BROCHURE'S
Sommige brochures en/of folders worden gebruikt als evangelisatie-materiaal.

GRATIS BROCHURES        
Plaats in winkelmandjeMandje
Per 31-12-2008 zijn de verkoopactiviteiten van Uitgeverij "De rokende Vlaswiek" gestaakt. Er kunnen geen boeken en/of uitgaven meer besteld worden. De overige boekenvoorraad zal beschikbaar worden gesteld voor evangelisatiedoeleinden.

TWIST TEGEN ULIEDER MOEDER        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: Jodocus van Lodesteijn e.a.

In deze brochure is een zeer actuele preek uit Hosea 2:1 van ds. Jodocus van Lodensteijn opgenomen. Deze preek handelt over de twist des Heeren met de kerk van toen en nu. Ook in onze dagen verkeert de gevestigde kerk in een slaaptoestand en is een dal dorre doodsbeenderen gelijk. Gods ware volk heeft krachtens het ambt aller gelovigen de plicht om tegen de leraren der kerk te twisten als zij afwijken van de gezonde leer. Ds. Van Lodensteijn toont aan dat nalatigheid in deze zaak een grote zonde is. Ook legt Van Lodensteijn de vinger bij het feit dat er vele "verrotte lidmaten" tot de kerk toegelaten worden die geloofsbelijdenis doen zonder geloof, waardoor de kerk van binnenuit wordt uitgehold. Tenslotte zijn in deze brochure de artikelen "De ware eenheid" en "Eensgezindheid" opgenomen, en ook komt Artikel 29 van de NGB aan de orde, t.a.v. de ware en de valse kerk. Deze brochure wordt afgesloten met een nawoord van Johannes Calvijn over de ware eenheid der kerk.

ISBN/EAN 978-9076100-807 Gebroch. 20 pag.

BUITEN JEZUS IS GEEN LEVEN!        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: A. Groeneveld

Dit boekje handelt over de wedergeboorte naar aanleiding van Jesaja 54:1: "Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE." Wie met de ‘onvruchtbare' bedoeld wordt, bestaat volgens de bijbelse exegese der Schrift geen twijfel over. Dat feit wordt door de schrijver van dit boekje op een Schriftuurlijke wijze met verve verdedigd tegenover diep ingewortelde dwalingen. Tevens zet de schrijver op een bijbelse wijze de leer en de bevinding van de wedergeboorte uiteen. In het tweede deel van dit boekje verhaalt de schrijver enkele opmerkelijke gebeurtenissen uit het gezelschapsleven in zijn tijd onder de titel: "De stem der ouden". De schrijver van dit boekje is dhr. A. Groeneveld, een tijdgenoot van ds. E. du Marchie van Voorthuysen, waarmee hij veel omgang gehad heeft.

ISBN/EAN 978-9076100-746
Gebrocheerd, 44 pag.

SOLDAAT IN DE SLAGORDE DES HEEREN        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.

Dit boekje handelt over het duel tussen David en Goliath. Als David, als vrijwillig soldaat in de slagorde des Heeren, reus Goliath verslaat, is hij een type van Christus. Het duel tussen David en Goliath staat namelijk in het kader van de moederbelofte: "Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen", Gen. 3:15. David, de schaapherder, strijdt de krijg des Heeren en dan is de overwinning Godes. De honende filistijnse kampvechter, Goliath, wordt met één enkele steen uit de slinger van David geveld en met zijn eigen zwaard onthoofd. David neemt slechts de schuldige plicht van een getrouwe wachter waar, die Saul door ongeloof laat afweten. De praktische en geestelijke lessen die in deze geschiedenis verklaard liggen, zijn hoogst actueel voor de verbasterde tijden waarin wij leven!

ISBN/EAN 978-9076100-791 - 20 pag.

IN ZIJN BEELD        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.

