THEOLOGISCHE BOEKEN
Gegrond op Gods onfeilbaar Woord
en de Drie Formulieren van Enigheid

'GAAT DAN HENEN, ONDERWIJST AL DEN VOLKEN...' PREKENBUNDEL DEEL I  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Update 09-08-2018 - KLIK OP DE AFBEELDING OM DE PREKENBUNDEL TE DOWNLOADEN IN PDF-FORMAAT

Klik hier
E-BOOK GPPB. BIJBELS DAGBOEK - 'KOMT HERWAARTS TOT MIJ...'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE KLIK HIER LINK OM HET DAGBOEK IN E-BOOK-FORMAAT TE DOWNLOADEN

----------------------------------------------------------

Klik hier Dit BIJBELSE DAGBOEK onderscheidt zich van andere dagboeken, vanwege het feit dat bij de uitleg van de dagteksten het onderscheid tussen Mozes en Christus centraal staat. De meeste dagboeken hebben een overwegend pastorale lading, die in dit dagboek ook niet ontbreekt, maar voor een gezond geloofsleven is nodig dat Gods volk in de totaal onderscheiden bediening van Wet en Evangelie gebakerd wordt. De schrijver begint dit dagboek op een eenvoudig pastorale wijze de weg der zaligheid uit te leggen, om in het vervolg ervan steeds dieper op de betekenis van de tekstgedeelten in te gaan. In dit dagboek worden -onder andere- de zaligsprekingen behandeld en de eerste helft van het boek Hooglied. De vervolgbehandelingen van bepaalde teksten heeft een bijkomend voordeel dat dit dagboek niet alleen per dag, maar ook grotendeels aaneengesloten gelezen kan worden. Verscheidene vervolgstukken zijn ontleend aan recente briefwisselingen die in de vorm van een samenspraak in dit dagboek worden weergegeven, met de uitdrukkelijke wens van de schrijver dat zijn lezers hun geestelijk voordeel ermee zouden doen.

E-BOOK - 400 pag. ISBN 9076100446

EINDTIJD E-BOOK GPPB. 'ZIE, IK KOM HAASTELIJK'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

ZIE, IK KOM HAASTELIJK - 1998 nu in E-BOOK-uitgave 2012.

------------------------------------------------------------------

Klik hier 'ZIE, IK KOM HAASTELIJK'
Het laatste oordeel en de wederkomst


G.P.P. Burggraaf

Het wereldgebeuren escaleert en de wereld gaat naar het einde. Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn aan de orde van de dag. Het kondigt aan dat Christus komende is. We leven onder de laaghangende oordelen. Het ganse schepsel zucht als in barensnood tot nu toe. De wereld is in nood, de kerk is verscheurd en ontbloot tot haar fundamenten toe. De wijze maagden slapen met de dwazen in het opperste van de mast. Gods ware kinderen en knechten zijn veelal krachteloos en staan niet meer in de bressen. "De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en der kinderen tanden zijn stomp geworden", Jer. 31:29. Waar zijn de Luthers, de Calvijns, de Rutherfords, de Huntingtons, de Kohlbrugges? Ik weet er niet één. Ja, ik weet er toch Eén, die meer is dan zij allen: de Leeuw uit Juda's stam, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt en Zijn testament aan Zijn getuigen vermaakt heeft: "En ziet, Ik ben met ulieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen", Matth. 28:20.
De slotakte van de voleinding der wereld is nabij, want de tijd is nabij. De zeven zegels van het verzegelde Boek van Gods raadsbesluiten worden verbroken door de Leeuw uit Juda's stam. De wraakengelen staan gereed om de zeven plagen op de aarde uit te gieten. Voordat de wraakengelen uitgaan, moet de apostel Johannes die verbannen zit op het eiland Patmos, in opdracht van de verhoogde Immanuel, in zeven brieven opschrijven hetgeen Christus hem dicteert. Deze brieven moet Johannes bundelen en de zeven gemeenten in Klein Azie bezorgen. In dit boek gaan we in op de betekenis van de brieven afzonderlijk, met een toepassing naar het heden. Voordat de bazuin van de archangel door de kosmos klinken zal, zal de roep nog een keer klinken: "De Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!" "En die gereed waren gingen met Hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten."

Het laatste deel van dit boek handelt over de laatste plagen, het laatste oordeel en de wederkomst van Christus. Als de wraakengelen de uitvoering van Gods oordelen voleindigd zullen hebben, is er nog een tijd en een halve tijd. Dan is de slotakte van het wereldgebeuren aangebroken en wordt de hemel als een doek opgerold. Dan zal Christus wederkomen op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden, hetgeen Hij Zelf heeft voorzegd: "En ziet, Ik kom haastelijk; en Mijn loon is met Mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zijn zal."

REFORMATIE E-BOOK GPPB. 'BETHEL EN PNIEL OPGEHELDERD IN DE DRIE TRAPPEN DER WEDERGBOORTE'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEKJE IN E-BOOK-FORMAAT TE DOWNLOADEN

----------------------------------------------------------

Klik hier BETHEL EN PNIËL OPGEHELDERD IN DE DRIE TRAPPEN DER WEDERGBOORTE

Klik op de afbeelding om betreffende E-book te downloaden in pdf-formaat.

Christus tot Petrus omtrent zijn 2e bekering: "...en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders", Luk. 22:32.

* Enige kenmerken die met de 2e bekering gepaard gaan: Jakob wordt hinkende aan de heup (lichamelijk en geestelijk) en Paulus krijgt een slaande engel des satans en roemt sindsdien in zijn zwakheid en in de kracht van Christus. Dan sterft Gods volk alle dagen OPNIEUW: "Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus’ wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden", 2 Kor. 4:11. Gods vervolgde volk onder het kruis gaat evenwel getroost onder het heiligend kruis, naar 't erfgoed hierboven, naar 't Vaderlijk Huis....!

