REFORMATIE E-BOOKS PREKEN GPPB. DEROKENDEVLASWIEK

IN DEZE RUBRIEK KUNT U GRATIS REFORMATIE E-BOOKS EN E-BOOK-PREKEN DOWNLOADEN
VAN 'DE ROKENDE VLASWIEK'

'GAAT DAN HENEN, ONDERWIJST AL DEN VOLKEN...' PREKENBUNDEL DEEL I  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Update 09-08-2018 - KLIK OP DE AFBEELDING OM DE PREKENBUNDEL TE DOWNLOADEN IN PDF-FORMAAT

Klik hier
DE THEOLOGIE VAN DR. MAARTEN LUTHER ONDERZOCHT, GEANALYSEERD EN TOEGELICHT  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE LUTHER-AFBEELDING OF OP DE KLIK HIER LINK OM DE DOCTORAALSCRIPTIE
OVER DE THEOLOGIE VAN DR. MAARTEN LUTHER
TE DOWNLOADEN IN E-BOOK FORMAAT


(Downloaden kan 2 tot 5 minuten duren - bestand is 55mb)
Klik hier
VERANTWOORDING


Deze doctoraalscriptie van de bekende Luther- en Kohlbrugge-kenner, dr. J.C.S. Locher, handelt over de theologie van dr. Maarten Luther en is een oude uitgave uit 1903 van uitgeverij Scheffer & Co. Deze publicatie die we opnieuw het licht laten zien, is een fotografische herdruk van de genoemde uitgave om de theologie van Luther recht te doen vanwege het feit, dat sommige ijveraars menen losse citaten van Luther als pepernoten te moeten rondstrooien, om de theologie van Luther te promoten. De genoemde strooimethode van losse citaten werkt echter averechts en het zou de goedkeuring van Luther beslist niet gehad hebben. Vanwege het eenzijdige karakter van losse oudvadercitaten wordt de theologie van betreffende oudvaders gemakkelijk misverstaan, waardoor oude dwalingen in een nieuw jasje onstaan. Ook Luther wordt door de citaten-piraterij groot onrecht aangedaan en om die reden hebben we deze doctoraalscriptie over de leer van Luther als E-book-uitgave opnieuw het licht doen zien. Deze fotografische herdruk is niet bedoeld als een waardeoordeel, maar als een objectieve weergave van de leer van Luther over Gods Woord, om aan te tonen dat het rondstrooien van losse oudvadercitaten een schadelijke methode is ten aanzien van het verstaan van de contextuele betekenis.

Geheiligde Schriftkennis wordt niet verkregen door het lezen van losse oudvadercitaten. Het rondstrooien van losse citaten is een volstrekt nutteloze methode, aangezien de zaligheid en de opwas in de kennis van Christus uitsluitend en alleen verkregen worden door Woord en Geest, hetgeen Luther volmondig zou be-amen.
Oudvadergeschriften kunnen -inzoverre zij het zuivere Woord bevatten- vanzelf als middel door de Heere worden aangewend tot werking en versterking van het geloof, maar het rondstrooien van losse oudvadercitaten is geen bijbels middel om de leer van Christus te verbreiden, laat staan om de leer van Christus te bewijzen. "Wij hebben het profetische Woord..!" (2 Pet. 1:19).

Vanuit het Woord en de praktijk der bevinding vallen we Paulus dan ook voor 100% bij hetgeen hij in Galaten 1:11-12 schrijft: "Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus."
Ook ds. George Whitefield valt Paulus bij als hij zegt dat hij de Institutie van Calvijn niet nodig had om bijbels geheiligde theologie te leren, omdat hij die aan de voeten van Christus Zelf geleerd had, namelijk door Woord en Geest. Dat zijn we welhaast kwijt en dat is dan ook de geestelijke armoede in onze dagen. Gods ware getuigen zijn van God Zelf geleerd.

Als er ťťn theoloog is geweest die gehamerd heeft op het Woord als de enige gezaghebbende Bron van geestelijke inspiratie en zaligheid, is het Luther wel geweest. Luther zou zich echt niet gevleid voelen door degenen die van zijn theologische geschriften een rommelmarkt aan losse citaten creŽren, aangezien het tegenovergestelde ermee bereikt wordt van hetgeen Luther voor ogen stond, namelijk: Sola Scriptura, Tota Scriptura, Sola Fide en Sola Gratia. Luther had zelfs zijn eigen geschriften liever onuitgegeven willen laten, opdat de mensen alleen op de Schrift zouden zien. - Uit: "M. Luthers vorrede zu seinen Deutschen werken 1539."

Bovendien leert niemand -ook Gods ware volk niet- door losse Luther-citaten de theologie van Luther kennen, netzomin men door het lezen van losse bijbelteksten de leer van Christus leert kennen. Het rondstrooien van oudvadercitaten werkt veeleer verwarrend en deformerend en doet afbreuk aan de theologie van genoemde oudvaders, omdat citaten geÔsoleerd zijn van het verband waarin zij geschreven zijn en als gevolg daarvan gemakkelijk misverstaan worden.

En als de eerlijkheid gebied te zeggen dat Luther zich dikwijls van universalistische uitspraken heeft bediend die in citaatvorm een chaotische uitwerking in de hand werken, dan is de verwarring compleet! Immers, citaten die geÔsoleerd van de context gelezen worden, daarvan kan men de bedoeling niet weten, tenzij men het totale verband waarin ze geschreven staan in ogenschouw neemt. Het gros lutheranen hebben Luther juist belachelijk gemaakt omdat zij alleen die citaten van Luther bewieroken die in hun straatje te pas komen. Dat geldt voor alle oudvader-citaten-piraterij. Het is niet perse verkeerd om oudvaders incidenteel te citeren, maar niet om daar een job van te maken, laat staan om ermee te adverteren! Hebben die oudvader-citaten-piraten niets beters te doen? Heel die oudvader-citaten-piraterij komt in ieder geval niet voort uit een Goddelijke roeping. Voor Gods geroepen getuigen geldt: "GIJ...! zijt het zout der aarde!"

Luther heeft zich soms ook uitgesproken biblicistisch uitgedrukt, met name over de sacramenten van doop en avondmaal, en de eerlijkheid gebied te zeggen dat hij daarin zelfs gedwaald heeft. Ten aanzien van de heilige doop vereenzelvigde Luther het sacrament van de doop dikwijls met het geestelijke bad der wedergeboorte (Tit. 3:5). Ten aanzien van de viering van het heilig Avondmaal leerde Luther op grond van de woorden van Christus: "...dit is Mijn lichaam", de lichamelijke aanwezigheid van Christus. Hoewel Luther geen houten been had, zoals de embryologische Comrie wel had, heeft Luther wel een aantal houten tenen. Luther heeft dikwijls de neiging om het Woord en de Geest met elkaar te vereenzelvigen. Dat is net zo verwerpelijk als het Woord en de Geest van elkaar gescheiden worden. Het Woord is echter niet de Persoon van de Heilige Geest en andersom ook niet.

Om de theologie van bijv. Luther, Calvijn en Kohlbrugge recht te verstaan, moeten de geschriften van genoemde van God geleerde theologen in hun geheel en met geheiligde kennis gelezen worden, aangezien de diepgravende theologie van genoemde theologen bepaald geen simpel evangelisatie-materiaal betreft. Bovendien is er bij Luther in de loop der jaren van een theologische ontwikkeling sprake geweest, die door het rondstrooien van citaten geheel uit het oog verdwijnt, met alle verkeerde interpretaties vandien.