In dit boekje komen elf onderwerpen aan de orde. In de eerste plaats handelt de auteur over de schepping van de mens; in Wiens Beeld wij geschapen zijn en waaruit we gevallen zijn door de zondeval. Over de vraag of het herstel van de mens in het Beeld Gods een proces is, of ineens definitief tot stand komt, bestaat veel verwarring. Vervolgens wordt de leer van het genadeverbond uiteengezet en tevens wordt het onlosmakelijke verband tussen het verbond en de Heilige Doop aangetoond. Dan wordt onderzocht hoe Levi, de tollenaar, tot bekering gekomen is en wat eraan vooraf ging. De vraag hoe breed de brede weg is en hoe smal de smalle weg, komt in hoofdstuk 5 aan de orde. Het onderzoek van de genezing van de 38-jarige kranke brengt ook heel wat aan het licht, alsook de bijbelse exegese van de gelijkenis van de schat in de akker. Wat profeteert de profeet Micha aangaande Achab? En wordt zijn profetie in dank afgenomen? Tenslotte wordt onderzocht of de OSW-trits: ‘Halt, Rechtsomkeert, Mars' bijbelse commando's zijn ten aanzien van de ware bekering.

ISBN/EAN 978-9076100-784 - 80 pag.

DE MACHT VAN CHRISTUS GEOPENBAARD IN EEN KINDERSPEL        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: Ds. W. Huntington ss
Deze predikatie van Huntington handelt over Jesaja 11:8: "Een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder." Huntington wil in deze preek aantonen dat met het hol van een adder de mond van een valse leraar bedoeld wordt: "De Zaligmaker noemde de bende valse leraars slangen en adders." Huntington die een vermaard strijder geweest is tegen het arminianisme, richt ook in deze preek zijn pijlen op de Arminianen. Hij zegt: "De Arminiaan wil een medewerker van Christus zijn in het werk van de rechtvaardigmaking en hij wil ook een medewerker van de Heilige Geest zijn in het werk der heiligmaking." Uit de Schrift bewijst Huntington dat dezulken dieven en moordenaars zijn die niet door de Deur der schapen ingaan, maar over de muur klimmen om vele zielen te bedriegen voor de eeuwigheid. Zoogkinderen zullen evenwel spelen in het in het hol van een zulke adders en in dat spel zal Christus Zijn macht ten toon spreiden ter ontmaskering van de valse leraas en hun aanhangers die Hij een geest der dwaling zenden zal, opdat zij de leugen zouden geloven (2 Thess. 2:11) tot hun eigen verderf. Deze preek is opnieuw uitgegeven, omdat de inhoud ervan -nog meer dan in Huntingtons dagen- op onze tijd van toepassing is.
Gebrocheerd - 40 pag. ISBN 9076100632

EEN VRIEND HEEFT TE ALLER TIJD LIEF        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: ds. W. Huntington ss
Dit boekje van huntington is een fragment uit de verhandeling over de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. William Huntington ontmaskert de schijnliefde en legt uit wat de ware broederliefde inhoud. Een zeer ontdekkend en stichtelijk boekje, dat aan waarde nog niet heeft ingeboet. Het wordt tastbaar in onze dagen dat de praktijk van de ware broederliefde alleszins geweken is. De apostel der liefde getuigt echter: "Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben; die zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood", 1 Joh. 3:14.
Gebrocheerd 28 pag. ISBN 9076100241

DE VERHOUDING VAN MAN EN VROUW IN HET HUWELIJK  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Auteur: Dr. H.F. Kohlbrugge
In deze brochure (5e druk) is een preek over het huwelijk opgenomen, die dr Kohlbrugge gehouden heeft in zijn gemente te Elberfeld. De verhouding van man en vrouw in het huwelijk belicht Kohlbrugge vanuit de Schrift en past deze toe op de praktijk van het huwelijk. Gezien de aanslagen die er op het huwelijk gepleegd worden leek het ons niet overbodig deze schriftuurlijke visie op het huwelijk in het voetlicht te plaatsen.
Gebrocheerd - 32 pag. ISBN 9076100195
PS. Is gerelateerd aan "ZIJN TROUW AAN ISREL NOOIT GEKRENKT" ISBN 9076100365.

