan, van den tijd Uws toorns af? Gij deedt een oordeel horen uit den hemel; de aarde vreesde en werd stil, als God opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. Sela. Want de grimmigheid des mensen zal U loffelijk maken; het overblijfsel der grimmigheden zult Gij opbinden. Doet geloften en betaalt ze den HEERE, uw God, gij allen, die rondom Hem zijt! Laat hen Dien, Die te vrezen is, geschenken brengen; Die den geest der vorsten als druiven afsnijdt; Die den koningen der aarde vreselijk is", Ps. 76.


------------------------------------------------------------------------------------------------

CHRISTUS VERHEERLIJKT IN DE VOLLE WAPENRUSTING GODS, ALS HET SCHILD EN WAPEN VAN DE LEVENDE KERK (1) - GPPB. (29-11-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS VERHEERLIJKT IN DE VOLLE WAPENRUSTING GODS, ALS HET SCHILD EN WAPEN VAN DE LEVENDE KERK (1)

Schriftlezing: Efeze 6

Tekst voor de prediking:
"Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen", Ef. 6:11-18.


------------------------------------------------------------------------------------------------

CHRISTUS CENSUREERT DEGENEN DIE DE LEER VAN BAALAM, DIE VAN DE NIKOLAIETEN EN VAN IZEBEL LEREN EN TOLEREREN (2) GPPB. (21-11-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS CENSUREERT DEGENEN DIE DE LEER VAN BAALAM, DIE VAN DE NIKOLAIETEN EN VAN IZEBEL LEREN EN TOLEREREN (2)

Schriftlezing: Openbaring 2

Tekst voor de prediking:
"En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft: Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont. Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaam houden, die Balak leerde den kinderen Israels een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; hetwelk Ik haat. Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard Mijns monds. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt", Openb. 2:12-17.


------------------------------------------------------------------------------------------------

BASILISKUS-EIEREN ZIJN UITGEBROED EN DEGENEN DIE ZE ETEN -ZEGT GOD- ZULLEN STERVEN (1) - GPPB. (21-11-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BASILISKUS-EIEREN ZIJN UITGEBROED EN DEGENEN DIE ZE ETEN -ZEGT GOD- ZULLEN STERVEN (1)

Schriftlezing: Jesaja 59

Tekst voor de prediking:
"Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen; met moeite zijn zij zwanger, en zij baren ongerechtigheid. Zij broeden basiliskus-eieren uit, en zij weven spinnewebben; die van hun eieren eet, moet sterven, en als het in stukken gedrukt wordt, er berst een adder uit. Hun webben deugen niet tot klederen, en zij zullen zichzelven niet kunnen dekken met hun werken; hun werken zijn werken der ongerechtigheid, en een maaksel des wrevels is in hun handen", Jes. 59:4-6.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DE EZEL VAN BILEAM HAD MEER ONDERSCHEIDEN KENNIS DAN HEEL HET AFVALLIGE REFODOM BIJ ELKAAR (2) - GPPB. (15-11-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE EZEL VAN BILEAM HAD MEER ONDERSCHEIDEN KENNIS DAN HEEL HET AFVALLIGE REFODOM BIJ ELKAAR (2)

Schriftlezing: Nummeri 22

Tekst voor de prediking:
"Toen stond Bileam des morgens op, en zadelde zijn ezelin, en hij trok heen met de vorsten van Moab. Doch de toorn van God werd ontstoken, omdat hij heentoog; en de Engel des HEEREN stelde Zich in den weg, hem tot een tegenpartij; hij reed nu op zijn ezelin, en twee zijner jongeren waren bij hem. De ezelin nu zag den Engel des HEEREN staande in den weg, met Zijn uitgetrokken zwaard in Zijn hand; daarom week de ezelin uit den weg, en ging in het veld. Toen sloeg Bileam de ezelin, om dezelve naar den weg te doen wenden. Maar de Engel des HEEREN stond in een pad der wijngaarden, zijnde een muur aan deze, en een muur aan gene zijde. Toen de ezelin den Engel des HEEREN zag, zo klemde zij zichzelve aan den wand, en klemde Bileams voet aan den wand; daarom voer hij voort haar te slaan. Toen ging de Engel des HEEREN noch verder, en Hij stond in een enge plaats, waar geen weg was om te wijken ter rechter hand noch ter linkerhand. Als de ezelin den Engel des HEEREN zag, zo leide zij zich neder onder Bileam; en de toorn van Bileam ontstak, en hij sloeg de ezelin met een stok. De HEERE nu opende den mond der ezelin, die tot Bileam zeide: Wat heb ik u gedaan, dat gij mij nu driemaal geslagen hebt? Toen zeide Bileam tot de ezelin: Omdat gij mij bespot hebt; och, of ik een zwaard in mijn hand had! want ik zoude u nu doden. De ezelin nu zeide tot Bileam: Ben ik niet uw ezelin, op welke gij gereden hebt van toen af, dat gij mijn heer geweest zijt, tot op dezen dag? Ben ik ooit gewend geweest u alzo te doen? Hij dan zeide: Neen!" Num. 22:21-30.


------------------------------------------------------------------------------------------------

OOK TEMIDDEN TE OORDELEN IS DE HEERE ZIJN VOLK TOT WIJSHEID, HAAR VERTROUWEN EN HAAR BEWAARDER (1) - GPPB. (15-11-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OOK TEMIDDEN TE OORDELEN IS DE HEERE ZIJN VOLK TOT WIJSHEID, HAAR VERTROUWEN EN HAAR BEWAARDER (1)

Schriftlezing: Spreuken 3

Tekst voor de prediking:
"Vrees niet voor haastigen schrik, noch voor de verwoesting der goddelozen, als zij komt. Want de HEERE zal met uw hoop wezen, en Hij zal uw voet bewaren van gevangen te worden", Spr. 3:25-26.


------------------------------------------------------------------------------------------------

GODS KERK IS EEN WIJNGAARD OP EEN VETTE HEUVEL, VAN STENEN GEZUIVERD, MET EDELE WIJNSTOKKEN DAARIN GEPLANT, ONTUINT EN VAN EEN WACHTER OP EEN WACHTTOREN VOORZIEN (2) - GPPB. (08-11-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS KERK IS EEN WIJNGAARD OP EEN VETTE HEUVEL, VAN STENEN GEZUIVERD, MET EDELE WIJNSTOKKEN DAARIN GEPLANT, ONTUINT EN VAN EEN WACHTER OP EEN WACHTTOREN VOORZIEN (2)

Schriftlezing: Jesaja 5

Tekst voor de prediking:
"Nu zal ik mijn Beminde een lied mijns Liefsten zingen van Zijn wijngaard; Mijn Beminde heeft een wijngaard op een vetten heuvel. En Hij heeft dien omtuind, en van stenen gezuiverd, en Hij heeft hem beplant met edele wijnstokken; en Hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd, en ook een wijnbak daarin uitgehouwen; en Hij heeft verwacht, dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem, en gij mannen van Juda, oordeelt toch tussen Mij en tussen Mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb Ik verwacht, dat hij goede druiven voortbrengen zou, en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, Ik zal ulieden nu bekend maken, wat Ik Mijn wijngaard doen zal; Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afweiding; zijn muur zal Ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. En Ik zal hem tot woestheid maken; hij zal niet besnoeid, noch omgehakt worden, maar distelen en doornen zullen daarin opgaan; en Ik zal den wolken gebieden, dat zij geen regen daarop regenen. Want de wijngaard van den HEERE der heirscharen is het huis van Israel, en de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen; en Hij heeft gewacht naar recht, maar ziet, het is schurftheid, naar gerechtigheid, maar ziet, het is geschreeuw. Wee dengenen, die huis aan huis trekken, akker aan akker brengen, totdat er geen plaats meer zij, en dat gijlieden alleen inwoners gemaakt wordt in het midden des lands! Voor mijn oren heeft de HEERE der heirscharen gesproken: Zo niet vele huizen tot verwoesting zullen worden, de grote en de treffelijke zonder inwoner! Ja, tien bunderen wijngaards zullen een enig bath geven, en een homer zaads zal een efa geven. Wee dengenen, die, zich vroeg opmakende in den morgenstond, sterken drank najagen, en vertoeven tot in de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit! En harpen en luiten, trommelen en pijpen, en wijn zijn in hun maaltijden; maar zij aanschouwen het werk des HEEREN niet, en zij zien niet op het maaksel Zijner handen. Daarom zal mijn volk gevankelijk weggevoerd worden, omdat het geen wetenschap heeft; en deszelfs heerlijken zullen honger lijden, en hun menigte zal verdorren van dorst. Daarom zal het graf zichzelf wijd opensperren, en zijn mond opendoen, zonder maat; opdat nederdale haar heerlijkheid, en haar menigte, met haar gedruis, en die in haar van vreugde opspringt. Dan zal de gemene man nedergebogen worden, en de aanzienlijke man zal vernederd worden, en de ogen der hovaardigen zullen vernederd worden. Doch de HEERE der heirscharen zal verhoogd worden door het recht; en God, die Heilige, zal geheiligd worden door gerechtigheid. En de lammeren zullen weiden naar hun wijze, en de vreemdelingen zullen de woeste plaatsen der vetten eten. Wee dengenen, die de ongerechtigheid trekken met koorden der ijdelheid, en de zonde als met dikke wagenzelen! Die daar zeggen: Dat Hij haaste, dat Hij Zijn werk bespoedige, opdat wij het zien; en laat naderen en komen den raadslag des Heiligen van Israel, dat wij het vernemen! Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid! Wee dengenen, die in hun ogen wijs, en bij zichzelven verstandig zijn! Wee dengenen, die helden zijn om wijn te drinken, en die kloeke mannen zijn om sterken drank te mengen! Die den goddeloze rechtvaardigen om een geschenk, en de gerechtigheid der rechtvaardigen van dezelven afwenden. Daarom, gelijk de tong des vuurs den stoppel verteert, en het kaf door de vlam verdaan wordt, alzo zal hun wortel als een uittering wezen; en hun bloem zal als stof opvaren; omdat zij verwerpen de wet des HEEREN der heirscharen, en de rede des Heiligen van Israel versmaden. Daarom is de toorn des HEEREN ontstoken tegen Zijn volk, en Hij heeft tegen hetzelve Zijn hand uitgestrekt, en Hij heeft het geslagen, zodat de bergen hebben gebeefd, en hun dode lichamen zijn geworden als drek in het midden der straten. Om dit alles keert zich Zijn toorn niet af, maar Zijn hand is nog uitgestrekt. Want Hij zal een banier opwerpen onder de heidenen van verre, en Hij zal hen herwaarts sissen van het einde der aarde; en ziet, haastelijk, snellijk zullen zij aankomen. Geen moede, en geen struikelende zal onder hen wezen; niemand zal sluimeren noch slapen, noch de gordel zijner lendenen ontbonden worden, noch de schoenriem zijner schoenen afgescheurd worden. Welker pijlen scherp zullen zijn, en al hun bogen gespannen; hunner paarden hoeven zullen als een rots geacht zijn, en hun raderen als een wervelwind. Hun gebrul zal zijn als van een ouden leeuw, en zij zullen brullen als de jonge leeuwen, en zij zullen briesen, en den roof aangrijpen en wegvoeren; en er zal geen verlosser zijn. En zij zullen tegen hetzelve te dien dage bruisen, als het bruisen der zee. Dan zal men de aarde aanzien, maar ziet, er zal duisternis en benauwdheid zijn, en het licht zal verduisterd worden in hun verwoestingen", Jes. 5.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DE ROEPING EN DE PREDIKING DER PROFETEN DOOR HET HUIDIGE LEGER REFO-HUURLINGEN VERWORPEN EN GEGODSLASTERD (1) - GPPB. (08-11-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ROEPING EN DE PREDIKING DER PROFETEN DOOR HET HUIDIGE LEGER REFO-HUURLINGEN VERWORPEN EN GEGODSLASTERD (1)

Schriftlezing: Ezechiel 3

Tekst voor de prediking:
"Daarna zeide Hij tot mij: Mensenkind, eet, wat gij vinden zult; eet deze rol, en ga, spreek tot het huis Israels. Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honig, vanwege de zoetigheid. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ga henen, kom tot het huis Israels, en spreek tot hen met Mijn woorden. Want gij zijt niet gezonden tot een volk, diep van spraak en zwaar van tong, maar tot het huis Israels; niet tot vele volken, diep van spraak en zwaar van tong, welker woorden gij niet kunt verstaan; zouden zij niet, zo Ik u tot hen gezonden had, naar u gehoord hebben? Maar het huis Israels wil naar u niet horen, omdat zij naar Mij niet willen horen; want het ganse huis Israels is stijf van voorhoofd, en hard van hart zijn zij. Ziet, Ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen hun aangezichten, en uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd. Uw voorhoofd heb Ik gemaakt als een diamant, harder dan een rots; vrees hen niet, en ontzet u niet voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig huis zijn. Verder zeide Hij tot mij: Mensenkind, vat al Mijn woorden, die Ik tot u spreken zal, in uw hart, en hoor ze met uw oren. En ga henen, kom tot de weggevoerden, tot de kinderen uws volks, en spreek tot hen, en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen. Toen nam de Geest mij op, en ik hoorde achter mij een stem van grote ruising, zeggende: Geloofd zij de heerlijkheid des HEEREN uit Zijn plaats! En ik hoorde het geluid van der dieren vleugelen, die de een den ander raakten, en het geluid der raderen tegenover hen; en het geluid ener grote ruising. Toen hief de Geest mij op, en nam mij weg, en ik ging henen, bitterlijk bedroefd door de hitte mijns geestes; maar de hand des HEEREN was sterk op mij. En ik kwam tot de weggevoerden te Tel-abib, die aan de rivier Chebar woonden, en ik bleef daar zij woonden; ja, ik bleef daar verbaasd in het midden van hen zeven dagen. Het gebeurde nu ten einde van zeven dagen, dat het woord des HEEREN tot mij geschiedde, zeggende: Mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israels; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen. Als Ik tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om den goddeloze van zijn goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Doch als gij den goddeloze waarschuwt, en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddelozen weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd. Als ook een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afkeert, en onrecht doet, en Ik een aanstoot voor zijn aangezicht leg, hij zal sterven; omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en zijn gerechtigheden, die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden; maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Doch als gij den rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondige, en hij niet zondigt; hij zal zekerlijk leven, omdat hij gewaarschuwd is; en gij hebt uw ziel bevrijd. En de hand des HEEREN was daar op mij, en Hij zeide tot mij: Maak u op, ga uit in de vallei, en Ik zal daar met u spreken. En ik maakte mij op, en ging uit in de vallei, en ziet, de heerlijkheid des HEEREN stond aldaar, gelijk de heerlijkheid, die ik gezien had bij de rivier Chebar; en ik viel op mijn aangezicht. Toen kwam de Geest in mij, en stelde mij op mijn voeten, en Hij sprak met mij, en Hij zeide tot mij: Ga, besluit u binnen in uw huis. Want u aangaande, mensenkind, ziet, zij zouden dikke touwen aan u leggen, en zij zouden u daarmede binden; daarom zult gij niet uitgaan in het midden van hen. En Ik zal uw tong aan uw gehemelte doen kleven, dat gij stom worden zult, en zult hun niet zijn tot een bestraffenden man; want zij zijn een wederspannig huis. Maar als Ik met u spreken zal, zal Ik uw mond opendoen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE, wie hoort, die hore, en wie het laat, die late het; want zij zijn een wederspannig huis", Ezech. 3.


------------------------------------------------------------------------------------------------

GODS OORDEEL, BIJ MONDE VAN JEREMIA UITGESPROKEN, ZAL OOK VOLTROKKEN WORDEN AAN HET LEGER REFO-DEEPSTATE-DEMONS (2) - GPPB. (01-11-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS OORDEEL, BIJ MONDE VAN JEREMIA UITGESPROKEN, ZAL OOK VOLTROKKEN WORDEN AAN HET LEGER REFO-DEEPSTATE-DEMONS (2)

Schriftlezing: Jeremia 15

Tekst voor de prediking:
"Maar de HEERE zeide tot mij: Al stond Mozes en Samuel voor Mijn aangezicht, zo zou toch Mijn ziel tot dit volk niet wezen; drijf ze weg van Mijn aangezicht, en laat ze uitgaan. En het zal geschieden, wanneer zij tot u zullen zeggen: Waarhenen zullen wij uitgaan? dat gij tot hen zult zeggen: Zo zegt de HEERE: Wie ten dood, ten dode; en wie tot het zwaard, ten zwaarde, en wie tot den honger, ten honger; en wie ter gevangenis, ter gevangenis! Want Ik zal bezoeking over hen doen met vier geslachten, spreekt de HEERE: met het zwaard, om te doden; en met de honden, om te slepen; en met het gevogelte des hemels, en met het gedierte der aarde, om op te eten en te verderven. En Ik zal hen overgeven tot een beroering aan alle koninkrijken der aarde, vanwege Manasse, zoon van Jehizkia, koning van Juda, om hetgeen hij te Jeruzalem gedaan heeft. Want wie zou u verschonen, o Jeruzalem? of wie zou medelijden met u hebben, of wie zou aftreden, om u naar vrede te vragen? Gij hebt Mij verlaten, spreekt de HEERE; gij zijt achterwaarts gegaan; daarom zal Ik Mijn hand tegen u uitstrekken en u verderven; Ik ben des berouwens moede geworden. En Ik zal hen wannen met een wan, in de poorten des lands; Ik heb Mijn volk van kinderen beroofd en verdaan; zij zijn van hun wegen niet wedergekeerd. Hun weduwen zijn Mij meerder geworden dan zand der zeeen; Ik heb hun over de moeder doen komen een jongeling, een verwoester op den middag; Ik heb hem haastelijk hen doen overvallen, de stad met verschrikkingen. Zij, die zeven baarde, is zwak geworden; zij heeft haar ziel uitgeblazen, haar zon is ondergegaan, als het nog dag was; zij is beschaamd en schaamrood geworden; en hunlieder overblijfsel zal Ik aan het zwaard overgeven, voor het aangezicht hunner vijanden, spreekt de HEERE. Wee mij, mijn moeder, dat gij mij gebaard hebt, een man van twist, en een man van krakeel den gansen lande! Ik heb hun niet op woeker gegeven, ook hebben zij mij niet op woeker gegeven, nog vloekt mij een ieder van hen. De HEERE zeide: Zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn! zo Ik niet, in de tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid, bij den vijand voor u tussenkome! Zal ook enig ijzer het ijzer van het noorden of koper verbreken? Ik zal uw vermogen en uw schatten tot een roof geven, zonder prijs; en dat om al uw zonden, en in al uw landpalen. En Ik zal u overvoeren met uw vijanden, in een land, dat gij niet kent; want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, het zal over u branden. O HEERE! Gij weet het, gedenk mijner, en bezoek mij, en wreek mij van mijn vervolgers; neem mij niet weg in Uw lankmoedigheid over hen; weet, dat ik om Uwentwil versmaadheid drage. Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want ik ben naar Uw Naam genoemd, o HEERE, God der heirscharen! Ik heb in den raad der bespotters niet gezeten, noch ben van vreugde opgesprongen; vanwege Uw hand heb ik alleen gezeten, want Gij hebt mij met gramschap vervuld. Waarom is mijn pijn steeds durende, en mijn plage smartelijk? Zij weigert geheeld te worden; zoudt Gij mij ganselijk zijn als een leugenachtige, als wateren, die niet bestendig zijn? Daarom zegt de HEERE alzo: Zo gij zult wederkeren, zo zal Ik u doen wederkeren; gij zult voor Mijn aangezicht staan; en zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als Mijn mond zijn; laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen; want Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de HEERE", Jer. 15.


------------------------------------------------------------------------------------------------

REFORMATIE 2020 - GOD RECHTVAARDIGT DE GODDELOZE DOOR HET BLOED VAN CHRISTUS (1) - GPPB. (01-11-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
REFORMATIE 2020 - GOD RECHTVAARDIGT DE GODDELOZE DOOR HET BLOED VAN CHRISTUS (1)

Schriftlezing: Romeinen 5

Tekst voor de prediking:
"Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid", Rom. 4:5.

"Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven", Rom. 5:1-10.


------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO LAAT ONS DAN TOT HEM UITGAAN, BUITEN DE LEGERPLAATS, ZIJN SMAADHEID DRAGENDE (2) - GPPB. (25-10-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ZO LAAT ONS DAN TOT HEM UITGAAN, BUITEN DE LEGERPLAATS, ZIJN SMAADHEID DRAGENDE (2)

Schriftlezing: Hebreen 13:13-15

Tekst voor de prediking:
"Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden", Hebr. 13:13-15.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DE ALGEHELE AFVAL VAN DE LEER VAN CHRISTUS IS REEDS GEKOMEN EN IN ALLE RFOKERKEN HEEFT DE ANTICHRIST ZIJN ZETEL (1) - 25-10-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ALGEHELE AFVAL VAN DE LEER VAN CHRISTUS IS REEDS GEKOMEN EN IN ALLE RFOKERKEN HEEFT DE ANTICHRIST ZIJN ZETEL (1)

Schriftlezing: 2 Thessalonicenzen 2

Tekst voor de prediking:
"En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid", 2 Thess. 2:1-13.


------------------------------------------------------------------------------------------------

HET WONDERGELOOF VAN DE KONINKLIJKE HOVELING OMTRENT ZIJN STERVENDE ZOON EN HOE HEEL ZIJN HUIS TOT HET WARE GELOOF KWAM (2) - GPPB. (18-10-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WONDERGELOOF VAN DE KONINKLIJKE HOVELING OMTRENT ZIJN STERVENDE ZOON EN HOE HEEL ZIJN HUIS TOT HET WARE GELOOF KWAM (2)

Schriftlezing: Johannes 4

Tekst voor de prediking:
"Zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galilea, waar Hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Kapernaum. Deze, gehoord hebbende, dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot Hem, en bad Hem, dat Hij afkwame, en zijn zoon gezond maakte; want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem: Tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot Hem: Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zeide, en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet, en boodschapten, zeggende: Uw kind leeft! Zo vraagde hij dan van hen de ure, in welke het beter met hem geworden was. En zij zeiden tot hem: Gisteren te zeven ure verliet hem de koorts. De vader bekende dan, dat het in dezelve ure was, in dewelke Jezus tot hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij geloofde zelf, en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan, als Hij uit Judea in Galilea gekomen was", Joh. 4:46-54.

Vorige drie preken niet uploaded in de afwachting des geloofs, of er nog eens zielen bekeerd/versterkt mochten worden. Van drie luisteraars vernamen wij dat onder de vorige preek het Woord kracht gedaan had in de verbreking des harten en dat de Heere was overgekomen op het Woord van Christus. Komt, maakt God met mij groot, Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht! Hij doe er nog velen toe tot de gemeente die zalig moet worden! De vorige drie preken heden uploaded.


------------------------------------------------------------------------------------------------

HET GELOOF VAN DE HEIDENSE HOOFDMAN OP 1 WOORD UIT JEZUS MOND, IS VERDACHT EN ONBEKEND BINNEN HET AFVALLIGE REFODOM (1) - GPPB. (18-10-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GELOOF VAN DE HEIDENSE HOOFDMAN OP 1 WOORD UIT JEZUS MOND, IS VERDACHT EN ONBEKEND BINNEN HET AFVALLIGE REFODOM (1)

Schriftlezing: Mattheus 8

Tekst voor de prediking:
"Als nu Jezus te Kapernaum ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd, biddende Hem, en zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over honderd, antwoordende, zeide: Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten; en ik zeg tot dezen: Ga! en hij gaat; en tot den anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het. Jezus nu, dit horende, heeft Zich verwonderd, en zeide tot degenen, die Hem volgden: Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in Israel zo groot een geloof niet gevonden. Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen; en de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden. En Jezus zeide tot den hoofdman over honderd: Ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver ure", Matth. 8:5-13.