In het licht van de eeuwigheid gaat het bovendien niet over het feit of Luther wel of niet verstaan wordt, maar of wij door de Geest van Christus bijbelse theologie geleerd hebben, waarvan de geheilgde kennis zelfs niet kan worden opgedaan door het lezen van losse bijbelteksten, laat staan door oudvadercitaten, maar alleen door het toepasselijke onderwijs des Heiligen Geestes in het kader van de twee Scriptura's. In dit kader leert Christus in Johannes 6:45: "Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij."
En in 1 Johannes vers 2:27 leert de Heilige Geest bij monde van de apostel Johannes jegens de geroepen getuigen van Christus: "En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven."

Het lezen van Schriftuurlijk-bevindelijke geschriften van oudvaders is dus absoluut niet noodzakelijk om zalig te worden, noch om van God geleerd te zijn, maar anderzijds is het lezen van de geschriften van genoemde theologen wel aan te bevelen, omdat zij nog spreken nadat zij gestorven zijn.
In onze dagen wordt het gezaghebbende Woord van God op grote schaal ondergeschikt gemaakt aan oudvadersgeschriften, terwijl elke oudvader volstrekt onbruikbaar is om de leer van Gods Woord te bewijzen. Gods Woord bewijst zichzelf en degenen die geheiligde theologie aan de voeten van Christus Zelf geleerd hebben en geroepen zijn om het Woord uit te dragen, hebben ook de roeping om Gods Woord als enige toetssteen te hanteren als de waarheid van het Evangelie in het geding is.

Ook de werken van Luther moeten getoetst worden aan Gods Woord, ten spijt van alle afgodische Luther-aanbidders. Als zelfs de prediking van Paulus door de BereŽrs aan Gods Woord getoetst werd, dan geldt dat toch zeker voor de geschriften van Luther, Calvijn, Kohlbrugge, enz.! In dat licht kan de doctoraal-scriptie over de leer van Luther van de hand van dr. J.C.S. Locher gelezen worden, aangezien dr. Locher de leer van Luther getrouw heeft weergegeven, geanalyseerd en toegelicht. Ook worden de theologische afwijkingen van Luther in deze scriptie niet verbloemd en het feit dat de afwijkingen van Luther in de theologie van dr. H.F. Kohlbrugge niet gevonden worden, maar juist weersproken, moet de Luther-aanbidders op zijn minst een flink toontje lager doen zingen.

Mannen als Luther, Calvijn en Kohlbrugge wensten volstrekt geen volgelingen te creŽren, aangezien het een afgodendienst is die alleen maar competitie en twist in de hand werkt, zoals Gods Woord ons o.a. leert in 1 Korinthe 1:11-13: "Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van ChloŽ zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt?"
Al dat roemen op oudvaders is slechts roemen in het vlees. De apostel had het totaal anders van God geleerd: "Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld", Gal. 6:14.

De roem van het kruis is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. "Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus", 1 Kor. 2:14-16.

Tenslotte: Luther wilde het Woord verheerlijkt zien en moge deze publicatie daartoe dienen. Dat geve de Heere!

Januari, 2013
G.P.P. Burggraaf

EINDTIJD E-BOOK GPPB. 'ZIE, IK KOM HAASTELIJK'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

ZIE, IK KOM HAASTELIJK - 1998 nu in E-BOOK-uitgave 2012.

KLIK OP HET BOEK OF OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEK TE DOWNLOADEN IN PDF-FORMAT


------------------------------------------------------------------

Klik hier 'ZIE, IK KOM HAASTELIJK'
Het laatste oordeel en de wederkomst


G.P.P. Burggraaf

Het wereldgebeuren escaleert en de wereld gaat naar het einde. Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn aan de orde van de dag. Het kondigt aan dat Christus komende is. We leven onder de laaghangende oordelen. Het ganse schepsel zucht als in barensnood tot nu toe. De wereld is in nood, de kerk is verscheurd en ontbloot tot haar fundamenten toe. De wijze maagden slapen met de dwazen in het opperste van de mast. Gods ware kinderen en knechten zijn veelal krachteloos en staan niet meer in de bressen. "De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en der kinderen tanden zijn stomp geworden", Jer. 31:29. Waar zijn de Luthers, de Calvijns, de Rutherfords, de Huntingtons, de Kohlbrugges? Ik weet er niet ťťn. Ja, ik weet er toch Eťn, die meer is dan zij allen: de Leeuw uit Juda's stam, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt en Zijn testament aan Zijn getuigen vermaakt heeft: "En ziet, Ik ben met ulieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen", Matth. 28:20.
De slotakte van de voleinding der wereld is nabij, want de tijd is nabij. De zeven zegels van het verzegelde Boek van Gods raadsbesluiten worden verbroken door de Leeuw uit Juda's stam. De wraakengelen staan gereed om de zeven plagen op de aarde uit te gieten. Voordat de wraakengelen uitgaan, moet de apostel Johannes die verbannen zit op het eiland Patmos, in opdracht van de verhoogde Immanuel, in zeven brieven opschrijven hetgeen Christus hem dicteert. Deze brieven moet Johannes bundelen en de zeven gemeenten in Klein Azie bezorgen. In dit boek gaan we in op de betekenis van de brieven afzonderlijk, met een toepassing naar het heden. Voordat de bazuin van de archangel door de kosmos klinken zal, zal de roep nog een keer klinken: "De Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!" "En die gereed waren gingen met Hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten."

Het laatste deel van dit boek handelt over de laatste plagen, het laatste oordeel en de wederkomst van Christus. Als de wraakengelen de uitvoering van Gods oordelen voleindigd zullen hebben, is er nog een tijd en een halve tijd. Dan is de slotakte van het wereldgebeuren aangebroken en wordt de hemel als een doek opgerold. Dan zal Christus wederkomen op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden, hetgeen Hij Zelf heeft voorzegd: "En ziet, Ik kom haastelijk; en Mijn loon is met Mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zijn zal."

REFORMATIE E-BOOK GPPB. 'HETWATER DES LEVENS'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

E-BOOK UITGAVE VAN "HET WATER DES LEVENS"

KLIK OP HET BOEK OF OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEK TE DOWNLOADEN IN PDF-FORMAT


De lezer houde er rekening mee dat dit boek geschreven is in 2004.

KLIK OP DE KLIK HIER LINK OM HET E-BOOK BESTAND TE DOWNLOADEN

------------------------------------------------------------

Klik hier INHOUD

- Getuigenis

- Verantwoording


- Hoofdstuk 1 - Het water des Levens om niet
Aanbod van vrije genade (Jesaja 55:1)
Hypercalvinisme en Verbondsautomatisme
Zijn alle verbondskinderen erfgenamen?