DE WET IS GEESTELIJK, MAAR IK BEN VLESELIJK        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR
---------------------------------------------------------

De preek over Romeinen 7:14 van Kohlbrugge is opnieuw uitgegeven, omdat Kohlbrugge zelden wordt rechtgedaan. Zelfs sommige ‘Kohlbrugge-kenners' maken zich hieraan schuldig. Zij schilderen Kohlbrugge zodanig ‘evangelisch' af, alsof hij in de schoenen van Karl Barth staat. Barth dacht volstrekt vanuit het Evangelie en benaderde de werkelijkheid exclusief vanuit dit standpunt! De gevolgen daarvan waren enorm groot, in de protestantse kerken, in de theologie en vooral óók op staatkundig gebied. In kerkelijke kringen oogstte zijn prediking veel bijval. Barths leer streelde het gemoed van veel mensen: "God is sowieso genadig, want het Evangelie verliest zijn geldingskracht nooit, wat men ook doet." Velen ervoeren Barths prediking als een bevrijding van de last van de Wet. Dit fenomeen herhaalt zich ook in onze dagen, met name op de z.g. ‘jongerenavonden'. Kohlbrugge was echter een bijbels theoloog en zijn leer staat haaks op de leer van Karl Barth. Geve de Heere dat middels deze preek veler ogen geopend mogen worden voor de leer van vrije genade, die Kohlbrugge op een haast onnavolgbare wijze vertolkt, maar die uitsluitend door vleselijken -zoals Paulus zichzelf kende- kan worden verstaan. -GPPB.

Auteur: Dr. H.F. Kohlbrugge
De theologie van dr. H.F. Kohlbrugge is een zuivere vertolking van de leer van de Reformatie en is ten aanzien van de leer der heiligmaking bijbels uniek te noemen. De preek van Kohlbrugge over Romeinen 7:14 is beroemd geworden o.a. vanwege het feit dat de tegenstanders voor de publiciteit ervan zorgden. Met name Isaac da Costa heeft zich er fel tegen verzet en Kohlbrugge antinomianisme verweten. Ds. W. Pieters heeft destijds in het blad 'Om Sions Wil' ondergetekende hetzelfde verweten hetgeen Da Costa Kohlbrugge verweet. Er is echter niets nieuws onder de zon. Door alle tijden heen is de leer van de plaatsbekleding van Christus verdacht gemaakt en dat was reeds de ervaring van de grote apostel Paulus. Paulus ondervond de meeste tegenstand van de rechtzinnige Joden, omdat zij meenden dat Paulus de Wet teniet deed. Vele biblicisten in onze dagen proberen met oudvader-citaten en 'conclusiegeloof' de leer van de plaatsbekleding dood te zwijgen, terwijl deze leer de grondslag uitmaakt van de leer der zaligheid. Praktische heiligmaking doet niet mee in het rechtvaardig zijn voor God. Er komt niets van de mens in aanmerking. Deze bijbelse leer is daarom nooit de oorzaak van het feit dat er zoveel misbruik van gemaakt wordt, maar ze houdt stand in eeuwigheid. Petrus maakt reeds melding van het feit dat ongeleerde en onvaste mensen de waarheid verdraaien tot hun eigen verderf. Zelfs 'de vrienden van Kohlbrugge' in onze dagen misbruiken Kohlbrugge maar al te vaak, omdat zij alleen de 'evangelische Kohlbrugge' wensen te consumeren, maar de bevinding van Kohlbrugge veelal blijken te missen. Zelfs sommige 'Kohlbrugge-kenners' maken karikaturen van Kohlbrugge door o.a. te beweren dat Kohlbrugge de bevinding van weinig betekenis achtte. "Bij Kohlbrugge is het alles Christus", zo zegt men. Dezulken doen Kohlbrugge geen recht en drijven hem in de richting van Karl Barth, die leerde dat God sowieso genadig is. Het gaat Kohlbrugge echter altijd om de heilsnoodzakelijke bevinding van het sterven aan de Wet. De toepassing van het heil gaat ook bij Kohlbrugge onvoorwaardelijk door de crisis van de dood van Christus en is er alleen voor verloren zondaren. Vanwege het feit dat Kohlbrugge -net als Paulus- radicaal aan de Wet gestorven was en daarom de onmetelijke ruimte in Christus zo radicaal proclameert, wordt hij om die reden dikwijls eenzijdig misbruikt, uit zijn verband geciteerd en zelfs antinomianisme verweten. Als we niet aan de Wet gestorven zijn, verstaan we noch Paulus noch Kohlbrugge. Daar helpt geen studeren aan. Als we niet aan de Wet gestorven zijn, kennen we ook het Einde van de Wet, Christus, niet en zijn derhalve ook niet gerechtvaardigd. Degenen die bij Kohlbrugge zweren of zelfs op hem afgestudeerd zijn, doch zijn bevinding -ten aanzien van het gestorven zijn aan de Wet- missen, leven nog voor eigen rekening en weten niets. Ook degenen die Kohlbrugge 'niet mee kunnen maken' en Da Costa bijvallen met zijn kritiek op Kohlbrugge, weten niet wat zij leren, noch wat zij bevestigen. Deze preek van Kohlbrugge is een van de zuiverste verklaringen hetgeen Paulus door de inspiratie van de Heilige Geest heeft geschreven ten aanzien van de geestelijkheid van de Wet. Deze preek is in brochurevorm bij onze uitgeverij opnieuw uitgegeven. Ik zou zeggen: Tolle Lege! Geve de Heere de toepassing van het geschrevene en een hernieuwde Reformatie, opdat er weer eer in onze land wone. -GPPB.
Gebrocheerd, 28 pag.