Refo-deepstate-puppet, beroepsleugenaar, Steef de Bruijn, in de ban der afsnijding!


------------------------------------------------------------------------------------------------

DANKDAG 2020 - HET PURIMFEEST DOOR KONINGIN ESTHER INGESTELD, STAAT IN GEESTELIJKE ZIN IN HET KADER VAN HET STUK DER DANKBAARHEID VOOR DEGENEN DIE DER WET GESTORVEN ZIJN EN GODE LEVEN - GPPB. (12-10-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DANKDAG 2020 - HET PURIMFEEST DOOR KONINGIN ESTHER INGESTELD, STAAT IN GEESTELIJKE ZIN IN HET KADER VAN HET STUK DER DANKBAARHEID VOOR DEGENEN DIE DER WET GESTORVEN ZIJN EN GODE LEVEN

Schriftlezing: Esther 9

Tekst voor de prediking:
"En de koning zeide tot de koningin Esther: Te Susan op den burg hebben de Joden gedood en omgebracht vijfhonderd mannen en de tien zonen van Haman; wat hebben zij in al de andere landschappen des konings gedaan? Wat is nu uw bede? en het zal u gegeven worden; of wat is verder uw verzoek? het zal geschieden. Toen zeide Esther: Dunkt het den koning goed, men late ook morgen den Joden, die te Susan zijn, toe, te doen naar het gebod van heden; en men hange de tien zonen van Haman aan de galg. Toen zeide de koning, dat men alzo doen zou; en er werd een gebod gegeven te Susan, en men hing de tien zonen van Haman op. En de Joden, die te Susan waren, vergaderden ook op den veertienden dag der maand Adar, en zij doodden te Susan driehonderd mannen; maar zij sloegen hun hand niet aan den roof. De overige Joden nu, die in de landschappen des konings waren, vergaderden, opdat zij stonden voor hun leven, en rust hadden van hun vijanden, en zij doodden onder hun haters vijf en zeventig duizend; maar zij sloegen hun hand niet aan den roof. Dit geschiedde op den dertienden dag der maand Adar; en op den veertienden derzelve rustten zij, en zij maakten denzelven een dag der maaltijden en der vreugde. En de Joden, die te Susan waren, vergaderden op den dertienden derzelve, en op den veertienden derzelve; en zij rustten op den vijftienden derzelve, en zij maakten denzelven een dag der maaltijden en der vreugde. Daarom maakten de Joden van de dorpen, die in de dorpsteden woonden, den veertienden dag der maand Adar ter vreugde en maaltijden, en een vrolijken dag, en der zending van delen aan elkander. En Mordechai beschreef deze geschiedenissen; en hij zond brieven aan al de Joden, die in al de landschappen van den koning Ahasveros waren, dien, die nabij, en dien, die verre waren, om over hen te bevestigen, dat zij zouden onderhouden den veertienden dag der maand Adar, en den vijftienden dag derzelve, in alle en in ieder jaar; naar de dagen, in dewelke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden, en de maand, die hun veranderd was van droefenis in blijdschap, en van rouw in een vrolijken dag; dat zij dezelve dagen maken zouden tot dagen der maaltijden, en der vreugde, en der zending van delen aan elkander, en der gaven aan de armen. En de Joden namen aan te doen, wat zij begonnen hadden, en dat Mordechai aan hen geschreven had. Omdat Haman, de zoon van Hammedatha, den Agagiet, aller Joden vijand, tegen de Joden gedacht had hen om te brengen; en dat hij het Pur, dat is, het lot had geworpen, om hen te verslaan, en om hen om te brengen. Maar als zij voor den koning gekomen was, heeft hij door brieven bevolen, dat zijn boze gedachte, die hij gedacht had over de Joden, op zijn hoofd zou wederkeren; en men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dagen Purim, van den naam van dat Pur. Hierom, vanwege al de woorden van dien brief, en hetgeen zij zelven daarvan gezien hadden, en wat tot hen overgekomen was", Esther 9:12-26.
.


De afvallige refokerken, het refo-deepstate-duo RD/SGP zijn door dezelfde Haman-geest bezet en dienen de corona-baal-zebub.


------------------------------------------------------------------------------------------------

KONINGIN ESTHER STELDE HAAR LEVEN IN DE WAAGSCHAAL VOOR HAAR VOLK, EN WILDE DAT HET RECHT ZIJN LOOP MOEST HEBBEN JEGENS HAMAN EN JEGENS DE REFO-AGAGIETEN (2) - GPPB. (11-10-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KONINGIN ESTHER STELDE HAAR LEVEN IN DE WAAGSCHAAL VOOR HAAR VOLK, EN WILDE DAT HET RECHT ZIJN LOOP MOEST HEBBEN JEGENS HAMAN EN JEGENS DE REFO-AGAGIETEN (2)

Schriftlezing: Esther 7

Tekst voor de prediking:
"Toen de koning met Haman gekomen was, om te drinken met de koningin Esther; zo zeide de koning tot Esther, ook op den tweeden dag, op den maaltijd des wijns: Wat is uw bede, koningin Esther! en zij zal u gegeven worden; en wat is uw verzoek? Het zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks. Toen antwoordde de koningin Esther, en zeide: Indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb, en indien het den koning goeddunkt, men geve mij mijn leven, om mijner bede wil, en mijn volk, om mijns verzoeks wil. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, dat men ons verdelge, dode en ombrenge. Indien wij nog tot knechten en tot dienstmaagden waren verkocht geweest, ik zou gezwegen hebben, ofschoon de onderdrukker de schade des konings geenszins zou kunnen vergoeden. Toen sprak de koning Ahasveros, en zeide tot de koningin Esther: Wie is die, en waar is diezelve, die zijn hart vervuld heeft, om alzo te doen? En Esther zeide: De man, de onderdrukker en vijand, is deze boze Haman! Toen verschrikte Haman voor het aangezicht des konings en der koningin. En de koning stond op in zijn grimmigheid van den maaltijd des wijns, en ging naar den hof van het paleis. En Haman bleef staan, om van de koningin Esther, aangaande zijn leven verzoek te doen; want hij zag, dat het kwaad van de koning over hem ten volle besloten was. Toen de koning wederkwam uit den hof van het paleis in het huis van den maaltijd des wijns, zo was Haman gevallen op het bed, waarop Esther was. Toen zeide de koning: Zou hij ook wel de koningin verkrachten bij mij in het huis? Het woord ging uit des konings mond, en zij bedekten Hamans aangezicht. En Charbona, een van de kamerlingen, voor het aanschijn des konings staande, zeide: Ook zie, de galg, welke Haman gemaakt heeft voor Mordechai, die goed voor den koning gesproken heeft, staat bij Hamans huis, vijftig ellen hoog. Toen zeide de koning: Hang hem daaraan. Alzo hingen zij Haman aan de galg, die hij voor Mordechai had doen bereiden; en de grimmigheid des konings werd gestild", Esther 7.

De afvallige refokerken, het refo-deepstate-duo RD/SGP zijn door dezelfde Haman-geest bezet en dienen de corona-baal-zebub.


------------------------------------------------------------------------------------------------

HET ONDERSCHEID TUSSEN HET ZONDEBDRIJF VAN EEN MENS TEGEN EEN MENS EN HET PROFAAN ZONDIGEN TEGEN GOD EN HET OORDEEL DAAROP (1) - GPPB. (11-10-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET ONDERSCHEID TUSSEN HET ZONDEBDRIJF VAN EEN MENS TEGEN EEN MENS, EN HET PROFAAN ZONDIGEN TEGEN GOD EN HET OORDEEL DAAROP (1)

Schriftlezing: 1 Samuel 2

Tekst voor de prediking:
"Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen; maar wanneer een mens tegen den HEERE zondigt, wie zal voor hem bidden? Doch zij hoorden de stem huns vaders niet, want de HEERE wilde hen doden", 1 Sam. 2:25.

OP ALLE REFOKERKEN LIGT HET OORDEEL GODS VANWEGE PROFAAN ZONDIGEN TEGEN DEN HEERE.


------------------------------------------------------------------------------------------------

VELE VALSE PROFETEN EN BELIJDERS ZULLEN ZICH VERMENIGVULDIGEN IN DE ONGERECHTIGHEID, EN DE LIEFDE VAN VELEN ZAL VERKOUDEN, MAAR GODS VERVOLGDE VOLK ZAL VOLHARDEN TOT HET EINDE (2) - GPPB. (04-10-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VELE VALSE PROFETEN EN BELIJDERS ZULLEN ZICH VERMENIGVULDIGEN IN DE ONGERECHTIGHEID, EN DE LIEFDE VAN VELEN ZAL VERKOUDEN, MAAR GODS VERVOLGDE VOLK ZAL VOLHARDEN TOT HET EINDE (2)

Schriftlezing: Mattheus 24

Tekst voor de prediking:
"En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden", Matth. 24:12-13.

Orpa-gibeonieten die gedreven worden door beweegredenen die de schijn hebben en als zodanig openbaar komen, gaan onder de tucht.


------------------------------------------------------------------------------------------------

PAULUS ONDERRICHT GODS VOLK DAT ZIJ ZICH NIET MOET LATEN MISLEIDEN DOOR BEWEEGREDENEN DIE DE SCHIJN HEBBEN (1) - GPPB. (04-10-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PAULUS ONDERRICHT GODS VOLK DAT ZIJ ZICH NIET MOET LATEN MISLEIDEN DOOR BEWEEGREDENEN DIE DE SCHIJN HEBBEN (1)

Schriftlezing: Kolossenzen 2

Tekst voor de prediking:
"En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben", Kol. 2:4.

"Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus", Kol. 2:8.

"Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses; en het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen; dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees.", Kol. 2:18-23.


Orpa-gibeonieten die gedreven worden door beweegredenen die de schijn hebben en als zodanig openbaar komen, gaan onder de tucht.


------------------------------------------------------------------------------------------------

O GOD DER WRAKEN, O HEERE, GOD DER WRAKEN, VERSCHIJN BLINKENDE (2) - GPPB. (27-09-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
O GOD DER WRAKEN, O HEERE, GOD DER WRAKEN, VERSCHIJN BLINKENDE (2)

Schriftlezing: Psalm 94

Tekst voor de prediking:
"O God der wraken! o HEERE, God der wraken! verschijn blinkende. Gij, Rechter der aarde! verhef U; breng vergelding weder over de hovaardigen. Hoe lang zullen de goddelozen, o HEERE! hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? Uitgieten? hard spreken? alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen? O HEERE! zij verbrijzelen Uw volk, en zij verdrukken Uw erfdeel. De weduwe en den vreemdeling doden zij, en zij vermoorden de wezen. En zeggen: De HEERE ziet het niet, en de God van Jakob merkt het niet.Aanmerkt, gij onvernuftigen onder het volk! en gij dwazen! wanneer zult gij verstandig worden? Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen? Zou Hij, Die de heidenen tuchtigt, niet straffen, Hij, Die den mens wetenschap leert? De HEERE weet de gedachten des mensen, dat zij ijdelheid zijn. Welgelukzalig is de man, o HEERE! dien Gij tuchtigt, en dien Gij leert uit Uw wet, om hem rust te geven van de kwade dagen; totdat de kuil voor den goddeloze gegraven wordt. Want de HEERE zal Zijn volk niet begeven, en Hij zal Zijn erve niet verlaten. Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid; en alle oprechten van hart zullen hetzelve navolgen", Ps. 94:1-15.

Refo-belijders die de corrupte deepstater, Joe Biden, als president verkiezen, zullen Gods oordeel over de goddelozen niet kunnen ontlopen, want dezulken dienen de duivel, hoewel Gods ware volk in Amerika ook niet op Trump zal stemmen, maar zich van een politieke stem zullen onthouden, maar God aanroepen, omdat zij in Christus in de enige ware theocratische God geloven, door Wiens macht alle koningen der aarde regeren, hetzij goed of hetzij kwaad.


------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD STAAT IN ALLE AARDSE RECHTZALEN EN IN ALLE KERKVERGADERINGEN ALS DE STILLE TOEHOORDER, EN HIJ ZAL DE RECHTSVERKRACHTERS VAN BEIDE VERGADERINGEN VERDOEMEN ALS ZIJ ZICH NIET BEKEREN (1) - GPPB. (27-09-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD STAAT IN ALLE AARDSE RECHTZALEN EN IN ALLE KERKVERGADERINGEN ALS DE STILLE TOEHOORDER, EN HIJ ZAL DE RECHTSVERKRACHTERS VAN BEIDE VERGADERINGEN VERDOEMEN ALS ZIJ ZICH NIET BEKEREN (1)

Schriftlezing: Psalm 82

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden; hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela. Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme. Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand. Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; dies wankelen alle fondamenten der aarde. Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten; nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen. Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natien", Ps. 82.

Refo-belijders die de corrupte deepstater, Joe Biden, als president verkiezen, zullen Gods oordeel over de goddelozen niet kunnen ontlopen, want dezulken dienen de duivel, hoewel Gods ware volk in Amerika ook niet op Trump zal stemmen, maar zich van een politieke stem zullen onthouden, maar God aanroepen, omdat zij in Christus in de enige ware theocratische God geloven, door Wiens macht alle koningen der aarde regeren, hetzij goed of hetzij kwaad.


------------------------------------------------------------------------------------------------

NABETRACHTING HEILIG AVONDMAAL - DIE HET VEE ZIJN VOEDER GEEFT (2) - GPPB. (20-09-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NABETRACHTING HEILIG AVONDMAAL - "DIE HET VEE ZIJN VOEDER GEEFT" (2)

Schriftlezing: Psalm 146-147

Tekst voor de prediking:
"Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk. De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen. Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal. De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe. Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp. Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten; Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen. O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God. Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u. Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn Woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as. Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude? Hij zendt Zijn Woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen. Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten. Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah! Ps. 147.

* Christus werd door de kerk-globalisten uitgeworpen en veroordeeld tot de dood; en kreeg de spijkers door handen en voeten.

* OGG-ds. A. Kort is door de globalisten vrijgesproken en door de kerk-globalisten met bloemen overgoten, terwijl al Gods ware volk door allen worden gehaat, vervolgd en gesmaad om Christus wil.


------------------------------------------------------------------------------------------------

BEDIENING HEILIG AVONDMAAL - HEILIG AVONDMAAL VOOR GODS ELLENDIG EN ARM VOLK DAT OP ZIJN NAAM BETROUWT (1) - GPPB. (20-09-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BEDIENING HEILIG AVONDMAAL - HEILIG AVONDMAAL VOOR GODS ELLENDIG EN ARM VOLK DAT OP ZIJN NAAM BETROUWT (1)

Schriftlezing: Zefanja 3

Tekst voor de prediking:
"Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen", Zef. 3:12.

* Christus werd door de kerk-globalisten uitgeworpen en veroordeeld tot de dood; en kreeg de spijkers door handen en voeten.

* OGG-ds. A. Kort is door de globalisten vrijgesproken en door de kerk-globalisten met bloemen overgoten, terwijl al Gods ware volk door allen worden gehaat, vervolgd en gesmaad om Christus wil.


------------------------------------------------------------------------------------------------

VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL - DE PROFEET MICHA VERKONDIGT MET GROTE VRIJMOEDIGHEID DES HEILIGEN GEESTES DE RECHTEN GODS JEGENS HET AFVALLIGE REFODOM EN HUN ROEPENDE ZONDEN (2) - GPPB. (13-09-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL - DE PROFEET MICHA VERKONDIGT MET GROTE VRIJMOEDIGHEID DES HEILIGEN GEESTES DE RECHTEN GODS JEGENS HET AFVALLIGE REFODOM EN HUN ROEPENDE ZONDEN (2)

Schriftlezing: Micha 3

Tekst voor de prediking:
"Voorts zeide ik: Hoort nu, gij hoofden Jakobs, en gij oversten van het huis Israels! Betaamt het ulieden niet het recht te weten? Zij haten het goede, en hebben het kwade lief; zij roven hun huid van hen af, en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het, die het vlees mijns volks eten, en hun huid afstropen, en hun beenderen verbreken; en vaneen leggen, gelijk als in een pot, en als vlees in het midden eens ketels. Alsdan zullen zij roepen tot den HEERE, doch Hij zal hen niet verhoren; maar zal Zijn aangezicht te dier tijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. Alzo zegt de HEERE, tegen de profeten, die Mijn volk verleiden; die met hun tanden bijten, en roepen vrede uit; maar die niet geeft in hun mond, tegen dien zo heiligen zij een krijg. Daarom zal het nacht voor ulieden worden vanwege het gezicht, en ulieden zal duisternis zijn vanwege de waarzegging; en de zon zal over deze profeten ondergaan; en de dag zal over hen zwart worden. En de zieners zullen beschaamd, en de waarzeggers schaamrood worden; en zij zullen al te zamen de bovenste lip bewimpelen; want er zal geen antwoord Gods zijn. Maar waarlijk, ik ben vol krachts van den Geest des HEEREN; en vol van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Israel zijn zonde. Hoort nu dit, gij hoofden van het huis Jakobs, en gij oversten van het huis Israels! die van het gericht een gruwel hebt, en al wat recht is verkeert; bouwende Sion met bloed, en Jeruzalem met onrecht. Haar hoofden rechten om geschenken, en haar priesters leren om loon, en haar profeten waarzeggen om geld; nog steunen zij op den HEERE, zeggende: Is de HEERE niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen. Daarom, om uwentwil, zal Sion als een akker geploegd worden, en Jeruzalem zal tot steenhopen worden, en de berg dezes huizes tot hoogten eens wouds", Micha 3.

IN NAVOLGING VAN OGG-ds. A. KORT, LIKKEN OOK DE REFOSCHOLEN DE GLOBALISTISCHE VOETEN VAN DE BAAL-ZEBUB-RIVM ! (Zie artikel IN 2020 THEOLOGIE EINDTIJD/RUBRIEK).

MET DE OPRICHTING VAN DE HET DEMOCRATISCHE EN VAN GOD VERVLOEKTE GOUDEN KERKKALF, DE SGP, HEEFT DS. G.H. KERSTEN DE THEOCRATIE EEN TRAP GEGEVEN EN INGEWISSELD VOOR DE KERK-POLITIEKE DEMONCRATIE, HETGEEN DE VERBREKING VAN JOZEF INHOUDT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG !

De breuk van Jozef houdt in dat men de Goddelijke theocratie heeft ingewisseld voor kerkpolitieke democratie; waarbij Gods Woord vermenselijkt en het vrome vlees vergoddelijkt wordt. Een democratische kerkvorm is van God vervloekt, want daarin staat de mens centraal, God aan de zijlijn en wordt de in het vlees gekomen Christus verroomst met aanvullende gerechtigheid, in navolging van Rome. Alle refo-kerken zijn vleselijk gestichte democratische bolwerken en hebben de Goddelijke theocratie, de drie sola's, de leer en de kroonrechten van Christus en Artikel 36 van de NGB, verraden en ingewisseld voor een geprivatiseerd-universalistisch geloof. Het gevolg daarvan is: modaliteiten-kerken, onbekeerde en ongeroepen, dominees/ouderlingen, perverse doofpotten, valse liefdesvlag, algehele NSB-geest t.a.v. de ere Gods en de roepende zonden, godslasterlijke leervrijheid, sodomitische tuchtloosheid, valse bijbelvertalingen, biblicisme, roomse twee-mens-leer, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze ingewisseld voor de rechtvaardiging van de gelovige, de verwerving van Christus vereenzelvigt met de toepassing des heils en kerkpolitieke preken, ofwel een evangelie naar de mens. Daarom heeft God alle refo-dominees een zeer verkeerden geest ingeschonken en een kracht der dwaling gezonden, opdat zij de leugen zouden geloven en propaganderen.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DE NINEVIETEN ALS TOETSSTEEN GESTELD VOOR HET AFVALLIGE REFODOM, OMDAT DE NINEVIETEN ZICH HEBBEN BEKEERD OP DE PREDIKING VAN JONA (1) - GPPB. (13-09-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE NINEVIETEN ALS TOETSSTEEN GESTELD VOOR HET AFVALLIGE REFODOM, OMDAT DE NINEVIETEN ZICH HEBBEN BEKEERD OP DE PREDIKING VAN JONA (1)

Schriftlezing: Jona 3

Tekst voor de prediking:
"En het Woord des HEEREN geschiedde ten anderen male tot Jona, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineve; en predik tegen haar de prediking, die Ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op, en ging naar Nineve, naar het woord des HEEREN. Nineve nu was een grote stad Gods, van drie dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, een dagreis; en hij predikte, en zeide: Nog veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd. En de lieden van Nineve geloofden aan God; en zij riepen een vasten uit, en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit Woord geraakte tot den koning van Nineve, en hij stond op van zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich; en hij bedekte zich met een zak, en zat neder in de as. En hij liet uitroepen, en men sprak te Nineve, uit bevel des konings en zijner groten, zeggende: Laat mens noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn bozen weg, en van het geweld, dat in hun handen is. Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen! En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het berouwde God over het kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet", Jona 3.

IN NAVOLGING VAN OGG-ds. A. KORT, LIKKEN OOK DE REFOSCHOLEN DE GLOBALISTISCHE VOETEN VAN DE BAAL-ZEBUB-RIVM ! (Zie artikel in: 2020 THEOLOGIE EINDTIJD/RUBRIEK).

MET DE OPRICHTING VAN DE HET DEMOCRATISCHE EN VAN GOD VERVLOEKTE GOUDEN KERKKALF, DE SGP, HEEFT DS. G.H. KERSTEN DE THEOCRATIE EEN TRAP GEGEVEN EN INGEWISSELD VOOR DE KERK-POLITIEKE DEMONCRATIE, HETGEEN DE VERBREKING VAN JOZEF INHOUDT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG !

De breuk van Jozef houdt in dat men de Goddelijke theocratie heeft ingewisseld voor kerkpolitieke democratie; waarbij Gods Woord vermenselijkt en het vrome vlees vergoddelijkt wordt. Een democratische kerkvorm is van God vervloekt, want daarin staat de mens centraal, God aan de zijlijn en wordt de in het vlees gekomen Christus verroomst met aanvullende gerechtigheid, in navolging van Rome. Alle refo-kerken zijn vleselijk gestichte democratische bolwerken en hebben de Goddelijke theocratie, de drie sola's, de leer en de kroonrechten van Christus en Artikel 36 van de NGB, verraden en ingewisseld voor een geprivatiseerd-universalistisch geloof. Het gevolg daarvan is: modaliteiten-kerken, onbekeerde en ongeroepen, dominees/ouderlingen, perverse doofpotten, valse liefdesvlag, algehele NSB-geest t.a.v. de ere Gods en de roepende zonden, godslasterlijke leervrijheid, sodomitische tuchtloosheid, valse bijbelvertalingen, biblicisme, roomse twee-mens-leer, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze ingewisseld voor de rechtvaardiging van de gelovige, de verwerving van Christus vereenzelvigt met de toepassing des heils en kerkpolitieke preken, ofwel een evangelie naar de mens. Daarom heeft God alle refo-dominees een zeer verkeerden geest ingeschonken en een kracht der dwaling gezonden, opdat zij de leugen zouden geloven en propaganderen.