- Hoofdstuk 2 - De doden zullen horen...
Aanbod van vrije genade (Johannes 5:25)
Open-schuld-leer tegen het licht
Korte recensie op "Leerboek" ds. CAvD

- Hoofdstuk 3 - 'Komt, ziet een Mens...'
Aanbod van vrije genade (Johannes 4)
Fatalisme en activisme onder censuur
Dr. KvdZ, ds. WP en 38-jarige kranke

- Hoofdstuk 4 - Ontwaakt gij die slaapt !
Aanbod van vrije genade (Efeze 5:14)
TweeŽrlei slapenden en drieŽrlei ontwaken
De kerkelijke doodsvallei en EzechiŽl

- Hoofdstuk 5 - Waarmee de Kerk staat of valt
Toetssteen van ware en valse rechtvaardigmaking
Dr. ĎHabitus' onder censuur
Onthulling verkeerde vertaling HC. vr./antw. 60
Broederlijke brief aan ds. T. Klok te Urk

- Hoofdstuk 6 - De bevinding der heiligen
Uit de tijd van de grote opwekkingen
Briefwisseling met en afscheid van ds. HJH
Bevinding der heiligen (Romeinen 5:6)

- Hoofdstuk 7 - Ikabod
De gevolgen van een kerkelijke ĎEli-geest'
De sprake Gods omtrent SoW
Commentaar op SoW-lezing drs. PM
Briefkaart van ds. JJ en mijn antwoord hierop
Opmerking bij het boekje: "Leer mij Uw Wet"

- Epiloog

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REFORMATIE E-BOOK GPPB. BIJBELS DAGBOEK 'KOMT HERWAARTS TOT MIJ...'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP HET BOEK OF OP DE KLIK HIER LINK OM HET DAGBOEK IN E-BOOK-FORMAAT TE DOWNLOADEN

----------------------------------------------------------

Klik hier BIJBELS DAGBOEK 'KOMT HERWAARTS TOT MIJ...'

Dit BIJBELS DAGBOEK onderscheidt zich van andere dagboeken, vanwege het feit dat bij de uitleg van de dagteksten de leer van Christus centraal staat in het kader van de toepassing van het heil. De meeste dagboeken hebben een overwegend pastorale lading, die in dit dagboek ook niet ontbreekt, maar voor een gezonde bekering en voor een gezond geloofsleven is nodig dat Gods volk in de absolute bediening van Wet en Evangelie gebakerd wordt. Als de Heilige Geest een helder licht laat vallen op de totaal onderscheiden bediening van Wet en Evangelie, kan dat een begin zijn van een geestelijke opwekking. In dit dagboek worden onder andere de zaligsprekingen behandeld en ook komt de eerste helft van het boek Hooglied aan de orde. Bepaalde teksten worden een aantal dagen bij herhaling behandeld, om de betekenis van de tekst beter tot uitdrukking te doen komen. De vervolgbehandeling van bepaalde teksten heeft een bijkomend voordeel dat dit dagboek niet alleen per dag, maar grotendeels ook aaneengesloten gelezen kan worden. Onze wens en bede is, dat de Heere -naar Zijn belofte- de inhoud van dit dagboekje achtervolge met Zijn zegen, tot verheerlijking van Christus in vele zondaarszielen.

G.P.P. Burggraaf
December, 2001.

REFORMATIE E-BOOK GPPB. 'BETHEL EN PNIEL OPGEHELDERD IN DE DRIE TRAPPEN DER WEDERGBOORTE'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP HET BOEKJE OF OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEKJE IN E-BOOK-FORMAAT TE DOWNLOADEN

-----------------------------------------------------------

Klik hier BETHEL EN PNIňL OPGEHELDERD IN DE DRIE TRAPPEN DER WEDERGBOORTE

Klik op de afbeelding om betreffende E-book te downloaden in pdf-formaat.

Christus tot Petrus omtrent zijn 2e bekering: "...en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders", Luk. 22:32.

* Enige kenmerken die met de 2e bekering gepaard gaan: Jakob wordt hinkende aan de heup (lichamelijk en geestelijk) en Paulus krijgt een slaande engel des satans en roemt sindsdien in zijn zwakheid en in de kracht van Christus. Dan sterft Gods volk alle dagen OPNIEUW: "Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezusí wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden", 2 Kor. 4:11. Gods vervolgde volk onder het kruis gaat evenwel getroost onder het heiligend kruis, naar 't erfgoed hierboven, naar 't Vaderlijk Huis....!

In dit E-book wordt de eerste en tweede bekering nader verklaard aan de hand van 'Bethel en PniŽl' als typen van de 1e en 2e bekering en in het kader van de leer der wedergeboorte zoals in Romeinen 6:3-4 beschreven, en onderscheiden in de bijbehorende Kanttekeningen van de SV onderscheiden verklaard in de drie trappen der wedergeboorte.

Romeinen :6-4: "Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden."

Kanttekeningen:
7) 'in Christus Jezus gedoopt zijn'
Namelijk om te betuigen onze gemeenschap, die wij met Christus hebben door het geloof.

8) 'in Zijn dood gedoopt zijn?'
Dat is, door de doop verzekerd worden dat wij gemeenschap hebben aan Zijnen dood, waardoor niet alleen onze zonden voor God verzoend zijn, maar ook de Heilige Geest is verworven, door wiens werking de verdorvenheid, die in ons is, haar leven of heersende kracht is benomen, hetwelk is de eerste trap onzer wedergeboorte; Tit. 3:5,6. De apostel schijnt hier te zien op de wijze van dopen, in de warme Oosterse landen veel gebruikelijk, waar de mensen geheel in het water ingedoopt werden, een weinig tijds onder het water bleven, en daarna uit het water oprezen; en aan te wijzen, dat deze indoping en blijven in het water ene afbeelding is van Christusí dood en begrafenis, en het oprijzen uit het water van Zijne verrijzenis. Hetwelk ook op onze wijze van dopen door besprenging wel kan gepast worden.

9) 'met Hem begraven'
Dit is de tweede trap onzer wedergeboorte, die ons door den doop wordt verzegeld, namelijk de toeneming en volharding in de doding der zonde in ons, gelijk de begrafenis ene volharding was van den dood van Christus, Rom. 6:6.

10) 'tot de heerlijkheid des Vaders'
Grieks dia; welk woord meest betekent door; dat is door de heerlijkheid des Vaders; doch wordt ook somwijlen voor tot genomen, hetwelk hier best past. (Zie 2 Petr. 1:3).

11) 'alzo ook wij'
Dit is de derde trap onzer wedergeboorte, die wij door de kracht der opstanding van Christus ontvangen, en ons door den doop wordt betekend en verzegeld; namelijk dat wij kracht ontvangen hebben om voortaan in nieuwheid des levens, dat is in heiligheid en reinigheid te wandelen; Ef. 5:26,27.

Zegene de Heere Zijn Eigen Getuigenis tot roem Zijns Naams Die heerlijk is.

GPPB.

REFORMATIE E-BOOK GPPB. 'TRAP EN MATE IN DE KENNIS VAN CHRISTUS'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP HET BOEK OF OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEKJE IN E-BOOK-FORMAAT TE DOWNLOADEN

----------------------------------------------------------

Klik hier TRAP EN MATE IN DE KENNIS VAN CHRISTUS

Samenspraak tussen Christen en Wetgeleerde over de bijbelse geloofsleer, waarbij de onbijbelse 'standenleer' der Afscheiding wordt weerlegd


Klik op de afbeelding om betreffende E-book te downloaden in pdf-formaat.