SAMENSPRAAK TUSSEN DS. W. PIETERS EN DE SCHRIJVER, GPPB.        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Deze samenspraak tussen ds. W. Pieters en de schrijver (GPPB.) heeft plaatsgehad in 2001, de tijd dat ds. Pieters in de RCA-gemeente te Springford (Canada) stond. Bijna aan het einde van de samenspraak, stemt ds. Pieters bijbelse heiligmakingsleer zodanig volmondig toe, dat we toen dachten en hoopten dat ds. Pieters ingewonnen was voor deze leer, maar dat is helaas, helaas, niet het geval, ziende op het voorafgaande stuk: "Antinomiaan, wie?" waarin ds. Pieters in een artikel in het blad OSW (dec. 2004) ingaat op een vraag over het antinomianisme, waarin hij de heiligmakingsleer die hij in deze samenspraak volmondig toestemt, opnieuw loochent en wederspreekt, echter niet met Schriftuurlijke bewijzen, maar met oudvadercitaten ofwel 'dodemanshersenen' (uitspraak van ds. Huntington). Het gaat over de heilsvraag of de Wet regel der dankbaarheid is voor de gelovigen, of het Evangelie van het kruis van Christus, over welke regel Paulus schrijft in Galaten 6:12-16. Hebben sommige oudvaders gelijk, of heeft de heilige Schrift, bij monde van Paulus gelijk? "Kiest dan heden wie gij dienen zult!"

WELKE MENSEN GOD GEBRUIKT VOOR ZIJN KONINKRIJK        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: Ds. Horatius Bonar
Dit boekje van ds. H. Bonar heeft een buitengewoon bijbelse en bevindelijke inhoud. Ds. Bonar handelt over geestelijke opwekkingen en beschrijft zeer getrouw welke mensen God hiervoor gebruikt. Bonar haalt ook ds. George Whitefield aan, die gezegd heeft: "Onbekeerde predikanten zijn de vloek van de Christelijke kerk!" Dat geldt vanzelf ook voor ouderlingen, diakenen, studenten en kandidaten. In onze dagen worden er massa's ambtsdragers ingezegend, die een vloek voor de Kerke Gods zijn, omdat zij onbekeerd of halfverlost, niet van God geleerd en niet door God geroepen en gezalfd zijn. O, kerk, kerk, kerk, hoort des HEEREN Woord!
Gebrocheerd - 22 pag.