------------------------------------------------------------------------------------------------

HET WESTEN WORDT GEDOMINEERD EN GETERRORISEERD DOOR NWO-REGENTEN DIE JOZEF NIET MEER KENNEN, OMDAT DE VOLBLOED NSB-REFOKERKEN MET HEN MEEDANSEN, DE THEOCRATIE HEBBEN VERRADEN EN GEWETENLOZE KERKPOLITIEK BEDRIJVEN (2) - GPPB. (06-09-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET WESTEN WORDT GEDOMINEERD EN GETERRORISEERD DOOR NWO-REGENTEN DIE JOZEF NIET MEER KENNEN, OMDAT DE VOLBLOED NSB-REFOKERKEN MET HEN MEEDANSEN, DE THEOCRATIE HEBBEN VERRADEN EN GEWETENLOZE KERKPOLITIEK BEDRIJVEN (2)

Schriftlezing: Exodus 1

Tekst voor de prediking:
"Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had", Ex. 1:8.

"Totdat een ander koning opstond, die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht, en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voorttelen", Hand. 7:18-19.


IN NAVOLGING VAN OGG-ds. A. KORT, LIKKEN OOK DE REFOSCHOLEN DE GLOBALISTISCHE VOETEN VAN DE BAAL-ZEBUB-RIVM ! (Zie artikel IN 2020 THEOLOGIE EINDTIJD/RUBRIEK).

MET DE OPRICHTING VAN DE HET DEMOCRATISCHE EN VAN GOD VERVLOEKTE GOUDEN KERKKALF, DE SGP, HEEFT DS. G.H. KERSTEN DE THEOCRATIE EEN TRAP GEGEVEN EN INGEWISSELD VOOR DE KERK-POLITIEKE DEMONCRATIE, HETGEEN DE VERBREKING VAN JOZEF INHOUDT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG !

De breuk van Jozef houdt in dat men de Goddelijke theocratie heeft ingewisseld voor kerkpolitieke democratie; waarbij Gods Woord vermenselijkt en het vrome vlees vergoddelijkt wordt. Een democratische kerkvorm is van God vervloekt, want daarin staat de mens centraal, God aan de zijlijn en wordt de in het vlees gekomen Christus verroomst met aanvullende gerechtigheid, in navolging van Rome. Alle refo-kerken zijn vleselijk gestichte democratische bolwerken en hebben de Goddelijke theocratie, de drie sola's, de leer en de kroonrechten van Christus en Artikel 36 van de NGB, verraden en ingewisseld voor een geprivatiseerd-universalistisch geloof. Het gevolg daarvan is: modaliteiten-kerken, onbekeerde en ongeroepen, dominees/ouderlingen, perverse doofpotten, valse liefdesvlag, algehele NSB-geest t.a.v. de ere Gods en de roepende zonden, godslasterlijke leervrijheid, sodomitische tuchtloosheid, valse bijbelvertalingen, biblicisme, roomse twee-mens-leer, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze ingewisseld voor de rechtvaardiging van de gelovige, de verwerving van Christus vereenzelvigt met de toepassing des heils en kerkpolitieke preken, ofwel een evangelie naar de mens. Daarom heeft God alle refo-dominees een zeer verkeerden geest ingeschonken en een kracht der dwaling gezonden, opdat zij de leugen zouden geloven en propaganderen.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DE AFVALLIGE REFO-KERKEN, REFO-SCHOLEN, REFO-DOMINEES, REFO-BELIJDERS, VRAGEN DE MOND GODS NIET, MAAR ZIJN GEHEEL DE BAAL-ZEBUB-RIVM-COVID-HOAX ONDERWORPEN, O.L.V. HET LINKS-LIBERALE REFO-DEEPSTATE-DUO, RD/SGP (1) - GPPB. (06-09-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE AFVALLIGE REFO-KERKEN, REFO-SCHOLEN, REFO-DOMINEES, REFO-BELIJDERS, VRAGEN DE MOND GODS NIET, MAAR ZIJN GEHEEL DE BAAL-ZEBUB-RIVM-COVID-HOAX ONDERWORPEN, O.L.V. HET LINKS-LIBERALE REFO-DEEPSTATE-DUO, RD/SGP (1)

Schriftlezing: 2 Koningen 1

Tekst voor de prediking:
"En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal, die te Samaria was, en werd krank. En hij zond boden, en zeide tot hen: Gaat heen, vraagt Baal -Zebub, den god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal", 2 Kon. 1:2.

IN NAVOLGING VAN OGG-ds. A. KORT, LIKKEN OOK DE REFOSCHOLEN DE GLOBALISTISCHE VOETEN VAN DE BAAL-ZEBUB-RIVM ! (Zie artikel IN 2020 THEOLOGIE EINDTIJD/RUBRIEK).

MET DE OPRICHTING VAN DE HET DEMOCRATISCHE EN VAN GOD VERVLOEKTE GOUDEN KERKKALF, DE SGP, HEEFT DS. G.H. KERSTEN DE THEOCRATIE EEN TRAP GEGEVEN EN INGEWISSELD VOOR DE KERK-POLITIEKE DEMONCRATIE, HETGEEN DE VERBREKING VAN JOZEF INHOUDT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG !

De breuk van Jozef houdt in dat men de Goddelijke theocratie heeft ingewisseld voor kerkpolitieke democratie; waarbij Gods Woord vermenselijkt en het vrome vlees vergoddelijkt wordt. Een democratische kerkvorm is van God vervloekt, want daarin staat de mens centraal, God aan de zijlijn en wordt de in het vlees gekomen Christus verroomst met aanvullende gerechtigheid, in navolging van Rome. Alle refo-kerken zijn vleselijk gestichte democratische bolwerken en hebben de Goddelijke theocratie, de drie sola's, de leer en de kroonrechten van Christus en Artikel 36 van de NGB, verraden en ingewisseld voor een geprivatiseerd-universalistisch geloof. Het gevolg daarvan is: modaliteiten-kerken, onbekeerde en ongeroepen, dominees/ouderlingen, perverse doofpotten, valse liefdesvlag, algehele NSB-geest t.a.v. de ere Gods en de roepende zonden, godslasterlijke leervrijheid, sodomitische tuchtloosheid, valse bijbelvertalingen, biblicisme, roomse twee-mens-leer, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze ingewisseld voor de rechtvaardiging van de gelovige, de verwerving van Christus vereenzelvigt met de toepassing des heils en kerkpolitieke preken, ofwel een evangelie naar de mens. Daarom heeft God alle refo-dominees een zeer verkeerden geest ingeschonken en een kracht der dwaling gezonden, opdat zij de leugen zouden geloven en propaganderen.


------------------------------------------------------------------------------------------------

GODS WARE KINDEREN DIE DE BELOFTEN DES VADERS HEBBEN, ZIJN EN WORDEN GEREINIGD EN VOLHARDEN IN DE HEILIGMAKING VAN CHRISTUS (2) - GPPB (30-08-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS WARE KINDEREN DIE DE BELOFTEN DES VADERS HEBBEN, ZIJN EN WORDEN GEREINIGD EN VOLHARDEN IN DE HEILIGMAKING VAN CHRISTUS (2)

Schriftlezing: 2 Korinthe 7

Tekst voor de prediking:
"Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Geeft ons plaats; wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven, wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling; want ik heb te voren gezegd, dat gij in onze harten zijt, om samen te sterven en samen te leven. Ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u, ik heb veel roems over u; ik ben vervuld met vertroosting; ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook, als wij in Macedonie gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad; maar wij waren in alles verdrukt; van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God, Die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting, met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij; alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in den zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft; want ik zie, dat dezelve zendbrief, hoewel voor een kleinen tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijde ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering; want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood", 2 Kor. 7:1-10.

MET DE OPRICHTING VAN DE HET DEMOCRATISCHE EN VAN GOD VERVLOEKTE GOUDEN KERKKALF, DE SGP, HEEFT DS. G.H. KERSTEN DE THEOCRATIE EEN TRAP GEGEVEN EN INGEWISSELD VOOR DE KERK-POLITIEKE DEMONCRATIE, HETGEEN DE VERBREKING VAN JOZEF INHOUDT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG !

De breuk van Jozef houdt in dat men de Goddelijke theocratie heeft ingewisseld voor kerkpolitieke democratie; waarbij Gods Woord vermenselijkt en het vrome vlees vergoddelijkt wordt. Een democratische kerkvorm is van God vervloekt, want daarin staat de mens centraal, God aan de zijlijn en wordt de in het vlees gekomen Christus verroomst met aanvullende gerechtigheid, in navolging van Rome. Alle refo-kerken zijn vleselijk gestichte democratische bolwerken en hebben de Goddelijke theocratie, de drie sola's, de leer en de kroonrechten van Christus en Artikel 36 van de NGB, verraden en ingewisseld voor een geprivatiseerd-universalistisch geloof. Het gevolg daarvan is: modaliteiten-kerken, onbekeerde en ongeroepen, dominees/ouderlingen, perverse doofpotten, valse liefdesvlag, algehele NSB-geest t.a.v. de ere Gods en de roepende zonden, godslasterlijke leervrijheid, sodomitische tuchtloosheid, valse bijbelvertalingen, biblicisme, roomse twee-mens-leer, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze ingewisseld voor de rechtvaardiging van de gelovige, de verwerving van Christus vereenzelvigt met de toepassing des heils en kerkpolitieke preken, ofwel een evangelie naar de mens. Daarom heeft God alle refo-dominees een zeer verkeerden geest ingeschonken en een kracht der dwaling gezonden, opdat zij de leugen zouden geloven en propaganderen.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DE REFOKERKEN LATEN CHRISTUS SAMENSTEMMEN MET DE BELIAL DOOR IN DE VERBREKING VAN JOZEF TE VOLHARDEN, MET NAME DOOR DE HANDHAVING VAN HET DEMOCRATISCHE GOUDEN KERKKALF, DE SGP (1) - GPPB. (30-08-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE REFOKERKEN LATEN CHRISTUS SAMENSTEMMEN MET DE BELIAL DOOR IN DE VERBREKING VAN JOZEF TE VOLHARDEN, MET NAME DOOR DE HANDHAVING VAN HET DEMOCRATISCHE GOUDEN KERKKALF, DE SGP (1)

Schriftlezing: 2 Korinthe 6

Tekst voor de prediking:
"Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige", 2 Kor. 6:14-18.


MET DE OPRICHTING VAN DE HET DEMOCRATISCHE EN VAN GOD VERVLOEKTE GOUDEN KERKKALF, DE SGP, HEEFT DS. G.H. KERSTEN DE THEOCRATIE EEN TRAP GEGEVEN EN INGEWISSELD VOOR DE KERK-POLITIEKE DEMONCRATIE, HETGEEN DE VERBREKING VAN JOZEF INHOUDT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG !

De breuk van Jozef houdt in dat men de Goddelijke theocratie heeft ingewisseld voor kerkpolitieke democratie; waarbij Gods Woord vermenselijkt en het vrome vlees vergoddelijkt wordt. Een democratische kerkvorm is van God vervloekt, want daarin staat de mens centraal, God aan de zijlijn en wordt de in het vlees gekomen Christus verroomst met aanvullende gerechtigheid, in navolging van Rome. Alle refo-kerken zijn vleselijk gestichte democratische bolwerken en hebben de Goddelijke theocratie, de drie sola's, de leer en de kroonrechten van Christus en Artikel 36 van de NGB, verraden en ingewisseld voor een geprivatiseerd-universalistisch geloof. Het gevolg daarvan is: modaliteiten-kerken, onbekeerde en ongeroepen, dominees/ouderlingen, perverse doofpotten, valse liefdesvlag, algehele NSB-geest t.a.v. de ere Gods en de roepende zonden, godslasterlijke leervrijheid, sodomitische tuchtloosheid, valse bijbelvertalingen, biblicisme, roomse twee-mens-leer, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze ingewisseld voor de rechtvaardiging van de gelovige, de verwerving van Christus vereenzelvigt met de toepassing des heils en kerkpolitieke preken, ofwel een evangelie naar de mens. Daarom heeft God alle refo-dominees een zeer verkeerden geest ingeschonken en een kracht der dwaling gezonden, opdat zij de leugen zouden geloven en propaganderen.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DE VERBREKING VAN JOZEF IS GELEGEN IN DE VERWERPING VAN DE GODDELIJKE THEOCRATIE EN DE AFVALLIGE AANVAARDING VAN DE KERKPOLITIEKE DEMOCRATIE, MET ALS GEVOLG: EEN REPETERENDE OVERTREDING VAN DE LEER VAN CHRISTUS (2) - GPPB. (23-08-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERBREKING VAN JOZEF IS GELEGEN IN DE VERWERPING VAN DE GODDELIJKE THEOCRATIE EN DE AFVALLIGE AANVAARDING VAN DE KERKPOLITIEKE DEMOCRATIE, MET ALS GEVOLG: EEN REPETERENDE OVERTREDING VAN DE LEER VAN CHRISTUS (2)

Schriftlezing: Jesaja 19

Tekst voor de prediking:
"Die wijn uit schalen drinken, en zich zalven met de voortreffelijkste olie, maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef", Amos 6:6.

MET DE OPRICHTING VAN DE HET DEMOCRATISCHE EN VAN GOD VERVLOEKTE GOUDEN KERKKALF, DE SGP, HEEFT DS. G.H. KERSTEN DE THEOCRATIE EEN TRAP GEGEVEN EN INGEWISSELD VOOR DE KERK-POLITIEKE DEMONCRATIE, HETGEEN DE VERBREKING VAN JOZEF INHOUDT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG !

De breuk van Jozef houdt in dat men de Goddelijke theocratie heeft ingewisseld voor kerkpolitieke democratie; waarbij Gods Woord vermenselijkt en het vrome vlees vergoddelijkt wordt. Een democratische kerkvorm is van God vervloekt, want daarin staat de mens centraal, God aan de zijlijn en wordt de in het vlees gekomen Christus verroomst met aanvullende gerechtigheid, in navolging van Rome. Alle refo-kerken zijn vleselijk gestichte democratische bolwerken en hebben de Goddelijke theocratie, de drie sola's, de leer en de kroonrechten van Christus en Artikel 36 van de NGB, verraden en ingewisseld voor een geprivatiseerd-universalistisch geloof. Het gevolg daarvan is: modaliteiten-kerken, onbekeerde en ongeroepen, dominees/ouderlingen, perverse doofpotten, valse liefdesvlag, algehele NSB-geest t.a.v. de ere Gods en de roepende zonden, godslasterlijke leervrijheid, sodomitische tuchtloosheid, valse bijbelvertalingen, biblicisme, roomse twee-mens-leer, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze ingewisseld voor de rechtvaardiging van de gelovige, de verwerving van Christus vereenzelvigt met de toepassing des heils en kerkpolitieke preken, ofwel een evangelie naar de mens. Daarom heeft God alle refo-dominees een zeer verkeerden geest ingeschonken en een kracht der dwaling gezonden, opdat zij de leugen zouden geloven en propaganderen.


Link van de preek:
http://www.providencemountainranch.com/De%20verbreking%20van%20Jozef%20is%20gelegen%20in%20de%20verwerping%20van%20de%20theocratie%20en%20de%20afvallige%20aanvaarding%20van%20de%20kerkpolitieke%20democratie%20(2).wma

------------------------------------------------------------------------------------------------

DE HEERE HEEFT EEN ZEER VERKEERDEN GEEST INGESCHONKEN IN HET MIDDEN VAN HET REFODOM (1) - GPPB. (23-08-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEERE HEEFT EEN ZEER VERKEERDEN GEEST INGESCHONKEN IN HET MIDDEN VAN HET REFODOM (1)

Schriftlezing: Jesaja 19

Tekst voor de prediking:
"De HEERE heeft een zeer verkeerden geest ingeschonken in het midden van hen, en zij hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen, gelijk een dronkaard zich om en om wentelt in zijn uitspuwsel", Jesaja 19:14.

MET DE OPRICHTING VAN DE HET DEMOCRATISCHE EN VAN GOD VERVLOEKTE GOUDEN KERKKALF, DE SGP, HEEFT DS. G.H. KERSTEN DE THEOCRATIE EEN TRAP GEGEVEN EN INGEWISSELD VOOR DE KERK-POLITIEKE DEMONCRATIE, HETGEEN DE VERBREKING VAN JOZEF INHOUDT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG !

De breuk van Jozef houdt in dat men de Goddelijke theocratie heeft ingewisseld voor kerkpolitieke democratie; waarbij Gods Woord vermenselijkt en het vrome vlees vergoddelijkt wordt. Een democratische kerkvorm is van God vervloekt, want daarin staat de mens centraal, God aan de zijlijn en wordt de in het vlees gekomen Christus verroomst met aanvullende gerechtigheid, in navolging van Rome. Alle refo-kerken zijn vleselijk gestichte democratische bolwerken en hebben de Goddelijke theocratie, de drie sola's, de leer en de kroonrechten van Christus en Artikel 36 van de NGB, verraden en ingewisseld voor een geprivatiseerd-universalistisch geloof. Het gevolg daarvan is: modaliteiten-kerken, onbekeerde en ongeroepen, dominees/ouderlingen, perverse doofpotten, valse liefdesvlag, algehele NSB-geest t.a.v. de ere Gods en de roepende zonden, godslasterlijke leervrijheid, sodomitische tuchtloosheid, valse bijbelvertalingen, biblicisme, roomse twee-mens-leer, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze ingewisseld voor de rechtvaardiging van de gelovige, de verwerving van Christus vereenzelvigt met de toepassing des heils en kerkpolitieke preken, ofwel een evangelie naar de mens. Daarom heeft God alle refo-dominees een zeer verkeerden geest ingeschonken en een kracht der dwaling gezonden, opdat zij de leugen zouden geloven en propaganderen.


Link van de preek:
http://www.providencemountainranch.com/De%20HEERE%20heeft%20een%20zeer%20verkeerden%20geest%20ingeschonken%20in%20het%20midden%20van%20het%20Refodom%20(1).wma

------------------------------------------------------------------------------------------------

DE kerk VAN VANDAAG: ZWEREN BIJ DE HEERE EN ZWEREN BIJ DE MOLOCH, OFWEL CHRISTUS EN DE BELIAL HAND IN HAND (2) - GPPB. (16-08-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE kerk VAN VANDAAG: ZWEREN BIJ DE HEERE EN ZWEREN BIJ DE MOLOCH, OFWEL CHRISTUS EN DE BELIAL HAND IN HAND (2)

Schriftlezing: Zefanja 1

Tekst voor de prediking:
"Het Woord des HEEREN, hetwelk geschied is tot Zefanja, den zoon van Cuschi, den zoon van Gedalja, den zoon van Amarja, den zoon van Hizkia; in de dagen van Josia, den zoon van Amon, den koning van Juda. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de HEERE. Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik zal wegrapen de vogelen des hemels, en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de HEERE. En Ik zal Mijn hand uitstrekken tegen Juda, en tegen alle inwoners van Jeruzalem; en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal, en den naam der Chemarim met de priesters; en die zich nederbuigen op de daken voor het heir des hemels, en die zich nederbuigende zweren bij den HEERE, en zweren bij Malcham; en die terugkeren van achter den HEERE; en die den HEERE niet zoeken, en vragen naar Hem niet. Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij; want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in den dag van het slachtoffer des HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten, en over de kinderen des konings, en over allen, die zich kleden met vreemde kleding. Ook zal Ik ten zelven dage bezoeking doen over al wie over den dorpel springt; die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog. En er zal te dien dage, spreekt de HEERE, een stem des gekrijts zijn van de Vispoort af, en een gehuil van het tweede gedeelte, en een grote breuk van de heuvelen af. Huilt, gij inwoners der laagte! Want al het volk van koophandel is uitgehouwen, al de gelddragers zijn uitgeroeid. En het zal geschieden te dien tijde, Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken; en Ik zal bezoeking doen over de mannen, die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen: De HEERE doet geen goed, en Hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen ten roof worden, en hun huizen tot verwoesting; zij bouwen wel huizen, maar zij zullen ze niet bewonen; en zij planten wijngaarden, maar zij zullen derzelver wijn niet drinken. De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid; een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En Ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden als drek. Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden ten dage der verbolgenheid des HEEREN; maar door het vuur Zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden; want Hij zal een voleinding maken, gewisselijk, een haastige, met al de inwoners dezes land", Zef. 1.

Het zijn ook belialsmannen die beweren dat binnen de tuchtloos-afvallige-sodomitische refokerken nog "ernstige preken" gehouden worden.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DAVID VERRADEN DOOR DE TOENMALIGE KERKELIJKE NSB: DE INWONERS VAN KEHILA EN DE ZIFIETEN (1) - GPPB. (16-08-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID VERRADEN DOOR DE TOENMALIGE KERKELIJKE NSB: DE INWONERS VAN KEHILA EN DE ZIFIETEN (1)

Schriftlezing: 1 Samuel 23

Tekst voor de prediking:
"En David zeide: HEERE, God van Israel! Uw knecht heeft zekerlijk gehoord, dat Saul zoekt naar Kehila te komen, en de stad te verderven om mijnentwil. Zullen mij ook de burgers van Kehila in zijn hand overgeven? Zal Saul afkomen, gelijk als Uw knecht gehoord heeft? O HEERE, God van Israel, geef het toch Uw knecht te kennen! De HEERE nu zeide: Hij zal afkomen. Daarna zeide David: Zouden de burgers van Kehila mij en mijn mannen overgeven in de hand van Saul? En de HEERE zeide: Zij zouden u overgeven", 1 Sam. 23:10-12.

"Toen togen de Zifieten op tot Saul naar Gibea, zeggende: Heeft zich niet David bij ons verborgen in de vestingen in het woud, op den heuvel van Hachila, die aan de rechterhand der wildernis is? Nu dan, o koning, kom spoedig af naar al de begeerte uwer ziel; en het komt ons toe hem over te geven in de hand des konings. Toen zeide Saul: Gezegend zijt gijlieden den HEERE, dat gij u over mij ontfermd hebt!" 1 Sam. 23:19-21.


Het zijn ook belialsmannen die beweren dat binnen de tuchtloos-afvallige-sodomitische refokerken nog "ernstige preken" gehouden worden.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DE PREDIKING VAN DE LIJDENDE KNECHT DES HEEREN WORDT NIET GEKEND EN GELOOFD BINNEN HET REFODOM, MAAR GEHAAT, OMDAT DE DOORGANG DOOR DE ENGE POORT REFOBREED GEMIST WORDT (2) - GPPB. (09-08-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE PREDIKING VAN DE LIJDENDE KNECHT DES HEEREN WORDT NIET GEKEND EN GELOOFD BINNEN HET REFODOM, MAAR GEHAAT, OMDAT DE DOORGANG DOOR DE ENGE POORT REFOBREED GEMIST WORDT (2)

Schriftlezing: Jesaja 53

Tekst voor de prediking:
"Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard? Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden", Jes. 53:1-5.

Het zijn ook belialsmannen die beweren dat binnen de tuchtloos-afvallige-sodomitische refokerken nog "ernstige preken" gehouden worden.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DEGENEN DIE DE BESTRAFFENDE MAN IN DE POORT HATEN, ZIJN BELIALSMENSEN DIE OOK DE AFSNIJDENDE PREDIKING EN DE TUCHT VAN CHRISTUS HATEN (1) - GPPB. (09-08-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEGENEN DIE DE BESTRAFFENDE MAN -dat zijn de ambtelijke geroepen getuigen van Christus- IN DE POORT HATEN, ZIJN BELIALSMENSEN DIE OOK DE AFSNIJDENDE PREDIKING EN DE TUCHT VAN CHRISTUS HATEN (1)

Schriftlezing: Amos 5

Tekst voor de prediking:
"Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt", Amos 5:10.