Dit E-book bevat een gesprek tussen Wetgeleerde en Christen over de bijbelse geloofsleer, waarin de zogenaamde Ďstandenleer' van de Wetgeleerde door Christen aan de Schrift wordt getoetst en weerlegd. Dit boekje is tevens een weerleggend antwoord op het comriaanse dwaalboekje van ds. A. Moerkerken, getiteld: "Bethel en PniŽl". Verschillende dwalingen die tijdens de Nadere Reformatie zijn ingeburgerd en door de Afscheiding zijn overgenomen, worden in dit boekje eveneens aan de leer der Schrift getoetst en verworpen. Dit boekje kan ook als een aanvullend vervolg op het eerder uitgegeven boekje: "Bethel en PniŽl opgehelderd in de drie trappen der wedergeboorte" worden beschouwd. Kerkelijk refoland en haar buitenlandse denominaties zijn al lange tijd afgeweken van de leer en de bevinding waarmee de Kerk staat of valt, nl. de bijbelse leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. De Reformatie is in haar kindergeboorte blijven steken, terwijl de ware Kerk altijd weer gereformeerd dient te worden. Ook de Schriftuurlijke leer der heiligmaking is zwaar verbasterd in onze dagen, aangezien de 17e eeuwse theologie de Wet weer door een achterdeur heeft binnengehaald, dus uit de Ark gehaald en naast Christus geplaatst, met als gevolg dat het Refodom is teruggekeerd richting Rome ŗ la 'habit of sanctification', ofwel ingestorte heiligheid, waarvan de paus likkebaardt.

Zegene de Heere Zijn Eigen Getuigenis tot roem Zijns Naams Die heerlijk is.

GPPB.

REFORMATIE E-BOOK GPPB. 'CONSTERNATIE IN DE CONSISTORIE'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP HET BOEKJE OF OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEKJE IN E-BOOK-FORMAAT TE DOWNLOADEN

----------------------------------------------------------

Klik hier "CONSTERNATIE IN DE CONSISTORIE"

BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING OMTRENT DE TOE-EIGENING VAN HET HEIL AANGETOOND EN WEERLEGD

In dit boekje worden de reacties van het schrijverstrio prof. J. Blaauwendraad, ds. C. Harinck en dr. K. van der Zwaag op de verwarring omtrent de toe-eigening van het heil in de gereformeerde gezindte besproken en van commentaar voorzien. Het boekje van Blaauwendraad "Het is ingewikkeld geworden", het boek van ds. Harinck "De toeleidende weg tot Christus", en het boek van Van der Zwaag "Afwachten of verwachten?" komen in dit boekje aan de orde. Het schrijverstrio bestrijdt wel sommige dwalingen, echter, genoemde schrijvers doen dat met andere dwalingen, zodat ze met degenen die zij bestrijden in dezelfde gracht vallen of reeds gevallen zijn. Op grond van de bijbelse weerleggingen in het commentaar blijkt dat het schrijverstrio wel de klok heeft horen luiden, maar zelf niet weet waar de klepel van Galaten 2:19 hangt. In dit boekje komt n.a.v. het bijbeldikke citatenboek van Van der Zwaag ook openbaar dat sommige oudvaders onbijbelse leerstellingen hebben geleerd die onder de vlag van de (Nadere) Reformatie zijn "vergereformeerd". Alles wat onder de vlag "gereformeerd" geschaard wordt, is niet altijd bijbels.

Gebiede de Heere Zijn zegen over Zijn Waarheid!

G.P.P. Burggraaf


ISBN 9076100594

REFORMATIE E-BOOK GPPB. 'DE BEKERING VAN NAńMAN DE SYRIňR'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP HET BOEK OF OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEKJE IN E-BOOK FORMAAT TE DOWNLOADEN

---------------------------------------------------------------------

Klik hier 'DE BEKERING VAN NAńMAN DE SYRIňR'
ten voorbeeld gesteld


De Heere Jezus beŽindigde eens een preek als volgt: "Er waren vele weduwen in IsraŽl in de dagen van Elias, toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elias gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw, die weduwe was. En er waren vele melaatsen in IsraŽl, ten tijde van den profeet Eliza; en geen van hen werd gereinigd, dan Našman, de SyriŽr. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg", Lukas 4:27-30.

Aan dit preekfragment van Christus moet een ieder zichzelf toetsen, want het gros belijders in onze dagen is zeer op het aangename gesteld, zoals die mensen die Christus aanvankelijk gaarne hoorden, maar toen Christus ging separeren tussen schijn en zijn, bleken al die aangename kerkmensen ineens bittere vijanden van Christus te zijn en wilde Hem van de steilte te pletter gooien.
Mensen die in geestelijk opzicht altijd uit zijn op het aangename zijn dikwijls zwanger van dodelijke haat als het gaat over de afsnijding van het vlees, ofwel de dood van de oude mens. Belijders die nog als een oude mens onder de Wet verkeren, zijn derhalve onbekeerd en onverzoend.
Och, geliefden, slaat er toch acht op, want er worden geen aangename mensen met God verzoend, maar vijanden! In de gang van Našman de SyriŽr komt duidelijk openbaar dat de mens van nature een vijand is van zijn eigen zaligheid. Laat u zich vanwege dit feit niet weerhouden om dit boekje te lezen, want vijanden worden met God verzoend door de dood Zijns Zoons.

G.P.P. Burggraaf

E-BOOK 'BUITEN JEZUS IS GEEN LEVEN' WEERLEGGING VAN EMBRYOLOGISCHE SCHIJNGEBOORTE DOOR DHR. A. GROENEVELD  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE AFBEELDING OF OP DE KLIK HIER LINK OM DE VOLLEDIGE BROCHURE IN E-BOOK FORMAAT TE DOWNLOADEN

Klik hier Deze brochure is geschreven door dhr. A. Groeneveld (1907- 1991) bestaande uit twee artikelen, namelijk "Buiten Jezus is geen leven" en "De stem der ouden". De inhoud van deze brochure is in de jaren tachtig eerder uitgegeven onder de titel: "Te melden het Heil van Zijn gerechtigheid." Een kleinzoon van dhr. Groeneveld deed mij dit boekje toekomen en we vonden de Schriftuurlijke inhoud ervan dermate van belang dat we tot een heruitgave zijn overgegaan, waarbij ouderwetse woorden en moeilijk geformuleerde zinnen hier en daar zijn aangepast in hedendaags taalgebruik, zonder enige inhoudelijke wijziging aan te brengen.

Arie Groeneveld kwam uit een bakkersgezin van 11 kinderen uit Westmaas. Het gezin verhuisde voor de oorlog (Ď40-Ď45) naar Oud-Beijerland. In zijn jeugd was Arie Groeneveld een van de beste voetballers van de Hoekse Waard. Na het sterven van een goede vriend vond er een radicale ommekeer plaats in zijn leven en voegde hij zich bij de God-getrouwen. Na zijn bekering kerkte hij wekelijks onder ds. E. du Marchie van Voorthuysen, met wie hij veel omgang heeft gehad.

Broeder Groeneveld had de gave des onderscheids ontvangen die in onze dagen allerwegen gemist wordt. Hij verkeerde dikwijls op het gezelschapsleven, maar het doorsnee gezelschapsleven vertoonde in de naoorlogse tijd echter al behoorlijke scheefgroei, waartegen Groeneveld sterk ageert in zijn tweede verhandeling "De stem der ouden".

Groeneveld maakt ook melding van de stichtelijke omgang met enkele godvruchtige tijdgenoten en verhaalt enkele opmerkelijke voorvallen, waarvan wij enkele fragmenten doorgeven. De onderlinge omgang onder Gods oude volk was doorgaans van dien aard dat zij elkaar zodanig vermanen konden omtrent leer en leven en de beproeving of de geesten uit God zijn, zonder dat er verwijdering optrad of jaloezie in het spel was, Die mensen hadden de Geest van Christus en vonden het een weldaad als zij -in geval van een dwaling- door hun broeders Ďgeslagen' werden (Ps. 141:5). Gods ware gerechtvaardigde volk kan niet zonder elkaar, want de leden behoren tot ťťn Lichaam, waarvan Christus het Hoofd is.