SIMSON-JONA - SERIE        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB. e/a
Deze serie bestaat uit acht brochure's, waarvan de eerste vier brochure's acht preken bevatten over de richter Simson. De laatste vier brochure's handelen over de profeet Jona, te weten:
1. De vlucht van Jona.
2. het gebed van Jona.
3. De prediking van Jona.
4. De wonderboom van Jona.
Een Schriftuurlijk-bevindelijke serie van twee oudtestamentische geloofshelden, die nog spreken nadat zij gestorven zijn!
Gebrocheerd - 332 pag. Compleet in foudraal

GAAT UIT VAN HAAR MIJN VOLK         
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.
Dit boekje handelt over de gevolgen van het SoW-besluit op 12 december 2003, waarop de PKN een feit werd. Met recht een zwarte bladzijde in de (kerk)geschiedenis. In hoger licht gezien is het God Die de geschiedenis schrijft. Wat Hij geplant heeft, heeft Hij uitgerukt, vanwege onze grove nalatigheid ten aanzien van de ere Gods in kerk en staat. Onze nationale en kerkzonden hebben verstrekkende gevolgen. Gods volk wordt van Godswege vermaand om uit het geestelijke Babylon te vertrekken, waarvan de PKN deel uitmaakt. Om dat aan te tonen heeft de schrijver uit de sodomitische PKN-kerkorde en de Leuenberger Konkordie geciteerd. Daaruit blijkt dat er geen sprake meer is van een ware kerk (een Heere, een geloof en een doop, Ef. 4:5). De PKN, met recht een synagoge des satans!
Gebrocheerd - 28 pag. ISBN 9076100640

GESPREK TUSSEN DE HEL EN DE HEMEL        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.
In dit boekje wordt de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus verklaard en overgezet naar het hedendaagse leven. De rijke man is een type van een onbekeerd godsdienstig mens. Lazarus is een type van Gods volk, dat de ellende van Lazarus menigmaal krijgt in te leven. Tussen de rijke man en de arme Lazarus zit een eeuwigheidsverschil, niet zozeer in de begeerte huns harten, maar in hun uiteindelijke bestemming. In het leven en sterven van Lazarus blijkt dat de genadegiften Gods onberouwelijk zijn.
Gebrocheerd 52 pag. ISBN 9076100209

HOE DENKT GOD OVER U?        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.
Dit boekje is geschreven om de lezers te bepalen bij de belangrijkste vraag die er ooit aan een mens gesteld kan worden. "Hoe denkt God over u?" Meestal wordt deze vraag omgekeerd: "Hoe denkt u over God?" Het antwoord op deze laatste vraag behelst het inwonersaantal op aarde. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Hoe denkt God over u en mij? Om op die vraag antwoord te geven, dienen we eerst te weten hoe groot onze zonden en ellenden zijn en hoe we daarvan verlost kunnen worden. Zolang we Christus niet kennen als onze persoonlijke Zaligmaker, blijft de toorn van God op ons rusten. Tolle Lege!
Gebrocheerd 40 pag. ISBN 9076100098

HET NATIONALE VERBOND VERBROKEN DOOR SOW        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB. e.a.
Dit boekje zet het SOW-besluit van 12 december 2003 in een historische context. De PKN is niet de kerk van Nederland, zoals de NHK dat was, maar gewoon een (valse) kerk in Nederland, naast de zovele kerken die Nederland rijk/arm is. Degenen die meegaan met de PKN verlaten de kerk der vaderen en maken een breuk met kerk en staat. Prins Willem van Oranje heeft een vast verbond gemaakt met de Potentaat der potentaten. Kerk en Staat zijn door dat verbond verbonden. Nu staat land en kerk Gods verbondswraak te wachten. SoW is verraad aan kerk en staat, verraad aan de kerk der Reformatie, verraad aan het bloed der martelaren. De Ger. Bond is alsnog ingegaan op het aanbod van Achab en is medeplichtig aan de moord op mijn NHK-moeder.
Gebrocheerd - 36 pag.

VLIEDT DE TOEKOMENDE TOORN!        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.
Deze Evangelisatiefolder is bestemd voor kerkjeugd uit de meest rechtzinnige denominaties! Gezien de adembenemende onkunde op geestelijk gebied is deze folder geschreven. Kerken laten het afweten om zich over kerkjongeren in de goot te ontfermen. Ter illustratie: de discotheek in Wekerom, de cafe's in Staphorst zijn daarvan een sprekend bewijs, want het gros bezoekers bestaat uit kerkjongeren uit de meest rechtzinnige kerken.