In dit E-book wordt de eerste en tweede bekering nader verklaard aan de hand van 'Bethel en Pniël' als typen van de 1e en 2e bekering en in het kader van de leer der wedergeboorte zoals in Romeinen 6:3-4 beschreven, en onderscheiden in de bijbehorende Kanttekeningen van de SV onderscheiden verklaard in de drie trappen der wedergeboorte.

Romeinen :6-4: "Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden."

Kanttekeningen:
7) 'in Christus Jezus gedoopt zijn'
Namelijk om te betuigen onze gemeenschap, die wij met Christus hebben door het geloof.

8) 'in Zijn dood gedoopt zijn?'
Dat is, door de doop verzekerd worden dat wij gemeenschap hebben aan Zijnen dood, waardoor niet alleen onze zonden voor God verzoend zijn, maar ook de Heilige Geest is verworven, door wiens werking de verdorvenheid, die in ons is, haar leven of heersende kracht is benomen, hetwelk is de eerste trap onzer wedergeboorte; Tit. 3:5,6. De apostel schijnt hier te zien op de wijze van dopen, in de warme Oosterse landen veel gebruikelijk, waar de mensen geheel in het water ingedoopt werden, een weinig tijds onder het water bleven, en daarna uit het water oprezen; en aan te wijzen, dat deze indoping en blijven in het water ene afbeelding is van Christus’ dood en begrafenis, en het oprijzen uit het water van Zijne verrijzenis. Hetwelk ook op onze wijze van dopen door besprenging wel kan gepast worden.

9) 'met Hem begraven'
Dit is de tweede trap onzer wedergeboorte, die ons door den doop wordt verzegeld, namelijk de toeneming en volharding in de doding der zonde in ons, gelijk de begrafenis ene volharding was van den dood van Christus, Rom. 6:6.

10) 'tot de heerlijkheid des Vaders'
Grieks dia; welk woord meest betekent door; dat is door de heerlijkheid des Vaders; doch wordt ook somwijlen voor tot genomen, hetwelk hier best past. (Zie 2 Petr. 1:3).

11) 'alzo ook wij'
Dit is de derde trap onzer wedergeboorte, die wij door de kracht der opstanding van Christus ontvangen, en ons door den doop wordt betekend en verzegeld; namelijk dat wij kracht ontvangen hebben om voortaan in nieuwheid des levens, dat is in heiligheid en reinigheid te wandelen; Ef. 5:26,27.

Zegene de Heere Zijn Eigen Getuigenis tot roem Zijns Naams Die heerlijk is.

GPPB.

REFORMATIE E-BOOK GPPB. 'TRAP EN MATE IN DE KENNIS VAN CHRISTUS'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEKJE IN E-BOOK-FORMAAT TE DOWNLOADEN

----------------------------------------------------------

Klik hier TRAP EN MATE IN DE KENNIS VAN CHRISTUS

Samenspraak tussen Christen en Wetgeleerde over de bijbelse geloofsleer, waarbij de onbijbelse 'standenleer' der Afscheiding wordt weerlegd


Klik op de afbeelding om betreffende E-book te downloaden in pdf-formaat.

Dit E-book bevat een gesprek tussen Wetgeleerde en Christen over de bijbelse geloofsleer, waarin de zogenaamde ‘standenleer' van de Wetgeleerde door Christen aan de Schrift wordt getoetst en weerlegd. Dit boekje is tevens een weerleggend antwoord op het comriaanse dwaalboekje van ds. A. Moerkerken, getiteld: "Bethel en Pniël". Verschillende dwalingen die tijdens de Nadere Reformatie zijn ingeburgerd en door de Afscheiding zijn overgenomen, worden in dit boekje eveneens aan de leer der Schrift getoetst en verworpen. Dit boekje kan ook als een aanvullend vervolg op het eerder uitgegeven boekje: "Bethel en Pniël opgehelderd in de drie trappen der wedergeboorte" worden beschouwd. Kerkelijk refoland en haar buitenlandse denominaties zijn al lange tijd afgeweken van de leer en de bevinding waarmee de Kerk staat of valt, nl. de bijbelse leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. De Reformatie is in haar kindergeboorte blijven steken, terwijl de ware Kerk altijd weer gereformeerd dient te worden. Ook de Schriftuurlijke leer der heiligmaking is zwaar verbasterd in onze dagen, aangezien de 17e eeuwse theologie de Wet weer door een achterdeur heeft binnengehaald, dus uit de Ark gehaald en naast Christus geplaatst, met als gevolg dat het Refodom is teruggekeerd richting Rome à la 'habit of sanctification', ofwel ingestorte heiligheid, waarvan de paus likkebaardt.

Zegene de Heere Zijn Eigen Getuigenis tot roem Zijns Naams Die heerlijk is.

GPPB.

REFORMATIE E-BOOK GPPB. 'CONSTERNATIE IN DE CONSISTORIE'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEKJE IN E-BOOK-FORMAAT TE DOWNLOADEN

----------------------------------------------------------


Klik hier CONSTERNATIE IN DE CONSISTORIE

BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING OMTRENT DE TOE-EIGENING VAN HET HEIL AANGETOOND EN WEERLEGD

In dit boekje worden de reacties van het schrijverstrio prof. J. Blaauwendraad, ds. C. Harinck en dr. K. van der Zwaag op de verwarring omtrent de toe-eigening van het heil in de gereformeerde gezindte besproken en van commentaar voorzien. Het boekje van Blaauwendraad "Het is ingewikkeld geworden", het boek van ds. Harinck "De toeleidende weg tot Christus", en het boek van Van der Zwaag "Afwachten of verwachten?" komen in dit boekje aan de orde. Het schrijverstrio bestrijdt wel sommige dwalingen, echter, genoemde schrijvers doen dat met andere dwalingen, zodat ze met degenen die zij bestrijden in dezelfde gracht vallen of reeds gevallen zijn. Op grond van de bijbelse weerleggingen in het commentaar blijkt dat het schrijverstrio wel de klok heeft horen luiden, maar zelf niet weet waar de klepel van Galaten 2:19 hangt. In dit boekje komt n.a.v. het bijbeldikke citatenboek van Van der Zwaag ook openbaar dat sommige oudvaders onbijbelse leerstellingen hebben geleerd die onder de vlag van de (Nadere) Reformatie zijn "vergereformeerd". Alles wat men onder de vlag "gereformeerd" schaart is niet altijd even bijbels.

