GEBED VAN ANSELMUS
Een ontdekkend gebed door kerkvader S. Anselmus,
ter neerwerping van alle vleselijke godsdienst

GEBED VAN ANSELMUS        
Plaats in winkelmandjeMandje

"O, alvermogende Heere, als ik mijn leven naarstig onderzoek, zo schroom ik zeer, en ben geheel verbaast. Al mijn leven is, dunkt mij, anders niets dan zonde en dorheid. En als men daar enige vrucht in vindt, die is geveinst, onvolmaakt of vals, alzo dat het niets is, zodat zij niet kunnen behagen maar wel mishagen God den Heere. Daarom, o gij zondig mens, uw gehele leven is zondig, verdoemelijk en onvruchtbaar. Maar wat onderscheid maak ik tussen onvruchtbaar en verdoemelijk? Want als het onvruchtbaar is, dan is het ook verdoemelijk. Dit is zeker dat de Waarheid gesproken heeft: Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En al was het dat ik wat goeds kon doen, dat is nauwelijks waard in vergelijking bij de kost des lichaams die ik gebruik. Maar wien zijn de beesten die zoveel goed niet doen, als zij verdoen? Alzo ook, o goedertierene Heere, voedt Gij en verwacht Gij mij Uwe onnutte worm, stinkende van zonden! Een vuile stinkende hond stinkt zo niet voor de mensen, dan een zondige ziel voor God. Wee mij, ik ben geen mens, maar een verwijting der mensen snoder dan een stinkende prij. Mijn ziel heeft verdriet in haar leven. Ik schaam mij langer te leven en ik schroom te sterven. Wat is u dan anders van node, o gij zondig mens? Dan dat gij heel uw leven beschreid uw gehele leven, maar in dit stuk is mijn ziel nog te bejammeren, omdat zij niet zo bedroefd is, als zij wezen moet, maar zij is zo vrij onbezorgd en onachtzaam alsof zij niet wist wat zij lijd. O, gij dorre ziel, wat doet gij? O, gij zondige ziel wat vertraagt gij? Den dag des oordeels komt, dien grote dag des Heeren is nabij. Dien dag is een dag der gramschap, een dag der ellende en bangheid, een dag van verdriet en van ellende, een dag der duisternissen en der donkerheid, een dag van nevel en van onweders, een dag der trompetten en bazuinen. O, gij bittere stem van de dag des Heeren. Wat sluimert gij, o gij lauwe ziel die waardig zijt om uitgespuwd te worden? Wat slaapt gij? Die door zulke donderslagen niet wakker of niet verschrikt wordt, die slaapt niet maar hij is dood. O, gij onvruchtbare boom, waar zijn uw vruchten? O, gij boom die waard zijt bijl en vuur, die verdient uitgeworpen en verbrandt te worden, welke zijn uw vruchten? Zekerlijk, anders niet dan stekende doornen en bittere zonden. En och, dat ze u staken tot boeten, dat ze gebroken werden en dat ze zo bitter werden dat ze vergingen. Gij acht misschien een zonde niet veel! Och, dat gij ze wl onderscheide. Wee mij, onteert de zonde God niet door haar overtredingen? Welke zonde zal dan een zondaar durven zeggen klein te zijn? God te onteren is nimmer klein te achten! O, gij dorre en onprofijtelijke hond, die waardig zijt het eeuwig helse vuur! Wat zult gij antwoorden in dien dag, als van u geist zal worden reden van al uw leven, hoe dat gij al den tijd uws levens tot dit ogenblik toe, doorgebracht hebt, voorwaar dan zal in u verdoemt worden al wat in u gevonden wordt van werken, verzuimingen, spreken, en zwijgen tot de minste gedachte toe. Ach, hoeveel zonden zullen u dan onverhoeds overvallen, die gij nu niet ziet, of die gij nu voor geen zonden acht? En dat gij nu somtijds meent goed en wl gedaan te hebben, dan zult gij daar bevinden dat het zware zonden zijn. Daar zult gij ontvangen naar uw werken die gij gedaan hebt, als er geen tijd voor barmhartigheid meer zijn zal, als er geen vergeving meer ontvangen zal worden, als er geen verbetering meer toegelaten zal worden. Daarom, denkt hier nu wat gij gedaan hebt en wat gij daar ontvangen zult. Hebt gij veel goeds en niet veel kwaads gedaan, zoo verblijd u. Hebt gij veel kwaad en niet veel goed gedaan, zoo bedroefd u, gij onzalige zondaar. Is dit nog niet genoeg om in u een grote beroerte te verwekken? En is dat niet genoeg om uw merg en bloed te verwekken tot tranen? Wee mij wonderlijke versteendheid, waar voor, om die in stukken te breken, een zware hamer niet