Het huidige gros dominees, belijders en oudvader-papegaaien houden liever een comfortabele leugen aan de hand dan geconfronteerd te worden met de pijnlijke bijbelse waarheid. Dezulken voelen zich bij een enkel onderzoekende zielevraag dikwijls zwaar beledigd en om zich te rechtvaardigen bedienen zij zich eenzijdig van dodemanshersenen, omdat ze er zelf geen kennis aan hebben.

De godzalig-geoefende oudjes van weleer waren niet handenopleggerig, zoals ook in deze brochure blijkt, hoewel wel lieflijk, oprecht, eerlijk, maar als het nodig was, waren zij ook bijbels scherp en gezeggelijk, doch bewaarde zij de broederlijke liefde. Dat is bijna totaal zoek in onze dagen. Om de minste of geringste geestelijk ter-zake-doende opmerking wordt men kwaad en ze kijken je nooit meer aan. Zelfs de natuurlijke liefde van velen zal verkouden. In die tijd leven we.

Het eerste onderwerp van broeder Groeneveld: "Buiten Jezus is geen leven" betreft een Schriftuurlijke weerlegging die Groeneveld schreef jegens een ingeburgerde doch onbijbelse en zielsmisleidende dwaalleer, naar aanleiding van een verderfelijke exegese van Jesaja 54:1, die een zeker predikant publiceerde in het kerkblad van een zeker kerkverband. (Vul maar in: GG - GGinN - OGG - HHK, enz.).

Aangezien we dezelfde dwaalleer al diverse malen met Gods Woord hebben weerlegd, achtten we het zeer zinvol om onafhankelijk van ons schrijven ook anderen aan het woord te laten die met andere bewoordingen inhoudelijk hetzelfde zeggen. Het gaat hier namelijk over de valse wedergeboorte die zonder Christuskennis begint, zoals ook dr. A. Comrie geleerd heeft met zijn onbijbelse embryo-filosofie.

De kerken zijn kerkpolitieke bolwerken geworden, waarin voor het levende Kind geen plaats is en waaruit de Geest bijkans totaal verdwenen is. De Heere gaat echter door met de toebrenging van de Zijnen tot de voleinding der wereld, want Zijn Huis moet vol worden. In onze dagen haalt Christus de Zijnen veelmeer uit de heggen en stegen der wereld, want de vervulling aangaande de volheid der heidenen is reeds in volle gang. Het is voorzegd: "Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, alzo zal geheel IsraŽl zalig worden", Rom. 11:25-26.

Januari 2007 - 2013
G.P.P. Burggraaf


PS. De DRV-brochure van "Hersteld in het beeld Gods" van de hand van dr. E. Bohl en de DRV-brochure "Buiten Jezus is geen leven" van de hand van dhr. A. Groeneveld zijn door de plagiaatschennende plakboek-publicist Kleen bruutweg van deze website gestolen, vervalst en van bronvermelding ontdaan en vervolgens in zijn verwoestende Achan-tent tentoongesteld. Kleen, die met diverse lasterstukken en een container aan gestolen goed zichzelf omhoog denkt te werken, openbaart zich als een ordinaire plagiaat-crimineel die evenwel geestelijke zelfmoord pleegt. Zie onderstaande linken:

http://preken.dewoesteweg.nl/bestanden/Het%2520herstel%2520van%2520de%2520mens%2520in%2520het%2520Beeld%2520Gods%2520-%2520Eduard%2520Bohl.pdf

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2008/11/buiten-jezus-is-geen-leven.pdf

http://www.dewoesteweg.nl/bijzondere-verhalen/de-stem-der-ouden/


ZIE OOK:
http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENPLAGIAATSCHENNENDE_DzoJzo_KLEEN_VOOR_HET_GERECHT.html

E-BOOK - CHARLES READE `HET GELOOF, DE HOOP EN DE LIEFDE`  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP HET BOEKJE OF OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEKJE IN E-BOOK-FORMAAT TE DOWNLOADEN

----------------------------------------------------------

Klik hier HET GELOOF, DE HOOP EN DE LIEFDE

Dit boekje bevat een Schriftuurlijke uiteenzetting van de drie metgezellen der genade, nl. het geloof, de hoop en de liefde. Deze drie metgezellen worden door Charles Reade vanuit het Woord en de bevindining der heiligen afzonderlijk verklaard. Dit boekje is een levend getuigenis van een ware knecht des Heeren die de zaken zelf doorleefd heeft. Van de puritein, Charles Reade, is verder weinig bekend, maar hij heeft met dit geloofsgetuigenis ongetwijfeld maar een doel voor ogen gehad, nl.: de eer van God in de bekering van zondaarszielen en tot stichting van de gelovigen in het allerheiligst geloof. Achterin dit boekje is een gedicht opgenomen van "de beloofde dominee".


E-BOOK 80 pag. ISBN 9076100039

MISSION FIELD FLYER 'ESCAPE FOR YOUR LIFE'`  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

Share this flyer with other people!

CLICK THE FLYER TO DOWNLOAD THE FLYER IN PDF-FORMAT


Click the Klik hier link for reading the entire flyer

Klik hier TIME FLIES! The days, the weeks, the months, and the years slip by with incredible speed, and are gone before we realize it. It seems as though they no more begin, than they are gone, passed into eternity. So also, the happenings of the day soon recede into distant past. Everything in this world is fleeting and transitory, nothing is stable and lasting. ďWe spend our years as a tale that is toldĒ, Psalm 90:9.
Being busily engrossed with the occupations, labours and pursuits of life, we are insensible to the swiftness of passing time, of the solemn fact that life itself is fast getting away from us and that the end of our earthly journey is speedily and surely approaching. Or, if we are conscious that our time is getting short, either we dismiss the thought or reckon that somehow or other all will be well in the end.

E-BOOK GPPB. 'JONAH, SOLDIER IN GOD'S ARMY'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

E-BOOK "JONAH, SOLDIER IN GOD'S ARMY"

CLICK THE BOOK TO DOWNLOAD THE BOOK OF JONAH


Click the klik hier link to download the E-BOOK of Jonah

Klik hier In this book we meet the unwilling prophet Jonah who is sent to the Gentiles in Nineveh. Jonah went his own way and took a ship to Tarsis, but the LORD provided a living submarine to bring His soldier, Jonah, to the heathen-front. At least Jonah saw that the effect of his preaching among the heathen was like an abundant rain, not because of Jonah's willingness, but because of God's decision. Let us pray for such a revival in our days, both among Jews and Gentiles, for what the Gentiles in Nineveh needed, we all need if it is to be well for time and eternity. I hope and pray this booklet of Jonah may be blessed to the glory of God's holy Name and to the salvation of a multitude of lost sinners.

January, 2013
G.P.P. Burggraaf

E-BOOK GPPB. 'BIBLE STORIES FOR OUR CHILDREN'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

BIBLE STORIES FOR OUR CHILDREN

CLICK THE BOOKLET TO DOWNLOAD THE BOOKLET IN PDF-FORMAT


Click the klik hier link to download the E-BOOK 'BIBLE STORIES FOR OUR CHILDREN' (25 MB)

Klik hier
BIBLE STORIES FOR OUR CHILDREN


This free booklet is especially written for children on the mission field. It contains stories of the Old and New Testament. It is very important for the children to know the history of the Bible. The Lord Jesus invites children to let them come to Him. Many children have been blessed by the Lord Jesus. And He is going on to multiply His flock unto the end of the world. We have to enter into the narrow gate to be saved. We must be born again and our sins must be forgiven by the Lord God, otherwise we cannot meet our Creator in peace. Without personal knowledge of Christ by true faith, we cannot be saved. Escape for your life!