Gebiede de Heere Zijn zegen over Zijn Waarheid!

G.P.P. Burggraaf


ISBN 9076100594

E-BOOK - CHARLES READE `HET GELOOF, DE HOOP EN DE LIEFDE`  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE KLIK HIER LINK OM HET BOEKJE IN E-BOOK-FORMAAT TE DOWNLOADEN

----------------------------------------------------------

Klik hier HET GELOOF, DE HOOP EN DE LIEFDE

Dit boekje bevat een Schriftuurlijke uiteenzetting van de drie metgezellen der genade, nl. het geloof, de hoop en de liefde. Deze drie metgezellen worden door Charles Reade vanuit het Woord en de bevindining der heiligen afzonderlijk verklaard. Dit bokje is een levend getuigenis van een ware knecht des Heeren die de zaken zelf doorleefd heeft. Van Charles Reade is weinig bekend, maar hij heeft met dit geloofsgetuigenis ongetwijfeld maar een doel voor ogen gehad, nl.: de eer van God in de bekering van zondaarszielen en tot stichting van de gelovigen tot versterking het allerheiligst geloof. Achterin dit boekje is een gedicht opgenomen van "de beloofde dominee".


E-BOOK 80 pag. ISBN 9076100039

DE WETTISCHE HEILIGMAKING ONTMASKERD DOOR HET MERG VAN HET EVANGELIE         
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: Ds. W. Huntington SS
William Huntington is een van de grootste Godsmannen die de aarde -na de apostolische tijd- ooit heeft geherbergd. Hij had niet alleen grote genade, maar ook geheiligde extra-ordinaire geestelijke gaven. In zijn dagen werd hij wel 'de wandelende Bijbel' genoemd. Op latere leeftijd ging hij zonder Bijbel de preekstoel op en las het hoofdstuk waaruit hij preekte uit zijn hoofd op. In dit boek beschrijft Huntington het onderscheid tussen Wet en Evangelie omtrent de heiligmaking op een onnavolgbare wijze. Vanwege het feit dat Huntington leerde dat niet de Wet der zeden, maar het Evangelie regel des geloofs is, werd hij door menige belijder uitgemaakt voor een antinomiaan. Huntington had zijn theologie echter niet uit de boeken, maar van God Zelf geleerd. Huntington kon onmogelijk van het Evangelie een nieuwe Wet maken, omdat Christus de Wet niet alleen heeft vervuld voor de Zijnen, maar hen ook regeert door Zijn Heilige Geest. Gods volk wordt bewogen en wandelen zonder de Wet aan de hand des Vaders in de vrijheid als een gevangene van Christus en zijn toch niet zonder de Wet. Deze paradox verklaart Huntington in dit boek vanuit de Schrift en met de Schrift en neemt hierin een unieke bijbelse positie in, die helaas door weinigen wordt verstaan.
Prachtboek met kleurenillustraties!
Gebonden - 416 pag. ISBN 9076100055

WANDELT IN DE LIEFDE        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: Ds. J.C. Philpot
De bekende ds. J.C. Philpot bepaalt ons in dit boek bij de gehoorzaamheid des geloofs, ofwel de regel des levens voor de gelovigen, namelijk de Wet der vrijheid, ofwel het Evangelie van Christus. Dit boek is enig in zijn soort, maar helaas weinig verstaan en nog minder beoefend. Philpot staat echter niet alleen in zijn uitleg over de heiligmaking. Alleen ds. William Huntington en ds. William Gasby evenaren Philpot op dit gebied en onderscheiden zich van het gros puriteinen en een groot deel Nadere Reformatoren, die de Tien Geboden stelden als leefregel voor de gelovigen. De Wet is echter niet de gelovigen, maar de ongelovigen gezet. Dat wil niet zeggen dat de gelovigen de Wet teniet doen. Zij bevestigen de Wet door het geloof in Christus, door te zien op en te verwijzen naar het Lam Gods. In Christus zijn wij wat wij voor God wezen moeten, namelijk volkomen rechtvaardig en volmaakt heilig. Voor de Farizeen is dit Evangelie te goedkoop, ze willen er wat bij voegen, maar dezulken zullen met de dwazen maagden buitengesloten worden.
Hardcover - 142 pag. ISBN 9076100454

OM AL UW WERKEN TE VERTELLEN        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
In dit boek worden allerlei actuele onderwerpen aan de orde gesteld van geestelijke, kerkelijke en politieke aard. Het doel van dit boek is om de lezers te bepalen hoe genoemde zaken zich in onze dagen ontwikkelen ten opzichte van de waarheid van Gods Woord. De schrijver begint dit boek met een aantal meditaties, gevolgd door een reeks artikelen over de heilsleer en geeft verschillende commentaren op de in omloop zijnde meningen over de toe-eigening van het heil, de kerkelijke ontwikkelingen, de plaats van de vrouw, het huwelijk, incest, enz. Recente voorvallen op het kerkelijke en politieke erf worden besproken en aan Gods Woord getoetst. De schrijver wijst nadrukkelijk op het feit dat de secularisatie in gezin, kerk en staat in een stroomversnelling verkeert, omdat de geestelijke (en politieke) leiding ten enenmale ontbreekt. Een algehele en persoonlijke geloofsdoorleving van de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze is een vereiste, alvorens van enig kerkherstel sprake zal kunnen zijn. Dit boek is o.a. gepubliseerd omwille van de ware eenheid der Kerk: “Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen, van ’t zelfde kruis als broeders samenwonen, waar ’t liefdevuur niet wordt gedoofd!”
Formaat boek: 170 x 240 mm
Gebonden, 416 pag. ISBN 9076100721