krachtig genoeg is. O, ongevoelige luiaard, om wien te verwekken, zulke scherpe prikkelen nog te bot zijn. O, dodelijke slaap, die door zulke gruwelijke donderslagen, niet wijkt. O, gij zondig mens, is u dat nog niet genoeg om u te vermurwen? Het moest u genoeg zijn om gedurig tranen uit te storten. Maar wat wil ik de zwaarte en de grootte der aanstaande ellende verzwijgen? En die voor de ogen mijner ziel verbergen? Opdat een onvoorziene smart mij onverhoeds overvalt en een onverdraaglijk wee mij schielijk overkomt? Zekerlijk, dat is niet genoeg voor een zondaar, want al heb ik alles gezegd wat ik kan bedenken, nochtans is het niet te vergelijken bij hetgeen dat er in waarheid is. Daarom moeten mijn ogen tranen schreien dag en nacht en niet ophouden. O, zondig mens, vermeerdert de last der voorgaande ellende niet, maar hebt de ene wee op de andere, want Hij zal u oordelen, tegen Wien alles onrecht en smaad gerekend wordt wat een ongehoorzaam overtreder zondigt.God de Heere heeft mij goed voor kwaad gegeven. Hij is nu tegen mij zeer lankmoedig en barmhartig, maar dn zal Hij zeer streng en ongenadig zijn. Wee mij, wee mij, dat ik ooit gezondigd heb, dat ik God onteerd heb, en dat ik Zijn alvermogendheid tegen mij verwekt heb. Ach arm zondaar, wat heb ik gedaan, dat ik zo gezondigd heb? O, gij gramschap des alvermogenden Gods, wil niet op mij vallen. Want in geheel mijn lichaam is niets dat die toorn kan verdragen. O, benauwdheid! Daar zullen de beschuldigende zonden, daar zal de strenge rechtvaardigheid mij doen verschrikken, van onder zal zijn de openstaande gruwelijke put der hel, van boven de strenge rechter, van binnen een knagend geweten en van buiten een brandende wereld. De rechtvaardige zal nauwelijks zalig worden en een zondaar die in zulk een benauwdheid is, waar zal die zichzelven heen keren? Als ik zo benauwd ben, waar zal ik dan schuilen? En het zal mij ondraaglijk zijn daar te verschijnen! Wie zal mij verlossen uit de handen van God? Waar zal ik raad vinden? Vanwaar zal ik hulp krijgen? Wie is hij, die genoemd wordt een bode des groten raads, die genoemd wordt een behouder, opdat ik Zijn naam kan aanroepen? Hij is diezelfde Jezus, die Zelf Rechter is, voor wiens handen ik nu zo zeer beef. Daarom, o, gij zondaar, grijpt nu eens moed, wees wel getroost, en wilt niet wantrouwen, hoopt in Hem, dien gij vreest. Vlied tot Hem daar gij afgelopen zijt, roept Hem altijd ootmoedig aan, dien gij hoovaardig vertoornd hebt. O, Jezus, Jezus, om deze Uwen zoete Naam, handel met mij na dezen Uwen Naam. O, Jezus, Jezus, vergeet mij hoovaardige die U vertoornde, en aanziet mij ellendige aanbidder. O, zoete Naam. O, genoeglijke Naam. O, Naam die zondaren sterkt en o, Naam van zalige Hoop. Want wat is Jezus toch anders dan een Behouder. Daarom om Uzelven, o zoete Jezus, die mij geschapen hebt, wees mij ene Jezus, dat is een Behouder, opdat ik niet verga. O, Jezus, die mij verlost hebt, wil mij niet verdoemen. O, zoete Jezus, die mij geschapen hebt en verlost hebt door Uwe goedheid. Laat mij, Uw werk, niet vergaan door mijne boosheid. Ik bid U, o allergoedertierendste Jezus, laat mijn boosheid mij niet verdoemen, die Gij gemaakt hebt door Uwe goedheid. Aanziet in mij, o, allergenadigste dat uit U is en neemt er uit dat vreemd is. O, allerbarmhartigste Jezus, ontfermt U over mij, terwijl het tijd is van ontfermen, opdat Gij mij niet verdoemt in den tijd van het gestrenge oordeel, want wat profijt zal er zijn in mijn bloed, als ik moet dalen in de eeuwige verdoemenis? De doden zullen U, o, Heere niet loven, en allen die in de hel nederdalen zullen U niet belijden. Behaagt het U dat Gij mij laat komen in den breden schoot Uwer barmhartigheid, dan zullen er geen benauwdheden wezen om mijnentwil. Heere, laat mij toch zijn onder het getal Uwer uitverkorenen, opdat ik U met hen mag loven, dat ik U mag gebruiken, in U roem mag dragen onder al degenen die Uwen Naam beminnen. U, die met God den Vader en met den Heiligen Geest verheerlijkt leeft en regeert in eeuwigheid. Amen."

Kerkvader S. Anselmus


http://www.derokendevlaswiek.nl