God bless,

G.P.P. Burggraaf

E-BOOK GPPB. WEERLEGGING WEDERDOPERSE DOOP  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE AFBEELDING OF OP DE KLIK HIER LINK OM DE WEERLEGGING VAN DE WEDERDOPERSE DOOP TE DOWNLOADEN

Klik hier
E-BOOK DRV - DE VERHOUDING VAN MAN EN VROUW IN HET HUWELIJK - DR. H.F. KOHLBRUGGE  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP HET BOEKJE OF OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEKJE OVER HET HUWELIJK VAN KOHLBRUGGE TE DOWNLOADEN

Klik hier
"DE VERHOUDING VAN MAN EN VROUW IN HET HUWELIJK"
DR. H.F. KOHLBRUGGE


Gezien de vele aanvallen die er op het huwelijk gepleegd worden, dachten wij dat het goed was deze huwelijkspredikatie uit 1 Petrus 3:1-7 opnieuw uit te geven, in het bijzonder bedoeld voor aanstaande echtparen, maar ook voor gehuwden. Deze preek is op 12 december 1852 te Elberfeld in Duitsland gehouden door de bekende dr. H.F. Kohlbrugge. Het huwelijk is als een bloem uit het paradijs overgebleven, maar ook die bloem kan -als gevolg van de zondeval- verdorren en zelfs afvallen. Het huwelijk is echter niet alleen een natuurlijke zaak, want God zoekt zaad voor Zijn Koninkrijk. Het huwelijk ziet op Christus en Zijn gemeente. Kohlbrugge gaat op beide aspecten in en onderbouwd zijn huwelijkspreek vanuit en door de Schrift. Dit boekje zou door alle aanstaande en reeds getrouwde echtparen gelezen moeten worden, daar het huwelijk een hoeksteen is in de samenleving en een kerk in de kerk. Het huwelijk mag nooit gebroken worden, alleen uit oorzake van hoererij. "Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet", Matth. 19:6.
"De rokende Vlaswiek" reikt u inmiddels een 5e druk aan, waarbij de tekst onveranderd is gebleven. Moge de Heere voor onze lezers Zijn (huwelijks)zegen eraan verbinden, tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

December, 2013

de uitgever,
G.P.P. Burggraaf

E-BOOK GPPB. - DE BERGREDE - DE NEGEN ZALIGSPREKINGEN VAN CHRISTUS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier KLIK OP DE KERK OF OP DE KLIK HIER LINK OM DE E-BOOK PREKEN OVER DE NEGEN ZALIGSPREKINGEN VAN CHRISTUS TE DOWNLOADEN

"Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen", Matth. 5:3.

"Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden", Matth. 5:4.

"Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven", Matth. 5:5.

"Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden", Matth. 5:6.

"Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden", Matth. 5:7.

"Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien", Matth. 5:8.

"Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden", Matth. 5:9.

"Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen", Matth. 5:10.

"Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn", Matth. 5:11-12.

E-BOOK PREEK 1. GPPB. 'ONTWAAKT GIJ DIE SLAAPT' (01-02-2009)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE KERK OF OP DE KLIK HIER LINK OM DE E-BOOK PREEK TE DOWNLOADEN

----------------------------------------------------------------

Klik hier "ONTWAAKT GIJ DIE SLAAPT EN STA OP UIT DE DODEN; EN CHRISTUS ZAL OVER U LICHTEN" - Efeze 5:14

1. TweeŽrlei slapenden
2. DrieŽrlei ontwaken


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E-BOOK PREEK 4. GPPB. 'DE BEKERING VAN LYDIA EN DE STOKBEWAARDER' (10-02-2009)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE KERK OF OP DE KLIK HIER LINK OM DE E-BOOK PREEK TE DOWNLOADEN

----------------------------------------------------------------

Klik hier DE BEKERING VAN LYDIA EN DE STOKBEWAARDER - Handelingen 16

Tekstgedeelte (1) - Handelingen 16:13-15
"En op den dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden; en nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was, en haar huis, bad zij ons, zeggende: Indien gij hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis, en blijft er. En zij dwong ons."

Tekstgedeelte (2) - Handelingen 16:25-34
"En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden; en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard, en zou zichzelven omgebracht hebben, menende, dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: Doe uzelven geen kwaad; want wij zijn allen hier. En als hij licht geŽist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten; en hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was."

E-BOOK PREEK 80 - GPPB. - EEN DOOR DE DUIVEL GEBONDEN VROUW DOOR CHRISTUS GENEZEN - LUKAS 13:11-13  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
E-BOOK PREEK 80 - EEN DOOR DE DUIVEL GEBONDEN VROUW DOOR CHRISTUS GENEZEN - Lukas 13:11-13

Klik op de kerk of op de Klik hier klink om de betreffende preek te downloaden


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E-BOOK PREEK GPPB. WEDERGEBOORTE/LEER OVER NICODEMUS JOHANNES 3:8 'WIND' OF 'GEEST' BLAAST?  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE KERK OF OP DE KLIK HIER LINK OM DE PREEK TE DOWNLOADEN IN PDF-FORMAT

Klik hier
NICODEMUS DOOR CHRISTUS ONDERWEZEN
IN DE NOODZAAK VAN EN IN DE LEER DER WEDERGEBOORTE


"De wind (= Geest) blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid (= stem); maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is."

Tijdens Zijn rondwandeling op aarde, zijn er vele mensen tot het geloof in Christus gekomen, echter niet omdat zij tot Jezus gingen, maar omdat zij door Zijn prediking getroffen werden in hun hart en tot het geloof kwamen op Zijn spreken.
Nu zijn er wel mensen tot Jezus gegaan met het oogmerk om door Jezus bevestigd te worden in hun vermeende wetswerken.
We denken hierbij bijv. aan de rijke jongeling, die in zijn eigen waan al een eind op de ladder Jakob's geklommen was, maar die man is halverwege die ladder naar beneden getuimeld op de woorden van Christus, namelijk toen hij te horen kreeg om alles te verkopen wat hij had en zijn eigenwillige godsdienst prijs te geven, zijn kruis op te nemen en Jezus te volgen op de weg.
Die jongeman wilde liever via de ladder Jakob's over de muur klimmen en al zijn goede werken in rekening brengen, maar toen hij uit de Mond der Waarheid vernam dat hij via de Enge Poort de smalle weg moest betreden, kon hij van al die godsdienstige ijver niets meenemen en dat maakte die jongen zo bedroefd, dat de tranen zijn broekspijpen uitrolden, want om alles te verkopen en Jezus als een bedelaar te volgen, dat leek hem zo onredelijk, zodat hij net als Demas de tegenwoordige wereld en de genieting der vrome zonden liever had, dan met Gods volk kwalijk behandeld te worden.

En dan lezen wij hier van een zeker mens, die ook tot Jezus gaat, het was een overste der Joden, Nicodemus genaamd. Nicodemus was dus een farizeeŽr en lid van het Sanhedrin. Maar van deze Nicodemus staat geschreven dat hij in de nacht tot Jezus ging, omdat hij bang was door anderen te worden gezien, want dat zou zijn reputatie bij het Sanhedrin ernstige schade toebrengen en dan zou hij de woede van de raad der Joden op zijn hals halen; dus ging hij des nachts tot Jezus, zodat zijn onderhoud met Jezus verborgen zou blijven.
Toch ging Nicodemus met een ander oogmerk tot Jezus dan de rijke jongeling, want Nicodemus wilde meer van Jezus weten, terwijl die rijke jongeling alleen maar over zijn eigen Ďik' in de war zat. Nicodemus is uit vrije soevereine genade tot het geloof gekomen, terwijl die rijke jongeling met al zijn werken voor eeuwig verloren is gegaan. Beiden waren leraars IsraŽls, maar alleen Nicodemus wordt leraar-af, om ontdekt, ontbloot, geleerd en bekeerd te worden door de ene Leraar der gerechtigheid, Jezus Christus.