OPDAT IK GODE LEVEN ZOU        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
Er zat eens een dominee in een treincoupé waarin een stel mannen zich vermaakten met kaartspelen. Eén der mannen vroeg aan de dominee of hij met hen wilde meespelen. De dominee antwoordde echter: “Ik heb geen handen!” De mannen keken zeer verbaasd naar de dominee en één van hen wees naar zijn handen en vroeg: “En dié dan, die aan uw lijf hangen?” “O, dié!” zei de dominee, “die zijn niet van mij, maar van de Heere Jezus!”
Dit fragment toont aan dat het ware geloof waarachtige kenmerken heeft, die in dit boek vanuit Galaten 2:19 verklaard worden in de orde van de drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. Dit boek is geschreven om de onbekende waarheid van Galaten 2:19 aan het licht te brengen, waarbij de volgende vraag uitvoerig aan de orde komt: Zijn Gods kinderen alleen door de Wet aan de Wet gestorven ten aanzien van de rechtvaardigmaking, of zijn zij ook der Wet gestorven ten aanzien van de heiligmaking?
Galaten 2:19 is dus een soort geestelijke röntgenfoto van ons geloof en de uitslag van deze foto zal de toets van Gods Woord moeten kunnen doorstaan. Het is daarom volstrekt ondenkbaar dat Avondmaalgangers, van welke kerk zij ook mogen zijn, hier geen belang bij zouden hebben.
Paperback (ingenaaid) 132 pag. ISBN 90-76100-71-3

MIJN GENADE IS U GENOEG!        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
Dit boek handelt over de heiligmaking, zoals die in Romeinen 6 aan de orde komt. Moeten de ware gelovigen niet de Wet erbij nemen om de zonden, die tegen hun wil in hen is overgebleven, te overwinnen, of is genade alleen genoeg? Deze vraag heeft de christelijke gemoederen in alle tijden en plaatsen beziggehouden en over het algemeen heeft het christendom de radicale opvattingen van Paulus omtrent dit vraagstuk niet in dank afgenomen. Hoewel de christenen uit de vroege kerk grote eerbied hadden voor Paulus, bewijst de kerkgeschiedenis dat zij niet altijd goed naar hem geluisterd hebben. Sommige uitleggers hebben Paulus wel begrepen, maar meestentijds nog verkeerd begrepen. Uitgezonderd een handjevol theologen -waaronder Luther en Kohlbrugge- schijnt men het maar niet te willen aanvaarden dat Paulus de Wet als Wet negeerde (dat is wat anders dan teniet doen), omdat hij er door het geloof volledig mee in overeenstemming was. U voelt de tegenwerping al aankomen: Dus alles kan er mee door? Die dit protest maken, verstaan het helaas niet. Genade sluit een leven in de zonde namelijk uit! Een en ander wordt nader verklaard in dit commentaar op Romeinen 6. Ook is er een samenspraak over de geestelijke leiding omtrent de wedergeboorte in dit boek opgenomen, zoals die verklaard ligt in Romeinen 6:3-4.
Paberback (ingenaaid) 151 pag. ISBN 907610056X

HET WATER DES LEVENS        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
Dit boek is geschreven in een tijd waarin de bijbelse heils-toe-eigening en de ware geloofsbevinding steeds meer onder vuur komen te staan. Over de toe-eigening van het heil zijn wel zoveel uiteenlopende opvattingen in omloop, dat terecht de vraag gesteld kan worden welke functie de Drie Formulieren van Enigheid eigenlijk nog hebben. Er is dringend behoefte aan een hernieuwde, maar vooral een inwendige Reformatie! De eerste vier hoofdstukken handelen over het aanbod van vrije genade. Dan volgt er een belangrijk hoofdstuk over de rechtvaardiging door het geloof, waarmee de kerk staat of valt(!), gevolgd door een hoofdstuk over de bevinding der heiligen. Een en ander maakte het noodzakelijk om ook de recente SoW-ontwikkelingen erbij te betrekken, die in het laatste hoofdstuk van dit boek uitvoerig aan de orde komen. Het aantal (schijn) Naboth's dat alsnog ingaat op het aanbod van de PKN-Achab groeit met de dag. Blijft over een 'wezenkerk', genaamd 'IKABOD', de eer is weggevoerd. De Heere zal Juda's steden echter herbouwen uit het stof. God zal Zijn Waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken, dwars door de oordelen heen. De bekering van het volk der Joden zal tot herrijzing en herleving van de levende Kerk zijn. Tolle Lege!
Paberback (ingenaaid) 168 pag. ISBN 9076100691

DE TAAL DES HARTEN - 5e druk        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
In dit boek staat de orde des Heils centraal. De toepassing van de verzoening in Christus is enkel genade, waaruit blijkt dat berouw over de zonde geen voorwaarde, maar een vrucht is van de vergeving der zonden. Ook komt de roeping tot het ambt aan de orde. Vervolgens wordt de kerntheologie van Spurgeon, Philpot, Luther, Comrie, van der Groe en Huntington weergegeven, waarmee de auteur zich keert tegen het eenzijdig citeren van oudvaders. Dan volgt een onderwerp over de volle raad Gods in de prediking en tenslotte besluit de auteur dit boek met de weerlegging van de evolutietheorie van Darwin en levert het bewijs dat Christus de Alpha en de Omega is van zowel de schepping als de herschepping.
Gebonden - 160 pag. ISBN 9076100101