KOMT LUISTERT TOE - SERIE        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Bevat de volgende brochure's van oudvaders en anderen:
1. De zondaar gezaligd (zeer ontdekkende preek door ds. J.C. Philpot)
Fragment 1: "'Zijt gij een Arminiaan of een Calvinist? Indien de eerste, zo bent u een vijand, indien de laatste, een vriend.' En alzo worden de gevaarlijkste en listigste vijanden van de levende godzaligheid in de legerplaats van Christus ontvangen, omdat zij het wachtwoord kunnen noemen en de kleding van Zijn soldaten dragen. Dus zie ik de waarheid over de straten struikelen, levende godzaligheid verwaarloosd, uiterlijke dingen hoog gewaardeerd, de schapen van Christus ongevoed en van de bokken niet gescheiden..."
Fragment 2: "Alle uitwendige heiligmaking, doding van het vlees, lange gebeden en al de goede werken van de arminiaanse catalogus, zijn niets dan bedrieglijke namaaksels van de vruchten des Geestes en zullen daarom hun misleide bezitters overlaten aan de rechtvaardige wraak van Hem, Die een verterend Vuur is."
2. Afscheidspredikatie - Openbaring 3:3 (ds. W. Huntington SS)
3. Het komen tot Christus (ds. A.W. Pink)
4. Autobiografie over Bunyan (Vertaald door I. den Dekker)
5. Toeleidende weg tot Christus (C.H. Spurgeon)
6. De bekering van Spurgeon (C.H. Spurgeon)
7. Het huwelijk (dr. H.F. Kohlbrugge)
8. Gedichtenbundel van Luther, Zwingli e.a. (G. van Dijk)
9. De orde des heils (ds. J. Catsburg)
10. Bekering van Aaltje Zuidam (Aaltje Zuidam)
11. Geef rekenschap (ds. A. Hellenbroek)
12. Rechtvaardiging (leek GPPB)
12 brochure's compleet in kartonnen foudraal

ALPHA OMEGA - SERIE - 4e druk        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR


Auteur: GPPB.
Deze serie bevat 13 brochure's, waarvan de eerste handelt over de zondeval in het paradijs. De volgende zes brochure's handelen over de aartsvaders Abraham, Izak en Jakob (Genesis 1 t/m 35).
De laatste zes brochure's handelen respectievelijk over
8. Simson, de Nazireeër Gods (Richt.13-16).
9. De barmhartige Samaritaan (Luk. 10:25-57).
10. Vers gevangen vis (Joh. 21:10).
11. Rechtvaardigmaking (Rom. 5:1).
12. Maran-atha (1Kor. 16:22).
13. Het verzegelde boek (Openb. 5).
Gebrocheerd - 330 pag. Compleet in foudraal

HET WATER DES LEVENS OM NIET        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Opnieuw opgenomen in het boek: "Het water des levens"

Auteur: GPPB.
Dit boekje is het eerste deel in de serie "Het aanbod van vrije genade." Het Evangelie is onvoorwaardelijk voor een ieder die het maar horen wil, maar de toepassing is er alleen voor verloren zondaren. De roeping gaat uit: "O alle gij dorstigen! Komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld wijn en melk!" ook komt het onderscheid tussen in- en uitwendige kinderen des verbonds aan de orde. De dwalingen omtrent het verbond zijn ontstaan vanwege de vermening van de verbondskinderen met de erfgenamen der belofte...
Gebrocheerd - 36 pag. ISBN 9076100608
(Ook opgenomen in: 'HET WATER DES LEVENS' ISBN 9076100691)

DODEN ZULLEN HOREN        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Opnieuw opgenomen in het boek: "Het water des levens"