We overdenken hierbij drie zaken:

1. De leer van de wedergeboorte door Christus geleerd,
2. De leer der wedergeboorte door de kerken vervalst,
3. De wind waait en de Geest blaast!


KLIK OP DE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE OM DE PREEK TE DOWNLOADEN IN PDF-FORMAT

E-BOOK PREEK GPPB. DE GELIJKENIS VAN DE BARMHARTIGE SAMARITAAN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE KERK OF OP DE KLIK HIER LINK OM DE VOLLEDIGE PREEK TE DOWNLOADEN IN PDF-FORMAT

Klik hier
DE GELIJKENIS VAN DE BARMHARTIGE SAMARITAAN

CHRISTUS EN DE WETGELEERDE
DE REFO-PRIESTER & DE REFO-LEVIET
DE JOOD IN DE GOOT EN DE BARMHARTIGE SAMARITAAN


De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is een antwoord op de zelfrechtvaardigende vraag van de wetgeleerde, namelijk wie toch wel zijn naaste was. In Christus leren we wie onze naaste is, voornamelijk juist diegenen die wij van nature het minst liefhebben. Christus heeft echter de schurftigste schapen het meest lief, want Hij is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven (Rom. 5:6). We zien het ook in de gelijkenis van de verloren zoon. De verloren zoon trapt zijn vader op het hart als hij de wereld verkiest boven het vaderlijk huis, maar zijn vader heeft die jongen terug gekeken en terug gebeden en zijn verloren zoon tegemoet gesneld, innig omhelst, toen die jongen als een verloren landloper tot zijn vader wederkeerde.
Die onvoorwaardelijke liefde tot de naaste zien we ook bij de barmhartige Samaritaan. De Samaritaan hielp een Jood uit de goot, terwijl Joden en Samaritanen elkaar vanouds haatten. Christus leert ons onze vijanden lief te hebben, tenminste, als we zelf als een vijand met God verzoend zijn geworden. Dan zullen we barmhartigheid aan onze naasten betonen, gelijk onze Vader in de hemel barmhartig is, echter nooit ten koste van de Waarheid van het Evangelie en de ere Gods.
Deze gelijkenis staat in het kader van het stuk der dankbaarheid, hoewel de barmhartige Samaritaan een type van Christus en Zijn opzoekende zondaarsliefde is.
Deze gelijkenis is -zoals alle gelijkenissen zijn- een verborgenheid en alleen Gods kinderen kunnen het verstaan (Matth. 13:11), naar de mate des geloofs.
De godsdienst gaat met de eindopdracht -ga heen en doe gij desgelijks- aan het werk, om er heimelijk een goed mens mee te zijn. Dienende liefde is echter geen verdienstelijke, maar verschuldigde liefde. Die liefde gaat niet van de mens uit, maar van Christus. Want Paulus zegt: "De liefde van Christus dringt ons."
Voor Gods volk is deze gelijkenis geen opdracht, want die opdracht heeft ChrŪstus Zelf Zijn volk bewezen, opdat het altoos Hem zou vrezen. Gods volk is niet de dienende partij, dat is Christus. Gods volk is het lijdend voorwerp van de liefde en barmhartigheid van Christus. Wel zullen Zijn kinderen in Zijn voetstappen gaan, maar dan als vrucht van Zijn dienen.
Het antwoord wat Christus de Wetgeleerde geeft "ga heen, die gij desgelijks", is dus een borgtochtelijk antwoord voor de levende Kerk. Gods volk wandelt in de vervulde geboden en doet de goede werken van Christus.
Of wilt u het uwe er ook nog aan toevoegen?
Heiligmaking en/of goede werken heeft met de Wet niets te maken, het is een gunst. Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, opdat zij altoos Hem zou vrezen. Christus is namelijk een volkomen Zaligmaker, ook ten aanzien van de vruchtbaarheid in het leven der dankbaarheid.

PRAKTISCH PREEK-FRAGMENT
De Samaritanen hadden zelf een 'heilige stad', namelijk Samaria en ze hadden ook hun Ďheiligdom', namelijk de berg Gerizim.
Elke religie heeft zijn Ďheiligdommen', zo heeft het Refodom zijn heiligdom, genaamd 'de refo-zuil', waarvoor ds. Visscher (GG) zijn benen uit zijn broek loopt, en uit die afgodische refo-zuil worden allerlei forums en stichtingen geboren, bijv. het satanische refo-forum waarop allerhande gal gekotst kan worden op Gods getuigen; Ďde Stalen kerk' een refo-stichting die een popzangeres ŗ la Madonna laat optreden om het refo-volk in extase te brengen. Directeur Bor houdt ook een van God vervloekte hollywood-voorstelling in de vorm van een dierentuin met refo-apen in een stalen kooi, die zichzelf afmartelen met brood en water, om de lijdende Kerk na te bootsen -de spotboeven- met het Tetzel-oogmerk om de mensen geld uit hun zakken te kloppen, want na de voorstelling gaat de collectezak rond en dan kunnen de supporters een duit in het zakje werpen. Vervolgens krijgen de donateurs een zoen van de postbode uit Harskamp, want die man is zo blij met zijn satanische toneelvereniging, dat hij op de internet-video's van de stalen kerk zijn krokodillentranen spontaan de vrije loop laat.
Ja, en uit die refozuil is ook nog een andere vunzige stichting geboren, namelijk Ďrefoanders', een sodomhuis dat door ex-SGP-voorman Van der Vlies is geopend en door Van der Staaij wordt gesponsord en ook door refo-voorgangers wordt bezocht om letterlijk de homopraxis te bedrijven. Het sodomhuis der refofielen staat nu op instorten, omdat de directeur des huizes tussen vier muren zit opgesloten vanwege zijn onpasselijke praxis. Genoemde sodomstichting wordt door de overheid en de refokerken gesponsord, maar nu zoekt men een nieuwe directeur om de schandknapen van praktische bijstand te voorzien.... Wellicht kan Van der Vlies de voorzittershamer opnemen om zoveel mogelijk schandknapen te ridderen in de orde van de Sodomitisch Gereformeerde Poppenkast, onder de dekmantel van Ďbijbels genormeerde politiek'.
Ja, we spotten ermee, want zulke gereformatoriseerde bašlspraktijken moeten openlijk worden ontmaskerd en bespot, gelijk Elia de afgodische bašlpriesterschaar op de Karmel bespotte.