DE WAPENRUSTING VAN EEN VERLOSTE PELGRIM         
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
Dit boek is voornamelijk geschreven voor bestreden zielen. Het geestelijke leven van de verloste pelgrim wordt getekend vanuit Psalm 124 en zijn wapenrusting vanuit Efeze 6. Een soldaat kan niet zonder wapens. Dat geldt ook voor een waar kind van God, die de goede strijd des geloofs wettig mag strijden. Met de wapenrusting Gods wordt er echter geen geweld bedreven en toch nemen de ware pelgrims het Koninkrijk der hemelen met geweld. Het leven des geloofs zit vol paradoxen, die in dit boek vanuit de Schrift ontrafeld worden. Voor slecht zienden is een groot lettertype gebruikt!
Gebonden - 120 pag. ISBN 9076100020

JONA, DE JOODSE ZENDELING        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.
De zendingsreis van Jona mag wel de meest wonderlijkste genoemd worden uit de historie. Bovendien bevat het boek Jona rijke lessen voor het geestelijke leven. Jona die van Godswege de roeping heeft om de Ninevieten het oordeel aan te zeggen, is onwillig en vlucht over zee naar Tarsis. Halverwege de reis wordt hij vanwege een orkaan overboord geworpen en opgeslokt door de vis. Uiteindelijk komt Jona op de plaats van bestemming. De prediking van Jona blijkt zeer vruchtbaar. Heel Ninevé komt -tegen de zin van Jona- tot bekering. Vanwege het feit dat velen onkundig zijn omtrent de geestelijke betekenis van de zendingsreis van Jona en de inhoud van zijn prediking, heeft de auteur dit boek het licht doen zien. (Groot lettertype voor slecht zienden).
Gebonden 183 pag. ISBN 9076100012

VAN BANNELING TOT VELDMAARSCHALK        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
Vanwege het feit dat biografieën zo in trek zijn, heeft de schrijver gemeend een biografie van de richter Jeftha te moeten schrijven. De geestelijke biografie van de richter Jeftha gaat een levensbeschrijving van een of ander bevindelijk oefenaartje natuurlijk ver te boven! Jeftha wordt door zijn bloedverwanten verbannen naar het land Tob. Als de Ammonieten een stuk land willen annexeren, waarvan de Gileadieten rechtmatig eigenaar zijn, wordt Jeftha in ere hersteld en als maarschalk over het Gileaditische leger aangesteld. Voordat Jeftha ten strijde trekt doet hij een gelofte aan de HEERE. Die gelofte brengt een hele tragedie teweeg voor Jeftha en zijn dochter. Tot overmaat van ramp dreigt er een burgeroorlog tussen de Gileadieten en de stam van Efraïm.
Gebonden - 125 pag. ISBN 907610042X

HET GELOOF BIJ VROUWEN        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
In dit boek wordt het geloofsleven verklaard van Martha en Maria omtrent de opwekking van Lazarus. Het geloofsleven bij vrouwen kan zich opmerkelijk onderscheiden van het geloofsleven bij mannen. Vrouwen zijn namelijk receptief geschapen, om te ontvangen. In tegenstelling tot mannen, die donatief geschapen zijn, om te geven. Deze eigenschappen zijn zowel in het natuurlijke alsook in het geestelijke leven aanwezig.
Wat ook aan de orde komt:
1. De gemeenschap der heiligen.
2. De Euro-toren van Babel.
3. Het arminiaanse geraamte ontmaskerd.
4. Het zalig afsterven van Gertie Schuit.
Gebonden - 76 pag. ISBN 9076100349

VAN SLAVIN TOT KONINGIN - 2e druk        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
In verhaaltrant beschrijft de auteur het leven van koningin Esther. Ook is de geestelijke strekking aan het einde van elk hoofdstuk weergegeven. De geschiedenis van koningin Esther is niet zomaar een boeiend verhaal, het is Gods Woord en Gods voorzienigheid blinkt er bijzonder in uit, ten aanzien van Zijn trouwe zorg over Zijn volk in ballingschap. Hadassa (Esther) werkt als slavin bij een lakenhandelaar en wordt door koning Ahasveros verkozen tot koningin. Tijdens de verkiezing is er jaloezie in het spel... De vete tussen Haman en Mordechai escaleert tot een bloedig conflict. Een bijbels en boeiend verhaal met veel praktische lessen voor jong en oud!
Gebonden - 110 pag. ISBN 9076100322

ZIJN TROUW AAN ISREL NOOIT GEKRENKT        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
In dit boekje worden twee uit kerkelijke bladen ('Om Sions Wil' en 'De Saambinder') afkomstige artikelen getoetst aan de Schrift. Het eerste artikel gaat over het feit hoe absoluut het gebod is ten aanzien van de echtscheiding. Is echtbreuk al dan niet bijbels geoorloofd? Een actuele vraag! Huwelijkstrouw wordt in dit boekje geillustreerd met een verhaal over de waarachtige liefde. Het tweede artikel handelt over de zekerheid des geloofs, een zaak waarover de Schrift en de Reformatoren zeer duidelijk zijn, maar waarover in onze tijd ontzettende verwarring heerst. Hebben de zwakgelovigen ook zekerheid? Een wezenlijke vraag! Tolle lege! Tolle Lege!
Gebonden - 63 pag. ISBN 9076100365

HET HANDSCHRIFT UITGEWIST        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
Dit boek bevat en lekenconcept van het 'Zesde Artikel' tegen de Remonstranten dat handelt over de plaatsbekleding van Christus.
Vervolgens wordt er een hoofdstuk gewijd aan fragmenten uit het leven van twee geoefende kinderen Gods, namelijk tante Lena en ome Jan. Dan volgt een buitenlands persbericht waarin de kerkelijke situatie in Canada met die in Nederland wordt vergeleken. Hoofdstuk 4 bevat een korte biografie over de grote godgeleerde John Brown (tijdgenoot van de gebr. Erskines). Dan komt het onderscheid openbaar tussen evangelisch en wettisch berouw. Tenslotte handelt de schrijver over de gemene en zaligmakende werkingen des Geestes, aan de hand van de gelijkenis van de tien maagden.
Paberback (ingenaaid) 125 pag. ISBN 9076100551