Auteur: GPPB.
In onze dagen is er sprake van ernstige afwijkingen omtrent de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door de z.g. 'open-schuld-leer'. Volgens die leer ligt 'de pijl' altijd verder, zelfs nog verder dan Christus(!) en wordt de vergeving der zonden alleen aan God de Vader toegeschreven en niet aan Christus. Hert gevolg daarvan is niet alleen dat zielen bedrogen worden voor de eeuwigheid, maar ook (en dat is veel erger) dat de godheid van Christus in discrediet gesteld wordt en in mindering gebracht wordt op de godheid van de Vader. Hoewel de reformatorische kerkverbanden een klinkende dogamatiek eropna houden, blijkt de doornsee prediking over de bevinding dikwijls haaks te staan op de geloofsleer (dualisme). Genoemde afwijkingen gaan in dit boekje op grond van Gods Woord onder censuur, in de vaste overtuiging van een komende hernieuwde Reformatie!
Gebrocheerd - 36 pag. ISBN 9076100616
(Ook opgenomen in: 'HET WATER DES LEVENS' ISBN 9076100691)

KOMT, ZIET EEN MENS...        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Opnieuw opgenomen in het boek: "Het water des levens"

Auteur: GPPB.
Het aanbod van vrije genade (3)
In dit boekje wordt de ontmoeting tussen de Heere Jezus en de Samaritaanse vrouw in het kader van de toe-eigening van het heil bepreekt. Als gevolg van een overgeaccentueerde uitverkiezingsleer en een voorwaardelijke evangelieprediking heerst er in bepaalde kringen een fatalistische geest, waardoor het aantal toegeschroeide conscienties schrikbarende vormen aannemen. Anderzijds gonst het van arminiaans activisme omtrent de toe-eigening van het heil. In dit boekje blijkt dat Gods Woord alle menselijke activiteit en duivels fatalisme omtrent de toe-eigening van het heil censureert. Tenslotte klinkt in dit boekje het aanbod van vrije genade door in het geloofsgetuigenis van de Samaritaanse vrouw, waarvan de vruchtgevolgen niet uitblijven.
Gebrocheerd - 36 pag. ISBN 9076100624
(Ook opgenomen in: 'HET WATER DES LEVENS' ISBN 9076100691)

ONTWAAKT! GIJ DIE SLAAPT        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Opnieuw opgenomen in het boek: "Het water des levens"

Auteur: GPPB.
Dit is het 4e en laatste deel in de serie: 'Het aanbod van vrije genade'. Roept Paulus de gemeente van Efeze op te ontwaken uit hun doodslaap, of is het de Heilige Geest die doden tot leven wekt? Het gaat hier over de vraag tot welke slapenden de Heilige Geest Zich richt. Is het bevel van ontwaken alleen tot de onbekeerden gericht of ook tot Gods volk? Het antwoord op deze vraag wordt in dit boekje beschreven. Bent u, lezer, reeds uit uw doodslaap ontwaakt? Of kunt u het nog uithouden in uw dode recht- of linkszinnigheid? Christus komt ten oordeel en waar zullen wij dan staan? Aan Zijn rechter- of linkerhand? Een rechtzinnig kerklidmaatschap zal u niet redden als u voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen. Als u onverzoend bent, hangt u aan een zijden draadje boven de hel. Ik bid u van Christus' wege, alsof God door ons bade: LAAT U MET GOZD VERZOENEN!
Gebrocheerd - 32 pag. ISBN 9076100683
(Ook opgenomen in: 'HET WATER DES LEVENS' ISBN 9076100691)

WAARMEE DE KERK STAAT OF VALT        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Opnieuw opgenomen in het boek: "Het water des levens"

Auteur: GPPB.
Dit boekje handelt over de fundamentele grondleer van de gereformeerde geloofsleer, de leer van de rechtvaardiging door het geloof, de leer die door de Reformatie herontdekt is en ook in ons land krachtig heeft doorgewerkt. Tijdens het begin van de 18e eeuw ontstond er een kerkstrijd over de vraag of de zekerheid des geloofs tot het wezen of tot het welwezen des geloofs moest worden gerekend. De bekende dr. A. Comrie schijnt en deze kerkstrijd een middenpositie te hebben ingenomen en heeft de z.g. 'embryo-leer' ingevoerd. Als de goede man zich gerealiseerd had dat zijn inmiddels zo bewierookte 'habitus-actus-filosofie' het halfverloste christendom in de hand zou werken, had hij er gevoeglijk van afgezien. De bekende ds. Th. van der Groe had een brief klaarliggen om Comrie in zijn dwaling te bestrijden, maar die brief is helaas nooit verstuurd. De gevolgen van de Comrie-filosofie zijn nog tastbaar in onze dagen, met alle leerafwijkingen vandien!
Gebrocheerd - 44 pag. ISBN 9076100659
(Ook opgenomen in: 'HET WATER DES LEVENS' ISBN 9076100691)