KLIK OP DE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE OM DE VOLLEDIGE PREEK TE DOWNLOADEN IN PDF-FORMAT

E-BOOK GPPB. BUITEN DE LEGERPLAATS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE KLIK HIER LINK OM E-BOOK BUITEN DE LEGERPLAATS TE DOWNLOADEN

-------------------------------------------------

Klik hier In dit boekje wordt de prediking van Stefanus en Filuppus als leidraad genomen om de lezers te wijzen op het onderscheid tussen de vruchten en de bediening des Geestes. In onze tijd gaan er veel stemmen op omtrent de prediking des Woord. Het ene kerkverband leert het zus en het andere zo, om nog maar niet te spreken over de uiteenlopende opvattingen binnen de kerkverbanden afzonderlijk. Velen vragen zich vertwijfeld af: Wat is nog waarheid? Hetgeen in den lande geleerd wordt kun je niet aannemen omdat een dominee het leert, of omdat een kerk het voorschrijft. Waar het om gaat: Is de prediking naar de Schrift en de bevinding der heiligen? Die vraag wordt in dit boekje beantwoord op grond van de Schrift.
De inhoud van dit boek is als volgt:
1. Prediking en dood van Stefanus
2. De prediking van Filippus
3. De bekering van Simon te tovenaar
4. De bekering van de Moorman
(Met illustraties)
Paperback (ingenaaid) 94 pag. ISBN 9076100462

E-BOOK PREEK GPPB. EEN WOLK DER GETUIGEN - ANNO 2015  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Een wolk der getuigen"

- DE LIJDZAAMHEID EN DE LOOPBAAN DER HEILIGEN

- HET VOORWERP DES GELOOFS EN DE VOORGESTELDE VREUGDE

Wat het wil zeggen:
"Der Wet gestorven te zijn, dagelijks in de dood te worden overgegeven en de last der zonde afleggen"

Op schrift gestelde en bijgewerkte preken
gehouden op 21-06-2009

door G.P.P. Burggraaf


Voorzang: Psalm 19:6-7

Schriftlezing: HebreeŽn 12

Gemeente, in afhankelijkheid des Heeren prediken wij u het Woord Gods uit het u voorgelezen Schriftgedeelte waarvan u de tekst kunt vinden in de verzen 1 en 2, die wij nogmaals met u lezen.

"Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God", Hebr. 12:1-2.

LEES DE E-PREEK IN PDF-BESTAND VERDER VIA DE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE


ZIE OOK: http://www.derokendevlaswiek.com/

E-BOOK TOLLENAARSPREEK GPPB. - BEKERING VAN ZACHE‹S EN LEVI  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
De bekering van ZacheŁs en Levi

Op schrift gestelde en bijgewerkte preek
gehouden op 18-10-2009

door

G.P.P. BurggraafVoorzang: Psalm 25:8-9

Schriftlezing: Mattheus 19: 1-10 en Lukas 5: 27-29.

Geliefden, in afhankelijkheid des Heeren zullen we eerst de bekering van ZacheŁs overdenken en vervolgens de bekering van Levi, opdat verloren zondaren in ons midden moed zouden scheppen uit hun en mijn behoudenis in en door de verhoogde Immanuel aan Ďs Vaders rechterhand.
In het eerste Schriftgedeelte uit Mattheus gaat het over de bekering van ZacheŁs, en in het tweede gedeelte uit Lukas gaat het over de bekering van Levi. Beiden mannen waren tollenaar en zondaar en daarvoor is Christus naar deze aarde gekomen, om verloren zondaren te zoeken en zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben.
Geliefden, Christus zoekt niet van het beste soort mensen, want Hij is niet gekomen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Dat zien we in het leven van ZacheŁs en Levi heerlijk in vervulling gaan en in al degenen die naar Gods voornemen in Christus geroepen zijn. Christus komt naar het vervloekte Jericho, om een door de Wet vervloekte tollenaar te redden van het eeuwige verderf en hem over te zetten van het rijk der duisternis in de heerlijke vrijheid die in Christus Jezus is. Hier hebt u de oorzaak, de grond en de toetssteen voor de geestelijke vrijmaking uit de heerschappij des duivels: "Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn", Joh. 8:38.
In Johannes 4 lezen wij van Christus: "En Hij moest door Samaria gaan", om een Samaritaanse hoer te verlossen van de heerschappij des duivels en haar te zetten in de vrijheid der kinderen Gods. Zo moest Christus om dezelfde reden door het vervloekte Jericho gaan om een tollenaar, ZacheŁs, uit de boeien van de duivel te verlossen en in zijn levenshuis eeuwig intrek te nemen.

KLIK OP DE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE TER LEZING VAN VOLLEDIGE PDF-PREEK

E-BOOK PREEK GPPB. MEFIBOSETH EEN DODE HOND UIT LODEBAR AAN DE VOETEN VAN DE KONING  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
KLIK OP DE AFBEELDING OF OP DE KLIK HIER LINK TER INZAGE/DOWNLOAD PDF-PREEK OVER DE GANG VAN MEFIBOSETH TOT KONING DAVID, OVEREENKOMSTIG DE BIJBELSE ORDE: ELLENDE, VERLOSSING EN DANKBAARHEID

---------------------------------------------------

Klik hier
Een dode hond uit Lodebar
aan Ďs Konings voeten


Op schrift gestelde en bijgewerkte preek
gehouden op 19-09-2010

door

G.P.P. Burggraaf


Zingen: Psalm 38, de verzen 6, 12, 17, 18, 19 en 20.

Schriftlezing: 2 Samuel 9

Geliefden, in afhankelijkheid des Heeren wensen wij u te bepalen bij de weldadigheid van David die hij Mefiboseth bewezen heeft om Jonathan's wil, aan de hand van een viertal gedachten.

1. Geslagen aan beide voeten
2. Afkomstig uit Lodebar
3. Een dode hond aan Ďs Konings voeten
4. Gedragen aan Ďs Konings tafel


Geliefden, aan de weldadigheid van David aan Mefiboseth bewezen, lag een innige geestelijke broederband ten grondslag. Dat was de broederband tussen David en Jonathan. De geestelijke band tussen die beiden mannen was sterker dan de huwelijksband tussen een man en een vrouw. De liefde van Christus gaat de liefde der vrouwen verre te boven. De liefde van Christus gaat de huwelijksliefde verre te boven. En zowel David als Jonathan waren uit dezelfde baarmoeder voortgekomen, namelijk uit de baarmoeder van Gods welbehagen in Christus.
U weet, Saul was erg jaloers op David, omdat hij zag dat de Heere met hem was. Ook wist Saul dat David van Godswege als koning van IsraŽl uitverkoren en gezalfd was. Daarom probeerde hij David bij diverse gelegenheden te doden. Op een gegeven ogenblik restte David niets anders dan te vluchten, maar Jonathan, Sauls zoon, bleef David trouw. Toen sloten David en Jonathan een verbond, hetgeen ik u voorlees uit: 1 Sam. 20:14-15: "En zult gij niet, indien ik dan nog leve, ja, zult gij niet de weldadigheid des HEEREN aan mij doen, dat ik niet sterve? Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid; ook niet wanneer de HEERE een iegelijk der vijanden van David van den aardbodem zal afgesneden hebben."
Saul was David's vijand, maar Jonathan was Davids vriend en zijn geestelijke broeder en zij sloten een verbond van trouw. Jonathan en zijn familie zouden niet sterven door de hand van David als hij koning zou zijn, terwijl Sauls geslacht ten dode was opgeschreven als gevolg van een rechtvaardig oordeel Gods.
Het verbond met Jonathan had David in zijn hart, toen hij zei: "Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil?"

KLIK OP DE AFBEELDING OF OP DE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE TER INZAGE/DOWNLOAD PDF-PREEK OVER DE GANG VAN MEFIBOSETH TOT KONING DAVID, OVEREENKOMSTIG DE BIJBELSE ORDE: ELLENDE, VERLOSSING EN DANKBAARHEID


http://www.providencemountainranch.com