OPDAT MIJN HUIS VOL WORDE        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
In dit boek komt de gelijkenis van het grote avondmaal aan de orde, om aan te tonen dat hoeren en tollenaren de kinderen des Koninkrijks zullen voorgaan in het Koninkrijk der hemelen. Ook komt de ware naastenliefde aan de orde, aan de hand van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De barmhartige Samaritaan is een type van Christus, Die gedreven werd door de liefde des Vaders om verloren zonen en dochteren uit de goot van de hel te redden en welkom te heten in het Vaderhuis.
Vervolgens bevat dit boek een samenspraak tussen de schrijver en een biblicist over het aanbod van genade en tenslotte is er een hoofdstuk gewijd over het 'evangelie' van de duivel....!
Paberback (ingenaaid) 108 pag. ISBN 9076100535

DE LIEFDE DE VERVULLING DER WET        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
Dit boek handelt over de verhouding van het aanbod van vrije genade en het leven der dankbaarheid, aan de hand van de bekering van de tollenaar. Wet en Evangelie worden schrikbarend gemengd in de huidge prediking. Het gevolg daarvan is dat Christus de grote Onbekende blijft in de reformatorische gelederen. De paus kan wat dat betreft in zijn handen wrijven. Wat verstaan we onder: de liefde de vervulling der Wet? Tolle Lege! Ook komt het heilsordelijke onderscheid tussen de Wetgeving op de Sinai en de geboden van Christus uitvoerig aan de orde. Tenslotte komt de gemeenschap der heiligen aan de orde en wat er onder de ware gemeenschap moet worden verstaan.
Paperback (ingenaaid) 110 pag. ISBN 9076100489

E-BOOK GPPB. BUITEN DE LEGERPLAATS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Auteur: GPPB.
In dit boekje wordt de prediking van Stefanus en Filuppus als leidraad genomen om de lezers te wijzen op het onderscheid tussen de vruchten en de bediening des Geestes. In onze tijd gaan er veel stemmen op omtrent de prediking des Woord. Het ene kerkverband leert het zus en het andere zo, om nog maar niet te spreken over de uiteenlopende opvattingen binnen de kerkverbanden afzonderlijk. Velen vragen zich vertwijfeld af: Wat is nog waarheid? Hetgeen in den lande geleerd wordt kun je niet aannemen omdat een dominee het leert, of omdat een kerk het voorschrijft. Waar het om gaat: Is de prediking naar de Schrift en de bevinding der heiligen? Die vraag wordt in dit boekje beantwoord op grond van de Schrift.
De inhoud van dit boek is als volgt:
1. Prediking en dood van Stefanus
2. De prediking van Filippus
3. De bekering van Simon te tovenaar
4. De bekering van de Moorman
(Met illustraties)
Paperback (ingenaaid) 94 pag. ISBN 9076100462

DE BEKERING VAN NAAMAN DE SYRIER        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
In dit boekje wordt de genezing van de melaatse krijgsoverste Naaman de Syrier als voorbeeld genomen voor de waarachtige bekering. Middels de drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid, verklaart de schrijver de typologie van de ware bekering uit deze geschiedenis. Deze verklaring staat niet op zichzelf, want de paulinische rechtvaardigingsleer ligt er duidelijk aan ten grondslag. De schrijver nodigt zijn lezers uit om met hem de reis van Naaman te volgen, om te zien of we waarlijk bekeerd zijn. In het licht van de eeuwigheid wijst de Heere Jezus in Lukas 4:27-30 de godsdienstige Joden op de genezing van Namaan de Syrier, waarop de menigte in woede uitbarst en Hem van de steilte wil stoten. Velen willen wel van het Evangelie en Jezus horen, maar niet van een Jezus Die het onderscheid aan de dag legt tussen 'schijn en zijn'. Gods volk moet de voetstappen van hun Meester gaan, want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer!
Paperback (ingenaaid) 71 pag. ISBN 9076100497

TROOST TROOST MIJN VOLK        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
Dit boekje handelt over de Enige Troost, die nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. In het eerste hoofdstuk wordt verklaard wat deze Enige Troost inhoudt en de drie stukken die nodig zijn om in deze troost te kunnen delen, volgens Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus.
In het tweede hoofdstuk wordt aangetoond hoe betoverd Gods volk kan zijn, na ontvangen genade en wat daarvan de gevolgen zijn. De enige manier om van deze betovering verlost te worden kan alleen plaatsvinden als de oorzaak wordt ontmaskerd en ge-elimineerd. Tenslotte wordt in het derde en laatste hoofdstuk de genezing van de tien melaatsen beschreven, waarin de schrijver het verband aan de dag legt tussen het sterven aan de Wet en het Gode leven in het stuk der dankbaarheid. Dit is het zoveelste boekje van een geredde zondaar om de huidige gevestigde kerk in de middellijke weg te doen ontwaken uit de roes van Rome. ONTWAAKT!
Paberback (ingenaaid) 71 pag. ISBN 9076100500

RAMATH-LECHI        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
De titel van dit boekje doet denken aan Simson de Nazireer Gods. Simson noemde de plaats waar hij met een ezelskinnebak duizend Filistijnen versloeg Ramath-Lechi. Het betekent: 'Wegwerping des kinnebaks'. Hoewel Simson's optreden gewelddadig was, had hij zijn overwinningen niet te danken aan zijn grote kracht, noch aan het middel, maar aan de Geest Gods. Vandaar: Ramath Lechi. Dat is: "Niet door kracht, noch door geweld, maar door de Geest des Heeren zal het geschieden." In dit kader moet dit boekje gelezen worden. Allereerst komt de bekering van Zacheus de tollenaar aan de orde en wordt een aantal Filistijnse dwalingen weerlegd. In het tweede hoofdstuk ontmaskert 'Christen' de (ingebeelde) bekering van meneer 'Onkunde'. Vervolgens komt de tucht rond het Heilig Avondmaal aan de orde in een vorm van een brief aan een kerkenraad. Tenslotte legt de schrijver uit waarom bijbelse polemiek in onze dagen noodzakelijk blijft tegenover de besmettelijke evangelische tijdgeest die aan het recht Gods voorbijgaat, welke de oorzaak is van kerken vol rijke jongelings bekeerlingen.
Papberback (ingenaaid) 71 pag. ISBN 9076100519