Het zijn ook belialsmannen die beweren dat binnen de tuchtloos-afvallige-sodomitische refokerken nog "ernstige preken" gehouden worden.


------------------------------------------------------------------------------------------------

WIENS HAAT DOOR BEDROG BEDEKT IS, DIENS BOOSHEID ZAL IN DE GEMEENTE GODS GEOPENBAARD WORDEN (2) - GPPB. (02-08-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WIENS HAAT DOOR BEDROG BEDEKT IS, DIENS BOOSHEID ZAL IN DE GEMEENTE GODS GEOPENBAARD WORDEN (2)

Schriftlezing: Spreuken 26

Tekst voor de prediking:
"De voorbijgaande, die zich vertoornt in een twist, die hem niet aangaat, is gelijk die een hond bij de oren grijpt. Gelijk een, die zich veinst te razen, die vuursprankelen, pijlen en dodelijke dingen werpt; alzo is een man, die zijn naaste bedriegt, en zegt: Jok ik er niet mede? Als er geen hout is, gaat het vuur uit; en als er geen oorblazer is, wordt het gekijf gestild. De dove kool is om de vurige kool, en het hout om het vuur; alzo is een kijfachtig man, om twist te ontsteken. De woorden des oorblazers zijn als dergenen, die geslagen zijn, en die dalen in het binnenste des buiks. Brandende lippen, en een boos hart, zijn als een potscherf met schuim van zilver overtogen. Die haat draagt, houdt zich vreemd met zijn lippen; maar in zijn binnenste stelt hij bedrog aan. Als hij met zijn stem smeekt, geloof hem niet, want zeven gruwelen zijn in zijn hart. Wiens haat door bedrog bedekt is, diens boosheid zal in de gemeente geopenbaard worden. Die een kuil graaft, zal er in vallen, en die een steen wentelt, op hem zal hij wederkeren. Een valse tong haat degenen, die zij verbrijzelt; en een gladde mond maakt omstoting", Spr. 26:17-28.


------------------------------------------------------------------------------------------------

DE BEDRIEGLIJKE BOOG (LASTERTONG) VAN GODSDIENSTIGE VEINZERS PUBLIEK ONTMASKERD DOOR WOORD EN GEEST EN DOOR GOD ZWAAR BEZOCHT (1) - GPPB. (02-08-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE BEDRIEGLIJKE BOOG (LASTERTONG) VAN GODSDIENSTIGE VEINZERS PUBLIEK ONTMASKERD DOOR WOORD EN GEEST EN DOOR GOD ZWAAR BEZOCHT (1)

Schriftlezing: Hosea 7

Tekst voor de prediking:
"Zij keren zich, maar niet tot den Allerhoogste, zij zijn als een bedriegelijke boog; hun vorsten vallen door het zwaard; vanwege de gramschap hunner tong; dit is hunlieder bespotting in Egypteland", Hosea 7:16.

"En zij weken terug, en handelden trouwelooslijk, gelijk hun vaders; zij zijn omgekeerd, als een bedriegelijke boog", Psalm 78:57.

"Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein; elk der takken loopt over den muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan, en beschoten, en hem gehaat; maar zijn boog is in stijvigheid gebleven, en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden, door de handen van den Machtige Jakobs; daarvan is hij een herder, een steen Israels", Gen. 49:22-24.


-----------------------------------------------------------------------------------------

GOD REDT EN VERSTERKT ZIJN VOLK IN HET MIDDEN HUNNER BENAUWDHEDEN (2) - GPPB. (26-07-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD REDT EN VERSTERKT ZIJN VOLK IN HET MIDDEN HUNNER BENAUWDHEDEN (2)

Schriftlezing: Psalm 138

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van David. Ik zal U loven met mijn gehele hart; in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt. Ten dage, als ik riep, zo hebt Gij mij verhoord; Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen U, o HEERE! loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen Uws monds. En zij zullen zingen van de wegen des HEEREN, want de heerlijkheid des HEEREN is groot. Want de HEERE is hoog, nochtans ziet Hij den nederige aan, en den verhevene kent Hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij. De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE! is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen", Ps. 138.

Dat betekent dat al degenen (dominees, belijders en koningen) die de leer en de kerkorde van Christus overtreden (o.a. met censuurloosheid jegens roepende zonden van kerk, land en volk, door de refobrede ingekankerde refo-diabolisering van Gods geroepen getuigen, en door de invoering en kerkelijke kerstening van satanische wetten), en Gods geroepen getuigen vervolgen die daartegen getuigen, tot Zijn vijanden behoren en door Hem met tijdelijke oordelen gestraft en voor eeuwig verdoemd zullen worden als zij zich niet publiek tot God bekeren.


-----------------------------------------------------------------------------------------

DE AANGEBODEN VERLOSSING DER GLOBALISTEN GEWEIGERD DOOR GODS WARE VOLK EN KNECHTEN (1) - GPPB. (26-07-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE AANGEBODEN VERLOSSING DER GLOBALISTEN GEWEIGERD DOOR GODS WARE VOLK EN KNECHTEN (1)

Schriftlezing: Hebreen 11

Tekst voor de prediking:
"En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon, en Barak, en Samson, en Jeftha, en David, en Samuel, en de profeten; welken door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt; de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in den krijg sterk geworden zijn, heirlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht; de vrouwen hebben hare doden uit de opstanding weder gekregen; en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geselen geproefd, en ook banden en gevangenis; zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht; hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen; verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde; (welker de wereld niet waardig was) hebben in woestijnen gedoold, en op bergen, en in spelonken, en in holen der aarde. En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen; alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden", Hebr. 11:32-40.

Dat betekent dat al degenen (dominees, belijders en koningen) die de leer en de kerkorde van Christus overtreden (o.a. met censuurloosheid jegens roepende zonden van kerk, land en volk, door de refobrede ingekankerde refo-diabolisering van Gods geroepen getuigen, en door de invoering en kerkelijke kerstening van satanische wetten), en Gods geroepen getuigen vervolgen die daartegen getuigen, tot Zijn vijanden behoren en door Hem met tijdelijke oordelen gestraft en voor eeuwig verdoemd zullen worden als zij zich niet publiek tot God bekeren.


-----------------------------------------------------------------------------------------

CHRISTUS IS DE EERSTGEBOREN ZOON DES VADERS, HET HOOFD DER KERK EN GESTELD BOVEN ALLE KONINGEN DER AARDE (2) - GPPB. (19-07-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS IS DE EERSTGEBOREN ZOON DES VADERS, HET HOOFD DER KERK EN BOVEN ALLE KONINGEN DER AARDE GESTELD (2)

Schriftlezing: Psalm 89

Tekst voor de prediking:
"Ook zal Ik Hem ten Eerstgeborenen Zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde", Ps. 89:28.

"Ik heb toch Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid", Ps. 2:6.


Dat betekent dat al degenen (dominees, belijders en koningen) die de leer en de kerkorde van Christus overtreden (o.a. met censuurloosheid jegens roepende zonden van kerk, land en volk en door de invoering en kerkelijke kerstening van satanische wetten), en Gods geroepen getuigen vervolgen die daartegen getuigen, tot Zijn vijanden behoren en door Hem met tijdelijke oordelen gestraft en voor eeuwig verdoemd zullen worden als zij zich niet publiek tot God bekeren.


-----------------------------------------------------------------------------------------

IK TOCH HEB MIJN KONING GEZALFD OVER SION DEN BERG MIJNER HEILIGHEID (1) - GPPB. (19-07-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IK TOCH HEB MIJN KONING GEZALFD OVER SION DEN BERG MIJNER HEILIGHEID (1)

Schriftlezing: Psalm 1 en 2

Tekst voor de prediking:
"Ik heb toch Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid", Ps. 2:6.

Dat betekent dat al degenen (dominees, belijders en koningen) die de leer en de kerkorde van Christus overtreden (o.a. met censuurloosheid jegens roepende zonden van kerk, land en volk en door de invoering en kerkelijke kerstening van satanische wetten), en Gods geroepen getuigen vervolgen die daartegen getuigen, tot Zijn vijanden behoren en door Hem met tijdelijke oordelen gestraft en voor eeuwig verdoemd zullen worden als zij zich niet publiek tot God bekeren.


-----------------------------------------------------------------------------------------

VOOR GODS WARE VOLK EN ZIJN GEROEPEN KNECHTEN GELDT: WACHT U VOOR DE GRUWELIJKE MENSEN! (2) - GPPB. (12-07-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOOR GODS WARE VOLK EN ZIJN GEROEPEN KNECHTEN GELDT: "WACHT U VOOR DE GRUWELIJKE MENSEN!" (2)

Schriftlezing: 2 Petrus 3

Tekst voor de prediking:
"En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft; gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid; maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen", 2 Pet. 3:15-18.

DE INHOUDSLOZE IZB-BRIEF VAN DS. C. BLENK E.A.: "Kerk heeft dringend profetisch beraad nodig" DOORGELICHT EN ALS VOLSLAGEN ONZIN VERWORPEN.


-----------------------------------------------------------------------------------------

VOOR GODS WARE VOLK EN ZIJN GEROEPEN KNECHTEN GELDT: 'WACHT U VOOR DE MENSEN!' (1) - GPPB. (12-07-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOOR GODS WARE VOLK EN ZIJN GEROEPEN KNECHTEN GELDT: "WACHT U VOOR DE MENSEN!" (1)

Schriftlezing: Mattheus 10

Tekst voor de prediking:
"Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen", Matth. 10:17.

Bijbelse vrijmaking van het onwettig indrukken van de preekknop, dat gepaard gaat met een gemakzuchtig en blijvend verzuim van het bijwonen van de wettige vergadering van de gemeente Gods, de prediking en de sacramenten, nader verklaard

DE INHOUDSLOZE IZB-BRIEF VAN DS. C. BLENK E.A.: "Kerk heeft dringend profetisch beraad nodig" DOORGELICHT EN ALS VOLSLAGEN ONZIN VERWORPEN.


-----------------------------------------------------------------------------------------

GODS WARE VOLK ZAL DE ONDERLINGE BIJEENKOMST VAN DE GEMEENTE GODS NIET NALATEN, GELIJK VELE HYPOCRIETEN WEL DIE GEWOONTE HEBBEN (2) - GPPB. (05-07-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

Gratis schijfruimte bijgekregen! - uploading preken weer mogelijk

Klik hier
GODS WARE VOLK ZAL DE ONDERLINGE BIJEENKOMST VAN DE GEMEENTE GODS NIET NALATEN, GELIJK VELE HYPOCRIETEN WEL DIE GEWOONTE HEBBEN (2)

Schriftlezing: Hebreen 10

Tekst voor de prediking:
"En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden", Hebr. 10:25-27.


-----------------------------------------------------------------------------------------

HANDELINGEN 4 VERS 1b BEWIJST DAT HET SANHEDRIN EN DE REFOKERKEN DE KROONRECHTEN VAN CHRISTUS VERTRAPPEN, MET NAME OMDAT ZIJ DE OVERHEID BESLISSINGSBEVOEGDHEID VERLENEN IN DE KERK, TERWIJL DE LEVENDE LEDEN VAN CHRISTUS VAN EEN ZIEL EN VAN EEN GEEST ZIJN EN ALLEEN HEM EREN IN ZIJN KROONRECHTEN (1) - GPPB. (07-07-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HANDELINGEN 4 VERS 1b BEWIJST DAT HET SANHEDRIN EN DE REFOKERKEN DE KROONRECHTEN VAN CHRISTUS VERTRAPPEN, MET NAME OMDAT ZIJ DE OVERHEID BESLISSINGSBEVOEGDHEID VERLENEN IN DE KERK, TERWIJL DE LEVENDE LEDEN VAN CHRISTUS VAN EEN ZIEL EN VAN EEN GEEST ZIJN EN ALLEEN HEM EREN, OOK IN ZIJN KROONRECHTEN (1)

Schriftlezing: Handelingen 4

Tekst voor de prediking:
"En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen, en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God, en zeiden: Heere! Gij zijt de God, Die gemaakt hebt den hemel, en de aarde, en de zee, en alle dingen, die in dezelve zijn. Die door den mond van David Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenen, en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn te zamen opgestaan, en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen den Heere, en tegen Zijn Gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, Welken Gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israels; om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken; daarin, dat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door den Naam van Uw heilig Kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid. En de menigte van degenen, die geloofden, was een hart en een ziel; en niemand zeide, dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van den Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen", Hand. 4:24-33.


-----------------------------------------------------------------------------------------

DE DOCHTER VAN JEFTHA OMHELST HAAR MAAGDOM KRACHTENS DE GELOFTE DIE JEFTHA AAN DE HEERE HAD GEDAAN (2) - GPPB. (28-06-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DOCHTER VAN JEFTHA OMHELST HAAR MAAGDOM KRACHTENS DE GELOFTE DIE JEFTHA AAN DE HEERE HAD GEDAAN (2)

Schriftlezing: Richteren 11

Tekst voor de prediking:
"En Jeftha beloofde den HEERE een gelofte, en zeide: Indien Gij de kinderen Ammons ganselijk in mijn hand zult geven; o zal het uitgaande, dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des HEEREN zijn, en ik zal het offeren ten brandoffer", Richt. 11:30-31.

"Toen nu Jeftha te Mizpa bij zijn huis kwam, ziet, zo ging zijn dochter uit hem tegemoet, met trommelen en met reien. Zij nu was alleen, een enig kind; hij had uit zich anders geen zoon of dochter. En het geschiedde, als hij haar zag, zo verscheurde hij zijn klederen, en zeide: Ach, mijn dochter! gij hebt mij ganselijk nedergebogen, en gij zijt onder degenen, die mij beroeren; want ik heb mijn mond opengedaan tot den HEERE, en ik zal niet kunnen teruggaan. En zij zeide tot hem: Mijn vader! hebt gij uw mond opengedaan tot den HEERE, doe mij, gelijk als uit uw mond gegaan is; naardien u de HEERE volkomene wraak gegeven heeft van uw vijanden, van de kinderen Ammons. Voorts zeide zij tot haar vader: Laat deze zaak aan mij geschieden: Laat twee maanden van mij af, dat ik heenga, en ga tot de bergen, en bewene mijn maagdom, ik en mijn gezellinnen. En hij zeide: Ga heen; en hij liet haar twee maanden gaan. Toen ging zij heen met haar gezellinnen, en beweende haar maagdom op de bergen. En het geschiedde ten einde van twee maanden dat zij tot haar vader wederkwam, die aan haar volbracht zijn gelofte, die hij beloofd had; en zij heeft geen man bekend. Voorts werd het een gewoonheid in Israel, dat de dochteren Israels van jaar tot jaar heengingen, om de dochter van Jeftha, den Gileadiet, aan te spreken, vier dagen in het jaar", Richt. 11:34-40.


-----------------------------------------------------------------------------------------

NADAB EN ABIHU GEBRUIKTEN VREEMD VUUR EN WERDEN DOODGEBLIKSEMD DOOR HET HEMELVUUR, WELKS OORDEEL OOK RUST OP HET VREEMDE VUUR DER REFOKERKEN (1) - GPPB. (28-06-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NADAB EN ABIHU GEBRUIKTEN VREEMD VUUR EN WERDEN DOODGEBLIKSEMD DOOR HET HEMELVUUR, WELKS OORDEEL OOK RUST OP HET VREEMDE VUUR DER REFOKERKEN (1)

Schriftlezing: Leviticus 10

Tekst voor de prediking:
"En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat, en deden vuur daarin, en leiden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des HEEREN, hetwelk hij hen niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des HEEREN, en verteerde hen; en zij stierven voor het aangezicht des HEEREN. En Mozes zeide tot Aaron: Dat is het, wat de HEERE gesproken heeft, zeggende: In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk zal Ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zweeg stil", Lev. 10:1-3.

"En Mozes zocht zeer naarstiglijk den bok des zondoffers; en ziet, hij was verbrand. Dies was hij op Eleazar en op Ithamar, de overgebleven zonen van Aaron, zeer toornig, zeggende: Waarom hebt gij dat zondoffer niet gegeten in de heilige plaats? Want het is een heiligheid der heiligheden, en Hij heeft u dat gegeven, opdat gij de ongerechtigheid der vergadering zoudt dragen, om over die verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN. Ziet, deszelfs bloed is niet binnen in het heiligdom gedragen; gij moest dat ganselijk gegeten hebben in het heiligdom, gelijk als ik geboden heb", Lev. 10:16-18.


-----------------------------------------------------------------------------------------

NABETRACHTING HEILIG AVONDMAAL - DE ROEPING TOT HET GROTE AVONDMAAL DOOR DE HALSSTARRIGE BELIJDERS VERWORPEN EN VERVOLGENS GEGEVEN AAN HET UITSCHOT DER WERELD (2) - GPPB. (21-06-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NABETRACHTING HEILIG AVONDMAAL - DE ROEPING TOT HET GROTE AVONDMAAL DOOR DE HALSSTARRIGE REFO-BELIJDERS VERWORPEN EN VERVOLGENS GEGEVEN AAN HET UITSCHOT DER WERELD (2)

Schriftlezing: Lukas 14

Tekst voor de prediking:
"Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure des avondmaals, om den genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen zich eendrachtelijk te ontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En dezelve dienstknecht weder gekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zeide tot zijn dienstknecht: Ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen, en verminkten, en kreupelen, en blinden hier in. En de dienstknecht zeide: Heere, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde; want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen: Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn", Luk. 14:16-26.


-----------------------------------------------------------------------------------------

BEDIENING HEILIG AVONDMAAL - DAVID GETUIGT VANUIT DE GEMEENSCHAP MET CHRISTUS TOT DE LEVENDE KERK VAN ALLE TIJDEN EN PLAATSEN, OM NIET ALLEEN UIT CHRISTUS TE LEVEN, MAAR OOK OM VOOR HEM TE LEVEN (1) - GPPB. (21-06-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BEDIENING HEILIG AVONDMAAL - DAVID GETUIGT VANUIT DE GEMEENSCHAP MET CHRISTUS TOT DE LEVENDE KERK VAN ALLE TIJDEN EN PLAATSEN, OM NIET ALLEEN UIT CHRISTUS TE LEVEN, MAAR OOK OM VOOR HEM TE LEVEN (1)

Schriftlezing: Johannes 10

Tekst voor de prediking:
"Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen", Ps. 23.


-----------------------------------------------------------------------------------------

VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL - ZEG DEN KINDEREN ISRAELS DAT ZIJ VOORTTREKKEN (2) - GPPB. (14-06-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL - ZEG DEN KINDEREN ISRAELS DAT ZIJ VOORTTREKKEN (2)

Schriftlezing: Exodus 14

Tekst voor de prediking:
"De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Wat roept gij tot Mij? Zeg den kinderen Israels, dat zij voorttrekken. En gij, hef uw staf op, en strek uw hand uit over de zee, en klief dezelve, dat de kinderen Israels door het midden der zee gaan op het droge", Ex. 14:14-16.


-----------------------------------------------------------------------------------------

DAVIDS GEBED EN DE UITREDDING UIT DE RUISENDE KUIL EN HET MODDERIG SLIJK TEN OORLOG (1) - GPPB. (14-06-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVIDS GEBED EN DE UITREDDING UIT DE RUISENDE KUIL EN HET MODDERIG SLIJK TEN OORLOG (1)

Schriftlezing: Psalm 40

Tekst voor de prediking:
"Davids psalm, voor den opperzangmeester. Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord. En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onzen Gode; velen zullen het zien, en vrezen, en op den HEERE vertrouwen. Welgelukzalig is de man, die den HEERE tot zijn vertrouwen stelt, en niet omziet naar de hovaardigen, en die tot leugen afwijken. Gij, o HEERE, mijn God! hebt Uw wonderen en Uw gedachten aan ons vele gemaakt, men kan ze niet in orde bij U verhalen; zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geeist", Ps. 40:1-6.


-----------------------------------------------------------------------------------------

MOZES BEZINGT IN ZIJN ZWANENZANG DE GROOTHEID GODS, DE GANG VAN HET VOLK ISRAEL EN DE ONDERGANG VAN DEGENEN DIE DE WIJNGAARD DES HEEREN VERSODOMISEREN, ZOALS ALLE REFOKERKEN/DOMINEES MET EEN VROOM GEZICHT DOEN (2) - GPPB. (07-06-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MOZES BEZINGT IN ZIJN ZWANENZANG DE GROOTHEID GODS, DE GANG VAN HET VOLK ISRAEL EN DE ONDERGANG VAN DEGENEN DIE DE WIJNGAARD DES HEEREN VERSODOMISEREN, ZOALS ALLE REFOKERKEN/DOMINEES MET EEN VROOM GEZICHT DOEN (2)

Schriftlezing: Deuteronomium 32

Tekst voor de prediking:
"Toen sprak Mozes, voor de oren der ganse gemeente van Israel, de woorden dezes lieds, totdat zij voltrokken waren. Neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken; en de aarde hore de redenen mijns monds. Mijn leer druipe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw; als een stofregen op de grasscheutjes, en als druppelen op het kruid. Want ik zal den Naam des HEEREN uitroepen; geeft onzen God grootheid! Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij. Hij heeft het tegen Hem verdorven; het zijn Zijn kinderen niet; de schandvlek is hun; het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Zult gij dit den HEERE vergelden, gij, dwaas en onwijs volk! Is Hij niet uw Vader, Die u verkregen, Die u gemaakt en u bevestigd heeft? Gedenk aan de dagen van ouds; merk op de jaren van elk geslacht; vraag uw vader, die zal het u bekend maken, uw ouden, en zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israels. Want des HEEREN deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve. Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken; zo leidde hem de HEERE alleen, en er was geen vreemd god met hem. Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds; en Hij deed hem honig zuigen uit de steenrots, en olie uit den kei der rots; boter van koeien, en melk van klein vee, met het vet der lammeren en der rammen, die in Bazan weiden, en der bokken, met het vette der nieren van tarwe; en het druivenbloed, reinen wijn, hebt gij gedronken. Als nu Jeschurun vet werd, zo sloeg hij achteruit (gij zijt vet, gij zijt dik, ja, met vet overdekt geworden!); en hij liet God varen, Die hem gemaakt heeft, en versmaadde den Rotssteen zijns heils. Zij hebben Hem tot ijver verwekt door vreemde goden; door gruwelen hebben zij Hem tot toorn verwekt. Zij hebben aan de duivelen geofferd, niet aan God; aan de goden, die zij niet kenden; nieuwe, die van nabij gekomen waren, voor dewelke uw vaders niet geschrikt hebben. Den Rotssteen, Die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten; en gij hebt in vergetenis gesteld den God, Die u gebaard heeft. Als het de HEERE zag, zo versmaadde Hij hen, uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. En Hij zeide: Ik zal Mijn aangezicht van hen verbergen; Ik zal zien, welk hunlieder einde zal wezen; want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen, in welke geen trouw is. Zij hebben Mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden; Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen, die geen volk zijn; door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken. Want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, en zal bernen tot in de onderste hel, en zal het land met zijn inkomst verteren, en de gronden der bergen in vlam zetten. Ik zal kwaden over hen hopen; Mijn pijlen zal Ik op hen verschieten. Uitgeteerd zullen zij zijn van honger, opgegeten van den karbonkel en bitter verderf; en Ik zal de tanden der beesten onder hen schikken, met vurig venijn van slangen des stofs. Van buiten zal het zwaard beroven, en uit de binnenkameren de verschrikking; ook den jongeling, ook de jonge dochter, het zuigende kind met den grijzen man. Ik zeide: In alle hoeken zoude Ik hen verstrooien; Ik zoude hun gedachtenis van onder de mensen doen ophouden; ten ware, dat Ik de toornigheid des vijands schroomde, dat niet hun tegenpartijen zich vreemd mochten houden; dat zij niet mochten zeggen: Onze hand is hoog geweest; de HEERE heeft dit alles niet gewrocht. Want zij zijn een volk, dat door raadslagen verloren gaat, en er is geen verstand in hen. O, dat zij wijs waren; zij zouden dit vernemen, zij zouden op hun einde merken. Hoe zoude een enige duizend jagen, en twee tien duizend doen vluchten, ten ware, dat hunlieder Rotssteen hen verkocht, en de HEERE hen overgeleverd had? Want hun rotssteen is niet gelijk onze Rotssteen, zelfs onze vijanden rechters zijnde. Want hun wijnstok is uit den wijnstok van Sodom, en uit de velden van Gomorra; hun wijndruiven zijn vergiftige wijndruiven; zij hebben bittere bezien. Hun wijn is vurig drakenvenijn, en een wreed adderenvergift. Is dat niet bij Mij opgesloten, verzegeld in Mijn schatten? Mijn is de wraak en de vergelding, ten tijde als hunlieder voet zal wankelen; want de dag huns ondergangs is nabij, en de dingen, die hun zullen gebeuren, haasten. Want de HEERE zal aan Zijn volk recht doen, en het zal Hem over Zijn knechten berouwen; want Hij zal zien, dat de hand is weggegaan, en de beslotene en verlatene niets is. Dan zal Hij zeggen: Waar zijn hun goden; de rotssteen, op welken zij betrouwden? Welker slachtofferen vet zij aten, welker drankofferen wijn zij dronken; dat zij opstaan en u helpen, dat er verberging voor u zij. Ziet nu, dat Ik, Ik DIE ben, en geen God met Mij, Ik dood en maak levend; Ik versla en Ik heel; en er is niemand, die uit Mijn hand redt! Want Ik zal Mijn hand naar den hemel opheffen, en Ik zal zeggen: Ik leef in eeuwigheid! Indien Ik Mijn glinsterend zwaard wette, en Mijn hand ten gerichte grijpt, zo zal Ik wraak op Mijn tegenpartijen doen wederkeren, en Mijn hateren vergelden. Ik zal Mijn pijlen dronken maken van bloed, en Mijn zwaard zal vlees eten; van het bloed des verslagenen en des gevangenen, van het hoofd af zullen er wraken des vijands zijn. Juicht, gij heidenen, met Zijn volk! want Hij zal het bloed Zijner knechten wreken; en Hij zal de wraak op Zijn tegenpartijen doen wederkeren, en verzoenen Zijn land en Zijn volk", Deut. 31:30-32:1-43.