DE BEVINDING DER HEILIGEN        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Opnieuw opgenomen in het boek: "Het water des levens"

Auteur: GPPB.
Dit boekje handelt over de bevinding der heiligen. Zonder ware geloofsbevinding van de belofte Gods en de vergeving der zonden is zalig worden onmogelijk. De schrijver neemt zijn lezers eerst mee naar de tijd van de grote geestelijke opwekking, zoals die o.a. in Wales (Engeland) heeft plaatsgevonden en waarvoor de Heere de lekenprediker Howell Harris en ook George Whitefield heeft gebruikt. Vervolgens handelt de schrijver in een briefwisseling met ds. H.J. Hegger over de woorden: 'toe-eigening' en 'aanneming', om tenslotte de ware bevinding uit de tekstwoorden van Romeinen 5:6 te verklaren: "Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven."
Gebrocheerd - 36 pag. ISBN 9076100667
(Ook opgenomen in: 'HET WATER DES LEVENS' ISBN 9076100691)

IKABOD        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Opnieuw opgenomen in het boek: "Het water des levens"

Auteur: GPPB.
Dit boekje is een vervolgdeeltje op de brochure: 'GAAT UIT VAN HAAR MIJN VOLK' ISBN 9076100640. Op grond van Gods Woord wordt in dit boekje bewezen dat de PKN een valse kerk is. De PKN staat op een valse grond, namelijk die van het humanisme, verlichting en revolutie, van volstrekte vrijzinnigheid, gemengd met spiritualiteit en syncretisme. De PKN is niet gebonden aan Schrift en Belijdenis (Drie Formulieren van Enigheid), is niet de kerk der Reformatie, maar een oecumenische vergaarbak waarin beleden wordt dat de waarheid pluriform is. Ook de Ger. Bond is overstag gegaan. De Ger. Bond blijkt een schijn-Naboth te zijn, die alsnog op het aanbod van de PKN-Achab is ingegaan. De Filistijnen in de dagen van Eli en Samuel geven blijk meer ontzag te hebben voor de de Ark van Isrels God dan de Ger. Bond!
Gebrocheerd - 32 pag. ISBN 9076100675

COMMENTAREN OP SOW-INZENDINGEN        
Plaats in winkelmandjeMandje
De inhoud van deze brochure is gedeeltelijk op deze site gepubliceerd, onder de menu-titel: "PERSBERICHTEN" - subtitel: "EEN JAAR NA 1 MEI 2004"

Auteur: GPPB.
Dit boekje is een verzameling commentaren op de SoW-inzendingen, die op de SoW info-website werden geplaats (www.sowinfo.nl). Wat opvalt is dat niet alleen de Ger. Bond overstag is gegaan, maar ook dat predikanten uit de rechts-bevindelijke kring zich 'beet hebben laten nemen' en PKN-predikant geworden zijn. Een man als ds. Joh. Bogerman zou zich werkelijk wegschamen als hij het leger NHK-deserteurs in ogenschouw kon nemen. Hij zou hen de goddelijke wacht aanzeggen, zoals hij op de synode van Dordrecht de remonstranten de wacht heeft aangezegd en hen de deur heeft gewezen. De Heere behoudt echter altijd Zijn 'zevenduizend' die de knie voor de PKN-baal niet zullen buigen.
Gebrocheerd - 24 pag. ISBN 9076100XXX

OVERIGE BROCHURE'S 1        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

OVERIGE BROCHURE'S 2        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

OVERIGE BROCHURE'S 3        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

OVERIGE BROCHURE'S 4        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR


http://www.derokendevlaswiek.nl