KOMT! WANT ALLE DINGEN ZIJN GEREED        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
In dit boekje gaat het over het Heilig Avondmaal, voor wie het is bestemd, wat er voor nodig is, waartoe het dient en wat de waarachtige vruchten ervan zijn. Aan de hand van de toepasselijke geschiedenis van de Emmausgangers worden in drie afzonderlijke hoofdstukken de voorbereiding, de viering en de nabetrachting behandeld. De viering van het Heilig Avondmaal is altijd een veelbesproken onderwerp geweest en het is ook een hoogst heilige zaak. Het Avondmaal wordt echter zeer veel ontheiligd en daar rust Gods oordeel op. De viering van het Heilig Avondmaal is niet magisch, het is ook niet transsubstantieel. Brood blijft brood en wijn blijft wijn. Het Heilig Avondmaal is en blijft evenwel een heilig sacrament en spiegelt iets af van de Bruiloft des Lams.
Paberback (ingenaaid) 70 pag. ISBN 9076100438

DE VRIJHEID VAN EEN CHRISTEN        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
In dit boekje gaat het over de vrijheid van een christen en waaruit de christelijke vrijheid bestaat. Ook het misbruik van de vrijheid komt aan de orde en dan komt er heel wat openbaar. De vrijheid in Christus is een privilege voor al Gods kinderen en is dus enkel genade. Gods volk is tot de vrijheid in Christus geroepen; dat betekent dat zij daartoe uitverkoren is. Aan de genadige vrijheid in Christus komt geen menselijk activisme te pas, want genade komt van boven naar beneden. Dan kunt u ziek op bed liggen en tevens in de vrijheid wandelen. Paulus en Silas zaten in de gevangenis, terwijl zij in Christus konden gaan en staan waar zij wilden, want hun wandel was in de hemel. Dat geheim wordt in dit boekje op een bescheiden wijze verklaard.
Pocket boekje - 64 pag. ISBN 9076100586

EEN KUS VAN JEZUS' MOND        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.
Dit boekje handelt over de toepassing van het heil en de regel des geloofs, aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon. Hoewel de gereformeerde belijdenisgeschriften massaal ondertekend zijn, zijn over de toe-eigening van het heil net zoveel meningen in omloop als dat er dominees en kerken zijn. De eenheid des geloofs komt echter niet voort uit een collectieve onderschrijving van de waarheid van Gods Woord, maar uit de zaligmakende kennis van Christus op grond van Gods Woord. We geloven niet omdat we spreken (belijden), maar we spreken (belijden) omdat we geloven (2 Kor. 4:13). Christus kust Zijn volk zalig in de weg van het recht. De kussen van Jezus' mond bepalen de staat en wandel van Gods kinderen. Het is de mens daarom niet gegeven het Heil op zichzelf toe te passen op de wijze die hem het beste lijkt. Hoewel de mate des geloofs en de omstandigheden kunnen verschillen, wordt elk kind van God door recht verlost. Dat feit komt ook duidelijk openbaar in de gelijkenis van de verloren zoon. Het doel van de schrijver van dit boekje is, dat we ons beeld zien in deze gelijkenis en wie we uiteindelijk zijn voor God. Van de jongste zoon staat geschreven: "Want deze mijn zoon was dood en is wederlevend geworden, en hij was verloren en is gevonden." Herkennen we ons hierin?
Pocket boekje - 64 pag. ISBN 9076100578

JOB - de geloofsbeproeving van Job - 6e druk        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.
De auteur beschrijft een actueel fragment uit het leven van Job. Elifaz kan de oorzaak van Jobs ellende niet peilen en beschuldigt Job van huichelarij. Het negende gebod: "Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste", wordt door de drie vrienden van Job met voeten getreden. Dit kwaad is ook in onze dagen geworteld, met name op het kerkelijk erf. Aanvankelijk is Job slachtoffer, maar als God hem zijn zonden ordentelijk voor ogen stelt, wordt Job schuldenaar. Daar moet het heen, voor een ieder persoonlijk.
Pocketboekje - 48 pag. ISBN 907610011X

DE VERLOREN ZOON        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.
In dit boekje beschrijft de auteur de gelijkenis van de verloren zoon. het onderscheid tussen de oudste en de jongste zoon komt duidelijk openbaar als de jongste zoon thuiskomt en door zijn vader rijkelijk wordt onthaald. De oudste zoon weigert in te gaan, als de verloren zoon genade wordt bewezen. Beste lezers, hoe hebben wij onszelf leren kennen? Als een verloren zoon of dochter, of als een oudste, die zichzelf wel kan redden buiten God in Christus? Let erop dat de Koning de wettige zonen voorbijgaat, als zij weigeren in te gaan in de Bruiloft des Lams. Kreupelen en verminkten zijn welkom bij Christus!
Pocketboekje 46 pag. ISBN 9076100136

SPECIALE EDITIE - EVANGELIE KOERIER        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

INHOUDSOPGAVE

Pag. 1. Meditatie
Pag. 4. Jozef’s zegen en vrucht
Pag. 9. Twee soorten mensen
Pag. 14. Een wortel van alle kwaad
Pag. 16. De koninklijke bruiloft
Pag. 18. Op de markt van vrije genade
Pag. 20. De heiligmaking des Geestes
Pag. 24. De verborgenheid der Godzaligheid
Pag. 27. Samuël Rutherford’s getuigenis
Pag. 28. Vergeving der zonden, door Wie?
Pag. 31. De Drie-Eenheid Gods
Pag. 35. Doden zullen horen
Pag. 40. Te hoog gegrepen?
Pag. 41. ‘Refo’ filmavonden, een truc van de duivel
Pag. 44. Ambtelijke bediening
Pag. 45. Op de bres voor ds. G.H. Kersten
Pag. 52. De grootste zonde
Pag. 57. Op de bres voor de SRA
Pag. 75. Op weg naar Bethesda

ISBN 9076100XXX A3 formaat, 76 pag.