-----------------------------------------------------------------------------------------

DE PREDIKING VAN DE PROFEET ODED KLINKT OOK IN ONZE DAGEN DOOR, JEGENS DE GLOBALISTISCHE SLAVERNIJ DIE DOOR DE REFOMEDIA EN DE REFOKERKEN WORDT TOEGEJUICHT (1) - GPPB. (07-06-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE PREDIKING VAN DE PROFEET ODED KLINKT OOK IN ONZE DAGEN DOOR, JEGENS DE GLOBALISTISCHE SLAVERNIJ DIE DOOR DE REFOMEDIA EN DE REFOKERKEN WORDT TOEGEJUICHT (1)

Schriftlezing: 2 Kronieken 28

Tekst voor de prediking:
"Aldaar nu was een profeet des HEEREN, wiens naam was Oded; die ging uit, het heir tegen, dat naar Samaria kwam, en zeide tot hen: Ziet, door de grimmigheid des HEEREN, des Gods uwer vaderen, over Juda, heeft Hij hen in uw hand gegeven, en gij hebt hen doodgeslagen in toornigheid, die tot aan den hemel raakt. Daartoe denkt gij nu de kinderen van Juda en Jeruzalem u tot slaven en slavinnen te onderwerpen; zijt gij het niet alleenlijk? Bij ulieden zijn schulden tegen den HEERE, uw God", 2 Kron. 28:9-10.


-----------------------------------------------------------------------------------------

PINKSTERDAG 2020 - EZECHIEL MOET OP GODS BEVEL DE GRUWELEN EN DE AFKOMST VAN HET AFHOERENDE VOLK ISRAEL IN BALLINGSCHAP BEKEND MAKEN EN DE HEERLIJKE STAAT WAARUIT ZIJ GEVALLEN IS (2) - GPPB. (31-05-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2020 - EZECHIEL MOET OP GODS BEVEL DE GRUWELEN EN DE AFKOMST VAN HET AFHOERENDE VOLK ISRAEL IN BALLINGSCHAP BEKEND MAKEN EN DE HEERLIJKE STAAT WAARUIT ZIJ GEVALLEN IS (2)

Schriftlezing: Ezechiel 16

Tekst voor de prediking:
"Verder geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend, en zeg: Alzo zegt de Heere HEERE tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten; uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethietische. En aangaande uw geboorten: ten dage, als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden; en gij waart niet met water gewassen, toen Ik u aanschouwde; gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windselen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen; maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dage, toen gij geboren waart. Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef! Ik heb u tot tien duizend, als het gewas des velds, gemaakt; en gij zijt gegroeid, en groot geworden, en zijt gekomen tot grote sierlijkheid; uw borsten zijn vast geworden, en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en ziet, uw tijd was de tijd der minne; zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit, en dekte uw naaktheid; ja, Ik zwoer u, en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere HEERE en gij werdt de Mijne. Daarna wies Ik u met water, en Ik spoelde uw bloed van u af, en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en Ik schoeide u met dassenvellen, en omgordde u met fijn linnen, en bedekte u met zijde. Ook versierde Ik u met sieraad, en deed armringen aan uw handen, en een keten aan uw hals. Desgelijks deed Ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht, en oorringen aan uw oren, en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen, en zijde, en gestikt werk; gij at meelbloem, en honig, en olie, en gij waart gans zeer schoon, en waart voorspoedig, dat gij een koninkrijk werdt. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid; want die was volmaakt door Mijn heerlijkheid, die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere HEERE. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid, en hebt gehoereerd vanwege uw naam; ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder, die voorbijging; voor hem was zij. En gij hebt van uw klederen genomen, en u gemaakt geplekte hoogten, en hebt daarop gehoereerd; zulks is niet gekomen, en zal niet geschieden. Daartoe hebt gij genomen de vaten uws sieraads van Mijn goud en van Mijn zilver, dat Ik u gegeven had, en gij hebt u mansbeelden gemaakt, en gij hebt met dezelve gehoereerd. En gij hebt uw gestikte klederen genomen, en hebt ze bedekt; en gij hebt Mijn olie en Mijn reukwerk voor hun aangezichten gesteld. En Mijn brood, hetwelk Ik u gaf, meelbloem en olie, en honig, waarmede Ik u spijsde, dat hebt gij ook voor hun aangezichten gesteld tot een liefelijken reuk; zo is het geschied, spreekt de Heere HEERE", Ezech. 16:1-15.

N.a.v. een Schriftverkrachtende Ezechiel-16-preek van GG-ds. G. van Maanen, het allegorische stappenplan van de onheilsleer van de Afscheiding, aangetoond en met Gods Woord verworpen. (Zie ook artikel in 2020 Theologie/Eindtijd Rubriek).


-----------------------------------------------------------------------------------------

PINKSTERDAG 2020 - DE GODDELIJKE ORDE VAN ELLENDE, VERLOSSING EN DANKBAARHEID IN DE PINKSTERPREDIKING VAN PETRUS (1) - GPPB. (31-05-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2020 - DE GODDELIJKE ORDE VAN ELLENDE, VERLOSSING EN DANKBAARHEID IN DE PINKSTERPREDIKING VAN PETRUS (1)

Schriftlezing: Handelingen 2

Tekst voor de prediking:
"Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden", Hand. 2:36-42.

N.a.v. een Schriftverkrachtende Ezechiel-16-preek van GG-ds. G. van Maanen, het allegorische stappenplan van de onheilsleer van de Afscheiding, aangetoond en met Gods Woord verworpen. (Zie ook artikel in 2020 Theologie/Eindtijd Rubriek).


-----------------------------------------------------------------------------------------

DE VALSE PROFETEN DIE EZECHIEL EN PAULUS OP GODS BEVEL MOESTEN ONTMASKEREN, WORDEN IN ONZE DAGEN GEDECOREERD (2) - GPPB. (24-05-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VALSE PROFETEN DIE EZECHIEL EN PAULUS OP GODS BEVEL MOESTEN ONTMASKEREN, WORDEN IN ONZE DAGEN GEDECOREERD (2)

Schriftlezing: Ezechiel 13

Tekst voor de prediking:
"Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen", Ef. 4:14.

"En gij, mensenkind, zet uw aangezicht tegen de dochteren uws volks, dewelke profeteren uit haar hart, en profeteer tegen haar; en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Wee die vrouwen, die kussens naaien voor alle okselen der armen, en maken hoofddeksels voor het hoofd van alle statuur, om de zielen te jagen! Zult gij de zielen Mijns volks jagen, en zult gij u de zielen in het leven behouden? En zult gij Mij ontheiligen bij Mijn volk, voor handvollen van gerst, en voor stukken broods, om zielen te doden, die niet zouden sterven, en om zielen in het leven te behouden, die niet zouden leven, door uw liegen tot Mijn volk, dat de leugen hoort? Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik wil aan uw kussens, waarmede gij aldaar de zielen jaagt naar de bloemhoven, en Ik zal ze uit uw armen wegscheuren; en Ik zal die zielen losmaken, de zielen, die gij jaagt naar de bloemhoven. Daartoe zal Ik uw hoofddeksels scheuren, en Mijn volk uit uw hand redden, zodat zij niet meer in uw hand zullen zijn tot een jacht; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben. Omdat gijlieden het hart des rechtvaardigen door valsheid hebt bedroefd gemaakt, daar Ik hem geen smart aangedaan heb; en omdat gij de handen des goddelozen gesterkt hebt, opdat hij zich van zijn bozen weg niet afkeren zou, dat Ik hem in het leven behield; daarom zult gij niet meer ijdelheid zien, noch waarzegging gebruiken; maar Ik zal Mijn volk uit uw hand redden, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben", Ezech. 13:17-23.


-----------------------------------------------------------------------------------------

CHRISTUS HEEFT DE GEVANGENIS GEVANGEN GENOMEN, ZIJN VOLK BEVRIJD EN DE KERKPOLITIEKE TEERLINGLIJDERS IN HUN KERKPOLITIEKE CASINO OPGESLOTEN (1) - GPPB. (24-05-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS HEEFT DE GEVANGENIS GEVANGEN GENOMEN, ZIJN VOLK BEVRIJD EN DE KERKPOLITIEKE TEERLINGLIJDERS IN HUN KERKPOLITIEKE CASINO OPGESLOTEN (1)

Schriftlezing: Efeze 4

Tekst voor de prediking:
"Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven", Ef. 4:8.


-----------------------------------------------------------------------------------------

HEMELVAARTSDAG 2020 - CHRISTUS IS TEN HEMEL GEVAREN OM GAVEN UIT TE DELEN AAN DE WEDERHORIGEN, REBELLEN EN OPSTANDELINGEN - GPPB. (21-05-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEMELVAARTSDAG 2020 - CHRISTUS IS TEN HEMEL GEVAREN OM GAVEN UIT TE DELEN AAN DE WEDERHORIGEN, REBELLEN EN OPSTANDELINGEN

Schriftlezing: Psalm 68

Tekst voor de prediking:
"Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God!" Ps. 68:19.

"Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven", Ef. 4:8.


-----------------------------------------------------------------------------------------

HABAKUK OP DE WACHTTOREN LEEST DE HEERE DE LES EN HET GODDELIJKE ANTWOORD DAAROP (2) - GPPB. (17-05-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HABAKUK OP DE WACHTTOREN LEEST DE HEERE DE LES EN HET GODDELIJKE ANTWOORD DAAROP (2)

Schriftlezing: Habakuk 2

Tekst voor de prediking:
"Ik stond op mijn wacht, en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien, wat Hij in mij spreken zou, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de HEERE, en zeide: Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin leze die voorbijloopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven", Hab. 2:1-4.


-----------------------------------------------------------------------------------------

EEN GETROUWE WACHTER IS OP DE WACHTTOREN GESTELD OM ZIJN SCHAPEN TE WAARSCHUWEN VOOR ALLERHANDE GEVAREN, ROEPENDE: 'EEN LEEUW, HEERE!' (1) - GPPB. (17-05-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN GETROUWE WACHTER IS OP DE WACHTTOREN GESTELD OM ZIJN SCHAPEN TE WAARSCHUWEN VOOR ALLERHANDE GEVAREN, ROEPENDE: "EEN LEEUW, HEERE!" (1)

Schriftlezing: Jesaja 21

Tekst voor de prediking:
"Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd: Ga heen, zet een wachter, laat hem aanzeggen, wat hij ziet. En hij zag een wagen, een paar ruiters, een wagen met ezels, een wagen met kemels; en hij merkte zeer nauw op, met grote opmerking. En hij riep: Een leeuw, Heere! ik sta op den wachttoren geduriglijk bij dag, en op mijn hoede zet ik mij ganse nachten", Jes. 21:6-8.


-----------------------------------------------------------------------------------------

DANIEL IN EN UIT DE LEEUWENKUIL GERED EN DE LOFPRIJZINGEN GODES VAN KONING DARIUS (2) - GPPB. (10-05-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DANIEL IN EN UIT DE LEEUWENKUIL GERED EN DE LOFPRIJZINGEN GODES VAN KONING DARIUS (2)

Schriftlezing: Daniel 6

Tekst voor de prediking:
"Toen beval de koning, en zij brachten Daniel voor, en wierpen hem in den kuil der leeuwen; en de koning antwoordde en zeide tot Daniel: Uw God, Dien gij geduriglijk eert, Die verlosse u! En er werd een steen gebracht, en op den mond des kuils gelegd: en de koning verzegelde denzelven met zijn ring, en met den ring zijner geweldigen, opdat de wil aangaande Daniel niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis, en overnachtte nuchteren, en liet geen vreugdespel voor zich brengen; en zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in den vroegen morgenstond met het licht op, en hij ging met haast henen tot den kuil der leeuwen. Als hij nu tot den kuil genaderd was, riep hij tot Daniel met een droeve stem; de koning antwoordde en zeide tot Daniel: O Daniel, gij knecht des levenden Gods! heeft ook uw God, Dien gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen. Toen sprak Daniel tot den koning: O koning, leef in eeuwigheid! Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en Hij heeft den muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor Hem onschuld in mij gevonden is; ook heb ik, o koning! tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelven zeer vrolijk, en zeide, dat men Daniel uit den kuil trekken zou. Toen Daniel uit den kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, dewijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning, en zij brachten die mannen voor, die Daniel overluid beschuldigd hadden, en zij wierpen in den kuil der leeuwen hen, hun kinderen, en hun vrouwen; en zij kwamen niet op den grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen, zij vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natien en tongen, die op de ganse aarde woonden: Uw vrede worde vermenigvuldigd! Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beve en siddere voor het aangezicht van den God van Daniel; want Hij is de levende God, en bestendig in eeuwigheden, en Zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en Zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt, en Hij doet tekenen en wonderen in den hemel en op de aarde; Die heeft Daniel uit het geweld der leeuwen verlost. Deze Daniel nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius, en in het koninkrijk van Kores, den Perziaan", Dan. 6:17-29.


-----------------------------------------------------------------------------------------

AL GODS KINDEREN HEBBEN ZICH ALS MENE, MENE, TEKEL UPHARSIN VOOR GOD LEREN KENNEN EN IN DAT OORDEEL ZIJN ZE DOOR CHRISTUS GERED (1) - GPPB. (10-05-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AL GODS KINDEREN HEBBEN ZICH ALS MENE, MENE, TEKEL UPHARSIN VOOR GOD LEREN KENNEN EN IN DAT OORDEEL ZIJN ZE DOOR CHRISTUS GERED (1)

Schriftlezing: Daniel 5

Tekst voor de prediking:
"Dit nu is het schrift, dat daar getekend is: MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN. Dit is de uitlegging dezer woorden: MENE; God heeft uw koninkrijk geteld, en Hij heeft het voleind. TEKEL; gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden. PERES; uw koninkrijk is verdeeld, en het is den Meden en den Perzen gegeven", Dan. 5:26-28.


------------------------------------------------------------------------------------------

CHRISTUS WEIDT DE KUDDE ZIJNER ERFENIS MET ZIJN STAF, DIE GEEN DEUREN NOCH GRENDELS HEEFT, DIE ALLEEN WONEN (2) - GPPB. (03-05-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS WEIDT DE KUDDE ZIJNER ERFENIS MET ZIJN STAF, DIE GEEN DEUREN NOCH GRENDELS HEEFT, DIE ALLEEN WONEN (2)

Schriftlezing: Micha 7

Tekst voor de prediking:
"Gij dan, weid Uw volk met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont, in het woud, in het midden van een vruchtbaar land; laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds", Micha 7:14.

"Maakt u op, trekt op tegen het volk, dat rust heeft, dat in zekerheid woont, spreekt de HEERE; dat geen deuren noch grendel heeft, die alleen wonen", Jer. 49:31.


------------------------------------------------------------------------------------------

DE ROTSSTEEN CHRISTUS, WAARUIT DE VRIJGEKOCHTEN DES HEEREN GEHOUWEN EN VOORTGEKOMEN ZIJN UIT DE DOORBOORDE ZIJDE VAN CHRISTUS EN HIJ RIEP ABRAHAM TOEN HIJ ALLEEN WAS (1) - GPPB. (03-05-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ROTSSTEEN CHRISTUS, WAARUIT DE VRIJGEKOCHTEN DES HEEREN GEHOUWEN EN VOORTGEKOMEN ZIJN UIT DE DOORBOORDE ZIJDE VAN CHRISTUS EN HIJ RIEP ABRAHAM TOEN HIJ ALLEEN WAS (1)

Schriftlezing: Jesaja 51

Tekst voor de prediking:
"Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham, ulieder vader, en Sara, die ulieden gebaard heeft; want Ik riep hem, toen hij nog alleen was, en Ik zegende hem, en Ik vermenigvuldigde hem. Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als den hof des HEEREN; vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs", Jes. 51:1-3.


------------------------------------------------------------------------------------------

DE ZEVEN LAATSTE PLAGEN EN DE VERNIETIGING VAN HET RIJK VAN DE ANTICHRIST EN HAAR PROTESTANTSE BIJWIJVEN (2) - GPPB. (26-04-2020)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ZEVEN LAATSTE PLAGEN EN DE VERNIETIGING VAN HET RIJK VAN DE ANTICHRIST EN HAAR PROTESTANTSE BIJWIJVEN (2)

Schriftlezing: Openbaring 16 en 17

Tekst voor de prediking:
"En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde. En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden", Openb. 16:1-2.

"En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering", Openb. 17:2-6.

"Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen", Openb. 17:13-14.


Note: Rome heeft de wet teniet gedaan door de sabbatsheiliging op de zevende dag der week in te wisselen voor de zondag en dat doet ook het protestantisme. Gods wet blijft echter ten volle van kracht en ook het vierde gebod blijft eeuwig onveranderlijk. Het ware geloof vervult ook ten volle het vierde gebod, echter niet door het doe-dat der wet, maar door het geloof in de Wetsvervuller.
De zevendedags-adventisten slaan volledig door naar het doe-dat der wet en hebben Christus ingewisseld voor Mozes en noemen de sabbatsheiliging op de eerste dag der week, "het teken van het beest", hetgeen een godslasterlijke miskenning is van de geestelijke geboortedag van de opgestane Christus op de eerste dag der week; een miskenning van Christus als de volmaakte Wetsvervuller en een aanslag op het ware geloof, door welks geloof Gods ware kinderen Christus als hun volmaakte plaatsbekledende Wetsvervuller eren op Zijn geestelijke geboortedag, de eerste dag der week, en daarmee de ganse wet en ook het vierde gebod, de sabbatsheiliging op de zevende dag, door het geloof in Christus bevestigen.


------------------------------------------------------------------------------------------

DEGENEN DIE HET BEEST, ZIJN BEELD, ZIJN NAAM EN HET GETAL ZIJNS NAAMS OVERWINNEN EN DEGENEN DIE HET BEELD VAN HET BEEST AANBIDDEN EN WAT HET BEELD IS (1) - GPPB. (26-04-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEGENEN DIE HET BEEST, ZIJN BEELD, ZIJN NAAM EN HET GETAL ZIJNS NAAMS OVERWINNEN EN DEGENEN DIE HET BEELD VAN HET BEEST AANBIDDEN EN WAT HET BEELD IS (1)

Schriftlezing: Openbaring 15, Openb. 16:1-3.

Tekst voor de prediking:
"En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; en zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden", Openb. 15:2-5.

"En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde. En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden", Openb. 16:1-2.

"En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen", Openb. 17:3.


Note: Rome heeft de wet teniet gedaan door de sabbatsheiliging op de zevende dag der week in te wisselen voor de zondag en dat doet ook het protestantisme. Gods wet blijft echter ten volle van kracht en ook het vierde gebod blijft eeuwig onveranderlijk. Het ware geloof vervult ook ten volle het vierde gebod, echter niet door het doe-dat der wet, maar door het geloof in de Wetsvervuller.
De zevendedags-adventisten slaan volledig door naar het doe-dat der wet en hebben Christus ingewisseld voor Mozes en noemen de sabbatsheiliging op de eerste dag der week, "het teken van het beest", hetgeen een godslasterlijke miskenning is van de geestelijke geboortedag van de opgestane Christus op de eerste dag der week; een miskenning van Christus als de volmaakte Wetsvervuller en een aanslag op het ware geloof, door welks geloof Gods ware kinderen Christus als hun volmaakte plaatsbekledende Wetsvervuller eren op Zijn geestelijke geboortedag, de eerste dag der week, en daarmee de ganse wet en ook het vierde gebod, de sabbatsheiliging op de zevende dag, door het geloof in Christus bevestigen.


------------------------------------------------------------------------------------------

GODS GEROEPEN HEILIGEN ZIJN OOK AAN HUN VOORHOOFDEN GETEKEND, NL. DOOR HET ZEGEL GODS EN ZIJ ALLEEN ZULLEN VOLHARDEN IN HET BEWAREN VAN GODS GEBODEN EN HET GELOOF VAN JEZUS (2) - GPPB. (19-04-2020)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS GEROEPEN HEILIGEN ZIJN OOK AAN HUN VOORHOOFDEN GETEKEND, NL. DOOR HET ZEGEL GODS EN ZIJ ALLEEN ZULLEN VOLHARDEN IN HET BEWAREN VAN GODS GEBODEN EN HET GELOOF VAN JEZUS (2)

Schriftlezing: Openbaring 14

Tekst voor de prediking:
"Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus", Openb. 14:12.

Note: Rome heeft de wet teniet gedaan door de sabbatsheiliging op de zevende dag der week in te wisselen voor de zondag en dat doet ook het protestantisme. Gods wet blijft echter ten volle van kracht en ook het vierde gebod blijft eeuwig onveranderlijk. Het ware geloof vervult ook ten volle het vierde gebod, echter niet door het doe-dat der wet, maar door het geloof in de Wetsvervuller (luister de preek).
De zevendedags-adventisten slaan volledig door naar het doe-dat der wet en hebben Christus ingewisseld voor Mozes en noemen de sabbatsheiliging op de eerste dag der week, "het teken van het beest", hetgeen een godslasterlijke miskenning is van de geestelijke geboortedag van de opgestane Christus op de eerste dag der week; een miskenning van Christus als de volmaakte Wetsvervuller en een aanslag op het ware geloof, door welks geloof Gods ware kinderen Christus als hun volmaakte plaatsbekledende Wetsvervuller eren op Zijn geestelijke geboortedag, de eerste dag der week, en daarmee de ganse wet en ook het vierde gebod, de sabbatsheiliging op de zevende dag, door het geloof in Christus bevestigen.


------------------------------------------------------------------------------------------

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST, ZIJN NAAM EN HET GETALS ZIJNS NAAMS -666-, WELKS MERKTEKEN DE NAAMCHRISTENEN, INCLUSIEF HET GROS REFO-BELIJDERS, ZULLEN AANVAARDEN EN HET BEEST ZULLEN AANBIDDEN (1) - GPPB. (19-04-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET MERKTEKEN VAN HET BEEST, ZIJN NAAM EN HET GETALS ZIJNS NAAMS -666-, WELKS MERKTEKEN DE NAAMCHRISTENEN, INCLUSIEF HET GROS REFO-BELIJDERS, ZULLEN AANVAARDEN EN HET BEEST ZULLEN AANBIDDEN (1)

Schriftlezing: Openbaring 13

Tekst voor de prediking:
"En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; en dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig", Openb. 13:16-18.

Note: Rome heeft de wet teniet gedaan door de sabbatsheiliging op de zevende dag der week in te wisselen voor de zondag en dat doet ook het protestantisme. Gods wet blijft echter ten volle van kracht en ook het vierde gebod blijft eeuwig onveranderlijk. Het ware geloof vervult ook ten volle het vierde gebod, echter niet door het doe-dat der wet, maar door het geloof in de Wetsvervuller (luister de preek).
De zevendedags-adventisten slaan volledig door naar het doe-dat der wet en hebben Christus ingewisseld voor Mozes en noemen de sabbatsheiliging op de eerste dag der week, "het teken van het beest", hetgeen een godslasterlijke miskenning is van de geestelijke geboortedag van de opgestane Christus op de eerste dag der week; een miskenning van Christus als de volmaakte Wetsvervuller en een aanslag op het ware geloof, door welks geloof Gods ware kinderen Christus als hun volmaakte plaatsbekledende Wetsvervuller eren op Zijn geestelijke geboortedag, de eerste dag der week, en daarmee de ganse wet en ook het vierde gebod, de sabbatsheiliging op de zevende dag, door het geloof in Christus bevestigen.

------------------------------------------------------------------------------------------

PAASDAG 2020 - PAAS-PNIEL TE EMMAUS - EN HIJ HIELD ZICH ALSOF HIJ VERDER GAAN ZOU, EN ZIJ DWONGEN HEM (2) - GPPB. (12-04-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PAASDAG 2020 - PAAS-PNIEL TE EMMAUS - EN HIJ HIELD ZICH ALSOF HIJ VERDER GAAN ZOU, EN ZIJ DWONGEN HEM (2)

Schriftlezing: Markus 16

Tekst voor de prediking:
"En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naar toegingen; en Hij hield Zich, alsof Hij verder gaan zou. En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven. En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg, en als Hij ons de Schriften opende? En zij, opstaande ter zelfder ure, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven samenvergaderd, en die met hen waren; welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En zij vertelden, hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken des broods", Luk. 24:28-35.


------------------------------------------------------------------------------------------

PAASDAG 2020 - DE OPGESTANE LEVENSVORST BEDIENT TWEE VAN ZIJN DIEPBEDROEFDE EMMAUS-DISCIPELEN MET HET GESCHREVEN WOORD (1) - GPPB. (12-04-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PAASDAG 2020 - DE OPGESTANE LEVENSVORST BEDIENT TWEE VAN ZIJN DIEPBEDROEFDE EMMAUS-DISCIPELEN MET HET GESCHREVEN WOORD (1)

Schriftlezing: Lukas 24

Tekst voor de prediking:
"En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek, dat zestig stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus; en zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden. En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn? En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten Denzelven overgeleverd hebben tot het oordeel des doods, en Hem gekruisigd hebben. En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israel verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in den morgenstond aan het graf geweest zijn; en Zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden, dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen, dat Hij leeft. En sommigen dergenen, die met ons zijn, gingen heen tot het graf, en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden; maar Hem zagen zij niet. En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was", Luk. 24:13-27.


------------------------------------------------------------------------------------------

GOEDE VRIJDAG 2020 - DE DOOD VAN CHRISTUS GEDENKEN IS ALLEEN MOGELIJK ALS WIJ MET CHRISTUS GESTORVEN ZIJN - GPPB. (10-04-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOEDE VRIJDAG 2020 - DE DOOD VAN CHRISTUS GEDENKEN IS ALLEEN MOGELIJK ALS WIJ MET HEM GESTORVEN ZIJN

Schriftlezing: Romeinen 6

Tekst voor de prediking:
"Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan is, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade" Rom. 6:1-13.


------------------------------------------------------------------------------------------

DE GODDELIJKE OORDEELSPREDIKING VAN JEREMIA WORDT, OOK NU HET OORDEEL VAN KRACHT IS, REFOBREED GELASTERD DOOR VREDE-VREDE-EN-GEEN-GEVAAR HUURLINGEN (2) - GPPB. (05-04-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GODDELIJKE OORDEELSPREDIKING VAN JEREMIA WORDT, OOK NU HET OORDEEL VAN KRACHT IS, REFOBREED GELASTERD DOOR VREDE-VREDE-EN-GEEN-GEVAAR HUURLINGEN (2)

Schriftlezing: Jeremia 8

Tekst voor de prediking:
"Ter zelfder tijd, spreekt de HEERE, zullen zij de beenderen der koningen van Juda, en de beenderen hunner vorsten, en de beenderen der priesteren, en de beenderen der profeten, en de beenderen der inwoners van Jeruzalem, uit hun graven uithalen. En zij zullen ze uitspreiden voor de zon, en voor de maan, en voor het ganse heir des hemels, die zij liefgehad, en die zij gediend, en die zij nagewandeld, en die zij gezocht hebben, en voor dewelke zij zich nedergebogen hebben; zij zullen niet verzameld noch begraven worden; tot mest op den aardbodem zullen zij zijn. En de dood zal voor het leven verkoren worden, bij het ganse overblijfsel der overgeblevenen uit dit boze geslacht, in al de plaatsen der overgeblevenen, waar Ik hen henengedreven zal hebben, spreekt de HEERE der heirscharen. Zeg wijders tot hen: Zo zegt de HEERE: Zal men vallen, en niet weder opstaan? Zal men afkeren, en niet wederkeren? Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoosdurende afkering? Zij houden vast aan bedrog, zij weigeren weder te keren. Ik heb geluisterd en toegehoord, zij spreken dat niet recht is, er is niemand, die berouw heeft over zijn boosheid, zeggende: Wat heb ik gedaan? Een ieder keert zich om in zijn loop, gelijk een onbesuisd paard in den strijd. Zelfs een ooievaar aan den hemel weet zijn gezette tijden, en een tortelduif, en kraan, en zwaluw, nemen den tijd hunner aankomst waar; maar Mijn volk weet het recht des HEEREN niet. Hoe zegt gij dan: Wij zijn wijs en de wet des HEEREN is bij ons! Ziet, waarlijk tevergeefs werkt de valse pen der schriftgeleerden. De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen; ziet, zij hebben des HEEREN woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben? Daarom zal Ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters; want van den kleinste aan tot den grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid; van den profeet aan tot den priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede. Zijn zij beschaamd, omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minste niet, en weten niet schaamrood te worden; daarom zullen zij vallen onder de vallenden; ten tijde hunner bezoeking zullen zij struikelen, zegt de HEERE. Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de HEERE; er zijn geen druiven aan den wijnstok, en geen vijgen aan den vijgeboom, ja, het blad is afgevallen; en de geboden, die Ik hun gegeven heb, die overtreden zij. Waarom blijven wij zitten? Verzamelt u, en laat ons ingaan in de vaste steden, en aldaar stilzwijgen; immers heeft ons de HEERE, onze God, doen stilzwijgen, en ons met gallewater gedrenkt, omdat wij tegen den HEERE gezondigd hebben. Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds, naar tijd van genezing, maar ziet, er is verschrikking. Van Dan af wordt het gesnuif zijner paarden gehoord; het ganse land beeft van het geluid der briesingen zijner sterken; en zij komen daarhenen, dat zij het land opeten en diens volheid, de stad en die daarin wonen. Want ziet, Ik zend slangen, basilisken onder ulieden, tegen dewelke geen bezwering is; die zullen u bijten, spreekt de HEERE. Mijn verkwikking is in droefenis; mijn hart is flauw in mij. Ziet, de stem van het geschrei der dochteren mijns volks is uit zeer verren lande: Is dan de HEERE niet te Sion, is haar koning niet bij haar? Waarom hebben zij Mij vertoornd met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? De oogst is voorbijgaande, de zomer is ten einde; nog zijn wij niet verlost. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks; ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen?" Jeremia 8.


------------------------------------------------------------------------------------------

IK, DE HEERE, BRENG EEN KWAAD OVER ALLE VLEES, MAAR GIJ -BARUCH- ZULT UW ZIEL TOT EEN BUITEN HEBBEN, VOOR TIJD EN EEUWIGHEID BEIDEN (1) - GPPB. (05-04-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IK, DE HEERE, BRENG EEN KWAAD OVER ALLE VLEES, MAAR GIJ -BARUCH- ZULT UW ZIEL TOT EEN BUITEN HEBBEN, VOOR TIJD EN EEUWIGHEID BEIDEN (1)

Schriftlezing: Jeremia 45

Tekst voor de prediking:
"Het Woord, dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, den zoon van Nerija, als hij die woorden uit den mond van Jeremia in een boek schreef, in het vierde jaar van Jojakim, den zoon van Josia, den koning van Juda, zeggende: Alzo zegt de HEERE, de God Israels, van u, o Baruch! Gij zegt: Wee nu mij, want de HEERE heeft droefenis tot mijn smart gedaan; ik ben moede van mijn zuchten, en vind geen rust! Zo zult gij tot hem zeggen: Zo zegt de HEERE: Zie, dat Ik gebouwd heb, breek Ik af, en dat Ik geplant heb, ruk Ik uit, zelfs dit ganse land. En zoudt gij u grote dingen zoeken? Zoek ze niet; want zie, Ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de HEERE; maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen, waar gij zult henentrekken", Jer. 45.

Hoofdthema: "Ik breng een kwaad over alle vlees."


------------------------------------------------------------------------------------------

ONDANKS HET OORDEEL: ZIJ ZIJN TOT OP DEZEN DAG NOG NIET VERBRIJZELD VAN HART - DE MELECHETH AFGODENDIENST IN EEN REFOJASJE (2) - GPPB. (29-03-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ONDANKS HET OORDEEL: "ZIJ ZIJN TOT OP DEZEN DAG NOG NIET VERBRIJZELD VAN HART" - DE MELECHETH AFGODENDIENST IN EEN REFOJASJE (2)

Schriftlezing: Jeremia 44

Tekst voor de prediking:
"Zij zijn tot op dezen dag nog niet verbrijzeld van hart, en zij hebben niet gevreesd, noch gewandeld in Mijn wet en in Mijn inzettingen, die Ik voor ulieder aangezicht en voor het aangezicht uwer vaderen gegeven heb", Jer. 44:10.

De Melecheth-afgodendienst in een refojasje:
"Aangaande het Woord, dat gij tot ons in des HEEREN Naam gesproken hebt, wij zullen naar u niet horen. Maar wij zullen ganselijk doen al hetgeen uit onzen mond is uitgegaan, rokende aan Melecheth des hemels, en haar drankofferen offerende, gelijk als wij gedaan hebben, wij en onze vaders, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem; toen werden wij met brood verzadigd, en waren vrolijk, en zagen geen kwaad. Maar van toen af, dat wij opgehouden hebben aan Melecheth des hemels te roken, en haar drankofferen te offeren, hebben wij van alles gebrek gehad, en zijn door het zwaard en door den honger verteerd. Ook wanneer wij aan Melecheth des hemels roken en haar drankofferen offeren, maken wij haar gebeelde koeken, om haar af te beelden, en offeren wij haar drankofferen, zonder onze mannen?" Jer. 44:16-19.

"Voorts zeide Jeremia tot al het volk, en tot al de vrouwen: Hoort des HEEREN woord, gij gans Juda, die in Egypteland zijt! Zo spreekt de HEERE der heirscharen, de God Israels, zeggende: Aangaande u en uw vrouwen, zij hebben toch met uw mond gesproken, en gij hebt het met uw handen vervuld, zeggende: Wij zullen onze geloften, die wij beloofd hebben, ganselijk houden, rokende aan Melecheth des hemels, en haar drankofferen offerende; nu, zij hebben uw geloften volkomenlijk bevestigd en uw geloften volkomenlijk gehouden. Daarom hoort des HEEREN woord, gij gans Juda, die in Egypteland woont! Ziet, Ik zweer bij Mijn groten Naam, zegt de HEERE, zo Mijn Naam met den mond van enig man van Juda in gans Egypteland meer zal genoemd worden, die zegge: Zo waarachtig als de Heere HEERE leeft!" Jer. 44:24-26.


Al jaren gepredikt dat Gods oordelen de sodomitische tuchtloze refokerken zullen treffen en nu volgt hun voorzegde bankroet (Matth. 15:13). Er is echter geen enkele refo-dominee die het geloofd heeft en zijn stem verheft heeft tegen de roepende zonden van kerk, land en volk en dat bewijst dat er geen enkele dominee een Goddelijke roeping heeft, maar nu gaat God de tucht toepassen, gelijk Hij gedaan heeft jegens Eli, Hofni en Pinehas. En als wij hen confronteerden met hun sodomitisch-tuchtloze kerkpolitiek, trapten ze van zich af als een galbrakende en vetgeworden Jeschurun, in de geest van EO-farizeer, Kranendonk. Laat staan dat er een refo-dominee Gods corona-oordeel erkent, publiek voor God in de schuld valt en zich radicaal vrijmaakt van zijn kerkpolitieke afgodskerk en het stof van zijn voeten schudt, hen tot een getuigenis. Vergeet het maar! Ze zitten nog steeds op hun droesem, gelijk geschreven is: "En het zal geschieden te dien tijde, Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken; en Ik zal bezoeking doen over de mannen (dominees), die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen: De HEERE doet geen goed, en Hij doet geen kwaad", Zef. 1:10. - "Zij zijn tot op dezen dag nog niet verbrijzeld van hart, en zij hebben niet gevreesd, noch gewandeld in Mijn wet en in Mijn inzettingen, die Ik voor ulieder aangezicht en voor het aangezicht uwer vaderen gegeven heb", Jer. 44:10.


------------------------------------------------------------------------------------------

DE kerken VAN VANDAAG - ZWEREN BIJ DE HEERE EN ZWEREN BIJ DE MALCHAM IS GOD DIENEN EN DE BELIAL (1) - GPPB. (29-03-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE kerken VAN VANDAAG - ZWEREN BIJ DE HEERE EN ZWEREN BIJ DE MALCHAM IS GOD DIENEN EN DE BELIAL (1)

Schriftlezing: Zefanja 1

Tekst voor de prediking:
"Het woord des HEEREN, hetwelk geschied is tot Zefanja, den zoon van Cuschi, den zoon van Gedalja, den zoon van Amarja, den zoon van Hizkia; in de dagen van Josia, den zoon van Amon, den koning van Juda. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de HEERE. Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik zal wegrapen de vogelen des hemels, en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de HEERE. En Ik zal Mijn hand uitstrekken tegen Juda, en tegen alle inwoners van Jeruzalem; en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal, en den naam der Chemarim met de priesters; en die zich nederbuigen op de daken voor het heir des hemels, en die zich nederbuigende zweren bij den HEERE, en zweren bij Malcham; en die terugkeren van achter den HEERE; en die den HEERE niet zoeken, en vragen naar Hem niet. Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij; want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in den dag van het slachtoffer des HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten, en over de kinderen des konings, en over allen, die zich kleden met vreemde kleding. Ook zal Ik ten zelven dage bezoeking doen over al wie over den dorpel springt; die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog. En er zal te dien dage, spreekt de HEERE, een stem des gekrijts zijn van de Vispoort af, en een gehuil van het tweede gedeelte, en een grote breuk van de heuvelen af. Huilt, gij inwoners der laagte! Want al het volk van koophandel is uitgehouwen, al de gelddragers zijn uitgeroeid. En het zal geschieden te dien tijde, Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken; en Ik zal bezoeking doen over de mannen, die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen: De HEERE doet geen goed, en Hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen ten roof worden, en hun huizen tot verwoesting; zij bouwen wel huizen, maar zij zullen ze niet bewonen; en zij planten wijngaarden, maar zij zullen derzelver wijn niet drinken. De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid; een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En Ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden als drek. Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden ten dage der verbolgenheid des HEEREN; maar door het vuur Zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden; want Hij zal een voleinding maken, gewisselijk, een haastige, met al de inwoners dezes lands", Zef. 1.

Al jaren gepredikt dat Gods oordelen de sodomitische tuchtloze refokerken zullen treffen en nu volgt hun voorzegde bankroet (Matth. 15:13). Er is echter geen enkele refo-dominee die het geloofd heeft en zijn stem verheft heeft tegen de roepende zonden van kerk, land en volk en dat bewijst dat er geen enkele dominee een Goddelijke roeping heeft, maar nu gaat God de tucht toepassen, gelijk Hij gedaan heeft jegens Eli, Hofni en Pinehas. En als wij hen confronteerden met hun sodomitisch-tuchtloze kerkpolitiek, trapten ze van zich af als een galbrakende en vetgeworden Jeschurun, in de geest van EO-farizeer, Kranendonk. Laat staan dat er een refo-dominee Gods corona-oordeel erkent, publiek voor God in de schuld valt en zich radicaal vrijmaakt van zijn kerkpolitieke afgodskerk en het stof van zijn voeten schudt, hen tot een getuigenis. Vergeet het maar! Ze zitten nog steeds op hun droesem, gelijk geschreven is: "En het zal geschieden te dien tijde, Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken; en Ik zal bezoeking doen over de mannen (dominees), die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen: De HEERE doet geen goed, en Hij doet geen kwaad", Zef. 1:10. - "Zij zijn tot op dezen dag nog niet verbrijzeld van hart, en zij hebben niet gevreesd, noch gewandeld in Mijn wet en in Mijn inzettingen, die Ik voor ulieder aangezicht en voor het aangezicht uwer vaderen gegeven heb", Jer. 44:10.


------------------------------------------------------------------------------------------

JEREMIA SMIJT DE POTTENBAKKERSKRUIK AAN STUKKEN - DE HEER HEEFT HET REFO-GESLACHT ZIJNER VERBOLGENBHEID VERWORPEN EN VERLATEN (2) - GPPB. (22-03-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEREMIA SMIJT DE POTTENBAKKERSKRUIK AAN STUKKEN - DE HEER HEEFT HET REFO-GESLACHT ZIJNER VERBOLGENBHEID VERWORPEN EN VERLATEN (2)

Schriftlezing: Jeremia 19

Tekst voor de prediking:
"Zo zegt de HEERE: Ga henen en koop een pottenbakkerskruik, en neem tot u van de oudsten des volks, en van de oudsten der priesteren. En ga uit naar het dal des zoons van Hinnom, dat voor de deur der Zonnepoort is, en roep aldaar uit de woorden, die Ik tot u spreken zal; en zeg: Hoort des HEEREN woord, gij koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem! Alzo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Ziet, Ik zal een kwaad brengen over deze plaats, van hetwelk een ieder, die het hoort, zijn oren klinken zullen; omdat zij Mij verlaten, en deze plaats vervreemd, en anderen goden daarin gerookt hebben die zij niet gekend hebben, zij, noch hun vaders, noch de koningen van Juda; en hebben deze plaats vervuld met bloed der onschuldigen. Want zij hebben de hoogten van Baal gebouwd, om hun zonen met vuur te verbranden, aan Baal tot brandofferen; hetwelk Ik niet geboden, noch gesproken heb, noch in Mijn hart is opgekomen? Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat deze plaats niet meer zal genoemd worden het Tofeth, of dal des zoons van Hinnom, maar Moorddal", Jer. 19:1-6.

"Doch zij hebben naar Mij niet gehoord, noch hun oor geneigd; maar zij hebben hun nek verhard, zij hebben het erger gemaakt dan hun vaders. Ook zult gij al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen naar u niet horen; gij zult wel tot hen roepen, maar zij zullen u niet antwoorden. Daarom zeg tot hen: Dit is het volk, dat naar de stem des HEEREN, zijns Gods, niet hoort, en de tucht niet aanneemt; de waarheid is ondergegaan, en uitgeroeid van hun mond. Scheer uw hoofdhaar af, o Jeruzalem! en werp het weg, en verhef een weeklacht op de hoge plaatsen; want de HEERE heeft het geslacht Zijner verbolgenheid verworpen en verlaten", Jer. 7:26-29


Het oordeel Gods van kracht; Ger. Gem. dominees schrijven verraderlijke NSB-brief aan premier Rutte, in tegenstelling tot het verzoekschrift der edelen aan de landvoogdes, Margaretha van Parma, vlak voordat de 80-jarige oorlog begon.


------------------------------------------------------------------------------------------

JEREMIA WORDT VERBODEN OM VOOR HET AFVALLIGE REFO-VOLK TE BIDDEN, OMDAT ZIJ DE TUCHT NIET AANNEMEN EN DE WAARHEID IS ONDERGEGAAN EN UITGEROEID VAN DE MOND DER VALSE PROFETEN (1) - GPPB. (22-03-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEREMIA WORDT VERBODEN OM VOOR HET AFVALLIGE REFO-VOLK TE BIDDEN, OMDAT ZIJ DE TUCHT NIET AANNEMEN EN DE WAARHEID IS ONDERGEGAAN EN UITGEROEID VAN DE MOND DER VALSE PROFETEN (1)

Schriftlezing: Jeremia 7

Tekst voor de prediking:
"Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op, en loop Mij niet aan; want Ik zal u niet horen", Jer. 7:16.

"Doch zij hebben naar Mij niet gehoord, noch hun oor geneigd; maar zij hebben hun nek verhard, zij hebben het erger gemaakt dan hun vaders. Ook zult gij al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen naar u niet horen; gij zult wel tot hen roepen, maar zij zullen u niet antwoorden. Daarom zeg tot hen: Dit is het volk, dat naar de stem des HEEREN, zijns Gods, niet hoort, en de tucht niet aanneemt; de waarheid is ondergegaan, en uitgeroeid van hun mond. Scheer uw hoofdhaar af, o Jeruzalem! en werp het weg, en verhef een weeklacht op de hoge plaatsen; want de HEERE heeft het geslacht Zijner verbolgenheid verworpen en verlaten", Jer. 7:26-29


Het oordeel Gods van kracht; Ger. Gem. dominees schrijven verraderlijke NSB-brief aan premier Rutte, in tegenstelling tot het verzoekschrift der edelen aan de landvoogdes, Margaretha van Parma, vlak voordat de 80-jarige oorlog begon.