HEMELS ONDERSCHEID        
Plaats in winkelmandjeMandje
Auteur: GPPB.

Dit boek handelt voornamelijk over de onderscheiden werking van de leden van het Lichaam van Christus. Er is een hemels onderscheid tussen de leden onderling, maar allen worden gedreven en geleid door dezelfde Geest. Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? De hand kan tot de voet niet zeggen: 'Ik heb u niet van node'. Er zijn echter vierderlei hoorders in de gemeente van Christus, want het is niet al Israël wat Israël heet. In dit boek komt ook de extra ordinaire roeping van de richter Simson en die van de apostel Johannes op het eiland Patmos aan de orde. Tevens wordt er in het kader van de geloofsbevinding een hoofdstuk gewijd aan het bijbelse begrip "Een geopenbaarde Middelaar". De auteur besluit dit boek met een meditatie over de Bruiloft des Lams en een over Jesaja 60:1-3: "Maak u op, wordt verlicht..."

ISBN/EAN 978-9076100-739
Gebonden, 135 pag.

BUITEN JEZUS IS GEEN LEVEN!        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR


Auteur: A. Groeneveld

Dit boekje handelt over de wedergeboorte naar aanleiding van Jesaja 54:1: "Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE." Wie met de ‘onvruchtbare' bedoeld wordt, bestaat volgens de bijbelse exegese der Schrift geen twijfel over. Dat feit wordt door de schrijver van dit boekje op een Schriftuurlijke wijze met verve verdedigd tegenover diep ingewortelde dwalingen. Tevens zet de schrijver op een bijbelse wijze de leer en de bevinding van de wedergeboorte uiteen. In het tweede deel van dit boekje verhaalt de schrijver enkele opmerkelijke gebeurtenissen uit het gezelschapsleven in zijn tijd onder de titel: "De stem der ouden". De schrijver van dit boekje is dhr. A. Groeneveld, een tijdgenoot van ds. E. du Marchie van Voorthuysen, waarmee hij veel omgang gehad heeft.

ISBN/EAN 978-9076100-746
Gebrocheerd, 44 pag.

SOLDAAT IN DE SLAGORDE DES HEEREN        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.

Dit boekje handelt over het duel tussen David en Goliath. Als David, als vrijwillig soldaat in de slagorde des Heeren, reus Goliath verslaat, is hij een type van Christus. Het duel tussen David en Goliath staat namelijk in het kader van de moederbelofte: "Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen", Gen. 3:15. David, de schaapherder, strijdt de krijg des Heeren en dan is de overwinning Godes. De honende filistijnse kampvechter, Goliath, wordt met één enkele steen uit de slinger van David geveld en met zijn eigen zwaard onthoofd. David neemt slechts de schuldige plicht van een getrouwe wachter waar, die Saul door ongeloof laat afweten. De praktische en geestelijke lessen die in deze geschiedenis verklaard liggen, zijn hoogst actueel voor de verbasterde tijden waarin wij leven!

ISBN/EAN 978-9076100-791 - 20 pag.

IN ZIJN BEELD         
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.

In dit boekje komen elf onderwerpen aan de orde. In de eerste plaats handelt de auteur over de schepping van de mens; in Wiens Beeld wij geschapen zijn en waaruit we gevallen zijn door de zondeval. Over de vraag of het herstel van de mens in het Beeld Gods een proces is, of ineens definitief tot stand komt, bestaat veel verwarring. Vervolgens wordt de leer van het genadeverbond uiteengezet en tevens wordt het onlosmakelijke verband tussen het verbond en de Heilige Doop aangetoond. Dan wordt onderzocht hoe Levi, de tollenaar, tot bekering gekomen is en wat eraan vooraf ging. De vraag hoe breed de brede weg is en hoe smal de smalle weg, komt in hoofdstuk 5 aan de orde. Het onderzoek van de genezing van de 38-jarige kranke brengt ook heel wat aan het licht, alsook de bijbelse exegese van de gelijkenis van de schat in de akker. Wat profeteert de profeet Micha aangaande Achab? En wordt zijn profetie in dank afgenomen? Tenslotte wordt onderzocht of de OSW-trits: ‘Halt, Rechtsomkeert, Mars' bijbelse commando's zijn ten aanzien van de ware bekering.

ISBN/EAN 978-9076100-784 - 80 pag.

TWIST TEGEN ULIEDER MOEDER        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: Jodocus van Lodesteijn e.a.

In deze brochure is een zeer actuele preek uit Hosea 2:1 van ds. Jodocus van Lodensteijn opgenomen. Deze preek handelt over de twist des Heeren met de kerk van toen en nu. Ook in onze dagen verkeert de gevestigde kerk in een slaaptoestand en is een dal dorre doodsbeenderen gelijk. Gods ware volk heeft krachtens het ambt aller gelovigen de plicht om tegen de leraren der kerk te twisten als zij afwijken van de gezonde leer. Ds. Van Lodensteijn toont aan dat nalatigheid in deze zaak een grote zonde is. Ook legt Van Lodensteijn de vinger bij het feit dat er vele "verrotte lidmaten" tot de kerk toegelaten worden die geloofsbelijdenis doen zonder geloof, waardoor de kerk van binnenuit wordt uitgehold. Tenslotte zijn in deze brochure de artikelen "De ware eenheid" en "Eensgezindheid" opgenomen, en ook komt Artikel 29 van de NGB aan de orde, t.a.v. de ware en de valse kerk. Deze brochure wordt afgesloten met een nawoord van Johannes Calvijn over de ware eenheid der kerk.

ISBN/EAN 978-9076100-807 Gebroch. 20 pag.


http://www.providencemountainranch.com