------------------------------------------------------------------------------------------

IKABOD - EEN TUCHTLOZE GODSDIENST, WAARIN DE ERE GODS VERTRAPT WORDT EN WAARIN CHRISTUS EN DIEN GEKRUISIGD ONTBREEKT IN DE TOEPASSING (2)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IKABOD - EEN TUCHTLOZE GODSDIENST, WAARIN DE ERE GODS VERTRAPT WORDT EN WAARIN CHRISTUS EN DIEN GEKRUISIGD ONTBREEKT IN DE TOEPASSING (2)

De ijver van Gods Huis, waardoor Christus en ook de vrouw van Pinehas (de lijdende Kerk) verteerde, wordt in onze dagen refobreed gelasterd door verkondigers en belijders van een kruisloos evangelie, waarin men alleen druk is met de gevolgen der zonde en de oorzaak der zonde gladstrijkt met een universalistisch EHBO-geloof !


Schriftlezing: Openbaring 3

Tekst voor de prediking:
"En het geschiedde, als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van den stoel af, aan de zijde der poort, en brak den nek, en stierf; want de man was oud en zwaar; en hij richtte Israel veertig jaren. En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinehas, was bevrucht, zij zou baren; als deze de tijding hoorde, dat de ark Gods genomen was, en haar schoonvader gestorven was, en haar man, zo kromde zij zich, en baarde; want haar weeen overvielen haar. En omtrent den tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen, die bij haar stonden: Vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet, en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongsken Ikabod, zeggende: De eer is weggevoerd uit Israel! Omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haars schoonvaders en haars mans wil. En zij zeide: De eer is gevankelijk weggevoerd uit Israel, want de ark Gods is genomen", 1 Sam. 4:18-22.

Dominees en belijders die hun leven in de zonde rechtvaardigen met het vallen in de zonde van de bijbelheiligen, zijn arbeiders van de satan!


------------------------------------------------------------------------------------------

REFO-KERKDEUREN DICHT OF OP EEN KIER VANWEGE HET CORONA-OORDEEL, TERWIJL DE KERK (met een hoofdletter) EEN KRACHTIGE EN GEOPENDE DEUR GEGEVEN IS DIE NIEMAND SLUITEN KAN (1) - GPPB. (15-03-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
REFO-KERKDEUREN DICHT OF OP EEN KIER VANWEGE HET CORONA-OORDEEL, TERWIJL DE KERK (met een hoofdletter) EEN KRACHTIGE EN GEOPENDE DEUR GEGEVEN IS DIE NIEMAND SLUITEN KAN (1)

Schriftlezing: Openbaring 3

Tekst voor de prediking:
"En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent: Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend. Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt", Openb. 3:7-13.

Dominees en belijders die hun leven in de zonde rechtvaardigen met het vallen in de zonde van de bijbelheiligen, zijn arbeiders van de satan!


------------------------------------------------------------------------------------------

BIDDAG 2020 - DE BIDDAG VAN JEREMIA AFGESNEDEN, OMDAT DE MAAT DER ZONDE WAS VOLGEZONDIGD EN GODS CORONA-OORDEEL NIET MEER WAS AF TE BIDDEN - GPPB. (13-03-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BIDDAG 2020 - DE BIDDAG VAN JEREMIA AFGESNEDEN, OMDAT DE MAAT DER ZONDE WAS VOLGEZONDIGD EN GODS CORONA-OORDEEL NIET MEER WAS AF TE BIDDEN

Schriftlezing: Jeremia 15

Tekst voor de prediking:
"Maar de HEERE zeide tot mij: Al stond Mozes en Samuel voor Mijn aangezicht, zo zou toch Mijn ziel tot dit volk niet wezen; drijf ze weg van Mijn aangezicht, en laat ze uitgaan", Jer. 15:1.

"Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op, en loop Mij niet aan; want Ik zal u niet horen", Jer. 7:16.

"Och, dat mijn hoofd water ware, en mijn oog een springader van tranen! zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen van de dochter mijns volks. Och, dat ik in de woestijn een herberg der wandelaars had, zo zou ik mijn volk verlaten, en van hen trekken; want zij zijn allen overspelers, een trouweloze hoop. En zij spannen hun tong als hun boog tot leugen; zij worden geweldig in het land, doch niet tot waarheid; want zij gaan voort van boosheid tot boosheid, maar Mij kennen zij niet, spreekt de HEERE", Jer. 9:1-3.

"Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op; want Ik zal niet horen, ten tijde als zij over hun kwaad tot Mij zullen roepen", Jer. 11:14.

"Wijders zeide de HEERE tot mij: Bid niet voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, Ik zal naar hun geschrei niet horen, en ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, Ik zal aan hen geen welgevallen hebben; maar door het zwaard, en door den honger, en door de pestilentie zal Ik hen verteren", Jer. 14:11-12.


------------------------------------------------------------------------------------------

NABETRACHTING H.A. - DE WETGELEERDE ALS EEN PILATUS-PRIESTER EN EEN REFO-LEVIET GEOPENBAARD - DE OUDE MENS HALFDOOD GESLAGEN, DER WET GESTORVEN, EN DOOR CHRISTUS GEREINIGD EN ONDERHOUDEN (2) - GPPB. (08-03-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NABETRACHTING H.A. - DE WETGELEERDE ALS EEN PILATUS-PRIESTER EN EEN REFO-LEVIET GEOPENBAARD - DE OUDE MENS HALFDOOD GESLAGEN, DER WET GESTORVEN, EN DOOR CHRISTUS GEREINIGD EN ONDERHOUDEN (2)

Schriftlezing: Lukas 10

Tekst voor de prediking:
"En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven? En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom. Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks", Luk. 10:25-37.
.


Het jarenlang gehoorde mantra: "In de schuld komen met de kerkelijke verdeeldheid", is de religie van de rijke jongeling en het paard achter de wagen spannen!


------------------------------------------------------------------------------------------

BEDIENING HEILIG AVONDMAAL - AAN DE RONDE TAFEL VAN DE BRUIDEGOM IS GEEN VERDEELDHEID (1) - GPPB. (08-03-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BEDIENING HEILIG AVONDMAAL - AAN DE RONDE TAFEL VAN DE BRUIDEGOM IS GEEN VERDEELDHEID (1)

Schriftlezing: Hooglied 1

Tekst voor de prediking:
"Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw olien zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief. Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief. Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed", Hoogl. 1:2-6.

"Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk", Hoogl. 1:12.


Het jarenlang gehoorde mantra: "In de schuld komen met de kerkelijke verdeeldheid", is de religie van de rijke jongeling en het paard achter de wagen spannen!


------------------------------------------------------------------------------------------

VOORBEREIDING H.A. - HET VIERDE GEBOD, DE OUDTESTAMENTISCHE SABBATSVIERING OP DE ZEVENDE DAG DOOR DE JUDAISTISCHE JODEN EN DE ZEVENDE DAGSADVENTISTEN EN DE NIEUWTESTAMENTISCHE SABBATSHEILIGING OP DE EERSTE DAG DER WEEK, IN HET KADER VAN DE VOLMAAKTE WETSVERVULLING (2) - GPPB. (01-03-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VOORBEREIDING H.A. - HET VIERDE GEBOD, DE OUDTESTAMENTISCHE SABBATSVIERING OP DE ZEVENDE DAG DOOR DE JUDAISTISCHE JODEN EN DE ZEVENDE DAGSADVENTISTEN EN DE NIEUWTESTAMENTISCHE SABBATSHEILIGING OP DE EERSTE DAG DER WEEK, IN HET KADER VAN DE VOLMAAKTE WETSVERVULLING (2)

Schriftlezing: Jesaja 58

Tekst voor de prediking:
"Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt; dan zult gij u verlustigen in den HEERE, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en Ik zal u spijzigen met de erve van uw vader Jakob; want de mond des HEEREN heeft het gesproken", Jes. 58:13-14.

Het vierde gebod
"Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven", Ex. 20:8-11.

HC. ZONDAG 38
Vr.103. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antw. Eerstelijk dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te doen; ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

DWALINGEN OMTRENT HET VIERDE GEBOD OVER DE SABBATSHEILIGING DOOR DE JUDAISTISCHE JODEN EN DE ZEVENDEDAGS ADVENTISTEN - ZEVENDEDAGS ADVENTIST, PROF. WALTER VEITH IS EEN ZEER GOEDE WETENSCHAPPER, MAAR KWA RELIGIE EEN VALSE LERAAR !


------------------------------------------------------------------------------------------

GELIJKENIS VAN DE TIEN MAAGDEN, WAARUIT BLIJKT DAT HET KERKBREED GELEERDE UNIVERSALISTISCHE GELOOF EN DE GELIJKNAMIGE PREDIKING NIET STAAN IN HET KADER VAN HET KONINKRIJK DER HEMELEN EN NIET EENS KAN WEDIJVEREN MET HET TIJDGELOOF DER DWAZE MAAGDEN (1)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GELIJKENIS VAN DE TIEN MAAGDEN, WAARUIT BLIJKT DAT HET KERKBREED GELEERDE UNIVERSALISTISCHE GELOOF EN DE GELIJKNAMIGE PREDIKING NIET STAAN IN HET KADER VAN "HET KONINKRIJK DER HEMELEN" EN NIET EENS KAN WEDIJVEREN MET HET TIJDGELOOF DER DWAZE MAAGDEN (1)

Schriftlezing: Mattheus 25

Tekst voor de prediking:
"Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal", Matth. 25:1-13.

Het universalistische geloof a la Miss. Asia Bibi, zoals in het RD.NL gepropagandeerd, maakt grote opgang binnen de refo-gelederen, maar kan bij lange na niet wedijveren met het tijdgeloof van de dwaze maagden en valt derhalve geheel buiten beschouwing van "het Koninkrijk der hemelen" zoals voorgesteld in de gelijkenis van de tien maagden!


------------------------------------------------------------------------------------------

GODS GEROEPEN GETUIGEN VERKONDIGEN GODS WAARHEID VAN GESLACHT TOT GESLACHT, NAMELIJK DAT DE GETROUWHEID VAN CHRISTUS IN DE GEMEENTE DER HEILIGEN IS EN DAT GERECHTIGHEID EN GERICHT DE VASTIGHEID VAN GODS TROON ZIJN (2) - GPPB. (23-02-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS GEROEPEN GETUIGEN VERKONDIGEN GODS WAARHEID VAN GESLACHT TOT GESLACHT, NAMELIJK DAT DE GETROUWHEID VAN CHRISTUS IN DE GEMEENTE DER HEILIGEN IS EN DAT GERECHTIGHEID EN GERICHT DE VASTIGHEID VAN GODS TROON ZIJN (2)

Schriftlezing: Psalm 89

Tekst voor de prediking:
"Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws troons; goedertierenheid en waarheid gaan voor Uw aanschijn henen", Ps. 89:15.

"Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Zijns troons", Ps. 97:2.

"Hij heeft gerechtigheid en gericht lief; de aarde is vol van de goedertierenheid des HEEREN", Ps. 33:5.

"De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel nederzien. Ook zal de HEERE het goede geven; en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor Zijn aangezicht henengaan, en Hij zal ze zetten op den weg Zijner voetstappen", Ps. 85:11-14.


------------------------------------------------------------------------------------------

GODS GEROEPEN GETUIGEN VERKONDIGEN GODS WAARHEID VAN GESLACHT TOT GESLACHT, NAMELIJK DAT DE GETROUWHEID VAN CHRISTUS IN DE GEMEENTE DER HEILIGEN IS (1) - GPPB. (23-02-2020)        
Plaats in winkelmandjeMandje

GODS GEROEPEN GETUIGEN VERKONDIGEN GODS WAARHEID VAN GESLACHT TOT GESLACHT, NAMELIJK DAT DE GETROUWHEID VAN CHRISTUS IN DE GEMEENTE DER HEILIGEN IS (1)

Schriftlezing: Psalm 89

Tekst voor de prediking:
"Een onderwijzing van Ethan, den Ezrahiet. Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwiglijk zingen; ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken, van geslacht tot geslacht", Ps. 89:1-2.

"Dies loven de hemelen Uw wonderen, o HEERE! ook is Uw getrouwheid in de gemeente der heiligen", Ps. 89:6.

"God is grotelijks geducht in den raad der heiligen, en vreselijk boven allen, die rondom Hem zijn", Ps. 89:8.


Note: Deze preek is bij geval niet opgenomen, zodat de avondpreek wat uitgebreid is voor de meeluisteraars en handelt over dezelfde Psalm 89.


------------------------------------------------------------------------------------------

WIJ DAN WETENDE DE SCHRIK DES HEEREN, OVERREDEN DE MENSEN (2) - GPPB. (16-02-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WIJ DAN WETENDE DE SCHRIK DES HEEREN, OVERREDEN DE MENSEN (2)

Schriftlezing: 2 Korinthe 5

Tekst voor de prediking:
"Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men; but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences", 2 Cor. 5:11.

Engelse vertaling van 2 Korinthe 5:11 is een juiste vertaling, terwijl de arminiaans klinkende SV-tekst "bewegen de mensen tot het geloof" zo niet in de grondtaal staat.

2 Korinthe 5:11 wordt dan ook refo-breed arminiaans gepreekt!

Note: De enquete-discussie in het RD over de hel en de helle-conferentie in Kampen, gesponnen in het brein van het naamchristendom.


------------------------------------------------------------------------------------------

DE RIJKE MAN IN DE EEUWIGE PIJN EN DE ARME LAZARUS IN DE EEUWIGE HEERLIJKHEID (1) - GPPB. (16-02-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE RIJKE MAN IN DE EEUWIGE PIJN EN DE ARME LAZARUS IN DE EEUWIGE HEERLIJKHEID (1)

Schriftlezing: Lukas 16

Tekst voor de prediking:
"En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren; en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham. En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis; want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen", Luk. 16:19-31.

De enquete-discussie in het RD over de hel en de helle-conferentie in Kampen, gesponnen in het brein van het naamchristendom.


------------------------------------------------------------------------------------------

DE SEPARENDE ZENDBRIEF VAN DE APOSTEL JUDAS OPENBAART DUIDELIJK HET POINT-OF-NO-RETURN-AFVAL VAN DE HUIDIGE REFOKERKEN, HET RD EN DE SGP (2) - GPPB. (09-02-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE SEPARENDE ZENDBRIEF VAN DE APOSTEL JUDAS OPENBAART DUIDELIJK HET POINT-OF-NO-RETURN-AFVAL VAN DE HUIDIGE REFOKERKEN, HET RD EN DE SGP (2)

Schriftlezing: De zendbrief van Judas

Tekst voor de prediking:
"Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard: barmhartigheid, en vrede, en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft. En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u! Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven zij zich. Wee hun, want zij zijn den weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden; en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de apostelen van onzen Heere Jezus Christus; dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende. Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest; bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven. En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende; maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook den rok, die van het vlees bevlekt is. Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde. Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen", Judas 1.

In het RD wordt een discussie gevoerd over de hel en hoe mensen over de hel denken. Prof. Kater kraamt diverse onzin uit over de hel en zijn thema is "de hel in de prediking", i,p.v. "de hel in Gods Woord" en "de prediking in de hel", zoals de rijke man in de hel daar een verslag van doet, zijnde in de eeuwige pijn.

Steef de Bruijn vloekt op zijn twitteraccount als een ketellapper, zeggende: "De SGP gelooft niet in de macht van het getal, maar in de almacht van God!"

Antwoord: Ik hoor de duivel al schaterlachen vanwege het gevloek van De Bruijn, omdat De Bruijn -zoals hij doorlopend doet- liegt dat hij barst. Van der Staaij doet niets anders dan zich concentreren op het aantal kiezers en zit zelfs op de dag des Heeren (zondags) zich te vergapen aan verkiezingsuitslagen, waarvan youtube het bewijs daarvan uit zijn eigen mond laat horen.
1. De SGP is nooit uit God geweest.
2. De kiezen tussen-kwaden-politiek van de SGP is van God vervloekt.
3. Binnen de SGP is er geen druppel waar geloof te vinden, wel duivels fascisme en corrupte "politieke correctheid."
4. De politieke corruptheid van de SGP valt zelfs de wereld op en de laffe deepstate-houding van Van der Staaij in de 2e kamer spant de kroon.
5. De verkiezingspropaganda van de SGP is 100% op aantallen gegrond en puur atheistisch/democratisch van inhoud, nl. meeste stemmen tellen. Dat 1 man met God de Meerderheid vormt, is De Bruijn en de voltallige SGP een volstrekte vreemdeling en een barstende vijand van.

Volgens RD-Simon-de-Tovenaar, Steef de Bruijn, gelooft de SGP dus in de almacht van God.
Het antwoord van de apostel Jakobus op deze blufpraat luidt: "Gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen", Jak. 2:19.

Steef de Bruijn laat op twitter valse leraar, John Piper, buikspreken: "Bemoedigend getuigenis van @John Piper voor Nederland anno 2019: Er is geen duisternis te duister en geen slechtheid te slecht voor God om verandering te geven."

Antwoord: Die verandering komt niet, want het hele Refodom, met name de SGP en het RD zijn reeds lang het point-of-no-return gepasseerd en houden de waarheid profaan en bruuthondig in ongerechtigheid ten onder. God heeft de leidsels erop gelegd en de oordelen zijn niet meer af te bidden.


------------------------------------------------------------------------------------------

DE WOORDVOERDERS VAN DE HELSE RD-DISCUSSIE OVER DE HEL, ZIJN BITTERE VIJANDEN VAN DE SLEUTELDRAGER DER HEL EN DES DOODS (1) - GPPB. (09-02-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WOORDVOERDERS VAN DE HELSE RD-DISCUSSIE OVER DE HEL, ZIJN BITTERE VIJANDEN VAN DE SLEUTELDRAGER DER HEL EN DES DOODS (1)

Schriftlezing: Openbaring 1

Tekst voor de prediking:
"En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; en Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods", Openb. 1:17-18.

In het RD wordt een discussie gevoerd over de hel en hoe mensen over de hel denken. Prof. Kater kraamt diverse onzin uit over de hel en zijn thema is "de hel in de prediking", i,p.v. "de hel in Gods Woord" en "de prediking in de hel", zoals de rijke man in de hel daar een verslag van doet, zijnde in de eeuwige pijn.

Steef de Bruijn vloekt op zijn twitteraccount als een ketellapper, zeggende: "De SGP gelooft niet in de macht van het getal, maar in de almacht van God!"

Antwoord: Ik hoor de duivel al schaterlachen vanwege het gevloek van De Bruijn, omdat De Bruijn -zoals hij doorlopend doet- liegt dat hij barst. Van der Staaij doet niets anders dan zich concentreren op het aantal kiezers en zit zelfs op de dag des Heeren (zondags) zich te vergapen aan verkiezingsuitslagen, waarvan youtube het bewijs daarvan uit zijn eigen mond laat horen.
1. De SGP is nooit uit God geweest.
2. De kiezen tussen-kwaden-politiek van de SGP is van God vervloekt.
3. Binnen de SGP is er geen druppel waar geloof te vinden, wel duivels fascisme en corrupte "politieke correctheid."
4. De politieke corruptheid van de SGP valt zelfs de wereld op en de laffe deepstate-houding van Van der Staaij in de 2e kamer spant de kroon.
5. De verkiezingspropaganda van de SGP is 100% op aantallen gegrond en puur atheistisch/democratisch van inhoud, nl. meeste stemmen tellen. Dat 1 man met God de Meerderheid vormt, is De Bruijn en de voltallige SGP een volstrekte vreemdeling en een barstende vijand van.

Volgens RD-Simon-de-Tovenaar, Steef de Bruijn, gelooft de SGP dus in de almacht van God.
Het antwoord van de apostel Jakobus op deze blufpraat luidt: "Gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen", Jak. 2:19.

Steef de Bruijn laat op twitter valse leraar, John Piper, buikspreken: "Bemoedigend getuigenis van @John Piper voor Nederland anno 2019: Er is geen duisternis te duister en geen slechtheid te slecht voor God om verandering te geven."

Antwoord: Die verandering komt niet, want het hele Refodom, met name de SGP en het RD zijn reeds lang het point-of-no-return gepasseerd en houden de waarheid profaan en bruuthondig in ongerechtigheid ten onder. God heeft de leidsels erop gelegd en de oordelen zijn niet meer af te bidden.


------------------------------------------------------------------------------------------

DE HEERE IS VERTOORND OVER DE KERKPOLITIEKE AFGODERIJ EN DE VALSE HERDERS VAN HET AFVALLIGE REFODOM EN DE OORDELEN ZIJN VASTBESLOTEN, MAAR HIJ ZAL ZIJN VOLK VAN HUN VERDRUKKERS VERLOSSEN (2) - GPPB. (02-02-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEERE IS VERTOORND OVER DE KERKPOLITIEKE AFGODERIJ EN DE VALSE HERDERS VAN HET AFVALLIGE REFODOM EN DE OORDELEN ZIJN VASTBESLOTEN, MAAR HIJ ZAL ZIJN VOLK VAN HUN VERDRUKKERS VERLOSSEN (2)

Schriftlezing: Zacharia 10

Tekst voor de prediking:
"Begeert van den HEERE regen, ten tijde des spaden regens; de HEERE maakt de weerlichten; en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers zien valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten met ijdelheid; daarom zijn zij henengetogen als schapen, zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder. Tegen de herders was Mijn toorn ontstoken, en over de bokken heb Ik bezoeking gedaan; maar de HEERE der heirscharen zal Zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en Hij zal hen stellen, gelijk het paard Zijner majesteit in den strijd. Van hetzelve zal de hoeksteen, van hetzelve zal de nagel, van hetzelve zal de strijdboog, te zamen zullen van hetzelve alle drijvers voortkomen. En zij zullen zijn als de helden, die in het slijk der straten treden in den strijd, en zij zullen strijden; want de HEERE zal met hen wezen; en zij zullen die beschamen, die op paarden rijden. En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten; want Ik heb Mij hunner ontfermd, en zij zullen wezen, alsof Ik hen niet verstoten had; want Ik ben de HEERE, hun God, en Ik zal ze verhoren. En zij zullen zijn als een held van Efraim, en hun hart zal zich verblijden, als van den wijn; en hun kinderen zullen het zien, en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in den HEERE. Ik zal hen toesissen, en zal ze vergaderen, want Ik zal ze verlossen; en zij zullen vermenigvuldigd worden, gelijk zij te voren vermenigvuldigd waren. En Ik zal hen onder de volken zaaien, en zij zullen Mijner gedenken in verre plaatsen; en zij zullen leven met hun kinderen, en wederkeren. Want Ik zal ze wederbrengen uit Egypteland, en Ik zal ze vergaderen uit Assyrie; en Ik zal ze in het land van Gilead en Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen. En Hij zal door de zee gaan, die benauwende, en Hij zal de golven in de zee slaan, en al de diepten der rivieren zullen verdrogen; dan zal de hoogmoed van Assur nedergeworpen worden, en de schepter van Egypte zal wegwijken. En Ik zal hen sterken in den HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE", Zach. 10.

De Godzalige Lot en zijn twee gelovige dochters werden niet alleen uit Sodom gered, maar ook van het oordeel gered en behouden, terwijl de vrouw van Lot wel uit Sodom gered werd, maar haar hart in Sodom had en zowel lichamelijke als geestelijke zelfmoord pleegde door Gods reddende gebod te overtreden, want zij keek achterom en werd een zoutpilaar. "En zijn huisvrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar", Gen. 19:26.------------------------------------------------------------------------------------------

ER BEVINDEN ZICH MEER ZOUTPILAREN IN DE REFOKERKEN ALS PANNEN OP DE DAKEN - GEDENKT AAN DE VROUW VAN LOT (1) - GPPB. (02-02-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ER BEVINDEN ZICH MEER ZOUTPILAREN IN DE REFOKERKEN ALS PANNEN OP DE DAKEN - GEDENKT AAN DE VROUW VAN LOT (1)

Schriftlezing: Lukas 37

Tekst voor de prediking:
"Gedenkt aan de vrouw van Lot", Luk 37:32.

De Godzalige Lot en zijn twee gelovige dochters werden niet alleen uit Sodom gered, maar ook van het oordeel gered en behouden, terwijl de vrouw van Lot wel uit Sodom gered werd, maar haar hart in Sodom had en zowel lichamelijke als geestelijke zelfmoord pleegde door Gods reddende gebod te overtreden, want zij keek achterom en werd een zoutpilaar. "En zijn huisvrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar", Gen. 19:26.


------------------------------------------------------------------------------------------

LOTS NAKOMELING, MOAB, MOCHT NIET MEER ZIJN DAN EEN WASPOT EN UIT DAT VERNEDERDE MOAB IS CHRISTUS VOORTGEKOMEN (2) - GPPB. (26-01-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
LOTS NAKOMELING, MOAB, MOCHT NIET MEER ZIJN DAN EEN WASPOT EN UIT DAT VERNEDERDE MOAB IS CHRISTUS VOORTGEKOMEN (2)

Schriftlezing: Deuteronomium 2:1-22 - Psalm 108

Tekst voor de prediking:
"Een lied, een psalm van David. O God! mijn hart is bereid; ik zal zingen en psalmzingen, ook mijn eer. Waak op, gij luit en harp! ik zal in den dageraad opwaken. Ik zal U loven onder de volken, o HEERE! en ik zal U psalmzingen onder de natien. Want Uw goedertierenheid is groot tot boven de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef U, o God! boven de hemelen, en Uw eer over de ganse aarde. Opdat Uw beminden bevrijd worden; geef heil door Uw rechterhand, en verhoor ons. God heeft gesproken in Zijn heiligdom, dies zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem delen, en het dal van Sukkoth zal ik afmeten. Gilead is mijn, Manasse is mijn, en Efraim is de sterkte mijns hoofds; Juda is mijn wetgever. Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen werpen; over Palestina zal ik juichen. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Zult Gij het niet zijn, o God! Die ons verstoten hadt, en Die niet uittoogt, o God! met onze heirkrachten? Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid; want des mensen heil is ijdelheid. In God zullen wij kloeke daden doen, en Hij zal onze wederpartijders vertreden", Ps. 108.

De doodsteek voor het vrome vlees dat Christus met Mozes vereenzelvigt.


------------------------------------------------------------------------------------------

GOD HEEFT ZIJN VOLK EEN BANIER GEGEVEN VANWEGE DE WAARHEID, HETWELK IS JUDA, MIJN WETGEVER (1) - GPPB. (26-01-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOD HEEFT ZIJN VOLK EEN BANIER GEGEVEN VANWEGE DE WAARHEID, HETWELK IS JUDA, MIJN WETGEVER (1)

Schriftlezing: Psalm 57 en 60

Tekst voor de prediking:
"Maar nu hebt Gij dengenen, die U vrezen, een Banier gegeven, om die op te werpen, vanwege de Waarheid. Sela. Opdat Uw beminden zouden bevrijd worden; geef heil door Uw rechterhand, en verhoor ons. God heeft gesproken in Zijn heiligdom; dies zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem delen, en het dal van Sukkoth zal ik afmeten. Gilead is mijn, en Manasse is mijn, en Efraim is de sterkte mijns hoofds; Juda is mijn wetgever. Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen werpen! juich over mij, o gij Palestina!" Ps. 60:4-8.

De Banier der Waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden in alle refo-kerken en door alle refo-dominees.


------------------------------------------------------------------------------------------

ALLES WAT ADEM HEEFT LOVE DEN HEERE - TERWIJL DE REFO-KERKEN ZICH ALS WITGEPLEISTERDE GRAVEN STRIKKEN MET, EN BEDIENEN VAN, GODEVIJANDIGE KERKPOLITIEKE CORRECTHEID, OFWEL KERKPOLITIEKE CORRUPTHEID (2) - GPPB. (19-01-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALLES WAT ADEM HEEFT LOVE DEN HEERE! TERWIJL DE REFO-KERKEN ZICH ALS WITGEPLEISTERDE GRAVEN STRIKKEN MET, EN BEDIENEN VAN, GODEVIJANDIGE KERKPOLITIEKE CORRECTHEID, OFWEL KERKPOLITIEKE CORRUPTHEID (2)

Schriftlezing: Psalm 148-149-150

Tekst voor de prediking:
"Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen! Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen! Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren! Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt! Dat zij den Naam des HEEREN loven; want als Hij het beval, zo werden zij geschapen. En Hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid; Hij heeft hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden. Looft den HEERE, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden! Vuur en hagel, sneeuw en damp; gij stormwind, die Zijn woord doet! Gij bergen en alle heuvelen; vruchtbomen en alle cederbomen! Het wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte! Gij koningen der aarde, en alle volken, gij vorsten, en alle rechters der aarde! Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen! Dat zij den Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is hoog verheven; Zijn majesteit is over de aarde en den hemel. En Hij heeft den hoorn Zijns volks verhoogd, den roem al Zijner gunstgenoten, der kinderen Israels, des volks, dat nabij Hem is. Hallelujah!" Ps. 148.

"Hallelujah! Zingt den HEERE een nieuw lied; Zijn lof zij in de Gemeente Zijner gunstgenoten. Dat Israel zich verblijde in Dengene, Die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning. Dat zij Zijn Naam loven op de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp. Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers. De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand; om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken; om hun koningen te binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien; om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah!" Ps. 149.

"Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte! Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid! Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp! Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel! Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid! Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!" Ps. 150.

"Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel", Ezech. 34:16.


Statement: PKN = Sodom; HHK = Gomorra!
1.
Alle HHK-dominees beweerden destijds (2004) en beweren tot op de dag van vandaag, o.a. bij monde van HHK-Klaas Veldman: "Dat zij niet met de plurale en sodomitische PKN mee konden/kunnen, om des gewetens wil, want anders zouden/zullen ze God tegenkrijgen", terwijl de HHK -net als de PKN- een volbloed sodomitisch-tuchtloze kerk is, waarin tal van schandjongens op de preekstoel staan, in de kerkenraadsbanken zitten en aan het H.A. deelnemen. De sodomitische HHK is ontegenzeggelijk een synagoge des satans, waarin Gods Geest niet is; een niet door God geplante, maar een vleselijk gestichte kerk-denominatie die geen bestaan heeft (Matth. 15:13), maar waarop Gods vuuroordeel rust, geen refo-kerk uitgezonderd. De HHK onderscheidt zich slechts van de PKN als Gomorra van Sodom! De HHK (= Hedonistische Homo Kwekerij) heeft "Werkgroep Homoseksualiteit" opgericht, die volgens hun eigen zeggen, al jaren anoniem opereert en HHK-sodomieten pastoraal pasteuriseert en vervolgens celibatair verklaart en hen toegang tot de ambten en het H.A. verschaft. De Heere Jezus oordeelt over dit soort profane kerkelijke beerput-afval als volgt: "En gij, Kapernaum [Refodom]! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u", Matth. 11:23-24.
Hieruit blijkt overduidelijk dat al die "gewetensvolle" HHK-dominees geen druppel geloof, noch vreze Gods hebben en net doen alsof er geen God is Die leeft en op deze aarde vonnis geeft! De in Gods Woord voorzegde interkerkelijke afval kenmerkt zich met name door de refobrede gekerstende sodomie, terwijl het homo-zijn in alle gevallen een staat is onder de wet en volledig in strijd is met de Goddelijke scheppingsorde. Degenen die contra de Goddelijke scheppingsorde leven, kunnen -zolang zij zich niet waarachtig tot God bekeren- in der eeuwigheid niet tot Gods ware kinderen behoren, terwijl de refo-sodomieten door alle refo-dominees met een pauselijke celibaat-sticker heilig verklaard worden. De vloekende Goliath zal derhalve met mindere slagen geslagen worden dan de Schrift-verkrachtende refo-priesterschaar. Christus zegt: "Aan hun vruchten zult gij hen kennen." Welnu, al die zogenaamde "gewetensvolle" refo-dominees, maken zich niet publiek-bijbels vrij van de roepende (onnatuurlijke) zonden van kerk, land en volk, ergo, zij allen promoten -publiek of stilzwijgend- het sprookje van "celibataire" sodomie, waaruit blijkt dat zij een geweten hebben dat als met een brandijzer is toegeschroeid. Het is dan ook openbaar dat zij de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben en hun handen voortdurend wassen in het badwater van Pilatus, zoals huurlingen dat doen en dus absoluut geen ware geroepen kind-knechten van God kunnen zijn, gelijk geschreven is: "Uw profeten, o Israel, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, noch hebt den muur toegemuurd voor het huis Israels, om in den strijd te staan, ten dage des HEEREN", Ezech. 13:3-5.

2. Bovenstaande geldt ook SGP-er "buiten verband", dhr. A. Verwijs, van het gesticht "Uit het Spoor", aangezien ook deze bezwaarde huichelaar de sodomitische Nashville-verklaring onderschrijft, waarin de oude (onnatuurlijke) mens onder de wet een geloofs-status krijgt opgeplakt. Derhalve bevindt deze bezwaarde SGP-huichelaar, dhr. Verwijs, zich met al die 235 Nashville-ondertekenaars, plus de stomme-honden-priesterschaar, onder de vaandeldragers van de sodomitische regenboogvlag, waarop Gods vuuroordeel rust.


------------------------------------------------------------------------------------------

DE LAATSTE VIJF LOF-PSALMEN VAN HET HALLELUJA DES GELOOFS EN DE AFVALLIGE REFO-KERKEN MET OORDEEL GEWEID (1) - GPPB. (19-01-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE LAATSTE VIJF LOF-PSALMEN VAN HET HALLELUJA DES GELOOFS EN DE AFVALLIGE REFO-KERKEN MET OORDEEL GEWEID (1)

Schriftlezing: Psalm 146-147

Tekst voor de prediking:
"Hallelujah! O mijn ziel! prijs den HEERE. Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben. Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is. Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden dage vergaan zijn aanslagen. Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is; Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid. Die den verdrukte recht doet, Die den hongerige brood geeft; de HEERE maakt de gevangenen los. De HEERE opent de ogen der blinden; de HEERE richt de gebogenen op; de HEERE heeft de rechtvaardigen lief. De HEERE bewaart de vreemdelingen; Hij houdt den wees en de weduwe staande; maar der goddelozen weg keert Hij om. De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!" Ps. 146.

"Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk. De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen. Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal. De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe. Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp. Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten; Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen. O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God. Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u. Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as. Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude? Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen. Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten. Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!" Ps. 147.

"Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel", Ezech. 34:16.


Statement: PKN = Sodom; HHK = Gomorra!
1.
Alle HHK-dominees beweerden destijds (2004) en beweren tot op de dag van vandaag, o.a. bij monde van HHK-Klaas Veldman: "Dat zij niet met de plurale en sodomitische PKN mee konden/kunnen, om des gewetens wil, want anders zouden/zullen ze God tegenkrijgen", terwijl de HHK -net als de PKN- een volbloed sodomitisch-tuchtloze kerk is, waarin tal van schandjongens op de preekstoel staan, in de kerkenraadsbanken zitten en aan het H.A. deelnemen. De sodomitische HHK is ontegenzeggelijk een synagoge des satans, waarin Gods Geest niet is; een niet door God geplante, maar een vleselijk gestichte kerk-denominatie die geen bestaan heeft (Matth. 15:13), maar waarop Gods vuuroordeel rust, geen refo-kerk uitgezonderd. De HHK onderscheidt zich slechts van de PKN als Gomorra van Sodom! De HHK (= Hedonistische Homo Kwekerij) heeft "Werkgroep Homoseksualiteit" opgericht, die volgens hun eigen zeggen, al jaren anoniem opereert en HHK-sodomieten pastoraal pasteuriseert en vervolgens celibatair verklaart en hen toegang tot de ambten en het H.A. verschaft. De Heere Jezus oordeelt over dit soort profane kerkelijke beerput-afval als volgt: "En gij, Kapernaum [Refodom]! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u", Matth. 11:23-24.
Hieruit blijkt overduidelijk dat al die "gewetensvolle" HHK-dominees geen druppel geloof, noch vreze Gods hebben en net doen alsof er geen God is Die leeft en op deze aarde vonnis geeft! De in Gods Woord voorzegde interkerkelijke afval kenmerkt zich met name door de refobrede gekerstende sodomie, terwijl het homo-zijn in alle gevallen een staat is onder de wet en volledig in strijd is met de Goddelijke scheppingsorde. Degenen die contra de Goddelijke scheppingsorde leven, kunnen -zolang zij zich niet waarachtig tot God bekeren- in der eeuwigheid niet tot Gods ware kinderen behoren, terwijl de refo-sodomieten door alle refo-dominees met een pauselijke celibaat-sticker heilig verklaard worden. De vloekende Goliath zal derhalve met mindere slagen geslagen worden dan de Schrift-verkrachtende refo-priesterschaar. Christus zegt: "Aan hun vruchten zult gij hen kennen." Welnu, al die zogenaamde "gewetensvolle" refo-dominees, maken zich niet publiek-bijbels vrij van de roepende (onnatuurlijke) zonden van kerk, land en volk, ergo, zij allen promoten -publiek of stilzwijgend- het sprookje van "celibataire" sodomie, waaruit blijkt dat zij een geweten hebben dat als met een brandijzer is toegeschroeid. Het is dan ook openbaar dat zij de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben en hun handen voortdurend wassen in het badwater van Pilatus, zoals huurlingen dat doen en dus absoluut geen ware geroepen kind-knechten van God kunnen zijn, gelijk geschreven is: "Uw profeten, o Israel, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, noch hebt den muur toegemuurd voor het huis Israels, om in den strijd te staan, ten dage des HEEREN", Ezech. 13:3-5.

2. Bovenstaande geldt ook SGP-er "buiten verband", dhr. A. Verwijs, van het gesticht "Uit het Spoor", aangezien ook deze bezwaarde huichelaar de sodomitische Nashville-verklaring onderschrijft, waarin de oude (onnatuurlijke) mens onder de wet een geloofs-status krijgt opgeplakt. Derhalve bevindt deze bezwaarde SGP-huichelaar, dhr. Verwijs, zich met al die 235 Nashville-ondertekenaars, plus de stomme-honden-priesterschaar, onder de vaandeldragers van de sodomitische regenboogvlag, waarop Gods vuuroordeel rust.


------------------------------------------------------------------------------------------

DE VLIEGENDE VLOEKROL EN DE HOER IN DE EFA GEVANGEN ONDER EEN LODEN DEKSEL EN GEDEPONEERD IN SINEAR IN EEN HUIS OP HET DRIJFZAND DER HEL GEBOUWD (2) - GPPB. (12-01-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VLIEGENDE VLOEKROL EN DE HOER IN DE EFA GEVANGEN ONDER EEN LODEN DEKSEL EN GEDEPONEERD IN SINEAR IN EEN HUIS OP HET DRIJFZAND DER HEL GEBOUWD (2)

Schriftlezing: Zacharia 5

Tekst voor de prediking:
"En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, een vliegende rol. En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie een vliegende rol, welker lengte is van twintig ellen, en haar breedte van tien ellen. Toen zeide Hij tot mij: Dit is de vloek, die uitgaan zal over het ganse land; want een iegelijk, die steelt, zal van hier, volgens denzelven vloek, uitgeroeid worden; desgelijks een iegelijk, die valselijk zweert, zal van hier, volgens denzelven vloek, uitgeroeid worden. Ik breng dezen vloek voort, spreekt de HEERE der heirscharen, dat hij kome in het huis van den dief, en in het huis desgenen, die bij Mijn Naam valselijk zweert; en hij zal in het midden zijns huizes overnachten, en hij zal het verteren, met zijn houten en zijn stenen. En de Engel, Die met mij sprak, ging uit, en zeide tot mij: Hef nu uw ogen op, en zie, wat dit zij, dat er voortkomt. En ik zeide: Wat is dat? En Hij zeide: Dit is een efa, die voortkomt. Verder zeide Hij: Dit is het oog over henlieden in het ganse land. En ziet, een plaat van lood werd opgeheven, en er was een vrouw, zittende in het midden der efa. En Hij zeide: Deze is de goddeloosheid; en Hij wierp ze in het midden van de efa; en Hij wierp het loden gewicht op den mond derzelve. En ik hief mijn ogen op, en ik zag; en ziet, twee vrouwen kwamen voort, en wind was in haar vleugelen, en zij hadden vleugelen, als de vleugelen eens ooievaars; en zij voerden de efa tussen de aarde en tussen den hemel. Toen zeide ik tot den Engel, Die met mij sprak: Waarhenen brengen zij deze efa? En Hij zeide tot mij: Om haar een huis te bouwen in het land Sinear; dat zij daar gevestigd en gesteld worde op haar grondvesting", Zach. 5.


------------------------------------------------------------------------------------------

DE ZEVEN LAATSTE PLAGEN - REFO-AANHANGERS VAN DE DEMONISCHE KLIMAATRELIGIE ZULLEN DOOR DE HITTE DER ZON GEBRADEN WORDEN (VIERDE FIOOL), AANGEZIEN AL DIE AFVALLIGE REFO-KLIMAAT-HOAXERS ZICH AL IN DE TWEEDE TRAP VAN DE VERWERPING BEVINDEN, OMDAT ZIJ GODS WOORD IN ONGERECHTIGHEID TEN ONDER HOUDEN (1) - GPPB. (12-01-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ZEVEN LAATSTE PLAGEN - REFO-AANHANGERS VAN DE DEMONISCHE KLIMAATRELIGIE ZULLEN DOOR DE HITTE DER ZON GEBRADEN WORDEN (VIERDE FIOOL), AANGEZIEN AL DIE AFVALLIGE REFO-KLIMAAT-HOAXERS ZICH AL IN DE TWEEDE TRAP VAN DE VERWERPING BEVINDEN, OMDAT ZIJ GODS WOORD IN ONGERECHTIGHEID TEN ONDER HOUDEN (1)

Schriftlezing: Openbaring 16

Tekst voor de prediking:
"En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde. En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle levende ziel is gestorven in de zee. En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de wateren werden bloed. En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was, en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt; dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig. En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven. En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn; en zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon komen zullen. En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods. Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie. En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied. En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap. En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot", Openb. 16.


------------------------------------------------------------------------------------------

AVONDPREEK - GIJ ZULT VAN ALLEN GEHAAT WORDEN OM MIJN NAAMS WIL - AL GODS WARE VERVOLGDE KINDEREN WORDEN REFO-BREED GEHAAT OM CHRISTUS WIL, TERWIJL DE VERVOLGDE CHINESE DOMINEE WANG-YI DOOR DE REFO-LIBERALE MEDIA SCHIJNHEILIG WORDT GE-ETALEERD (2) - GPPB. (05-01-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AVONDPREEK - "GIJ ZULT VAN ALLEN GEHAAT WORDEN OM MIJN NAAMS WIL" - AL GODS WARE VERVOLGDE KINDEREN WORDEN REFO-BREED GEHAAT OM CHRISTUS WIL, TERWIJL DE VERVOLGDE CHINESE DOMINEE WANG-YI DOOR DE REFO-LIBERALE MEDIA SCHIJNHEILIG WORDT GE-ETALEERD (2)

Schriftlezing: Mattheus 10

Tekst voor de prediking:
"Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk des Woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft", Joh. 15:18-21.

"En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden", 2 Tim. 3:12.


Wat de Chinese government de christenen aldaar aandoet door hen te vervolgen, doen de refo-kerken/media met Gods vervolgde volk onder het kruis. Als ds. Wang-Yi een Nederlandse huiskerk-dominee zou zijn en hij zou tegen de afvallige refo-kerken getuigen zoals hij tegen het Chinese regime getuigt (zie brief), zou hij door de schijnheilige etalerende refo-media met Christus van de steilte geworpen worden, zoals de Joden vastbesloten waren om Christus van de steilte te werpen. (Luk. 4:28-30).


------------------------------------------------------------------------------------------

MORGENPREEK - GIJ ZULT VAN ALLEN GEHAAT WORDEN OM MIJN NAAMS WIL - AL GODS WARE VERVOLGDE KINDEREN WORDEN REFO-BREED GEHAAT OM CHRISTUS WIL, TERWIJL DE VERVOLGDE CHINESE DOMINEE WANG-YI DOOR DE REFO-LIBERALE MEDIA SCHIJNHEILIG WORDT GE-ETALEERD (2) - AL GODS WARE VERVOLGDE KINDEREN WORDEN REFOBREED GEHAAT OM CHRISTUS WIL, TERWIJL DE VERVOLGDE CHINESE DOMINEE WANG-YI DOOR DE REFO-LIBERALE MEDIA SCHIJNHEILIG WORDT GE-ETALEERD (1)
- GPPB. (05-01-2020)
  Klik hier
      
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MORGENPREEK - "GIJ ZULT VAN ALLEN GEHAAT WORDEN OM MIJN NAAMS WIL" - AL GODS WARE VERVOLGDE KINDEREN WORDEN REFO-BREED GEHAAT OM CHRISTUS WIL, TERWIJL DE VERVOLGDE CHINESE DOMINEE WANG-YI DOOR DE REFO-LIBERALE MEDIA SCHIJNHEILIG WORDT GE-ETALEERD (1)

Schriftlezing: Johannes 15

Tekst voor de prediking:
"Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk des Woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft", Joh. 15:18-21.

Wat de Chinese government de christenen aldaar aandoet door hen te vervolgen, doen de refo-kerken/media met Gods vervolgde volk onder het kruis. Als ds. Wang-Yi een Nederlandse huiskerk-dominee zou zijn en hij zou tegen de afvallige refo-kerken getuigen zoals hij tegen het Chinese regime getuigt (zie brief), zou hij door de schijnheilige etalerende refo-media met Christus van de steilte geworpen worden, zoals de Joden vastbesloten waren om Christus van de steilte te werpen. (Luk. 4:28-30).


------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUWJAARSDAG 2020 - IN DEN BEGINNE WAS HET WOORD EN HET WOORD WAS BIJ GOD EN HET WOORD WAS GOD - GPPB. (01-01-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NIEUWJAARSDAG 2020 - IN DEN BEGINNE WAS HET WOORD EN HET WOORD WAS BIJ GOD EN HET WOORD WAS GOD

Schriftlezing: Genesis 1:1-5; Spreuken 8:22-36; Johannes 1:1-18; Openbaring 1:10-20

Tekst voor de prediking:
"In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God", Joh. 1:1.


--------------------------------------------------------------------------------------------


http://www.providencemountainranch.com